Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening"

Transkript

1 Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1

2 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens formål er at dække medlemmernes behov for landøkonomisk rådgivning, samt varetage landbofamiliernes interesser overfor det øvrige samfund. Tilhørsforhold 3 Foreningen er medlem af Landbrug og Fødevarer Medlemmer 4 Enhver person eller virksomhed, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer optages personer der er selvstændige landmænd, enten som ejere, brugere, disses ægtefæller og andre, der driver en landbrugsbedrift. Andre personer, selskaber, institutioner, firmaer m.v. kan optages som passive medlemmer. Andre landbrugsfaglige foreninger kan ligeledes optages som passive medlemmer. Æresmedlemmer kan optages efter indstilling fra bestyrelsen. 5 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af februar måned af foreningens sekretariat. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den 1.maj, fortaber medlemmet sine rettigheder. 6 Ved kontingentets betaling har medlemmerne ret til: At gøre brug af foreningens faglige rådgivning At deltage i foreningens møder og andre arrangementer At modtage Landbrug & Fødevarers medlemsblad. At gøre brug af Foreningens øvrige tilbud. 7 Indmeldelse i foreningen sker gennem sekretariatet. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter. 8 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til sekretariatet inden den 1. december med virkning fra det følgende regnskabsår. Generalforsamlingen 9 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. 2

3 Hvert aktivt medlemskab giver ret til en stemme samt yderligere en stemme til ægtefælle/samlever. Hver person kan dog kun have ret til en stemme. Der kan ikke stemmes ved stedfortræder. 10 Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. 11 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar eller marts måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal, eller 25 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. Formanden indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem bekendtgørelse i dagspressen med angivelse af dagsorden. 12 Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsområde og vedrørende stemmeafgivningen. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 13 På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning om alle områder af foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år. 3. Forhandlinger om bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidste afsluttede regnskabsår. 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfv. 16 i foreningens vedtægter. 8. Øvrige valg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt 14 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest 7 dage før generalforsamlingen. 15 Personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Forslag til kandidater skal afgives skriftlig. Ved afstemningen stemmes efter prioriteringsmetoden. Den første person, der ikke opnår valg, er valgt som suppleant. En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den er påført netop det antal navne, som svarer til det antal medlemmer, der skal vælges, ekskl. suppleanter. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller et medlem kræver det, ellers ved håndsoprækning. Der kan ikke stemmes ved stedfortræder. Bestyrelsen 3

4 16 Bestyrelsen består af 8 medlemmer: Formanden, vælges af og blandt samtlige aktive medlemmer. Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten af perioden på nærmest følgende generalforsamling. 7 medlemmer vælges af og blandt samtlige aktive medlemmer. Der vælges hvert en suppleant. Suppleanten er valgt for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Valgene sker således: I lige årstal vælges formand, samt 3 medlemmer til bestyrelsen. I ulige årstal sker valg til øvrige bestyrelsesposter (4). Foreningen har repræsentanter i LMO s bestyrelse i henhold til interessentskabskontrakten. 17 Bestyrelsen træder sammen senest den første hverdag efter 1. april og vælger selv sin næstformand og udpeger sekretær og kasserer. Der vælges formand for Åbent Landbrug i VFL, og der vælges/udpeges repræsentanter til Østjyske Deltidslandmænd. 18 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer, under ansvar overfor generalforsamlingen, afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed. 19 Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til at behandle løbende sager, under ansvar overfor bestyrelsen 20 Foreningens faglige arbejde udøves gennem LMO i samvirke med andre landøkonomiske foreninger. 21 Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. På områder, hvor der samarbejdes med andre landøkonomiske foreninger, kan personale ansættes og afskediges, og ansættelses- og arbejdsvilkår bestemmes af den fælles ledelse. 22 Bestyrelsen fastlægger retningsliner for arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens ansatte samt regler om vederlag for arbejde udført i foreningens tjeneste. 23 Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejendom. Foreningen tegnes normalt ved underskrift af bestyrelsens formand og foreningens sekretær. Ved formandens forfald, af næstformanden, sammen med foreningens sekretær. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 24 Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger. 25 4

5 Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, som skønnes at have betydning for dens virksomhed. 26 Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når denne finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at andre kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Voldgift 27 Tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgift på tre medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger et medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe ligeledes et medlem. Rettens tredje medlem er den stedlige civildommer, som er rettens formand. Såfremt enten foreningen eller et medlem ikke inden 14 dage efter, at have modtaget opfordringen til at udpege et medlem til voldgiftsretten, har gjort dette, udpeges denne voldgiftmand af den anden part. Voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er udpeget af retten. Hver af parterne skal have anledning til at afgive to skriftlige indlæg til sagens forberedelse. Til hvert indlægs udarbejdelse gives en frist på tre uger. Herefter afholdes en mundtlig forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. Voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest 14 dage efter den mundtlige forhandlingsafslutning. Kendelsen kan ikke indankes for domstolene. Hæftelse 28 Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. Regnskab og revision 29 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen. 30 Regnskabet revideres af én valgt statsautoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor vælges for 1 år af gangen. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 31 Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål. Vedtægtsændringer og ophør 32 Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændringer kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 5

6 Hvis der på generalforsamlingen er flertal, men ikke 2/3, for vedtægtsændringen, kan forslaget gennemføres med absolut flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med dette formål. 33 Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som denne, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den forening, der sker tilslutning til, samtidig godkendes. 34 Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres landboforeningens formue, ejendele og forpligtelser til denne. 35 Ved foreningens totale ophør kan foreningens formue og ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men foreningen kan på den sidste afholdte generalforsamling beslutte, at formue og ejendom, anvendes til gavn for landbruget inden for foreningens område. Ikrafttræden 36 Disse vedtægter træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter og er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen den 14.marts 2011 og træder i kraft d. 14. marts 2011, umiddelbart efter vedtagelsen. Vejle, den 2015 dirigent 6

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere