Kolonihaveforbundet har i dagene september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Kolonihaveforbundet har i dagene september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmeudvalg. 2. Kongressens forretningsorden. 3. Beretning for perioden maj september Forbundsregnskab for Vejledende budget for perioden Forslag til behandling. Forslag Valg af tillidsmænd i henhold til Forbundsvedtægten: a. Forbundsformand. Forslag 29 b. Næstformand. Forslag 30 c. 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Forslag Forbundets nye hovedbestyrelse. 9. Afslutning.

2 Fredag den 14. september Garden spillede op til Kongressen i loungen med festlig musik som optakt til Kolonihaveforbundets 31. kongres afholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Herefter blev fanerne, ledsaget af musikken til Jens med fanen båret ind af Gardens unge medlemmer. Kredsformand for Århuskredsen Frede Kristensen bød velkommen til Kongressens delegerede og gæster. Vi har glædet os meget til I skulle komme, med håbet om en god kongres, en god tur for gæsterne og med endnu en velkomst til smilets by. Efter kongressen nu var åbnet fik borgmester i, Jacob Bundsgaard, gæstetaler ved denne Kongres, ordet. Kolonihaverne er en del af kulturlivet i. Det er 21 år siden Kolonihaveforbundet sidst holdt Kongres i, og der er sket meget siden da. i dag er præget af stor byggeaktivitet, men man husker også at integrere grønne områder i byens hovedstruktur. Hertil hører kolonihaverne som et væsentligt element i byens grønne åndehuller, hvor der er plads til havedyrkning, stilhed, refleksion og rekreation. Kolonihaverne udgør en mangeårig tradition i byliv, og er en væsentlig del af kulturliv. Kolonihaverne står for gode sociale værdier, fællesskabet, at man kommer hinanden ved, og at man hjælper hinanden. Et generationsskifte er på vej, som viser at kolonihavetanken er aktuel og populær som aldrig før. Tak for det, jeg ønsker Jer velkommen til og en god Kongres. Forbundsformand Preben Jacobsen takkede borgmesteren for velkomsten og gav ordet videre til Præsident for Det Internationale Kolonihaveforbund, Chris Zijdeveld, Holland De udenlandske gæster hilser kongressen. Chris Zijdeveld takkede for invitationen til Kongressen og glædede sig over at være i Danmark igen. Vi er alle deltagere i en stor familie, Det Internationale Kolonihaveforbund, en organisation med over 3 millioner medlemmer i Europa. Chris Zijdeveld orienterede om arbejdet i Det Internationale Kolonihaveforbund samt om aktuelle projekter blandt andet i Polen, Holland, England og Tyskland. P.t arbejder man på at få udarbejdet en publikation med eksempler på projekter fra alle medlemslandene. Publikationen forventes udgivet i 2014.

3 Forbundsformanden for det Svenske Kolonihaveforbund, Lars Oscarson, glædede sig også over at være i Danmark igen, takkede for invitationen til at overvære kongressen og bragte en hilsen fra alle vores nordiske venner i Sverige Norge og Finland. Preben Jacobsen oplæste herefter et telegram fra Det Finske Forbund, som sendte de bedste hilsener med et ønske om en god og fremgangsrig kongres. 3 3 Velkommen til kongres. Herefter bød Preben Jacobsen endnu engang på Kolonihaveforbundets vegne velkommen til kongressen, en særlig velkomst skal lyde til vore æresmedlemmer, som har været med til at skabe grundlaget for det kolonihaveforbund, vi kender i dag. Også velkommen til vore gæster, herunder repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen, og velkommen ikke mindst til vore delegerede. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde. Siden sidste kongres i København har vi desværre mistet flere af vore gode venner. Jeg vil bede jer sammen med mig mindes dem, der ikke mere er i blandt os. Æret være deres minde. Ad 1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmeudvalg. Til dirigent blev foreslået og valgt: Advokat Morten Brehm Jensen Til mødesekretær blev foreslået og valgt: Hans Preisler Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at kongressen var lovligt indvarslet med tre måneders varsel, hvorfor den ifølge vedtægterne også er beslutningsdygtig. Der var varslet den 6. juni 2012 og materialet til Kongressen blev udsendt den 27. juli I henhold til beslutning på

4 Kongressen i 2008 havde denne kongresperiode ekstraordinært været 4 år til afholdelse i september 2012, mod normalt 3 år. 4 4 Det blev oplyst, at der var 135 stemmeberettigede hvoraf de 131 var tilstede på kongressen. Til stemmeudvalg blev foreslået og valgt: Johnny Eriksen, Århus Kredsen Hans-Erik Olsen, Odense Kredsen Holger Larsen, Nordsjællandskredsen Egon Sørensen, Horsens Kredsen Tom Atkins, Kreds 4. Ad 2. Kongressens forretningsorden. Forretningsorden udsendt den 27. juli 2012 blev vedtaget. Ad 3. Beretning for perioden maj 2008-september Skriftlig beretning er udsendt den 27. juli Forbundsformand Preben Jacobsen indledte sin mundtlige beretning med at konstatere, at denne kongresperioden var lang, 4 år, og presset på vores organisation er blevet større. Presset kommer fra både medlemmer og fra samfundet. Forbundskontoret. I administrationen er der de sidste fire år sket store forandringer. Vi har sagt farvel til vores erfarne medarbejdere gennem rigtig mange år, som på grund af alder har valgt at stoppe, og sagt velkommen til en række nye kompetente medarbejdere. Jeg synes det er lykkedes at sætte et godt nyt hold, der kan se med friske øjne på de gamle rutiner. Kontorerne er blevet renoveret og inde miljøet, er bragt i orden, efter en dialog med Arbejdstilsynet. Vores Foreningsadministration er fra en forsigtig start kommet godt i gang med et positivt nettoresultat. i Kommunikation og information. Kommunikation og information er noget vi prioriterer højt. Vi har arbejdet intensivt med området i den forgangne periode, hvor vi fik en ekstern vurdering af muligheder og begrænsninger. Vores ønske var en interaktiv

5 hjemmeside, der spillede sammen med Havebladet, men vi måtte konstatere, at hjemmesidens platform ikke kunne leve op til vores krav og at økonomien i dette ikke kunne løftes. Vi har derfor koncentreret os om hjemmesiden, hvor der nu ligger et oplæg, som vi forventer, kan sættes i drift primo Herefter fortsætter vi med Havebladet, med nyt layout, og design, der spiller sammen med Hjemmesiden. Hjemmeside og Haveblad er kun rammerne, indholdet er der vel kun fantasien der sætter grænser for. Kursusvirksomhed. En af grundpillerne i Kolonihaveforbundet er kursusvirksomheden. Vi har kurser i vurderingsreglerne, hvor der har været stor efterspørgsel, bestyrelsesarbejde med fokus på jura og kassererarbejde baseret på Winkas system. Vi skal heller ikke glemme den række af kurser Havekonsulenterne gennemfører med havevandringer, beskæringskurser og foredrag. Fremadrettet er der planer om kurser for kredsbestyrelserne, ankeudvalg og om konflikthåndtering. Vi skal udvikle vore kurser, så de er flexible og tilgængelige for medlemmerne, her kan superbrugere komme ind i billedet. En stor hjælp for kredsbestyrelser og foreninger er vore vejledninger, standardbreve, checklister m.v. Disse vil fortsat blive optimeret og udviklet. Jeg vil gerne fremhæve Organisationsudvalget for et kæmpe arbejde i udviklingen af vor nye struktur. Det er første gang at Forbundet har haft forslag i høring hos alle medlemsforeninger. Kolonihaverne bliver truet på livet. Vi har i den forløbne periode arbejdet intenst på at fjerne aktuelle trusler mod Kolonihaverne. Markedslejeproblematikken er meget aktuel. Hvad er markedslejen for et areal, der er udlagt til kolonihaver, og derfor ikke er i et frit marked? Mange kommuner er tøvende, men nogle har hævet lejen markant. Miljøminister Ida Auken har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere og vurdere disse problematikker, rapporten er afleveret i juli 2012, men der foreligger endnu ikke et svar. Vores hovedformål med haverne er et socialt sigte, og der skal: Være mulighed for alle for at få en kolonihave. En anden konkret trussel er krav om kloakering. Udgifterne til kloakering påhviler ejeren af jorden, men vi ser mange steder at denne forpligtelse, pålægges lejerne i de nye kontrakter. Dette skaber store problemer med 5 5

6 finansiering og projektudbud. Vi er afskåret fra at optage Realkreditlån på lejet jord, og bankerne er henholdende, nogle steder på grund af korte lejekontrakter. 6 6 Vi har også set en kraftig stigning i ejendomsvurderingerne, som har ramt mange foreninger. Disse sager er påklaget. Endelig har vi i Forbundskontoret lagt mange ressourcer i problematikken omkring ulovlige overnatninger. Ulovligt byggeri. I denne kongresperiode har der været fokus på ulovligt byggeri. Vi har arbejdet intenst på at finde løsninger med vore udlejere og tilsynsmyndigheder, både vedrørende ældre byggeri og nyere. Nye haver nye medlemmer. Vi har i Forbundet været specielt optaget af de nye landskabsarkitektoniske tendenser omkring Urban Gardens. Vi har arbejdet med billige løsninger omkring de franske haver, integrationshaver, kvarterløftsprojekter, og senest mulighederne i Ørestaden, hvor der er aftalt møde med By og Havn. Nye overnatningshaver er meget dyre at etablere, så fremtiden er også billige mobile containerhaver på korte lejemål. Vi skal også se på de øgede risici i forbindelse med et ændret klima, mere nedbør m.v. og hvilke konsekvenser det kan få for vore forsikringer. Inga Jørgensen, Roskilde, takkede for en god beretning og udtrykte samtidig en tak til forbundskontoret. Vi er i dag i en situation, hvor pligt bliver til ret. Hun så et problem i, at det bliver for dyrt at have en kolonihave for de mindre bemidlede, mens de bedrestillede, der måske har solgt sommerhuset, vinder frem. Støtter kurser i konflikthåndtering. Amy Lauridsen, Kreds 1, mente at udsagnet Kolonihaver er for alle er en floskel! Hvad med kontanthjælpsmodtagere, der ikke må eje mere end kr? Jørgen Ullman, Kreds 1, havde også ros til Forbundsformanden, Hovedbestyrelsen, Havebladet og for de vundne Højesteretssager. Foreslog praktiske øvelser på kurserne. Samt kurser om misligholdte haver. Carsten M. M. Nielsen, Kreds 2, Fremragende beretning, men efterlyser dialog og svar på problemstillingerne om andelshaverne. Preben Jacobsen svarede, at man arbejder på, at det ikke er en floskel at mindrebemidlede fortsat har råd til en kolonihave, men man er oppe mod stærke samfundsmæssige strømninger.

7 Johnny Eriksen, Århus Kreds, takkede for en god beretning og støttede ideen om konflikthåndteringskursur. Kloakeringsproblematikken er en stor udfordring. Mange vil ikke kunne honorere de økonomiske krav, det stiller. Hans Larsen, Korsør Kreds, opfordrede til at man skulle tage kampen op med de folkevalgte i Folketinget for at få løst disse problemer. Kirsten Holm, Kreds 8, oplyste at man i Rønhøjgård med 510 haver var positive over for kloakering, man fik rimelige priser og 2/3 del kunne selv finansiere. Preben Jacobsen, poienterede, at der er stor forskel på priser. Andre steder har vi hørt om væsentlig større beløb, f.eks. her i Århus. Oplyste at man var opmærksom på problematikken vedrørende kontanthjælpsmodtagere. Herefter tog Kongressen beretningen til efterretning. Ad 4. Forbundsregnskab for perioden 2008 til Revisor Egon Pedersen fremlagde oversigt over hovedposterne i regnskaberne for perioden 2008 til Selve Regnskaberne med bemærkninger er udsendt. Johnny Eriksen, Århus Kreds, havde et spørgsmål om personlige og frivillige medlemmer. Revisor Egon Pedersen:. Det skal forstås som passive medlemmer. Gerd Larsen, Kreds 8, forespurgte til Forsikringer, indtægter. Bemærkede at Kautionforpligtigelser ikke er nedskrevet i perioden. Revisor Egon Pedersen, der var bogført forsikringsindtægter for en årrække, de vil fremover blive bogført år for år. Opfordrer til at Sekretariatet overvejer fremover at nedskrive kautionsforpligtelserne. Dirigenten oplyste, at de fire regnskaber er godkendt af Hovedbestyrelsen, og derfor ikke skal godkendes af Kongressen. Kongressen tilsluttede sig regnskaberne og vedtog at der blev givet decharge, som fritager hovedbestyrelsen for det videre ansvar for det aflagte regnskab. 7 7 Ad 5. Vejledende budget for perioden

8 8 Generalsekretær Mogens Ginnerup-Nielsen gennemgik de vejledende budgetter for perioden 2013 til Materialet er tidligere udsendt. Budgetterne bygger dels på de foregående regnskaber, dels på almindelige prisfremskrivninger. Jørgen Ullman, Kreds 1. Der ses ikke at være foretaget prioriteringer i budgetterne. Johnny Eriksen, Århus Kreds, forespurgte til kursusgebyrer. Steiner Hansen, Kreds 4, forespurgte til omkostningerne til porto. Har man overvejet andre løsninger end Post Danmark. Kunne foreningerne ikke selv fordele Havebladet for eksempel? Mogens Ginnerup-Nielsen svarede at bundlinien styrer, hvor meget der kan prioriteres. Der bør være balance i budgetterne. Prioriteringerne foretages i henlæggelserne. Det begrænsede kursusgebyr vil ikke rykke væsentligt på budgetterne. Vedrørende distribution er andre muligheder overvejet. Post Danmark er stort set alene på markedet. Der lægges stor vægt på den direkte kontakt med medlemmerne, og vi mener ikke foreningerne bør pålægges selv at distribuere Havebladet. Derimod har man opnået en halvering af udgifterne til porto ved at sende post på e- mail i stedet for med porto. De vejledende budgetter blev taget til efterretning. Mogens Ginnerup-Nielsen gennemgik seneste version af den nye hjemmeside, opbygget omkring tre døre for: alle, medlemmer og tillidsvalgte. 8 Lørdag den 15. september 2012 Forslag til RESOLUTION blev oplæst. Resolutionen omtalte problematikkerne omkring markedsleje, den af Miljøminister Ida Auken nedsatte arbejdsgruppe og kloakeringsproblematikken. Kongressen opfordrer Regeringen til: Snarest at tage initiativ til at ændre lovgivningen, så kommunerne igen får muligheder for at foretage sociale og rekreative hensyn ved at udleje kolonihaver til en lavere leje end markedsprisen At iværksætte et udredningsarbejde med sigte på at tilvejebringe finansieringsmuligheder for de kolonihaveforeninger, der pålægges

9 9 9 udgifterne til kloakeringsprojekter på offentlig ejede kolonihavearealer, f.eks. ved at åbne for mulighed for realkreditbelåning af jorden. Kongressen godkendte RESOLUTION. Ad 6. Forslag til behandling. (Forslag nr. 1-32) Det bemærkes, at samtlige forslag nr med tilhørende ændringsforslag er trykt som bilag til dette referat. Dirigenten oplyste at der ville blive foretaget ændringer i den rækkefølge forslagene 1-32 blev sat til afstemning, således at de proceduremæssige regler blev holdt efterrettelige. Forslagene blev inddelt i fire grupper. Gruppe 1 omfattede forslagene vedrørende Vedtægtsændringer: forslagene 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23 samt 25 og 26. Gruppe 2 omfattede forslagene vedrørende Kreds- og Foreningsvedtægter: forslagene 5 og 6. Gruppe 3 omfattede forslagene vedrørende Vurderingsregler: forslagene 7-19 og Gruppe 4 omfattede Øvrige: forslagene 24, 27, 28 og 32. Dirigenten oplyste Kongressen om, at der kræves 2/3 dels flertal for, at et forslag til vedtægtsændringer kan vedtages. Forslag nr. 1 Ændring af Forbundsvedtægterne. Preben Jacobsen gennemgik forslaget og motiverede det. Kongressen i 2008 pålagde Hovedbestyrelsen at nedsætte et udvalg, der frem til denne Kongres skulle fremkomme med forslag til en ny organisationsstruktur. Udvalgets forslag blev efter behandling i Hovedbestyrelsen udsendt i høring til alle Forbundets foreninger. Forslaget er resultatet af Hovedbestyrelsens behandling af forslaget og de indkomne høringssvar. Jens Krumholt, Kreds 2, Forslaget er udmærket, men ikke ambitiøst nok. Hovedbestyrelsen er ikke repræsentativ, man bør fortsætte organisationsudviklingsarbejdet, med sigte på at få nogle større enheder.

10 10 10 Preben Jacobsen bemærkede, at man ville fortsætte med udviklingsarbejdet, men med den brede sammensætning af Hovedbestyrelsen sikrer vi har et bredt demokrati. Vi har med den nye struktur fået rettet op på et demokratisk underskud. Hans Larsen, Korsør Kreds, fremsatte et ændringsforslag til 3.2: Vestsjællandskredsen deles i en Slagelse Kreds bestående af Slagelse, Korsør og Skælskør og en Sorø Kreds. Ændringsforslaget blev forkastet. Per Flor, Ringsted Kreds. Nærhedsprincippet forsvinder med dette forslag. Sydøstsjællandskredsen bliver for stor, og opfordrer til at beholde den struktur, vi har i dag, dog med mulighed for frivillig sammenlægning. Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds. En optimal kreds bør være på ca medlemmer. Leif Thomsen, Nyborg Kreds, forespurgte, om kredsbestyrelsesmedlemmer fra andre kommuner kan forhandle med en anden kommune end sin egen? Preben Jacobsen svarer, at vi ikke kan have 98 kredse svarende til antallet af kommuner. En lovligt valgt kredsbestyrelse vil have kompetence til at forhandle med de kommuner, kredsens medlemmer har have i. Ole Míchél, Kreds 3. Der er udført et kæmpe arbejde i Organisationsudvalget, skal vi nu begynde forfra? Anbefaler det fremlagte forslag 1. Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, mener man som kredsbestyrelse kan forhandle på medlemmernes vegne. Bo Højlund, Nordvestsjællands Kreds, anbefaler forslag 1. Forslag nr. 2 Opretholdelse og udvidelse af Ballerup kredsen. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Jens Krumholt, kredsformand for Kreds 2, gik ind for nærdemokrati, men her i kredsen er afstandene små og vores foreninger ligger tæt. Jens Krumholt krævede skriftlig afstemning John Bruun, Holstebro Kreds, fastholdt sin anbefaling af forslag 1.

11 Dirigenten konstaterede, at der var over 10 delegerede der støttede skriftlig afstemning. For forslaget stemte 33, imod 89, blanke Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 3 HF Eriksminde skal fortsat indgå i Nordjyllands Kreds. Inger Kløjgaard, Nordjyllands Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Spurgte om hvem, der skulle betale det højere kredskontingent, såfremt man blev lagt over i Vendsyssel Kredsen. Ønskede ligeledes skriftlig afstemning. John Jensen, Vendsyssel Kredsen, fremførte, at forslag 3 og 4 var identiske og burde behandles under et. Forslag nr. 4 HF Agdrupparken skal fortsat indgå i Nordjyllands Kreds. Inger Kløjgaard, Nordjyllands Kreds, fremlagde 3 sider med underskrifter fra medlemmer, der var imod en flytning til Frederikshavn Kredsen, fra HF Eriksminde, Hjørring og HF Agdrupparken, Brønderslev. Endvidere fremlagde Inger en skrivelse fra Brønderslev Kommune som tilkendegav, at kommunen støtter HF Agdrupparkens ønske om fortsat at høre under Aalborg Kredsen. Johhny Eriksen, Århus Kreds, og Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds, kunne begge kun anbefale Kongressen at stemme for hovedforslag 1 uændret, mens Kaj Johansen, Nordjyllands Kreds og Jørn Olsen, Nordjyllands Kreds begge støttede ændringsforslagene. Preben Jacobsen oplyste, at man selvfølgelig havde drøftet sagen med Brønderslev Kommune, og på daværende tidspunkt havde kommunen ingen indvendinger. Dirigenten satte herefter forslagene 3 og 4 til afstemning. For forslag 3, at HF Eriksminde flyttes til Nordjyllandskredsen, stemte 58, imod 65 og blanke 4. Forslaget blev hermed forkastet. For forslag 4 at HF Agdrupparken flyttes til Nordjyllandskredsen stemte 57, imod 67 og blanke 4.

12 12 12 Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 20 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk. 8. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen bemærkede, at det i motivationen kritiserede forhold havde været en fejl, og at det ikke ville ske igen. Jørgen Fritsche, Kreds 4, havde stor ros til INFO-Udvalget, men forespurgte om udvalget havde tiltaget sig kompetence i forbindelse med ændrede regler, som ikke havde været behandlet i de kompetente forsamlinger. Der er nu 11 retssager undervejs med påstand, at køberne af en havelod har betalt for meget for kolonihaven. Hvem har kompetencen til at vedtage ændringer? Preben Jacobsen bemærkede, at hverken Info-udvalget, vurderingsudvalg eller dets medlemmer havde kompetence til at ændre på vurderingsreglerne. Kirsten Holm, Kreds 8, tog til efterretning, at der i givet fald var tale om en fejl. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. For forslag 20 stemte 61, imod 66 og blanke 2. Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 21 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk 5. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget var foranlediget af en forhandling med FødevareErhverv, hvor en elektronisk orientering af Hovedbestyrelsen burde være foretaget. Preben Jacobsen svarede at vores opbygning af organisationen grundlæggende byggede på en tillid mellem medlemmer og de folkevalgte, og vi bestemmer ikke altid selv tidsfrister m.v.

13 Jens Krumholt, Kreds 2. Det forekommer at være et vidtgående krav og foreslår en ændring, at ordene i 2. linie i forslaget: og godkende disse udgår Kirsten Holm, Kreds 8, mente der var flere muligheder for høringer, orientering er ikke dækkende. Preben Jacobsen advarede mod at lægge for stramme bureaukratiske regler ned over administration og Hovedbestyrelse. Ændringsforslag fra Kreds 2, at ordene og godkende disse udgår sattes til afstemning. For ændringsforslaget, stemte 57, imod 65 og blanke 7. Ændringsforslaget blev hermed forkastet. Dirigenten satte herefter forslag 21 til afstemning. Forslaget blev forkastet. Forslag nr. 22 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk 7. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, var enig i at referater fra Forretningsudvalgene skulle hurtigt frem, men det var ikke altid muligt før det følgende HB- møde, f.eks. ved ad hoc møder. Mente der var fundet en god løsning på problemet vedrørende referater. Hans Larsen, Korsør Kreds, anbefalede kongressen at stemme for dette forslag. Kirsten Holm, Kreds 8, fastholdt forslaget, Preben Jacobsen advarede mod at indføre for stramme regler. Jørgen Ullman, Kreds 1, foreslog at tilføje ordene så vidt muligt mens Kirsten Holm pointereder, at det er det der står i forvejen, og det virker ikke. Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, støttede Preben Jacobsen

14 John, Holstebro Kreds, støttede Inga, lad os holde os på sporet og lad personbemærkninger ligge Dirigenten satte herefter forslaget at tilføje ordene så vidt muligt til afstemning ved håndsoprækning. Ændringsforslag fra Kreds 1 blev forkastet Dirigenten satte herefter forslag 22 til afstemning Forslaget blev forkastet Forslag nr. 23 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 11, stk 3. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev forkastet. Forslag nr. 25 Forslag til Vedtægtsændringer begrænsning af personkreds på lejekontrakt. Jørgen Ullman, Kreds 1, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, svarede, at de blå lejeaftaler er gældende, men lejer bør også i levende live kunne foretage overdragelse til arveberettigede. Hovedbetyrelsen vil rette forholdet i de fremtidige lejeaftaler. Nils Tornbo, Kreds 1. Lejemålet gælder kun på jorden ikke på huset, Forslaget trækkes. Forslag nr. 26 Forslag til Vedtægtsændringer ændring af strafrentesats. Jørgen Fritsche, Kreds 4, oplyste at man trak forslaget. Hermed var rækken af ændringsforslag til vedtægtsændringer gennemgået, uden det havde medført ændringer i hovedforslaget: Dirigenten satte herefter hovedforslaget, Forslag nr. 1 Ændring af Forbundsvedtægterne til afstemning.

15 For forslaget stemte 107, imod stemte 22 og blanke Forslaget blev hermed vedtaget med % af stemmerne. Forslag nr. 5 Forslag til ny standardvedtægt for kredse. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med overvældende flertal. Forslag nr. 6 Forslag til ny standardvedtægt for haveforeninger. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Dette er et godt tilbud! Jørgen Ullman, Kreds 1, fremlagde ændringsforslag vedrørende 10, stk. 2, første afsnit gående ud på at: den ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter, Preben Jacobsen svarede, at dette kunne man gennemføre lokalt, hvis man ønskede det. Vedtægten var vejledende. Jørgen Ullman, Kreds 1, trækker forslaget, men foreslår i stedet en ændring, hvorved ordet x erstattes af 2. Dette ændringsforslag blev forkastet. Forslag 6 blev herefter vedtaget. Forslag nr. 7 Forslag til vurdering af nye terrasser. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, tilføjede, at terrasser opført før denne kongres forudsættes behandlet efter de gamle regler. Jørgen Fritsche, Kreds 4, oplyste, at priserne havde svinget meget gennem tiderne, fra 0-19 kr. før 2008, til 0-50 kr. efter Hvad skal vi så gøre

16 ved parkeringspladserne? Jørgen Fritsche manglede oplysninger om, hvad prisen skulle ligge på fremover, og kunne ikke anbefale forslaget Kirsten Holm, Kreds 8, foreslog en ændring til forslaget: Forslaget får kun virkning fremadrettet for åbne terrasser anlagt efter Terrasser anlagt før denne dato bedømmes efter hidtil gældende regler. Jens Krumholt, Kreds 2, anbefalede, at man lod terrasserne vurdere som i dag og støttede Jørgen Fritsche. Forslag 7 blev herefter vedtaget med den af Kreds 8 foreslåede ændring. Forslag nr. 8 Forslag til vurdering af varmepumper. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Kirsten Holm, Kreds 8, hvordan skal nedskrivningen forstås, som lineær eller som saldometoden? Carsten Bjørk Olsen, næstformand, svarede at der er tale om lineær nedskrivning holdt op mod levetid. Bent Hougaard, Grenå Kreds, anførte, at alle disse tiltag medfører prisstigninger og anbefalede kongressen at stemme nej. Ole Míchél, Kreds 3, støtter vedvarende energi og støtter dermed forslaget i sin helhed. Forslag 8 blev herefter vedtaget. Forslag nr. 9 Forslag til vurdering af faskiner. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Kirsten Holm, Kreds 8. Hvordan skal man definere en faskine? Carsten Bjørk Olsen, næstformand, den skal være lovligt anlagt. Dirigenten satte herefter forslag 9 til afstemning. Forslag 9 blev herefter vedtaget.

17 17 17 Forslag nr. 10 Forslag til vurdering af afløb. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 11 Forslag til løsøremaksimum. Preben Jacobsen, fremlagde forslaget og motivationen herfor Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 12 Forslag til vurdering af fundamenter. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Eriksen, Århus Kreds, påpegede at det kunne være svært at kontrollere, hvordan et fundament var udført, og om kvaliteten var i orden. Efter en kort debat blev forslaget trukket Forslag nr. 13 Forslag til vurdering af badeværelser. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Eriksen, Århus Kreds, fastslog at vådrumssikring omfatter alle flader på vægge og gulv. Ved vådrum over 4 m2 skal der vådrumssikres. Loven er klar. Carsten B. Olsen, forslagsstiller, foreslog en ændring til forslaget: at der i 4. linie tilføjes fornøden. Kirsten Holm, Kreds 8, bemærkede, at kolonihavehuse ikke er underlagt Bygningsreglementet, og producenterne sikrer kun fladerne i brusekabinen. Vi skal ikke stille skrappere krav. Forslag 13 blev herefter vedtaget, med tilføjelse af ordet fornøden.

18 18 18 Forslag nr. 14 Forslag til mulighed for at yde tillæg ved vurdering. Jens Krumholt, Kreds 2, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, anførte, at det bærende princip i vurderingsreglerne er et fastprissystem som indeksreguleres. Dette forslag ville undergrave dette princip. Vores opbygning af vurderingsreglerne er politisk besluttet. Carsten Nielsen, Kreds 2. Vi har set priser på op til for et moderne kolonihavehus, hvilket er væsentligt over den maximale pris. Johnny Eriksen, Århus Kreds, mente, at man som lejer ikke kunne påstå, man investerede i god tro, da alle var bekendt med reglerne for køb og salg, og man havde jo selv købt i h.t. disse regler. Det kunne dog være, man skulle overveje om maximalpriserne fortsat skulle være landsdækkende, idet der erfaringsmæssigt kunne være stor forskel på priserne i de store byer og på landet. Hans Larsen, Korsør Kreds. Hvis man vælger at bygge et slot, skal man ikke forvente at få pengene retur. Carsten Nielsen, Kreds 2, forespurgte til problematikken omkring andelshaveforeningerne, der som bekendt selv ejer jorden. Man afventer fortsat et svar fra Forbundet om denne problematik, men forventer en afklaring i den nye kongresperiode. Forslag 14 blev herefter forkastet. Forslag nr. 15 Forslag til beregning af værdi af køkken. Forslagstiller Jens Krumholt, Kreds 2, trak forslaget og foreslog en ændring, således at forslaget udformes analogt med forslaget vedr. bad og toilet og således, at Der fastsættes en maximalværdi på kr.(2012 niveau) for køkken, jfr. Vurderings hjælpeskema pkt. 1 c. Maximalprisen er baseret på et håndværksmæssigt korrekt udført køkken Ændringsforslaget til Forslag 15 med den foreslåede ændring blev vedtaget. Forslag nr. 16 Forslag til anerkendelse af sandsynliggjort udgift. Dirigenten oplæste forslaget.

19 19 19 Forslag 16 blev vedtaget. Forslag nr. 17 Forslag til at drivhuse medtages i almindelig vurdering. Forslagsstilleren meddelte at forslaget trækkes jfr. vedtagelsen af punkt 11. Forslag nr. 18 Forslag om tvunget elsyn. Holger Larsen, Nordsjællands Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Kressner, Kreds 3, oplyste, at elsyn var en beskostelig affære og opfordrede til at elsyn erstattes af elattest. Jørgen Fritsche, Kreds 4, mente at kolonihaver p.t. ikke er omfattet af elsyn, men det ville en kommende lovrevision indføre. Anbefalede at man fastholdt elsyn af hensyn til brandsikkerheden. Preben Jacobsen bemærkede, at der ikke er lovhjemmel til at kræve elsyn i kolonihavehuse, men vurderingsudvalget kunne selvfølgelig kræve en elattest, såfremt det skønnedes nødvendigt i den aktuelle situation. Holger Larsen, Nordsjællandskredsen, ændredede elsyn til elattest i Kredsens forslag. Kirsten Holm, Kreds 8, spurgte, om der nu indføres en obligatorisk ordning? Nils Tornbo, Kreds 1, foreslog, at ordet skal ændres til kan i forslaget. Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds, anbefalede at eftersynet skulle udføres af autoriseret installatør. Holger Larsen, Nordsjællands Kreds, fastholdt, at der skulle stå skal og ikke kan. Nils Tornbos ændringsforslag blev sat til afstemning og forkastet. Herefter blev forslag 18 sat til afstemning. Forslaget blev forkastet.

20 20 20 Forslag nr. 19 Forslag til ændring af gyldighedsperiode for vurderinger. Gerd Larsen, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen svarede, at forslaget ville skabe store problemer med pristalsreguleringen af alle priserne i vurderingsreglerne som sker pr. 1. januar. Hvorledes havde forslagsstillerne tænkt sig, at denne problematik skulle løses? Bo Højlund, Nordvestsjællands Kreds, opfordrede til, at man fulgte kalenderåret, og Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, var enig heri. Gerd Larsen, Kreds 8, kunne tilslutte sig, at vurderingen skulle gælde et år og ikke følge kalenderåret. Forslag 19 blev herefter forkastet. Forslag 24 - Overdragelse af lejemål til livsarvinger. Amy Lauridsen, Søndervang, Kreds 1, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen svarede, at spørgsmålet ville blive taget op på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. Forslag 24 blev herefter vedtaget. Forslag 27 Undersøgelse af Havebladet. Steinar Hansen, Kreds 4, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, henviste til sin beretning og tilføjede, at man allerede var i gang. Johnny Eriksen, Århus Kreds, mente det var et sympatisk forslag og henviste til medlemsundersøgelsen fra 2006, der viste et behov for fornyelse. Forslag 27 blev herefter forkastet.

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET REFERAT AF KB S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 19. MARTS 2015, KL. 19:00 I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Fakta om grundejeren.dk

Fakta om grundejeren.dk ællesforeningen af Grundejerforeninger 30 oktober 2014 Er din håndværker autoriseret Det sku være så godt Protest over ejendomsskattesystemet Nye vurderinger rammer også forkert Grundskyld i 2014-18 Pas

Læs mere