Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde"

Transkript

1 Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Fritös INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. SÄKERHETSINFORMATION 5. ÖVERSIKTSBILD 6. ANVÄNDNING 7. SERVICE OCH UNDERHÅLL 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar. 2. TEKNISKA DATA Spänning: V~50 Hz Effekt: W Skyddsklass: I Volym: Max. 3,0 l Vikt: ,05 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna Fritös, , är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 50581:2012, EN :2012, EN :2010, EN 62233:2008, EN :2006+A1+A2, EN :1997+A1+A2, EN :2006+A1+A2, EN :2008. EL-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC). Denna apparat är avsedd för fritering av mat, inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed- and breakfast och vandrarhem och får inte användas för annat ändamål än det som beskrivs i denna manual. 4. SÄKERHETSINFORMATION VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning. Säkerhetsföreskrifter Läs alltid manualen före användning. Kontrollera att apparatens spänning överensstämmer med eluttaget. Var särskilt uppmärksam på apparatens varningssymboler. Använd inte apparaten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Fatta tag i stickkontakten när du ska dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden. För att undvika farliga situationer se till att barn ej kan komma åt sladd eller apparat då het olja kan orsaka allvarliga brännskador. Rör inte apparaten med blöta händer. Apparaten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme. Apparaten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen. Kontrollera att nätsladden är hel. Om nätsladden är skadad får produkten inte användas. Kontrollera att nätsladden inte är klämd. Låt inte nätsladden komma i kontakt med våta ytor. Stäng av apparaten när den inte används. Håll apparaten borta från barn, husdjur, växter och insekter. Rör ej heta ytor på apparaten. Dra ut nätsladden ur vägguttaget och låt den svalna helt innan apparaten rengörs Biltema Nordic Services AB 2

3 Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning. Särskilda risker Var särskilt försiktig om apparaten flyttas då den innehåller het olja eller annan vätska. Stäng alltid av apparaten genom att sänka termostaten till lägsta nivån samt dra ut nätsladden från vägguttaget. Varning! Häll aldrig vatten i het olja. Olja och fett kan börja brinna om det överhettas. Var försiktig. 5. ÖVERSIKTSBILD ANVÄNDNING Uppackning VARNING! Låt inte barn leka med förpackningsplasten. Risk för kvävning. Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela. Innan användning första gången Rengör apparaten enligt beskrivning i avsnittet Rengöring innan den används första gången. Installation Anslut nätsladden till ett jordat vägguttag. OBS! Skulle en skavsladd behövas måste den ha en kabeldiameter på minst 1,5 mm Spänningsindikator 2. Temperaturindikator 3. Termostat 4. Oljebehållare 5. Frityrkorg 6. Hölje 7. Säkerhetsknapp 8. Återstartsknapp 9. Plats för nätsladd 10. Handtag Tips vid användning Låt aldrig mat ligga kvar i frityroljan. Använd alltid frityrolja av god kvalitet. Tänk på att det fett eller olja som används måste kunna värmas till mycket hög temperatur. Använd inte olivolja, margarin eller smör då de börjar ryka då de värms upp. Varning då fett används! Dela upp fettet i små bitar och lägg det i oljebehållaren bit för bit. Sätt termostaten på låg värme och låt fettet smälta långsamt. Då allt fett är smält kan temperaturen höjas till önskad temperatur för fritering Biltema Nordic Services AB

4 Lägg aldrig fettet i frityrkorgen. För att minska innehållet av akrylamid i mat som innehåller stärkelse (potatis och flingor) bör temperaturen i fritösen inte överstiga 170 C. Dessutom bör tiden för fritering hållas så kort som möjligt. Fritera inte längre än tills ytan blir gyllengul. Se till att uppvärmningsdelen sitter rätt på oljebehållaren så att säkerhetsknappen är intryckt. Använd rätt friteringstemperatur. En tumregel är att förfriterad mat kräver högre temperatur än färsk mat. Var försiktig då deg-liknande mat läggs i fritösen. Se till att handtaget på frityrkorgen sitter rätt. Fyll aldrig frityrkorgen till mer än 2/3. För att undvika att skum bildas i oljan ska blöt/fuktig mat torka av innan den friteras. Användning 1. Se till att nätsladden inte sitter i vägguttaget och att lamporna på fritösen är släckta. 2. Ta av locket på fritösen. 3. Lyft ur frityrkorgen. 4. Sätt fast handtaget på frityrkorgen. Kläm ihop nedre delen av handtaget och stick in ändarna genom öglorna på insidan av korgen. 5. Fyll oljebehållaren med till en nivå mellan min och max (max 3 l). Finns det redan olja i behållaren bör den filtreras innan den hettas upp igen. 6. Sätt i nätsladden i ett jordat vägguttag. Den röda lampan tänds. 7. Ställ in termostaten på önskad temperatur. Den gröna lampan tänds. 8. Den gröna lampan släcks då angiven temperatur uppnåtts. 9. Lägg maten som ska friteras i frityrkorgen och placera korgen i oljebehållaren. 10. När maten är färdig friterad lyft upp frityrkorgen och låt den hänga på kroken på handtaget och så att oljan droppar av. 11. Vrid ner termostaten till OFF och dra ur nätsladden från vägguttaget. 7. SERVICE OCH UNDERHÅLL Oljan kan användas flera gånger. Lägg på locket och lyft ur oljebehållaren då oljan svalnat och förvara den i kylskåp. Filtrera oljan innan den hettas upp igen. Rengöring Oljebehållare 1. Se till att nätsladden är utdragen och att termostaten står på OFF. 2. Låt oljan svalna helt. 3. Lyft ur oljebehållaren och häll ut oljan. 4. Torka ur oljebehållaren med en fuktig trasa och diskmedel. Doppa aldrig oljebehållaren i vatten. Frityrkorg och lock 5. Frityrkorgen och locket kan diskas med diskborste och diskmedel. Hölje 6. Torka av utsidan av fritösen med en fuktig trasa. Använd inte något rengöringsmedel. Felsökning Apparaten startar inte Kontrollera att nätsladden sitter i korrekt. Kontrollera inställningen på termostaten. Säkerhetsbrytaren är inte aktiv. Överhettningsskydd Skulle fritösen startas och det inte finns någon olja i behållaren kommer ett överhettningsskydd att automatiskt stänga av apparaten. Skulle detta ske måste apparaten svalna helt och återställningsknappen aktiveras för att apparaten ska kunna användas igen Biltema Nordic Services AB 4

5 Frityrkoker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. SIKKERHETSINFORMASJON 5. OVERSIKTSBILDE 6. BRUK 7. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidige oppslag. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene og følgende advarsler. 2. TEKNISKE DATA Spenning: V~50 Hz Effekt: W Beskyttelsesklasse: I Volum: Maks. 3,0 l Vekt: ,05 kg 3. BRUKSOMRÅDE Denne Frityrkokerer, , konstruert og produsert i samsvar med følgende direktiv og standarder: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 50581:2012, EN :2012, EN :2010, EN 62233:2008, EN :2006+A1+A2, EN :1997+A1+A2, EN :2006+A1+A2, EN :2008. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produktet er beregnet for fritering av mat innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem og må ikke brukes for andre formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. 4. SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk. Sikkerhetsforskrifter Les alltid bruksanvisningen før bruk. Kontroller at apparatets spenning er i samsvar med strømuttaket. Vær spesielt oppmerksom på apparatets advarselsymboler. Bruk ikke apparatet dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller andre medikamenter. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Grip tak i støpselet når du skal dra dette ut av strømuttaket. Dra aldri i nettledningen. For å unngå farlige situasjoner, se til at barn ikke kan komme til ledning eller apparat fordi varm olje kan forårsake alvorlige brannskader. Berør ikke apparatet med våte hender. Apparatet må ikke utsettes for fukt, regn, solskinn og varme. Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom. Kontroller at nettledningen er hel. Om nettledningen skulle være skadet, må produktet ikke brukes. Kontroller at nettledningen ikke er kommet i klem. La ikke nettledningen komme i kontakt med våte flater. Slå av apparatet når det ikke er i bruk. Hold apparatet borte fra barn, dyr, planter og insekter. Berør ikke varme flater på apparatet. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og la apparatet avkjøles helt før det rengjøres Biltema Nordic Services AB

6 Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Bruk kun tilbehør anbefalt av leverandøren. Apparatet er kun beregnet for innendørs bruk. Apparatet må ikke styres av ekstern timer eller annet kontrollutstyr. Spesielle risikoer Vær spesielt forsiktig dersom apparatet flyttes ettersom det inneholder varm olje eller annen væske. Slå alltid av apparatet ved å senke termostaten til laveste nivå, og trekk støpselet ut av stikkontakten. Advarsel Hell aldri vann i varm olje. Olje og fett kan begynne å brenne ved overoppheting. Vær forsiktig. 5. OVERSIKTSBILDE BRUK Oppakking ADVARSEL! La ikke barn leke med emballasjeplasten. Risiko for kvelning. Etter oppakkning, fjern all emballasje, og lever den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger, og at de er hele. Før første bruk Rengjør apparatet som beskrevet i avsnittet Rengjøring før du tar apparatet i bruk. Installasjon Koble nettledningen til en jordet stikkontakt. OBS! Skulle du trenge skjøteledning, må den ha en kabeldiameter på minst 1,5 mm Spenningsindikator 2. Temperaturindikor 3. Termostat 4. Oljebeholder 5. Frityrkurv 6. Deksel 7. Sikkerhetsknapp 8. Omstartknapp 9. Plass for ledning 10. Håndtak Tips ved bruk La aldri mat bli liggende i frityroljen. Bruk alltid frityrolje av god kvalitet. Tenk på at fettet eller oljen som brukes, må tåle å varmes opp til en svært høy temperatur. Bruk ikke olivenolje, margarin eller smør, fordi disse produktene begynner å ryke når de varmes opp. Advarsel ved bruk av fett! Del opp fettet i små biter, og legg det i oljebeholderen bit for bit. Sett termostaten på lav varme, og la fettet smelte langsomt. Når alt fett er smeltet, kan temperaturen heves til ønsket temperatur for fritering Biltema Nordic Services AB 6

7 Legg aldri fettet i frityrkurven. For at innholdet av akrylamid i mat som inneholder stivelse (poteter og korn) skal bli redusert, bør temperaturen i frityrkokeren ikke overstige 170 C. Dessuten bør tiden for fritering holdes så kort som mulig. Friter ikke lenger enn til overflaten blir gyllengul. Se til at oppvarmingsdelen sitter rett på oljebeholderen slik at sikkerhetsknappen er inntrykt. Bruk riktig friteringstemperatur. En tommelfingerregel er at forfritert mat krever høyere temperatur enn fersk mat. Vær forsiktig når deiglignende mat legges i frityrkokeren. Se til at håndtaket på frityrkurven sitter rett. Fyll aldri frityrkurven mer enn 2/3 full. For at det ikke skal dannes skum i oljen, må våt/fuktig mat tørkes av før den friteres. Bruk 1. Se til at støpselet ikke sitter i stikkontakten, og at lampene på frityrkokeren er slukket. 2. Ta av lokket på frityrkokeren. 3. Løft ut frityrkurven. 4. Fest håndtaket på frityrkurven. Klem sammen den nedre delen av håndtaket, og stikk endene inn gjennom øynene på innsiden av kurven. 5. Fyll oljebeholderen til et nivå mellom min. og maks. (maks. 3 l). Dersom det allerede er olje i beholderen, bør den filtreres før den varmes opp igjen. 6. Sett støpselet i en jordet stikkontakt. Den røde lampen tennes. 7. Still inn termostaten på ønsket temperatur. Den grønne lampen tennes. 8. Den grønne lampen slukkes når angitt temperatur er oppnådd. 9. Legg maten som skal friteres, i frityrkurven, og plasser kurven i oljebeholderen. 10. Når maten er ferdig fritert løft opp frityrkurven, og la den henge på kroken på håndtaket slik at oljen drypper av. 11. Vrir termostaten ned til OFF, og trekk støpselet ut av stikkontakten. 7. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Oljen kan brukes flere ganger. Legg på lokket, løft ut oljebeholderen når oljen er avkjølt, og oppbevar den i kjøleskap. Filtrer oljen før den varmes opp igjen. Rengjøring Oljebeholder 1. Se til at støpselet er trukket ut, og at termostaten står på OFF. 2. La oljen avkjøles helt. 3. Løft ut oljebeholderen, og hell ut oljen. 4. Tørk ut av oljebeholderen med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Dypp aldri oljebeholderen i vann. Frityrkurv og lokk 5. Frityrkurven og lokket kan vaskes med oppvaskbørste og oppvaskmiddel. Deksel 6. Tørk av utsiden av frityrkokeren med en fuktig klut. Bruk ikke rengjøringsmiddel. Feilsøking Apparatet starter ikke Kontroller at støpselet sitter i korrekt. Kontroller innstillingen på termostaten. Sikkerhetsbryteren er ikke aktiv. Overopphetingsvern Skulle frityrkokeren startes uten at det er olje i beholderen, vil et overopphetingsvern automatisk slå av apparatet. Skulle dette skje, må apparatet avkjøles helt og tilbakestillingsknappen aktiveres for at apparatet skal kunne brukes igjen Biltema Nordic Services AB

8 Friteerauskeitin SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. TURVALLISUUSTIEDOT 5. YLEISKUVA 6. KÄYTTÄMINEN 7. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 1. JOHDANTO Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuusohjeisiin ja varoituksiin. 2. TEKNISET TIEDOT Jännite: V~ 50 Hz Teho: W Suojausluokka: I Tilavuus: Enintään 3,0 l Paino: ,05 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Tämä Friteerauskeitin, , on suunniteltu ja valmistettu noudattaen seuraavia direktiivejä ja standardeja: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, EN 50581:2012, EN :2012, EN :2010, EN 62233:2008, EN :2006+A1+A2, EN :1997+A1+A2, EN :2006+A1+A2, EN :2008. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Tämä laite on tarkoitettu ruoan friteeraamiseen (uppopaistamiseen) sisätiloissa kotitalouksissa ja vastaavanlaisissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maatiloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa. Sitä ei saa käyttää muuhun kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. 4. TURVALLISUUSTIEDOT VAROITUS! Lue turvaohjeet aina ennen asentamista ja käyttämistä. Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje aina ennen käyttämistä. Tarkista, että laite on yhteensopiva jännitteensyötön kanssa. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Irrota pistoke pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta. Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi varmista, että lapset eivät voi päästä käsiksi verkkojohtoon tai laitteeseen, koska kuuma öljy voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä koske laitetta märin käsin. Älä altista laitetta sateelle, kosteudelle, auringonpaisteelle tai lämmölle. Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa paikoissa. Tarkista, että virtajohto on ehjä. Jos virtajohto on vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää. Tarkista, että virtajohto ei ole jäänyt puristuksiin. Älä anna virtajohdon koskettaa märkiä pintoja. Katkaise laitteesta virta, kun sitä ei käytetä. Pidä laite poissa lasten, lemmikkieläimien, kasvien ja hyönteisten ulottuvilta. Älä koske laitteen kuumia pintoja. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista Biltema Nordic Services AB 8

9 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa. Käytä vain valmistajan suosittelemia tarvikkeita. Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Laitetta ei saa yhdistää ulkoiseen ajastimeen tai muuhun ohjauslaitteeseen. Erityiset vaarat Jos laitetta siirretään, kun siinä on kuumaa öljyä tai muuta nestettä, toimi erittäin varovaisesti. Katkaise laitteesta virta säätämällä lämpötila mahdollisimman matalaksi termostaatin avulla ja irrottamalla pistoke pistorasiasta. Varoitus Älä koskaan kaada vettä kuuman öljyn sekaan. Jos öljy tai rasva kuumenee liikaa, se voi syttyä tuleen. Toimi varovaisesti. 5. YLEISKUVA 1. Jännitteen merkkivalo 2. Lämpötilan merkkivalo 3. Termostaatti 4. Öljysäiliö 5. Friteerauskori 6. Runko 7. Turvapainike 8. Palautuspainike 9. Paikka verkkojohtoa varten 10. Kahva KÄYTTÄMINEN Purkaminen pakkauksesta VAROITUS! Älä anna lasten leikkiä pakkausmuovilla. Tukehtumisvaara. Kun laite on otettu esiin pakkauksesta, ota kaikki pakkausmateriaali talteen ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen ja että ne ovat ehjiä. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa Puhdistaminen-kohdassa kuvatulla tavalla. Asentaminen Yhdistä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan. HUOMIO! Jos tarvitaan jatkojohtoa, sen johtimien läpimitan tulee olla 1,5 mm 2. Käyttäminen Käyttövihjeitä Älä jätä ruokaa friteerausöljyyn. Käytä aina laadukasta friteerausöljyä. Käytettävän öljyn tai rasvan tulee kestää kuumentamista erittäin korkeaan lämpötilaan. Älä käytä oliiviöljyä, margariinia tai voita, koska ne alkavat savuta kuumentuessaan. Jos käytät rasvaa, toimi erittäin varovaisesti! Pilko se pieniksi paloiksi. Aseta ne öljysäiliöön yksi kerrallaan. Valitse termostaatin avulla matala lämpötila. Anna rasvan sulaa hitaasti. Kun kaikki rasva on sulanut, lämpötila voidaan nostaa friteeraamisessa tarvittavalle tasolle Biltema Nordic Services AB

10 Älä koskaan laita rasvaa friteerauskoriin. Akryylamidin muodostumisen vähentämiseksi tärkkelystä sisältävään ruokaan (peruna ja hiutaleet) friteerauskeittimessä vallitseva lämpötila ei saa ylittää 170 ºC. Lisäksi friteerauksen tulee sujua mahdollisimman nopeasti. Friteeraa vain niin pitkään, että pinta muuttuu kullankeltaiseksi. Varmista, että kuumennusosa on öljysäiliössä oikein, eli että turvapainike on painettu pohjaan. Käytä oikeaa friteerauslämpötilaa. Valmiiksi friteerattu ruoka vaatii yleensä korkeampaa lämpötilaa kuin tuore ruoka. Toimi varovaisesti, kun laitat taikinamaista ruokaa friteerauskeittimeen. Varmista, että friteerauskorin kahva on oikeassa asennossa. Täytä friteerauskorista enintään 2/3. Öljyn vaahtoutumisen välttämiseksi kuivaa kostea ruoka ennen sen friteeraamista. Käyttäminen 1. Varmista, ettei pistoke ole sähköpistorasiassa ja että friteerauskeittimen merkkivalot ovat sammuksissa. 2. Nosta kansi pois friteerauskeittimen päältä. 3. Nosta friteerauskori ulos. 4. Kiinnitä kahva friteerauskoriin. Purista kahvan alaosa yhteen. Paina sen päädyt korin sisäosan silmukoiden läpi. 5. Täytä säiliöön öljyä suurimman ja pienimmän tason merkkien väliin saakka (enintään 3 litraa). Jos säiliössä on jo öljyä, se on suodatettava puhtaaksi ennen sen kuumentamista uudelleen. 6. Työnnä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy. 7. Säädä haluamasi lämpötila termostaatin avulla. Vihreä merkkivalo syttyy. 8. Kun valittu lämpötila on saavutettu, vihreä merkkivalo sammuu. 9. Aseta friteerattava ruoka friteerauskoriin. Aseta kori öljysäiliöön. 10. Kun ruoka on friteerattu valmiiksi, nosta friteerauskori ylös ja aseta se kahvan koukkujen varaan, jotta öljy valuu pois. 11. Käännä termostaatti OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta. 7. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Öljy voidaan käyttää useita kertoja. Aseta kansi paikalleen. Kun öljy on jäähtynyt, nosta öljysäiliö irti ja säilytä se jääkaapissa. Suodata öljy ennen sen kuumentamista uudelleen. Puhdistaminen Öljysäiliö 1. Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta ja että termostaatti on OFF-asennossa. 2. Anna öljyn jäähtyä. 3. Nosta öljysäiliö irti ja kaada öljy pois. 4. Pyyhi öljysäiliö kostealla kankaalla ja astianpesuaineella. Älä koskaan upota öljysäiliötä veteen. Friteerauskori ja kansi 5. Friteerauskori ja kansi voidaan pestä tiskiharjalla ja astianpesuaineella. Runko 6. Pyyhi friteerauskeittimen ulkopinta kostealla liinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Vianetsintä Laite ei käynnisty. Tarkista, että pistoke on pistorasiassa. Tarkista termostaatin asetus. Tarkista, ettei turvakatkaisin ole lauennut. Ylikuumenemissuoja Jos frieerauskeitin käynnistetään ja säiliössä ei ole öljyä, ylikuumenemissuojaus katkaisee laitteesta virran automaattisesti. Jos näin käy, laitteen on annettava jäähtyä ja palautuspainiketta on painettava, jotta laitetta voidaan jälleen käyttää Biltema Nordic Services AB 10

11 Frituregryde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. SIKKERHEDSINFORMATION 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. ANVENDELSE 7. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 1. INTRODUKTION Denne manual skal læses før ibrugtagning og gemmes til senere brug. Vær især opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og advarsler. 2. TEKNISKE DATA Spænding: V~50 Hz Effekt: W Beskyttelsesklasse: I Indhold: Maks. 3,0 l Vægt: ,05 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Denne, Frituregryde, , er konstrueret og fremstillet iht. følgende direktiv og standarder: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/ EU, EN 50581:2012, EN :2012, EN :2010, EN 62233:2008, EN :2006+A1+A2, EN :1997+A1+A2, EN :2006+A1+A2, EN :2008. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt er beregnet til fritering af madvarer, indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem og må ikke bruges til andet end det, der er beskrevet i denne manual. 4. SIKKERHEDSINFORMATION ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden installation og brug. Sikkerhedsforskrifter Læs altid manualen inden brug. Kontroller, at apparatets spænding er i overensstemmelse med stikkontaktens spænding. Vær især opmærksom på apparatets advarselssymboler. Brug ikke apparatet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Produktet må ikke modificeres eller bygges om. Hold i stikket, når du skal trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen. For at undgå farlige situationer skal du sørge for, at børn ikke kan nå ledningen eller apparatet, idet varm olie kan forårsage alvorlige forbrændinger. Rør ikke apparatet med våde hænder. Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sollys, varme. Apparatet må ikke bruges i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser. Kontroller, at ledningen er hel. Hvis ledningen er beskadiget, må produktet ikke anvendes. Kontroller, at ledningen ikke er klemt. Ledningen må ikke komme i kontakt med våde flader. Sluk apparatet, når det ikke er i brug. Hold børn, husdyr, planter og insekter væk fra apparatet. Rør ikke ved varme flader på apparatet. Fjern stikket fra stikkontakten og lad apparatet køle af, inden det gøres rent Biltema Nordic Services AB

12 Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Brug kun tilbehør, der er anbefalet af leverandøren. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Apparatet må ikke anvendes med ekstern timer eller andet styringsudstyr. Særlige risici Vær især forsigtig, hvis apparatet flyttes, når det indeholder varm olie eller andre væsker. Sluk altid for apparatet ved at sætte termostaten på laveste niveau og tage stikket ud af stikkontakten. Advarsel Hæld aldrig vand i varm olie. Olie og fedtstof kan brænde, hvis de overophedes. Vær forsigtig. 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Spændingsindikator 2. Temperaturindikator 3. Termostat 4. Oliebeholder 5. Friturekurv 6. Kappe 7. Sikkerhedsknap 8. Genstartknap 9. Plads til ledning 10. Håndtag ANVENDELSE Udpakning ADVARSEL! Lad ikke børn lege med indpakningsplasten. Risiko for kvælning. Efter udpakning samles al emballage og afleveres til genindvinding. Kontroller, at alle dele er med, og at de er hele. Inden første anvendelse Gør apparatet rent som beskrevet i afsnittet Rengøring, inden den anvendes første gang. Installation Slut stikket til en stikkontakt med jord. OBS! Hvis der skal bruges forlængerledning, skal dens kabelareal være mindst 1,5 mm 2. Brugstips Efterlad aldrig mad i fritureolien. Brug altid fritureolie af god kvalitet. Husk på, at det fedt eller den olie, der bruges, skal kunne opvarmes til meget høje temperaturer. Brug ikke olivenolie, margarine eller smør. Disse fedtstoffer ryger, når de opvarmes. Advarsel, når der anvendes fedt! Del fedtstoffet op i små stykker og læg det i oliebeholderen stykke for stykke. Sæt termostaten på lav varme og lad fedtstoffet smelte langsomt. Når alt fedtet er smeltet, kan temperaturen hæves til den ønskede friteringstemperatur Biltema Nordic Services AB 12

13 Læg aldrig fedtstoffet i friturekurven. For at mindske indholdet af akrylamid i mad, som indeholder stivelse (kartofler og morgenmadsprodukter), bør temperaturen i frituregryden ikke overstige 170º C. Desuden bør friteringstiden være så kort som mulig. Friter ikke længere end til overfladen bliver gylden gul. Sørg for, at opvarmningsdelen sidder lige på oliebeholderen, så sikkerhedsknappen er trykket ind. Brug den rigtige friteringstemperatur. En tommelfingerregel er, at forfriteret mad kræver højere temperatur end ferske madvarer. Vær forsigtig, når der lægges dejlignende mad i frituren. Sørg for, at friturekurvens håndtag sidder lige. Fyld aldrig friturekurven mere end 2/3 op. For at undgå, at der dannes skum i olien, skal våd/fugtig mad tørres af, inden det friteres. Anvendelse 1. Sørg for, at stikket ikke er i stikkontakten, og at frituregrydens pærer er slukkede. 2. Fjern frituregrydens låg. 3. Løft friturekurven op. 4. Sæt håndtaget fast på friturekurven. Klem den nederste del af håndtaget sammen og stik enderne ind gennem øjerne på kurvens inderside. 5. Fyld oliebeholderen til et niveau mellem min. og maks. (maks. 3 l). Hvis der allerede er olie i beholderen, bør den filtreres, inden den igen opvarmes. 6. Sæt stikket i en stikkontakt med jord. Den røde pære tændes. 7. Indstil termostaten til den ønskede temperatur. Den grønne pære tændes. 8. Den grønne pære slukkes, når den angivne temperatur er nået. 9. Anbring maden, der skal friteres, i friturekurven og placer kurven i oliebeholderen. 10. Når maden er færdig løft friturekurven op og lad den hænge på krogen på håndtaget, så olien drypper af. 11. Drej termostaten til OFF og fjern stikket fra stikkontakten. 7. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Olien kan anvendes flere gange. Læg låget på og løft oliebeholderen op, når olien er kølet af og opbevar den i køleskabet. Filtrer olien, inden den igen opvarmes. Rengøring Oliebeholder 1. Sørg for, at stikket er trukket ud, og at termostaten står på OFF. 2. Lad olien køle helt af. 3. Løft oliebeholderen op og hæld olien ud. 4. Tør oliebeholderen af med en fugtig klud med opvaskemiddel. Dyp aldrig oliebeholderen i vand. Friturekurv og låg 5. Friturekurven og låget kan vaskes med opvaskerbørste og opvaskemiddel. Kappe 6. Tør frituregrydens ydre af med en fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler. Fejlfinding Apparatet starter ikke Kontroller, at ledningen er korrekt isat. Kontroller termostatens indstilling. Sikkerhedsafbryderen er ikke aktiv. Overophedningssikring Hvis frituregryden tændes uden olie i beholderen, slukker overophedningssikringen automatisk apparatet. Hvis dette sker, skal apparatet køle helt af, og nulstillingsknappen skal aktiveres, for at apparatet skal kunne bruges igen Biltema Nordic Services AB

14

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN

ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN ELEKTRISKT RIVJÄRN ELEKTRISK RIVJERN SÄHKÖRAASTIN ELEKTRISK RIVEJERN 100 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W

VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W VÄRMEFLÄKT VARMEVIFTE LÄMPÖPUHALLIN VARMEBLÆSER 2000 W 2014-02-04 Biltema Nordic Services AB VÄRMEFLÄKT INTRODUKTION Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder fläkten och spara dem för senare

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser

Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 46-428 Manual.indd 2012-05-31, 08.58.41 Art. 46-428 Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser 2000 W/230 V Original manual 2012-05-31 Biltema Nordic Services AB Värmefläkt 2000 W/230 V Tekniska specifikationer

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas.

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE. Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET. VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. HALOGENSTRÅLKASTARE Max. 500 W / R7s / 230 V SÄKERHET VIKTIGT! Läs dessa instruktioner noga innan halogenstrålkastaren börjar användas. Strålkastaren måste monteras av en behörig el-installatör. Denna

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER

JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER JUICEPRESS JUICEPRESSE MEHUPURISTIN SAFTPRESSER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger

Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Äggkokare Eggkoker Munankeitin Æggekoger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri

Våt- och torrdammsugare. Våd- og tørstøvsuger. Märkä- ja kuivaimuri Våt- och torrdammsugare Våt- og tørrstøvsuger Märkä- ja kuivaimuri Våd- og tørstøvsuger WD 1200/30 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V

Nätadapter 5 V. Nettadapter 5 V. Muuntaja, 5 V. Netadapter 5 V Nätadapter 5 V Strömförsörjning till aktiv antenn Nettadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Muuntaja, 5 V Aktiiviantennin virtalähde Netadapter 5 V Strømforsyning til aktiv antenne Tillverkat för

Læs mere

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE

VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE VÄRMEJACKA VARMEJAKKE LÄMPÖTAKKI VARMEJAKKE Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-03-29 Biltema Nordic Services AB VÄRMEJACKA TEKNISKA

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE

HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE HÖRNSLIPMASKIN HJØRNESLIPER HIOMAKONE HJØRNESLIBEMASKINE 280 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången.

VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. Konvektorelement med fläkt VIKTIGT: Läs noga igenom dessa instruktioner och skaffa dig kännedom om ditt nya värmeelement innan du använder det första gången. OBS: Kontrollera så att spänningen som anges

Læs mere

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER

KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER KABELSÖKARE KABELSØKER KAAPELINPAIKANNUSLAITE KABELSØGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE 17-372_manual.indd 2011-10-25, 17.29.49 Art. 17-372 AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA

Læs mere

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH400 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1

Regelsökare. Koolaustunnistin. 3 in 1 Regelsökare Stendersøker Koolaustunnistin Lægtesøger 3 in 1 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli

Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli Bordsgrill Bordgrill Pöytägrilli 2000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 1400 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 1400 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 1400 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 1400 Watt Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN

FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN FRILUFTSKÖK STORMKJØKKEN RETKIKEITIN FRILUFTSKØKKEN 1,4 kw Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 Art. 19-1503 MONTERINGSVERKTYG FÖR DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR DRIVKNUTEMANSJETT VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL KARDANMANCHET

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

CHPCM110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHPCM110 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHPCM110 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer

Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 44-226 Manual.indd 2012-10-5, 08.56.03 Art. 44-226 Skovärmare Skovarmer Jalkinekuivain Skotørrer 1 2012-10-05 Biltema Nordic Services AB Skovärmare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Læs mere

SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT

SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT 1,5 ton Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER

DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SE DIGITAL MC-KLOCKA/TERMOMETER SPECIFIKATIONER Hölje av ABS-plast Bakgrundsbelyst LCD-display 24 timmarsklocka och datum Termometer som visar temperature i C, -20 +80 C Stoppur (Max 99m59s) Vattenavvisande

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere