Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006."

Transkript

1 Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts Formanden bød velkommen til alle og til klubbens æresmedlem Bent Ginnerup. Inden generalforsamlingen fortalte tovholder på jubilæumsbogen, journalist Jens Troense, om projektet. Jens Troense efterlyste indlæg og foto fra medlemmer. Valg af dirigent : Bestyrelsen anbefalede Max Jepsen som dirigent, og Max Jepsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år : En beretning er et tilbageblik på året, der er gået. Gik det, som vi forventede? Det gør det næsten aldrig, men her er bestyrelsens beretning for Bestyrelsens arbejdsgrundlag har været og er fortsat sejlklubbens vedtægter, som er bestyrelsens ledestjerne - samt den af generalforsamlingen godkendte strategiplan. Juelsminde Sejlklub har pt. 599 medlemmer en stigning på ca. 10 % i det seneste år. Dansk Sejlunion: På det generelle plan var vi tidligt i 2005 engageret i debatten om strukturen i DS. På sejlerdagen i april 2005 i Horsens blev bl.a. denne begivenhed ændret til DS generalforsamling, som i april 06 afholdes i Kolding. Resultatet af debatten i Horsens blev, at DS struktur radikalt blev ændret i forhold til tidligere. Der er nu direkte valg til DS bestyrelse, kredsene nedlægges og ændres til regioner. DS formand blev for første gang i rigtig mange år valgt udenfor Øresundsmiljøet nemlig Carl Gerstrøm fra Horsens. Carl Gerstrøm er tidligere formand for Horsens Sejlklub og kendt her i Juelsminde. Ved det direkte valg til DS bestyrelse er valgt formanden for Kaløvig Bådelaug Peter Gedbjerg. Foreningssamvirket i Juelsminde: I april/ maj 05 tog Max Jepsen som turistforeningsformand initiativ til samling af alle organisationer i Juelsminde by til en drøftelse af fælles berøringsflader og mulighederne for sammen at bidrage til yderligere udbygning og/eller aktiviteter til gavn for alle. Et af initiativerne er et forsøg på at få et badeland opført i Juelsminde. Et projekt, der har alles interesse, men hvor det er vanskeligt at finde finansiering af anlægsudgiften og især den efterfølgende afledte driftsudgift. Juelsminde Havn & Marina : Klubbens samarbejde med Juelsminde Havn & Marina har hele året været særdeles godt, positivt, konstruktivt og fremadrettet. I det forløbne år er der tilført mange forskellige forhold til havnen alle til gavn for sejlerne. Blot for at nævne enkelte : en miljøstation, stander med sug til toilet/holdingtank/olieaffald, udslagskumme til fækalieaffald, redningsstiger og redningskranse flere steder på havnen, 3 nye brusebade i de nye toiletter ved marinaen, bænke og blomsterkummer på sydsiden af havnen, renovering af toiletbygningen i den gamle havn. Duc d Alben i færgehavnen er fjernet, og i slutningen af måneden monteres der en flydebro med y-bomme til ca. 30 både. På grund af beton i havnebunden kan der ikke slås pæle. Der 1

2 søges opført et dekorativt lege-betonskib på molen i færgehavnen og en petanquebane. Ud for klubhuset vil P-pladsen i efteråret blive belagt med en fast belægning med en kompasrose i midten. I 2005 var der ca gæstesejlere i Juelsminde havn. I oktober var havnebestyrelsen på inspirationstur/studietur til 3 lystbådehavne Hov nye Marina, Marselisborg Lystbådehavn og Sæby Lystbådehavn. Turen gav anledning til flere tiltag, enkelte er allerede iværksat og andre kommer til, men en sådan tur er samtidig et spejl på Juelsminde, og når man sammenligner, så er det ikke så ringe, men dermed ikke sagt, at det ikke kan blive bedre. Bestyrelsens store udfordring i 2006 er fornyelse af samarbejdsaftalen mellem Juelsminde Sejlklub og Juelsminde Havn & Marina. Eksklusionssagen: Under havnefesten juli 05 blev der af besætningen på en motorbåd i Marinen udvist en uacceptabel adfærd, som medførte en skriftlig klage fra gæstesejlere og bådejere/fastliggere i havnen altså også fra et af vore medlemmer. Klagen var stilet til Juelsminde Havn & Marina og beskrev en adfærd, som er aldeles uacceptabel for alle i havnen. Havnebestyrelsen var enige i, at konsekvensen var en bortvisning af den pgl. bådejer via en fogedsag, men efter en meget lang sag afsagde Fogedretten i Vejle en kendelse, der medførte, at den pgl. bådejer ikke umiddelbart kan bortvises. Begrundelsen herfor var bl.a. nogle administrative forhold, som skulle have været iværksat overfor bådejeren. Ud af sagen er vi alle blevet meget klogere, og nu vil administrative retningslinier dels i lejekontrakten og dels i havnereglementet blive justeret. I Sejlklubben var vi lige så oprørte over den udviste adfærd. Med den foreliggende fogedkendelse må vi acceptere, at den pgl. bådejer ikke kan bortvises fra havnen, men er tildelt en alvorlig skriftlig advarsel og i og med, at vi ikke kan bortvise den pgl. må vi genoptage ham som medlem men den pgl. samt besætningens adfærd på havnen vil fremover være i fokus. Juniorafdelingen : Juniorhuset er færdigt. I 2005 blev der opsat brandtrappe, udvendigt gelænder og indkøbt møbler. Senest er der opsat yderligere belysning. FM-SØKJÆR HUSE har sponsoreret den nye udvendige belysning. I sejlsæsonen 2005 påtog fire store juniorsejlere ansvaret med dels at hjælpe og dels at lære de unge optimistsejlere at begå sig på vandet godt bakket op af forældrene. De fire juniorer er Mikkel Pedersen, Christian Warming, Henrik Larsen og Jens Krogsgaard. I opstarten var der 21 nye optimistsejlere hen over sæsonen blev tallet reduceret lidt, så nu er der joller til alle unge, der vil ud at sejle. I august blev der afholdt et weekendstævne for optimister med overnatning i Juniorhuset. De samme fire juniorer tog initiativ til at indrette bådhallen således, at arealet blev bedre udnyttet. Bestyrelsen bevilgede nødvendige midler til materialer, og arbejdet blev gennemført i løbet af vinteren. Der er nu plads til sejl, bøjer m.m. på reposen på førsteetagen. Et meget flot stykke arbejde, som fortjener stor ros. De fire unge har givet tilsagn om igen i 2006 at hjælpe til med optimistsejladserne. 2

3 Vi er nu i den situation, at en forælder, Uffe Pedersen, har givet tilsagn om at forestå den fremtidige ledelse af optimisterne. Et samarbejde vi alle ser frem til. Vores optimistjoller er alle meget brugte og i dårlig stand. I sæsonen 2005 fik vi sponsoreret en jolle fra entreprenør Preben Frandsen A/S og fik et tilskud fra Sejlklubbens Venner til sammen med bestyrelsen at kunne indkøbe yderligere en ny jolle. På nuværende tidspunkt har vi tilsagn om to nye sponserede joller en fra SYDBANK og en fra FM-SØKJÆR HUSE. Tak til vore sponsorer alt til gavn for vores unge sejlere. Der er efterlyst navn på Juniorhuset dette er bestilt og vil blive opsat i foråret. 60 aktivisterne Igen i år har vi alle haft stor gavn og fornøjelse af 60 aktivisternes indsat. Begge klubhuse er blevet malet udvendigt. Derudover har 60 erne også sørget for flagning, når der har været behov for dette og ikke mindst blev der ydet en flot indsats ved opsætning af de støjdæmpende plader i klubhuset. En støjdæmpning, der har medvirket til at akustikken i klubhuset nu er på et niveau, så det er muligt at tale sammen. Jubilæumsboggruppen : På generalforsamlingen 2005 blev klubbens 50 års jubilæum omtalt, og i det forløbne år har gruppen arbejdet støt og roligt fremad med journalist Jens Troense som tovholder. Vi forventer, at bogen vil kunne finansieres af sponsorbidrag og vi har allerede fået en del tilsagn om økonomisk støtte. Vi har søgt 18 sponsorer og har på nuværende tidspunkt fået positive tilbagemeldinger. Stævneudvalget : I august blev der afholdt DM for L23. De meget erfarne og dygtige ledere, som har stået for kapsejladsstævner i mere end 25 år, vil nu ud at sejle, og vi efterlyser interesserede, der vil medvirke til og tage ansvar for og forestå planlægning og afvikling af DM og andre store kapsejladsstævner. Sejlerskolen : Som en del af strategiplanen var oprettelse af en egentlig sejlerskole. Dette var også baggrunden for sponsortilskud til indkøb af den nye H-båd. Gennem hele sæsonen har der været god tilslutning til sejlerskolen, og skolen fortsætter i den nye sejlersæson. De fire erfarne sejlere / instruktører, der har fået dette til at fungere, er Thomas Hannibal. Ib Jensen, Henning de Haas og Morten Pedersen. Ro-afdelingen : På generalforsamlingen 2004 blev en Ro-afdeling i sejlklubbens regi godkendt ud fra to betragtninger. For det første at det var en god idé at samle alt vandsport i én organisation og for det andet at roerne ikke havde andre muligheder for at komme på vandet. I tiden efter blev der med ihærdig indsats fremskaffet brugbar materiel. Først en 2-årers inrigger og senere en 4 årers inrigger. Begge både trængte til en kærlig hånd, og en del af roerne tog aktivt del i dette arbejde. På et tidspunkt blev bestyrelsen orienteret om, at man var i færd med at anskaffe yderligere en 4 årers inrigger. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der ikke var plads til så mange både i hallen, men uagtet dette blev båden afskaffet og står i dag i en hal på Industrivej. 3

4 På et tidspunkt blev bestyrelsen anmodet om at stille redningsveste til rådighed for roerne. Bestyrelsen tilkendegav, at redningsudstyr er, uanset om man er tursejler, kapsejler, surfer, optimistsejler eller roer, personligt udstyr. Denne udmelding er blevet gentaget flere gange og senest ved et møde med alle roerne i september 05. Uagtet bestyrelsens udmelding søgte formanden for Ro-afdelingen TRYG-fonden om tilskud til redningsveste, ikke som en afdeling under Juelsminde Sejlklub, men som en nyetableret Juelsminde Roklub. Denne betegnelse blev gentaget fem gange i ansøgningen. Samtidig blev det af klubben lånte materiale beskrevet som dårligt. Det samme materiel er delvis nyt og særdeles brugbart. Foreholdt at sejlklubbens vedtægter ikke rummer mulighed for en klub i klubben, men en afdeling i lighed med andre afdelinger, ønskede formanden for Ro-afdelingen at trække sig og har efterfølgende meldt sig ud af sejlklubben. Onsdag den 8.3. var der medlemsmøde for roerne, hvor man drøftede denne situation, og som bestyrelsen nu er orienteret, er der aftalt en ny struktur med fordeling af opgaverne. Som det er refereret til bestyrelsen ser vi frem til et positivt og konstruktivt samarbejde med de medlemmer, der nu vil påtage sig denne opgave og dette ansvar med en forventning om aktive roere på vandet. Man kan ikke komme udefra og straks stille krav til sejlklubben. Holdningen må være den omvendte hvad kan vi gøre sammen med sejlklubben? Pigesejlerne : I april 1981 blev Pigesejlerne etableret og har således 25 års jubilæum i år. Fruentimmerne : Fruentimmerne mødes i klubhuset hver tirsdag formiddag. De har søgt og fået bevilget yderligere et TV samt en VHS-afspiller. Surferafdelingen : I den vedtagne strategiplan er eet af målene, at de unge skal markere sig ved stævner og gerne ved kommende DM. Sine Lysdahl har vist så flotte resultater, dels i ranglistestævner og dels med placering ved DM, at hun nu er på Team Danmarks elevliste og flere af klubbens medlemmer er på vej i samme retning. Bestyrelsen har med baggrund i de flotte resultater ydet Sine Lysdahl et økonomisk tilskud til et træningsophold i udlandet. Arrangementsudvalget : Mange er gået glip af Else og Evas dejlige mad og ikke mindst indholdet i arrangementerne. Demo afbrænding i glasfiber og affyring af nødraketter Julearrangementer Vandretur i Juelsminde omegn Peter Haagens sejltur til Færøerne i en 28 fods sejlbåd Svend Billesbølles sidste foredrag Meteorologi Navigations / vhf kurser Vi efterlyser medlemmer, som vil gå ind i og være med til at forestå arrangementerne. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 4

5 Udvalgenes beretning : Surferudvalg v/ Niels Buhl : Niels Buhl gav et tilbageblik på en sæson uden ret megen vind men med gode resultater. En sæson med både afgang og tilgang af medlemmer dog med et positivt resultat. Åbent hus arrangement for 6. klasser fra Barrit og Juelsminde forhåbentlig starter nogle af disse unge i år. Surferne har deltaget i King of the Fjord i Horsens samt Hjarnø rundt. I alle stævner har surferne opnået flotte resultater. Sine og Søren tog springet og sejlede Formula sejlads. Formula sejles over 6 stævner hen over sommeren med en officiel DM. Ved DM blev Sine nummer 5 i dameklassen og Søren nummer 2 i Herre junior. Sine er kun juniorsejler. DS har fået øjnene op for windsurf, idet er er kommet et nyt OL bræt. DS er i færd med at udtage et ungdomslandshold, der skal satses på til internationale stævner og OL. Sine og Søren er pt. med på holdet, der endelig udtages over sommerens Formulasejladser. Udover Sine og Søren håber man på, at der er 4 6 andre, der vil prøve kræfter med Formula i år. Juelsminde Sejlklub skal selv afholde et Formulastævne i pinsen. Dette stævne vil danne grundlag for udtagelse til EM og VM. I et sådant stævne vil typisk deltage elitesejlere, så det bliver en spændende pinse. Surfurdvalget ser frem til en ny og spændende sæson med nye begyndere og spændende sejladser. Stævneudvalg v/ Poul Grejs Petersen Et fremragende DM for L23 efter 1 års planlægning med L23 klubbens bestyrelse. Dette stævne blev afholdt med hjælp fra mange gode mennesker. Tak til sponsorer og hjælpere. Vi er arrangementsmæssig en meget anerkendt sejlklub, og dette skulle gerne fortsætte. Uffe Hannibal, Arne Rohde ønsker ikke at fortsætte i stævneudvalget, hvorimod Poul Grejs Petersen gerne vil deltage for halv kraft. Derfor efterlyses nye medlemmer til udvalget men de skal vide, at det kræver en stor arbejdsindsats. Pigesejlerudvalg v/ Else Røikjær Det er nu 25 år siden pigesejlads startede i Juelsminde. Dette fejres med et arrangement i august 06, hvor alle nuværende og tidligere pigesejlere kan deltage. Sejlsæsonen 2005 blev en luftig affære, hvor alle mandagssejladserne har haft nok vind, bortset fra den sidste, hvor ingen af bådene kom i mål indenfor tidsgrænsen. Kringeling Cup i juni med masser af vind. Efter sejladsen var der spisning og hygge i klubhuset Njordsejlads med 5 pigesejlere. Ladies Cup i august var et samarbejde med pigesejlerne Horsens. 4 både fra Juelsminde, 4 fra Horsens, 1 fra Skærbæk og 1 fra Bogense. Vi vil gerne takke alle, der har støttet os ved stævnet. I 2006 sejles Ladies Cup fra Horsens. I september var der tur til Bogense med 3 både. Årets pigesejler blev Susanne Laugesen og aftensejladserne blev vundet af Juelsmindeknøsen. I januar var 11 pigesejlere i sommerhus i Henne, 5

6 Vi håber på mange nye pigesejlere i den kommende sæson, så vi kan få sjove aftener på vandet. Alle interesserede kan melde sig den kl i klubhuset eller kontakte pigeudvalget. Telefonnumre findes på hjemmesiden. Bladudvalg v/ Jens Erik Jensen Intet at berette. Redaktøren vil dog gerne have flere indlæg fra medlemmerne. Fruentimmerne v/ Nanna Trojel 22 fruentimmere mødes hver tirsdag i klubhuset. En gang månedligt arrangeres forskellige arrangementer såsom kunstudstillinger, gårdbutikker, natur m.m. Nanna Trojel efterlyste det sociale liv i klubben selv lørdag formiddag kom der aldrig nogen i klubhuset Der er indkøbt TV og VHS til klubhuset Det gamle TV er flyttet til Juniorhuset + VHS 60 aktivisterne v/ Jørgen Kragh Jørgensen 60 erne mødes hver onsdag formiddag i klubhuset. Klubhusene er blevet malet i år. Juniorhuset er færdiggjort. Der er afholdt Gallaaften Der er 42 medlemmer på i alt 3075 år gennemsnit 73,2 så navnet er lidt misvisende! Ro-afdelingen v/ Hans Leth Hans Leth fremførte, at det var en fejl på dagsordenen, at der ikke stod udvalgenes beretning Hans Leth følte, at roerne blev udskældte i beretningen. Roerne vil gerne have et møde med bestyrelsen, så man kan komme i dialog og se fremad i stedet for tilbage! Roerne ser ikke noget galt i at have søgt TRYG fonden om redningsveste. HL forklarede, at der er stor kulturforskel på sejlere og roere. Hans Leth forespurgte, om det er meningen at Sejlklubben vil støtte et vandland, hvortil formanden svarede, at klubben ingen intentioner har om at ville yde økonomisk bidrag. Johan Thisted : redningsveste er personlige ejendele, som hver især må anskaffe, Onsdagssejlerne v/ Kenny Poulsen : 31 sejladser i den sidste sæson med klubmesterskab til Hardy Nielsen. Bymesterskabet med 6 både i september blev vundet af Juelsmindeknøsen. Njordsejlads med masser af vind I den kommende sæson er der NJORD sejlads den Der er et godt samarbejde med Bogense og Brejning. Opstartsaften i 2006 er med første sejlads 3.5. Maja Mathiesen sagde tak for en flot beretning Udvalgenes beretninger blev godkendt. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år : Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, der godkendtes. Nanna Trojel forespurgte med hensyn til salg af aktier. 6

7 Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent : Kassereren gennemgik budgetforslaget, med indførelse af brugerbetaling på Sejlerskolen samt brug af H-bådene kontra kontingentforhøjelse. Bemærkninger / spørgsmål fra medlemmerne : Brugerbetaling på klubbens materiel for voksne (ungdomsarbejde uden brugerbetaling) Ro-afdelingen har selv anskaffet bådene og mener således ikke at skulle betale for brug af disse. Forslag om kr. 1000,00 pr. person pr. sæson for H-båd Kenny Poulsen mener ikke, at der skal ske brugerbetaling. Alle har mulighed for at udnytte faciliteterne i klubben og han mener at få kroner kan mindske aktiviteten i klubben. Hellere en kontingentforhøjelse. Else Røikjær mener, at det er OK med brugerbetaling på H-båd Viggo Frandsen mener, at der er OK med brugerbetaling på H-båd Vejledende afstemning om brugerbetaling på H-båd og Sejlerskole : 34 for brugerbetaling - 4 imod. Konklusion : Bestyrelsen fremkommer til næste år med forslag til brugerbetaling. Brugerbetaling for sejlerskole på kr ,00 gælder allerede for Der kræves aktivt medlemskab. Afskrivninger : Kan de nedsættes til det halve ja Budgettet vedtaget. Uændret kontingent vedtaget. Behandling af indkomne forslag : Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne Forespørgsel om, hvorfor det ikke gælder hele Ny Hedensted Kommune? 46 for 3 imod 7 hverken for eller imod Forslaget vedtaget, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den Forslag fra Kenny Poulsen til en ny organisation Der blev vedtaget en ny strategiplan for 2 år siden med større åbenhed med udvalgene. Samarbejdet er gledet ud, og man efterlyser større dialog med bestyrelsen. Forslaget falder 17 imod, 4 for. Forslag fra en kreds af roere om bygning af en hal til robådene samt forslag til finansiering Ro-afdelingen kan ikke udfolde sig, så længe de ikke har mere plads. Ny hal kan også bruges til H-både, hjælpebåde osv. Robåde kan også hænges op i en talje, men det vil ikke være nemt at håndtere i det daglige. 7

8 Johan Thisted : der er meget grej på gulv kan container bruges? Erik Schmidt Hvis der skal kunne tilbydes bedre aktiviteter, skal der være bedre faciliteter og dermed tilbud til nye unge. Nana Trojel : Kan man bruge Juelsminde Fisk? Forslaget faldt 10 for / 15 imod Valg af bestyrelse og valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg : Brian Majlund, Palle Røikjær og John de Haas - genvalgt På valg : Niels Buhl og Marianne Krag (Marianne Krag ønsker ikke genvalg) 1. suppleant Niels Buhl 2. suppleant John Majlund Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Johan Thisted, Steffen Michlenborg og Viggo Frandsen genvalgt Eventuelt Drøftelse af ny standerhejsningssang Forslaget med tekst og melodi fra Erik Kobbelgård blev godkendt Uddeling af 25 års nålen : Ejner Henriksen også kaldet Spjæt Årets Ildsjæl i Juelsminde sejlklub. Vi håber, at det ud af den fremlagte beretning skinner igennem at der er mange gode kandidater til denne ære. bestyrelsen har valgt en person som på eget initiativ tager opgaverne og ansvar på sig. Opgaver der ikke umiddelbart har nogen ejer får han også ordnet. Han sørger for at der altid er orden i og omkring klubben såvel inde som ude. Han sørger for materiel der går i stykker bliver repareret. I det hele taget er han en person som man aldrig går forgæves til når der er brug for en ekstra hånd eller en opgave skal løses. Som de fleste sikkert har fået indtryk af, er det en person som brænder for klubben. Noget af det der er karakteristisk for ham er: Han spørger aldrig hvad klubben kan gøre for ham, men altid hvad han kan gøre for klubben. Og manden der af de unge kaldes Børge far. Børge Jensen fra surferafdelingen. Børge som sørger for at Juniorhuset altid er gjort rent næsten uanset hvem der har været bruger, Børge som har styr på el-varmen og meget andet. Et stort tillykke Børge. Johan Thisted opfordrede til at klubhusene blev røgfrie, og om der kom DS bøjer i bugten. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede med et leve for Juelsminde Sejlklub. Bestyrelsen : Dirigent : 8

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere