Kolonihaveforbundet har i dagene september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Kolonihaveforbundet har i dagene september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmeudvalg. 2. Kongressens forretningsorden. 3. Beretning for perioden maj september Forbundsregnskab for Vejledende budget for perioden Forslag til behandling. Forslag Valg af tillidsmænd i henhold til Forbundsvedtægten: a. Forbundsformand. Forslag 29 b. Næstformand. Forslag 30 c. 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Forslag Forbundets nye hovedbestyrelse. 9. Afslutning.

2 Fredag den 14. september Garden spillede op til Kongressen i loungen med festlig musik som optakt til Kolonihaveforbundets 31. kongres afholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Herefter blev fanerne, ledsaget af musikken til Jens med fanen båret ind af Gardens unge medlemmer. Kredsformand for Århuskredsen Frede Kristensen bød velkommen til Kongressens delegerede og gæster. Vi har glædet os meget til I skulle komme, med håbet om en god kongres, en god tur for gæsterne og med endnu en velkomst til smilets by. Efter kongressen nu var åbnet fik borgmester i, Jacob Bundsgaard, gæstetaler ved denne Kongres, ordet. Kolonihaverne er en del af kulturlivet i. Det er 21 år siden Kolonihaveforbundet sidst holdt Kongres i, og der er sket meget siden da. i dag er præget af stor byggeaktivitet, men man husker også at integrere grønne områder i byens hovedstruktur. Hertil hører kolonihaverne som et væsentligt element i byens grønne åndehuller, hvor der er plads til havedyrkning, stilhed, refleksion og rekreation. Kolonihaverne udgør en mangeårig tradition i byliv, og er en væsentlig del af kulturliv. Kolonihaverne står for gode sociale værdier, fællesskabet, at man kommer hinanden ved, og at man hjælper hinanden. Et generationsskifte er på vej, som viser at kolonihavetanken er aktuel og populær som aldrig før. Tak for det, jeg ønsker Jer velkommen til og en god Kongres. Forbundsformand Preben Jacobsen takkede borgmesteren for velkomsten og gav ordet videre til Præsident for Det Internationale Kolonihaveforbund, Chris Zijdeveld, Holland De udenlandske gæster hilser kongressen. Chris Zijdeveld takkede for invitationen til Kongressen og glædede sig over at være i Danmark igen. Vi er alle deltagere i en stor familie, Det Internationale Kolonihaveforbund, en organisation med over 3 millioner medlemmer i Europa. Chris Zijdeveld orienterede om arbejdet i Det Internationale Kolonihaveforbund samt om aktuelle projekter blandt andet i Polen, Holland, England og Tyskland. P.t arbejder man på at få udarbejdet en publikation med eksempler på projekter fra alle medlemslandene. Publikationen forventes udgivet i 2014.

3 Forbundsformanden for det Svenske Kolonihaveforbund, Lars Oscarson, glædede sig også over at være i Danmark igen, takkede for invitationen til at overvære kongressen og bragte en hilsen fra alle vores nordiske venner i Sverige Norge og Finland. Preben Jacobsen oplæste herefter et telegram fra Det Finske Forbund, som sendte de bedste hilsener med et ønske om en god og fremgangsrig kongres. 3 3 Velkommen til kongres. Herefter bød Preben Jacobsen endnu engang på Kolonihaveforbundets vegne velkommen til kongressen, en særlig velkomst skal lyde til vore æresmedlemmer, som har været med til at skabe grundlaget for det kolonihaveforbund, vi kender i dag. Også velkommen til vore gæster, herunder repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen, og velkommen ikke mindst til vore delegerede. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde. Siden sidste kongres i København har vi desværre mistet flere af vore gode venner. Jeg vil bede jer sammen med mig mindes dem, der ikke mere er i blandt os. Æret være deres minde. Ad 1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmeudvalg. Til dirigent blev foreslået og valgt: Advokat Morten Brehm Jensen Til mødesekretær blev foreslået og valgt: Hans Preisler Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at kongressen var lovligt indvarslet med tre måneders varsel, hvorfor den ifølge vedtægterne også er beslutningsdygtig. Der var varslet den 6. juni 2012 og materialet til Kongressen blev udsendt den 27. juli I henhold til beslutning på

4 Kongressen i 2008 havde denne kongresperiode ekstraordinært været 4 år til afholdelse i september 2012, mod normalt 3 år. 4 4 Det blev oplyst, at der var 135 stemmeberettigede hvoraf de 131 var tilstede på kongressen. Til stemmeudvalg blev foreslået og valgt: Johnny Eriksen, Århus Kredsen Hans-Erik Olsen, Odense Kredsen Holger Larsen, Nordsjællandskredsen Egon Sørensen, Horsens Kredsen Tom Atkins, Kreds 4. Ad 2. Kongressens forretningsorden. Forretningsorden udsendt den 27. juli 2012 blev vedtaget. Ad 3. Beretning for perioden maj 2008-september Skriftlig beretning er udsendt den 27. juli Forbundsformand Preben Jacobsen indledte sin mundtlige beretning med at konstatere, at denne kongresperioden var lang, 4 år, og presset på vores organisation er blevet større. Presset kommer fra både medlemmer og fra samfundet. Forbundskontoret. I administrationen er der de sidste fire år sket store forandringer. Vi har sagt farvel til vores erfarne medarbejdere gennem rigtig mange år, som på grund af alder har valgt at stoppe, og sagt velkommen til en række nye kompetente medarbejdere. Jeg synes det er lykkedes at sætte et godt nyt hold, der kan se med friske øjne på de gamle rutiner. Kontorerne er blevet renoveret og inde miljøet, er bragt i orden, efter en dialog med Arbejdstilsynet. Vores Foreningsadministration er fra en forsigtig start kommet godt i gang med et positivt nettoresultat. i Kommunikation og information. Kommunikation og information er noget vi prioriterer højt. Vi har arbejdet intensivt med området i den forgangne periode, hvor vi fik en ekstern vurdering af muligheder og begrænsninger. Vores ønske var en interaktiv

5 hjemmeside, der spillede sammen med Havebladet, men vi måtte konstatere, at hjemmesidens platform ikke kunne leve op til vores krav og at økonomien i dette ikke kunne løftes. Vi har derfor koncentreret os om hjemmesiden, hvor der nu ligger et oplæg, som vi forventer, kan sættes i drift primo Herefter fortsætter vi med Havebladet, med nyt layout, og design, der spiller sammen med Hjemmesiden. Hjemmeside og Haveblad er kun rammerne, indholdet er der vel kun fantasien der sætter grænser for. Kursusvirksomhed. En af grundpillerne i Kolonihaveforbundet er kursusvirksomheden. Vi har kurser i vurderingsreglerne, hvor der har været stor efterspørgsel, bestyrelsesarbejde med fokus på jura og kassererarbejde baseret på Winkas system. Vi skal heller ikke glemme den række af kurser Havekonsulenterne gennemfører med havevandringer, beskæringskurser og foredrag. Fremadrettet er der planer om kurser for kredsbestyrelserne, ankeudvalg og om konflikthåndtering. Vi skal udvikle vore kurser, så de er flexible og tilgængelige for medlemmerne, her kan superbrugere komme ind i billedet. En stor hjælp for kredsbestyrelser og foreninger er vore vejledninger, standardbreve, checklister m.v. Disse vil fortsat blive optimeret og udviklet. Jeg vil gerne fremhæve Organisationsudvalget for et kæmpe arbejde i udviklingen af vor nye struktur. Det er første gang at Forbundet har haft forslag i høring hos alle medlemsforeninger. Kolonihaverne bliver truet på livet. Vi har i den forløbne periode arbejdet intenst på at fjerne aktuelle trusler mod Kolonihaverne. Markedslejeproblematikken er meget aktuel. Hvad er markedslejen for et areal, der er udlagt til kolonihaver, og derfor ikke er i et frit marked? Mange kommuner er tøvende, men nogle har hævet lejen markant. Miljøminister Ida Auken har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere og vurdere disse problematikker, rapporten er afleveret i juli 2012, men der foreligger endnu ikke et svar. Vores hovedformål med haverne er et socialt sigte, og der skal: Være mulighed for alle for at få en kolonihave. En anden konkret trussel er krav om kloakering. Udgifterne til kloakering påhviler ejeren af jorden, men vi ser mange steder at denne forpligtelse, pålægges lejerne i de nye kontrakter. Dette skaber store problemer med 5 5

6 finansiering og projektudbud. Vi er afskåret fra at optage Realkreditlån på lejet jord, og bankerne er henholdende, nogle steder på grund af korte lejekontrakter. 6 6 Vi har også set en kraftig stigning i ejendomsvurderingerne, som har ramt mange foreninger. Disse sager er påklaget. Endelig har vi i Forbundskontoret lagt mange ressourcer i problematikken omkring ulovlige overnatninger. Ulovligt byggeri. I denne kongresperiode har der været fokus på ulovligt byggeri. Vi har arbejdet intenst på at finde løsninger med vore udlejere og tilsynsmyndigheder, både vedrørende ældre byggeri og nyere. Nye haver nye medlemmer. Vi har i Forbundet været specielt optaget af de nye landskabsarkitektoniske tendenser omkring Urban Gardens. Vi har arbejdet med billige løsninger omkring de franske haver, integrationshaver, kvarterløftsprojekter, og senest mulighederne i Ørestaden, hvor der er aftalt møde med By og Havn. Nye overnatningshaver er meget dyre at etablere, så fremtiden er også billige mobile containerhaver på korte lejemål. Vi skal også se på de øgede risici i forbindelse med et ændret klima, mere nedbør m.v. og hvilke konsekvenser det kan få for vore forsikringer. Inga Jørgensen, Roskilde, takkede for en god beretning og udtrykte samtidig en tak til forbundskontoret. Vi er i dag i en situation, hvor pligt bliver til ret. Hun så et problem i, at det bliver for dyrt at have en kolonihave for de mindre bemidlede, mens de bedrestillede, der måske har solgt sommerhuset, vinder frem. Støtter kurser i konflikthåndtering. Amy Lauridsen, Kreds 1, mente at udsagnet Kolonihaver er for alle er en floskel! Hvad med kontanthjælpsmodtagere, der ikke må eje mere end kr? Jørgen Ullman, Kreds 1, havde også ros til Forbundsformanden, Hovedbestyrelsen, Havebladet og for de vundne Højesteretssager. Foreslog praktiske øvelser på kurserne. Samt kurser om misligholdte haver. Carsten M. M. Nielsen, Kreds 2, Fremragende beretning, men efterlyser dialog og svar på problemstillingerne om andelshaverne. Preben Jacobsen svarede, at man arbejder på, at det ikke er en floskel at mindrebemidlede fortsat har råd til en kolonihave, men man er oppe mod stærke samfundsmæssige strømninger.

7 Johnny Eriksen, Århus Kreds, takkede for en god beretning og støttede ideen om konflikthåndteringskursur. Kloakeringsproblematikken er en stor udfordring. Mange vil ikke kunne honorere de økonomiske krav, det stiller. Hans Larsen, Korsør Kreds, opfordrede til at man skulle tage kampen op med de folkevalgte i Folketinget for at få løst disse problemer. Kirsten Holm, Kreds 8, oplyste at man i Rønhøjgård med 510 haver var positive over for kloakering, man fik rimelige priser og 2/3 del kunne selv finansiere. Preben Jacobsen, poienterede, at der er stor forskel på priser. Andre steder har vi hørt om væsentlig større beløb, f.eks. her i Århus. Oplyste at man var opmærksom på problematikken vedrørende kontanthjælpsmodtagere. Herefter tog Kongressen beretningen til efterretning. Ad 4. Forbundsregnskab for perioden 2008 til Revisor Egon Pedersen fremlagde oversigt over hovedposterne i regnskaberne for perioden 2008 til Selve Regnskaberne med bemærkninger er udsendt. Johnny Eriksen, Århus Kreds, havde et spørgsmål om personlige og frivillige medlemmer. Revisor Egon Pedersen:. Det skal forstås som passive medlemmer. Gerd Larsen, Kreds 8, forespurgte til Forsikringer, indtægter. Bemærkede at Kautionforpligtigelser ikke er nedskrevet i perioden. Revisor Egon Pedersen, der var bogført forsikringsindtægter for en årrække, de vil fremover blive bogført år for år. Opfordrer til at Sekretariatet overvejer fremover at nedskrive kautionsforpligtelserne. Dirigenten oplyste, at de fire regnskaber er godkendt af Hovedbestyrelsen, og derfor ikke skal godkendes af Kongressen. Kongressen tilsluttede sig regnskaberne og vedtog at der blev givet decharge, som fritager hovedbestyrelsen for det videre ansvar for det aflagte regnskab. 7 7 Ad 5. Vejledende budget for perioden

8 8 Generalsekretær Mogens Ginnerup-Nielsen gennemgik de vejledende budgetter for perioden 2013 til Materialet er tidligere udsendt. Budgetterne bygger dels på de foregående regnskaber, dels på almindelige prisfremskrivninger. Jørgen Ullman, Kreds 1. Der ses ikke at være foretaget prioriteringer i budgetterne. Johnny Eriksen, Århus Kreds, forespurgte til kursusgebyrer. Steiner Hansen, Kreds 4, forespurgte til omkostningerne til porto. Har man overvejet andre løsninger end Post Danmark. Kunne foreningerne ikke selv fordele Havebladet for eksempel? Mogens Ginnerup-Nielsen svarede at bundlinien styrer, hvor meget der kan prioriteres. Der bør være balance i budgetterne. Prioriteringerne foretages i henlæggelserne. Det begrænsede kursusgebyr vil ikke rykke væsentligt på budgetterne. Vedrørende distribution er andre muligheder overvejet. Post Danmark er stort set alene på markedet. Der lægges stor vægt på den direkte kontakt med medlemmerne, og vi mener ikke foreningerne bør pålægges selv at distribuere Havebladet. Derimod har man opnået en halvering af udgifterne til porto ved at sende post på e- mail i stedet for med porto. De vejledende budgetter blev taget til efterretning. Mogens Ginnerup-Nielsen gennemgik seneste version af den nye hjemmeside, opbygget omkring tre døre for: alle, medlemmer og tillidsvalgte. 8 Lørdag den 15. september 2012 Forslag til RESOLUTION blev oplæst. Resolutionen omtalte problematikkerne omkring markedsleje, den af Miljøminister Ida Auken nedsatte arbejdsgruppe og kloakeringsproblematikken. Kongressen opfordrer Regeringen til: Snarest at tage initiativ til at ændre lovgivningen, så kommunerne igen får muligheder for at foretage sociale og rekreative hensyn ved at udleje kolonihaver til en lavere leje end markedsprisen At iværksætte et udredningsarbejde med sigte på at tilvejebringe finansieringsmuligheder for de kolonihaveforeninger, der pålægges

9 9 9 udgifterne til kloakeringsprojekter på offentlig ejede kolonihavearealer, f.eks. ved at åbne for mulighed for realkreditbelåning af jorden. Kongressen godkendte RESOLUTION. Ad 6. Forslag til behandling. (Forslag nr. 1-32) Det bemærkes, at samtlige forslag nr med tilhørende ændringsforslag er trykt som bilag til dette referat. Dirigenten oplyste at der ville blive foretaget ændringer i den rækkefølge forslagene 1-32 blev sat til afstemning, således at de proceduremæssige regler blev holdt efterrettelige. Forslagene blev inddelt i fire grupper. Gruppe 1 omfattede forslagene vedrørende Vedtægtsændringer: forslagene 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23 samt 25 og 26. Gruppe 2 omfattede forslagene vedrørende Kreds- og Foreningsvedtægter: forslagene 5 og 6. Gruppe 3 omfattede forslagene vedrørende Vurderingsregler: forslagene 7-19 og Gruppe 4 omfattede Øvrige: forslagene 24, 27, 28 og 32. Dirigenten oplyste Kongressen om, at der kræves 2/3 dels flertal for, at et forslag til vedtægtsændringer kan vedtages. Forslag nr. 1 Ændring af Forbundsvedtægterne. Preben Jacobsen gennemgik forslaget og motiverede det. Kongressen i 2008 pålagde Hovedbestyrelsen at nedsætte et udvalg, der frem til denne Kongres skulle fremkomme med forslag til en ny organisationsstruktur. Udvalgets forslag blev efter behandling i Hovedbestyrelsen udsendt i høring til alle Forbundets foreninger. Forslaget er resultatet af Hovedbestyrelsens behandling af forslaget og de indkomne høringssvar. Jens Krumholt, Kreds 2, Forslaget er udmærket, men ikke ambitiøst nok. Hovedbestyrelsen er ikke repræsentativ, man bør fortsætte organisationsudviklingsarbejdet, med sigte på at få nogle større enheder.

10 10 10 Preben Jacobsen bemærkede, at man ville fortsætte med udviklingsarbejdet, men med den brede sammensætning af Hovedbestyrelsen sikrer vi har et bredt demokrati. Vi har med den nye struktur fået rettet op på et demokratisk underskud. Hans Larsen, Korsør Kreds, fremsatte et ændringsforslag til 3.2: Vestsjællandskredsen deles i en Slagelse Kreds bestående af Slagelse, Korsør og Skælskør og en Sorø Kreds. Ændringsforslaget blev forkastet. Per Flor, Ringsted Kreds. Nærhedsprincippet forsvinder med dette forslag. Sydøstsjællandskredsen bliver for stor, og opfordrer til at beholde den struktur, vi har i dag, dog med mulighed for frivillig sammenlægning. Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds. En optimal kreds bør være på ca medlemmer. Leif Thomsen, Nyborg Kreds, forespurgte, om kredsbestyrelsesmedlemmer fra andre kommuner kan forhandle med en anden kommune end sin egen? Preben Jacobsen svarer, at vi ikke kan have 98 kredse svarende til antallet af kommuner. En lovligt valgt kredsbestyrelse vil have kompetence til at forhandle med de kommuner, kredsens medlemmer har have i. Ole Míchél, Kreds 3. Der er udført et kæmpe arbejde i Organisationsudvalget, skal vi nu begynde forfra? Anbefaler det fremlagte forslag 1. Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, mener man som kredsbestyrelse kan forhandle på medlemmernes vegne. Bo Højlund, Nordvestsjællands Kreds, anbefaler forslag 1. Forslag nr. 2 Opretholdelse og udvidelse af Ballerup kredsen. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Jens Krumholt, kredsformand for Kreds 2, gik ind for nærdemokrati, men her i kredsen er afstandene små og vores foreninger ligger tæt. Jens Krumholt krævede skriftlig afstemning John Bruun, Holstebro Kreds, fastholdt sin anbefaling af forslag 1.

11 Dirigenten konstaterede, at der var over 10 delegerede der støttede skriftlig afstemning. For forslaget stemte 33, imod 89, blanke Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 3 HF Eriksminde skal fortsat indgå i Nordjyllands Kreds. Inger Kløjgaard, Nordjyllands Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Spurgte om hvem, der skulle betale det højere kredskontingent, såfremt man blev lagt over i Vendsyssel Kredsen. Ønskede ligeledes skriftlig afstemning. John Jensen, Vendsyssel Kredsen, fremførte, at forslag 3 og 4 var identiske og burde behandles under et. Forslag nr. 4 HF Agdrupparken skal fortsat indgå i Nordjyllands Kreds. Inger Kløjgaard, Nordjyllands Kreds, fremlagde 3 sider med underskrifter fra medlemmer, der var imod en flytning til Frederikshavn Kredsen, fra HF Eriksminde, Hjørring og HF Agdrupparken, Brønderslev. Endvidere fremlagde Inger en skrivelse fra Brønderslev Kommune som tilkendegav, at kommunen støtter HF Agdrupparkens ønske om fortsat at høre under Aalborg Kredsen. Johhny Eriksen, Århus Kreds, og Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds, kunne begge kun anbefale Kongressen at stemme for hovedforslag 1 uændret, mens Kaj Johansen, Nordjyllands Kreds og Jørn Olsen, Nordjyllands Kreds begge støttede ændringsforslagene. Preben Jacobsen oplyste, at man selvfølgelig havde drøftet sagen med Brønderslev Kommune, og på daværende tidspunkt havde kommunen ingen indvendinger. Dirigenten satte herefter forslagene 3 og 4 til afstemning. For forslag 3, at HF Eriksminde flyttes til Nordjyllandskredsen, stemte 58, imod 65 og blanke 4. Forslaget blev hermed forkastet. For forslag 4 at HF Agdrupparken flyttes til Nordjyllandskredsen stemte 57, imod 67 og blanke 4.

12 12 12 Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 20 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk. 8. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen bemærkede, at det i motivationen kritiserede forhold havde været en fejl, og at det ikke ville ske igen. Jørgen Fritsche, Kreds 4, havde stor ros til INFO-Udvalget, men forespurgte om udvalget havde tiltaget sig kompetence i forbindelse med ændrede regler, som ikke havde været behandlet i de kompetente forsamlinger. Der er nu 11 retssager undervejs med påstand, at køberne af en havelod har betalt for meget for kolonihaven. Hvem har kompetencen til at vedtage ændringer? Preben Jacobsen bemærkede, at hverken Info-udvalget, vurderingsudvalg eller dets medlemmer havde kompetence til at ændre på vurderingsreglerne. Kirsten Holm, Kreds 8, tog til efterretning, at der i givet fald var tale om en fejl. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. For forslag 20 stemte 61, imod 66 og blanke 2. Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 21 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk 5. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget var foranlediget af en forhandling med FødevareErhverv, hvor en elektronisk orientering af Hovedbestyrelsen burde være foretaget. Preben Jacobsen svarede at vores opbygning af organisationen grundlæggende byggede på en tillid mellem medlemmer og de folkevalgte, og vi bestemmer ikke altid selv tidsfrister m.v.

13 Jens Krumholt, Kreds 2. Det forekommer at være et vidtgående krav og foreslår en ændring, at ordene i 2. linie i forslaget: og godkende disse udgår Kirsten Holm, Kreds 8, mente der var flere muligheder for høringer, orientering er ikke dækkende. Preben Jacobsen advarede mod at lægge for stramme bureaukratiske regler ned over administration og Hovedbestyrelse. Ændringsforslag fra Kreds 2, at ordene og godkende disse udgår sattes til afstemning. For ændringsforslaget, stemte 57, imod 65 og blanke 7. Ændringsforslaget blev hermed forkastet. Dirigenten satte herefter forslag 21 til afstemning. Forslaget blev forkastet. Forslag nr. 22 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk 7. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, var enig i at referater fra Forretningsudvalgene skulle hurtigt frem, men det var ikke altid muligt før det følgende HB- møde, f.eks. ved ad hoc møder. Mente der var fundet en god løsning på problemet vedrørende referater. Hans Larsen, Korsør Kreds, anbefalede kongressen at stemme for dette forslag. Kirsten Holm, Kreds 8, fastholdt forslaget, Preben Jacobsen advarede mod at indføre for stramme regler. Jørgen Ullman, Kreds 1, foreslog at tilføje ordene så vidt muligt mens Kirsten Holm pointereder, at det er det der står i forvejen, og det virker ikke. Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, støttede Preben Jacobsen

14 John, Holstebro Kreds, støttede Inga, lad os holde os på sporet og lad personbemærkninger ligge Dirigenten satte herefter forslaget at tilføje ordene så vidt muligt til afstemning ved håndsoprækning. Ændringsforslag fra Kreds 1 blev forkastet Dirigenten satte herefter forslag 22 til afstemning Forslaget blev forkastet Forslag nr. 23 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 11, stk 3. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev forkastet. Forslag nr. 25 Forslag til Vedtægtsændringer begrænsning af personkreds på lejekontrakt. Jørgen Ullman, Kreds 1, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, svarede, at de blå lejeaftaler er gældende, men lejer bør også i levende live kunne foretage overdragelse til arveberettigede. Hovedbetyrelsen vil rette forholdet i de fremtidige lejeaftaler. Nils Tornbo, Kreds 1. Lejemålet gælder kun på jorden ikke på huset, Forslaget trækkes. Forslag nr. 26 Forslag til Vedtægtsændringer ændring af strafrentesats. Jørgen Fritsche, Kreds 4, oplyste at man trak forslaget. Hermed var rækken af ændringsforslag til vedtægtsændringer gennemgået, uden det havde medført ændringer i hovedforslaget: Dirigenten satte herefter hovedforslaget, Forslag nr. 1 Ændring af Forbundsvedtægterne til afstemning.

15 For forslaget stemte 107, imod stemte 22 og blanke Forslaget blev hermed vedtaget med % af stemmerne. Forslag nr. 5 Forslag til ny standardvedtægt for kredse. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med overvældende flertal. Forslag nr. 6 Forslag til ny standardvedtægt for haveforeninger. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Dette er et godt tilbud! Jørgen Ullman, Kreds 1, fremlagde ændringsforslag vedrørende 10, stk. 2, første afsnit gående ud på at: den ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter, Preben Jacobsen svarede, at dette kunne man gennemføre lokalt, hvis man ønskede det. Vedtægten var vejledende. Jørgen Ullman, Kreds 1, trækker forslaget, men foreslår i stedet en ændring, hvorved ordet x erstattes af 2. Dette ændringsforslag blev forkastet. Forslag 6 blev herefter vedtaget. Forslag nr. 7 Forslag til vurdering af nye terrasser. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, tilføjede, at terrasser opført før denne kongres forudsættes behandlet efter de gamle regler. Jørgen Fritsche, Kreds 4, oplyste, at priserne havde svinget meget gennem tiderne, fra 0-19 kr. før 2008, til 0-50 kr. efter Hvad skal vi så gøre

16 ved parkeringspladserne? Jørgen Fritsche manglede oplysninger om, hvad prisen skulle ligge på fremover, og kunne ikke anbefale forslaget Kirsten Holm, Kreds 8, foreslog en ændring til forslaget: Forslaget får kun virkning fremadrettet for åbne terrasser anlagt efter Terrasser anlagt før denne dato bedømmes efter hidtil gældende regler. Jens Krumholt, Kreds 2, anbefalede, at man lod terrasserne vurdere som i dag og støttede Jørgen Fritsche. Forslag 7 blev herefter vedtaget med den af Kreds 8 foreslåede ændring. Forslag nr. 8 Forslag til vurdering af varmepumper. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Kirsten Holm, Kreds 8, hvordan skal nedskrivningen forstås, som lineær eller som saldometoden? Carsten Bjørk Olsen, næstformand, svarede at der er tale om lineær nedskrivning holdt op mod levetid. Bent Hougaard, Grenå Kreds, anførte, at alle disse tiltag medfører prisstigninger og anbefalede kongressen at stemme nej. Ole Míchél, Kreds 3, støtter vedvarende energi og støtter dermed forslaget i sin helhed. Forslag 8 blev herefter vedtaget. Forslag nr. 9 Forslag til vurdering af faskiner. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Kirsten Holm, Kreds 8. Hvordan skal man definere en faskine? Carsten Bjørk Olsen, næstformand, den skal være lovligt anlagt. Dirigenten satte herefter forslag 9 til afstemning. Forslag 9 blev herefter vedtaget.

17 17 17 Forslag nr. 10 Forslag til vurdering af afløb. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 11 Forslag til løsøremaksimum. Preben Jacobsen, fremlagde forslaget og motivationen herfor Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 12 Forslag til vurdering af fundamenter. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Eriksen, Århus Kreds, påpegede at det kunne være svært at kontrollere, hvordan et fundament var udført, og om kvaliteten var i orden. Efter en kort debat blev forslaget trukket Forslag nr. 13 Forslag til vurdering af badeværelser. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Eriksen, Århus Kreds, fastslog at vådrumssikring omfatter alle flader på vægge og gulv. Ved vådrum over 4 m2 skal der vådrumssikres. Loven er klar. Carsten B. Olsen, forslagsstiller, foreslog en ændring til forslaget: at der i 4. linie tilføjes fornøden. Kirsten Holm, Kreds 8, bemærkede, at kolonihavehuse ikke er underlagt Bygningsreglementet, og producenterne sikrer kun fladerne i brusekabinen. Vi skal ikke stille skrappere krav. Forslag 13 blev herefter vedtaget, med tilføjelse af ordet fornøden.

18 18 18 Forslag nr. 14 Forslag til mulighed for at yde tillæg ved vurdering. Jens Krumholt, Kreds 2, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, anførte, at det bærende princip i vurderingsreglerne er et fastprissystem som indeksreguleres. Dette forslag ville undergrave dette princip. Vores opbygning af vurderingsreglerne er politisk besluttet. Carsten Nielsen, Kreds 2. Vi har set priser på op til for et moderne kolonihavehus, hvilket er væsentligt over den maximale pris. Johnny Eriksen, Århus Kreds, mente, at man som lejer ikke kunne påstå, man investerede i god tro, da alle var bekendt med reglerne for køb og salg, og man havde jo selv købt i h.t. disse regler. Det kunne dog være, man skulle overveje om maximalpriserne fortsat skulle være landsdækkende, idet der erfaringsmæssigt kunne være stor forskel på priserne i de store byer og på landet. Hans Larsen, Korsør Kreds. Hvis man vælger at bygge et slot, skal man ikke forvente at få pengene retur. Carsten Nielsen, Kreds 2, forespurgte til problematikken omkring andelshaveforeningerne, der som bekendt selv ejer jorden. Man afventer fortsat et svar fra Forbundet om denne problematik, men forventer en afklaring i den nye kongresperiode. Forslag 14 blev herefter forkastet. Forslag nr. 15 Forslag til beregning af værdi af køkken. Forslagstiller Jens Krumholt, Kreds 2, trak forslaget og foreslog en ændring, således at forslaget udformes analogt med forslaget vedr. bad og toilet og således, at Der fastsættes en maximalværdi på kr.(2012 niveau) for køkken, jfr. Vurderings hjælpeskema pkt. 1 c. Maximalprisen er baseret på et håndværksmæssigt korrekt udført køkken Ændringsforslaget til Forslag 15 med den foreslåede ændring blev vedtaget. Forslag nr. 16 Forslag til anerkendelse af sandsynliggjort udgift. Dirigenten oplæste forslaget.

19 19 19 Forslag 16 blev vedtaget. Forslag nr. 17 Forslag til at drivhuse medtages i almindelig vurdering. Forslagsstilleren meddelte at forslaget trækkes jfr. vedtagelsen af punkt 11. Forslag nr. 18 Forslag om tvunget elsyn. Holger Larsen, Nordsjællands Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Kressner, Kreds 3, oplyste, at elsyn var en beskostelig affære og opfordrede til at elsyn erstattes af elattest. Jørgen Fritsche, Kreds 4, mente at kolonihaver p.t. ikke er omfattet af elsyn, men det ville en kommende lovrevision indføre. Anbefalede at man fastholdt elsyn af hensyn til brandsikkerheden. Preben Jacobsen bemærkede, at der ikke er lovhjemmel til at kræve elsyn i kolonihavehuse, men vurderingsudvalget kunne selvfølgelig kræve en elattest, såfremt det skønnedes nødvendigt i den aktuelle situation. Holger Larsen, Nordsjællandskredsen, ændredede elsyn til elattest i Kredsens forslag. Kirsten Holm, Kreds 8, spurgte, om der nu indføres en obligatorisk ordning? Nils Tornbo, Kreds 1, foreslog, at ordet skal ændres til kan i forslaget. Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds, anbefalede at eftersynet skulle udføres af autoriseret installatør. Holger Larsen, Nordsjællands Kreds, fastholdt, at der skulle stå skal og ikke kan. Nils Tornbos ændringsforslag blev sat til afstemning og forkastet. Herefter blev forslag 18 sat til afstemning. Forslaget blev forkastet.

20 20 20 Forslag nr. 19 Forslag til ændring af gyldighedsperiode for vurderinger. Gerd Larsen, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen svarede, at forslaget ville skabe store problemer med pristalsreguleringen af alle priserne i vurderingsreglerne som sker pr. 1. januar. Hvorledes havde forslagsstillerne tænkt sig, at denne problematik skulle løses? Bo Højlund, Nordvestsjællands Kreds, opfordrede til, at man fulgte kalenderåret, og Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, var enig heri. Gerd Larsen, Kreds 8, kunne tilslutte sig, at vurderingen skulle gælde et år og ikke følge kalenderåret. Forslag 19 blev herefter forkastet. Forslag 24 - Overdragelse af lejemål til livsarvinger. Amy Lauridsen, Søndervang, Kreds 1, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen svarede, at spørgsmålet ville blive taget op på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. Forslag 24 blev herefter vedtaget. Forslag 27 Undersøgelse af Havebladet. Steinar Hansen, Kreds 4, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, henviste til sin beretning og tilføjede, at man allerede var i gang. Johnny Eriksen, Århus Kreds, mente det var et sympatisk forslag og henviste til medlemsundersøgelsen fra 2006, der viste et behov for fornyelse. Forslag 27 blev herefter forkastet.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. FORRETNINGSUDVALGSMØDE (2012-2015) Forretningsudvalgsmøde nr. 4 afholdt den 14. marts 2013 kl. 09.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Thorben Meldgaard Frede Kristensen Knud

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Århus kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundets Århuskreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Århus kommune. 1.2. Kredsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling 25.05.2002 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 04.05.2003 Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 28.05.2005 Ændringer vedtaget på

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde. (2008-2012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 16. september 2010 kl. 15.00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michèl Keld Jørgensen Frede Kristensen

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere