KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION"

Transkript

1 KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish University and Property Agency

2 Forord... 1 Missionen. Det skal vi Hvilke krav vi er underlagt Hvem vi er Visionen. Det vil vi Arkitektur Funktion Proces Teknik og økonomi Strategien. Sådan når vi vores mål Arkitektur Kulturarv og vedligehold Udbud og konkurrencer Kunst Funktion Campus Læringsmiljø Forskningsmiljø Tilgængelighed Proces Inddragelse, samarbejde og digitalisering Udvikling og innovation Teknik og økonomi Økonomi Bæredygtighed, energi, indeklima og miljø Henvisninger Vejledninger, retningslinjer og inspirationsmateriale udarbejdet af Universitets- og Bygningsstyrelsen Centrale vejledninger og retningslinjer, som Universitetsog Bygningsstyrelsen er underlagt på arkitekturområdet Fotoliste Preface...1 Our mission, tasks and responsibilities What demands are made on us?...15 Who are we?...21 Our vision and ambitions Architecture...30 Function...32 Construction processes...32 Technology and finance...34 Our strategy. This is how we will achieve our goals Architecture...45 Cultural heritage and maintenance...45 Calls for tenders and competition...46 Art...52 Function...55 Campus...55 Learning environments...56 Research environments...59 Accessibility...60 Construction processes...61 Inclusion, collaboration and digitalisation...61 Development and innovation...62 Technology and finance...65 Finance...65 Sustanability, energy, indoor climate and environment...65 References...68 Guidelines and inspiration material produced by the Danish University and Property Agency...68 Central guidelines to which the Danish University and Property Agency is subject in the field of architecture List of photos...71

3 Forord Preface I den globale konkurrence spiller universiteterne og de øvrige højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner en vigtig rolle. Her skabes en stor del af den viden og de ideer, som skal sikre vækst og velfærd i Danmark. De fysiske rammer er et centralt element i den sammenhæng. Vi skal skabe forsknings- og undervisningsfaciliteter på det højeste internationale niveau, så vi kan give dansk forskning og danske uddannelser optimale betingelser og udbygge vores internationale styrkepositioner. Vi skal sikre, at universiteterne bygningsmæssigt understøtter et øget optag, så vi kan nå målet om, at en øget andel af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Vi skal skabe fleksible bygninger, der kan bruges døgnet rundt, hvor der både kan undervises i små teamfaciliteter og i store auditorier, og som er parate til fremtidens digitale undervisningsmuligheder. Universiteterne skal åbnes, og deres campusser skal udvikles til dynamiske og attraktive centre for viden, der kan understøtte udvikling og vækst. Og vi skal skabe smukke, funktionelle og bæredygtige bygninger til gavn for studerende og ansatte og for vores fælles byggede miljø. Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet har blandt andet til opgave at forvalte og bygge statens ejendomme til forskning og uddannelse. Styrelsen er en af Danmarks største ejendomsforvaltere og bygherrer. Det giver en enestående mulighed for at præge udviklingen i dansk byggeri. Både når det gælder om In a world of global competition, Denmark s universities and other institutions of higher education and research have an important role to play. This is where a major proportion of the knowledge and ideas needed to ensure growth and welfare in Denmark is created. The physical framework of these institutions of research and education is a central element in this connection. We need to create research and teaching facilities to meet the highest international standards in order to give Danish research and Danish education the best possible conditions, and to develop our international strengths. We need to ensure that our university buildings can cope with an increasing number of admissions, enabling us to achieve our goal: increasing the proportion of young people attending further education. We need to create flexible buildings which can be used 24 hours a day, catering for teaching in small team facilities as well as large auditoriums and ready to deal with the digital teaching opportunities of the future. Our universities need to be opened up, and their campuses must be developed into dynamic and attractive centres for the knowledge required to support development and growth. And we need to create beautiful, functional and sustainable buildings both for the benefit of students and staff, and for the sake of the architectural environment that we share. One of the tasks of the Danish University and Property Agency under the Danish Ministry of Science involves administering and building state properties for use in research and education. The Agency is one of Denmark s largest property administrators and owners. Forord 1

4 at skabe arkitektur i international klasse, og når det gælder om at gå forrest ved at stille skærpede krav til f.eks. energi og tilgængelighed og ved at investere i udviklingsprojekter og forsøgsbyggeri. Styrelsens ansvar gælder dog ikke kun fremtiden. Flere af styrelsens ældre bygninger er bevaringsværdige og arkitektoniske mesterværker, og den kulturarv skal vi værne om samtidig med vi giver universiteterne mulighed for at udvikle sig og følge med tiden. God arkitektur kan ikke sættes på formel. Derfor indeholder Universitets- og Bygningsstyrelsens arkitekturpolitik ikke præcise krav og regler. I stedet finder du styrelsens visioner og strategier for, hvordan man skaber arkitektur og forsknings- og læringsmiljøer i international klasse. Visionerne og strategierne er konkretiseret i en række kravspecifikationer og retningslinjer, der henvises til bagerst i publikationen. Det er mit håb, at politikken kan være med til at sikre, at dansk forsknings- og uddannelsesbyggeri fortsat har høj arkitektonisk kvalitet, og at vores fælles kulturarv bliver behandlet med den respekt, den fortjener. Jens Peter Jacobsen Direktør, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling This gives the Agency a unique opportunity to influence developments in the Danish construction industry. Not only with a view to creating architecture of international standards; but also when it comes to leading the way by making increased demands in terms of energy, accessibility and other factors and by investing in development projects and experimental construction projects. However, the responsibilities of the Agency do not only concern the future. A number of the Agency s older buildings are listed architectural masterpieces, and we have an obligation to protect this cultural heritage as well as giving our universities the opportunity to develop and keep up with the times. Good architecture can mean many things, so the Danish University and Property Agency s architecture policy does not contain a list of precise demands and regulations. Instead, what you will find in this policy is the Agency s visions and strategies regarding how to create architecture and research and learning environments to meet international standards. These visions and strategies have resulted in a range of requirement specifications and guidelines to which reference is made at the end of this publication. It is my hope that this policy can help to ensure that construction projects for Danish research and education can continue to maintain a high level of architectural quality, and that our shared architectural cultural heritage is treated with the respect it deserves. Jens Peter Jacobsen Director of The Danish University and Property Agency The Ministry of Science, Technology and Innovation 2 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

5

6

7

8

9

10

11

12 MISSIONEN DET SKAL VI OUR MISSION TASKS AND RESPONSIBILITIES 10 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

13 Universitets- og Bygningsstyrelsens overordnede mission er at administrere og udvikle universiteterne, inden for lovgivningen og de af videnskabsministeren fastsatte politiske rammer, så universiteterne bidrager mest muligt til udvikling af det danske samfund. For at indfri vores mission arbejder vi for at skabe optimale betingelser for dansk forskning og danske uddannelser bredt inden for alle rammeområder: organisatorisk, juridisk, økonomisk og fysisk. Ved at anlægge dette helhedssyn i opgaveløsningen kan vi skabe merværdi for sektoren og for samfundet. En vigtig del af Universitets- og Bygningsstyrelsens opgaveportefølje er at forvalte, vedligeholde og bygge statens ejendomme til forskning og uddannelse. Vi er Danmarks største forvalter af undervisningsejendomme, en af landets største ejendomsvirksomheder og har i de sidste 40 år været den største bygherre på området. I rollen som ejendomsforvalter og bygherre trækker vi på vores brede viden om sektoren og på vores specialviden og erfaring med uddannelses- og forskningsbyggeri. Som ejendomsvirksomhed er vores opgave at skabe funktionelle, bæredygtige og smukke fysiske rammer til dansk forskning og danske uddannelser under hensyn til den økonomiske ramme. De fysiske rammer på universiteterne og på de øvrige højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner er uløseligt forbundet med institutionernes forskning, uddannelse og videnspredning og en nødvendig faktor for, at vi kan nå de politiske mål på området. For eksempel The Danish University and Property Agency s overall mission is to administer and develop Denmark s universities within the legislative framework and the political framework laid down by the Minister for Science, Technology and Innovation so these universities can contribute as much as possible to the development of Danish society. In order to achieve our mission we seek to create the best possible conditions for Danish research and Danish education on a broad front within all our framework areas: organisational, legal, financial and physical. Adopting this holistic approach to our tasks enables us to generate additional value for the education sector and society as a whole. One important part of the Danish University and Property Agency s portfolio of tasks involves administering, maintaining and building state-owned properties that are used for research and education. We are Denmark s largest administrator of properties used for teaching, one of the largest property enterprises in the country, and for the past 40 years, we have been the largest property owner in this area. In our role as a property administrator and owner, we draw on our broad knowledge of this sector and on our specialist knowledge and experience when it comes to construction projects for education and research purposes. As a property enterprise our task is to create functional, sustainable and beautiful physical frameworks for Danish research and Danish education with due regard for the financial framework. The Missionen 11

14 er undervisnings- og forskningsfaciliteter på højeste internationale niveau en betingelse for, at danske universiteter kan konkurrere internationalt. Og en ordentlig lokaleforsyning er en forudsætning for, at vi kan nå målet om, at en øget andel af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse. Samtidig har vi som statslig bygherre et ansvar, der rækker udover sektoren. Vi forvalter væsentlige dele af Danmarks byggede kulturarv. Vi er en af de største aktører i markedet, og har som sådan et ansvar for at bidrage til udviklingen af dansk byggeri for eksempel gennem kravstillelse, indkøb og udviklingsprojekter. Og vi har som en af landets største bygherrer et ansvar for, at de byggesager, vi gennemfører, har arkitektonisk kvalitet og bidrager til kvaliteten af det byggede miljø i de byer, hvor de ligger. For at leve op til vores opgave som ejendomsvirksomhed skal vi: > Have stor viden om de forsknings- og uddannelsesaktiviteter, som vores bygninger bliver brugt til. > Være på forkant med udviklingen inden for arkitektur, funktion, proces og teknik. > Være en effektiv vedligeholder, der både sikrer optimale rammer for vores brugere og bevarer bygningernes brugs- og kulturarvsværdi. > Være en kompetent bygherre og udlejer. HVILKE KRAV VI ER UNDERLAGT Som statslig bygherre er Universitets- og Bygnings- physical frameworks of our universities and other institutions of higher education and research are inextricably linked with the research, education and knowledge dissemination for which these institutions are responsible; and are a prerequisite for achieving our political objectives in this area. For instance, teaching and research facilities of the highest international standard are vital if Danish universities are to compete internationally. And the adequate provision of premises is a prerequisite for achieving the goal of ensuring that an increasing proportion of young people complete a course of further education. At the same time, as a state property owner we have a responsibility extending beyond the education sector alone. We administer a significant proportion of Denmark s architectural cultural heritage. We are one of the largest players in the market, and as such we have a responsibility to help develop the Danish construction industry for instance in the demands we make, in our purchasing, and in development projects. And as one of Denmark s largest property owners we are responsible for ensuring that the construction projects we carry out possess architectural quality and contribute to the quality of the architectural environment in the cities in which they are located. In order to perform the tasks facing us as a property enterprise, we must: > Have thorough knowledge about the research and education activities for which our buildings are used. 12 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

15

16

17 styrelsen underlagt en række krav til, hvordan vi bygger. De vigtigste er beskrevet i Statsbyggeloven, Bygherrevejledningen og Arkitekturnation Danmark. Her et overblik: Statsbyggeloven ( 1) siger, at > Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. > Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. > Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den statslige byggevirksomhed. Bygherrevejledningen (afsnit 0.5.4) siger, at > Byggeri er ikke alene spørgsmål om funktionel brugbarhed og om byggeudgifter. > Bygherren skal tage hensyn til, at bygninger er en væsentlig del af de synlige omgivelser i en by eller egn, at de er et led i den materielle kultur, og at de er udtryk for bygningskunst. Samtidig er bygningerne rammen om brugernes aktiviteter i dagligdagen. > Offentlige bygherrer har en forpligtigelse til > Keep ahead of developments with regard to architecture, function, construction processes and technology. > Be an effective maintenance agency that not only ensures the best possible frameworks for our users but also maintains the useful value and cultural heritage of our buildings. > Be a competent property owner and lessor. WHAT DEMANDS ARE MADE ON US? As a state property owner, the Danish University and Property Agency must comply with a range of demands regarding our construction practices. The most important of these are described in Statsbyggeloven, Bygherrevejledningen and Arkitekturnation Danmark. Here is a summary of these demands: Statsbyggeloven (section 1) stipulates that > The construction, conversion and extension of state buildings and the facilities associated with them shall be carried out in the most advantageous financial manner for the state with due regard for their planned use and future operation. Construction projects must be organised appropriately in technical terms and must comply with the architectural demands which their purpose and location require. > State construction activities shall be organised and carried out with a view to ensuring that the advantages offered by comprehensive and continuous construction activities are exploited. Missionen 15

18

19

20 at lægge vægt på byggeriets arkitektoniske fremtræden og trivselsfremmende egenskaber og på byggeriets forhold til eksisterende bebyggelse og bybilledet i øvrigt. Arkitekturnation Danmark (2007) siger, at > De offentlige bygherrer skal videreføre fokus på den arkitektoniske kvalitet herunder de arkitektoniske ambitioner, der med et langsigtet perspektiv både bidrager til at udvikle kvaliteten i arkitekturen generelt og kvaliteten i den offentlige ejendomsportefølje specifikt. Derfor er det vigtigt, at der fortsat arbejdes bevidst og målrettet med arkitekturpolitik i både statsligt og kommunalt regi. HVEM VI ER Universitets- og Bygningsstyrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde og udvikler uddannelsesog institutionspolitik på universitetsområdet. En central del af aktiviteterne vedrører uddannelses-, institutions- og personaleforhold samt løbende dialog med universiteterne og deres interessenter. Styrelsen er desuden en af statens to ejendomsvirksomheder og har ansvar for at forvalte statens ejendomme til uddannelse og forskning i henhold til den såkaldte SEA-ordning. Ordningen indebærer, at universiteterne samt en række institutioner under Kulturministeriet er eller kan være lejere hos Universitets- og Bygningsstyrelsen. Styrelsens rolle er at medvirke til at sikre dynamik og effektivitet i den statslige lokaleudnyttelse. Styrelsen udlejer og tilpas- > In state construction activities, it must be possible to develop and test new methods and materials which may also benefit the rest of the construction industry. Bygherrevejledningen (section 0.5.4) stipulates that > Construction is not only a question of functional usefulness and construction costs. > Building owners must take into consideration that buildings are a major feature of the visible surroundings in a city or region, that they are an aspect of material culture, and that they are an expression of architectural art. Buildings are also the framework for the activities of their users on a daily basis. > Public-sector building owners have an obligation to consider the architectural appearance of buildings and whether they can promote a sense of wellbeing, as well as the relationship of buildings to existing buildings and the urban environment in general. Arkitekturnation Danmark (2007) stipulates that > Public-sector building owners must continue to focus on architectural quality including the architectural ambitions that contribute in a longterm perspective to the development of quality in architecture in general and in the public property portfolio in particular. As a result, it is important to maintain a conscious focus on architecture policy at a national and municipal level. 18 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

21

22

23 ser sin ejendomsportefølje igennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. Universiteterne uden for SEA-ordningen ejer selv deres bygninger og varetager selvstændigt deres ejendomsporteføljepleje. Universitets- og Bygningsstyrelsen har en tilsynsrolle, i egenskab af fagministerium, over for universiteterne, der ikke er en del af SEA-ordningen. Universitets- og Bygningsstyrelsen hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. WHO ARE WE? The Danish University and Property Agency is responsible for work connected with the national budget and financial appropriations, and for developing education and institution policy for Danish universities. One central feature of these activities concerns issues relating to education, institutions and staff as well as ongoing dialogue with the universities and their stakeholders. The Agency is also one of the state s two property enterprises, and is responsible for administering state properties for education and research in accordance with the so-called SEA scheme. This scheme means that the universities and a range of other institutions under the Danish Ministry of Culture are (or can be) tenants of the Danish University and Property Agency. The role of the Agency is to help ensure that state premises are utilised dynamically and efficiently. The Agency leases and adjusts its property portfolio by purchasing, selling and building properties on a businesslike basis. The universities outside the SEA scheme own their own buildings and administer their property portfolios independently. The Danish University and Property Agency has a monitoring role vis-à-vis the universities that are not part of the SEA scheme in its capacity as a ministry representative in this field. The Danish University and Property Agency belongs under the auspices of the Ministry of Science, Technology and Innovation. Missionen 21

24

25

26

27

28 VISIONEN DET VIL VI OUR VISION AND AMBITIONS 26 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

29 Universitets- og Bygningsstyrelsen har ansvar for en spændende og vigtig bygningsmasse både arkitektonisk, kulturhistorisk og samfundsmæssigt. Universiteterne og deres bygninger har spillet en central rolle i dansk by- og arkitekturhistorie. Fra Vor Frue Plads i Kongens København, over demokratisk modernisme i Aarhus og velfærdsstatens nye universiteter i Odense, Roskilde og Aalborg, til vor tids grønne byggerier og byintegrerede campusser. Flere af styrelsens bygninger er anerkendte som bevaringsværdige og arkitektoniske mesterværker. Og aktuelt er styrelsen i gang med en række projekter, som vil tegne universiteterne og de byer, de ligger i, i mange år fremover. Universiteternes bygninger er samtidig rammen om den viden, der skal skabe vækst og velfærd i Danmark. Sådan har det altid været, og sådan er det mere i dag end nogensinde før, hvor både universiteterne og Danmark konkurrerer på et globalt marked. I den konkurrence er de fysiske rammer en væsentlig parameter. Universiteterne skal have smukke, funktionelle og bæredygtige rammer, og samspillet mellem universitetet, erhvervslivet og byerne skal styrkes. Ansvaret for universiteternes bygninger forpligter altså både i forhold til fortiden og Danmarks arkitektur- og kulturarv og i forhold til eftertiden og de kommende generationers viden, velstand og velfærd. Det er et ansvar, vi gerne tager på os. Vi vil skabe høj kvalitet i universiteternes fysiske rammer The Danish University and Property Agency is responsible for a portfolio of buildings which are both fascinating and important in terms of their architecture, cultural history and value to society. The universities and their buildings have played a central role in the urban and architectural history of Denmark. From Vor Frue Plads in Royal Copenhagen to democratic modernism in Aarhus and the new universities of the welfare state in Odense, Roskilde and Aalborg, to the green building complexes and campuses integrated into the urban centres of the 21st century. A number of the Agency s buildings have been classified as listed architectural masterpieces. And the Agency is currently engaged in a range of projects which will characterise Danish universities and the cities in which they are located for many years to come. Our university buildings are also the framework for the knowledge needed to create growth and welfare in Denmark. This has always been the case, and it is now truer than ever before in a world in which both the universities and Denmark are competing on a global market. In this competition the physical framework is an important parameter. The universities need beautiful, functional and sustainable frameworks, and the interaction between our universities, the business community and our cities needs to be strengthened. In other words, responsibility for our university buildings involves a commitment not only to the Visionen 27

30

31

32 på følgende parametre: arkitektur, funktion, proces samt teknik og økonomi. ARKITEKTUR Arkitekturen afspejler det samfund og den tid, den er skabt i, og udgør en vigtig del af vores fælles historie og identitet. Arkitekturen har derfor ikke alene relevans for sin egen samtid, men også for eftertiden. De bygninger, vi bygger i dag, skal stå i mange generationer. Derfor skal vi holde arkitekturfanen højt og samtidig opføre vores bygninger i en god totaløkonomisk balance, så der er sammenhæng mellem byggeudgifterne og den efterfølgende drift. På arkitekturområdet vil vi: > Skabe arkitektur, som har høj kvalitet og er retningsdannende, som respekterer sin bygningsmæssige og landskabelige kontekst, og som er langtidsholdbar under hensyntagen til, hvad der er samfundsmæssigt mest optimalt. > Skabe bygninger, hvor æstetik, funktionalitet, økonomi og bæredygtighed er i balance. > Sikre en god vedligeholdelsesstand af statens ejendomme. FUNKTION Universitets- og Bygningsstyrelsen skal ikke blot være bestiller og koordinator. Vi vil i lige så høj grad være en vidende og aktiv part, som både generelt og i den konkrete sag kvalificerer debatten om, hvordan vi skaber de bedste universitetsbyggerier past and Denmark s architectural and cultural heritage, but also to the future and the knowledge, prosperity and welfare of the generations to come. This is a responsibility that we are happy to accept. We aim to create high quality in the physical framework of our universities in terms of the following parameters: architecture, function, construction processes, and technology/finance. ARCHITECTURE Architecture reflects the society and the times in which it is created, and represents an important part of our shared history and identity. Consequently, architecture is relevant not only for the period in which it is created but also for posterity. The buildings we erect today will stand for many generations to come. So we need to carry the architectural banner high as well as constructing our buildings with due regard for an all-round financial balance to ensure a sound connection between our building costs and subsequent running costs. With regard to architecture our aim is: > To create architecture of high quality which defines a trend, which respects its context (buildings and landscapes), and which stands the test of time with due regard for the optimum solutions from the point of view of society. > To create buildings which balance the demands of aesthetics, functionality, financial aspects and sustainability. 30 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

33

34 og campusser. Vi har specialviden om undervisnings- og forskningsbyggeri og campusplanlægning, som vi stiller til rådighed for vores brugere. Samtidig bruger vi aktivt programmeringsprocessen til at udvikle og skærpe brugernes behov og ønsker. På funktionsområdet vil vi: > Styrke samspillet mellem universiteterne, byerne og erhvervslivet. > Skabe undervisnings- og forskningsmiljøer af høj international standard på institutionerne. > Være videnbank for undervisnings- og forskningsbyggeri og campusplanlægning og nytænke og udvikle området i Danmark. PROCES Universitets- og Bygningsstyrelsen skal være fremsynet, modig, engageret og gearet til at håndtere de komplekse processer, som skaber god arkitektur og planlægning. Bruger- og borgerinddragelsen er allerede i dag nøgleord i vores processer. Og sådan skal det fortsat være. Vi mener, at et tæt samarbejde og et højt informationsniveau mellem os og brugerne er det bedste udgangspunkt for godt byggeri. Vi har Danmarks største erfaring med forsknings- og uddannelsesbyggeri og bruger den til at kvalificere brugernes ønsker. Samtidig deltager vi aktivt i udviklingen af byggeriets processer herunder digitalisering. På procesområdet vil vi: > Inddrage brugerne og andre relevante aktører i > To ensure the good maintenance of state properties. FUNCTION The role of the Danish University and Property Agency does not only involve ordering and coordinating projects. We also wish to be a knowledgeable, active participant with both a general and a specific valuable contribution to make to the debate about how to create the best university buildings and campuses. We possess specialist knowledge about construction for teaching/research and campus planning, which we make available to our users. We also use the programming process actively to develop and define more precisely the needs and wishes of users. With regard to function our aim is: > To strengthen the interaction between universities, cities and the business community. > To create teaching and research environments of high international standards at the institutions concerned. > To be a knowledge base for teaching/research construction projects and campus planning, and to be innovative in developing this field in Denmark. CONSTRUCTION PROCESSES The Danish University and Property Agency wishes to be far-sighted, courageous, committed, and equipped to handle the complex processes involved 32 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

35

36 planlægningen og programmeringen og være åbne og dialogbaserede igennem hele byggesagen. > Levere, hvad vi har aftalt, til tiden og inden for den økonomiske ramme. > Udvikle dansk byggeri som kravstiller og udbyder. > Udbygge vores ekspertviden om forskningsog uddannelsesbyggeri gennem fortsat erfaringsopsamling og innovation og bruge den til at skabe optimale løsninger for vores brugere. TEKNIK OG ØKONOMI De politiske målsætninger i Danmark og internationalt er at begrænse CO2-udledningen til energiforbruget i bygninger, som i dag udgør mere end 40 procent af det samlede energiforbrug. Som en af Danmarks største bygherrer og bygningsforvaltere spiller styrelsen en vigtig rolle i at nedbringe dette forbrug. Derfor står energi og bæredygtighed i centrum i vores byggesager. Vi stiller skærpede energikrav, udvikler nye produkter i dialog med markedet, gennemfører forsøgsprojekter og opfører eksperimentelt foregangsbyggeri til gavn for institutionerne, miljøet og de kommende generationer. Dette sker i respekt af, at byggerierne gennemføres inden for faste og veldefinerede økonomiske rammer. På teknik- og økonomiområdet vil vi: > Arbejde for, at vores bygninger rummer optimale, fremtidssikrede løsninger inden for teknik og energi under hensyntagen til totaløkonomien i bygningernes levetid. in good architecture and planning. The inclusion of users and citizens is already a key aspect of our processes. And this will continue to be the case. We believe that close collaboration and a high level of information between us and our users constitute the best possible point of departure for good construction projects. We have more experience of construction for research and education than anyone else in Denmark, and we use this experience to add our expertise to the wishes of our users. We also play an active role in the development of the processes involved in construction including digitalisation. With regard to construction processes our aim is: > To include users and other relevant players in planning and programming, and to remain open and dialogue-based throughout our construction projects. > To deliver exactly what we have agreed on time and within the financial framework. > To develop the role of the Danish construction industry in making demands and organising projects. > To expand our expertise regarding construction for research and education via ongoing experience and innovation, and to use this expertise to create optimum solutions for our users. TECHNOLOGY AND FINANCE The political objectives of Denmark and the world today involve limiting CO2 emissions from energy 34 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy

bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy ordha 2 0 0 9 bæredygtig by model københavn sustainable city the copenhagen way nordhavnen urbanstrategy november 2009 november 2009 cph city and port development The City of Copenhagen owns 55 per cent

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere