Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006."

Transkript

1 Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts Formanden bød velkommen til alle og til klubbens æresmedlem Bent Ginnerup. Inden generalforsamlingen fortalte tovholder på jubilæumsbogen, journalist Jens Troense, om projektet. Jens Troense efterlyste indlæg og foto fra medlemmer. Valg af dirigent : Bestyrelsen anbefalede Max Jepsen som dirigent, og Max Jepsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år : En beretning er et tilbageblik på året, der er gået. Gik det, som vi forventede? Det gør det næsten aldrig, men her er bestyrelsens beretning for Bestyrelsens arbejdsgrundlag har været og er fortsat sejlklubbens vedtægter, som er bestyrelsens ledestjerne - samt den af generalforsamlingen godkendte strategiplan. Juelsminde Sejlklub har pt. 599 medlemmer en stigning på ca. 10 % i det seneste år. Dansk Sejlunion: På det generelle plan var vi tidligt i 2005 engageret i debatten om strukturen i DS. På sejlerdagen i april 2005 i Horsens blev bl.a. denne begivenhed ændret til DS generalforsamling, som i april 06 afholdes i Kolding. Resultatet af debatten i Horsens blev, at DS struktur radikalt blev ændret i forhold til tidligere. Der er nu direkte valg til DS bestyrelse, kredsene nedlægges og ændres til regioner. DS formand blev for første gang i rigtig mange år valgt udenfor Øresundsmiljøet nemlig Carl Gerstrøm fra Horsens. Carl Gerstrøm er tidligere formand for Horsens Sejlklub og kendt her i Juelsminde. Ved det direkte valg til DS bestyrelse er valgt formanden for Kaløvig Bådelaug Peter Gedbjerg. Foreningssamvirket i Juelsminde: I april/ maj 05 tog Max Jepsen som turistforeningsformand initiativ til samling af alle organisationer i Juelsminde by til en drøftelse af fælles berøringsflader og mulighederne for sammen at bidrage til yderligere udbygning og/eller aktiviteter til gavn for alle. Et af initiativerne er et forsøg på at få et badeland opført i Juelsminde. Et projekt, der har alles interesse, men hvor det er vanskeligt at finde finansiering af anlægsudgiften og især den efterfølgende afledte driftsudgift. Juelsminde Havn & Marina : Klubbens samarbejde med Juelsminde Havn & Marina har hele året været særdeles godt, positivt, konstruktivt og fremadrettet. I det forløbne år er der tilført mange forskellige forhold til havnen alle til gavn for sejlerne. Blot for at nævne enkelte : en miljøstation, stander med sug til toilet/holdingtank/olieaffald, udslagskumme til fækalieaffald, redningsstiger og redningskranse flere steder på havnen, 3 nye brusebade i de nye toiletter ved marinaen, bænke og blomsterkummer på sydsiden af havnen, renovering af toiletbygningen i den gamle havn. Duc d Alben i færgehavnen er fjernet, og i slutningen af måneden monteres der en flydebro med y-bomme til ca. 30 både. På grund af beton i havnebunden kan der ikke slås pæle. Der 1

2 søges opført et dekorativt lege-betonskib på molen i færgehavnen og en petanquebane. Ud for klubhuset vil P-pladsen i efteråret blive belagt med en fast belægning med en kompasrose i midten. I 2005 var der ca gæstesejlere i Juelsminde havn. I oktober var havnebestyrelsen på inspirationstur/studietur til 3 lystbådehavne Hov nye Marina, Marselisborg Lystbådehavn og Sæby Lystbådehavn. Turen gav anledning til flere tiltag, enkelte er allerede iværksat og andre kommer til, men en sådan tur er samtidig et spejl på Juelsminde, og når man sammenligner, så er det ikke så ringe, men dermed ikke sagt, at det ikke kan blive bedre. Bestyrelsens store udfordring i 2006 er fornyelse af samarbejdsaftalen mellem Juelsminde Sejlklub og Juelsminde Havn & Marina. Eksklusionssagen: Under havnefesten juli 05 blev der af besætningen på en motorbåd i Marinen udvist en uacceptabel adfærd, som medførte en skriftlig klage fra gæstesejlere og bådejere/fastliggere i havnen altså også fra et af vore medlemmer. Klagen var stilet til Juelsminde Havn & Marina og beskrev en adfærd, som er aldeles uacceptabel for alle i havnen. Havnebestyrelsen var enige i, at konsekvensen var en bortvisning af den pgl. bådejer via en fogedsag, men efter en meget lang sag afsagde Fogedretten i Vejle en kendelse, der medførte, at den pgl. bådejer ikke umiddelbart kan bortvises. Begrundelsen herfor var bl.a. nogle administrative forhold, som skulle have været iværksat overfor bådejeren. Ud af sagen er vi alle blevet meget klogere, og nu vil administrative retningslinier dels i lejekontrakten og dels i havnereglementet blive justeret. I Sejlklubben var vi lige så oprørte over den udviste adfærd. Med den foreliggende fogedkendelse må vi acceptere, at den pgl. bådejer ikke kan bortvises fra havnen, men er tildelt en alvorlig skriftlig advarsel og i og med, at vi ikke kan bortvise den pgl. må vi genoptage ham som medlem men den pgl. samt besætningens adfærd på havnen vil fremover være i fokus. Juniorafdelingen : Juniorhuset er færdigt. I 2005 blev der opsat brandtrappe, udvendigt gelænder og indkøbt møbler. Senest er der opsat yderligere belysning. FM-SØKJÆR HUSE har sponsoreret den nye udvendige belysning. I sejlsæsonen 2005 påtog fire store juniorsejlere ansvaret med dels at hjælpe og dels at lære de unge optimistsejlere at begå sig på vandet godt bakket op af forældrene. De fire juniorer er Mikkel Pedersen, Christian Warming, Henrik Larsen og Jens Krogsgaard. I opstarten var der 21 nye optimistsejlere hen over sæsonen blev tallet reduceret lidt, så nu er der joller til alle unge, der vil ud at sejle. I august blev der afholdt et weekendstævne for optimister med overnatning i Juniorhuset. De samme fire juniorer tog initiativ til at indrette bådhallen således, at arealet blev bedre udnyttet. Bestyrelsen bevilgede nødvendige midler til materialer, og arbejdet blev gennemført i løbet af vinteren. Der er nu plads til sejl, bøjer m.m. på reposen på førsteetagen. Et meget flot stykke arbejde, som fortjener stor ros. De fire unge har givet tilsagn om igen i 2006 at hjælpe til med optimistsejladserne. 2

3 Vi er nu i den situation, at en forælder, Uffe Pedersen, har givet tilsagn om at forestå den fremtidige ledelse af optimisterne. Et samarbejde vi alle ser frem til. Vores optimistjoller er alle meget brugte og i dårlig stand. I sæsonen 2005 fik vi sponsoreret en jolle fra entreprenør Preben Frandsen A/S og fik et tilskud fra Sejlklubbens Venner til sammen med bestyrelsen at kunne indkøbe yderligere en ny jolle. På nuværende tidspunkt har vi tilsagn om to nye sponserede joller en fra SYDBANK og en fra FM-SØKJÆR HUSE. Tak til vore sponsorer alt til gavn for vores unge sejlere. Der er efterlyst navn på Juniorhuset dette er bestilt og vil blive opsat i foråret. 60 aktivisterne Igen i år har vi alle haft stor gavn og fornøjelse af 60 aktivisternes indsat. Begge klubhuse er blevet malet udvendigt. Derudover har 60 erne også sørget for flagning, når der har været behov for dette og ikke mindst blev der ydet en flot indsats ved opsætning af de støjdæmpende plader i klubhuset. En støjdæmpning, der har medvirket til at akustikken i klubhuset nu er på et niveau, så det er muligt at tale sammen. Jubilæumsboggruppen : På generalforsamlingen 2005 blev klubbens 50 års jubilæum omtalt, og i det forløbne år har gruppen arbejdet støt og roligt fremad med journalist Jens Troense som tovholder. Vi forventer, at bogen vil kunne finansieres af sponsorbidrag og vi har allerede fået en del tilsagn om økonomisk støtte. Vi har søgt 18 sponsorer og har på nuværende tidspunkt fået positive tilbagemeldinger. Stævneudvalget : I august blev der afholdt DM for L23. De meget erfarne og dygtige ledere, som har stået for kapsejladsstævner i mere end 25 år, vil nu ud at sejle, og vi efterlyser interesserede, der vil medvirke til og tage ansvar for og forestå planlægning og afvikling af DM og andre store kapsejladsstævner. Sejlerskolen : Som en del af strategiplanen var oprettelse af en egentlig sejlerskole. Dette var også baggrunden for sponsortilskud til indkøb af den nye H-båd. Gennem hele sæsonen har der været god tilslutning til sejlerskolen, og skolen fortsætter i den nye sejlersæson. De fire erfarne sejlere / instruktører, der har fået dette til at fungere, er Thomas Hannibal. Ib Jensen, Henning de Haas og Morten Pedersen. Ro-afdelingen : På generalforsamlingen 2004 blev en Ro-afdeling i sejlklubbens regi godkendt ud fra to betragtninger. For det første at det var en god idé at samle alt vandsport i én organisation og for det andet at roerne ikke havde andre muligheder for at komme på vandet. I tiden efter blev der med ihærdig indsats fremskaffet brugbar materiel. Først en 2-årers inrigger og senere en 4 årers inrigger. Begge både trængte til en kærlig hånd, og en del af roerne tog aktivt del i dette arbejde. På et tidspunkt blev bestyrelsen orienteret om, at man var i færd med at anskaffe yderligere en 4 årers inrigger. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der ikke var plads til så mange både i hallen, men uagtet dette blev båden afskaffet og står i dag i en hal på Industrivej. 3

4 På et tidspunkt blev bestyrelsen anmodet om at stille redningsveste til rådighed for roerne. Bestyrelsen tilkendegav, at redningsudstyr er, uanset om man er tursejler, kapsejler, surfer, optimistsejler eller roer, personligt udstyr. Denne udmelding er blevet gentaget flere gange og senest ved et møde med alle roerne i september 05. Uagtet bestyrelsens udmelding søgte formanden for Ro-afdelingen TRYG-fonden om tilskud til redningsveste, ikke som en afdeling under Juelsminde Sejlklub, men som en nyetableret Juelsminde Roklub. Denne betegnelse blev gentaget fem gange i ansøgningen. Samtidig blev det af klubben lånte materiale beskrevet som dårligt. Det samme materiel er delvis nyt og særdeles brugbart. Foreholdt at sejlklubbens vedtægter ikke rummer mulighed for en klub i klubben, men en afdeling i lighed med andre afdelinger, ønskede formanden for Ro-afdelingen at trække sig og har efterfølgende meldt sig ud af sejlklubben. Onsdag den 8.3. var der medlemsmøde for roerne, hvor man drøftede denne situation, og som bestyrelsen nu er orienteret, er der aftalt en ny struktur med fordeling af opgaverne. Som det er refereret til bestyrelsen ser vi frem til et positivt og konstruktivt samarbejde med de medlemmer, der nu vil påtage sig denne opgave og dette ansvar med en forventning om aktive roere på vandet. Man kan ikke komme udefra og straks stille krav til sejlklubben. Holdningen må være den omvendte hvad kan vi gøre sammen med sejlklubben? Pigesejlerne : I april 1981 blev Pigesejlerne etableret og har således 25 års jubilæum i år. Fruentimmerne : Fruentimmerne mødes i klubhuset hver tirsdag formiddag. De har søgt og fået bevilget yderligere et TV samt en VHS-afspiller. Surferafdelingen : I den vedtagne strategiplan er eet af målene, at de unge skal markere sig ved stævner og gerne ved kommende DM. Sine Lysdahl har vist så flotte resultater, dels i ranglistestævner og dels med placering ved DM, at hun nu er på Team Danmarks elevliste og flere af klubbens medlemmer er på vej i samme retning. Bestyrelsen har med baggrund i de flotte resultater ydet Sine Lysdahl et økonomisk tilskud til et træningsophold i udlandet. Arrangementsudvalget : Mange er gået glip af Else og Evas dejlige mad og ikke mindst indholdet i arrangementerne. Demo afbrænding i glasfiber og affyring af nødraketter Julearrangementer Vandretur i Juelsminde omegn Peter Haagens sejltur til Færøerne i en 28 fods sejlbåd Svend Billesbølles sidste foredrag Meteorologi Navigations / vhf kurser Vi efterlyser medlemmer, som vil gå ind i og være med til at forestå arrangementerne. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 4

5 Udvalgenes beretning : Surferudvalg v/ Niels Buhl : Niels Buhl gav et tilbageblik på en sæson uden ret megen vind men med gode resultater. En sæson med både afgang og tilgang af medlemmer dog med et positivt resultat. Åbent hus arrangement for 6. klasser fra Barrit og Juelsminde forhåbentlig starter nogle af disse unge i år. Surferne har deltaget i King of the Fjord i Horsens samt Hjarnø rundt. I alle stævner har surferne opnået flotte resultater. Sine og Søren tog springet og sejlede Formula sejlads. Formula sejles over 6 stævner hen over sommeren med en officiel DM. Ved DM blev Sine nummer 5 i dameklassen og Søren nummer 2 i Herre junior. Sine er kun juniorsejler. DS har fået øjnene op for windsurf, idet er er kommet et nyt OL bræt. DS er i færd med at udtage et ungdomslandshold, der skal satses på til internationale stævner og OL. Sine og Søren er pt. med på holdet, der endelig udtages over sommerens Formulasejladser. Udover Sine og Søren håber man på, at der er 4 6 andre, der vil prøve kræfter med Formula i år. Juelsminde Sejlklub skal selv afholde et Formulastævne i pinsen. Dette stævne vil danne grundlag for udtagelse til EM og VM. I et sådant stævne vil typisk deltage elitesejlere, så det bliver en spændende pinse. Surfurdvalget ser frem til en ny og spændende sæson med nye begyndere og spændende sejladser. Stævneudvalg v/ Poul Grejs Petersen Et fremragende DM for L23 efter 1 års planlægning med L23 klubbens bestyrelse. Dette stævne blev afholdt med hjælp fra mange gode mennesker. Tak til sponsorer og hjælpere. Vi er arrangementsmæssig en meget anerkendt sejlklub, og dette skulle gerne fortsætte. Uffe Hannibal, Arne Rohde ønsker ikke at fortsætte i stævneudvalget, hvorimod Poul Grejs Petersen gerne vil deltage for halv kraft. Derfor efterlyses nye medlemmer til udvalget men de skal vide, at det kræver en stor arbejdsindsats. Pigesejlerudvalg v/ Else Røikjær Det er nu 25 år siden pigesejlads startede i Juelsminde. Dette fejres med et arrangement i august 06, hvor alle nuværende og tidligere pigesejlere kan deltage. Sejlsæsonen 2005 blev en luftig affære, hvor alle mandagssejladserne har haft nok vind, bortset fra den sidste, hvor ingen af bådene kom i mål indenfor tidsgrænsen. Kringeling Cup i juni med masser af vind. Efter sejladsen var der spisning og hygge i klubhuset Njordsejlads med 5 pigesejlere. Ladies Cup i august var et samarbejde med pigesejlerne Horsens. 4 både fra Juelsminde, 4 fra Horsens, 1 fra Skærbæk og 1 fra Bogense. Vi vil gerne takke alle, der har støttet os ved stævnet. I 2006 sejles Ladies Cup fra Horsens. I september var der tur til Bogense med 3 både. Årets pigesejler blev Susanne Laugesen og aftensejladserne blev vundet af Juelsmindeknøsen. I januar var 11 pigesejlere i sommerhus i Henne, 5

6 Vi håber på mange nye pigesejlere i den kommende sæson, så vi kan få sjove aftener på vandet. Alle interesserede kan melde sig den kl i klubhuset eller kontakte pigeudvalget. Telefonnumre findes på hjemmesiden. Bladudvalg v/ Jens Erik Jensen Intet at berette. Redaktøren vil dog gerne have flere indlæg fra medlemmerne. Fruentimmerne v/ Nanna Trojel 22 fruentimmere mødes hver tirsdag i klubhuset. En gang månedligt arrangeres forskellige arrangementer såsom kunstudstillinger, gårdbutikker, natur m.m. Nanna Trojel efterlyste det sociale liv i klubben selv lørdag formiddag kom der aldrig nogen i klubhuset Der er indkøbt TV og VHS til klubhuset Det gamle TV er flyttet til Juniorhuset + VHS 60 aktivisterne v/ Jørgen Kragh Jørgensen 60 erne mødes hver onsdag formiddag i klubhuset. Klubhusene er blevet malet i år. Juniorhuset er færdiggjort. Der er afholdt Gallaaften Der er 42 medlemmer på i alt 3075 år gennemsnit 73,2 så navnet er lidt misvisende! Ro-afdelingen v/ Hans Leth Hans Leth fremførte, at det var en fejl på dagsordenen, at der ikke stod udvalgenes beretning Hans Leth følte, at roerne blev udskældte i beretningen. Roerne vil gerne have et møde med bestyrelsen, så man kan komme i dialog og se fremad i stedet for tilbage! Roerne ser ikke noget galt i at have søgt TRYG fonden om redningsveste. HL forklarede, at der er stor kulturforskel på sejlere og roere. Hans Leth forespurgte, om det er meningen at Sejlklubben vil støtte et vandland, hvortil formanden svarede, at klubben ingen intentioner har om at ville yde økonomisk bidrag. Johan Thisted : redningsveste er personlige ejendele, som hver især må anskaffe, Onsdagssejlerne v/ Kenny Poulsen : 31 sejladser i den sidste sæson med klubmesterskab til Hardy Nielsen. Bymesterskabet med 6 både i september blev vundet af Juelsmindeknøsen. Njordsejlads med masser af vind I den kommende sæson er der NJORD sejlads den Der er et godt samarbejde med Bogense og Brejning. Opstartsaften i 2006 er med første sejlads 3.5. Maja Mathiesen sagde tak for en flot beretning Udvalgenes beretninger blev godkendt. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år : Kassereren gennemgik det udsendte regnskab, der godkendtes. Nanna Trojel forespurgte med hensyn til salg af aktier. 6

7 Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent : Kassereren gennemgik budgetforslaget, med indførelse af brugerbetaling på Sejlerskolen samt brug af H-bådene kontra kontingentforhøjelse. Bemærkninger / spørgsmål fra medlemmerne : Brugerbetaling på klubbens materiel for voksne (ungdomsarbejde uden brugerbetaling) Ro-afdelingen har selv anskaffet bådene og mener således ikke at skulle betale for brug af disse. Forslag om kr. 1000,00 pr. person pr. sæson for H-båd Kenny Poulsen mener ikke, at der skal ske brugerbetaling. Alle har mulighed for at udnytte faciliteterne i klubben og han mener at få kroner kan mindske aktiviteten i klubben. Hellere en kontingentforhøjelse. Else Røikjær mener, at det er OK med brugerbetaling på H-båd Viggo Frandsen mener, at der er OK med brugerbetaling på H-båd Vejledende afstemning om brugerbetaling på H-båd og Sejlerskole : 34 for brugerbetaling - 4 imod. Konklusion : Bestyrelsen fremkommer til næste år med forslag til brugerbetaling. Brugerbetaling for sejlerskole på kr ,00 gælder allerede for Der kræves aktivt medlemskab. Afskrivninger : Kan de nedsættes til det halve ja Budgettet vedtaget. Uændret kontingent vedtaget. Behandling af indkomne forslag : Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne Forespørgsel om, hvorfor det ikke gælder hele Ny Hedensted Kommune? 46 for 3 imod 7 hverken for eller imod Forslaget vedtaget, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den Forslag fra Kenny Poulsen til en ny organisation Der blev vedtaget en ny strategiplan for 2 år siden med større åbenhed med udvalgene. Samarbejdet er gledet ud, og man efterlyser større dialog med bestyrelsen. Forslaget falder 17 imod, 4 for. Forslag fra en kreds af roere om bygning af en hal til robådene samt forslag til finansiering Ro-afdelingen kan ikke udfolde sig, så længe de ikke har mere plads. Ny hal kan også bruges til H-både, hjælpebåde osv. Robåde kan også hænges op i en talje, men det vil ikke være nemt at håndtere i det daglige. 7

8 Johan Thisted : der er meget grej på gulv kan container bruges? Erik Schmidt Hvis der skal kunne tilbydes bedre aktiviteter, skal der være bedre faciliteter og dermed tilbud til nye unge. Nana Trojel : Kan man bruge Juelsminde Fisk? Forslaget faldt 10 for / 15 imod Valg af bestyrelse og valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg : Brian Majlund, Palle Røikjær og John de Haas - genvalgt På valg : Niels Buhl og Marianne Krag (Marianne Krag ønsker ikke genvalg) 1. suppleant Niels Buhl 2. suppleant John Majlund Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Johan Thisted, Steffen Michlenborg og Viggo Frandsen genvalgt Eventuelt Drøftelse af ny standerhejsningssang Forslaget med tekst og melodi fra Erik Kobbelgård blev godkendt Uddeling af 25 års nålen : Ejner Henriksen også kaldet Spjæt Årets Ildsjæl i Juelsminde sejlklub. Vi håber, at det ud af den fremlagte beretning skinner igennem at der er mange gode kandidater til denne ære. bestyrelsen har valgt en person som på eget initiativ tager opgaverne og ansvar på sig. Opgaver der ikke umiddelbart har nogen ejer får han også ordnet. Han sørger for at der altid er orden i og omkring klubben såvel inde som ude. Han sørger for materiel der går i stykker bliver repareret. I det hele taget er han en person som man aldrig går forgæves til når der er brug for en ekstra hånd eller en opgave skal løses. Som de fleste sikkert har fået indtryk af, er det en person som brænder for klubben. Noget af det der er karakteristisk for ham er: Han spørger aldrig hvad klubben kan gøre for ham, men altid hvad han kan gøre for klubben. Og manden der af de unge kaldes Børge far. Børge Jensen fra surferafdelingen. Børge som sørger for at Juniorhuset altid er gjort rent næsten uanset hvem der har været bruger, Børge som har styr på el-varmen og meget andet. Et stort tillykke Børge. Johan Thisted opfordrede til at klubhusene blev røgfrie, og om der kom DS bøjer i bugten. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede med et leve for Juelsminde Sejlklub. Bestyrelsen : Dirigent : 8

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamlingen d. 22 marts 2005

Generalforsamlingen d. 22 marts 2005 Generalforsamlingen d. 22 marts 2005 Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Bestyrelsen anbefalede Max Jepsen som dirigent og Max Jepsen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 Mødet afholdes i Klubhuset Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Afbud: Lennart og Claus 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

JUELSMINDE SEJLKLUB REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012 Afholdt i Juniorhuset

JUELSMINDE SEJLKLUB REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012 Afholdt i Juniorhuset JUELSMINDE SEJLKLUB REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012 Afholdt i Juniorhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Formøde, den 17. januar 2011

Formøde, den 17. januar 2011 Formøde, den 17. januar 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere