Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3"

Transkript

1 Rapport - Kompetenceudvikling Hovedaktivitet 3 Medico Innovation 1

2 Indhold Baggrund... 3 Summary... 3 Målgrupper... 4 Behov for kompetenceudvikling... 4 Før start up virksomheden... 4 Start - up virksomheden... 5 Den etablerede virksomhed... 5 Erfaringer fra tværgående samarbejder... 6 Barrierer og behov i OPI er... 7 Aktuelle kompetenceudviklingstilbud... 8 Afprøvning af kompetenceudviklingsforløb... 8 Potentielle værdiskabende kompetenceudviklingsforløb... 9 Vedhæftede bilag Bilag 1: Behov for kompetenceudvikling - Faser & Segmenter Bilag 2: Aktuelle tilbud indenfor kompetenceudvikling Bilag 3: Behov for kompetenceudvikling indenfor og på tværs i OPI er Hanne Bonde Konsulent Juni

3 Baggrund Til at fremme innovation og innovationsledelse i offentlig-private innovations samarbejder (OPI er) indenfor den medicotekniske klynge, sættes der med Hovedaktivitet 3 fokus på kompetenceudvikling blandt klyngens aktører. Rapporten omhandler nedenstående fire arbejdspakker, hvor vægten er lagt på innovation set fra et virksomhedsperspektiv; Kortlægge eksisterende kompetenceudviklingsudbud Identificere behov for kompetenceudvikling Forberede kompetenceudvikling til OPI Udvikling af kompetenceudviklingsprogrammer Summary Interview med udvalgte repræsentanter for klyngens aktører, deltagelse i undervisning, arrangementer og søgning på internettet giver et billede af såvel behovet for kompetenceudvikling som aktuelle udbud. Endvidere er der udviklet og afprøvet et kompetenceudviklingsforløb i form af Læsegruppen Biodesign over bogen BioDesign -The Process of Innovating Medical Technologies med deltagelse af forskere og virksomheder. På disse baggrunde er der oprettet to databaser, som i deres natur er dynamiske således, at de fremadrettet kan udvikles og opdateres. Der er endvidere identificeret proces- og samarbejdsrelaterede behov, som ikke umiddelbart lader sig placere i en database; disse handler dels om, hvordan man identificerer behov og skaber en fælles forståelse omkring strategiske innovationsprojekter, dels om selve innovationsprocessen og endelig globaliseringsaspektet, der handler om, at der er behov for, at virksomheder i den allertidligste fase tænker ud over det nordiske marked. Mht. barrierer for OPI er er disse kendte og er bl.a. relateret til de juridiske rammer. 3

4 Målgrupper Målgruppen for undersøgelsen er aktører indenfor den medicotekniske klynge, som er involveret i udvikling af medicinsk udstyr i form af produkter og/eller løsninger. I analysen opereres der med følgende tre segmenter: Før start up virksomheden (0-3 personer) Start up virksomheden (1-5 personer) Den etablerede virksomhed (< 250 personer) I relation til projektet kan det fremadrettet være relevant også at medtage større virksomheder (> 250 personer), idet der blandt disse bl.a. er udtrykt et behov for at kunne netværke eksternt. Behov for kompetenceudvikling Som det fremgår af Bilag 1: Behov for kompetenceudvikling - Faser & Segmenter knytter behovet for kompetencer sig til specifikke stadier og aktiviteter i innovationsprocessen og afhænger af det segment virksomheden befinder sig i. Der er temaer, som overordnet er fælles for de tre segmenter, men som på detaljeplan varierer med det respektive segment og indenfor dette, den enkelte aktør. Det drejer sig især om adgang til klinikere, forskere, specialister, virksomheder og netværk; Om IPR, design, usability, sundhedsøkonomi/tco, finansiering og ledelse; Og om kommunikation (strategisk & personlig), globalisering/internationalisering og i relation til OPI er om det fælles sprog; Før start up virksomheden I denne fase er produktet på fritids-, idé eller visionsplan. Der er få personer involveret (0 3), og deres baggrunde kan være forskere på hospitaler eller universiteter eller fagprofessionelle f.eks. ingeniører. Virksomheden er karakteriseret ved: (Måske) uerfaren i innovation af medicinsk udstyr (Måske) uerfaren i opstart af egen virksomhed Et begrænset netværk Få ressourcer (menneskelige, tværfaglige og økonomiske) Behov Ideer/visioner skal eksponeres i et større forum, for at kunne identificere og på sigt konceptualisere den kliniske og forretningsmæssige løsning. Behovene er centreret omkring: Identificere og konceptualisere kliniske behov gennem dialog med klinikere, forskere, ingeniører og ikke-fagfolk 4

5 Brancheindsigt Sparring / rådgivning / konsulentbistand indenfor: o Særlige forhold vedrørende medicinsk udstyr o Opstart og drift af egen virksomhed mhb. på afklaring af, om der er basis for at gå videre o Finansiering Start - up virksomheden Start Up virksomheden har taget skridtet imod at komme fra idé til marked - mod productizing & commercializing. Organisationen er lille (1-5 personer), og der investeres ressourcer i virksomheden, men virksomheden har fortsat behov for f.eks. funding og rådgivning. Virksomheden er karakteriseret ved: Lille organisation, hvor alle har flere kasketter på Produktet/løsningen skal patenteres, godkendes, udvikles, produceres og kommercialiseres Behov For at kunne gennemløbe innovationsprocessen, tilbyde et sikkert og pålideligt produkt og implementere strategierne må virksomheden udvide kompetencepaletten og tiltrække kapital. Behovene er centreret omkring: Konceptualisering og kommitment til endelig løsning/endeligt produkt Udvikling, godkendelse, produktion, markedsføring og salg af medicinsk udstyr, herunder specifikke markedskrav produktet Omsætte oparbejdede viden til strategier Præsentere overbevisende forretningsplan for potentielle investorer Den etablerede virksomhed Virksomheden er i drift og organisationen er vokset (>250 personer). Den har et produkt, organiserede salg & marketing aktiviteter, opererer globalt og er karakteriseret ved: Erfaring med handel med det offentlige. Erfaring på den internationale scene (sundhedssystemer, reimbursement, distributører mm). Produktets performance følges (Post Market Surveillance). Innovationer vil være inkrementelle i form af tilpasninger til markeder og kunder eller radikale, hvor kernekompetencer indgår i nye sammenhænge. Behov Vækstpotentialet findes i nye markeder, og kræver kompetencer til at forstå og agere på disse. Der kan fortsat være behov for adgang til klinikere og forskere samt uddannelse/opdatering indenfor tidligere nævnet områder. 5

6 Værdiskabelse gennem ledelse og akademisering i global konkurrence. Forstå mekanismerne på det globale marked og være der, hvor væksten er. Identificere yderligere platforme og forretningsmodeller i vækstmarkederne (behov, partnerskaber mm.) Open innovation - Lære om, hvordan man inddrager eksterne parter i innovationsprocessen Erfaringer fra tværgående samarbejder Der er mangeårig tradition for samarbejde mellem medicovirksomheder og hospitaler og til dels universiteter. Nedenfor er listet erfaringer, som kan tjene til inspiration i den fortsatte udvikling af OPI er. Disse er især relateret til rammer og vilkår for offentlig-privat samarbejde. Virksomhedens erfaringer Den erfarne oplever, at Har man en interessant ide, kan man altid finde interesserede klinikere mens den mindre erfarnes oplevelse er, at Det er vanskeligt at få adgang til klinikerne, når man ikke kan betale dem eller ikke kan finansiere en Ph.d. stilling. EU s udbudsregler gør det kompliceret og tvivlsomt om det forretningsmæssige potentiale i OPI er set fra virksomhedens side. Indkøbsprocesser med kortsigtet fokus på pris forringer virksomhedernes incitament til at innovere. Universiteterne er ikke innovative, de er bundet af krav om grundforskning. Hospitalets erfaringer I samarbejder med små virksomheder skal hospitalet tilpasse sig det virksomheden kan store virksomheder kan starte fra bunden. Har man en god ide, kan den blive stoppet af virksomheden eller investorer efter en markedsundersøgelse. Man kan så opleve, at andre bringer ideen på markedet år senere. Det skal være nemmere at møde de rigtige. Der er ikke tradition for at samarbejde med DTU, men med KU. Universitetets erfaringer Det er svært at hive klinikerne ud af deres miljø pga. hensynet til patienterne. Vi får mange henvendelser fra læger med lavpraktiske og ikke-forskningsrelaterede problemstillinger. 6

7 Barrierer og behov i OPI er Der arbejdes på at overkomme de barrierer, der eksisterer i dag som følge af offentlige og europæiske rammevilkår for OPI er, herunder kommercialisering af produkter og/eller løsninger ( Drejebog for offentligt - privat samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi, Kammeradvokaten (2010)). Det drejer sig bl.a. om IPR og reglerne omkring udbud og licitation, som virksomheden finder dels omfattende og vanskelige at overskue, dels demotiverende for at indgå i OPI er, da det de oplever, at det kommercielle potentiale udhules. I processen at fastholde OPI er og overkommer barrierer, kan der være behov for at udfordre en forståelse af OPI er som ikke attraktive eller risikable for virksomheden. Her kunne virksomheden i stedet indtage holdningen, at den kontakt og indsigt, man har opnået gennem et OPI forløb, er et værdifuld forspring til og afsæt for nye OPI er, andre hospitaler og markedsplatforme. At der er barrierer, der skal overkommes, understøtter to analyser, iværksat af EBST, der på baggrund af hidtidige erfaringer i OPI er har identificeret såvel barrierer som behov, der relaterer sig til rammer, vilkår og kulturkløfter. I Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation (2009) fremhæves det, at barrierne ligger indenfor bl.a.: Juridiske rammer (IPR og udbudsregler), finansiering og beslutningsprocesser Ledelsesmæssig opbakning, match-making og kulturforskelle AKF, Anvendt Kommunal Forskning har i rapporten For mange barrierer ved OPI (2011), under EBST og i samarbejde med COWI undersøgt kommunale OPI samarbejder. Analysen peger på, at der er behov for: Skabelse af en klar og entydig juridisk ramme for OPI -projekter En institutionel infrastruktur, herunder en specialiseret OPS / OPI-enhed på regeringsniveau En national kompetenceenhed for udbud, som kan give bindende tilsagn i udbudssager Skabelse af et uddannelses- og træningsprogram for ansatte i kommuner og regioner En samlet indgang til de offentlige puljer, som støtter OPI - initiativer og projekter Øget opmærksomhed omkring OPS/OPI med information om lovgivning, manualer og erfaring fra tidligere projekter Behov I relation til kompetenceudviklingsforløb kunne der udvikles på et koncept, der favner aktørerne og processen i OPI er fra start til slut, hvor kendte barrierer lægges ind i programmet og nye håndteres undervejs, når disse opstår (actions læring). 7

8 Aktuelle kompetenceudviklingstilbud Som det fremgår af Bilag 2: Aktuelle tilbud indenfor kompetenceudvikling udbydes der en bred palette af rådgivnings-, uddannelses- og innovationsrelaterede aktiviteter i offentligt og privat regi. Hovedvægten af aktiviteterne ligger i hovedstadsområdet, men alle fem regioner har tilbud målrettet før-start- up, start-up virksomheder og etablerede virksomheder. I samtlige regioner tilbydes sparring, rådgivning og innovationsforløb målrettet den enkelte aktør, f.eks.; Biomed Community, Region Nordjylland; MTIC, Region Midt; WellfareTech Region, Region Syd; Vækstfabrikkerne og Risø DTU Innovation, Region Sjælland og CSI, Region Hovedstaden. Medico Innovation går som det eneste projekt på tværs af regioner. Brancheforeningen Medicoindustrien er dedikeret udbyder af medicokurser indenfor udvikling, godkendelse, produktion, salg og markedsføring af medicinsk udstyr, samt aktiviteter med fokus på samhandel. En konsulentvirksomhed som QmedConsulting har iværksættere som speciale, og tilbyder ydelser på fleksibel basis. Ydelserne knytter sig især til udvikling, godkendelse, salg og markedsføring af medicinsk udstyr. CSI, Tectra, FIE (Forsknings- og innovationsstøtteenheden), CREO og Medico Innovation varetager henholdsvis processer, jura, funding, EU og erhvervslivet. Højteknologifonden, Vækstfonden og CAT finansiering hjælper med at tilvejebringe kapital. Afprøvning af kompetenceudviklingsforløb Læsegruppen Biodesign, et kompetenceudviklingsforløb udviklet og afprøvet over fem tirsdag morgener i maj måned, er et eksempel på en strategisk og struktureret medicoteknisk innovationsproces. Fem tirsdag morgener i maj måned mødtes 15 deltagere fra kl til 9.00 omkring bogen BioDesign -The Process of Innovating Medical Technologies. På præmieredagen åbnede en af bogens forfattere, Josh Makover læsegruppen med 20 minutters direkte introduktion fra USA til biodesignprocessen og mulighed for at stille et par spørgsmål fra deltagerne. Efterfølgende har seks oplægsholdere givet deres perspektiv på de respektive dages hovedemner indenfor behovsidentifikation, prototyper, IPR strategi, regulatorisk strategi, forretningsmodeller og funding. På baggrund af positiv evaluering planlægges læsegruppen gentaget til efteråret. 8

9 Potentielle værdiskabende kompetenceudviklingsforløb Når aktiviteter og tilhørende kompetencer i innovationsprocessen i forhold til at identificere behov, udvikle produkt/løsning, implementere strategier og skabe profit (Bilag 1) kobles med listen af aktuelle udbud (Bilag 2) findes de udækkede behov (Bilag 3) indenfor: Før-start-up Match-making aktiviteter, hvor klinikere, forskere og virksomheder kan mødes og udveksle/teste ideer (ideation), og som potentiel opstart til egentlige OPI. Mentorordning som spin-off af kompetenceudviklingsforløb Pre-burner: tredages forløb, hvor en læge, der har en ide kobles til en virksomhed og en forsker, for at teste ideen. Start-up Korte kompetenceudviklingsforløb i stil med Biodesign læsegruppen, hvor man på kort tid tilegner sig ny viden og udveksler erfaringer. Som spin-off til disse kan etableres: o Mentorordning, som tilbydes før start-up og start-up virksomheder. o Alumne fora for deltagere i kompetenceudviklingsforløbet. Etablerede virksomhed Nye modeller, herunder Open Innovation, hvor eksterne parter inddrages i innovationsprocesserne Fælles Globalisering / internationalisering fra ide til profit; for at skabe vækst og arbejdspladser skal virksomheden allerede i behovsidentifikationsfasen overveje produktets potentiale på det globale marked. I valg af forretningsmodeller handler det bl.a. om partnerskaber og på ledelsesplan handler det om værdiskabelse i en global virksomhed. SOPIS Strategisk Offentlig Privat Innovationssamarbejde : Tanken med strategiske, strukturerede og systematiske offentlig-private innovations-processer er, at projektgruppen sammensættes af repræsentanter fra klyngens aktører, der i fællesskab gennemløber en OPI proces fra start til slut. Kendte barrierer lægges ind i programmet og nye håndteres undervejs, når disse opstår som aktions læring Projekterne skal være forankrede i den øverste ledelse med en fælles strategisk intention og forståelse omkring, at det her gør vi for at effektivisere arbejdsgange omkring diagnosticering, behandling og pleje, for at skabe arbejdspladser og for at øge eksporten til gavn for patienter, konkurrenceevne og samfundsøkonomi. 9

10 Mini-konference for klyngens aktører omkring barrierer for OPI er og med cases, der demonstrerer, hvordan disse barrierer er overkommet f.eks. fra CSI. Øvrige Dynamisk oversigt over relevante kompetenceudviklingsaktiviteter. Kommunikation: o Netværke og skabe kontakt o Præsentationsteknik, f.eks. i fht. Investorer o Strategisk kommunikation i fht. presse, medier og relevante fora o Co-creation og sociale medier. Udbudsprocesser og indkøbsstrategier, der kan håndtere incitamentet til at indgå i OPI er. Ledelse: o Fra værdibevarelse til værdiskabelse o Team management. 10

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden 2007-2013 årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Living labs & testcentre

Living labs & testcentre Nye spillere på et umodent marked: Living labs & testcentre for sundheds- og velfærdsinnovation Analyse af living labs virkemåder og undersøgelse af virksomheders ønsker til ydelser. Marts 2015 1 Udarbejdet

Læs mere

Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed

Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed INNOVATIONDANMARK Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed - Ny viden og anbefalinger Kolofon Medarbejderdreven innovation og mangfoldighed Udgivet af Rådet for Teknologi og Innovation Forsknings-

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere