VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11

2 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 2. FORMÅL: 2.1. Foreningens formål er at erhverve, bebygge og drive ejendommene Sundbakken 12 og 14 beliggende på matr. nr. 36 m Stensballe by, Vær. 3. MEDLEMMER: 3.1. Andelshaverne skal være medlem af foreningen Hver andelshaver må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog Alle personer over 15 år kan mod betaling af et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af generalforsamlingen, optages på foreningens venteliste. Indmeldelsesgebyret er et engangsvederlag, der indgår som indtægt i foreningen. a. Foreningen fører fortegnelse over de personer, der er optaget på ventelisten, ved hjælp af et ventelistenummer. Ventelistenummeret angiver personens placering på ventelisten for erhvervelse af boligret i foreningen. b. Optagelse på foreningens venteliste indebærer ikke godkendelse som andelshaver jfr. 11. c. Udmeldelse af foreningen medfører ikke tilbagebetaling af indmeldelsesgebyr Panthavere og andre, som på grund af misligholdelse af pantebrevsforpligtelser, har erhvervet en andel efter en tvangsauktion og som ikke ønsker at bebo andelen, skal senest ved udgangen af en periode på 6 måneder begyndende ved udløbet af den måned, der følger efter den måned, hvor overtagelsen efter tvangsauktionen er stadfæstet, have anmeldt en ny andelshaver til godkendelse jfr I modsat fald kan foreningens bestyrelse disponere over andelen jfr. 16., men dog således, at indtil bestyrelsen endeligt har disponeret andelen, vil 5.2 stadig gælde for den person, der er anført som ejer af andelen efter tvangsauktionen Andelsforeningen må ikke yde lån eller stille sikkerhed for lån mod pant i en andel opnået via gældsbrev eller andet lovformeligt dokument udstedt af andelshaver til andelsforeningen 4. OPSIGELSE: 4.1. Andelshaverne kan ikke opsige medlemskabet af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i 11 til 19 om overdragelse af andel. 5. HÆFTELSE: 5.1. Bolighavende medlemmer hæfter alene med værdien af deres andel jfr Værdien af andelen indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital uden, at denne forrentes Et bolighavende medlem eller vedkommendes bo hæfter, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6. ANDEL: 6.1. Bolighavende medlemmer har del i foreningens formue i forhold til værdien af deres andel jfr For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis Til brug for tinglysning af et pantebrev eller retsforfølgning i en andel, jfr. Tinglysningslovens 42 k, stk. 5, skal bestyrelsen efter anmodning fra andelshaveren, långiveren eller udlægshaveren inden 2 uger afgive erklæring om, hvorvidt den, som tinglysningsdokumentet vedrører, er den person, der er godkendt som andelshaver med brugsret til den pågældende lejlighed. Bestyrelsen har endvidere pligt til at oplyse, om foreningen har stillet garanti i forbindelse med købet af den pågældende andel og om størrelsen af det garanterede beløb. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 2 af 11

3 7. BOLIGYDELSE: 7.1. Den samlede boligydelse udgøres af summen af pkt. 7.2 og 7.3: 7.2. Boligafgiften, som beregnes som summen af a. Kreditforeningsydelsen, som udgør den procentuelle andel jfr. 6.1 af den samlede ydelse på de(t) til enhver tid værende kreditforeningslån optaget af andelsboligforeningen. b. Andelen af fællesudgifter, som fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Anvendelsesudgifter a. A conto betalinger til vand og varme; størrelsen af disse betalinger fastlægges af bestyrelsen baseret på de(t) realiserede/forventede forbrug/omkostninger Boligydelsen indbetales månedsvis forud over foreningens valgte betalingsservice til andelsboligforeningens konto i det af foreningen valgte pengeinstitut 8. VEDLIGEHOLDELSE: 8.1. Andelshaveren har den fulde indvendige vedligeholdelses og istandsættelsespligt af boligen. Fornyelse af tapet og maling eller anden istandsættelse, som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og boligens karakter Den udvendige vedligeholdelse inkl. vedligeholdelse af indretning til afløb, vej- og haveanlæg samt forsyning med el, varme og vand påhviler andelsboligforeningen Vedtages det på en generalforsamling at iværksætte forbedringer/ændringer i foreningens ejendom, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens/ændringens gennemførelse Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør jfr Alle andelshavere kan deltage i lettere vedligeholdelsesarbejder på foreningens ejendom. Vedligeholdelsesarbejdet planlægges og gennemføres på bestyrelsens foranledning. Generalforsamlingen kan fastsætte et månedligt kompensationsbeløb for de andelshavere, som deltager i dette vedligeholdelsesarbejde og som yder en arbejdsindsats efter forudgående aftale med bestyrelsen og indenfor rammerne af det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på foreningens ejendom/fællesarealer. Det månedlige kompensationsbeløb modregnes i det opkrævede fællesudgiftsbeløb. 9. FORANDRINGER: 9.1. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen, men inden en forandring udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med byggelovgivningen, andre offentlige foreskrifter samt de regler, der måtte foreligge for foreningen For forandringer, der kræver byggetilladelse, er den enkelte andelshaver selv ansvarlig for først at indhente bestyrelsens accept og dernæst indhente byggetilladelsen. Arbejdet kan ikke iværksættes, før byggetilladelse har været forevist bestyrelsen. 10. UDLEJNING: En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin bolig i samme omfang som en lejer kan udleje sin lejebolig efter lejeloven. Aftaler udover lejelovens bestemmelser kan en andelshaver kun indgå med bestyrelsens tilladelse. a. Alle aftaler vedrørende udleje eller udlån skal fremsendes i kopi til bestyrelsen. b. Uanset lejeboligen udlejes jfr. denne paragraf, vil andelshaver hæfte for betaling af boligydelser jfr. 7. c. Bestyrelsen kan forlange, at der stilles sikkerhed for betaling af boligafgiften, fællesudgifter og a conto varme og vand i en periode op til 6 måneder. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 3 af 11

4 11. OVERDRAGELSE AF ANDEL: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er denne berettiget til at overdrage sin andel jfr. 14, idet bestyrelsen dog skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. 12. OVERDRAGELSESSUM: Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i boligen og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue: a. Anskaffelsesprisen. b. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. c. Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter 2A i Lov om vurdering af landets faste ejendomme Til de i 12.2 anførte værdier kan lægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen Ved opgørelse af foreningens formue efter 12.2, litra a, fratrækkes prioritetsgæld i foreningens ejendom opgjort til pantebrevsrestgælden. Ved opgørelsen efter litra b og c fratrækkes prioritetsgælden opgjort til kursværdi, for realkreditlån kursværdien af obligationsrestgælden Generalforsamlingsbeslutningen vedrørende 12.2 er bindende, selvom en højere pris kunne opnås. Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning. 13. VURDERING AF PRIS PÅ FORBEDRINGER, INVENTAR M.M.: Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening denne skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 4 af 11

5 14. FREMGANGSMÅDE VED OVERDRAGELSE AF ANDEL: Inden en andelshaver frit kan sælge sin andel, skal bestyrelsen skriftligt tilkendegive, at der ikke på foreningens oprettede venteliste jfr. 3.3 og 25.9.d, er opført personer, som skal tilbydes den ledige andel, før denne kan betragtes som frit omsættelig for den pågældende andelshaver. a. Uanset regler om venteliste jfr. 14.1, finder reglerne i 14.5 direkte anvendelse, hvis en andelshaver ønsker at overdrage sin andel til. 1. Personer, som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. 2. Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie. 3. Et eksisterende medlem af andelsboligforeningen jfr Hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, skal foreningen udlevere nøgleoplysningsskemaer jfr. bilag 1 og 2 i Bek. nr. 159 af 16/12/2013 eller senere gældende udgaver af denne bekendtgørelse til den andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget relevante oplysninger vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre mv Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen, andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar samt øvrige dokumenter og nøgleoplysninger som specificeret i Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelsen, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Hvis salgsaktiviteter eller salg for en andel igangsættes/gennemføres uden sælger har iagttaget 14.1 og 14.3, er foreningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr ,- fra sælgeren af andelen. Beløbet vil blive opkrævet sammen med boligydelsen fordelt over en 3 måneders periode efter sælgeren skriftlig er blevet gjort opmærksom på misligholdelse af vedtægternes 14.1 og/eller Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, som kan oprettes på en af bestyrelsen udarbejdet standardformular eller tilsvarende formular med minimum samme indhold. Overdragelsesaftalen og anmeldelsen af ny andelshaver fremsendes til bestyrelsen for påtegning om godkendelse jfr Køberen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. a. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. b. Godkendelsen skal foreligge inden 10 dage efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt Overdragelsessummen skal indbetales til foreningens pengeinstitut, som efter fradrag af foreningens tilgodehavende udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver og/eller eventuelle andre rettighedshavere. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtelser overfor foreningen. Såfremt afregning sker inden fraflytningen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 14 dage efter overtagelsen, dog under forbehold for eventuelle hensættelser jfr , og Såfremt den fraflyttende andelshaver har finansieret sit køb af andelen gennem låneoptagelse i et pengeinstitut, og bestyrelsen har fået skriftlig underretning herom, skal bestyrelsen dog være pligtig til at foranledige, at det overskydende beløb betales direkte til pengeinstituttet, hvorefter dette udbetaler et eventuelt overskydende beløb til den fraflyttende andelshaver Selv om det er aftalt, at gæld i henhold til et eventuel pantebrev i andelen ikke kan forlanges betalt ved ejerskifte, kan bestyrelsen i forbindelse med overdragelsen kræve, at overdragelsessummen helt eller delvis indbetales til foreningen, såfremt den krævede indbetaling er nødvendig, for at foreningen kan få dækket krav som anført i S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 5 af 11

6 Jfr. 8.1 har sælger pligt til at overdrage boligen i god vedligeholdt stand og snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal køber med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 15. OVERDRAGELSE TIL EKSISTERENDE MEDLEM I FORENINGEN: Et medlem, som ønsker præference i forhold til foreningens venteliste jfr. 3, skal skriftligt give udtryk for dette overfor foreningens bestyrelse Foreningens bestyrelse opretholder en lister over de medlemmer, der ønsker at overtage en anden andel i foreningen. Bestyrelsen disponerer denne liste og tildeler en andel til overtagelse efter følgende regler, idet bestyrelsen kan vælge at se bort fra reglerne, hvis vægtige grunde taler herfor: a. gensidig skriftlig aftale mellem alle interessenter i andelen. b. anciennitet som medlem i foreningen beregnet ud fra indflytningsdatoen i den eksisterende andel. c. lodtrækning mellem fuldstændigt ligestillede medlemmer Et medlem som tilbydes at overtage en anden andel i foreningen skal, senest 1 uge efter modtagelse af tilbuddet om overtagelse, skriftligt tilkendegive overfor foreningens bestyrelse om tilbuddet accepteres eller afvises Har et medlem accepteret at overtage en anden andel i foreningen, skal denne overtagelse være gennemført senest 3 måneder efter den pågældende andel er tilbudt medlemmet til overtagelse. 16. MISLIGHOLDELSE VED OVERDRAGELSE / TVANGSSALG AF ANDEL: Har en andelshaver aftalt en overdragelse i strid med 11 til 15, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning til andelshaveren finder sted som anført i Tvangssalg af en andel i henhold til fogedrettens beslutning, jfr. Retsplejelovens 559a eller vedtægternes 3.4 eller 16, foretages af bestyrelsen i overensstemmelse med 14 i disse vedtægter og 5 og 6 i Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. a. Andelshaveren skal give bestyrelsen og de i tvangssalget øvrige interesserede adgang til at besigtige den til andelen knyttede lejlighed. b. Bestyrelsen skal underrette andelshaveren om overtagelsesdagen senest 4 uger før den aftalte overtagelsesdag, og andelshaveren har da pligt til at fraflytte og ryddeliggøre lejligheden senest 2 uger før overtagelsesdagen Andelsboligforeningen kan i overdragelsessummen jfr modregne sine rimelige udgifter ved overdragelse/tvangssalg jfr. denne paragraf. 17. OVERDRAGELSE TIL HUSSTANDSMEDLEM: En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et myndigt husstandsmedlem. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 6 af 11

7 18. DØDSFALD: Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i 14 at disponere over andel og bolig Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der efter følgende rækkefølge gives fortrinsret til: a. Personer, der beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. b. Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død. c. Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie Ved overdragelse efter 18.3 finder reglerne i 14.5 anvendelse Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest d. 1. i måneden, der indtræder næst efter 3-månedersdagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder 16 anvendelse kommer ikke til anvendelse, såfremt boet efter den afdøde andelshaver opretholder de betalinger, som fremgår af 7 og ikke gør sig skyldig i forhold, der kan henføres under SAMLIVSOPHÆVELSE: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskabet og beboelsen. 20. EKSKLUSION: Bestyrelsen kan indstille et bolighavende medlem til eksklusion og dermed bringe pågældendes brugsret til ophør i følgende tilfælde: a. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne og ikke reagerer senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. b. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse, inden udløbet af en fastsat frist, jfr. 8. c. Når et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger en udlejer til at hæve et lejemål. d. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere Endelig beslutning om eksklusion skal træffes af foreningens generalforsamling Efter besluttet eksklusion og skriftlig information om eksklusionen til eventuelle pant- eller udlægshavere i det pågældende medlems andel, kan bestyrelsen disponere efter reglerne om tvangssalg i GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 5. Forelæggelse af driftsbudget og beslutning om eventuel ændring af fællesudgiften og kompensationsbeløbet for deltagelse i vedligeholdelsesarbejde jfr Behandling af forslag: 6.1. Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmer. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 7 af 11

8 7. Valg: 7.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen består af medlemmer fra både Sundbakken nr. 12 og Valg af 2 suppleanter, nr. 1 og Valg af revisor. 9. Eventuelt Sekretæren protokollerer det på generalforsamlingen passerede. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen, hvorefter det udsendes til medlemmerne Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, ¼ af medlemmerne af foreningen eller revisor forlanger det med angivelse af dagsorden. 22. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING: Generalforsamling indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt de forslag, som bestyrelsen vil fremsætte på generalforsamlingen Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 8 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Revisor og evt. administrator har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver, men dog således, at en andelshaver kun kan have fuldmagt fra yderligere én andelshaver. 23. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSEVNE: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens andelshavere være til stede Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ⅔ af andelshaverne er til stede og hvor mindst ⅔ af de repræsenterede på mødet er for forslaget. Er mindre end ⅔ mødt, men er mindst ⅔ af de repræsenterede på mødet for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst ⅔ flertal, uanset hvor mange der er mødt. 24. SKRIFTLIGE AFSTEMNINGER: Bestyrelsen kan vælge at gennemføre vejledende skriftlige afstemninger vedrørende andre betydende spørgsmål end de i 23 nævnte tilfælde. a. Afstemninger skal gennemføres ved udsendelse af spørgeskemaer til samtlige andelshavere. b. Svarfristen skal være mindst 8 dage, og bestyrelsen skal opretholde arkiv over de svar, der er modtaget. c. Resultatet af gennemførte skriftlige afstemninger skal offentliggøres senest 4 uger efter svartidspunktet samt fremlægges på førstkommende generalforsamling. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 8 af 11

9 25. LEDELSE AF FORENINGEN: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, og bestyrelsen konstituerer sig selv efter eget valg og behov med formand, næstformand, kasserer og sekretær Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og det skal tilstræbes, at begge blokke er repræsenteret i bestyrelsen. a. Genvalg til bestyrelse og som suppleant kan finde sted Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. suppleant for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. a. På samme måde forholdes med 2. suppleant Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jfr. 22 til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. a. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer i stedet for fratrådte sker kun for den resterende del af den/de fratrådtes valgperiode Bestyrelsen varetager foreningens administration efter følgende regler: a. Indbetalinger af enhver art inkl. alle indbetalinger fra medlemmer indsættes direkte på foreningens konto. b. Den samlede bestyrelse er bemyndiget til at give 3 bestyrelsesmedlemmer 2 i forening fuldmagt til at trække på kontoen til nødvendige betalinger via bankens giro-betalingsservice, konto-til-konto service eller lignende betalingsordninger. c. Administrerer foreningens daglige drift under hensyntagen til de udarbejdede drifts- og likviditetsbudgetter. d. Etablerer og vedligeholder: 1. en venteliste udformet som separat nummereret fortegnelse over de personer, der har betalt indmeldelsesgebyr jfr en liste over de foreningsmedlemmer, som ønsker præference for foreningens venteliste jfr Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan vælge at nedsætte nødvendige specialudvalg til varetagelse af specielle interesseområder for at assistere foreningen/bestyrelsen i at varetage det pågældende specielle område under ansvar overfor bestyrelsen. a. Udvalg nedsat af generalforsamlingen kan kun opløses af generalforsamlingen. b. Den for nedsatte udvalg nødvendige økonomi skal aftales mellem det enkelte udvalg og bestyrelsen. c. Der udarbejdes ikke særskilte regnskaber for nedsatte specialudvalg, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af udvalgets kommissorium. 26. VALG AF ADMINISTRATOR: Generalforsamlingen kan vælge en ekstern ressource til at bistå med ejendommens almindelige økonomiske og/eller driftsmæssige forvaltning Bestyrelsen træffer nærmere aftale med den valgte ressource om opgaver og beføjelse, men dog således, at 25.9 iagttages Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte den valgte ressource. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 9 af 11

10 27. BESTYRELSESMØDER: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte, der måtte være anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, men dog således at formand eller næstformand skal være til stede Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende Bestyrelsen forpligter sig til at føre protokol, der skal fremlægges på hver generalforsamling. 28. TEGNINGSREGEL: Foreningen tegnes af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. 29. HUSORDEN: Generalforsamlingen kan på indstilling fra bestyrelsen til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v.. a. Et medlem har altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer efter en herom vedtaget generalforsamlingsbeslutning måtte være afskåret fra husdyrhold. 30. REGNSKAB: Foreningens regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen skal udarbejde og godkende et drifts- og likviditetsbudget for hvert regnskabsår. Det således godkendte driftsbudget skal meddeles samtlige andelshavere inden udgangen af det regnskabsår, der forløber umiddelbart før regnskabsåret, som det udarbejdede drifts- og likviditetsbudget er gældende for Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af revisor og hele bestyrelsen Udsendelsen af det godkendte driftsbudget jfr.: 30.2 skal vedlægges bestyrelsens vurdering af væsentlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for en periode på minimum 15 år Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelse af andelens værdi samt beregner hvilken værdi, andelen herefter vil have. Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelens værdi og om hvilken metode, der er anvendt ved fastsættelsen Bestyrelsen lader udarbejde en vurdering af andelens forventede værdistigning, indtil næste årsregnskab foreligger. Vurderingens resultat anføres som note til regnskabet. 31. REVISION: Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. a. Revisor skal føre revisionsprotokol. b. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor Det reviderede underskrevne regnskab inklusiv det godkendte driftsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling jfr. 22. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 10 af 11

11 32. OPLØSNING: Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. ---o0o--- Således vedtaget under Andelsboligforeningen SUNDGLIMT s ordinære generalforsamling den og tilrettet efter generalforsamlingerne den 18. maj 2010, den 5. maj 2011 og 8. maj Horsens, den 8. maj 2014 Som dirigent: Svend Sandberg Sundbakken Bestyrelsen A/B Sundglimt S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 11 af 11

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Andelsboligforeningen KNASTEN

Andelsboligforeningen KNASTEN V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen KNASTEN Senest revideret 24. april 2013. Indholdsfortegnelse 1-2 Foreningens formål... 2 3 Medlemmer... 2 4-7 Indskud, hæftelse og andel... 2 8 Boligaftale...

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk. 2 2. FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk. 2 2. FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter. V E D T Æ G T E R 1. NAVN Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20. Dens hjemsted er København. 2. FORMÅL Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Klintholm

Vedtægter for Andelsboligforeningen Klintholm Vedtægter for Andelsboligforeningen Klintholm Side 1 af 14 Indhold 1 og 2 Navn, hjemsted og formål. 3 Medlemmer. 4, 5, 6 og 7 Indskud, hæftelse og andel. 8 Boligaftale. 9 Boligafgift. 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for A/B Ve-Bo

Vedtægter for A/B Ve-Bo Vedtægter for A/B Ve-Bo Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Ve-Bo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og administrere foreningens ejendom matr. nr.

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "ANDEDAMMEN"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDEDAMMEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "ANDEDAMMEN" Sidst revideret 15.juni 2014 Navn og hjemsted: 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen "Andedammen" med adresse Andedammen 1-15 og 17-18, 3460 Birkerød,

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere