Digitale kort og administrative registre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale kort og administrative registre"

Transkript

1 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr. 330

2 [Tom side]

3 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Digitale kort og administrative registre Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System Faglig rapport fra DMU, nr Henning Sten Hansen Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser Hans Skov-Petersen Afdeling for By- og Landsplanlægning Forskningscentret for Skov & Landskab

4 Datablad Titel: Undertitel: Digitale kort og administrative registre Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata. Energi- og Miljøministeriets Areal Informations System. Forfattere: Henning Sten Hansen 1, Hans Skov-Petersen 2 Afdelinger: 1) Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser 2) Afdelingen for By- og Landsplanlægning, Forskningscentret for Skov & Landskab Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 330 Udgiver: URL: Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsestidspunkt: December 2000 Faglig kommentering: Layout: Bedes citeret: Kort: Martin Hvidberg, Forskningscentret for Skov & Landskab. Per Kristensen, Energistyrelsen. Henrik Larsen, Landsplanafdelingen. Ann-Katrine Holme Christoffersen Hansen, H. S. & Skov-Petersen, H. (2000): Digitale kort og administrative registre, Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser. XX s. - Faglig rapport fra DMU nr Udsnit af Kort & Matrikelstyrelsens kortmateriale er gengivet i henhold til tilladelse G18/1997. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Sammenfatning: Frie emneord: Rapporten indeholder dels en beskrivelse af de vigtigste nationale databaser med stedfæstet information og dels en vejledning i sammenstilling imellem digitale kort og administrative registre. Rapportens første del beskriver de enkelte databaser med hensyn til bl.a. adgangsforhold, indhold og nøgler, hvoraf sidstnævnte spiller en afgørende rolle i forbindelse med sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Rapportens anden del fokuserer på praktiske forsøg med sammenstilling af digitale kort og administrative register. Der gives anvisninger på sammenstilling af Bygnings- og Boligregistret med bygningstemaet i TOP10DK. Desuden illustreres hvorledes Det Generelle Landbrugsregister og Centralt Husdyrbrugsregister kan tilknyttes digitale kort i form af Det digitale Matrikelkort, markblokkortet samt et punktbaseret adressetema. GIS, Dataintegration, Digitale kort, AIS Redaktionen afsluttet: November 2000 ISBN: ISSN: (trykt) X ISSN: (elektronisk) Papirkvalitet og tryk: Cyclus Office, 100 genbrugspapir. Grønager s Grafisk Produktion A/S. Denne tryksag er mærket med det nordiske miljømærke Svanen. Sideantal: 103 Oplag: 200 Pris: kr. 100,- (inkl. 25 moms, ekskl. forsendelse) Internetversion: Rapporten findes også som PDF-fil på DMU s hjemmeside Købes i boghandelen eller hos: Danmarks Miljøundersøgelser Postboks 358 Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde Tlf.: Fax: Miljøbutikken Information og Bøger Læderstræde København K Tlf.: Fax:

5 Indhold Forord 7 Sammenfatning 8 Summary 10 1 Indledning og baggrund Udvalgte databaser Konkrete forsøg med integration af digital kort og administrative registre 13 2 TOP10DK Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt 18 3 Matriklen Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 22 4 Bygnings- og Boligregisteret (BBR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Dokumentation Kommentarer i øvrigt 28 5 Krydsreferenceregisteret (KRR) / adresseregistret Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt 32 6 Ejendomsstamregistret (ESR) Introduktion. 33

6 6.2 Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 35 7 Det Centrale Personregister (CPR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 37 8 Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson m.m Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 41 9 Dansk Adresse- og Vejdatabase (DAV) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold: Entiteter Nøgler Henvisning til dokumentation Markblok-kort (DMK-Blok) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt Det Generelle LandbrugsRegister/ Centralt HusdyrbrugsRegister (GLR/CHR) Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold: Entiteter Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt Danmarks Statistik/KÅS Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm. 52

7 12.3 Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation 54 Forkortelser 56 Referencer: 57 Appendiks A 59 Appendiks B 73 Appendiks C 89

8 [Tom side]

9 Forord Den foreliggende rapport er resultatet af projektet Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata - et delprojekt under det overordnede projekt Areal Informations System (AIS). Projektet er udført i et samarbejde imellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL). Martin Hvidberg (Forskningscentret for Skov & Landskab), Per Kristensen (Energistyrelsen) samt Henrik Larsen (Landsplanafdelingen) har bidraget til projektet med konstruktiv kritik. Siden midten af halvfjerdserne er der i Danmark systematisk blevet indsamlet stedfæstet information i en række administrative registre. Adgang til registrene reguleres af Registertilsynet, der, indtil for få år siden, har udøvet en meget restriktiv praksis vedrørende registrenes bredere anvendelse. Der er imidlertid sket en opblødning i Registertilsynets holdning til data, der ikke direkte kan henføres til enkeltpersoner. Parallelt hermed er der etableret en samling digitale kortværker. Den digitale kortlægning af Danmark blev påbegyndt omkring 1980 af de regionale naturgasselskaber. Efterfølgende har Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) etableret et landsdækkende digitalt topografisk kortværk (TOP10DK). For et par år siden afsluttedes desuden etableringen af et landsdækkende digitalt matrikelkort. TOP10DK og det digitale matrikelkort danner derfor umiddelbart et godt grundlag for integration af administrative registre og digitale kort. Udover nævnte nationale kortdatabaser har landbrugsministeriet etableret et digitalt markblokkort. At sammenstille data lagret i administrative registre med digitale kort kræver en unik relation imellem objekter i kortet og tilsvarende rækker i registret. Dette er generelt ikke umiddelbart tilfældet. Nærværende rapport giver dels en gennemgang af udvalgte registre og kortværker, og dels eksempler på, hvorledes der kan skabes overensstemmelse imellem kortdata på den ene side og registerdata på den anden side. Hovedrapporten indeholder en beskrivelse af de vigtigste nationale databaser med stedfæstet information, medens de mere tekniske aspekter vedrørende sammenstilling af digitale kort og administrative registre beskrives i bilagene A - C, som indeholder videnskabelige artikler fra henholdsvis Urban Data Management Symposium og ScanGIS - Scandinavian Conference on Geographical Information Science. Vi takker KMS for velvilligt at have stillet data til rådighed for projektet. Det drejer sig om TOP10DK og Digitalt matrikelkort for Vejle Kommune. Desuden takker vi Energistyrelsen for, i samarbejde med Kommunernes Landsforening, at have stillet en kopi af Bygnings- og Boligregistret til rådighed for nærværende projekt. 7

10 Sammenfatning Nærværende rapport indeholder dels en beskrivelse af de vigtigste nationale databaser med stedfæstet information, og dels en vejledning i sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Den danske offentlige forvaltning har siden 1970erne benyttet IT som et dagligt redskab i forvaltningen. På denne baggrund er der etableret en række administrative registre, hvoraf Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt Ejendomsstamregistret (ESR) er de vigtigste. Det ville have været bekvemt, om man ved registrenes etablering havde haft en højere grad af fornemmelse for den logiske sammenhæng registrene imellem. Sådan er det imidlertid ikke. Herudover er der siden starten af 1980erne etableret en samling digitale kortværker - først naturgasselskabernes og kommunernes tekniske kort, og siden hen Kort & Matrikelstyrelsens nationale kortværker som f.eks. TOP10DK og Det digitale Matrikelkort. Udover nævnte generelle databaser har landbrugsministeriet etableret et digitalt markblokkort med tilhørende register. At sammenstille data lagret i administrative registre med digitale kort kræver en unik relation imellem objekter i kortet og tilsvarende rækker i registret. Generelt er dette ikke umiddelbart tilfældet. Og det er problemerne med at skabe disse sammenhænge, der er temaet for nærværende rapport. Rapportens første del beskriver de enkelte databaser med hensyn til bl.a. adgangsforhold, indhold og nøgler, hvoraf sidstnævnte spiller en afgørende rolle i forbindelse med sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Rapportens anden del fokuserer på praktiske forsøg med sammenstilling af digitale kort og administrative registre. Der gives anvisninger på sammenstilling af Bygnings- og Boligregistret (BBR) med bygningstemaet i TOP10DK. Da TOP10DK i princippet fødes uden nøgler, er hovedopgaven at tildele en entydig nøgle til hvert enkelt bygningsobjekt i TOP10DK. Det digitale matrikelkort indgår som et vigtigt led i denne proces. Matrikelkortet anvendes dels til at tildele ejendomsnumre til TOP10DK, og dels til at adskille sammenhængende bygninger i enkeltbygninger - svarende til de registrerede objekter i BBR. Desuden illustreres hvorledes Det Generelle LandbrugsRegister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) kan sammenstilles med digitale kort i form af Det digitale Matrikelkort, markblokkortet samt et punktbaseret adresse-tema genereret på grundlag af Dansk Adresse- og Vejdatabase (DAV). Markblok-kortet er en integreret del af landbrugsregistrene og kan derfor relativt enkelt sammenstilles med GLR og i nogen grad CHR. Det digitale Matrikelkort og forskellige former for adressekort kan ligeledes anvendes sammen med landbrugsregistrene, men med en mindre geografisk præcision. 8

11 Endelig undersøges forskellige strategier for rumlig aggregering af registerdata. Der fokuseres på skabelsen af et arealanvendelseskort for byområder på grundlag af kvadratiske celler af forskellige størrelser. Det konkluderes, at 100 meter celler er mest hensigtsmæssige i den konkrete sammenhæng. 9

12 Summary The present report is partly a description of the most important national databases with spatial information and partly a guide to the integration of digital maps and administrative databases. The Danish public administration has since the 1970's used information technology as an ordinary tool in their administration. On this background a number of administrative databases have been established of which the Central Person database (CPR), the Building and Dwelling database (BBR) plus the Property database (ESR) are the most important. It would have been convenient if their mutual interdependence had been taken into consideration. However, this is not the situation. Furthermore, since the beginning of the 1980s numerous digital maps have been established. First of all the technical map produced by the natural gas companies and the municipalities and later on the nation wide digital topographic map (TOP10DK) and the digital cadastral map - both databases produced by the National Survey and Cadastre - Denmark. Besides these general databases, the Ministry of Food, Agriculture and Fishery has produces a digital field block map with an attached attribute database. Joining data stored in administrative databases and digital maps requires a unique relation between objects in the map and the corresponding rows in the administrative database. However, generally this is not the situation. The problems in creating these connections are actually the topic for the current report. The first part of the report describes the individual databases regarding among other things admittance, contents and database keys, of which the last one is of great importance in joining digital maps and administrative databases. The second part of the report focuses on the efforts to integrate digital maps and administrative databases. The report contains guidelines concerning the join of the Building and Dwelling database (BBR) with the buildings in the national topographic database. As TOP10DK basically is produced without any database key, the main task is to assign a unique key to each individual building in TOP10DK. The digital cadastral map is an important element in this process. The digital cadastral map is partly used to assign property numbers to the buildings in TOP10DK, and partly to separate coherent buildings into individual buildings - corresponding to the entities in the Building and Dwelling database. In addition the report illustrates how to integrate The General Agriculture database (GLR) and The Central Domestic Animal database (CHR) with digital maps in the form of the digital cadastral map, the field block map and a point based address map generated by the Danish Address and Road database (DAV). The field block map is an integrated part of the agriculture databases and can therefore quite easy be joined with GLR and in some de- 10

13 gree CHR. The digital cadastral map and various forms of address maps can likewise be applied together with the agriculture databases, but with a lower geographic precision. Finally, various strategies for spatial aggregation of administrative data are analysed. The analysis is based on the generation of an urban land-use map based on square cells of different sizes. We may conclude, that 100 meter cells is most appropriate in the current context. 11

14 1 Indledning og baggrund Der er i Miljø- og Energiministeriet (MEM) et stigende behov for at kunne arbejde med forskellige data fra centrale registre, ofte i sammenhæng med ministeriets egne datasamlinger. I forbindelse med arbejdet med (geografisk-) sammenstilling af centrale registre, herunder specielt ejendomsregistre, med andre myndighedsdata, har det vist sig svært at få klarhed over tekniske, økonomiske og juridiske muligheder og begrænsninger. Nærværende rapport er en del af afrapporteringen af projektet Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata - et delprojekt under det overordnede projekt Areal Informations System (AIS) - der under ledelse af DMU er udført i Miljø- og Energiministeriet. Det er sigtet med rapporten at give et overblik over eksisterende, relevante databaser, digitale kort og centrale registre. Ofte er den påtænkte anvendelse i Miljø- og Energiministeriet atypisk i forhold til det oprindelige formål med registrene. Registrene er i de fleste tilfælde primært indrettet på opslag eller videregivelse af data om enkelte enheder (f.eks. bygninger), og i mindre grad på forespørgsler og overførsel af data for store områder, f.eks. hele landet. Samtidigt er det ligeledes blevet klart, at centrale registre ikke som udgangspunkt er indrettet på geografisk søgning eller analyse. Fremkomsten af f.eks. adresseregisteret og det digitale matrikelkort kan ses som løsninger på dette problem. Desuden må det i fremtiden forventes, at landsdækkende digitale kortprodukter - her tænkes specielt på TOP10DK - vil indeholde nøgler, der kan anvendes i forbindelse med sammenstilling med administrative registre. For hver af de udvalgte databaser beskrives følgende: Introduktion Myndighed: Institution, kontaktperson mm. Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Indhold Nøgler Henvisning til dokumentation Kommentarer i øvrigt 1.1 Udvalgte databaser De kortprodukter og registre der er gennemgået nedenfor, er dels kendetegnet ved at være landsdækkende og generelt tilgængelige, og dels har de konkret været anvendt i forbindelse med diverse projekter i Miljø- og Energiministeriets regi - bl.a. Integration imellem administrative registre og miljø-/naturdata (nærværende rapport) samt Kort- 12

15 lægning af arealanvendelse i byområder. De beskrevne databaser er i de fleste tilfælde indkøbt til brug i Miljø- og Energiministeriet - enten som engangskøb eller et køb med tilhørende ajourføringsaftale. Således har Miljø- og Energiministeriet ved årsskiftet 1999/2000 indgået aftale med Kort & Matrikelstyrelsen om brug af TOP10DK og det digitale matrikelkort. 1.2 Konkrete forsøg med integration af digital kort og administrative registre Nøgler udgør et fundamentalt begreb indenfor informationsteknologi herunder geografisk informationsteknologi. Uden nøgler ingen sammenstilling af forskellige datasæt. Generelt er der ingen forskel på brugen af nøgler indenfor administrative databaser på den ene side og databaser med geografisk information på den anden side. På trods heraf er det erfaringsmæssigt vanskeligere at anvende nøgler på geografiske datasæt. Dette skyldes først og fremmest, at de geografiske data, der ønskes sammenstillet (eng. join), ikke som udgangspunkt er etableret med dette for øje. Da BBR blev etableret i 1977, var der formentlig ingen der overvejede, at dette register et par årtier senere skulle kobles til digitale kort. Mere overraskende er det imidlertid, at det netop etablerede digitale topografiske kortværk TOP10DK fødes uden nøgler, hvilket betyder at dette udmærkede kortværk kun vanskeligt kan sammenstilles med administrative registre. Der er efterhånden gennemført en række forsøg med integration af administrative data og digitale kort - især på ejendomsdataområdet, eksempelvis det såkaldte Herning-forsøg (Kort & Matrikelstyrelsen, 1993). Forsøget anvender adresser og matrikler/ejendomme som grundlæggende enheder. På denne baggrund blev der udført sammenstillinger imellem digitale kort og administrative registre - bl.a. BBR. Det kan umiddelbart forekomme overraskende, at bygninger ikke indgår i Herning-forsøget, da bygningen umiddelbart må betragtes som den vigtigste enhed i BBR, men på grund af uens definitioner af bygningsobjektet i henholdsvis det digitale kort og BBR, er dette er besværlig opgave. I mange tilfælde vil det imidlertid være nødvendigt, at kunne arbejde med enkelte bygninger. Derfor er der i forbindelse med AIS-projektet udarbejdet metoder til at sammenstille individuelle bygnings-enheder med de tilsvarende poster i BBR (se artiklen " Integrating digital maps and administrative registers - Danish experiences" - appendix A). Ejendomsrelaterede data har hidtil spillet hovedrollen i diverse forsøg på at sammenstille offentlige landsdækkende registre med digitale kort. Udover ejendomsregistrene er der imidlertid etableret to landsdækkende registre med landbrugsdata. Disse registre - det Generelle LandbrugsRegister (GLR) samt det Centrale Husdyrsbrugs- Register (CHR) - har ikke samme brede anvendelsesområde som ejendomsregistrene, men er ikke desto mindre begyndt at spille en betydningsfuld rolle indenfor administration og forskning vedrørende miljøforhold. Nært knyttet til GLR og CHR er der etableret et landsdækkende digitalt kortværk - Markblok-kortet. Dette kort spil- 13

16 ler naturligvis en vigtig rolle ved præsentation af GLR- og CHR-data geografisk. Markblok-kortet er imidlertid ikke et alment tilgængeligt kort. Alternativt kan det digitale matrikelkort eller stedfæstede adresser anvendes. Artiklen "Modelling the spatial patterns of environmental sustainability indicators" (appendix B) beskriver hvorledes landbrugsdata fra GLR/CHR kan sammenstilles med såvel markblok-kortet som adresser og matrikler. Ved sammenstilling, aggregering og disaggregering af data - eksempelvis i forbindelse med integration af registerdata og digitale kort, er det vigtigt at være bevidst om de forskellige fordele og ulemper, der kan være forbundet med at vælge den ene strategi for sammenstilling frem for den anden. Bør man vælge det digitale matrikelkort frem for arealrammerne i TOP10DK - eller vil et regulært grid være bedst. Hvor stor en cellestørrelse bør der i så fald arbejdes med? Årsagerne kan blandt andet være renhed, relevans, rumlig objektivitet, datatilgængelighed, datamodel, manglende geografisk nøjagtighed samt støj i de indgående egenskabsdata. I forbindelse med nærværende projekt vurderedes "renheden" af en aggregering af BBR ved hjælp af dels TOP10DK s arealramme, og dels 50-, 100-, 200-, 400- og 800-meters regulære grid (Skov-Petersen, 1999). Det viste sig, at et 100-meter grid, hvad renhed angår, giver lige så gode resultater som TOP10DK. Et 50-meter grid giver flere rene klasser, men det areal, der kan klassificeres, falder drastisk, primært fordi 50-meter cellerne "falder" imellem husene og derfor klassificeres som ubebyggede (se endvidere artiklen "Spatial aggregation strategies applications in urban land use mapping" appendix C). Figur 1 giver en skematisk fremstilling af relationer mellem registre anvendt i forbindelse med projektet. Registret er vist som kasser (med skygger), relationer som linier og fælles nøgler i afrundede kasser. 14

17 BBR Kommunenr. Vejkode Vejnummer (vejbogstav) Kommunenr. Vejkode Vejnummer (vejbogstav) GLR/CHR Kommunenr. Ejendomsnr. Kommunenr. Ejendomsnr. Kommunenr. Ejendomsnr. Bygningsnr. Kommunenr. Vejkode Vejnummer (vejbogstav) Bloknummer Kommunenummer ESR DMK-Blok Kommunenr. Ejendomsnr. Kommunenr. Ejerlav Matrikelnr. Matrikellitra KKR/ Adresseregister Geografisk relation Kommunenummer Geografisk relation Matrikelreg. KÅS Kommunenr. Ejerlav Matrikelnr. Matrikellitra Geografisk relation Geografisk relation Digitale Matrikelkort Geografisk relation Geografisk relation TOP10DK Figur 1. Relationer imellem databaser anvendt i forbindelse med projektet. Forkortelser: se side

18 2 TOP10DK 2.1 Introduktion TOP10DK er Kort & Matrikelstyrelsens (KMS) digitale vektor grundkort, der henvender sig til brugere, der arbejder i målestoksforhold mellem 1: og 1: TOP10DK er generelt baseret på luftfotos i 1: (se fig. 2). Kortværket anvendes dels som et selvstændigt distribueret digitalt kortværk, og dels som grundlag for den fremtidige produktion af de øvrige analoge topografiske kort, herunder 1-, 2- og 4 cm kortene. Formålet med etableringen af TOP10DK har været at danne grundlag for den topografiske kortproduktion at være referenceramme for andre geografiske registreringer at være det topografiske grundlag for geografiske informationssystemer Kortværket er i sensommeren 2000 færdigt for hele landet bortset fra Viborg Amt samt den nordlige del af Ringkøbing Amt. Det forventes at være færdigproduceret inden udgangen af år TOP10DK er planlagt med en 5-årig ajourføringssekvens. 2.2 Myndighed: Institution, kontaktperson mm. KMS har produceret kortværket og har den fulde ophavsret. Styrelsen står desuden for ibrugtagningstilladelser og fysisk distribution. Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Yderligere oplysninger om levering, brugsrettigheder og pris fås ved henvendelse til Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Indhold Indholdet i TOP10DK er under løbende revision. Da etableringen af TOP10DK er forløbet over en længere årrække, vil de seneste pro- 16

19 duktioner indeholde enkelte udvidelser/ændringer sammenlignet med de tidligste TOP10DK-data. Ifølge specifikationen (Kort & Matrikelstyrelsen, 1995a) indeholder TOP10DK følgende elementer Trafik Motorvej, motortrafikvej, vej, sti, jernbane Bebyggelse Bykerne, industri, lav/høj bebyggelse Bygning Tank/silo, bygning, drivhus Natur Dæmning, dige, skrænt, råstofområde, levende hegn, trægruppe, skov, gartneri, hede sandklit, vådområde Kultur Rekreativt område, fredet fortidsminde, sportsanlæg, kirkegård Teknik Parkeringsareal, start-/landingsbane, vindmølle, højspændingsledning, teknisk areal, telemast/-tårn Hydrografi Havn, kystlinie, sø, grøft, vandløbsmidte/-bred, dambrug Diverse Brugsgrænse langs vej, topografisk linie Højdekurver 2.5 Nøgler TOP10DK indeholder ikke i sin nuværende form nøgler, der kan anvendes i forbindelse med sammenstillinger med øvrige registre. På sigt er det meningen, at bl.a. bygninger og vejmidter skal påføres nøgler. Sammenstilling med administrative registre foregår derfor udelukkende ved hjælp af andre kortdatabaser - især Det Digitale Matrikelkort og Adresseregistret/Krydsreferenceregistret. 2.6 Henvisning til dokumentation For generelle informationer om færdiggørelse, indhold mm. se Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside 17

20 Kort & Matrikelstyrelsen (1995a). TOP10DK specifikation. Kort & Matrikelstyrelsen. Detaljerede oplysninger om TOP10DK kan fås i publikationen Kort & Matrikelstyrelsen (1999). TOP10DK - Geometrisk registrering. Specifikation udgave Juni Kommentarer i øvrigt Kortværket indgår som et væsentligt grundlag for opbygningen af grundrammen (arealanvendelseskortlægningen) i Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System. 18

21 Skæru Å ndal Tomasminde Fiskbæk H use Kar ensdal Ølgår d Fruetofte Kor sfoldgård Havredal Abildbæ k Brøndsted Bi-lidt Kvaks minde Rands Kragelund Randsgård Stenhøjgård Dortealund gskovgård g Hørregård Ravnsgård Surkær Brøndsted Skov Grø nvang j Spang Å Ballegård Østedgård Pjedsted Elbohus Kokobbel us Spang Skov Ellegår d Tygesminde Karmedal Bredstrup Engdalgård Stallerupgård Stallerup Spanggård Bredstrupgård Haugård Hvidsminde Grø nlundgård Albjerg Bredstruplund Voldbygård Bredstrup Mark Hofmansminde Rerslevgård Milehøj ELBO DAL Hermansminde Kas taniely 1 : Kobb Figur 2. Udsnit af TOP10DK med Kort & Matrikelstyrelsens forslag til symboler, farver og tekster 19

22 3 Matriklen 3.1 Introduktion. Matriklen består af et register over samtlige faste ejendomme samt et kortværk med skeldokumentation. Matriklen er således det eneste register, der er tilknyttet et kortværk. Matriklen er i dag fuldt digitaliseret, og bortset fra København og Frederiksberg Kommuner, der selvstændigt har produceret for deres respektive områder, har været forestået af KMS. Opdateringen foregår ved indberetning til KMS fra de praktiserende landinspektører (bortset fra Københavns og Frederiksberg Kommuner) /Enemark & Kristensen, 1994). 3.2 Myndighed: Institution, kontaktperson mm. KMS har ophavsret til data for hele landet bortset fra Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvor kommunerne selv har ophavsretten. For køb, teknisk specifikation og fysisk videregivelse henvises der til: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Vedrørende data fra Københavns kommune henvises der til: Københavns Kommune Stadskonduktørembedet Ottiliavej Valby Vedrørende data fra Frederiksberg kommune henvises der til: Frederiksberg Kommune Vej- og Matrikelafdelingen Frederiksberg Bredgade 2000 Frederiksberg Adgangsforhold: Fysisk, juridisk og økonomisk Yderligere oplysninger om levering, brugsrettigheder og pris fås ved henvendelse til ovenstående institutioner. Der kan opnås on-line adgang via tilmelding til WebMatriklen, der giver adgang til matrikulære oplysninger om enkeltejendomme. WebMatriklen findes på Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside. Oprettelsesgebyret er kr. 155,-. Hertil skal lægges en kvartalsmæssig abonnementspris på kr. 515,- samt kr. 8,25 pr. søgning. 20

23 3.4 Indhold Matrikelkortet og Matrikelregistret er i princippet to selvstændige systemer, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. Ofte forudsætter en given anvendelse imidlertid adgang til begge databaser. Matrikelkortet er et juridisk kortværk indeholdende bl.a. ejendomsgrænser, fredsskove og strandbeskyttelseslinier. At kortværket er juridisk betyder, at de registrerede ejendomsgrænser kan afvige fra de faktiske ejendomsgrænser. Indeholdt i matrikelkortet er desuden en række administrative grænser for bl.a. ejerlav, sogne og kommuner. Ejerlav er en underinddeling af sogne, og Danmark er opdelt i ca ejerlav. Bortset fra enkelte tilfælde vil kommunegrænser altid følge ejerlavsgrænser. Matrikelregistret indeholder information om hvert eneste jordstykke i Danmark - dvs. aktuelt mere end 2 mill. De enkelte jordstykker er i registret identificeret ved matrikelbetegnelsen. Matrikelkortet indeholder bl.a.: Fikspunkter Skel og skelnumre Matrikelnumre Fredsskovgrænser Veje Administrative grænser (sogne og opmålingsdistrikter) Ejerlavsbetegnelse Sognenavne Kommunenavne Vandløbs- og sønavne Indholdet i matrikelregistret omfatter bl.a.: Ejerlavsnummer og -betegnelse Matrikelnummer Kommunenummer og -navn Ejendomsnummer (ESR) Samlet areal Vejareal Fredsskovsareal 21

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer

Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Alle jordlodder i Danmark får nu eget matrikelnummer Januar 2000 1 q 5 a 5 b 4 l 2 ag 4 k 2 c 24 b For at opnå en entydig betegnelse af alle jordlodder i Danmark har Kort & Matrikelstyrelsen besluttet,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 6: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne I det følgende anføres det, i hvilket omfang de enkelte registre er omfattet af bestemmelserne i lov om behandling

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen.

Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Videregivelsesregler for KMD e-distribution Videregivelsesregler angivet i dette dokument, er regler fastlagt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Efter en tilmelding til KMD e-distribution, vil du modtage

Læs mere

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter.

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter. Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Cpr. Nr. Dato 15-11-2016 Navn Sagsbehandler Berørte boliger og borgere Stordige - Klimatilpasning Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling j ÅRHUS KOM MUN E Magistratens 2. Afdeling & Magistratens 5. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 00.15.00.A21.002.03 51 Registrering af ejendomsdata m.v. i Århus

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne

Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Bilag 1: Oversigt over videregivelsesreglerne Side 2 af 6 Oversigt over videregivelsesreglerne De registre, der videregives oplysninger fra gennem OIS, indeholder i vidt omfang personoplysninger. Ved personoplysninger

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

Grundkortudvalget principaftale

Grundkortudvalget principaftale Grundkortudvalget principaftale Aftale om principper for samarbejde om den tekniske og topografiske kortlægning mellem Kort & Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening Indledning Boligministeriet

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur FOT-3 Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur Formål og mål med gruppens arbejde At fastlægge en samlet specifikation

Læs mere

Udviklingstrends i Region Midt s landområder

Udviklingstrends i Region Midt s landområder Udviklingstrends i Region Midt s landområder Beskrivelser og modeller med fokus på at fastslå udviklingstræk og kvalificere prognoser, bl.a. med relation til den fremtidige energiforsyning Jan Kloster

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference Kort10 - en del af den geografiske infrastruktur Produktblad juni 2006 Kort10 som fælles geografisk reference 2 Kort10, produktblad juni 2006 Kort10 en del af den geografiske infrastruktur Kort10 er en

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere

Det digitale M a t r i k e l k o r t

Det digitale M a t r i k e l k o r t Det digitale M a t r i k e l k o r t - den administrative løsning produktblad, september 1999 Et administrativt grundlag Det digitale Matrikelkort er det kortværk, der viser ejendomsforholdene i Danmark.

Læs mere

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører

Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Eksempler på håndtering af strandbeskyttelseslinien i matrikulære sager. Til praktiserende landinspektører Notat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Til praktiserende landinspektører KORT & MATRIKELSTYRELSEN Juridisk Område Journalnr : 130-001/2002 Ref : trh Tlf : 35 87 55 44 Fax : 35 87 50 64 E-post : trh@kms.dk

Læs mere

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen

Geokodning af BBR-data. Integration i den kommunale sagsbehandling. Gevinster. Sten Frandsen Geokodning af BBR-data Integration i den kommunale sagsbehandling Gevinster Sten Frandsen Teknisk Assistent Kortteknikker GIS-medarbejder 1989 Odense Tekniske Skole 1990 GeoMasters / Kampsax 1997 Nyborg

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) BEK nr 195 af 07/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j. nr. 07/08217

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Natur- og vildtreservater

Natur- og vildtreservater 80 AREAL INFORMATIONS SYSTEMET Natur- og vildtreservater Natur- og vildtreservater Baggrund og formål Vildtreservater oprettes i henhold til Lov om jagt- og vildtforvaltning med det formål at beskytte

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Brug af ejendomsdata fra OIS ved Teknik og Miljøområdet, Nordjyllands Amt

Brug af ejendomsdata fra OIS ved Teknik og Miljøområdet, Nordjyllands Amt Brug af ejendomsdata fra OIS ved Teknik og Miljøområdet, Nordjyllands Amt Birgit Larsen og Bent Villadsen, Nordjyllands Amt 11 amter benytter i dag samme system til håndtering af ejendomsdata fra OIS (den

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Afrapportering af FOT-bygningsforsøg. Forsøg med generalisering af TK bygninger til TOP10DK bygninger en intern evaluering i Kort & Matrikelstyrelsen

Afrapportering af FOT-bygningsforsøg. Forsøg med generalisering af TK bygninger til TOP10DK bygninger en intern evaluering i Kort & Matrikelstyrelsen Afrapportering af FOT-bygningsforsøg Forsøg med generalisering af TK bygninger til TOP10DK bygninger en intern evaluering i Kort & Matrikelstyrelsen Produktudviklingskontoret, Kort & Matrikelstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Etage: ST, Side/Dør: TV 5 64/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Odense Kommune Digitalisering og Geodata -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR:

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR: Køge kommune, Ejbyvej 19, : 259 Køge kommune Ejendomsnummer: 15331 Beliggenhed: Ejbyvej 19 Adresse: Ejbyvej 19 Postnummer: Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika

Læs mere

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292 Vejle, Vorkvej 73, 64 Egtved : 63 Vejle Ejendomsnummer: 3117 Beliggenhed: Vorkvej 73 Postnummer: 64 Egtved Vurderingskreds: 6 Benyttelse: Andre vurderinger. Ejer Hovedejer GILDECENTERFONDEN, c/o SCT GEORGS

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

MANUAL BBR side 1 (22-10-2015)

MANUAL BBR side 1 (22-10-2015) MANUAL BBR side 1 (22-10-2015) Kapitel 10 BBR Indholdsfortegnelse GENEREL BESKRIVELSE AF MODULET 2 SYSTEMOPSÆTNING 5 TABELOPSÆTNING 6 DIREKTE REKVIRERING 7 Tilmeld direkte rekvirering 7 Rekvirering af

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere