Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder"

Transkript

1 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Hospitalsenheden Horsens Sundvej Horsens Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: forside Yderligere oplysninger fås her: Arkitema Architects Frederiksgade 32 Kontaktpunkt(er): Arkitema Architects Att: Lene Neerup Melchiorsen 8000 Aarhus C Mailadresse: Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Arkitema Architects Frederiksgade 32 Kontaktpunkt(er): Der er ikke yderligere dokumenter Att: Lene Neerup Melchiorsen 8000 Aarhus C Mailadresse: Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Arkitema Architects Frederiksgade 32 Kontaktpunkt(er): Arkitema Architects Att: Lene Neerup Melchiorsen 8000 Aarhus C Mailadresse: Internetadresse: 1/6

2 2/6 I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Regional eller lokal myndighed Hovedaktivitet Sundhed Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Nye Nord Totalentreprise. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Bygge- og anlægsarbejder Projektering og udførelse Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Sundvej 30, 8700 Horsens. NUTS-kode DK042 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt Oplysninger om rammeaftale Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Som en væsentlig del i forbindelse med implementering af generalplanen for Hospitalsenheden Horsens (HEH), opføres et nybyggeri, der skal bidrage til at give plads til en øget aktivitet og muliggøre, at der på det samlede hospitalsområde kan etableres de fysiske rammer, der svarer til gældende standart for hospitalsvæsenet i Danmark. Nybyggeriet rummer i alt ca m 2, heraf ca m 2 i hovedfunktionsområder. I nybyggeriet indplaceres: Niveau 1 Ambulatorium Niveau 2 Udvidelse af central OP-gang, Peri-OP-område med opvågning og faciliteter til understøttelse af sammedags OP-aktivitet samt et intensivt sengeafsnit Niveau 3 Sengeområde Niveau 4 Sengeområde. Desuden indplaceres et auditorium samt kælderareal. Nybyggeriet sammenbygges med de eksisterende hospitalsbygninger, hvor udvidelsen af den centrale OPgang (C-OP) skal være en integreret og direkte sammenhængende del af den eksisterende C-OP, der etableres direkte adgang til akutmodtagelsen samt andre sammenhænge til fx foyer/hovedindgang og ambulatorier, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, herunder også hvor der i en fremtidig tilpasning kan tænkes opnået en synergi. Desuden etableres kælderområde med depot- og distributionsareal. I kælderniveau skal Nye Nord desuden sammenbygges med en i anden entreprise, netop udført tunnelforbindelse, som bl.a. giver kælderforbindelse mellem C-OP og sterilcentralen, og er en væsentlig del af den fremtidige logistiske struktur på HEH. Nybyggeriet placeres på det nord-østlige hjørne af hospitalsområdet, hvor der i dag er parkeringsareal. Der forventes indgået en totalentreprisekontrakt medio november 2015 og byggeriet planlægges afleveret 2/6

3 3/6 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) ultimo september Placeringen af nybyggeriet ligger centralt i forhold til hospitalets hovedadresse og hovedindgangen. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Detailprojektering og opførelse af hospital på ca m 2 inkl. sammenbygning med eksisterende hospital. Oplysninger om optioner Optioner: ja Beskrivelse af disse optioner: A) Udbuddet indeholder option i forhold til at indrette Niveau 1 til midlertidigt seng afsnit i stedet for Ambulatorier. Optionen vil være beskrevet detaljeret i udbudsmaterialet. Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner: måneder: 8 (fra tildeling af kontrakten) Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1 Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 26 (fra tildeling af kontrakten) Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Der vil stilles krav om sikkerhedsstillelse i hht ABT 93, som specificeres i udbudsmaterialet. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Specificeres i udbudsmaterialet i henhold til ABT 93. Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: Såfremt der anmodes som et konsortium, forstået som en sammenslutning af økonomiske aktører, hæftes solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil stilles krav om overholdelse af sociale klausuler, herunder krav om anvendelse af praktikanter. Krav specificeres i udbudsmaterialet. Ligeledes stilles der i medfør af ILO konvention nr. 94 krav om arbejdsklausuler. Krav specificeres i udbudsmaterialet. Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister 3/6

4 4/6 III.2.2) III.2.3) Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøgers navn, adresse, CVR-nr., kontaktperson og kontaktoplysninger for kontaktperson. 2) En kort beskrivelse af ansøger og ansøgers forretningsområde og hvis ansøger er en sammenslutning af flere virksomheder eller et konsortium, da for hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere, samt en beskrivelse af hver deltagers rolle i projektet. 3) Erklæring på tro og love om, at ansøgeren ikke befinder sig i én af udbudsdirektivets art. 45 stk. 1 og 2 litra a, b, c, e og f anførte situationer 4) Hvis ansøgningen afgives for en sammenslutning af virksomheder, eller som konsortium eller lign., skal oplysningerne pkt. 1-3 afleveres for alle virksomheder i sammenslutningen 5) Hvis ansøgeren baserer sin ansøgning på ressourcer eller kvalifikationer (økonomiske eller tekniske) fra en underleverandør, afleveres ovennævnte oplysninger for underleverandøren og underleverandøren bør vedlægge en erklæring om, at ville stille sine ressourcer til rådighed for ansøgeren for den konkrete opgave. Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers samlede omsætning, omsætning af primær drift, resultat efter skat og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøger har eksisteret i en kortere årrække gives oplysningerne for de år virksomheden har eksisteret. Oplysningernes rigtighed skal bekræftes af ansøgers pengeinstitut, revisor, administrerende direktør eller økonomichef, og erklæres under straffeansvar efter straffelovens ) Hvis ansøgers seneste regnskab er afsluttet mere end 6 måneder før afleveringsfristen for ansøgningen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om hvorvidt der siden regnskabets afslutninger er indtrådt væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation. Såfremt ansøger er børsnoteret og der siden sidste regnskabsaflæggelse har været afgivet børsmeddelelser om regnskabet, skal disse vedlægges. Oplysningernes rigtighed skal bekræftes af ansøgers pengeinstitut, revisor, administrerende direktør eller økonomichef, og erklæres under straffeansvar efter straffelovens ) Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører, som konsortium eller lign., skal oplysninger i pkt. 1 og 2 ovenfor afleveres for alle deltagere. 4) Hvis ansøgeren baserer sin ansøgning på ressourcer eller kvalifikationer (økonomiske eller tekniske) fra en underleverandør, afleveres oplysningerne jf. pkt. 1 og 2 for underleverandøren, og underleverandøren skal vedlægge en erklæring om, at ville stille sine ressourcer til rådighed for ansøgeren for den konkrete opgave. Såfremt ovennævnte oplysninger ikke er afgivet for hver underrådgiver eller for hver deltager i konsortiet, indebærer det ikke, at ansøgningen er ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have betydning for vurderingen af ansøgerens egnethed og udvælgelse af tilbudsgiver. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad pkt. 1) ansøger skal igennem de seneste 3 år i gennemsnit have en årlig omsætning på over DKK. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Relevante referencer, som beskriver ansøgers erfaring indenfor fagområderne: Styring/gennemførelse af totalentrepriser, entreprisearbejder, projekteringsledelse, arkitektprojektering, ingeniørprojektering for opgaver gennemført indenfor de sidste 3 år. Referencerne bør dokumentere erfaring med projekter af sammenlignelig karakter, dvs. byggeri af sygehuse, laboratorier, institutioner, eller lign. komplekst eller teknisk byggeri. Referencer bør ligeledes dokumentere erfaring med kompakte udførelses- og projektforløb med hensyntagen til fortsat drift, tæt samarbejde med bygherrens organisation inkl. brugerdialoger. Referencerne bør indeholde oplysninger om projektnavn, klient, opgavens størrelse, udførelsesperiode samt beskrivelse af egne ydelser. 4/6

5 5/6 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) 2) Oplysninger om ansøgers og evt. underleverandørers gennemsnitlige antal beskæftigede igennem de seneste 3 år, fordelt pr. år og relevante kategorier. 3) Nøgletal for tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år, jf. Bek. nr om Nøgletal i for statsbyggeri Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte opgaver, skal desuden aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletal, dvs. en karakterbog. 4) Hvis ansøger er en sammenslutning af aktører, som konsortium eller lign., skal oplysninger i pkt. 1-3 afleveres for alle deltagere. 5) Hvis ansøgeren baserer sin ansøgning på tekniske ressourcer eller kvalifikationer (tekniske kapacitet) fra en underleverandør, afleveres oplysningerne jf. pkt. 1-3 for underleverandøren. I det omfang ansøgningen ikke er vedlagt nøgletal eller tilsvarende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansøgerens egnethed. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 5 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere (5), vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på ansøgernes økonomiske og tekniske formåen som dokumenteret i henhold til udbudsbekendtgørelsens del III.1). Der vil blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere der i relation til den udbudte opgave, har de bedste kompetencer i form af referencer og erfaringer (set i forhold til relevans, størrelse og omfang). Herudover vil der blive lagt vægt på, at sikre en optimal konkurrencesituation, idet der ønskes sammensat et felt af konkurrencedeltagere, der udviser variation i fx. størrelse. Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej 5/6

6 6/6 IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger Ansøgning om deltagelse skal fremsendes i 2 papirudgaver og 1 elektronisk udgave som pdf-formalt på USBstick eller lignende. Inden kontrahering skal vinderen fremlægge dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i én af artikel 45, stk. 1 og 2, litra a, b, c, e og f, anførte situationer i form af serviceattest eller lignende. Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefristen i forhold til prækvalifikation er 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om valg af prækvalificerede til opgaven. Klagefrist i henhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af kontraktindgåelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrettes ordregiver om klagens indhold. Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Mailadresse: Telefon: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /6

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Stengade 59 By: Helsingør Postnummer: 3000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Slagelse Postnummer: DK-4200 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere