SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING"

Transkript

1 SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Adresse: Hjertegræsvej do Adresse: Hjertegræsvej ds Adresse: Hjertegræsvej du Adresse: Hjertegræsvej dr Adresse: Hjertegræsvej dt Adresse: Hjertegræsvej dz Adresse: Hjertegræsvej dv Adresse: Hjertegræsvej dy Adresse: Hjertegræsvej dq :57:14 Side 1 af 17

2 Adresse: Hjertegræsvej dx 0005df ANMODER: FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade Odense C CVR: PÅTALEBERETTIGET: Grundejerforeningen Hjertegræsvej Hjertegræsvej 16 CVR: MYNDIGHED: Aalborg kommune Boulevarden Aalborg CVR: SERVITUT TEKST: V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Hjertegræsvej 1. Foreningens navn 1.1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Hjertegræsvej. 2. Foreningens hjemsted 2.1. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune. 3. Foreningens formål 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende fællesarealer, veje og stier, jf. lokalplan , der vedhæftes denne vedtægt som bilag Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og :57:14 Side 2 af 17

3 administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, ved udskrivning af et kontingent Grundejerforeningen forestår bl.a. drift og vedligeholdelse af den private fællesvej Hjertegræsvej, stier og belysning, herunder belysningsarmaturer og målerskab. Endvidere forestår grundejerforeningen drift og vedligeholdelse af fælles opholdsarealer og stier Foreningen er underlagt lokalplanens bestemmelser om benyttelse og adgangsforhold, og er pligtig til at forestå den fremtidige nødvendige vedligeholdelse af fællesarealerne. For så vidt angår det fælles kloaksystem, er vedligeholdelsen heraf reguleret i særskilt deklaration. Ved eventuel uenighed om vedligeholdelse af den private fællesvej, finder reglerne om fordeling af udgifterne i lov om private veje anvendelse Foreningens bestyrelse kan udfærdige et ordensreglement, der skal vedtages af en generalfor-samling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Det træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er bindende for de enkelte medlemmer. 4. Foreningens medlemmer 4.1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 5 dt, 5 du, 5 dv, 5 ds, 5 dr, 5 dx, 5 dy, 5 dz, 5 do og 5 dq, Kommunalbestyrelsen kan bestemme at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder, og at foreningen skal slutte sig sammen med en eller flere nyoprettede eller bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder Foreningens geografiske område fremgår af lokalplan nr Ved salg af en ejendom udtræder det pågældende medlem af foreningen fra overtagelsesdagen, og har intet krav på andel af foreningens formue, ej heller ved modregning. Den nye ejer er forpligtiget til at være medlem af foreningen og indtræder umiddelbart i den hidtidige ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, herunder pligten til at betaling af eventuelle restancer, idet foreningen dog er :57:14 Side 3 af 17

4 berettiget, men ikke forpligtiget til, hos den hidtidige ejer at inddrive beløb, der er forfaldne i den pågældendes medlemsperiode Ved overtagelse på tvangsauktion berigtiger auktionskøberne restancerne på auktionsdagen Såvel den nye som den hidtidige ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen med oplysning om den nye ejers navn og bopæl Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser i forhold til tredjemand. 5. Særlige vilkår 5.1. Veje, stier og forsyningsanlæg skal i byggeperioden sikres ved etablering af overkørsel med stålplader eller lignende. Al transport til og fra den enkelte byggegrund med byggematerialer og maskiner skal ske over den etablerede overkørsel Eventuelle skader, der påføres veje, stier, grønne områder og forsyningsanlæg, skal reetableres af den pågældende grundejer, uanset om skaden er påført af dennes entreprenør Der er hegnspligt mod grønne områder samt veje og stiearealer. Mod disse kan der kun etableres levende hegn i en afstand på minimum 30 centimeter fra skel. Beplantningen skal stedes holdes inden for skellinjen Drænledninger, der eventuelt måtte blive afbrudt i forbindelse med byggeriet, skal tilsluttes regnvandssystemet Eventuel terrænregulering kan kun ske på egen grund og efter forudgående tilladelse fra kommunen Sælgerne af de udstykkede parceller betaler kun ét grundejerforeningskontingent for så vidt angår de grunde, der endnu ikke er solgt. 6. Kontingent 6.1. Medlemmerne er pligtige til at betale kontingent til dækningen af foreningens drift. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling :57:14 Side 4 af 17

5 6.2. Er et medlem i mere end 1 måned i restance med kontingent, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 dage at berigtige restancen Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg svarende til ¼ af årskontingentet. 7. Generalforsamling 7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. maj. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse Det påhviler hvert enkelt medlem at holde foreningen underrettet om adresseforandring Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen ved dens formand i hænde senest 8 dage efter, at indkaldelse til generalforsamling har fundet sted Forslag, der ikke er indkommet rettidigt, kan ikke sættes under afstemning På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. c. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor. d. Indkomne forslag. e. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. f. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant. g. Valg af revisor. h. Eventuelt Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning :57:14 Side 5 af 17

6 7.9. På foreningens generalforsamling har hvert matrikelnummer én stemme. Såfremt flere matrikelnumre tilhører samme ejer, har denne én stemme for hvert matrikelnummer. Sælgerne har dog kun én stemme, svarende til ét grundejerforeningskontingent, men kan vælge at betale kontingent for flere usolgte grunde og opnår derved stemmeret, svarende til antallet af betalte kontingenter Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af ved-kommendes husstand Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal, jf. dog 7.14 og Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller optagelse af lån og beslutninger, der kræver indbetaling ud over beløb, der er nødvendige for at opfylde de foreningen påhvilende forpligtelser, kræves enstemmighed Bestemmelsen om, at medlemmerne kun hæfter pro rata, kan også kun ændres ved enstemmighed Ændringer i bestemmelser vedrørende drift og vedligeholdelse af opholdsarealer, veje og stier skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. herved lokalplanens pkt Bestyrelsen 8.1. Bestyrelsen er berettiget til på samtlige medlemmers vegne at træffe bestemmelse om alle forhold indenfor foreningens formålsparagraf og er berettiget til at afholde de fornødne udgifter hertil Bestyrelsen består af 2-3 medlemmer :57:14 Side 6 af 17

7 8.3. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen, og suppleanten indtræder da i hans sted Regnskab føres af foreningens kasserer eller administrator efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer Der afholdes møder, så ofte et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges, og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer giver møde Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed Foreningen tegnes overfor tredjemand af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 9. Revisor og regnska 9.1. Generalforsamlingen vælger 1 revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra foreningens stiftelse og til og med 31. december Regnskabet skal tilsendes revisor inden den 1.3, og revisionen skal være tilendebragt senest 1 måned derefter Medlemmernes indbetalinger foretages til en af bestyrelsen anvist bankkonto oprettet i foreningens navn. Den samlede bestyrelse disponerer over kontoen, men kan give kasseren eller andet bestyrelsesmedlem fuldmagt hertil. 10. Foreningens opløsning :57:14 Side 7 af 17

8 10.1. Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer, og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue, der kan overdrages til en tilsvarende forening med det formål at opfylde de forpligtelser for en grundejerforening for området, der fremgår af pkt. 11 i lokalplan Tinglysning Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matr.nr. 5 do, 5 dq, 5 dr, 5 ds, 5 dt, 5 du, 5 dz, 5 dv, 5 dx, 5 dy og 5 df Kinderup by, Horsens, beliggende Hjertegræsvej 22,20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 8, 7 og fællesareal/vej ( matr.nr. 5 df ) Med hensyn til servitutter og pantehæftelser henvises til ejendommens blade i tingbogen Påtaleberettiget er Grundejerforeningen Hjertegræsvej, repræsenteret ved bestyrelsen. FØLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: 0005do Dato/løbenummer: Realkreditpantebrev DKK Rentesats: 3,5 % Låntype: Obligationslån Særlige lånevilkår: Mulighed for afdragsfrihed TOTALKREDIT A/S Dato/løbenummer: DKK Rentesats: 0 % Peter Leegaard Ubbesen Hanne Thomsen 0005ds Dato/løbenummer: :57:14 Side 8 af 17

9 Realkreditpantebrev DKK Rentesats: 3,5 % Låntype: Obligationslån Særlige lånevilkår: Mulighed for afdragsfrihed TOTALKREDIT A/S Dato/løbenummer: DKK Rentesats: 10 % Maria Odgaard Sørensen René Krogh Nielsen 0005du Dato/løbenummer: DKK Særlige lånevilkår: Rentetilpasning Mia Schaadt Dahl Holst Jonas Schaadt Dahl Holst 0005dr Dato/løbenummer: DKK Birgitte Pilgaard Lars Pilgaard 0005dt Dato/løbenummer: DKK Birgitte Pilgaard Lars Pilgaard 0005dz Dato/løbenummer: DKK Birgitte Pilgaard Lars Pilgaard 0005dv Dato/løbenummer: :57:14 Side 9 af 17

10 DKK Birgitte Pilgaard Lars Pilgaard 0005dy Dato/løbenummer: DKK Birgitte Pilgaard Lars Pilgaard 0005dq Dato/løbenummer: DKK Birgitte Pilgaard Lars Pilgaard 0005dx Dato/løbenummer: Realkreditpantebrev DKK Rentesats: 3,2816 % Låntype: Kontantlån Særlige lånevilkår: Mulighed for afdragsfrihed Inkonvertibel Kontantlån Refinansiering Rentetilpasning TOTALKREDIT A/S FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: 0005do Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005ds Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005du Servitutter tinglyst til og med respekteres :57:14 Side 10 af 17

11 0005dr Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005dt Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005dz Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005dv Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005dy Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005dq Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005dx Servitutter tinglyst til og med respekteres. 0005df Servitutter tinglyst til og med respekteres. BILAG: Bilagsreference: Bilag referencekode: Beskrivelse af bilag: 0fc cd-4143-b353-d020cb2cd722 Dokumentation fra generalforsamling om tegningsregler m.v. for forening. referat af stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Hjertegræsvej :57:14 Side 11 af 17

12 Nedenstående anmelderoplysninger underskrives alene af anmelder. ANMELDER: FOCUS ADVOKATER P/S Englandsgade Odense C CVR: Kontaktoplysninger: Erna Kryger, Anmelders sagsnummer: TINGLYSNINGSAFGIFT: Afgift: Afgiftspligtigt beløb: DKK 0 DKK STORKUNDENUMMER: Tinglysningsafgift betalt i henhold til storkundeordning. RESULTAT AF TINGLYSNING Adresse: Hjertegræsvej ds :57:14 Side 12 af 17

13 DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej du DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej dr DATO/LØBENUMMER: :57:14 Side 13 af 17

14 0005df DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej dz DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej dv :57:14 Side 14 af 17

15 DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej dy DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej dq DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej :57:14 Side 15 af 17

16 0005dx DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej do DATO/LØBENUMMER: Adresse: Hjertegræsvej dt :57:14 Side 16 af 17

17 DATO/LØBENUMMER: :57:14 Side 17 af 17

FOCUS. YiiS'tftl,"," *, å?rt i?io*t* " Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for

FOCUS. YiiS'tftl,, *, å?rt i?io*t*  Englandsgade 25-5100 Odense C Tlf. 63 14 20 20 J.nr. 13866-0016 MES/eb VEDT,ÆGTER. for Ejerlav: Åsum By, Åsum Matr. nr. 9 ab, th,9 i, 9 k, 9 l, 9 m, 9 n,9 o, 9 p,9q, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, 9 v,9 x,9 y,9 2,9 æ, 9 ø,9 aa,9 d, 9 e, 9 f,9 g. l0bg, 10x, 10y, 10 z, l0 æ, l0ø, l0 aa, l0ab, 10ac, 10ad,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere