KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION"

Transkript

1 KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish University and Property Agency

2 Forord... 1 Missionen. Det skal vi Hvilke krav vi er underlagt Hvem vi er Visionen. Det vil vi Arkitektur Funktion Proces Teknik og økonomi Strategien. Sådan når vi vores mål Arkitektur Kulturarv og vedligehold Udbud og konkurrencer Kunst Funktion Campus Læringsmiljø Forskningsmiljø Tilgængelighed Proces Inddragelse, samarbejde og digitalisering Udvikling og innovation Teknik og økonomi Økonomi Bæredygtighed, energi, indeklima og miljø Henvisninger Vejledninger, retningslinjer og inspirationsmateriale udarbejdet af Universitets- og Bygningsstyrelsen Centrale vejledninger og retningslinjer, som Universitetsog Bygningsstyrelsen er underlagt på arkitekturområdet Fotoliste Preface...1 Our mission, tasks and responsibilities What demands are made on us?...15 Who are we?...21 Our vision and ambitions Architecture...30 Function...32 Construction processes...32 Technology and finance...34 Our strategy. This is how we will achieve our goals Architecture...45 Cultural heritage and maintenance...45 Calls for tenders and competition...46 Art...52 Function...55 Campus...55 Learning environments...56 Research environments...59 Accessibility...60 Construction processes...61 Inclusion, collaboration and digitalisation...61 Development and innovation...62 Technology and finance...65 Finance...65 Sustanability, energy, indoor climate and environment...65 References...68 Guidelines and inspiration material produced by the Danish University and Property Agency...68 Central guidelines to which the Danish University and Property Agency is subject in the field of architecture List of photos...71

3 Forord Preface I den globale konkurrence spiller universiteterne og de øvrige højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner en vigtig rolle. Her skabes en stor del af den viden og de ideer, som skal sikre vækst og velfærd i Danmark. De fysiske rammer er et centralt element i den sammenhæng. Vi skal skabe forsknings- og undervisningsfaciliteter på det højeste internationale niveau, så vi kan give dansk forskning og danske uddannelser optimale betingelser og udbygge vores internationale styrkepositioner. Vi skal sikre, at universiteterne bygningsmæssigt understøtter et øget optag, så vi kan nå målet om, at en øget andel af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Vi skal skabe fleksible bygninger, der kan bruges døgnet rundt, hvor der både kan undervises i små teamfaciliteter og i store auditorier, og som er parate til fremtidens digitale undervisningsmuligheder. Universiteterne skal åbnes, og deres campusser skal udvikles til dynamiske og attraktive centre for viden, der kan understøtte udvikling og vækst. Og vi skal skabe smukke, funktionelle og bæredygtige bygninger til gavn for studerende og ansatte og for vores fælles byggede miljø. Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet har blandt andet til opgave at forvalte og bygge statens ejendomme til forskning og uddannelse. Styrelsen er en af Danmarks største ejendomsforvaltere og bygherrer. Det giver en enestående mulighed for at præge udviklingen i dansk byggeri. Både når det gælder om In a world of global competition, Denmark s universities and other institutions of higher education and research have an important role to play. This is where a major proportion of the knowledge and ideas needed to ensure growth and welfare in Denmark is created. The physical framework of these institutions of research and education is a central element in this connection. We need to create research and teaching facilities to meet the highest international standards in order to give Danish research and Danish education the best possible conditions, and to develop our international strengths. We need to ensure that our university buildings can cope with an increasing number of admissions, enabling us to achieve our goal: increasing the proportion of young people attending further education. We need to create flexible buildings which can be used 24 hours a day, catering for teaching in small team facilities as well as large auditoriums and ready to deal with the digital teaching opportunities of the future. Our universities need to be opened up, and their campuses must be developed into dynamic and attractive centres for the knowledge required to support development and growth. And we need to create beautiful, functional and sustainable buildings both for the benefit of students and staff, and for the sake of the architectural environment that we share. One of the tasks of the Danish University and Property Agency under the Danish Ministry of Science involves administering and building state properties for use in research and education. The Agency is one of Denmark s largest property administrators and owners. Forord 1

4 at skabe arkitektur i international klasse, og når det gælder om at gå forrest ved at stille skærpede krav til f.eks. energi og tilgængelighed og ved at investere i udviklingsprojekter og forsøgsbyggeri. Styrelsens ansvar gælder dog ikke kun fremtiden. Flere af styrelsens ældre bygninger er bevaringsværdige og arkitektoniske mesterværker, og den kulturarv skal vi værne om samtidig med vi giver universiteterne mulighed for at udvikle sig og følge med tiden. God arkitektur kan ikke sættes på formel. Derfor indeholder Universitets- og Bygningsstyrelsens arkitekturpolitik ikke præcise krav og regler. I stedet finder du styrelsens visioner og strategier for, hvordan man skaber arkitektur og forsknings- og læringsmiljøer i international klasse. Visionerne og strategierne er konkretiseret i en række kravspecifikationer og retningslinjer, der henvises til bagerst i publikationen. Det er mit håb, at politikken kan være med til at sikre, at dansk forsknings- og uddannelsesbyggeri fortsat har høj arkitektonisk kvalitet, og at vores fælles kulturarv bliver behandlet med den respekt, den fortjener. Jens Peter Jacobsen Direktør, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling This gives the Agency a unique opportunity to influence developments in the Danish construction industry. Not only with a view to creating architecture of international standards; but also when it comes to leading the way by making increased demands in terms of energy, accessibility and other factors and by investing in development projects and experimental construction projects. However, the responsibilities of the Agency do not only concern the future. A number of the Agency s older buildings are listed architectural masterpieces, and we have an obligation to protect this cultural heritage as well as giving our universities the opportunity to develop and keep up with the times. Good architecture can mean many things, so the Danish University and Property Agency s architecture policy does not contain a list of precise demands and regulations. Instead, what you will find in this policy is the Agency s visions and strategies regarding how to create architecture and research and learning environments to meet international standards. These visions and strategies have resulted in a range of requirement specifications and guidelines to which reference is made at the end of this publication. It is my hope that this policy can help to ensure that construction projects for Danish research and education can continue to maintain a high level of architectural quality, and that our shared architectural cultural heritage is treated with the respect it deserves. Jens Peter Jacobsen Director of The Danish University and Property Agency The Ministry of Science, Technology and Innovation 2 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

5

6

7

8

9

10

11

12 MISSIONEN DET SKAL VI OUR MISSION TASKS AND RESPONSIBILITIES 10 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

13 Universitets- og Bygningsstyrelsens overordnede mission er at administrere og udvikle universiteterne, inden for lovgivningen og de af videnskabsministeren fastsatte politiske rammer, så universiteterne bidrager mest muligt til udvikling af det danske samfund. For at indfri vores mission arbejder vi for at skabe optimale betingelser for dansk forskning og danske uddannelser bredt inden for alle rammeområder: organisatorisk, juridisk, økonomisk og fysisk. Ved at anlægge dette helhedssyn i opgaveløsningen kan vi skabe merværdi for sektoren og for samfundet. En vigtig del af Universitets- og Bygningsstyrelsens opgaveportefølje er at forvalte, vedligeholde og bygge statens ejendomme til forskning og uddannelse. Vi er Danmarks største forvalter af undervisningsejendomme, en af landets største ejendomsvirksomheder og har i de sidste 40 år været den største bygherre på området. I rollen som ejendomsforvalter og bygherre trækker vi på vores brede viden om sektoren og på vores specialviden og erfaring med uddannelses- og forskningsbyggeri. Som ejendomsvirksomhed er vores opgave at skabe funktionelle, bæredygtige og smukke fysiske rammer til dansk forskning og danske uddannelser under hensyn til den økonomiske ramme. De fysiske rammer på universiteterne og på de øvrige højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner er uløseligt forbundet med institutionernes forskning, uddannelse og videnspredning og en nødvendig faktor for, at vi kan nå de politiske mål på området. For eksempel The Danish University and Property Agency s overall mission is to administer and develop Denmark s universities within the legislative framework and the political framework laid down by the Minister for Science, Technology and Innovation so these universities can contribute as much as possible to the development of Danish society. In order to achieve our mission we seek to create the best possible conditions for Danish research and Danish education on a broad front within all our framework areas: organisational, legal, financial and physical. Adopting this holistic approach to our tasks enables us to generate additional value for the education sector and society as a whole. One important part of the Danish University and Property Agency s portfolio of tasks involves administering, maintaining and building state-owned properties that are used for research and education. We are Denmark s largest administrator of properties used for teaching, one of the largest property enterprises in the country, and for the past 40 years, we have been the largest property owner in this area. In our role as a property administrator and owner, we draw on our broad knowledge of this sector and on our specialist knowledge and experience when it comes to construction projects for education and research purposes. As a property enterprise our task is to create functional, sustainable and beautiful physical frameworks for Danish research and Danish education with due regard for the financial framework. The Missionen 11

14 er undervisnings- og forskningsfaciliteter på højeste internationale niveau en betingelse for, at danske universiteter kan konkurrere internationalt. Og en ordentlig lokaleforsyning er en forudsætning for, at vi kan nå målet om, at en øget andel af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse. Samtidig har vi som statslig bygherre et ansvar, der rækker udover sektoren. Vi forvalter væsentlige dele af Danmarks byggede kulturarv. Vi er en af de største aktører i markedet, og har som sådan et ansvar for at bidrage til udviklingen af dansk byggeri for eksempel gennem kravstillelse, indkøb og udviklingsprojekter. Og vi har som en af landets største bygherrer et ansvar for, at de byggesager, vi gennemfører, har arkitektonisk kvalitet og bidrager til kvaliteten af det byggede miljø i de byer, hvor de ligger. For at leve op til vores opgave som ejendomsvirksomhed skal vi: > Have stor viden om de forsknings- og uddannelsesaktiviteter, som vores bygninger bliver brugt til. > Være på forkant med udviklingen inden for arkitektur, funktion, proces og teknik. > Være en effektiv vedligeholder, der både sikrer optimale rammer for vores brugere og bevarer bygningernes brugs- og kulturarvsværdi. > Være en kompetent bygherre og udlejer. HVILKE KRAV VI ER UNDERLAGT Som statslig bygherre er Universitets- og Bygnings- physical frameworks of our universities and other institutions of higher education and research are inextricably linked with the research, education and knowledge dissemination for which these institutions are responsible; and are a prerequisite for achieving our political objectives in this area. For instance, teaching and research facilities of the highest international standard are vital if Danish universities are to compete internationally. And the adequate provision of premises is a prerequisite for achieving the goal of ensuring that an increasing proportion of young people complete a course of further education. At the same time, as a state property owner we have a responsibility extending beyond the education sector alone. We administer a significant proportion of Denmark s architectural cultural heritage. We are one of the largest players in the market, and as such we have a responsibility to help develop the Danish construction industry for instance in the demands we make, in our purchasing, and in development projects. And as one of Denmark s largest property owners we are responsible for ensuring that the construction projects we carry out possess architectural quality and contribute to the quality of the architectural environment in the cities in which they are located. In order to perform the tasks facing us as a property enterprise, we must: > Have thorough knowledge about the research and education activities for which our buildings are used. 12 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

15

16

17 styrelsen underlagt en række krav til, hvordan vi bygger. De vigtigste er beskrevet i Statsbyggeloven, Bygherrevejledningen og Arkitekturnation Danmark. Her et overblik: Statsbyggeloven ( 1) siger, at > Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. > Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. > Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den statslige byggevirksomhed. Bygherrevejledningen (afsnit 0.5.4) siger, at > Byggeri er ikke alene spørgsmål om funktionel brugbarhed og om byggeudgifter. > Bygherren skal tage hensyn til, at bygninger er en væsentlig del af de synlige omgivelser i en by eller egn, at de er et led i den materielle kultur, og at de er udtryk for bygningskunst. Samtidig er bygningerne rammen om brugernes aktiviteter i dagligdagen. > Offentlige bygherrer har en forpligtigelse til > Keep ahead of developments with regard to architecture, function, construction processes and technology. > Be an effective maintenance agency that not only ensures the best possible frameworks for our users but also maintains the useful value and cultural heritage of our buildings. > Be a competent property owner and lessor. WHAT DEMANDS ARE MADE ON US? As a state property owner, the Danish University and Property Agency must comply with a range of demands regarding our construction practices. The most important of these are described in Statsbyggeloven, Bygherrevejledningen and Arkitekturnation Danmark. Here is a summary of these demands: Statsbyggeloven (section 1) stipulates that > The construction, conversion and extension of state buildings and the facilities associated with them shall be carried out in the most advantageous financial manner for the state with due regard for their planned use and future operation. Construction projects must be organised appropriately in technical terms and must comply with the architectural demands which their purpose and location require. > State construction activities shall be organised and carried out with a view to ensuring that the advantages offered by comprehensive and continuous construction activities are exploited. Missionen 15

18

19

20 at lægge vægt på byggeriets arkitektoniske fremtræden og trivselsfremmende egenskaber og på byggeriets forhold til eksisterende bebyggelse og bybilledet i øvrigt. Arkitekturnation Danmark (2007) siger, at > De offentlige bygherrer skal videreføre fokus på den arkitektoniske kvalitet herunder de arkitektoniske ambitioner, der med et langsigtet perspektiv både bidrager til at udvikle kvaliteten i arkitekturen generelt og kvaliteten i den offentlige ejendomsportefølje specifikt. Derfor er det vigtigt, at der fortsat arbejdes bevidst og målrettet med arkitekturpolitik i både statsligt og kommunalt regi. HVEM VI ER Universitets- og Bygningsstyrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde og udvikler uddannelsesog institutionspolitik på universitetsområdet. En central del af aktiviteterne vedrører uddannelses-, institutions- og personaleforhold samt løbende dialog med universiteterne og deres interessenter. Styrelsen er desuden en af statens to ejendomsvirksomheder og har ansvar for at forvalte statens ejendomme til uddannelse og forskning i henhold til den såkaldte SEA-ordning. Ordningen indebærer, at universiteterne samt en række institutioner under Kulturministeriet er eller kan være lejere hos Universitets- og Bygningsstyrelsen. Styrelsens rolle er at medvirke til at sikre dynamik og effektivitet i den statslige lokaleudnyttelse. Styrelsen udlejer og tilpas- > In state construction activities, it must be possible to develop and test new methods and materials which may also benefit the rest of the construction industry. Bygherrevejledningen (section 0.5.4) stipulates that > Construction is not only a question of functional usefulness and construction costs. > Building owners must take into consideration that buildings are a major feature of the visible surroundings in a city or region, that they are an aspect of material culture, and that they are an expression of architectural art. Buildings are also the framework for the activities of their users on a daily basis. > Public-sector building owners have an obligation to consider the architectural appearance of buildings and whether they can promote a sense of wellbeing, as well as the relationship of buildings to existing buildings and the urban environment in general. Arkitekturnation Danmark (2007) stipulates that > Public-sector building owners must continue to focus on architectural quality including the architectural ambitions that contribute in a longterm perspective to the development of quality in architecture in general and in the public property portfolio in particular. As a result, it is important to maintain a conscious focus on architecture policy at a national and municipal level. 18 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

21

22

23 ser sin ejendomsportefølje igennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. Universiteterne uden for SEA-ordningen ejer selv deres bygninger og varetager selvstændigt deres ejendomsporteføljepleje. Universitets- og Bygningsstyrelsen har en tilsynsrolle, i egenskab af fagministerium, over for universiteterne, der ikke er en del af SEA-ordningen. Universitets- og Bygningsstyrelsen hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. WHO ARE WE? The Danish University and Property Agency is responsible for work connected with the national budget and financial appropriations, and for developing education and institution policy for Danish universities. One central feature of these activities concerns issues relating to education, institutions and staff as well as ongoing dialogue with the universities and their stakeholders. The Agency is also one of the state s two property enterprises, and is responsible for administering state properties for education and research in accordance with the so-called SEA scheme. This scheme means that the universities and a range of other institutions under the Danish Ministry of Culture are (or can be) tenants of the Danish University and Property Agency. The role of the Agency is to help ensure that state premises are utilised dynamically and efficiently. The Agency leases and adjusts its property portfolio by purchasing, selling and building properties on a businesslike basis. The universities outside the SEA scheme own their own buildings and administer their property portfolios independently. The Danish University and Property Agency has a monitoring role vis-à-vis the universities that are not part of the SEA scheme in its capacity as a ministry representative in this field. The Danish University and Property Agency belongs under the auspices of the Ministry of Science, Technology and Innovation. Missionen 21

24

25

26

27

28 VISIONEN DET VIL VI OUR VISION AND AMBITIONS 26 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

29 Universitets- og Bygningsstyrelsen har ansvar for en spændende og vigtig bygningsmasse både arkitektonisk, kulturhistorisk og samfundsmæssigt. Universiteterne og deres bygninger har spillet en central rolle i dansk by- og arkitekturhistorie. Fra Vor Frue Plads i Kongens København, over demokratisk modernisme i Aarhus og velfærdsstatens nye universiteter i Odense, Roskilde og Aalborg, til vor tids grønne byggerier og byintegrerede campusser. Flere af styrelsens bygninger er anerkendte som bevaringsværdige og arkitektoniske mesterværker. Og aktuelt er styrelsen i gang med en række projekter, som vil tegne universiteterne og de byer, de ligger i, i mange år fremover. Universiteternes bygninger er samtidig rammen om den viden, der skal skabe vækst og velfærd i Danmark. Sådan har det altid været, og sådan er det mere i dag end nogensinde før, hvor både universiteterne og Danmark konkurrerer på et globalt marked. I den konkurrence er de fysiske rammer en væsentlig parameter. Universiteterne skal have smukke, funktionelle og bæredygtige rammer, og samspillet mellem universitetet, erhvervslivet og byerne skal styrkes. Ansvaret for universiteternes bygninger forpligter altså både i forhold til fortiden og Danmarks arkitektur- og kulturarv og i forhold til eftertiden og de kommende generationers viden, velstand og velfærd. Det er et ansvar, vi gerne tager på os. Vi vil skabe høj kvalitet i universiteternes fysiske rammer The Danish University and Property Agency is responsible for a portfolio of buildings which are both fascinating and important in terms of their architecture, cultural history and value to society. The universities and their buildings have played a central role in the urban and architectural history of Denmark. From Vor Frue Plads in Royal Copenhagen to democratic modernism in Aarhus and the new universities of the welfare state in Odense, Roskilde and Aalborg, to the green building complexes and campuses integrated into the urban centres of the 21st century. A number of the Agency s buildings have been classified as listed architectural masterpieces. And the Agency is currently engaged in a range of projects which will characterise Danish universities and the cities in which they are located for many years to come. Our university buildings are also the framework for the knowledge needed to create growth and welfare in Denmark. This has always been the case, and it is now truer than ever before in a world in which both the universities and Denmark are competing on a global market. In this competition the physical framework is an important parameter. The universities need beautiful, functional and sustainable frameworks, and the interaction between our universities, the business community and our cities needs to be strengthened. In other words, responsibility for our university buildings involves a commitment not only to the Visionen 27

30

31

32 på følgende parametre: arkitektur, funktion, proces samt teknik og økonomi. ARKITEKTUR Arkitekturen afspejler det samfund og den tid, den er skabt i, og udgør en vigtig del af vores fælles historie og identitet. Arkitekturen har derfor ikke alene relevans for sin egen samtid, men også for eftertiden. De bygninger, vi bygger i dag, skal stå i mange generationer. Derfor skal vi holde arkitekturfanen højt og samtidig opføre vores bygninger i en god totaløkonomisk balance, så der er sammenhæng mellem byggeudgifterne og den efterfølgende drift. På arkitekturområdet vil vi: > Skabe arkitektur, som har høj kvalitet og er retningsdannende, som respekterer sin bygningsmæssige og landskabelige kontekst, og som er langtidsholdbar under hensyntagen til, hvad der er samfundsmæssigt mest optimalt. > Skabe bygninger, hvor æstetik, funktionalitet, økonomi og bæredygtighed er i balance. > Sikre en god vedligeholdelsesstand af statens ejendomme. FUNKTION Universitets- og Bygningsstyrelsen skal ikke blot være bestiller og koordinator. Vi vil i lige så høj grad være en vidende og aktiv part, som både generelt og i den konkrete sag kvalificerer debatten om, hvordan vi skaber de bedste universitetsbyggerier past and Denmark s architectural and cultural heritage, but also to the future and the knowledge, prosperity and welfare of the generations to come. This is a responsibility that we are happy to accept. We aim to create high quality in the physical framework of our universities in terms of the following parameters: architecture, function, construction processes, and technology/finance. ARCHITECTURE Architecture reflects the society and the times in which it is created, and represents an important part of our shared history and identity. Consequently, architecture is relevant not only for the period in which it is created but also for posterity. The buildings we erect today will stand for many generations to come. So we need to carry the architectural banner high as well as constructing our buildings with due regard for an all-round financial balance to ensure a sound connection between our building costs and subsequent running costs. With regard to architecture our aim is: > To create architecture of high quality which defines a trend, which respects its context (buildings and landscapes), and which stands the test of time with due regard for the optimum solutions from the point of view of society. > To create buildings which balance the demands of aesthetics, functionality, financial aspects and sustainability. 30 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

33

34 og campusser. Vi har specialviden om undervisnings- og forskningsbyggeri og campusplanlægning, som vi stiller til rådighed for vores brugere. Samtidig bruger vi aktivt programmeringsprocessen til at udvikle og skærpe brugernes behov og ønsker. På funktionsområdet vil vi: > Styrke samspillet mellem universiteterne, byerne og erhvervslivet. > Skabe undervisnings- og forskningsmiljøer af høj international standard på institutionerne. > Være videnbank for undervisnings- og forskningsbyggeri og campusplanlægning og nytænke og udvikle området i Danmark. PROCES Universitets- og Bygningsstyrelsen skal være fremsynet, modig, engageret og gearet til at håndtere de komplekse processer, som skaber god arkitektur og planlægning. Bruger- og borgerinddragelsen er allerede i dag nøgleord i vores processer. Og sådan skal det fortsat være. Vi mener, at et tæt samarbejde og et højt informationsniveau mellem os og brugerne er det bedste udgangspunkt for godt byggeri. Vi har Danmarks største erfaring med forsknings- og uddannelsesbyggeri og bruger den til at kvalificere brugernes ønsker. Samtidig deltager vi aktivt i udviklingen af byggeriets processer herunder digitalisering. På procesområdet vil vi: > Inddrage brugerne og andre relevante aktører i > To ensure the good maintenance of state properties. FUNCTION The role of the Danish University and Property Agency does not only involve ordering and coordinating projects. We also wish to be a knowledgeable, active participant with both a general and a specific valuable contribution to make to the debate about how to create the best university buildings and campuses. We possess specialist knowledge about construction for teaching/research and campus planning, which we make available to our users. We also use the programming process actively to develop and define more precisely the needs and wishes of users. With regard to function our aim is: > To strengthen the interaction between universities, cities and the business community. > To create teaching and research environments of high international standards at the institutions concerned. > To be a knowledge base for teaching/research construction projects and campus planning, and to be innovative in developing this field in Denmark. CONSTRUCTION PROCESSES The Danish University and Property Agency wishes to be far-sighted, courageous, committed, and equipped to handle the complex processes involved 32 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

35

36 planlægningen og programmeringen og være åbne og dialogbaserede igennem hele byggesagen. > Levere, hvad vi har aftalt, til tiden og inden for den økonomiske ramme. > Udvikle dansk byggeri som kravstiller og udbyder. > Udbygge vores ekspertviden om forskningsog uddannelsesbyggeri gennem fortsat erfaringsopsamling og innovation og bruge den til at skabe optimale løsninger for vores brugere. TEKNIK OG ØKONOMI De politiske målsætninger i Danmark og internationalt er at begrænse CO2-udledningen til energiforbruget i bygninger, som i dag udgør mere end 40 procent af det samlede energiforbrug. Som en af Danmarks største bygherrer og bygningsforvaltere spiller styrelsen en vigtig rolle i at nedbringe dette forbrug. Derfor står energi og bæredygtighed i centrum i vores byggesager. Vi stiller skærpede energikrav, udvikler nye produkter i dialog med markedet, gennemfører forsøgsprojekter og opfører eksperimentelt foregangsbyggeri til gavn for institutionerne, miljøet og de kommende generationer. Dette sker i respekt af, at byggerierne gennemføres inden for faste og veldefinerede økonomiske rammer. På teknik- og økonomiområdet vil vi: > Arbejde for, at vores bygninger rummer optimale, fremtidssikrede løsninger inden for teknik og energi under hensyntagen til totaløkonomien i bygningernes levetid. in good architecture and planning. The inclusion of users and citizens is already a key aspect of our processes. And this will continue to be the case. We believe that close collaboration and a high level of information between us and our users constitute the best possible point of departure for good construction projects. We have more experience of construction for research and education than anyone else in Denmark, and we use this experience to add our expertise to the wishes of our users. We also play an active role in the development of the processes involved in construction including digitalisation. With regard to construction processes our aim is: > To include users and other relevant players in planning and programming, and to remain open and dialogue-based throughout our construction projects. > To deliver exactly what we have agreed on time and within the financial framework. > To develop the role of the Danish construction industry in making demands and organising projects. > To expand our expertise regarding construction for research and education via ongoing experience and innovation, and to use this expertise to create optimum solutions for our users. TECHNOLOGY AND FINANCE The political objectives of Denmark and the world today involve limiting CO2 emissions from energy 34 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere