EIFIANtrIE" GOLFKLUE} Generalforsamling BrrdeGolfftD. fnd.g.len- lg llr$ kl 19'00 i nshr t' ilordtrdlcj 8r, 7&[ Brndc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EIFIANtrIE" GOLFKLUE} Generalforsamling 201 3. BrrdeGolfftD. fnd.g.len- lg llr$ kl 19'00 i nshr t' ilordtrdlcj 8r, 7&[ Brndc."

Transkript

1 Generalforsamling EIFIANtrIE" GOLFKLUE} BrrdeGolfftD fnd.g.len- lg llr$ kl 19'00 i nshr t' ilordtrdlcj 8r, 7&[ Brndc Dagsorden for den ordinere generalforsamling er som fglger: '1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virkomhed i det forlsbne ar. 3. Fremlaggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Forel eggelse af budget og fastsattelse af medlemskontingenter. SENIOR (FRA 26 AR OG OPEFTER) YNGLTNG (18-25 AR) JUNIOR (UNDER 18 AR) tong DISTANCE BOSIDDENDE I UDLANDET PASSIW MEDLEM Andring r2qn - Bestyrelsen foreslar fulgende kontingent satser: Gruppe Nuvarende 4650,- 26m,- 1.3m, ,- 2.40[,- 350,- +150,- +100; +100; Fremtidigt 4900, i 1400,- 2100,- 2500,- 350,- 5.Forslag fra bestyrelsen: Ingen 6. Forslag fra medlemmer: Ingen 7. Valg til bestyrelsen: Niels Jespersen (modtager genvalg) Kirsten Pedersen (modtager IKKE genvalg) 8. Valg afsuppleanter: 1. Suppleant Kirsten E. Pedersen 2. Suppleant Chades GjoruP (modtager ikke genvalg) (modtager ikke genvalg) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Partner revision AS RevisionsJirmaet Peder Holt APs (modtager genvalg) (modtager genvalg) ' 0. Evt.

2 EIF ANtrIE" GOLFKLUB Ad. l Valg af dirigent Bestyrelsen havde stillet forslag om valg af Advokat Jens Moller som dirigent' Jens Msller blev valgt som dirigent' Der var 78 fremmsdte til generalforsamlingen' Ad.2 Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne ar' Formand Kurt Bach fremlagde beretning om klubbens virksomhed i det forlsbne ar' Beretning vedlagges som serskilt bilag i sin helhed' Ad. 3. Fremlaggelse af revideret regnskab til godkendelse' Charles Gjorup ville vide hvordan der kan vare en huslejestigning pa 13% Kurt Bach svarede, at husleje stigningerne blev godkendt og vedtaget ved den ekstraordinere generalforsamling pa Hotel Dalgas i 2008' Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen' Ad.4. Forelaggelse af budget og fasts ettelse af medlemskontingenter' Der blev ikke stillet spsrgsmal ved budgettet' Budgettet vedlagges som serskilt bilag i sin helhed' Folgende kontingent satser blev vedtaget: Gruppe senlor (tra 26 AR OG OP EFIER)4900,- YNGLTNG (18-25 AR).luNloR (UNDER 18 AR) LONG DISTANCE 27 50i 1400,- 2100,- BOSIDDENDE I UDTANDET 25N,- PASSIWMEDLEM 350'- Fremtidigt Niels Borgaard foreslog, at afstemningen skulle forega med stemmeseddel' LeifPedersenvi evideomkontingentstigningenvarnoktiiatho dek Ubbenkorendefremover. Niels Jespersen svarede, at i det rullende budget bestyrelsen havde udarbejdet' varderka ku eretmedenstigningpal00kr.pr'ar.leifpedersenvarbekymretforatk Ubbenseksistenskunne vare i fare om 3-4 dr' Brande Goffttub ' Nordlundvej 87 ' 7330 Brande Tlt: 'Fax' 'wv{w brandeqolfklub dk

3 EIFIANtrIE" GOLFKLUE} Niels JesPersen svarede, at okonomrske tiltag som nedslag pa 70000'00 i hus- og baneleje for 2013' samt den kontingentforhoje sebestyre senhavdefors aet,forhabentligtviigivek ubbeniidtiikviditettilfremtidige investeringer i klubbens maskinpark. yderligere mente Niels Jespefsen, at klubben placering tzet pa alle de nye motorvejesammenmeddetrottek ubhus,banens angde,detfladeterr;enogdedranedehul ervil epasigit oare banen endnu mere tiltrakkende for golfspillere fra neer og lem Oluf Sondergaard mente man KUnne fa medlemsfrafald hvis kontingentet blev 4900'00 for senior' Niels Jesperien papegede, at de 4900,m var langt fra den dyreste i forhold til vores naboklubber' Oluf Sondergard ville gerne hvem det er vi sammenligner kontingenterne med' Folgende kontingenter blev l est op, hvor 3 klubber var billigere end Brande Golfklub: iiiiiiiill O ffiffiit \" o n* C C,"* ".-'"-C J...::".J "t..o"'"" "oo."c o Askov r DcjbierS, I lkjst r Give a Holstcbro I HorsenS I Br,)nde! Gytteg,lrd I Vellc f Trchoic I llcrning I SilkcborB I Jcling I Hinlrnelbjcr8et Bente Ssnderqard stillede sig kritisk overfor huslejestigningerne' Niels Jespersen svarede, ar nerop lejeaftalen blev indgaet med udlejer mens Bente Ssndergard selv sad i bestyrelsen, og at netop hun derfo;ma vide hvordan den fleradige lejekontrak var bygget op, hvilket Bente Sondergard bekraftede. Bentesgndergardv. egemev decndennye ejeaftalederska forhand es,vi evaremed igesastorearlige stigninger. Det mente Niels Jespersen bestemt ikke. Med tanke pa de skonomiske udfordringer der ligger i fremtiden for klubben, vil en husleje der 'hviler" de kommende ar vare det bestyrelsen vil arbejde pa Nie sjespersenmenteyder igereatgenera forsam ingensku evafek aroveratk.70000inc.ihus ejerabati 2013, var ganske Rot og oestyrelsen var stolt over belobet nar udleje samtidigt netop har investeret kr' 750O00,m i dran af I huller Pa banen' Brande Golfklub Nordlundvej Brande'Tlt t gtlg 2LTg Faxi 97la2889 wnw brandegolfklub'dk

4 EIFtANtrIE" GOLFKLUE} Carsten Holt mente, at klubbens udlejer selwslgelig vilte tielpe klubben Niels Jespersen var enig med ham og tilfojede' at samarbejdet med udlejer er vigti$ for klubben" Knud Erik Pedersen giorde opmarksom p6' at udlejer var den der virkelig kunne tabe penge hvis klubben "drejede noglen". C auslskkevi esomrev s$gefneglreopmarksompa,athansanbefa ingvi ev.ereenforsvar igstigningpa mindst 200 kr. mere. I owigt var Claus Lsklc rybtet over, at husleieaftale galdende til og med.2013' der blev vedtaget Pa en ekstraordinar Generalforsamling i zooe, aii *oigr"o skulle stilles tildebat ar efter ar. Debatten var efter hans r"ning uo" ut proportioner, i forhold det belsb Golfklubbens medlemmer betaler i adigt kontingent ' ikke mindst nar man t enker pa de faciliteter klubben har' Afstemningsre$ltat: For stemte fl lmod stemte 10 4 stemte blankt De nye kontingent sa6er blev vedtaget Ad.5 Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag Ad. 6 Forslag fra medlemmer: Ingen forslag Ad.7 Ad. I Valgttil bestyrelsen: Niels Jespersen Kirsten E. Pedersen Valg af $Ppleanter: 1. Suppleant Charles Gjorup 2. Suppleant lb Mdler Pedersen Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant: Partner revision AS Revisiondirmaet Peder Holt APs Bronde Golftlub ' Nordtundvej Brande Tlf': gt1:a 2L7g ' Fax: ' wv'w brandegol8<lub dk

5 Ad. 10 Evt: Kim Stqm ville geme vlde dn det nye imernet i hlslet wr $ad 6L trliels Jesp rsen sv8rcde, at nettet i klubhuset i dag er tredcet lbderne kan man fa odlrst i cafeen' BHANEIE" G(]LFKLUB Referert Niels HydgFdd Jespersert Brande den 19. Marts ai3 Ffinand I Z:-- E lndcgolltlub. ilo.rflrrdtcj 87 ' 7330 B.ande ' T f.: 97lA zu'tt ' hr: !l ' wwx.b6ndcgondub.dk

6

7

8 Budget for Brande Golfklub 2013 Indtægter Kontingent Sponsorindtægter Cafe dækningsbidrag Green Fee Match Fee Lejeindtægt bagrum Øvrige indtægter I alt Udgifter Lønomkostninger Leje af bane og klubhus Nedslag i leje Udgifter til drift bane 1) Udgift til drift klubhus 2) Andre udgifter 3) Ialt Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger på maskiner Resultat før renter Renter Årets resultat

9 Noter til budget for 2013 Note 1: Rep. af maskiner Vandafgift Gødning Benzin, diesel El Vedligeholdelse grundareal, nyanskaffelser I alt: Note 2: El Renholdelse og renovation Småanskaffelser, alarm I alt: Note 3: Kontingent DGU Forsikringer Kontorhold Kursus, mødeudgifter Matchudgifter Elite- og juniorafdeling Annoncer og repræsentation Ny hjemmeside Ny internetforbindelse I alt:

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/flemming Dyring 3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse v/anne Thomasen 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Indkomne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere