Digitale kort og administrative registre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale kort og administrative registre"

Transkript

1 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr. 330

2 [Tom side]

3 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr Henning Sten Hansen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Hans Skov-Petersen Afdeling for By- og Landsplanlægning Forskningscentret for Skov & Landskab

4 Datablad Titel: Undertitel: Digitale kort og administrative registre Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata. Energi- og Miljøministeriets Areal Informations System. Forfattere: Henning Sten Hansen 1, Hans Skov-Petersen 2 Afdelinger: 1) Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser 2) Afdelingen for By- og Landsplanlægning, Forskningscentret for Skov & Landskab Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 330 Udgiver: URL: Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsestidspunkt: December 2000 Faglig kommentering: Layout: Bedes citeret: Kort: Martin Hvidberg, Forskningscentret for Skov & Landskab. Per Kristensen, Energistyrelsen. Henrik Larsen, Landsplanafdelingen. Ann-Katrine Holme Christoffersen Hansen, H. S. & Skov-Petersen, H. (2000): Digitale kort og administrative registre, Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser. XX s. - Faglig rapport fra DMU nr Udsnit af Kort & Matrikelstyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Frie emneord: Rapporten indeholder dels en beskrivelse af de vigtigste nationale databaser med stedfæstet information og dels en vejledning i sammenstilling imellem digitale kort og administrative registre. Rapportens første del beskriver de enkelte databaser med hensyn til bl.a. adgangsforhold, indhold og nøgler, hvoraf sidstnævnte spiller en afgørende rolle i forbindelse med sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Rapportens anden del fokuserer på praktiske forsøg med sammenstilling af digitale kort og administrative register. Der gives anvisninger på sammenstilling af Bygnings- og Boligregistret med bygningstemaet i TOP10DK. Desuden illustreres hvorledes Det Generelle Landbrugsregister og Centralt Husdyrbrugsregister kan tilknyttes digitale kort i form af Det digitale Matrikelkort, markblokkortet samt et punktbaseret adressetema. GIS, Dataintegration, Digitale kort, AIS Redaktionen afsluttet: November 2000 ISBN: ISSN: (trykt) X ISSN: (elektronisk) Papirkvalitet og tryk: Cyclus Office, 100 genbrugspapir. Grønager s Grafisk Produktion A/S. Denne tryksag er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Sideantal: 103 Oplag: 200 Pris: kr. 100,- (inkl. 25 moms, ekskl. forsendelse) Internetversion: Rapporten findes også som PDF-fil på DMU s hjemmeside Købes i boghandelen eller hos: Danmarks Miljøundersøgelser Postboks 358 Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde Tlf.: Fax: Miljøbutikken Information og Bøger Læderstræde København K Tlf.: Fax:

5 Indhold Forord 7 Sammenfatning 8 Summary 10 1 Indledning og baggrund Udvalgte databaser Konkrete forsøg med integration af digital kort og administrative registre 13 2 TOP10DK Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt 18 3 Matriklen Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 22 4 Bygnings- og Boligregisteret (BBR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Dokumentation Kommentarer i øvrigt 28 5 Krydsreferenceregisteret (KRR) / adresseregistret Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt 32 6 Ejendomsstamregistret (ESR) Introduktion. 33

6 6.2 Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 35 7 Det Centrale Personregister (CPR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 37 8 Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson m.m Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 41 9 Dansk Adresse- og Vejdatabase (DAV) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold: Entiteter Nøgler Henvisning til dokumentation Markblok-kort (DMK-Blok) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt Det Generelle LandbrugsRegister/ Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold: Entiteter Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt Danmarks Statistik/KÅS Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm. 52

7 12.3 Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 54 Forkortelser 56 Referencer: 57 Appendiks A 59 Appendiks B 73 Appendiks C 89

8 [Tom side]

9 Forord Den foreliggende rapport er resultatet af projektet Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata - et delprojekt under det overordnede projekt Areal Informations System (AIS). Projektet er udført i et samarbejde imellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL). Martin Hvidberg (Forskningscentret for Skov & Landskab), Per Kristensen (Energistyrelsen) samt Henrik Larsen (Landsplanafdelingen) har bidraget til projektet med konstruktiv kritik. Siden midten af halvfjerdserne er der i Danmark systematisk blevet indsamlet stedfæstet information i en række administrative registre. Adgang til registrene reguleres af Registertilsynet, der, indtil for få år siden, har udøvet en meget restriktiv praksis vedrørende registrenes bredere anvendelse. Der er imidlertid sket en opblødning i Registertilsynets holdning til data, der ikke direkte kan henføres til enkeltpersoner. Parallelt hermed er der etableret en samling digitale kortværker. Den digitale kortlægning af Danmark blev påbegyndt omkring 1980 af de regionale naturgasselskaber. Efterfølgende har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) etableret et landsdækkende digitalt topografisk kortværk (TOP10DK). For et par år siden afsluttedes desuden etableringen af et landsdækkende digitalt matrikelkort. TOP10DK og det digitale matrikelkort danner derfor umiddelbart et godt grundlag for integration af administrative registre og digitale kort. Udover nævnte nationale kortdatabaser har landbrugsministeriet etableret et digitalt markblokkort. At sammenstille data lagret i administrative registre med digitale kort kræver en unik relation imellem objekter i kortet og tilsvarende rækker i registret. Dette er generelt ikke umiddelbart tilfældet. Nærværende rapport giver dels en gennemgang af udvalgte registre og kortværker, og dels eksempler på, hvorledes der kan skabes overensstemmelse imellem kortdata på den ene side og registerdata på den anden side. Hovedrapporten indeholder en beskrivelse af de vigtigste nationale databaser med stedfæstet information, medens de mere tekniske aspekter vedrørende sammenstilling af digitale kort og administrative registre beskrives i bilagene A - C, som indeholder videnskabelige artikler fra henholdsvis Urban Data Management Symposium og ScanGIS - Scandinavian Conference on Geographical Information Science. Vi takker KMS for velvilligt at have stillet data til rådighed for projektet. Det drejer sig om TOP10DK og Digitalt matrikelkort for Vejle Kommune. Desuden takker vi Energistyrelsen for, i samarbejde med Kommunernes Landsforening, at have stillet en kopi af Bygnings- og Boligregistret til rådighed for nærværende projekt. 7

10 Sammenfatning Nærværende rapport indeholder dels en beskrivelse af de vigtigste nationale databaser med stedfæstet information, og dels en vejledning i sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Den danske offentlige forvaltning har siden 1970erne benyttet IT som et dagligt redskab i forvaltningen. På denne baggrund er der etableret en række administrative registre, hvoraf Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt Ejendomsstamregistret (ESR) er de vigtigste. Det ville have været bekvemt, om man ved registrenes etablering havde haft en højere grad af fornemmelse for den logiske sammenhæng registrene imellem. Sådan er det imidlertid ikke. Herudover er der siden starten af 1980erne etableret en samling digitale kortværker - først naturgasselskabernes og kommunernes tekniske kort, og siden hen Kort & Matrikelstyrelsens nationale kortværker som f.eks. TOP10DK og Det digitale Matrikelkort. Udover nævnte generelle databaser har landbrugsministeriet etableret et digitalt markblokkort med tilhørende register. At sammenstille data lagret i administrative registre med digitale kort kræver en unik relation imellem objekter i kortet og tilsvarende rækker i registret. Generelt er dette ikke umiddelbart tilfældet. Og det er problemerne med at skabe disse sammenhænge, der er temaet for nærværende rapport. Rapportens første del beskriver de enkelte databaser med hensyn til bl.a. adgangsforhold, indhold og nøgler, hvoraf sidstnævnte spiller en afgørende rolle i forbindelse med sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Rapportens anden del fokuserer på praktiske forsøg med sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Der gives anvisninger på sammenstilling af Bygnings- og Boligregistret (BBR) med bygningstemaet i TOP10DK. Da TOP10DK i princippet fødes uden nøgler, er hovedopgaven at tildele en entydig nøgle til hvert enkelt bygningsobjekt i TOP10DK. Det digitale matrikelkort indgår som et vigtigt led i denne proces. Matrikelkortet anvendes dels til at tildele ejendomsnumre til TOP10DK, og dels til at adskille sammenhængende bygninger i enkeltbygninger - svarende til de registrerede objekter i BBR. Desuden illustreres hvorledes Det Generelle LandbrugsRegister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) kan sammenstilles med digitale kort i form af Det digitale Matrikelkort, markblokkortet samt et punktbaseret adresse-tema genereret på grundlag af Dansk Adresse- og Vejdatabase (DAV). Markblok-kortet er en integreret del af landbrugsregistrene og kan derfor relativt enkelt sammenstilles med GLR og i nogen grad CHR. Det digitale Matrikelkort og forskellige former for adressekort kan ligeledes anvendes sammen med landbrugsregistrene, men med en mindre geografisk præcision. 8

11 Endelig undersøges forskellige strategier for rumlig aggregering af registerdata. Der fokuseres på skabelsen af et arealanvendelseskort for byområder på grundlag af kvadratiske celler af forskellige størrelser. Det konkluderes, at 100 meter celler er mest hensigtsmæssige i den konkrete sammenhæng. 9

12 Summary The present report is partly a description of the most important national databases with spatial information and partly a guide to the integration of digital maps and administrative databases. The Danish public administration has since the 1970's used information technology as an ordinary tool in their administration. On this background a number of administrative databases have been established of which the Central Person database (CPR), the Building and Dwelling database (BBR) plus the Property database (ESR) are the most important. It would have been convenient if their mutual interdependence had been taken into consideration. However, this is not the situation. Furthermore, since the beginning of the 1980s numerous digital maps have been established. First of all the technical map produced by the natural gas companies and the municipalities and later on the nation wide digital topographic map (TOP10DK) and the digital cadastral map - both databases produced by the National Survey and Cadastre - Denmark. Besides these general databases, the Ministry of Food, Agriculture and Fishery has produces a digital field block map with an attached attribute database. Joining data stored in administrative databases and digital maps requires a unique relation between objects in the map and the corresponding rows in the administrative database. However, generally this is not the situation. The problems in creating these connections are actually the topic for the current report. The first part of the report describes the individual databases regarding among other things admittance, contents and database keys, of which the last one is of great importance in joining digital maps and administrative databases. The second part of the report focuses on the efforts to integrate digital maps and administrative databases. The report contains guidelines concerning the join of the Building and Dwelling database (BBR) with the buildings in the national topographic database. As TOP10DK basically is produced without any database key, the main task is to assign a unique key to each individual building in TOP10DK. The digital cadastral map is an important element in this process. The digital cadastral map is partly used to assign property numbers to the buildings in TOP10DK, and partly to separate coherent buildings into individual buildings - corresponding to the entities in the Building and Dwelling database. In addition the report illustrates how to integrate The General Agriculture database (GLR) and The Central Domestic Animal database (CHR) with digital maps in the form of the digital cadastral map, the field block map and a point based address map generated by the Danish Address and Road database (DAV). The field block map is an integrated part of the agriculture databases and can therefore quite easy be joined with GLR and in some de- 10

13 gree CHR. The digital cadastral map and various forms of address maps can likewise be applied together with the agriculture databases, but with a lower geographic precision. Finally, various strategies for spatial aggregation of administrative data are analysed. The analysis is based on the generation of an urban land-use map based on square cells of different sizes. We may conclude, that 100 meter cells is most appropriate in the current context. 11

14 1 Indledning og baggrund Der er i Miljø- og Energiministeriet (MEM) et stigende behov for at kunne arbejde med forskellige data fra centrale registre, ofte i sammenhæng med ministeriets egne datasamlinger. I forbindelse med arbejdet med (geografisk-) sammenstilling af centrale registre, herunder specielt ejendomsregistre, med andre myndighedsdata, har det vist sig svært at få klarhed over tekniske, økonomiske og juridiske muligheder og begrænsninger. Nærværende rapport er en del af afrapporteringen af projektet Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata - et delprojekt under det overordnede projekt Areal Informations System (AIS) - der under ledelse af DMU er udført i Miljø- og Energiministeriet. Det er sigtet med rapporten at give et overblik over eksisterende, relevante databaser, digitale kort og centrale registre. Ofte er den påtænkte anvendelse i Miljø- og Energiministeriet atypisk i forhold til det oprindelige formål med registrene. Registrene er i de fleste tilfælde primært indrettet på opslag eller videregivelse af data om enkelte enheder (f.eks. bygninger), og i mindre grad på forespørgsler og overførsel af data for store områder, f.eks. hele landet. Samtidigt er det ligeledes blevet klart, at centrale registre ikke som udgangspunkt er indrettet på geografisk søgning eller analyse. Fremkomsten af f.eks. adresseregisteret og det digitale matrikelkort kan ses som løsninger på dette problem. Desuden må det i fremtiden forventes, at landsdækkende digitale kortprodukter - her tænkes specielt på TOP10DK - vil indeholde nøgler, der kan anvendes i forbindelse med sammenstilling med administrative registre. For hver af de udvalgte databaser beskrives følgende: Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm. Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt 1.1 Udvalgte databaser De kortprodukter og registre der er gennemgået nedenfor, er dels kendetegnet ved at være landsdækkende og generelt tilgængelige, og dels har de konkret været anvendt i forbindelse med diverse projekter i Miljø- og Energiministeriets regi - bl.a. Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata (nærværende rapport) samt Kort- 12

15 lægning af arealanvendelse i byområder. De beskrevne databaser er i de fleste tilfælde indkøbt til brug i Miljø- og Energiministeriet - enten som engangskøb eller et køb med tilhørende ajourføringsaftale. Således har Miljø- og Energiministeriet ved årsskiftet 1999/2000 indgået aftale med Kort & Matrikelstyrelsen om brug af TOP10DK og det digitale matrikelkort. 1.2 Konkrete forsøg med integration af digital kort og administrative registre Nøgler udgør et fundamentalt begreb indenfor informationsteknologi herunder geografisk informationsteknologi. Uden nøgler ingen sammenstilling af forskellige datasæt. Generelt er der ingen forskel på brugen af nøgler indenfor administrative databaser på den ene side og databaser med geografisk information på den anden side. På trods heraf er det erfaringsmæssigt vanskeligere at anvende nøgler på geografiske datasæt. Dette skyldes først og fremmest, at de geografiske data, der ønskes sammenstillet (eng. join), ikke som udgangspunkt er etableret med dette for øje. Da BBR blev etableret i 1977, var der formentlig ingen der overvejede, at dette register et par årtier senere skulle kobles til digitale kort. Mere overraskende er det imidlertid, at det netop etablerede digitale topografiske kortværk TOP10DK fødes uden nøgler, hvilket betyder at dette udmærkede kortværk kun vanskeligt kan sammenstilles med administrative registre. Der er efterhånden gennemført en række forsøg med integration af administrative data og digitale kort - især på ejendomsdataområdet, eksempelvis det såkaldte Herning-forsøg (Kort & Matrikelstyrelsen, 1993). Forsøget anvender adresser og matrikler/ejendomme som grundlæggende enheder. På denne baggrund blev der udført sammenstillinger imellem digitale kort og administrative registre - bl.a. BBR. Det kan umiddelbart forekomme overraskende, at bygninger ikke indgår i Herning-forsøget, da bygningen umiddelbart må betragtes som den vigtigste enhed i BBR, men på grund af uens definitioner af bygningsobjektet i henholdsvis det digitale kort og BBR, er dette er besværlig opgave. I mange tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt, at kunne arbejde med enkelte bygninger. Derfor er der i forbindelse med AIS-projektet udarbejdet metoder til at sammenstille individuelle bygnings-enheder med de tilsvarende poster i BBR (se artiklen " Integrating digital maps and administrative registers - Danish experiences" - appendix A). Ejendomsrelaterede data har hidtil spillet hovedrollen i diverse forsøg på at sammenstille offentlige landsdækkende registre med digitale kort. Udover ejendomsregistrene er der imidlertid etableret to landsdækkende registre med landbrugsdata. Disse registre - det Generelle LandbrugsRegister (GLR) samt det Centrale Husdyrsbrugs- Register (CHR) - har ikke samme brede anvendelsesområde som ejendomsregistrene, men er ikke desto mindre begyndt at spille en betydningsfuld rolle indenfor administration og forskning vedrørende miljøforhold. Nært knyttet til GLR og CHR er der etableret et landsdækkende digitalt kortværk - Markblok-kortet. Dette kort spil- 13

16 ler naturligvis en vigtig rolle ved præsentation af GLR- og CHR-data geografisk. Markblok-kortet er imidlertid ikke et alment tilgængeligt kort. Alternativt kan det digitale matrikelkort eller stedfæstede adresser anvendes. Artiklen "Modelling the spatial patterns of environmental sustainability indicators" (appendix B) beskriver hvorledes landbrugsdata fra GLR/CHR kan sammenstilles med såvel markblok-kortet som adresser og matrikler. Ved sammenstilling, aggregering og disaggregering af data - eksempelvis i forbindelse med integration af registerdata og digitale kort, er det vigtigt at være bevidst om de forskellige fordele og ulemper, der kan være forbundet med at vælge den ene strategi for sammenstilling frem for den anden. Bør man vælge det digitale matrikelkort frem for arealrammerne i TOP10DK - eller vil et regulært grid være bedst. Hvor stor en cellestørrelse bør der i så fald arbejdes med? Årsagerne kan blandt andet være renhed, relevans, rumlig objektivitet, datatilgængelighed, datamodel, manglende geografisk nøjagtighed samt støj i de indgående egenskabsdata. I forbindelse med nærværende projekt vurderedes "renheden" af en aggregering af BBR ved hjælp af dels TOP10DK s arealramme, og dels 50-, 100-, 200-, 400- og 800-meters regulære grid (Skov-Petersen, 1999). Det viste sig, at et 100-meter grid, hvad renhed angår, giver lige så gode resultater som TOP10DK. Et 50-meter grid giver flere rene klasser, men det areal, der kan klassificeres, falder drastisk, primært fordi 50-meter cellerne "falder" imellem husene og derfor klassificeres som ubebyggede (se endvidere artiklen "Spatial aggregation strategies applications in urban land use mapping" appendix C). Figur 1 giver en skematisk fremstilling af relationer mellem registre anvendt i forbindelse med projektet. Registret er vist som kasser (med skygger), relationer som linier og fælles nøgler i afrundede kasser. 14

17 BBR Kommunenr. Vejkode Vejnummer (vejbogstav) Kommunenr. Vejkode Vejnummer (vejbogstav) GLR/CHR Kommunenr. Ejendomsnr. Kommunenr. Ejendomsnr. Kommunenr. Ejendomsnr. Bygningsnr. Kommunenr. Vejkode Vejnummer (vejbogstav) Bloknummer Kommunenummer ESR DMK-Blok Kommunenr. Ejendomsnr. Kommunenr. Ejerlav Matrikelnr. Matrikellitra KKR/ Adresseregister Geografisk relation Kommunenummer Geografisk relation Matrikelreg. KÅS Kommunenr. Ejerlav Matrikelnr. Matrikellitra Geografisk relation Geografisk relation Digitale Matrikelkort Geografisk relation Geografisk relation TOP10DK Figur 1. Relationer imellem databaser anvendt i forbindelse med projektet. Forkortelser: se side

18 2 TOP10DK 2.1 Introduktion TOP10DK er Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) digitale vektor grundkort, der henvender sig til brugere, der arbejder i målestoksforhold mellem 1: og 1: TOP10DK er generelt baseret på luftfotos i 1: (se fig. 2). Kortværket anvendes dels som et selvstændigt distribueret digitalt kortværk, og dels som grundlag for den fremtidige produktion af de øvrige analoge topografiske kort, herunder 1-, 2- og 4 cm kortene. Formålet med etableringen af TOP10DK har været at danne grundlag for den topografiske kortproduktion at være referenceramme for andre geografiske registreringer at være det topografiske grundlag for geografiske informationssystemer Kortværket er i sensommeren 2000 færdigt for hele landet bortset fra Viborg Amt samt den nordlige del af Ringkøbing Amt. Det forventes at være færdigproduceret inden udgangen af år TOP10DK er planlagt med en 5-årig ajourføringssekvens. 2.2 Myndighed: Institution, kontaktperson mm. KMS har produceret kortværket og har den fulde ophavsret. Styrelsen står desuden for ibrugtagningstilladelser og fysisk distribution. Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Yderligere oplysninger om levering, brugsrettigheder og pris fås ved henvendelse til Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Indhold Indholdet i TOP10DK er under løbende revision. Da etableringen af TOP10DK er forløbet over en længere årrække, vil de seneste pro- 16

19 duktioner indeholde enkelte udvidelser/ændringer sammenlignet med de tidligste TOP10DK-data. Ifølge specifikationen (Kort & Matrikelstyrelsen, 1995a) indeholder TOP10DK følgende elementer Trafik Motorvej, motortrafikvej, vej, sti, jernbane Bebyggelse Bykerne, industri, lav/høj bebyggelse Bygning Tank/silo, bygning, drivhus Natur Dæmning, dige, skrænt, råstofområde, levende hegn, trægruppe, skov, gartneri, hede sandklit, vådområde Kultur Rekreativt område, fredet fortidsminde, sportsanlæg, kirkegård Teknik Parkeringsareal, start-/landingsbane, vindmølle, højspændingsledning, teknisk areal, telemast/-tårn Hydrografi Havn, kystlinie, sø, grøft, vandløbsmidte/-bred, dambrug Diverse Brugsgrænse langs vej, topografisk linie Højdekurver 2.5 Nøgler TOP10DK indeholder ikke i sin nuværende form nøgler, der kan anvendes i forbindelse med sammenstillinger med øvrige registre. På sigt er det meningen, at bl.a. bygninger og vejmidter skal påføres nøgler. Sammenstilling med administrative registre foregår derfor udelukkende ved hjælp af andre kortdatabaser - især Det Digitale Matrikelkort og Adresseregistret/Krydsreferenceregistret. 2.6 Henvisning til dokumentation For generelle informationer om færdiggørelse, indhold mm. se Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside 17

20 Kort & Matrikelstyrelsen (1995a). TOP10DK specifikation. Kort & Matrikelstyrelsen. Detaljerede oplysninger om TOP10DK kan fås i publikationen Kort & Matrikelstyrelsen (1999). TOP10DK - Geometrisk registrering. Specifikation udgave Juni Kommentarer i øvrigt Kortværket indgår som et væsentligt grundlag for opbygningen af grundrammen (arealanvendelseskortlægningen) i Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System. 18

21 Skæru Å ndal Tomasminde Fiskbæk H use Kar ensdal Ølgår d Fruetofte Kor sfoldgård Havredal Abildbæ k Brøndsted Bi-lidt Kvaks minde Rands Kragelund Randsgård Stenhøjgård Dortealund gskovgård g Hørregård Ravnsgård Surkær Brøndsted Skov Grø nvang j Spang Å Ballegård Østedgård Pjedsted Elbohus Kokobbel us Spang Skov Ellegår d Tygesminde Karmedal Bredstrup Engdalgård Stallerupgård Stallerup Spanggård Bredstrupgård Haugård Hvidsminde Grø nlundgård Albjerg Bredstruplund Voldbygård Bredstrup Mark Hofmansminde Rerslevgård Milehøj ELBO DAL Hermansminde Kas taniely 1 : Kobb Figur 2. Udsnit af TOP10DK med Kort & Matrikelstyrelsens forslag til symboler, farver og tekster 19

22 3 Matriklen 3.1 Introduktion. Matriklen består af et register over samtlige faste ejendomme samt et kortværk med skeldokumentation. Matriklen er således det eneste register, der er tilknyttet et kortværk. Matriklen er i dag fuldt digitaliseret, og bortset fra København og Frederiksberg Kommuner, der selvstændigt har produceret for deres respektive områder, har været forestået af KMS. Opdateringen foregår ved indberetning til KMS fra de praktiserende landinspektører (bortset fra Københavns og Frederiksberg Kommuner) /Enemark & Kristensen, 1994). 3.2 Myndighed: Institution, kontaktperson mm. KMS har ophavsret til data for hele landet bortset fra Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvor kommunerne selv har ophavsretten. For køb, teknisk specifikation og fysisk videregivelse henvises der til: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Vedrørende data fra Københavns kommune henvises der til: Københavns Kommune Stadskonduktørembedet Ottiliavej Valby Vedrørende data fra Frederiksberg kommune henvises der til: Frederiksberg Kommune Vej- og Matrikelafdelingen Frederiksberg Bredgade 2000 Frederiksberg Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Yderligere oplysninger om levering, brugsrettigheder og pris fås ved henvendelse til ovenstående institutioner. Der kan opnås on-line adgang via tilmelding til WebMatriklen, der giver adgang til matrikulære oplysninger om enkeltejendomme. WebMatriklen findes på Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside. Oprettelsesgebyret er kr. 155,-. Hertil skal lægges en kvartalsmæssig abonnementspris på kr. 515,- samt kr. 8,25 pr. søgning. 20

23 3.4 Indhold Matrikelkortet og Matrikelregistret er i princippet to selvstændige systemer, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. Ofte forudsætter en given anvendelse imidlertid adgang til begge databaser. Matrikelkortet er et juridisk kortværk indeholdende bl.a. ejendomsgrænser, fredsskove og strandbeskyttelseslinier. At kortværket er juridisk betyder, at de registrerede ejendomsgrænser kan afvige fra de faktiske ejendomsgrænser. Indeholdt i matrikelkortet er desuden en række administrative grænser for bl.a. ejerlav, sogne og kommuner. Ejerlav er en underinddeling af sogne, og Danmark er opdelt i ca ejerlav. Bortset fra enkelte tilfælde vil kommunegrænser altid følge ejerlavsgrænser. Matrikelregistret indeholder information om hvert eneste jordstykke i Danmark - dvs. aktuelt mere end 2 mill. De enkelte jordstykker er i registret identificeret ved matrikelbetegnelsen. Matrikelkortet indeholder bl.a.: Fikspunkter Skel og skelnumre Matrikelnumre Fredsskovgrænser Veje Administrative grænser (sogne og opmålingsdistrikter) Ejerlavsbetegnelse Sognenavne Kommunenavne Vandløbs- og sønavne Indholdet i matrikelregistret omfatter bl.a.: Ejerlavsnummer og -betegnelse Matrikelnummer Kommunenummer og -navn Ejendomsnummer (ESR) Samlet areal Vejareal Fredsskovsareal 21

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Natur- og vildtreservater

Natur- og vildtreservater 80 AREAL INFORMATIONS SYSTEMET Natur- og vildtreservater Natur- og vildtreservater Baggrund og formål Vildtreservater oprettes i henhold til Lov om jagt- og vildtforvaltning med det formål at beskytte

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th

Side 1. Hørsholmsgade 28 st th Hørsholmsgade 28 Generelle oplysninger Beliggenhed Hørsholmsgade 28 Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København Matrikelnummer 2769 Ejendomsnummer 260429 Moderejendomsnummer 0 Zone Byzone Ejendommen benyttes

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed BBR. Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen EGEDAL KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE RÅDHUSTORVET 2, 3660 STENLØSE Modtager: Troldholm II c/o: Dorthe Kjeldgård Hansen Kommune nr.:

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Modtager:

Læs mere

BNBO: Arealkortlægning

BNBO: Arealkortlægning BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund]

BBR-instruks. Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon. Indholdsfortegnelse. [Forside] - [Bund] [Forside] - [Bund] BBR-instruks Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Kolofon Titel: BBR-instruks Undertitel: Retningslinier for føring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Forfatter:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom

Dokumentation. Husholdningernes formue i fast ejendom Dokumentation Husholdningernes formue i fast ejendom Individbaserede registre Ejerboliger og andelsboliger Juni 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø MARKEDSVÆRDI AF HUSHOLDNINGERNES FASTE

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Syddjurs Kommune Team Byggeri. Oplysninger om grunde Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer

GIS 1 og GIS 2. Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion. 2. Filtyper og håndtering af filer. 3. MapInfo's værktøjer GIS 1 og GIS 2 Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Metadata om geodata.

Læs mere

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12)

Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) Index for lektioner i GIS 1 (lektion 1-12) 1. GIS - introduktion (11 p) 1.1 Indledning 1.2 Definition af GIS 1.3 Udvikling i brug af GIS 1.4 Forudsætninger for at bruge GIS 1.5 Info-database om geodata.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune

BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune BBR-tilsynsrapport for Ishøj Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010, j.nr. 10/01354 BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Ishøj kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE,EJD.BESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne Hansen. 5800 Nyborg NYBORG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE -MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Andelsboligforeningen Skovparken II c/o: Arne

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004

PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 PlanDK2 Model for kommunale plandata April 2004 Landsplanafdelingen Skov- og Naturstyrelsen Miljøministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Behovet for og nytteværdien af PlanDK2...4

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Areal Bolig/Erhverv/ Andet Langeland kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482 7666

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

TOP10DK. Geometrisk registrering. Specifikation udgave 3.1.0. juni 1999

TOP10DK. Geometrisk registrering. Specifikation udgave 3.1.0. juni 1999 TOP10DK Geometrisk registrering Specifikation udgave 3.1.0 juni 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Forord... 3 Ændringer i forhold til forrige

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3 Morten Lybech Thøgersen, EMD Datakilder til GIS oa. for anvendelse i WindPRO Indenlandske Amter Skov og Naturstyrelsen Kort og matrikelstyrelsen Miljøministeriets

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde ESBJERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ESBJERG KOMMUNE, TORVEGADE 74, 6700 ESBJERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 561 315465

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME. Oplysninger om grunde HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HOLSTEBRO KOMMUNE BYGGERI OG EJENDOMME RÅDHUSET - KIRKESTRÆDE 11, 7500 HOLSTEBRO Modtager:

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE PLAN & BYG., RÅDHUSET, 2800 KGS. LYNGBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Matrikel og Jura J.nr. Ref. jl/lahni Den 12. oktober 2012 Både landinspektørfirmaer og KMS bruger tid på fejlagtige

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Rudersdal kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rudersdal kommune Øverødvej 2, Rådhuset, 2840 Holte Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund SALGSOPSTILLING Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund Kontantpris: 2.950.000 Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro Lystejendom

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig?

Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Investeringer i byliv og bylivskvalitet kan det betale sig? Nedsamling Grønne områder er forskellige og skaber væsentlig forskellig værdi. Vi kan komme med et kvalificeret bud på værdien af de forskellige

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012

Notat. Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø. Den 13. juni 2012 Notat Emne: Salg af 3 ejendomme Til: Byrådet Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. juni 2012 Vedrørende salg af Louisevej 100, Skovridervej 22 og Eugen Warmings Vej 10 Der vedlægges

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

Energiforbrugsdata i BBR

Energiforbrugsdata i BBR Energiforbrugsdata i BBR Lidt om data, kvalitet, loven og de fremtidige planer Lars Misser Geoforum Temadag 27. november 2014 BBR som register for energidata Energiområdet er ét af 3 primære formål med

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Denne prisliste. indeholder priser. for Geodatastyrelsens. standardprodukter/-ydelser

Denne prisliste. indeholder priser. for Geodatastyrelsens. standardprodukter/-ydelser Denne prisliste indeholder priser for Geodatastyrelsens standardprodukter/-ydelser gældende for 2014 Priserne er pr. enhed og gældende fra den 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Standardprisliste... 3

Læs mere