LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB"

Transkript

1 Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3 Klubben er optaget i foreningsregisteret. Navn og bomærke er herved beskyttet og navn og bomærke må kun benyttes af hvad art nævnes kan, efter godkendelse af klubbens bestyrelse. 1.0 Klubbens formål: 2.1 Klubbens formål er i samarbejde med DKK. og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser, at fremme avl og anvendelse samt at bidrage til og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarten af pointeren samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. 2.2 Klubbens formål søges nået ved: Afholdelse af markprøver. Bidrage til fastsættelse af standard for racen. Afholdelse af skuer eller udstillinger alene eller i forbindelse med DKK eller i samarbejde med andre specialklubber under DKK.

2 Anskaffelse af avlshunde, hjælp og vejledning til klubbens medlemmer ved salg af avlsdyr. Udsættelse af vandrepræmier, special - og ærespræmier til uddeling blandt klubbens medlemmer. De vandrepræmier, der tilhører klubben, kan ikke udføres af landet Klubbens samarbejde med DKK. 3.1 Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2 i DKK s love oprettede overenskomst. 3.2 Klubben er DKK s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet for pointeren. 3.3 Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse af DKK s sundhedsudvalg. godkendelse fra DKK DKK er berettiget til at udstede avlsforbud, men kun hvis dette er betinget af letale (dødelige) faktorer. 4.0 Medlemsskab: 4.1 Som medlem kan optager enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. 4.2 DKK s formand og administrerende direktør er kontingentfri medlemmer, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortrædere. 4.3 Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggende er samtlige myndige medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 4.4 Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og vælges på en ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. Æresmedlemmer betaler intet kontingent, men har, bortset herfra, samme forpligtigelser og rettigheder, som klubbens øvrige medlemmer. 5.0 Kontingent: 5.1 Der betales fra medlemmerne et årligt kontingent til bestridelse af klubbens udgifter og til konsolidering. Kontingentstørrelsen fastsættes af bestyrelsen. 6.0 Bestyrelsen: 6.1 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DKK. 6.2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. 6.3 Valgperioden for bestyrelsen er tre år. 6.4 Der vælges to suppleanter. En 1. suppleant og en 2. suppleant. Når en suppleant indtræder i stedet for et afgående bestyrelsesmedlem, overtager suppleanten det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at to suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 6.5 Valgperioden for suppleanter er tre år I det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, træder 1. suppleanten ind som nyt bestyrelsesmedlem. 6.7 Der vælges to revisorer. Revisorerne er på valg hvert år. 6.8 Til at bistå bestyrelsen, vælges et aktivitetsudvalg på to repræsentanter i fem geografiske regioner. Valgperioden er tre år. 6.9 De regionsvalgte repræsentanter skal være bosiddende i den region hvorom valget finder sted Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, regionsmedlemmer og revisorer kan finde sted.

3 Alle medlemmer, der har stemmeret, deltager i valget, og har ret til at stemme på samtlige bestyrelsesmedlemmer - suppleanter-regionsmedlemmer og revisorer Repræsentanterne afgår efter samme turnus som bestyrelsesmedlemmerne Regionsinddeling som følger: Region I: Nord for Mariager fjord og nord for amtsvej 579 Sundstrup, nord om Salling sluttende ved Harboøre. Herunder hører Læsø, Samsø og Anholt. Region II: Nord for en linje trukket fra Horsens - Give - Ølgod og Nymindegab, op til grænsen af reg. I. Region III: Fra den dansk - tyske grænse op til grænsen af reg. II. Region IV Fyn med omliggende øer. Region V Øerne øst for Storebælt samt Bornholm. 7.0 Bestyrelsens konstitution og arbejdsområde: 7.1 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og udpeger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det bestyrelsesmedlem, der har den højeste anciennitet, leder konstitueringen af formandsvalget. 7.2 Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler og meddeler sin kasserer fuldmagt til at disponere. 7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. 7.4 Bestyrelsens møder refereres i en protokol, der signeres af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 7.5 Bestyrelsen varetager klubbens løbende forretninger under ansvar over for generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed. 7.6 Bestyrelsen udpeger klubbens repræsentanter i diverse samarbejdende organisationer eller klubber så som DKK, DJU, FJD, Derbyudvalget og Danmarks Jægerforbund. 8.0 Ordinær generalforsamling: 8.1 Den ordinære generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. 8.2 Beslutning om forandring af eller tillæg til disse love eller om klubbens opløsning kan dog kun vedtages, når 2/3 af de repræsenterede stemmer derfor Såfremt en sådan beslutning vedtages på en generalforsamling, skal beslutningen yderligere forelægges en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. 8.4 På den ekstraordinære generalforsamling sker vedtagelsen ved almindeligt stemmeflertal. 8.5 Inden ikrafttrædelse af en sådan ændring eller klubbens opløsning, skal godkendelse heraf foreligge fra DKK Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. 8.7 Den afholdes altid i forbindelse med klubbens hovedprøve, hvis en sådan afholdes. Tiden og stedet for afholdelse bestemmes af bestyrelsen. 8.8 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved indkaldelse i "Jagthunden" og på Dansk pointerklub hjemmeside. ( pointerklub.dk) 8.9 Regnskabsåret fastsættes af bestyrelsen På den ordinære generalforsamlingen foretages: Valg af stemmetællere. Valg af dirigent. Beretning om klubbens forhold og virksomhed i det forløbne år til beslutning. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, repræsentanter til regionerne og 2 revisorer. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller klubbens medlemmer. Forslag fra medlemmer

4 kommer kun til behandling på generalforsamlingen, hvis de er meddelt formanden skriftligt inden 1. februar det pågældende år. Eventuelt Ønske fra dirigent, bestyrelse eller forsamlingen om skriftlig afstemning voteres ikke, det skal imødekommes Ekstraordinær generalforsamling: 9.1 Ekstraordinær generalforsamling udover den i 8.3. nævnte afholdes når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller efter skriftlig begæring af mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer. 9.2 Begæringen der stiles og sendes til såvel formanden som sekretær, skal indeholde oplysning om de forslag, der ønskes behandlet. 9.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter de samme regler som ordinær generalforsamling, men indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke sager, der bliver at foretage, og kun disse sager må komme til behandling. Indkaldelsen skal dog ske senest 2 måneder efter begæringens modtagelse. 9.4 Bestyrelsen fastsætter tid og sted under hensyntagen til 4 ugers reglen iflg Klubbens ophævelse: 10.1 Regler for klubbens eventuelle opløsning, herunder til hvilken organisation klubbens midler og fonds skal overgå, vedtages af generalforsamlingen Lovene træder i kraft, så snart de efter eksisterende love er godkendt og accepteret af DKK Disciplinærsager: 11.1 Disciplinærsager, som ikke kan ordnes i mindelighed mellem klubbens bestyrelse og de implicerede parter, fremsendes til DKK s disciplinærnævn til endelig afgørelse og kan ikke indbringes for generalforsamlingen/ repræsentantskabsmødet. Kun sådanne sager, der ifølge DKK s love kan medføre disciplinære foranstaltninger, kan behandles 11.2 Denne bestemmelse berører ikke en dommers, prøve- eller udstillingsleders ret og pligt til at træffe disciplinære foranstaltninger. Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende Disciplinære foranstaltninger 12.1 Sådanne foranstaltninger kan bestå i: a) Tildeling af 1.) misbilligelse 2.) Eller advarsel b) Frakendelse af kennelmærke. c) Frakendelse af tillidshverv. d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. f) Eksklusion. g) Nedlæggelse af avlsforbud DPK s bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK s love om disciplinære foranstaltninger.

5 Midlertidige disciplinære foranstaltninger 13.1 Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK s love En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger dog højst i 6 måneder Ikrafttræden 14.1 Ovenstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Holbæk den 4. april Endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Horsens den 28. april Lovene er godkendt af Dansk Kennel Klub iflg. skrivelse af den 17. juli 2014.

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere