Foreningen Nepenthes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Nepenthes"

Transkript

1 Foreningen Nepenthes Odensegade 4 B 8000 Århus C. INTERN ÅRSRAPPORT 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORENINGSOPLYSNINGER... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JAN. 31. DEC BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER... 9 PASSIVER NOTER BIDRAG OG TILSKUD ANDRE INDTÆGTER ADMINISTRATIONSBIDRAG MEDLEMSRELATEREDE UDGIFTER ANVENDTE TILSKUD PERSONALEUDGIFTER REJSEUDGIFTER ADMINISTRATIONSUDGIFTER LOKALEUDGIFTER PROJEKTAFDELINGENS NETTODRIFT TILGODEHAVENDER HENSÆTTELSER, ØVRIGE REGNSKOVSINDSAMLINGEN MILJØBEVIDSTGØRELSE I NICARAGUA, FASE II KOLLEKTIV EJENDOMSRET III BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING I CHONCO-SAN CRISTÓBAL MISKITO-KVINDERS RETTIGHEDER OG SKOVLANDBRUG I LA MOSKITIA BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING, FASE II BÆREDYGTIG TURISME, FASE II CAGUAMA, ET BUFFERZONEPROJEKT, FASE II SKOVFORVALTNING FOR OPRINDELIGE FOLK I ROSITA BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING I OLANCHITO CERTIFICERING FOR SMÅ OG LAVINTENSE SKOVBRUGERE I MELLEMAMERIKA BOLIVIAREJSE, PROJEKTRÅDGIVNINGEN RAAN KOLLEKTIV EJENDOMSRET IV BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING I BRP (SICO) SKOVFORVALTNING FOR OPRINDELIGE FOLK I ROSITA II BÆREDYGTIG TURISME I NICARAGUA I CEJIS, PARTNERSKABSAKTIVITET ANDEN GÆLD

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Foreningen Nepenthes Odensegade 4 B 8000 Århus C. Telefon: Telefax: CVR nr Hjemsted Århus Bestyrelsen Kristian Jørgensen, formand Søren Kanstrup, næstformand Jakob Ryding Anna-Karin Holst Johannsen Naia Morueta Holme Jan Kunstmann Martin Futtrup Revision Elley Revision Registreret Revisionsanpartsselskab Claus Elley Ydingvej 1, 8752 Østbirk Pengeinstitut Merkur Bank, Frederiksgade 72, Århus Regnskabsår 1. januar 31. december Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 8. maj

4 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten og årsberetningen. Vi erklærer i den forbindelse: at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav, og at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 8. maj 2010 Sekretariatschef: Karin Elisabeth Lind I bestyrelsen: Kristian Jørgensen Søren Kanstrup Jakob Ryding Formand Næstformand Anna-Karin H. Johannsen Naia Morueta Holme Jakob Futtrup Jan Kunstmann Således godkendt på generalforsamlingen den 8. maj 2010 dirigent 3

5 ÅRSBERETNING

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til bestyrelsen i Nepenthes Vi har revideret årsregnskabet for Nepenthes for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Nepenthes udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nepenthes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nepenthes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Nepenthes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 5

7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Nepenthes årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nepenthes, og at oplysningerne i rapporteringen til Danida om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Nepenthes virksomhed i Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen til Danida om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for virksomheden i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Danida instruks for revision af projekter har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Nepenthes har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og revisionsprotokollatet er dokumenterede og dækkende for Nepenthes virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Nepenthes virksomhed i Østbirk, den 7. maj 2010 ELLEY REVISION Registreret Revisionsanpartsselskab Claus Elley Registreret revisor Inger Kristensen Registreret revisor 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS REGNSKABSGRUNDLAG Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regler med de modifikationer der måtte være nødvendige for at sikre donorer et tilstrækkeligt informationsniveau. RESULTATOPGØRELSE Medlemskontingenter Medlemsindtægter er medtaget i det regnskabsår, hvor medlemskontingentet modtages, uanset kontingentets gyldighedsperiode. Tilskud Tilskud fra ministerier og fonde bevilget til bestemte formål er indtægtsført i takt med, at tilskuddet anvendes til dette formål. Øvrige tilskud indtægtsføres i det regnskabsår, hvor tilskuddet modtages. Renter Der er foretaget periodisering af renteindtægter og udgifter. BALANCEN Varebeholdninger Varebeholdninger er værdiansat til anskaffelsespris, og er efter en individuel vurdering nedskrevet for ukurans. Tilgodehavender Der foretages individuel vurdering af debitorerne, og hensættelse til tab foretages såfremt det anses for påkrævet. Likvide beholdninger Likvide beholdninger er opdelt i henholdsvis egne og bundne midler. Hensættelser Hensættelser omfatter indsamlede midler, hvor det primære formål med anvendelse er bevaring og opkøb af regnskov, samt midler øremærket til bestemte formål i de kommende år. Danida projekter m.m. Uforbrugte midler på igangværende projekter passiveres med henblik på anvendelse i kommende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi. 7

9 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER Bidrag og tilskud Medlemskontingenter Donationer Andre indtægter Administrationsbidrag Medlemsrelaterede udgifter Anvendte tilskud BRUTTORESULTAT Personaleudgifter Rejseudgifter Administrationsudgifter Lokaleudgifter Projektafdelingens nettodrift RESULTAT FØR FINANSIERING Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter ÅRETS RESULTAT

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Deposita Aktie DLH ANLÆGSAKTIVER I ALT VAREBEHOLDNINGER Tilgodehavender Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER I ALT Likvide beholdninger, egne Likvide beholdninger, bundne LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 PASSIVER Egenkapital primo Overført af årets resultat EGENKAPITAL Hensættelser øvrige Regnskovsindsamlingen Hensættelse til regnskovsfonden HENSÆTTELSER Miljøbevidstgørelse i Nicaragua, Fase II Kollektiv Ejendomsret, Fase III Bæredygtig Skovforvaltning i Chunco San Cristóbal Moskito-kvinders rettigheder og skovlandbrug i La Moskitia Bæredygtig Skovforvaltning, Fase II Bæredygtig Turisme, Fase II Caguama, et bufferzone projekt, Fase II Skovforvaltning for oprindelige folk i Rosita I Bæredygtig Skovforvaltning i Olanchito Certificering for små og lavintense skovbrugere i Mellemamerika Boliviarejse, projektrådgivning RAAN Kollektiv Ejendomsret IV Bæredygtig Skovforvaltning i BRP (SICO) Skovforvaltning for oprindelige folk i Rosita ll Bæredygtig Turisme i Nicaragua l CEJIS, Partnerskabsaktivitet DANIDA PROJEKTER

12 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009 PASSIVER 31. Anden gæld KORTFRISTET GÆLD PASSIVER I ALT

13 NOTER 1. BIDRAG OG TILSKUD DANIDA FDB NNT, salg af rejser mm Offentlige bidrag, øremærket Offentlige bidrag, frie Private bidrag, øremærket BOPA-Vandpenge, frie Private bidrag, frie ANDRE INDTÆGTER Salg af varer og ydelser Salg, forlagsvirksomhed Foredrag ADMINISTRATIONSBIDRAG Projektafdelingen Projektafdelingen, årsafregning Nature Tours Regnskovsindsamlingen ARA Kampagnen MEDLEMSRELATEREDE UDGIFTER Skov og Folk, trykning Skov og Folk, layout Skov og Folk, redaktør Skov og Folk, distribution Skov og Folk, PBS-gebyr Hjemmeside og webmaster

14 NOTER 5. ANVENDTE TILSKUD DANIDA BOPA-Vandpenge NNT, køb af flybilletter mm NEPCON, FSC lobbyarbejde Gruppen, rejseudgifter FDB Nep-Aid, Kuna DanWatch Cop 15 bistand Deltagelse i klimaforhandlinger Diverse foredrag Diverse kampagneudgifter PERSONALEUDGIFTER Løn, formand Løn, næstformand Løn, redaktør Sekretariatsmedarbejder inkl. pension m.m Sociale udgifter Personalevelfærd Refusion sygedagpenge Fordelte lønudgifter, NNT og redaktør Projektafdelingens andel af sociale udgifter Øvrige lønninger Hensat til kommunikationsmedarbejder i

15 NOTER 7. REJSEUDGIFTER Fly Tog bus Taxa Kørsel egen bil ADMINISTRATIONSUDGIFTER Kontorhold Telefon og telefax Revision Erhvervsforsikringer Dataløn Udgifter til kopimaskine Porto netto Småanskaffelser Konsulent EDB Abonnementer og kontingenter Generalforsamling Bestyrelsesarbejde og møder Kompetenceudvikling inkl. hensættelse Hensat til kommunikation og markedsføring Repræsentation Rejseforsikring netto Tab på debitorer Diverse

16 NOTER 9. LOKALEUDGIFTER Husleje, Odensegade 4 B Husleje, KMEK København Varme El, alle lejemål Rengøring og renovation Huslejeindtægt PROJEKTAFDELINGENS NETTODRIFT Lønudgifter inkl. pension og regulering af feriepengeforpligtelse Andre refusionsindtægter Administrationsmidler fra projekter Overheadmidler fra projekter Lønudgifter administration Administrationsbidrag til foreningen, 45% MA relaterede udgifter Kompetenceudvikling Overforbrug/underskud afsluttede projekter Øvrige udgifter Overført til rådgivning og tilsyn med projekter Overført til foreningen i

17 NOTER 11. TILGODEHAVENDER Tilgode, Naturkonto Merkur Tilgode, Panama, partner KE III Udlæg t-shirts Rebecca Tilgode, IPADE vedr. Rosita I Tilgode, vedr. Bonn-COP Rejseudlæg alle medarbejdere, netto Mellemregning MA-kontor Gruppen Bonn vedr. Tove Ryding Udlæg Berit, for PC Nepcon HENSÆTTELSER, ØVRIGE Kompetenceudvikling BOPA-vandpenge Frimondtlegatet Græsrodsfonden Poznan Tolke FDB Kommunikationsmedarbejder i Markedsføring og kommunikation foreningen

18 NOTER 13. REGNSKOVSINDSAMLINGEN Saldo 1. januar Indtægter Certifikater Renter, tilskrevet INDTÆGTER I ALT Udgifter Administration, 12% Hensat til regnskovsfonden UDGIFTER I ALT SALDO 31. DECEMBER Henlæggelse til regnskovsfonden Saldo 1. januar Årets hensættelser Anvendte midler

19 NOTER 14. MILJØBEVIDSTGØRELSE I NICARAGUA, FASE II Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Returneret til Danida TIL RÅDIGHED Udgifter Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration 7,527% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER KOLLEKTIV EJENDOMSRET III Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Tilbagebetalt til Danida TIL RÅDIGHED Udgifter Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration 7% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER

20 NOTER 16. BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING I CHONCO- SAN CRISTÓBAL Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Tilskud tilbagebetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Tab dækket af Nepenthes Optjente renter i året SALDO 31. DECEMBER MISKITO-KVINDERS RETTIGHEDER OG SKOV- LANDBRUG I LA MOSKITIA Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til administration i Danmark 7% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i året SALDO 31. DECEMBER

21 NOTER 18. BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING, FASE II Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Tilskud, udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration 7% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i året SALDO 31. DECEMBER BÆREDYGTIG TURISME, FASE II Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Tilskud, udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter Overført til partner i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til administration i Danmark 7% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i året SALDO 31. DECEMBER

22 NOTER 20. CAGUAMA, ET BUFFERZONEPROJEKT, FASE II Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Tilskud, betalt tilbage til Danida TIL RÅDIGHED Udgifter Overforbrug dækket af Nepenthes Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration 7% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i året SALDO 31. DECEMBER SKOVFORVALTNING FOR OPRINDELIGE FOLK I ROSITA Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Overforbrug dækket af Nepenthes Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Til gode hos partner Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til administration i Danmark 7% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i året SALDO 31. DECEMBER

23 NOTER 22. BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING I OLANCHITO Ubrugte midler ved årets begyndelse Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Overført til partner i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til administration i Danmark 7% UDGIFTER I ALT Uforbrugte midler ultimo Optjente renter i året SALDO 31. DECEMBER CERTIFICERING FOR SMÅ OG LAVINTENSE SKOVBRUGERE I MELLEMAMERIKA Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Overført til partnere i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration, 7 % UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER

24 NOTER 24. BOLIVIAREJSE, PROJEKTRÅDGIVNINGEN Uforbrugte midler ved årets begyndelse Tilbagebetalt til projektrådgivningen Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration, 7 % UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER RAAN Uforbrugte midler ved årets begyndelse Modtaget tilskud i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Forbrugt i Danmark i regnskabsåret UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER

25 NOTER 26. KOLLEKTIV EJENDOMSRET IV Uforbrugte midler ved årets begyndelse Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Overført til partner i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration, 7 % UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER BÆREDYGTIG SKOVFORVALTNING I BRP (SICO) Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Overført til partner i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration, 7 % UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER

26 NOTER 28. SKOVFORVALTNING FOR OPRINDELIGE FOLK I ROSITA II Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Overført til partner i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration, 7 % UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER BÆREDYGTIG TURISME I NICARAGUA I Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Overført til partner i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration, 7 % UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER

27 NOTER 30. CEJIS, PARTNERSKABSAKTIVITET Tilskud udbetalt i regnskabsåret TIL RÅDIGHED Udgifter: Overført til partner i regnskabsåret Forbrugt i Danmark i regnskabsåret Overført til dansk administration, 7 % UDGIFTER I ALT Ubrugte midler, ultimo Optjente renter i perioden SALDO 31. DECEMBER ANDEN GÆLD A-skat og AM-bidrag ATP, FIB-bidrag mm Skyldige beregnede feriepenge, funktionærer Skyldige feriepenge Deposita NNT Periodeafgrænsninger NNT Skyldig lønsumsafgift Deposita Skyldig revisor forening, projekter og NNT Anden gæld Skyldig merværdiafgift

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere