SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM"

Transkript

1 SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november I henhold til SSM-forordningen 1 overdrager EU specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og etablerer Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM). SSM er et banktilsynssystem bestående af ECB og de kompetente nationale myndigheder, som er ansvarligt for det finansielle tilsyn i deltagerlandene. ECB fører tilsyn med de signifikante banker, mens de kompetente nationale myndigheder fører tilsyn med de mindre signifikante banker. ECB er derudover ansvarlig for, at SSM fungerer effektivt og konsekvent. SSMforordningen trådte i kraft den 3. november HVAD INDEHOLDER UDKASTET TIL RAMMEFORORDNING, OG HVORFOR ER EN RAMMEFORORDNING NØDVENDIG? HVEM BLIVER OMFATTET AF DEN? SSM-forordningen indeholder et udtrykkeligt krav om, at ECB skal vedtage og offentliggøre rammer for samarbejdet mellem de kompetente nationale myndigheder inden. ECB har derfor udfærdiget dette udkast til rammeforordning i samråd med de kompetente nationale myndigheder. Her fastlægges de nærmere vilkår for samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder, ligesom det indeholder bestemmelser, som finder direkte anvendelse på bankerne. I henhold til SSM-forordningen skal udkastet til rammeforordning sendes i offentlig høring før den endelige forordning offentliggøres. Dette skal ske inden den 4. maj Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, EUT L 287 af , s

2 3 HVILKE ANDRE BESTEMMELSER BLIVER DER FOR SSM'S VIRKEMÅDE? Udkastet til rammeforordning indeholder bestemmelser om SSM's virkemåde, som bl.a. vedrører principperne for og organisationen af SSM, metoden til at bestemme, hvorvidt en bank er signifikant, de særskilte procedurer for tilsynet med signifikante og mindre signifikante banker og de fælles procedurer, som gælder for begge, procedurerne for et tæt samarbejde med medlemsstater uden for euroområdet, som vælger at deltage i SSM, samt administrative sanktioner og overgangsbestemmelser. Andre vigtige bestemmelser kommer til at fremgå af særskilte retsakter (fx ECB's udkast til forordning om tilsynsgebyrer, Tilsynsrådets forretningsorden, ændringerne til ECB s forretningsorden og interne regler vedrørende tavshedspligt og udveksling af information om pengepolitiske og tilsynsrelaterede opgaver). 4 HVILKE BANKER BLIVER UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager det direkte tilsyn med alle signifikante banker i deltagerlandene. Opdelingen i signifikante og mindre signifikante banker er et resultat af Det Europæiske Råds beslutning om, at ECB skal overtage tilsynet med banksektoren i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder. De signifikante banker vil omfatte ca. 130 bankkoncerner og derved udgøre næsten 85 pct. af de samlede bankaktiver i euroområdet. Kriterierne for bestemmelse af deres signifikans er beskrevet i det nedenstående. Mens alle de øvrige banker i deltagerlandene bliver underlagt de kompetente nationale myndigheder direkte tilsyn, bliver ECB ansvarlig for, at SSM fungerer effektivt og konsekvent. ECB kan også beslutte at føre direkte tilsyn med mindre signifikante banker, hvis det anses for at være nødvendigt for at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder. 5 HVILKE BANKER ER SIGNIFIKANTE? ECB vurderer i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder samtlige banker i deltagerlandene i overensstemmelse med metoden, der er fastlagt i udkastet til rammeforordning. Hvorvidt en bank er signifikant eller ej vil afhænge af: i) den samlede værdi af dens aktiver, ii) dens betydning for økonomien i landet, hvor det er hjemmehørende, eller for EU som helhed, iii) betydningen af dens grænseoverskridende aktiviteter, iv) om den har anmodet om eller har modtaget offentlig finansiel støtte fra den europæiske finansielle 2

3 stabiliseringsfacilitet (EFSF) eller den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), og v) om den er en af de tre mest signifikante banker i det pågældende land. Opfylder en bank et eller flere af disse fem kriterier, klassificeres den som signifikant. 6 HVORNÅR BLIVER BANKERNE INFORMERET OM DERES STATUS? HVAD SKER DER, HVIS DERES STATUS ÆNDRER SIG? ECB beslutter, hvilke banker der er signifikante. Bankerne informeres, senest to måneder inden ECB påtager sig det fulde ansvar for tilsynsopgaverne (se spørgsmål 1). De får mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden ECB træffer sin beslutning. En liste over signifikante banker, som er underlagt ECB's direkte tilsyn, bliver offentliggjort på ECB's websted. ECB offentliggør desuden en liste over de mindre signifikante banker, hvor det specificeres, hvilke kompetente nationale myndigheder der fører tilsyn med dem. Begge lister opdateres regelmæssigt og som minimum hvert kvartal. Beslutningen om, hvorvidt en bank skal klassificeres som signifikant eller mindre signifikant, tages en gang om året op til fornyet vurdering. Hvis en signifikant bank ikke har opfyldt nogen af klassifikationskriterierne tre år i træk, vil ansvaret for at føre direkte tilsyn med den respektive bank blive overdraget til den relevante kompetente nationale myndighed. Hvis en mindre signifikant bank opfylder et af kriterierne, vil den blive betragtet som signifikant. Under særlige omstændigheder kan tilsynsansvaret overdrages på et tidligere tidspunkt, fx hvis banken tydeligvis ikke vil være i stand til at opfylde nogen af signifikanskriterierne (eksempelvis hvis bankens samlede aktiver ender under tærskelværdien som følge af salget af en stor forretningsenhed). 7 HVORDAN KOMMER SAMARBEJDET MELLEM ECB OG DE KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER TIL AT SE UD I PRAKSIS? SSM er et integreret system, som består af ECB og de kompetente nationale myndigheder. I forbindelse med visse opgaver spiller ECB en rolle i tilsynet med de mindre signifikante banker, mens de kompetente nationale myndigheder kan spille en rolle i tilsynet med de signifikante banker (se spørgsmål 8). Et velfungerende samarbejde mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder er derfor altafgørende for, at SSM fungerer effektivt. I udkastet til rammeforordning henvises til ''pligten til at samarbejde i god tro'' og ECB og de kompetente nationale myndigheder forpligtes til at udveksle den nødvendige information for at kunne udføre deres respektive opgaver. En måde, hvorpå samarbejdet om tilsynet med de signifikante banker 3

4 kan fremmes, er ved at etablere fælles tilsynsteam (se spørgsmål 10). ECB har under udførelsen af sine tilsynsmæssige opgaver også ret til at pålægge de kompetente nationale myndigheder at gøre brug af deres beføjelser (som fastsat i den relevante nationale lovgivning) og at handle i situationer, hvor ECB har en tilsynsopgave, men ingen dertil knyttede beføjelser. Samarbejdet kommer yderligere til udtryk gennem udstationeringer og udveksling af ansatte mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og blandt de kompetente nationale myndigheder. 8 HVILKEN ROLLE FÅR DE KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER I TILSYNET MED SIGNIFIKANTE BANKER? HVILKE OPGAVER OG BEFØJELSER HAR ECB OVER FOR MINDRE SIGNIFIKANTE BANKER? ECB bliver ansvarlig for det direkte tilsyn med signifikante banker, men de kompetente nationale myndigheder vil dog stadig være involverede. På grund af deres store tilsynserfaring og deres geografiske nærhed til bankerne bistår de kompetente nationale myndigheder ECB i dens tilsynsopgaver. De skal også udfærdige udkast til afgørelser på de områder, hvor ECB har tilsynskompetencen, bidrage til at udføre yderligere tilsynsopgaver (fx det daglige tilsyn med bankernes risikosituation, fit and proper-vurdering af medlemmerne af ledelsen og andre kontrolaktiviteter), tage aktiv del i de fælles tilsynsteam og hjælpe ECB med at håndhæve procedurerne. ECB skal overvåge, at SSM fungerer, og udføre visse tilsynsopgaver i forhold til de mindre signifikante banker (se spørgsmål 9). ECB kan også udøve sine tilsynsbeføjelser over for mindre signifikante banker (fx anmode om information og foretage undersøgelser og inspektion på stedet). Herudover holder de kompetente nationale myndigheder ECB orienteret om deres tilsyn med mindre signifikante banker (i overensstemmelse med generelle kriterier fastsat af ECB, som vil tage højde for bankens risikosituation og dens indvirkning på det indenlandske finansielle system), navnlig hvad angår materielle tilsynsprocedurer og udkast til tilsynsafgørelser. De kompetente nationale myndigheder er også forpligtede til at informere ECB, hvis der skulle opstå en hastig og betydelig forringelse af den finansielle situation i en mindre signifikant bank. Herudover har ECB ret til at udstede forordninger, retningslinjer eller generelle instrukser til de kompetente nationale myndigheder og kan overtage det direkte tilsyn med en eller flere mindre signifikante banker, hvis det anses for at være nødvendigt for at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder. SSM-forordningen og udkastet til rammeforordning har ingen indflydelse på de tilsynsopgaver, som ligger uden -forordningens anvendelsesområde. Opgaver såsom 4

5 forbrugerbeskyttelse og bekæmpelsen af hvidvaskning af penge forbliver derfor hos de nationale myndigheder. 9 HVILKEN MYNDIGHED ER ANSVARLIG FOR TILLADELSER TIL NYE BANKER? ECB er kompetent myndighed for alle kreditinstitutter med hensyn til at give tilladelser, inddrage tilladelser og vurdere erhvervelsen af kvalificerede kapitalandele (fælles procedurer). ECB støttes endvidere af de kompetente nationale myndigheder i de fælles procedurer, idet de modtager ansøgninger om tilladelser og erhvervelse af kvalificerede kapitalandele og udarbejder henholdsvis udkast til afgørelser eller forslag på baggrund af egne indledende undersøgelser af ansøgningerne i henhold til national lovgivning. Hvis en ansøgning ifølge den kompetente nationale myndighed ikke overholder national lovgivning, bliver den afvist, og myndigheden informerer ECB herom. ECB er ikke forpligtet til at følge de kompetente nationale myndigheders forslag, men baserer sin beslutning på sin egen vurdering af ansøgningen i henhold til EU-retten. 10 HVAD INDEBÆRER FÆLLES TILSYNSTEAM? De fælles tilsynsteam er de operationelle enheder inden, som får ansvaret for det daglige tilsyn med signifikante banker. De repræsenterer samtidig en af de vigtigste former for samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder og ECB. For hver signifikant bank sammensættes et team bestående af ansatte i de kompetente nationale myndigheder, der fører tilsyn med den respektive bank, og ansatte i ECB. Teamet koordineres af ECB med assistance fra en underkoordinator i de enkelte kompetente nationale myndigheder. De fælles tilsynsteam har primært til opgave at udarbejde en risikovurdering for den enhed eller koncern, der føres tilsyn med, og stille forslag til passende tilsynsforanstaltninger og tilsynsplaner. De fælles tilsynsteam får også til opgave at koordinere de team, der foretager inspektion på stedet. 11 HVILKE MAKROPRUDENTIELLE OPGAVER HAR ECB? ECB kan stille højere krav om kapitalbuffere end dem, der stilles af de nationale myndigheder, og kan træffe strengere foranstaltninger til at reducere systemiske eller makroprudentielle risici 5

6 på bankniveau, såfremt det er foreneligt med EU-retten. Dette gøres under hensyntagen til det indenlandske finansielle system, den økonomiske situation og konjunkturforholdene. Hvis ECB anser det for at være nødvendigt at stille højere krav om kapitalbuffere eller anvende strengere foranstaltninger til at reducere systemiske eller makroprudentielle risici, gøres dette i tæt samarbejde med den kompetente nationale myndighed i de pågældende lande. ECB skal herefter informere de relevante kompetente nationale myndigheder om de planlagte tiltag, inden den træffer en beslutning. Kompetente nationale myndigheder, der træffer makroprudentielle foranstaltninger i henhold til EU-retten, skal ligeledes informere ECB på forhånd. 12 HVORDAN TRÆFFES TILSYNSAFGØRELSER? ECB skal overholde principperne for retfærdig procedure og gennemsigtighed, især hvad angår mikroprudentielle tilsynsafgørelser. Alle banker, der er underlagt en tilsynsprocedure, er underlagt de specifikke proceduremæssige rettigheder, der gælder for administrative procedurer. De kan anmode ECB om en tilsynsprocedure og udnævne en repræsentant for proceduren. I udkastet til rammeforordning fastsættes detaljerede regler for brugen af beviser og afhøringen af vidner og eksperter, samt i særdeleshed bankernes ret til at udtale sig, inden ECB vedtager en tilsynsafgørelse, som påvirker bankernes rettigheder direkte og negativt. For at respektere bankernes ret til forsvar, får de adgang til ECB's sagsakter, efter at tilsynsproceduren er påbegyndt (dog begrænset af fortrolighedsforpligtelser). Tilsynsafgørelserne bliver klart begrundet. Bankerne kan anmode ECB's administrative klagenævn om revision af en tilsynsafgørelse vedtaget under en ECB-tilsynsprocedure. De kan også appellere en afgørelse til Den Europæiske Unions Domstol. 13 PÅ HVILKET SPROG KOMMUNIKERER ECB MED BANKERNE OG DE KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER? Bankerne har ret til at anvende de officielle EU-sprog i kommunikation og procedurer, hvor ECB er involveret. På grund af den tid, som det tager at få lavet en oversættelse, og for at sikre direkte kommunikation, kan kreditinstitutterne også aftale at kommunikere med ECB på engelsk. 6

7 Kommunikationen mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder vil foregå på engelsk. 14 HVILKE SANKTIONSBEFØJELSER HAR ECB? OMFATTER DE OGSÅ DE MINDRE SIGNIFIKANTE BANKER UNDER TILSYN? Både ECB og de kompetente nationale myndigheder har beføjelse til at pålægge kreditinstitutterne administrative sanktioner. Er der tale om en overtrædelse af umiddelbart gældende EU-ret (fx kapitalkravsforordningen (CRR)) 2, kan ECB indlede en overtrædelsesprocedure mod signifikante banker, mens de kompetente nationale myndigheder kan indlede en sådan procedure mod mindre signifikante banker. Overtrædes national lovgivning derimod (fx en lov om gennemførelse af kapitalkravsdirektivet (CRD IV)), har kun de kompetente nationale myndigheder beføjelse til at pålægge bankerne administrative sanktioner. Dette gælder for både signifikante og mindre signifikante banker. For så vidt angår signifikante enheder under tilsyn, har de kompetente nationale myndigheder kun beføjelse til at indlede en sanktionsprocedure, såfremt tilsynsopgaven er pålagt ECB, og hvis de er blevet instrueret herom af ECB. De kompetente nationale myndigheder har også enekompetence til at pålægge en fysisk person (fx et bestyrelsesmedlem i en bank) ikke-økonomiske administrative sanktioner eller til at indlede en overtrædelsesprocedure mod denne. Hvis en overtrædelse vedrører en af ECB's forordninger eller afgørelser, har ECB enekompetence til at indlede en overtrædelsesprocedure for både signifikante og mindre signifikante banker (for sidstnævnte i det omfang, at ECB's forordning eller afgørelse er gældende for dem og pålægger dem forpligtelser over for ECB, fx udkastet til forordning om tilsynsgebyrer). I ECB gennemfører en uafhængig efterforskningsenhed undersøgelser og stiller om fornødent forslag til Tilsynsrådet om at pålægge den pågældende bank en sanktion. Tilsynsrådet træffer den endelige afgørelse om enten at godkende eller afvise efterforskningsenhedens forslag. 15 I HVILKE TILFÆLDE SKAL MEDDELELSER FRA BANKERNE SENDES TIL DE KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER? I henhold til den relevante EU-ret, og især kapitalkravsdirektivet (CRD IV) 3, skal visse meddelelser fra bankerne sendes til den kompetente nationale myndighed (fx retten til fri 2 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF. 7

8 etablering eller til fri udveksling af tjenesteydelser, vurdering af medlemmerne af ledelsesorganernes egnethed). Alle banker under tilsyn, der ønsker at oprette en filial eller tilbyde tjenesteydelser i et andet deltagerland, skal informere hjemlandsmyndigheden herom. Inden vil både signifikante og mindre signifikante banker, som ønsker at udøve deres aktiviteter i et andet deltagerland, sende meddelelse herom til deres kompetente nationale myndighed. Ønsker en bank derimod at udøve sine aktiviteter uden, skal en signifikant bank sende meddelelse herom til ECB, mens en mindre signifikant bank skal informere den relevante kompetente nationale myndighed. For at banken kan udøve etableringsretten eller retten til fri udveksling af tjenesteydelser, skal hjemlandsmyndigheden videresende meddelelsen, inkl. yderligere information, til værtsmyndigheden. Europæiske myndigheder uden skal videresende meddelelsen til værtslandets kompetente nationale myndighed, som er forpligtet til at informere ECB straks efter modtagelsen. Spørgsmålet om, hvem der skal informeres, har ingen indflydelse på opgavefordelingen mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder inden, som nærmere specificeret i udkastet til rammeforordning. 16 HVORDAN VIL EVENTUELLE IGANGVÆRENDE TILSYNSPROCEDURER, SOM UDFØRES AF KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER, OG TILSYNSAFGØRELSER TRUFFET AF KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER BLIVE HÅNDTERET INDEN FOR SSM? Det kan generelt forventes, at tilsynsbeføjelser bliver overdraget fra de kompetente nationale myndigheder til ECB. Den myndighed, hvis kompetence ophører, skal derfor gøre sit yderste for at afslutte alle procedurer inden datoen for overdragelse. Myndigheden er også forpligtet til at informere den myndighed, der overtager tilsynet med disse procedurer. Hvis en procedure er blevet påbegyndt og ikke kan færdiggøres inden overdragelsen, vil myndigheden, der påbegyndte proceduren, fortsat være kompetent myndighed, indtil proceduren er gennemført. Er myndigheden, hvis kompetence ophører, en kompetent national myndighed, kan ECB også vælge at overtage den pågældende procedure. Med forbehold af udøvelsen af de beføjelser, som er overdraget til ECB i henhold til SSMforordningen, berøres tilsynsafgørelser truffet af de kompetente nationale myndigheder før den 8

9 4. november 2014 ikke (fx en tilladelse til at benytte en intern model eller en beslutning om at stille højere kapitalkrav). 17 HVORDAN KOMMER SSM TIL AT FUNGERE I EU-LANDE, DER INDLEDER ET TÆT SAMARBEJDE? EU-lande uden for euroområdet kan, hvis de etablerer et tæt samarbejde mellem deres kompetente myndighed og ECB, deltage i SSM. I udkastet til rammeforordning fastlægges måden, hvorpå det tætte samarbejde skal fungere, og hvordan banktilsynet bliver gennemført i disse lande. Det generelle princip er, at bestemmelserne i udkastet til rammeforordning også gælder enheder under tilsyn i de lande, der indleder et tæt samarbejde. Der tages dog højde for, at ECB ikke kan handle direkte over for enheder, som er etableret i disse lande, da ECB ikke kan udøve sine beføjelser på bindende vis uden for euroområdet. De kompetente nationale myndigheder skal derfor bl.a. sikre, at ECB modtager al information og indberetning fra og om signifikante enheder under tilsyn. De kompetente nationale myndigheder er også forpligtede til at følge ECB's instrukser vedrørende signifikante kreditinstitutter. 18 HVORDAN KOMMER SAMARBEJDET MELLEM ECB OG DEN EUROPÆISKE BANKTILSYNSMYNDIGHED (EBA) TIL AT FOREGÅ? FREMGÅR DET AF UDKASTET TIL RAMMEFORORDNING? ECB udfører sine opgaver i overensstemmelse med og under overholdelse af den relevante EUret, herunder det fælles regelsæt for finansielle tjenesteydelser, som gælder for alle EU-lande. ECB handler også i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af EBA, for så vidt angår den europæiske tilsynshåndbog, som er udarbejdet af EBA. EBA har til opgave at udarbejde udkast til tekniske standarder og retningslinjer. EBA udarbejder også henstillinger, der sikrer tilsynskonvergens og konsistens i tilsynsresultaterne i EU. ECB bidrager til EBA's udarbejdelse af udkast til reguleringsmæssige eller gennemførelsesmæssige tekniske standarder. Der redegøres ikke for disse materielle regler i udkastet til rammeforordning. Kun de proceduremæssige regler, der omhandler samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder i SSM's deltagerlande, behandles. 9

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.5.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 141/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme

Læs mere

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

HØRINGSDOKUMENT ECB'S FORORDNING OM TILSYNSGEBYRER SPØRGSMÅL OG SVAR

HØRINGSDOKUMENT ECB'S FORORDNING OM TILSYNSGEBYRER SPØRGSMÅL OG SVAR HØRINGSDOKUMENT ECB'S FORORDNING OM TILSYNSGEBYRER SPØRGSMÅL OG SVAR MAJ 2014 1 HVORFOR OPKRÆVER ECB ET TILSYNSGEBYR? I overensstemmelse med SSM-forordningen 1 vil ECB opkræve et årligt tilsynsgebyr for

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/[XX*] af 18. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/[XX*] af 18. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/[XX*] af 18. april 2019 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 144/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 14.5.2014 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE 19.10.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 378/5 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 22. august 2018 om revision af den tilsynsmæssige behandling af investeringsselskaber (CON/2018/36) (2018/C

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2.6.2015 L 135/29 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12) STYRELSESRÅDET

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 25.2.2019 L 55/7 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/322 af 31. januar 2019 om delegation af beføjelsen til at vedtage afgørelser på grundlag af tilsynsbeføjelser i henhold til national

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

02016Y0312(02) DA

02016Y0312(02) DA 02016Y0312(02) DA 21.09.2018 004.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C

16567/14 cos/kf/gm 1 DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0807(CNS) 16567/14 EF 342 ECOFIN 1171 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt EU-note Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-Kommissionen vil styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 148/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 524/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af et medlem af Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

adoption Gennemgang af ECB's forordning om tilsynsgebyrer

adoption Gennemgang af ECB's forordning om tilsynsgebyrer adoption Gennemgang af ECB's forordning om tilsynsgebyrer Juni 2017 Indhold 1 Omfang og begrundelse 2 2 Gennemgangen 4 2.1 Centrale oplysninger om ECB's forordning om tilsynsgebyrer 4 2.2 Kriterier, som

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

L 95/56 Den Europæiske Unions Tidende

L 95/56 Den Europæiske Unions Tidende L 95/56 Den Europæiske Unions Tidende 29.3.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 22. januar 2014 om ændring af afgørelse ECB/2004/2 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

ECB-PUBLIC. 1. Indledning

ECB-PUBLIC. 1. Indledning Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af en suppleant til Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 14.6.2019 L 157/61 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/976 af 29. maj 2019 om fastsættelse af principper for at definere mål og dele feedback i de fælles tilsynsteams og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

11173/17 ikn/top/ikn 1 DGG1B

11173/17 ikn/top/ikn 1 DGG1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2017 (OR. en) 11173/17 EF 163 ECOFIN 639 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Handlingsplan for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.3, L 79/34 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2016/456 af 4. marts 2016 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser af Den Europæiske Centralbank i forbindelse

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER L 82/56 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 024/203

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere