Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006."

Transkript

1 Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts Formanden bød velkommen til alle og til klubbens æresmedlem Bent Ginnerup. Inden generalforsamlingen fortalte tovholder på jubilæumsbogen, journalist Jens Troense, om projektet. Jens Troense efterlyste indlæg og foto fra medlemmer. Valg af dirigent : Bestyrelsen anbefalede Max Jepsen som dirigent, og Max Jepsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år : En beretning er et tilbageblik på året, der er gået. Gik det, som vi forventede? Det gør det næsten aldrig, men her er bestyrelsens beretning for Bestyrelsens arbejdsgrundlag har været og er fortsat sejlklubbens vedtægter, som er bestyrelsens ledestjerne - samt den af generalforsamlingen godkendte strategiplan. Juelsminde Sejlklub har pt. 599 medlemmer en stigning på ca. 10 % i det seneste år. Dansk Sejlunion: På det generelle plan var vi tidligt i 2005 engageret i debatten om strukturen i DS. På sejlerdagen i april 2005 i Horsens blev bl.a. denne begivenhed ændret til DS generalforsamling, som i april 06 afholdes i Kolding. Resultatet af debatten i Horsens blev, at DS struktur radikalt blev ændret i forhold til tidligere. Der er nu direkte valg til DS bestyrelse, kredsene nedlægges og ændres til regioner. DS formand blev for første gang i rigtig mange år valgt udenfor Øresundsmiljøet nemlig Carl Gerstrøm fra Horsens. Carl Gerstrøm er tidligere formand for Horsens Sejlklub og kendt her i Juelsminde. Ved det direkte valg til DS bestyrelse er valgt formanden for Kaløvig Bådelaug Peter Gedbjerg. Foreningssamvirket i Juelsminde: I april/ maj 05 tog Max Jepsen som turistforeningsformand initiativ til samling af alle organisationer i Juelsminde by til en drøftelse af fælles berøringsflader og mulighederne for sammen at bidrage til yderligere udbygning og/eller aktiviteter til gavn for alle. Et af initiativerne er et forsøg på at få et badeland opført i Juelsminde. Et projekt, der har alles interesse, men hvor det er vanskeligt at finde finansiering af anlægsudgiften og især den efterfølgende afledte driftsudgift. Juelsminde Havn & Marina : Klubbens samarbejde med Juelsminde Havn & Marina har hele året været særdeles godt, positivt, konstruktivt og fremadrettet. I det forløbne år er der tilført mange forskellige forhold til havnen alle til gavn for sejlerne. Blot for at nævne enkelte : en miljøstation, stander med sug til toilet/holdingtank/olieaffald, udslagskumme til fækalieaffald, redningsstiger og redningskranse flere steder på havnen, 3 nye brusebade i de nye toiletter ved marinaen, bænke og blomsterkummer på sydsiden af havnen, renovering af toiletbygningen i den gamle havn. Duc d Alben i færgehavnen er fjernet, og i slutningen af måneden monteres der en flydebro med y-bomme til ca. 30 både. På grund af beton i havnebunden kan der ikke slås pæle. Der 1

2 søges opført et dekorativt lege-betonskib på molen i færgehavnen og en petanquebane. Ud for klubhuset vil P-pladsen i efteråret blive belagt med en fast belægning med en kompasrose i midten. I 2005 var der ca gæstesejlere i Juelsminde havn. I oktober var havnebestyrelsen på inspirationstur/studietur til 3 lystbådehavne Hov nye Marina, Marselisborg Lystbådehavn og Sæby Lystbådehavn. Turen gav anledning til flere tiltag, enkelte er allerede iværksat og andre kommer til, men en sådan tur er samtidig et spejl på Juelsminde, og når man sammenligner, så er det ikke så ringe, men dermed ikke sagt, at det ikke kan blive bedre. Bestyrelsens store udfordring i 2006 er fornyelse af samarbejdsaftalen mellem Juelsminde Sejlklub og Juelsminde Havn & Marina. Eksklusionssagen: Under havnefesten juli 05 blev der af besætningen på en motorbåd i Marinen udvist en uacceptabel adfærd, som medførte en skriftlig klage fra gæstesejlere og bådejere/fastliggere i havnen altså også fra et af vore medlemmer. Klagen var stilet til Juelsminde Havn & Marina og beskrev en adfærd, som er aldeles uacceptabel for alle i havnen. Havnebestyrelsen var enige i, at konsekvensen var en bortvisning af den pgl. bådejer via en fogedsag, men efter en meget lang sag afsagde Fogedretten i Vejle en kendelse, der medførte, at den pgl. bådejer ikke umiddelbart kan bortvises. Begrundelsen herfor var bl.a. nogle administrative forhold, som skulle have været iværksat overfor bådejeren. Ud af sagen er vi alle blevet meget klogere, og nu vil administrative retningslinier dels i lejekontrakten og dels i havnereglementet blive justeret. I Sejlklubben var vi lige så oprørte over den udviste adfærd. Med den foreliggende fogedkendelse må vi acceptere, at den pgl. bådejer ikke kan bortvises fra havnen, men er tildelt en alvorlig skriftlig advarsel og i og med, at vi ikke kan bortvise den pgl. må vi genoptage ham som medlem men den pgl. samt besætningens adfærd på havnen vil fremover være i fokus. Juniorafdelingen : Juniorhuset er færdigt. I 2005 blev der opsat brandtrappe, udvendigt gelænder og indkøbt møbler. Senest er der opsat yderligere belysning. FM-SØKJÆR HUSE har sponsoreret den nye udvendige belysning. I sejlsæsonen 2005 påtog fire store juniorsejlere ansvaret med dels at hjælpe og dels at lære de unge optimistsejlere at begå sig på vandet godt bakket op af forældrene. De fire juniorer er Mikkel Pedersen, Christian Warming, Henrik Larsen og Jens Krogsgaard. I opstarten var der 21 nye optimistsejlere hen over sæsonen blev tallet reduceret lidt, så nu er der joller til alle unge, der vil ud at sejle. I august blev der afholdt et weekendstævne for optimister med overnatning i Juniorhuset. De samme fire juniorer tog initiativ til at indrette bådhallen således, at arealet blev bedre udnyttet. Bestyrelsen bevilgede nødvendige midler til materialer, og arbejdet blev gennemført i løbet af vinteren. Der er nu plads til sejl, bøjer m.m. på reposen på førsteetagen. Et meget flot stykke arbejde, som fortjener stor ros. De fire unge har givet tilsagn om igen i 2006 at hjælpe til med optimistsejladserne. 2

3 Vi er nu i den situation, at en forælder, Uffe Pedersen, har givet tilsagn om at forestå den fremtidige ledelse af optimisterne. Et samarbejde vi alle ser frem til. Vores optimistjoller er alle meget brugte og i dårlig stand. I sæsonen 2005 fik vi sponsoreret en jolle fra entreprenør Preben Frandsen A/S og fik et tilskud fra Sejlklubbens Venner til sammen med bestyrelsen at kunne indkøbe yderligere en ny jolle. På nuværende tidspunkt har vi tilsagn om to nye sponserede joller en fra SYDBANK og en fra FM-SØKJÆR HUSE. Tak til vore sponsorer alt til gavn for vores unge sejlere. Der er efterlyst navn på Juniorhuset dette er bestilt og vil blive opsat i foråret. 60 aktivisterne Igen i år har vi alle haft stor gavn og fornøjelse af 60 aktivisternes indsat. Begge klubhuse er blevet malet udvendigt. Derudover har 60 erne også sørget for flagning, når der har været behov for dette og ikke mindst blev der ydet en flot indsats ved opsætning af de støjdæmpende plader i klubhuset. En støjdæmpning, der har medvirket til at akustikken i klubhuset nu er på et niveau, så det er muligt at tale sammen. Jubilæumsboggruppen : På generalforsamlingen 2005 blev klubbens 50 års jubilæum omtalt, og i det forløbne år har gruppen arbejdet støt og roligt fremad med journalist Jens Troense som tovholder. Vi forventer, at bogen vil kunne finansieres af sponsorbidrag og vi har allerede fået en del tilsagn om økonomisk støtte. Vi har søgt 18 sponsorer og har på nuværende tidspunkt fået positive tilbagemeldinger. Stævneudvalget : I august blev der afholdt DM for L23. De meget erfarne og dygtige ledere, som har stået for kapsejladsstævner i mere end 25 år, vil nu ud at sejle, og vi efterlyser interesserede, der vil medvirke til og tage ansvar for og forestå planlægning og afvikling af DM og andre store kapsejladsstævner. Sejlerskolen : Som en del af strategiplanen var oprettelse af en egentlig sejlerskole. Dette var også baggrunden for sponsortilskud til indkøb af den nye H-båd. Gennem hele sæsonen har der været god tilslutning til sejlerskolen, og skolen fortsætter i den nye sejlersæson. De fire erfarne sejlere / instruktører, der har fået dette til at fungere, er Thomas Hannibal. Ib Jensen, Henning de Haas og Morten Pedersen. Ro-afdelingen : På generalforsamlingen 2004 blev en Ro-afdeling i sejlklubbens regi godkendt ud fra to betragtninger. For det første at det var en god idé at samle alt vandsport i én organisation og for det andet at roerne ikke havde andre muligheder for at komme på vandet. I tiden efter blev der med ihærdig indsats fremskaffet brugbar materiel. Først en 2-årers inrigger og senere en 4 årers inrigger. Begge både trængte til en kærlig hånd, og en del af roerne tog aktivt del i dette arbejde. På et tidspunkt blev bestyrelsen orienteret om, at man var i færd med at anskaffe yderligere en 4 årers inrigger. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der ikke var plads til så mange både i hallen, men uagtet dette blev båden afskaffet og står i dag i en hal på Industrivej. 3

4 På et tidspunkt blev bestyrelsen anmodet om at stille redningsveste til rådighed for roerne. Bestyrelsen tilkendegav, at redningsudstyr er, uanset om man er tursejler, kapsejler, surfer, optimistsejler eller roer, personligt udstyr. Denne udmelding er blevet gentaget flere gange og senest ved et møde med alle roerne i september 05. Uagtet bestyrelsens udmelding søgte formanden for Ro-afdelingen TRYG-fonden om tilskud til redningsveste, ikke som en afdeling under Juelsminde Sejlklub, men som en nyetableret Juelsminde Roklub. Denne betegnelse blev gentaget fem gange i ansøgningen. Samtidig blev det af klubben lånte materiale beskrevet som dårligt. Det samme materiel er delvis nyt og særdeles brugbart. Foreholdt at sejlklubbens vedtægter ikke rummer mulighed for en klub i klubben, men en afdeling i lighed med andre afdelinger, ønskede formanden for Ro-afdelingen at trække sig og har efterfølgende meldt sig ud af sejlklubben. Onsdag den 8.3. var der medlemsmøde for roerne, hvor man drøftede denne situation, og som bestyrelsen nu er orienteret, er der aftalt en ny struktur med fordeling af opgaverne. Som det er refereret til bestyrelsen ser vi frem til et positivt og konstruktivt samarbejde med de medlemmer, der nu vil påtage sig denne opgave og dette ansvar med en forventning om aktive roere på vandet. Man kan ikke komme udefra og straks stille krav til sejlklubben. Holdningen må være den omvendte hvad kan vi gøre sammen med sejlklubben? Pigesejlerne : I april 1981 blev Pigesejlerne etableret og har således 25 års jubilæum i år. Fruentimmerne : Fruentimmerne mødes i klubhuset hver tirsdag formiddag. De har søgt og fået bevilget yderligere et TV samt en VHS-afspiller. Surferafdelingen : I den vedtagne strategiplan er eet af målene, at de unge skal markere sig ved stævner og gerne ved kommende DM. Sine Lysdahl har vist så flotte resultater, dels i ranglistestævner og dels med placering ved DM, at hun nu er på Team Danmarks elevliste og flere af klubbens medlemmer er på vej i samme retning. Bestyrelsen har med baggrund i de flotte resultater ydet Sine Lysdahl et økonomisk tilskud til et træningsophold i udlandet. Arrangementsudvalget : Mange er gået glip af Else og Evas dejlige mad og ikke mindst indholdet i arrangementerne. Demo afbrænding i glasfiber og affyring af nødraketter Julearrangementer Vandretur i Juelsminde omegn Peter Haagens sejltur til Færøerne i en 28 fods sejlbåd Svend Billesbølles sidste foredrag Meteorologi Navigations / vhf kurser Vi efterlyser medlemmer, som vil gå ind i og være med til at forestå arrangementerne. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 4

5 Udvalgenes beretning : Surferudvalg v/ Niels Buhl : Niels Buhl gav et tilbageblik på en sæson uden ret megen vind men med gode resultater. En sæson med både afgang og tilgang af medlemmer dog med et positivt resultat. Åbent hus arrangement for 6. klasser fra Barrit og Juelsminde forhåbentlig starter nogle af disse unge i år. Surferne har deltaget i King of the Fjord i Horsens samt Hjarnø rundt. I alle stævner har surferne opnået flotte resultater. Sine og Søren tog springet og sejlede Formula sejlads. Formula sejles over 6 stævner hen over sommeren med en officiel DM. Ved DM blev Sine nummer 5 i dameklassen og Søren nummer 2 i Herre junior. Sine er kun juniorsejler. DS har fået øjnene op for windsurf, idet er er kommet et nyt OL bræt. DS er i færd med at udtage et ungdomslandshold, der skal satses på til internationale stævner og OL. Sine og Søren er pt. med på holdet, der endelig udtages over sommerens Formulasejladser. Udover Sine og Søren håber man på, at der er 4 6 andre, der vil prøve kræfter med Formula i år. Juelsminde Sejlklub skal selv afholde et Formulastævne i pinsen. Dette stævne vil danne grundlag for udtagelse til EM og VM. I et sådant stævne vil typisk deltage elitesejlere, så det bliver en spændende pinse. Surfurdvalget ser frem til en ny og spændende sæson med nye begyndere og spændende sejladser. Stævneudvalg v/ Poul Grejs Petersen Et fremragende DM for L23 efter 1 års planlægning med L23 klubbens bestyrelse. Dette stævne blev afholdt med hjælp fra mange gode mennesker. Tak til sponsorer og hjælpere. Vi er arrangementsmæssig en meget anerkendt sejlklub, og dette skulle gerne fortsætte. Uffe Hannibal, Arne Rohde ønsker ikke at fortsætte i stævneudvalget, hvorimod Poul Grejs Petersen gerne vil deltage for halv kraft. Derfor efterlyses nye medlemmer til udvalget men de skal vide, at det kræver en stor arbejdsindsats. Pigesejlerudvalg v/ Else Røikjær Det er nu 25 år siden pigesejlads startede i Juelsminde. Dette fejres med et arrangement i august 06, hvor alle nuværende og tidligere pigesejlere kan deltage. Sejlsæsonen 2005 blev en luftig affære, hvor alle mandagssejladserne har haft nok vind, bortset fra den sidste, hvor ingen af bådene kom i mål indenfor tidsgrænsen. Kringeling Cup i juni med masser af vind. Efter sejladsen var der spisning og hygge i klubhuset Njordsejlads med 5 pigesejlere. Ladies Cup i august var et samarbejde med pigesejlerne Horsens. 4 både fra Juelsminde, 4 fra Horsens, 1 fra Skærbæk og 1 fra Bogense. Vi vil gerne takke alle, der har støttet os ved stævnet. I 2006 sejles Ladies Cup fra Horsens. I september var der tur til Bogense med 3 både. Årets pigesejler blev Susanne Laugesen og aftensejladserne blev vundet af Juelsmindeknøsen. I januar var 11 pigesejlere i sommerhus i Henne, 5

6 Vi håber på mange nye pigesejlere i den kommende sæson, så vi kan få sjove aftener på vandet. Alle interesserede kan melde sig den kl i klubhuset eller kontakte pigeudvalget. Telefonnumre findes på hjemmesiden. Bladudvalg v/ Jens Erik Jensen Intet at berette. Redaktøren vil dog gerne have flere indlæg fra medlemmerne. Fruentimmerne v/ Nanna Trojel 22 fruentimmere mødes hver tirsdag i klubhuset. En gang månedligt arrangeres forskellige arrangementer såsom kunstudstillinger, gårdbutikker, natur m.m. Nanna Trojel efterlyste det sociale liv i klubben selv lørdag formiddag kom der aldrig nogen i klubhuset Der er indkøbt TV og VHS til klubhuset Det gamle TV er flyttet til Juniorhuset + VHS 60 aktivisterne v/ Jørgen Kragh Jørgensen 60 erne mødes hver onsdag formiddag i klubhuset. Klubhusene er blevet malet i år. Juniorhuset er færdiggjort. Der er afholdt Gallaaften Der er 42 medlemmer på i alt 3075 år gennemsnit 73,2 så navnet er lidt misvisende! Ro-afdelingen v/ Hans Leth Hans Leth fremførte, at det var en fejl på dagsordenen, at der ikke stod udvalgenes beretning Hans Leth følte, at roerne blev udskældte i beretningen. Roerne vil gerne have et møde med bestyrelsen, så man kan komme i dialog og se fremad i stedet for tilbage! Roerne ser ikke noget galt i at have søgt TRYG fonden om redningsveste. HL forklarede, at der er stor kulturforskel på sejlere og roere. Hans Leth forespurgte, om det er meningen at Sejlklubben vil støtte et vandland, hvortil formanden svarede, at klubben ingen intentioner har om at ville yde økonomisk bidrag. Johan Thisted : redningsveste er personlige ejendele, som hver især må anskaffe, Onsdagssejlerne v/ Kenny Poulsen : 31 sejladser i den sidste sæson med klubmesterskab til Hardy Nielsen. Bymesterskabet med 6 både i september blev vundet af Juelsmindeknøsen. Njordsejlads med masser af vind I den kommende sæson er der NJORD sejlads den Der er et godt samarbejde med Bogense og Brejning. Opstartsaften i 2006 er med første sejlads 3.5. Maja Mathiesen sagde tak for en flot beretning Udvalgenes beretninger blev godkendt. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år : Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, der godkendtes. Nanna Trojel forespurgte med hensyn til salg af aktier. 6

7 Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent : Kassereren gennemgik budgetforslaget, med indførelse af brugerbetaling på Sejlerskolen samt brug af H-bådene kontra kontingentforhøjelse. Bemærkninger / spørgsmål fra medlemmerne : Brugerbetaling på klubbens materiel for voksne (ungdomsarbejde uden brugerbetaling) Ro-afdelingen har selv anskaffet bådene og mener således ikke at skulle betale for brug af disse. Forslag om kr. 1000,00 pr. person pr. sæson for H-båd Kenny Poulsen mener ikke, at der skal ske brugerbetaling. Alle har mulighed for at udnytte faciliteterne i klubben og han mener at få kroner kan mindske aktiviteten i klubben. Hellere en kontingentforhøjelse. Else Røikjær mener, at det er OK med brugerbetaling på H-båd Viggo Frandsen mener, at der er OK med brugerbetaling på H-båd Vejledende afstemning om brugerbetaling på H-båd og Sejlerskole : 34 for brugerbetaling - 4 imod. Konklusion : Bestyrelsen fremkommer til næste år med forslag til brugerbetaling. Brugerbetaling for sejlerskole på kr ,00 gælder allerede for Der kræves aktivt medlemskab. Afskrivninger : Kan de nedsættes til det halve ja Budgettet vedtaget. Uændret kontingent vedtaget. Behandling af indkomne forslag : Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne Forespørgsel om, hvorfor det ikke gælder hele Ny Hedensted Kommune? 46 for 3 imod 7 hverken for eller imod Forslaget vedtaget, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den Forslag fra Kenny Poulsen til en ny organisation Der blev vedtaget en ny strategiplan for 2 år siden med større åbenhed med udvalgene. Samarbejdet er gledet ud, og man efterlyser større dialog med bestyrelsen. Forslaget falder 17 imod, 4 for. Forslag fra en kreds af roere om bygning af en hal til robådene samt forslag til finansiering Ro-afdelingen kan ikke udfolde sig, så længe de ikke har mere plads. Ny hal kan også bruges til H-både, hjælpebåde osv. Robåde kan også hænges op i en talje, men det vil ikke være nemt at håndtere i det daglige. 7

8 Johan Thisted : der er meget grej på gulv kan container bruges? Erik Schmidt Hvis der skal kunne tilbydes bedre aktiviteter, skal der være bedre faciliteter og dermed tilbud til nye unge. Nana Trojel : Kan man bruge Juelsminde Fisk? Forslaget faldt 10 for / 15 imod Valg af bestyrelse og valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg : Brian Majlund, Palle Røikjær og John de Haas - genvalgt På valg : Niels Buhl og Marianne Krag (Marianne Krag ønsker ikke genvalg) 1. suppleant Niels Buhl 2. suppleant John Majlund Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Johan Thisted, Steffen Michlenborg og Viggo Frandsen genvalgt Eventuelt Drøftelse af ny standerhejsningssang Forslaget med tekst og melodi fra Erik Kobbelgård blev godkendt Uddeling af 25 års nålen : Ejner Henriksen også kaldet Spjæt Årets Ildsjæl i Juelsminde sejlklub. Vi håber, at det ud af den fremlagte beretning skinner igennem at der er mange gode kandidater til denne ære. bestyrelsen har valgt en person som på eget initiativ tager opgaverne og ansvar på sig. Opgaver der ikke umiddelbart har nogen ejer får han også ordnet. Han sørger for at der altid er orden i og omkring klubben såvel inde som ude. Han sørger for materiel der går i stykker bliver repareret. I det hele taget er han en person som man aldrig går forgæves til når der er brug for en ekstra hånd eller en opgave skal løses. Som de fleste sikkert har fået indtryk af, er det en person som brænder for klubben. Noget af det der er karakteristisk for ham er: Han spørger aldrig hvad klubben kan gøre for ham, men altid hvad han kan gøre for klubben. Og manden der af de unge kaldes Børge far. Børge Jensen fra surferafdelingen. Børge som sørger for at Juniorhuset altid er gjort rent næsten uanset hvem der har været bruger, Børge som har styr på el-varmen og meget andet. Et stort tillykke Børge. Johan Thisted opfordrede til at klubhusene blev røgfrie, og om der kom DS bøjer i bugten. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede med et leve for Juelsminde Sejlklub. Bestyrelsen : Dirigent : 8

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC

VSK. årbog 2007. Kanonstart for sejladscenteret. Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC VSK årbog 2007 V A L L E N S B Æ K S E J L K L U B D E N A K T I V E K L U B Kanonstart for sejladscenteret Pensionistsejladsen hædret Ungdomsvenlig klub VSKer til tops i AC Vallensbæk Sejlklub Sekretariatet

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere