Kolonihaveforbundet har i dagene september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 Kolonihaveforbundet har i dagene september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmeudvalg. 2. Kongressens forretningsorden. 3. Beretning for perioden maj september Forbundsregnskab for Vejledende budget for perioden Forslag til behandling. Forslag Valg af tillidsmænd i henhold til Forbundsvedtægten: a. Forbundsformand. Forslag 29 b. Næstformand. Forslag 30 c. 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Forslag Forbundets nye hovedbestyrelse. 9. Afslutning.

2 Fredag den 14. september Garden spillede op til Kongressen i loungen med festlig musik som optakt til Kolonihaveforbundets 31. kongres afholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Herefter blev fanerne, ledsaget af musikken til Jens med fanen båret ind af Gardens unge medlemmer. Kredsformand for Århuskredsen Frede Kristensen bød velkommen til Kongressens delegerede og gæster. Vi har glædet os meget til I skulle komme, med håbet om en god kongres, en god tur for gæsterne og med endnu en velkomst til smilets by. Efter kongressen nu var åbnet fik borgmester i, Jacob Bundsgaard, gæstetaler ved denne Kongres, ordet. Kolonihaverne er en del af kulturlivet i. Det er 21 år siden Kolonihaveforbundet sidst holdt Kongres i, og der er sket meget siden da. i dag er præget af stor byggeaktivitet, men man husker også at integrere grønne områder i byens hovedstruktur. Hertil hører kolonihaverne som et væsentligt element i byens grønne åndehuller, hvor der er plads til havedyrkning, stilhed, refleksion og rekreation. Kolonihaverne udgør en mangeårig tradition i byliv, og er en væsentlig del af kulturliv. Kolonihaverne står for gode sociale værdier, fællesskabet, at man kommer hinanden ved, og at man hjælper hinanden. Et generationsskifte er på vej, som viser at kolonihavetanken er aktuel og populær som aldrig før. Tak for det, jeg ønsker Jer velkommen til og en god Kongres. Forbundsformand Preben Jacobsen takkede borgmesteren for velkomsten og gav ordet videre til Præsident for Det Internationale Kolonihaveforbund, Chris Zijdeveld, Holland De udenlandske gæster hilser kongressen. Chris Zijdeveld takkede for invitationen til Kongressen og glædede sig over at være i Danmark igen. Vi er alle deltagere i en stor familie, Det Internationale Kolonihaveforbund, en organisation med over 3 millioner medlemmer i Europa. Chris Zijdeveld orienterede om arbejdet i Det Internationale Kolonihaveforbund samt om aktuelle projekter blandt andet i Polen, Holland, England og Tyskland. P.t arbejder man på at få udarbejdet en publikation med eksempler på projekter fra alle medlemslandene. Publikationen forventes udgivet i 2014.

3 Forbundsformanden for det Svenske Kolonihaveforbund, Lars Oscarson, glædede sig også over at være i Danmark igen, takkede for invitationen til at overvære kongressen og bragte en hilsen fra alle vores nordiske venner i Sverige Norge og Finland. Preben Jacobsen oplæste herefter et telegram fra Det Finske Forbund, som sendte de bedste hilsener med et ønske om en god og fremgangsrig kongres. 3 3 Velkommen til kongres. Herefter bød Preben Jacobsen endnu engang på Kolonihaveforbundets vegne velkommen til kongressen, en særlig velkomst skal lyde til vore æresmedlemmer, som har været med til at skabe grundlaget for det kolonihaveforbund, vi kender i dag. Også velkommen til vore gæster, herunder repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen, og velkommen ikke mindst til vore delegerede. Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke alle for et godt samarbejde. Siden sidste kongres i København har vi desværre mistet flere af vore gode venner. Jeg vil bede jer sammen med mig mindes dem, der ikke mere er i blandt os. Æret være deres minde. Ad 1. Valg af dirigent, mødesekretær og stemmeudvalg. Til dirigent blev foreslået og valgt: Advokat Morten Brehm Jensen Til mødesekretær blev foreslået og valgt: Hans Preisler Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at kongressen var lovligt indvarslet med tre måneders varsel, hvorfor den ifølge vedtægterne også er beslutningsdygtig. Der var varslet den 6. juni 2012 og materialet til Kongressen blev udsendt den 27. juli I henhold til beslutning på

4 Kongressen i 2008 havde denne kongresperiode ekstraordinært været 4 år til afholdelse i september 2012, mod normalt 3 år. 4 4 Det blev oplyst, at der var 135 stemmeberettigede hvoraf de 131 var tilstede på kongressen. Til stemmeudvalg blev foreslået og valgt: Johnny Eriksen, Århus Kredsen Hans-Erik Olsen, Odense Kredsen Holger Larsen, Nordsjællandskredsen Egon Sørensen, Horsens Kredsen Tom Atkins, Kreds 4. Ad 2. Kongressens forretningsorden. Forretningsorden udsendt den 27. juli 2012 blev vedtaget. Ad 3. Beretning for perioden maj 2008-september Skriftlig beretning er udsendt den 27. juli Forbundsformand Preben Jacobsen indledte sin mundtlige beretning med at konstatere, at denne kongresperioden var lang, 4 år, og presset på vores organisation er blevet større. Presset kommer fra både medlemmer og fra samfundet. Forbundskontoret. I administrationen er der de sidste fire år sket store forandringer. Vi har sagt farvel til vores erfarne medarbejdere gennem rigtig mange år, som på grund af alder har valgt at stoppe, og sagt velkommen til en række nye kompetente medarbejdere. Jeg synes det er lykkedes at sætte et godt nyt hold, der kan se med friske øjne på de gamle rutiner. Kontorerne er blevet renoveret og inde miljøet, er bragt i orden, efter en dialog med Arbejdstilsynet. Vores Foreningsadministration er fra en forsigtig start kommet godt i gang med et positivt nettoresultat. i Kommunikation og information. Kommunikation og information er noget vi prioriterer højt. Vi har arbejdet intensivt med området i den forgangne periode, hvor vi fik en ekstern vurdering af muligheder og begrænsninger. Vores ønske var en interaktiv

5 hjemmeside, der spillede sammen med Havebladet, men vi måtte konstatere, at hjemmesidens platform ikke kunne leve op til vores krav og at økonomien i dette ikke kunne løftes. Vi har derfor koncentreret os om hjemmesiden, hvor der nu ligger et oplæg, som vi forventer, kan sættes i drift primo Herefter fortsætter vi med Havebladet, med nyt layout, og design, der spiller sammen med Hjemmesiden. Hjemmeside og Haveblad er kun rammerne, indholdet er der vel kun fantasien der sætter grænser for. Kursusvirksomhed. En af grundpillerne i Kolonihaveforbundet er kursusvirksomheden. Vi har kurser i vurderingsreglerne, hvor der har været stor efterspørgsel, bestyrelsesarbejde med fokus på jura og kassererarbejde baseret på Winkas system. Vi skal heller ikke glemme den række af kurser Havekonsulenterne gennemfører med havevandringer, beskæringskurser og foredrag. Fremadrettet er der planer om kurser for kredsbestyrelserne, ankeudvalg og om konflikthåndtering. Vi skal udvikle vore kurser, så de er flexible og tilgængelige for medlemmerne, her kan superbrugere komme ind i billedet. En stor hjælp for kredsbestyrelser og foreninger er vore vejledninger, standardbreve, checklister m.v. Disse vil fortsat blive optimeret og udviklet. Jeg vil gerne fremhæve Organisationsudvalget for et kæmpe arbejde i udviklingen af vor nye struktur. Det er første gang at Forbundet har haft forslag i høring hos alle medlemsforeninger. Kolonihaverne bliver truet på livet. Vi har i den forløbne periode arbejdet intenst på at fjerne aktuelle trusler mod Kolonihaverne. Markedslejeproblematikken er meget aktuel. Hvad er markedslejen for et areal, der er udlagt til kolonihaver, og derfor ikke er i et frit marked? Mange kommuner er tøvende, men nogle har hævet lejen markant. Miljøminister Ida Auken har nedsat en arbejdsgruppe, der skal analysere og vurdere disse problematikker, rapporten er afleveret i juli 2012, men der foreligger endnu ikke et svar. Vores hovedformål med haverne er et socialt sigte, og der skal: Være mulighed for alle for at få en kolonihave. En anden konkret trussel er krav om kloakering. Udgifterne til kloakering påhviler ejeren af jorden, men vi ser mange steder at denne forpligtelse, pålægges lejerne i de nye kontrakter. Dette skaber store problemer med 5 5

6 finansiering og projektudbud. Vi er afskåret fra at optage Realkreditlån på lejet jord, og bankerne er henholdende, nogle steder på grund af korte lejekontrakter. 6 6 Vi har også set en kraftig stigning i ejendomsvurderingerne, som har ramt mange foreninger. Disse sager er påklaget. Endelig har vi i Forbundskontoret lagt mange ressourcer i problematikken omkring ulovlige overnatninger. Ulovligt byggeri. I denne kongresperiode har der været fokus på ulovligt byggeri. Vi har arbejdet intenst på at finde løsninger med vore udlejere og tilsynsmyndigheder, både vedrørende ældre byggeri og nyere. Nye haver nye medlemmer. Vi har i Forbundet været specielt optaget af de nye landskabsarkitektoniske tendenser omkring Urban Gardens. Vi har arbejdet med billige løsninger omkring de franske haver, integrationshaver, kvarterløftsprojekter, og senest mulighederne i Ørestaden, hvor der er aftalt møde med By og Havn. Nye overnatningshaver er meget dyre at etablere, så fremtiden er også billige mobile containerhaver på korte lejemål. Vi skal også se på de øgede risici i forbindelse med et ændret klima, mere nedbør m.v. og hvilke konsekvenser det kan få for vore forsikringer. Inga Jørgensen, Roskilde, takkede for en god beretning og udtrykte samtidig en tak til forbundskontoret. Vi er i dag i en situation, hvor pligt bliver til ret. Hun så et problem i, at det bliver for dyrt at have en kolonihave for de mindre bemidlede, mens de bedrestillede, der måske har solgt sommerhuset, vinder frem. Støtter kurser i konflikthåndtering. Amy Lauridsen, Kreds 1, mente at udsagnet Kolonihaver er for alle er en floskel! Hvad med kontanthjælpsmodtagere, der ikke må eje mere end kr? Jørgen Ullman, Kreds 1, havde også ros til Forbundsformanden, Hovedbestyrelsen, Havebladet og for de vundne Højesteretssager. Foreslog praktiske øvelser på kurserne. Samt kurser om misligholdte haver. Carsten M. M. Nielsen, Kreds 2, Fremragende beretning, men efterlyser dialog og svar på problemstillingerne om andelshaverne. Preben Jacobsen svarede, at man arbejder på, at det ikke er en floskel at mindrebemidlede fortsat har råd til en kolonihave, men man er oppe mod stærke samfundsmæssige strømninger.

7 Johnny Eriksen, Århus Kreds, takkede for en god beretning og støttede ideen om konflikthåndteringskursur. Kloakeringsproblematikken er en stor udfordring. Mange vil ikke kunne honorere de økonomiske krav, det stiller. Hans Larsen, Korsør Kreds, opfordrede til at man skulle tage kampen op med de folkevalgte i Folketinget for at få løst disse problemer. Kirsten Holm, Kreds 8, oplyste at man i Rønhøjgård med 510 haver var positive over for kloakering, man fik rimelige priser og 2/3 del kunne selv finansiere. Preben Jacobsen, poienterede, at der er stor forskel på priser. Andre steder har vi hørt om væsentlig større beløb, f.eks. her i Århus. Oplyste at man var opmærksom på problematikken vedrørende kontanthjælpsmodtagere. Herefter tog Kongressen beretningen til efterretning. Ad 4. Forbundsregnskab for perioden 2008 til Revisor Egon Pedersen fremlagde oversigt over hovedposterne i regnskaberne for perioden 2008 til Selve Regnskaberne med bemærkninger er udsendt. Johnny Eriksen, Århus Kreds, havde et spørgsmål om personlige og frivillige medlemmer. Revisor Egon Pedersen:. Det skal forstås som passive medlemmer. Gerd Larsen, Kreds 8, forespurgte til Forsikringer, indtægter. Bemærkede at Kautionforpligtigelser ikke er nedskrevet i perioden. Revisor Egon Pedersen, der var bogført forsikringsindtægter for en årrække, de vil fremover blive bogført år for år. Opfordrer til at Sekretariatet overvejer fremover at nedskrive kautionsforpligtelserne. Dirigenten oplyste, at de fire regnskaber er godkendt af Hovedbestyrelsen, og derfor ikke skal godkendes af Kongressen. Kongressen tilsluttede sig regnskaberne og vedtog at der blev givet decharge, som fritager hovedbestyrelsen for det videre ansvar for det aflagte regnskab. 7 7 Ad 5. Vejledende budget for perioden

8 8 Generalsekretær Mogens Ginnerup-Nielsen gennemgik de vejledende budgetter for perioden 2013 til Materialet er tidligere udsendt. Budgetterne bygger dels på de foregående regnskaber, dels på almindelige prisfremskrivninger. Jørgen Ullman, Kreds 1. Der ses ikke at være foretaget prioriteringer i budgetterne. Johnny Eriksen, Århus Kreds, forespurgte til kursusgebyrer. Steiner Hansen, Kreds 4, forespurgte til omkostningerne til porto. Har man overvejet andre løsninger end Post Danmark. Kunne foreningerne ikke selv fordele Havebladet for eksempel? Mogens Ginnerup-Nielsen svarede at bundlinien styrer, hvor meget der kan prioriteres. Der bør være balance i budgetterne. Prioriteringerne foretages i henlæggelserne. Det begrænsede kursusgebyr vil ikke rykke væsentligt på budgetterne. Vedrørende distribution er andre muligheder overvejet. Post Danmark er stort set alene på markedet. Der lægges stor vægt på den direkte kontakt med medlemmerne, og vi mener ikke foreningerne bør pålægges selv at distribuere Havebladet. Derimod har man opnået en halvering af udgifterne til porto ved at sende post på e- mail i stedet for med porto. De vejledende budgetter blev taget til efterretning. Mogens Ginnerup-Nielsen gennemgik seneste version af den nye hjemmeside, opbygget omkring tre døre for: alle, medlemmer og tillidsvalgte. 8 Lørdag den 15. september 2012 Forslag til RESOLUTION blev oplæst. Resolutionen omtalte problematikkerne omkring markedsleje, den af Miljøminister Ida Auken nedsatte arbejdsgruppe og kloakeringsproblematikken. Kongressen opfordrer Regeringen til: Snarest at tage initiativ til at ændre lovgivningen, så kommunerne igen får muligheder for at foretage sociale og rekreative hensyn ved at udleje kolonihaver til en lavere leje end markedsprisen At iværksætte et udredningsarbejde med sigte på at tilvejebringe finansieringsmuligheder for de kolonihaveforeninger, der pålægges

9 9 9 udgifterne til kloakeringsprojekter på offentlig ejede kolonihavearealer, f.eks. ved at åbne for mulighed for realkreditbelåning af jorden. Kongressen godkendte RESOLUTION. Ad 6. Forslag til behandling. (Forslag nr. 1-32) Det bemærkes, at samtlige forslag nr med tilhørende ændringsforslag er trykt som bilag til dette referat. Dirigenten oplyste at der ville blive foretaget ændringer i den rækkefølge forslagene 1-32 blev sat til afstemning, således at de proceduremæssige regler blev holdt efterrettelige. Forslagene blev inddelt i fire grupper. Gruppe 1 omfattede forslagene vedrørende Vedtægtsændringer: forslagene 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23 samt 25 og 26. Gruppe 2 omfattede forslagene vedrørende Kreds- og Foreningsvedtægter: forslagene 5 og 6. Gruppe 3 omfattede forslagene vedrørende Vurderingsregler: forslagene 7-19 og Gruppe 4 omfattede Øvrige: forslagene 24, 27, 28 og 32. Dirigenten oplyste Kongressen om, at der kræves 2/3 dels flertal for, at et forslag til vedtægtsændringer kan vedtages. Forslag nr. 1 Ændring af Forbundsvedtægterne. Preben Jacobsen gennemgik forslaget og motiverede det. Kongressen i 2008 pålagde Hovedbestyrelsen at nedsætte et udvalg, der frem til denne Kongres skulle fremkomme med forslag til en ny organisationsstruktur. Udvalgets forslag blev efter behandling i Hovedbestyrelsen udsendt i høring til alle Forbundets foreninger. Forslaget er resultatet af Hovedbestyrelsens behandling af forslaget og de indkomne høringssvar. Jens Krumholt, Kreds 2, Forslaget er udmærket, men ikke ambitiøst nok. Hovedbestyrelsen er ikke repræsentativ, man bør fortsætte organisationsudviklingsarbejdet, med sigte på at få nogle større enheder.

10 10 10 Preben Jacobsen bemærkede, at man ville fortsætte med udviklingsarbejdet, men med den brede sammensætning af Hovedbestyrelsen sikrer vi har et bredt demokrati. Vi har med den nye struktur fået rettet op på et demokratisk underskud. Hans Larsen, Korsør Kreds, fremsatte et ændringsforslag til 3.2: Vestsjællandskredsen deles i en Slagelse Kreds bestående af Slagelse, Korsør og Skælskør og en Sorø Kreds. Ændringsforslaget blev forkastet. Per Flor, Ringsted Kreds. Nærhedsprincippet forsvinder med dette forslag. Sydøstsjællandskredsen bliver for stor, og opfordrer til at beholde den struktur, vi har i dag, dog med mulighed for frivillig sammenlægning. Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds. En optimal kreds bør være på ca medlemmer. Leif Thomsen, Nyborg Kreds, forespurgte, om kredsbestyrelsesmedlemmer fra andre kommuner kan forhandle med en anden kommune end sin egen? Preben Jacobsen svarer, at vi ikke kan have 98 kredse svarende til antallet af kommuner. En lovligt valgt kredsbestyrelse vil have kompetence til at forhandle med de kommuner, kredsens medlemmer har have i. Ole Míchél, Kreds 3. Der er udført et kæmpe arbejde i Organisationsudvalget, skal vi nu begynde forfra? Anbefaler det fremlagte forslag 1. Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, mener man som kredsbestyrelse kan forhandle på medlemmernes vegne. Bo Højlund, Nordvestsjællands Kreds, anbefaler forslag 1. Forslag nr. 2 Opretholdelse og udvidelse af Ballerup kredsen. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Jens Krumholt, kredsformand for Kreds 2, gik ind for nærdemokrati, men her i kredsen er afstandene små og vores foreninger ligger tæt. Jens Krumholt krævede skriftlig afstemning John Bruun, Holstebro Kreds, fastholdt sin anbefaling af forslag 1.

11 Dirigenten konstaterede, at der var over 10 delegerede der støttede skriftlig afstemning. For forslaget stemte 33, imod 89, blanke Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 3 HF Eriksminde skal fortsat indgå i Nordjyllands Kreds. Inger Kløjgaard, Nordjyllands Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Spurgte om hvem, der skulle betale det højere kredskontingent, såfremt man blev lagt over i Vendsyssel Kredsen. Ønskede ligeledes skriftlig afstemning. John Jensen, Vendsyssel Kredsen, fremførte, at forslag 3 og 4 var identiske og burde behandles under et. Forslag nr. 4 HF Agdrupparken skal fortsat indgå i Nordjyllands Kreds. Inger Kløjgaard, Nordjyllands Kreds, fremlagde 3 sider med underskrifter fra medlemmer, der var imod en flytning til Frederikshavn Kredsen, fra HF Eriksminde, Hjørring og HF Agdrupparken, Brønderslev. Endvidere fremlagde Inger en skrivelse fra Brønderslev Kommune som tilkendegav, at kommunen støtter HF Agdrupparkens ønske om fortsat at høre under Aalborg Kredsen. Johhny Eriksen, Århus Kreds, og Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds, kunne begge kun anbefale Kongressen at stemme for hovedforslag 1 uændret, mens Kaj Johansen, Nordjyllands Kreds og Jørn Olsen, Nordjyllands Kreds begge støttede ændringsforslagene. Preben Jacobsen oplyste, at man selvfølgelig havde drøftet sagen med Brønderslev Kommune, og på daværende tidspunkt havde kommunen ingen indvendinger. Dirigenten satte herefter forslagene 3 og 4 til afstemning. For forslag 3, at HF Eriksminde flyttes til Nordjyllandskredsen, stemte 58, imod 65 og blanke 4. Forslaget blev hermed forkastet. For forslag 4 at HF Agdrupparken flyttes til Nordjyllandskredsen stemte 57, imod 67 og blanke 4.

12 12 12 Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 20 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk. 8. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen bemærkede, at det i motivationen kritiserede forhold havde været en fejl, og at det ikke ville ske igen. Jørgen Fritsche, Kreds 4, havde stor ros til INFO-Udvalget, men forespurgte om udvalget havde tiltaget sig kompetence i forbindelse med ændrede regler, som ikke havde været behandlet i de kompetente forsamlinger. Der er nu 11 retssager undervejs med påstand, at køberne af en havelod har betalt for meget for kolonihaven. Hvem har kompetencen til at vedtage ændringer? Preben Jacobsen bemærkede, at hverken Info-udvalget, vurderingsudvalg eller dets medlemmer havde kompetence til at ændre på vurderingsreglerne. Kirsten Holm, Kreds 8, tog til efterretning, at der i givet fald var tale om en fejl. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. For forslag 20 stemte 61, imod 66 og blanke 2. Forslaget blev hermed forkastet. Forslag nr. 21 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk 5. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget var foranlediget af en forhandling med FødevareErhverv, hvor en elektronisk orientering af Hovedbestyrelsen burde være foretaget. Preben Jacobsen svarede at vores opbygning af organisationen grundlæggende byggede på en tillid mellem medlemmer og de folkevalgte, og vi bestemmer ikke altid selv tidsfrister m.v.

13 Jens Krumholt, Kreds 2. Det forekommer at være et vidtgående krav og foreslår en ændring, at ordene i 2. linie i forslaget: og godkende disse udgår Kirsten Holm, Kreds 8, mente der var flere muligheder for høringer, orientering er ikke dækkende. Preben Jacobsen advarede mod at lægge for stramme bureaukratiske regler ned over administration og Hovedbestyrelse. Ændringsforslag fra Kreds 2, at ordene og godkende disse udgår sattes til afstemning. For ændringsforslaget, stemte 57, imod 65 og blanke 7. Ændringsforslaget blev hermed forkastet. Dirigenten satte herefter forslag 21 til afstemning. Forslaget blev forkastet. Forslag nr. 22 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 10, stk 7. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, var enig i at referater fra Forretningsudvalgene skulle hurtigt frem, men det var ikke altid muligt før det følgende HB- møde, f.eks. ved ad hoc møder. Mente der var fundet en god løsning på problemet vedrørende referater. Hans Larsen, Korsør Kreds, anbefalede kongressen at stemme for dette forslag. Kirsten Holm, Kreds 8, fastholdt forslaget, Preben Jacobsen advarede mod at indføre for stramme regler. Jørgen Ullman, Kreds 1, foreslog at tilføje ordene så vidt muligt mens Kirsten Holm pointereder, at det er det der står i forvejen, og det virker ikke. Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, støttede Preben Jacobsen

14 John, Holstebro Kreds, støttede Inga, lad os holde os på sporet og lad personbemærkninger ligge Dirigenten satte herefter forslaget at tilføje ordene så vidt muligt til afstemning ved håndsoprækning. Ændringsforslag fra Kreds 1 blev forkastet Dirigenten satte herefter forslag 22 til afstemning Forslaget blev forkastet Forslag nr. 23 Forslag til Vedtægtsændringer tilføjelse til 11, stk 3. Kirsten Holm, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev forkastet. Forslag nr. 25 Forslag til Vedtægtsændringer begrænsning af personkreds på lejekontrakt. Jørgen Ullman, Kreds 1, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, svarede, at de blå lejeaftaler er gældende, men lejer bør også i levende live kunne foretage overdragelse til arveberettigede. Hovedbetyrelsen vil rette forholdet i de fremtidige lejeaftaler. Nils Tornbo, Kreds 1. Lejemålet gælder kun på jorden ikke på huset, Forslaget trækkes. Forslag nr. 26 Forslag til Vedtægtsændringer ændring af strafrentesats. Jørgen Fritsche, Kreds 4, oplyste at man trak forslaget. Hermed var rækken af ændringsforslag til vedtægtsændringer gennemgået, uden det havde medført ændringer i hovedforslaget: Dirigenten satte herefter hovedforslaget, Forslag nr. 1 Ændring af Forbundsvedtægterne til afstemning.

15 For forslaget stemte 107, imod stemte 22 og blanke Forslaget blev hermed vedtaget med % af stemmerne. Forslag nr. 5 Forslag til ny standardvedtægt for kredse. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning med overvældende flertal. Forslag nr. 6 Forslag til ny standardvedtægt for haveforeninger. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Dette er et godt tilbud! Jørgen Ullman, Kreds 1, fremlagde ændringsforslag vedrørende 10, stk. 2, første afsnit gående ud på at: den ordinære generalforsamling afholdes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter, Preben Jacobsen svarede, at dette kunne man gennemføre lokalt, hvis man ønskede det. Vedtægten var vejledende. Jørgen Ullman, Kreds 1, trækker forslaget, men foreslår i stedet en ændring, hvorved ordet x erstattes af 2. Dette ændringsforslag blev forkastet. Forslag 6 blev herefter vedtaget. Forslag nr. 7 Forslag til vurdering af nye terrasser. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, tilføjede, at terrasser opført før denne kongres forudsættes behandlet efter de gamle regler. Jørgen Fritsche, Kreds 4, oplyste, at priserne havde svinget meget gennem tiderne, fra 0-19 kr. før 2008, til 0-50 kr. efter Hvad skal vi så gøre

16 ved parkeringspladserne? Jørgen Fritsche manglede oplysninger om, hvad prisen skulle ligge på fremover, og kunne ikke anbefale forslaget Kirsten Holm, Kreds 8, foreslog en ændring til forslaget: Forslaget får kun virkning fremadrettet for åbne terrasser anlagt efter Terrasser anlagt før denne dato bedømmes efter hidtil gældende regler. Jens Krumholt, Kreds 2, anbefalede, at man lod terrasserne vurdere som i dag og støttede Jørgen Fritsche. Forslag 7 blev herefter vedtaget med den af Kreds 8 foreslåede ændring. Forslag nr. 8 Forslag til vurdering af varmepumper. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Kirsten Holm, Kreds 8, hvordan skal nedskrivningen forstås, som lineær eller som saldometoden? Carsten Bjørk Olsen, næstformand, svarede at der er tale om lineær nedskrivning holdt op mod levetid. Bent Hougaard, Grenå Kreds, anførte, at alle disse tiltag medfører prisstigninger og anbefalede kongressen at stemme nej. Ole Míchél, Kreds 3, støtter vedvarende energi og støtter dermed forslaget i sin helhed. Forslag 8 blev herefter vedtaget. Forslag nr. 9 Forslag til vurdering af faskiner. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Kirsten Holm, Kreds 8. Hvordan skal man definere en faskine? Carsten Bjørk Olsen, næstformand, den skal være lovligt anlagt. Dirigenten satte herefter forslag 9 til afstemning. Forslag 9 blev herefter vedtaget.

17 17 17 Forslag nr. 10 Forslag til vurdering af afløb. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 11 Forslag til løsøremaksimum. Preben Jacobsen, fremlagde forslaget og motivationen herfor Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 12 Forslag til vurdering af fundamenter. Carsten Bjørk Olsen, næstformand, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Eriksen, Århus Kreds, påpegede at det kunne være svært at kontrollere, hvordan et fundament var udført, og om kvaliteten var i orden. Efter en kort debat blev forslaget trukket Forslag nr. 13 Forslag til vurdering af badeværelser. Frede Kristensen, Århus Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Eriksen, Århus Kreds, fastslog at vådrumssikring omfatter alle flader på vægge og gulv. Ved vådrum over 4 m2 skal der vådrumssikres. Loven er klar. Carsten B. Olsen, forslagsstiller, foreslog en ændring til forslaget: at der i 4. linie tilføjes fornøden. Kirsten Holm, Kreds 8, bemærkede, at kolonihavehuse ikke er underlagt Bygningsreglementet, og producenterne sikrer kun fladerne i brusekabinen. Vi skal ikke stille skrappere krav. Forslag 13 blev herefter vedtaget, med tilføjelse af ordet fornøden.

18 18 18 Forslag nr. 14 Forslag til mulighed for at yde tillæg ved vurdering. Jens Krumholt, Kreds 2, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, anførte, at det bærende princip i vurderingsreglerne er et fastprissystem som indeksreguleres. Dette forslag ville undergrave dette princip. Vores opbygning af vurderingsreglerne er politisk besluttet. Carsten Nielsen, Kreds 2. Vi har set priser på op til for et moderne kolonihavehus, hvilket er væsentligt over den maximale pris. Johnny Eriksen, Århus Kreds, mente, at man som lejer ikke kunne påstå, man investerede i god tro, da alle var bekendt med reglerne for køb og salg, og man havde jo selv købt i h.t. disse regler. Det kunne dog være, man skulle overveje om maximalpriserne fortsat skulle være landsdækkende, idet der erfaringsmæssigt kunne være stor forskel på priserne i de store byer og på landet. Hans Larsen, Korsør Kreds. Hvis man vælger at bygge et slot, skal man ikke forvente at få pengene retur. Carsten Nielsen, Kreds 2, forespurgte til problematikken omkring andelshaveforeningerne, der som bekendt selv ejer jorden. Man afventer fortsat et svar fra Forbundet om denne problematik, men forventer en afklaring i den nye kongresperiode. Forslag 14 blev herefter forkastet. Forslag nr. 15 Forslag til beregning af værdi af køkken. Forslagstiller Jens Krumholt, Kreds 2, trak forslaget og foreslog en ændring, således at forslaget udformes analogt med forslaget vedr. bad og toilet og således, at Der fastsættes en maximalværdi på kr.(2012 niveau) for køkken, jfr. Vurderings hjælpeskema pkt. 1 c. Maximalprisen er baseret på et håndværksmæssigt korrekt udført køkken Ændringsforslaget til Forslag 15 med den foreslåede ændring blev vedtaget. Forslag nr. 16 Forslag til anerkendelse af sandsynliggjort udgift. Dirigenten oplæste forslaget.

19 19 19 Forslag 16 blev vedtaget. Forslag nr. 17 Forslag til at drivhuse medtages i almindelig vurdering. Forslagsstilleren meddelte at forslaget trækkes jfr. vedtagelsen af punkt 11. Forslag nr. 18 Forslag om tvunget elsyn. Holger Larsen, Nordsjællands Kreds, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Johnny Kressner, Kreds 3, oplyste, at elsyn var en beskostelig affære og opfordrede til at elsyn erstattes af elattest. Jørgen Fritsche, Kreds 4, mente at kolonihaver p.t. ikke er omfattet af elsyn, men det ville en kommende lovrevision indføre. Anbefalede at man fastholdt elsyn af hensyn til brandsikkerheden. Preben Jacobsen bemærkede, at der ikke er lovhjemmel til at kræve elsyn i kolonihavehuse, men vurderingsudvalget kunne selvfølgelig kræve en elattest, såfremt det skønnedes nødvendigt i den aktuelle situation. Holger Larsen, Nordsjællandskredsen, ændredede elsyn til elattest i Kredsens forslag. Kirsten Holm, Kreds 8, spurgte, om der nu indføres en obligatorisk ordning? Nils Tornbo, Kreds 1, foreslog, at ordet skal ændres til kan i forslaget. Peter Rønning-Bæk, Viborg Kreds, anbefalede at eftersynet skulle udføres af autoriseret installatør. Holger Larsen, Nordsjællands Kreds, fastholdt, at der skulle stå skal og ikke kan. Nils Tornbos ændringsforslag blev sat til afstemning og forkastet. Herefter blev forslag 18 sat til afstemning. Forslaget blev forkastet.

20 20 20 Forslag nr. 19 Forslag til ændring af gyldighedsperiode for vurderinger. Gerd Larsen, Kreds 8, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen svarede, at forslaget ville skabe store problemer med pristalsreguleringen af alle priserne i vurderingsreglerne som sker pr. 1. januar. Hvorledes havde forslagsstillerne tænkt sig, at denne problematik skulle løses? Bo Højlund, Nordvestsjællands Kreds, opfordrede til, at man fulgte kalenderåret, og Inga Jørgensen, Roskilde Kreds, var enig heri. Gerd Larsen, Kreds 8, kunne tilslutte sig, at vurderingen skulle gælde et år og ikke følge kalenderåret. Forslag 19 blev herefter forkastet. Forslag 24 - Overdragelse af lejemål til livsarvinger. Amy Lauridsen, Søndervang, Kreds 1, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen svarede, at spørgsmålet ville blive taget op på førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. Forslag 24 blev herefter vedtaget. Forslag 27 Undersøgelse af Havebladet. Steinar Hansen, Kreds 4, fremlagde forslaget og motivationen herfor. Preben Jacobsen, henviste til sin beretning og tilføjede, at man allerede var i gang. Johnny Eriksen, Århus Kreds, mente det var et sympatisk forslag og henviste til medlemsundersøgelsen fra 2006, der viste et behov for fornyelse. Forslag 27 blev herefter forkastet.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING. Nuværende formulering

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING. Nuværende formulering FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag VEDTÆGT FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere