KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION"

Transkript

1 KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish University and Property Agency

2 Forord... 1 Missionen. Det skal vi Hvilke krav vi er underlagt Hvem vi er Visionen. Det vil vi Arkitektur Funktion Proces Teknik og økonomi Strategien. Sådan når vi vores mål Arkitektur Kulturarv og vedligehold Udbud og konkurrencer Kunst Funktion Campus Læringsmiljø Forskningsmiljø Tilgængelighed Proces Inddragelse, samarbejde og digitalisering Udvikling og innovation Teknik og økonomi Økonomi Bæredygtighed, energi, indeklima og miljø Henvisninger Vejledninger, retningslinjer og inspirationsmateriale udarbejdet af Universitets- og Bygningsstyrelsen Centrale vejledninger og retningslinjer, som Universitetsog Bygningsstyrelsen er underlagt på arkitekturområdet Fotoliste Preface...1 Our mission, tasks and responsibilities What demands are made on us?...15 Who are we?...21 Our vision and ambitions Architecture...30 Function...32 Construction processes...32 Technology and finance...34 Our strategy. This is how we will achieve our goals Architecture...45 Cultural heritage and maintenance...45 Calls for tenders and competition...46 Art...52 Function...55 Campus...55 Learning environments...56 Research environments...59 Accessibility...60 Construction processes...61 Inclusion, collaboration and digitalisation...61 Development and innovation...62 Technology and finance...65 Finance...65 Sustanability, energy, indoor climate and environment...65 References...68 Guidelines and inspiration material produced by the Danish University and Property Agency...68 Central guidelines to which the Danish University and Property Agency is subject in the field of architecture List of photos...71

3 Forord Preface I den globale konkurrence spiller universiteterne og de øvrige højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner en vigtig rolle. Her skabes en stor del af den viden og de ideer, som skal sikre vækst og velfærd i Danmark. De fysiske rammer er et centralt element i den sammenhæng. Vi skal skabe forsknings- og undervisningsfaciliteter på det højeste internationale niveau, så vi kan give dansk forskning og danske uddannelser optimale betingelser og udbygge vores internationale styrkepositioner. Vi skal sikre, at universiteterne bygningsmæssigt understøtter et øget optag, så vi kan nå målet om, at en øget andel af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Vi skal skabe fleksible bygninger, der kan bruges døgnet rundt, hvor der både kan undervises i små teamfaciliteter og i store auditorier, og som er parate til fremtidens digitale undervisningsmuligheder. Universiteterne skal åbnes, og deres campusser skal udvikles til dynamiske og attraktive centre for viden, der kan understøtte udvikling og vækst. Og vi skal skabe smukke, funktionelle og bæredygtige bygninger til gavn for studerende og ansatte og for vores fælles byggede miljø. Universitets- og Bygningsstyrelsen under Videnskabsministeriet har blandt andet til opgave at forvalte og bygge statens ejendomme til forskning og uddannelse. Styrelsen er en af Danmarks største ejendomsforvaltere og bygherrer. Det giver en enestående mulighed for at præge udviklingen i dansk byggeri. Både når det gælder om In a world of global competition, Denmark s universities and other institutions of higher education and research have an important role to play. This is where a major proportion of the knowledge and ideas needed to ensure growth and welfare in Denmark is created. The physical framework of these institutions of research and education is a central element in this connection. We need to create research and teaching facilities to meet the highest international standards in order to give Danish research and Danish education the best possible conditions, and to develop our international strengths. We need to ensure that our university buildings can cope with an increasing number of admissions, enabling us to achieve our goal: increasing the proportion of young people attending further education. We need to create flexible buildings which can be used 24 hours a day, catering for teaching in small team facilities as well as large auditoriums and ready to deal with the digital teaching opportunities of the future. Our universities need to be opened up, and their campuses must be developed into dynamic and attractive centres for the knowledge required to support development and growth. And we need to create beautiful, functional and sustainable buildings both for the benefit of students and staff, and for the sake of the architectural environment that we share. One of the tasks of the Danish University and Property Agency under the Danish Ministry of Science involves administering and building state properties for use in research and education. The Agency is one of Denmark s largest property administrators and owners. Forord 1

4 at skabe arkitektur i international klasse, og når det gælder om at gå forrest ved at stille skærpede krav til f.eks. energi og tilgængelighed og ved at investere i udviklingsprojekter og forsøgsbyggeri. Styrelsens ansvar gælder dog ikke kun fremtiden. Flere af styrelsens ældre bygninger er bevaringsværdige og arkitektoniske mesterværker, og den kulturarv skal vi værne om samtidig med vi giver universiteterne mulighed for at udvikle sig og følge med tiden. God arkitektur kan ikke sættes på formel. Derfor indeholder Universitets- og Bygningsstyrelsens arkitekturpolitik ikke præcise krav og regler. I stedet finder du styrelsens visioner og strategier for, hvordan man skaber arkitektur og forsknings- og læringsmiljøer i international klasse. Visionerne og strategierne er konkretiseret i en række kravspecifikationer og retningslinjer, der henvises til bagerst i publikationen. Det er mit håb, at politikken kan være med til at sikre, at dansk forsknings- og uddannelsesbyggeri fortsat har høj arkitektonisk kvalitet, og at vores fælles kulturarv bliver behandlet med den respekt, den fortjener. Jens Peter Jacobsen Direktør, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling This gives the Agency a unique opportunity to influence developments in the Danish construction industry. Not only with a view to creating architecture of international standards; but also when it comes to leading the way by making increased demands in terms of energy, accessibility and other factors and by investing in development projects and experimental construction projects. However, the responsibilities of the Agency do not only concern the future. A number of the Agency s older buildings are listed architectural masterpieces, and we have an obligation to protect this cultural heritage as well as giving our universities the opportunity to develop and keep up with the times. Good architecture can mean many things, so the Danish University and Property Agency s architecture policy does not contain a list of precise demands and regulations. Instead, what you will find in this policy is the Agency s visions and strategies regarding how to create architecture and research and learning environments to meet international standards. These visions and strategies have resulted in a range of requirement specifications and guidelines to which reference is made at the end of this publication. It is my hope that this policy can help to ensure that construction projects for Danish research and education can continue to maintain a high level of architectural quality, and that our shared architectural cultural heritage is treated with the respect it deserves. Jens Peter Jacobsen Director of The Danish University and Property Agency The Ministry of Science, Technology and Innovation 2 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

5

6

7

8

9

10

11

12 MISSIONEN DET SKAL VI OUR MISSION TASKS AND RESPONSIBILITIES 10 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

13 Universitets- og Bygningsstyrelsens overordnede mission er at administrere og udvikle universiteterne, inden for lovgivningen og de af videnskabsministeren fastsatte politiske rammer, så universiteterne bidrager mest muligt til udvikling af det danske samfund. For at indfri vores mission arbejder vi for at skabe optimale betingelser for dansk forskning og danske uddannelser bredt inden for alle rammeområder: organisatorisk, juridisk, økonomisk og fysisk. Ved at anlægge dette helhedssyn i opgaveløsningen kan vi skabe merværdi for sektoren og for samfundet. En vigtig del af Universitets- og Bygningsstyrelsens opgaveportefølje er at forvalte, vedligeholde og bygge statens ejendomme til forskning og uddannelse. Vi er Danmarks største forvalter af undervisningsejendomme, en af landets største ejendomsvirksomheder og har i de sidste 40 år været den største bygherre på området. I rollen som ejendomsforvalter og bygherre trækker vi på vores brede viden om sektoren og på vores specialviden og erfaring med uddannelses- og forskningsbyggeri. Som ejendomsvirksomhed er vores opgave at skabe funktionelle, bæredygtige og smukke fysiske rammer til dansk forskning og danske uddannelser under hensyn til den økonomiske ramme. De fysiske rammer på universiteterne og på de øvrige højere forsknings- og uddannelsesinstitutioner er uløseligt forbundet med institutionernes forskning, uddannelse og videnspredning og en nødvendig faktor for, at vi kan nå de politiske mål på området. For eksempel The Danish University and Property Agency s overall mission is to administer and develop Denmark s universities within the legislative framework and the political framework laid down by the Minister for Science, Technology and Innovation so these universities can contribute as much as possible to the development of Danish society. In order to achieve our mission we seek to create the best possible conditions for Danish research and Danish education on a broad front within all our framework areas: organisational, legal, financial and physical. Adopting this holistic approach to our tasks enables us to generate additional value for the education sector and society as a whole. One important part of the Danish University and Property Agency s portfolio of tasks involves administering, maintaining and building state-owned properties that are used for research and education. We are Denmark s largest administrator of properties used for teaching, one of the largest property enterprises in the country, and for the past 40 years, we have been the largest property owner in this area. In our role as a property administrator and owner, we draw on our broad knowledge of this sector and on our specialist knowledge and experience when it comes to construction projects for education and research purposes. As a property enterprise our task is to create functional, sustainable and beautiful physical frameworks for Danish research and Danish education with due regard for the financial framework. The Missionen 11

14 er undervisnings- og forskningsfaciliteter på højeste internationale niveau en betingelse for, at danske universiteter kan konkurrere internationalt. Og en ordentlig lokaleforsyning er en forudsætning for, at vi kan nå målet om, at en øget andel af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse. Samtidig har vi som statslig bygherre et ansvar, der rækker udover sektoren. Vi forvalter væsentlige dele af Danmarks byggede kulturarv. Vi er en af de største aktører i markedet, og har som sådan et ansvar for at bidrage til udviklingen af dansk byggeri for eksempel gennem kravstillelse, indkøb og udviklingsprojekter. Og vi har som en af landets største bygherrer et ansvar for, at de byggesager, vi gennemfører, har arkitektonisk kvalitet og bidrager til kvaliteten af det byggede miljø i de byer, hvor de ligger. For at leve op til vores opgave som ejendomsvirksomhed skal vi: > Have stor viden om de forsknings- og uddannelsesaktiviteter, som vores bygninger bliver brugt til. > Være på forkant med udviklingen inden for arkitektur, funktion, proces og teknik. > Være en effektiv vedligeholder, der både sikrer optimale rammer for vores brugere og bevarer bygningernes brugs- og kulturarvsværdi. > Være en kompetent bygherre og udlejer. HVILKE KRAV VI ER UNDERLAGT Som statslig bygherre er Universitets- og Bygnings- physical frameworks of our universities and other institutions of higher education and research are inextricably linked with the research, education and knowledge dissemination for which these institutions are responsible; and are a prerequisite for achieving our political objectives in this area. For instance, teaching and research facilities of the highest international standard are vital if Danish universities are to compete internationally. And the adequate provision of premises is a prerequisite for achieving the goal of ensuring that an increasing proportion of young people complete a course of further education. At the same time, as a state property owner we have a responsibility extending beyond the education sector alone. We administer a significant proportion of Denmark s architectural cultural heritage. We are one of the largest players in the market, and as such we have a responsibility to help develop the Danish construction industry for instance in the demands we make, in our purchasing, and in development projects. And as one of Denmark s largest property owners we are responsible for ensuring that the construction projects we carry out possess architectural quality and contribute to the quality of the architectural environment in the cities in which they are located. In order to perform the tasks facing us as a property enterprise, we must: > Have thorough knowledge about the research and education activities for which our buildings are used. 12 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

15

16

17 styrelsen underlagt en række krav til, hvordan vi bygger. De vigtigste er beskrevet i Statsbyggeloven, Bygherrevejledningen og Arkitekturnation Danmark. Her et overblik: Statsbyggeloven ( 1) siger, at > Opførelse, om- og tilbygning af statsbygninger og anlæg knyttet hertil skal ske på den for staten økonomisk mest fordelagtige måde under hensyntagen til den påtænkte anvendelse og fremtidige drift. Byggeriet skal tilrettelægges teknisk hensigtsmæssigt og opfylde de arkitektoniske krav, som formål og beliggenhed tilsiger. > Statens byggevirksomhed skal tilrettelægges og gennemføres således, at de fordele, som en omfattende og kontinuerlig byggevirksomhed muliggør, udnyttes. > Udvikling og gennemprøvning af nye byggemetoder og materialer, som også kan komme det øvrige byggeri til gode, skal kunne indgå i den statslige byggevirksomhed. Bygherrevejledningen (afsnit 0.5.4) siger, at > Byggeri er ikke alene spørgsmål om funktionel brugbarhed og om byggeudgifter. > Bygherren skal tage hensyn til, at bygninger er en væsentlig del af de synlige omgivelser i en by eller egn, at de er et led i den materielle kultur, og at de er udtryk for bygningskunst. Samtidig er bygningerne rammen om brugernes aktiviteter i dagligdagen. > Offentlige bygherrer har en forpligtigelse til > Keep ahead of developments with regard to architecture, function, construction processes and technology. > Be an effective maintenance agency that not only ensures the best possible frameworks for our users but also maintains the useful value and cultural heritage of our buildings. > Be a competent property owner and lessor. WHAT DEMANDS ARE MADE ON US? As a state property owner, the Danish University and Property Agency must comply with a range of demands regarding our construction practices. The most important of these are described in Statsbyggeloven, Bygherrevejledningen and Arkitekturnation Danmark. Here is a summary of these demands: Statsbyggeloven (section 1) stipulates that > The construction, conversion and extension of state buildings and the facilities associated with them shall be carried out in the most advantageous financial manner for the state with due regard for their planned use and future operation. Construction projects must be organised appropriately in technical terms and must comply with the architectural demands which their purpose and location require. > State construction activities shall be organised and carried out with a view to ensuring that the advantages offered by comprehensive and continuous construction activities are exploited. Missionen 15

18

19

20 at lægge vægt på byggeriets arkitektoniske fremtræden og trivselsfremmende egenskaber og på byggeriets forhold til eksisterende bebyggelse og bybilledet i øvrigt. Arkitekturnation Danmark (2007) siger, at > De offentlige bygherrer skal videreføre fokus på den arkitektoniske kvalitet herunder de arkitektoniske ambitioner, der med et langsigtet perspektiv både bidrager til at udvikle kvaliteten i arkitekturen generelt og kvaliteten i den offentlige ejendomsportefølje specifikt. Derfor er det vigtigt, at der fortsat arbejdes bevidst og målrettet med arkitekturpolitik i både statsligt og kommunalt regi. HVEM VI ER Universitets- og Bygningsstyrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde og udvikler uddannelsesog institutionspolitik på universitetsområdet. En central del af aktiviteterne vedrører uddannelses-, institutions- og personaleforhold samt løbende dialog med universiteterne og deres interessenter. Styrelsen er desuden en af statens to ejendomsvirksomheder og har ansvar for at forvalte statens ejendomme til uddannelse og forskning i henhold til den såkaldte SEA-ordning. Ordningen indebærer, at universiteterne samt en række institutioner under Kulturministeriet er eller kan være lejere hos Universitets- og Bygningsstyrelsen. Styrelsens rolle er at medvirke til at sikre dynamik og effektivitet i den statslige lokaleudnyttelse. Styrelsen udlejer og tilpas- > In state construction activities, it must be possible to develop and test new methods and materials which may also benefit the rest of the construction industry. Bygherrevejledningen (section 0.5.4) stipulates that > Construction is not only a question of functional usefulness and construction costs. > Building owners must take into consideration that buildings are a major feature of the visible surroundings in a city or region, that they are an aspect of material culture, and that they are an expression of architectural art. Buildings are also the framework for the activities of their users on a daily basis. > Public-sector building owners have an obligation to consider the architectural appearance of buildings and whether they can promote a sense of wellbeing, as well as the relationship of buildings to existing buildings and the urban environment in general. Arkitekturnation Danmark (2007) stipulates that > Public-sector building owners must continue to focus on architectural quality including the architectural ambitions that contribute in a longterm perspective to the development of quality in architecture in general and in the public property portfolio in particular. As a result, it is important to maintain a conscious focus on architecture policy at a national and municipal level. 18 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

21

22

23 ser sin ejendomsportefølje igennem køb, salg og byggeri på et forretningsmæssigt grundlag. Universiteterne uden for SEA-ordningen ejer selv deres bygninger og varetager selvstændigt deres ejendomsporteføljepleje. Universitets- og Bygningsstyrelsen har en tilsynsrolle, i egenskab af fagministerium, over for universiteterne, der ikke er en del af SEA-ordningen. Universitets- og Bygningsstyrelsen hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. WHO ARE WE? The Danish University and Property Agency is responsible for work connected with the national budget and financial appropriations, and for developing education and institution policy for Danish universities. One central feature of these activities concerns issues relating to education, institutions and staff as well as ongoing dialogue with the universities and their stakeholders. The Agency is also one of the state s two property enterprises, and is responsible for administering state properties for education and research in accordance with the so-called SEA scheme. This scheme means that the universities and a range of other institutions under the Danish Ministry of Culture are (or can be) tenants of the Danish University and Property Agency. The role of the Agency is to help ensure that state premises are utilised dynamically and efficiently. The Agency leases and adjusts its property portfolio by purchasing, selling and building properties on a businesslike basis. The universities outside the SEA scheme own their own buildings and administer their property portfolios independently. The Danish University and Property Agency has a monitoring role vis-à-vis the universities that are not part of the SEA scheme in its capacity as a ministry representative in this field. The Danish University and Property Agency belongs under the auspices of the Ministry of Science, Technology and Innovation. Missionen 21

24

25

26

27

28 VISIONEN DET VIL VI OUR VISION AND AMBITIONS 26 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

29 Universitets- og Bygningsstyrelsen har ansvar for en spændende og vigtig bygningsmasse både arkitektonisk, kulturhistorisk og samfundsmæssigt. Universiteterne og deres bygninger har spillet en central rolle i dansk by- og arkitekturhistorie. Fra Vor Frue Plads i Kongens København, over demokratisk modernisme i Aarhus og velfærdsstatens nye universiteter i Odense, Roskilde og Aalborg, til vor tids grønne byggerier og byintegrerede campusser. Flere af styrelsens bygninger er anerkendte som bevaringsværdige og arkitektoniske mesterværker. Og aktuelt er styrelsen i gang med en række projekter, som vil tegne universiteterne og de byer, de ligger i, i mange år fremover. Universiteternes bygninger er samtidig rammen om den viden, der skal skabe vækst og velfærd i Danmark. Sådan har det altid været, og sådan er det mere i dag end nogensinde før, hvor både universiteterne og Danmark konkurrerer på et globalt marked. I den konkurrence er de fysiske rammer en væsentlig parameter. Universiteterne skal have smukke, funktionelle og bæredygtige rammer, og samspillet mellem universitetet, erhvervslivet og byerne skal styrkes. Ansvaret for universiteternes bygninger forpligter altså både i forhold til fortiden og Danmarks arkitektur- og kulturarv og i forhold til eftertiden og de kommende generationers viden, velstand og velfærd. Det er et ansvar, vi gerne tager på os. Vi vil skabe høj kvalitet i universiteternes fysiske rammer The Danish University and Property Agency is responsible for a portfolio of buildings which are both fascinating and important in terms of their architecture, cultural history and value to society. The universities and their buildings have played a central role in the urban and architectural history of Denmark. From Vor Frue Plads in Royal Copenhagen to democratic modernism in Aarhus and the new universities of the welfare state in Odense, Roskilde and Aalborg, to the green building complexes and campuses integrated into the urban centres of the 21st century. A number of the Agency s buildings have been classified as listed architectural masterpieces. And the Agency is currently engaged in a range of projects which will characterise Danish universities and the cities in which they are located for many years to come. Our university buildings are also the framework for the knowledge needed to create growth and welfare in Denmark. This has always been the case, and it is now truer than ever before in a world in which both the universities and Denmark are competing on a global market. In this competition the physical framework is an important parameter. The universities need beautiful, functional and sustainable frameworks, and the interaction between our universities, the business community and our cities needs to be strengthened. In other words, responsibility for our university buildings involves a commitment not only to the Visionen 27

30

31

32 på følgende parametre: arkitektur, funktion, proces samt teknik og økonomi. ARKITEKTUR Arkitekturen afspejler det samfund og den tid, den er skabt i, og udgør en vigtig del af vores fælles historie og identitet. Arkitekturen har derfor ikke alene relevans for sin egen samtid, men også for eftertiden. De bygninger, vi bygger i dag, skal stå i mange generationer. Derfor skal vi holde arkitekturfanen højt og samtidig opføre vores bygninger i en god totaløkonomisk balance, så der er sammenhæng mellem byggeudgifterne og den efterfølgende drift. På arkitekturområdet vil vi: > Skabe arkitektur, som har høj kvalitet og er retningsdannende, som respekterer sin bygningsmæssige og landskabelige kontekst, og som er langtidsholdbar under hensyntagen til, hvad der er samfundsmæssigt mest optimalt. > Skabe bygninger, hvor æstetik, funktionalitet, økonomi og bæredygtighed er i balance. > Sikre en god vedligeholdelsesstand af statens ejendomme. FUNKTION Universitets- og Bygningsstyrelsen skal ikke blot være bestiller og koordinator. Vi vil i lige så høj grad være en vidende og aktiv part, som både generelt og i den konkrete sag kvalificerer debatten om, hvordan vi skaber de bedste universitetsbyggerier past and Denmark s architectural and cultural heritage, but also to the future and the knowledge, prosperity and welfare of the generations to come. This is a responsibility that we are happy to accept. We aim to create high quality in the physical framework of our universities in terms of the following parameters: architecture, function, construction processes, and technology/finance. ARCHITECTURE Architecture reflects the society and the times in which it is created, and represents an important part of our shared history and identity. Consequently, architecture is relevant not only for the period in which it is created but also for posterity. The buildings we erect today will stand for many generations to come. So we need to carry the architectural banner high as well as constructing our buildings with due regard for an all-round financial balance to ensure a sound connection between our building costs and subsequent running costs. With regard to architecture our aim is: > To create architecture of high quality which defines a trend, which respects its context (buildings and landscapes), and which stands the test of time with due regard for the optimum solutions from the point of view of society. > To create buildings which balance the demands of aesthetics, functionality, financial aspects and sustainability. 30 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

33

34 og campusser. Vi har specialviden om undervisnings- og forskningsbyggeri og campusplanlægning, som vi stiller til rådighed for vores brugere. Samtidig bruger vi aktivt programmeringsprocessen til at udvikle og skærpe brugernes behov og ønsker. På funktionsområdet vil vi: > Styrke samspillet mellem universiteterne, byerne og erhvervslivet. > Skabe undervisnings- og forskningsmiljøer af høj international standard på institutionerne. > Være videnbank for undervisnings- og forskningsbyggeri og campusplanlægning og nytænke og udvikle området i Danmark. PROCES Universitets- og Bygningsstyrelsen skal være fremsynet, modig, engageret og gearet til at håndtere de komplekse processer, som skaber god arkitektur og planlægning. Bruger- og borgerinddragelsen er allerede i dag nøgleord i vores processer. Og sådan skal det fortsat være. Vi mener, at et tæt samarbejde og et højt informationsniveau mellem os og brugerne er det bedste udgangspunkt for godt byggeri. Vi har Danmarks største erfaring med forsknings- og uddannelsesbyggeri og bruger den til at kvalificere brugernes ønsker. Samtidig deltager vi aktivt i udviklingen af byggeriets processer herunder digitalisering. På procesområdet vil vi: > Inddrage brugerne og andre relevante aktører i > To ensure the good maintenance of state properties. FUNCTION The role of the Danish University and Property Agency does not only involve ordering and coordinating projects. We also wish to be a knowledgeable, active participant with both a general and a specific valuable contribution to make to the debate about how to create the best university buildings and campuses. We possess specialist knowledge about construction for teaching/research and campus planning, which we make available to our users. We also use the programming process actively to develop and define more precisely the needs and wishes of users. With regard to function our aim is: > To strengthen the interaction between universities, cities and the business community. > To create teaching and research environments of high international standards at the institutions concerned. > To be a knowledge base for teaching/research construction projects and campus planning, and to be innovative in developing this field in Denmark. CONSTRUCTION PROCESSES The Danish University and Property Agency wishes to be far-sighted, courageous, committed, and equipped to handle the complex processes involved 32 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

35

36 planlægningen og programmeringen og være åbne og dialogbaserede igennem hele byggesagen. > Levere, hvad vi har aftalt, til tiden og inden for den økonomiske ramme. > Udvikle dansk byggeri som kravstiller og udbyder. > Udbygge vores ekspertviden om forskningsog uddannelsesbyggeri gennem fortsat erfaringsopsamling og innovation og bruge den til at skabe optimale løsninger for vores brugere. TEKNIK OG ØKONOMI De politiske målsætninger i Danmark og internationalt er at begrænse CO2-udledningen til energiforbruget i bygninger, som i dag udgør mere end 40 procent af det samlede energiforbrug. Som en af Danmarks største bygherrer og bygningsforvaltere spiller styrelsen en vigtig rolle i at nedbringe dette forbrug. Derfor står energi og bæredygtighed i centrum i vores byggesager. Vi stiller skærpede energikrav, udvikler nye produkter i dialog med markedet, gennemfører forsøgsprojekter og opfører eksperimentelt foregangsbyggeri til gavn for institutionerne, miljøet og de kommende generationer. Dette sker i respekt af, at byggerierne gennemføres inden for faste og veldefinerede økonomiske rammer. På teknik- og økonomiområdet vil vi: > Arbejde for, at vores bygninger rummer optimale, fremtidssikrede løsninger inden for teknik og energi under hensyntagen til totaløkonomien i bygningernes levetid. in good architecture and planning. The inclusion of users and citizens is already a key aspect of our processes. And this will continue to be the case. We believe that close collaboration and a high level of information between us and our users constitute the best possible point of departure for good construction projects. We have more experience of construction for research and education than anyone else in Denmark, and we use this experience to add our expertise to the wishes of our users. We also play an active role in the development of the processes involved in construction including digitalisation. With regard to construction processes our aim is: > To include users and other relevant players in planning and programming, and to remain open and dialogue-based throughout our construction projects. > To deliver exactly what we have agreed on time and within the financial framework. > To develop the role of the Danish construction industry in making demands and organising projects. > To expand our expertise regarding construction for research and education via ongoing experience and innovation, and to use this expertise to create optimum solutions for our users. TECHNOLOGY AND FINANCE The political objectives of Denmark and the world today involve limiting CO2 emissions from energy 34 Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper:

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Campus Esbjerg Kolding København Odense Slagelse Sønderborg

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere