Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug"

Transkript

1 Vedtægter for Horsens Frisørlaug

2 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt at medvirke til at skabe sammenhold og kollegialt samarbejde medlemmerne imellem. 1.3 Lauget udgør sammen med Danmarks øvrige frisørlaug Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere. Lauget hører geografisk under dofk Sektion Jylland. 1.4 Der kan kun forefindes ét frisørlaug i hver by. 1.5 Laugets hjemsted er Oldermandens bopælskommune. 1.6 Lauget er underlagt bestemmelserne i Sektion Jyllands og dofk s vedtægter. 2. Medlemskab af Horsens Frisørlaug 2.1 Enhver, der driver momsregistreret frisørforretning, kan optages i Lauget. 2.2 Driver ægtefæller sammen en virksomhed, behøver kun én af dem at være medlem. Kun den part, som er medlem, har medlemsrettigheder. Det samme gælder virksomheder, der drives af en ejer og dennes børn. 2.3 Et medlem kan begære sig overført til passivt medlemskab ved ophør med at drive forretning inden for frisørfaget. 2.4 Æresmedlemmer kan udnævnes på en ordinær generalforsamling efter indstilling fra laugsbestyrelsen. 2.5 Laugets bestyrelse kan, når særlige forhold taler for det, fravige reglerne i Generalforsamlingen 3.1 Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed i alle laugets anliggender. 3.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 3.3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 2 ugers varsel ved skrivelse til medlemmerne. 3.4 Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Protokollen 3. Beretning ved oldermanden 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse af kontingent mv. 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg, jvf. 6, 7 og Valg af delegerede til Sektion Jyllands Delegeretmøde 9. Eventuelt

3 3.5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt være oldermanden/lauget i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen skal være indeholdt i dagsordenen. 3.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. 3.7 Ekstraordinær generalforsamlingen skal indkaldes senest 4 uger efter, at anmodningen om denne er lauget i hænde. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 8 dage. Der kan ikke tages beslutning om andre emner end det eller de, der har foranlediget indkaldelsen. 3.8 Alle medlemmer har taleret, men kun aktive medlemmer har stemmeret på ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger. Dette gælder også æresmedlemmer. 3.9 Der kan ikke på hverken ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger i lauget stemmes ved fuldmagt Medmindre andet er angivet, afgøres spørgsmål ved simpel stemmeflerhed Skriftlig afstemning foretages, når dirigenten eller blot ét medlem begærer det Vedtægtsændringer 4.1 Vedtægtsændringer i laugets vedtægter kræver vedtagelse med 2/3 flertal af de fremmødte. 5. Oldermanden 5.1 Lauget ledes af oldermanden, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 5.2 Oldermanden tegner lauget udadtil. Oldermanden kan underskrive på laugets vegne i anliggender, som er underlagt bestyrelsen. 5.3 Oldermanden indkalder bestyrelsen og leder dennes møder. 6. Bestyrelsen 6.1 Bestyrelsen består af oldermanden, og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer, viceoldermand, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer til studiekredsudvalg. 6.2 Bestyrelsens kontinuitet sikres ved, at oldermand og kasserer skal afgå forskudt for hinanden. Der afgår 1 bestyrelsesmedlem sammen med oldermanden, og der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer sammen med kassereren. Der vælges 2 suppleanter hvert år. Nyvalgte tiltræder 1. juni. 6.3 Bestyrelsen holder møde så ofte oldermanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er oldermandens stemme udslagsgivende. 6.5 Intet medlem, der er fyldt 67 år, kan vælges til bestyrelsen. 7. Lønninger, diæter og rejsegodtgørelser

4 4 7.1 Ved evt. rejser foretaget i laugets tjeneste betales udover diæter endvidere fri rejse med offentlige transportmidler. Ved evt. selvbefordring i egen bil udbetales efter statens takster. 7.2 Udover fri telefon erholder oldermanden et honorar på kr. pr. år. Beløbet reguleres hvert år i marts måned efter det ad DK-statistik offentliggjorte reguleringspristal i januar måned. 8. Kontingent 8.1 Kontingentbidraget opkræves af sektionsbestyrelsen i Sektion Jylland, som indbetaler det af laugets generalforsamling fastsatte laugskontingent inden udgangen af hvert kvartal. Kontingentet reguleres pr. 1. april efter det af DK-statistik offentliggjorte reguleringspristal pr. januar måned. 9. Medlemspligter 9.1 Medlemmerne må ikke under nogen form yde faglig bistand eller støtte såsom anvisninger, kurser eller lign. til uorganiserede frisører. 9.2 Intet medlem må modtage valg til laugets bestyrelse, udvalg eller lignende, hvis medlemmet har ulovlig kontingentrestance. Samme bestemmelser er gældende ved valg af delegerede og andre repræsentationer af lauget. 9.3 Udtrådte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på lauget eller dets midler, men er derimod pligtige at underkaste sig disses love indtil et år efter eksklusionen. 10. Udmeldelse, slettelse og eksklusion 10.1 Udmeldelse af lauget kan kun ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til ophør 30. juni eller ved forretningsophør med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse skal ske til sektion Jylland Bringer et medlem sig i restance med kontingent eller andre vedtægtsmæssige ydelser, kan bestyrelsen beslutte, at medlemmet slettes af organisationen Betaler medlemmet restancen tilligemed kontingent for hele slettelsesperioden, har medlemmet krav på ny optagelse i lauget Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af lauget, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af laugets vedtægter eller tilsvarende ukollegial optræden. Mener et medlem sig forurettet af bestyrelsen, skal bestyrelsen forelægge sagen for generalforsamlingen Eksklusion af lauget skal godkendes af sektionsbestyrelsen Sektionsbestyrelsens afgørelse om eksklusion af et medlem kan af medlemmet eller laugsbestyrelsen indbringes for dofk s bestyrelse Under en eventuel konflikt med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund kan intet medlem udmelde sig af Lauget. 11. Administration

5 11.1 Laugets bestyrelse drager omsorg for, at administrationen varetages på betryggende måde i overensstemmelse med lovgivningens regler Regnskabsåret er 1. januar 31. december. Der vælges på generalforsamlingen en eller to kritiske revisorer plus én revisorsuppleant Den kritiske revision har til opgave at kontrollere, at lauget i økonomisk henseende administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de af laugets ledelse fastsatte retningslinjer Laugets opløsning 12.1 Opløsning af lauget kan kun ske med 2/3 af de afgivne stemmer efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger I tilfælde af laugets opløsning afgives laugets midler til et formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere