VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11

2 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 2. FORMÅL: 2.1. Foreningens formål er at erhverve, bebygge og drive ejendommene Sundbakken 12 og 14 beliggende på matr. nr. 36 m Stensballe by, Vær. 3. MEDLEMMER: 3.1. Andelshaverne skal være medlem af foreningen Hver andelshaver må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog Alle personer over 15 år kan mod betaling af et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af generalforsamlingen, optages på foreningens venteliste. Indmeldelsesgebyret er et engangsvederlag, der indgår som indtægt i foreningen. a. Foreningen fører fortegnelse over de personer, der er optaget på ventelisten, ved hjælp af et ventelistenummer. Ventelistenummeret angiver personens placering på ventelisten for erhvervelse af boligret i foreningen. b. Optagelse på foreningens venteliste indebærer ikke godkendelse som andelshaver jfr. 11. c. Udmeldelse af foreningen medfører ikke tilbagebetaling af indmeldelsesgebyr Panthavere og andre, som på grund af misligholdelse af pantebrevsforpligtelser, har erhvervet en andel efter en tvangsauktion og som ikke ønsker at bebo andelen, skal senest ved udgangen af en periode på 6 måneder begyndende ved udløbet af den måned, der følger efter den måned, hvor overtagelsen efter tvangsauktionen er stadfæstet, have anmeldt en ny andelshaver til godkendelse jfr I modsat fald kan foreningens bestyrelse disponere over andelen jfr. 16., men dog således, at indtil bestyrelsen endeligt har disponeret andelen, vil 5.2 stadig gælde for den person, der er anført som ejer af andelen efter tvangsauktionen Andelsforeningen må ikke yde lån eller stille sikkerhed for lån mod pant i en andel opnået via gældsbrev eller andet lovformeligt dokument udstedt af andelshaver til andelsforeningen 4. OPSIGELSE: 4.1. Andelshaverne kan ikke opsige medlemskabet af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i 11 til 19 om overdragelse af andel. 5. HÆFTELSE: 5.1. Bolighavende medlemmer hæfter alene med værdien af deres andel jfr Værdien af andelen indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital uden, at denne forrentes Et bolighavende medlem eller vedkommendes bo hæfter, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6. ANDEL: 6.1. Bolighavende medlemmer har del i foreningens formue i forhold til værdien af deres andel jfr For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis Til brug for tinglysning af et pantebrev eller retsforfølgning i en andel, jfr. Tinglysningslovens 42 k, stk. 5, skal bestyrelsen efter anmodning fra andelshaveren, långiveren eller udlægshaveren inden 2 uger afgive erklæring om, hvorvidt den, som tinglysningsdokumentet vedrører, er den person, der er godkendt som andelshaver med brugsret til den pågældende lejlighed. Bestyrelsen har endvidere pligt til at oplyse, om foreningen har stillet garanti i forbindelse med købet af den pågældende andel og om størrelsen af det garanterede beløb. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 2 af 11

3 7. BOLIGYDELSE: 7.1. Den samlede boligydelse udgøres af summen af pkt. 7.2 og 7.3: 7.2. Boligafgiften, som beregnes som summen af a. Kreditforeningsydelsen, som udgør den procentuelle andel jfr. 6.1 af den samlede ydelse på de(t) til enhver tid værende kreditforeningslån optaget af andelsboligforeningen. b. Andelen af fællesudgifter, som fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Anvendelsesudgifter a. A conto betalinger til vand og varme; størrelsen af disse betalinger fastlægges af bestyrelsen baseret på de(t) realiserede/forventede forbrug/omkostninger Boligydelsen indbetales månedsvis forud over foreningens valgte betalingsservice til andelsboligforeningens konto i det af foreningen valgte pengeinstitut 8. VEDLIGEHOLDELSE: 8.1. Andelshaveren har den fulde indvendige vedligeholdelses og istandsættelsespligt af boligen. Fornyelse af tapet og maling eller anden istandsættelse, som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og boligens karakter Den udvendige vedligeholdelse inkl. vedligeholdelse af indretning til afløb, vej- og haveanlæg samt forsyning med el, varme og vand påhviler andelsboligforeningen Vedtages det på en generalforsamling at iværksætte forbedringer/ændringer i foreningens ejendom, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens/ændringens gennemførelse Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør jfr Alle andelshavere kan deltage i lettere vedligeholdelsesarbejder på foreningens ejendom. Vedligeholdelsesarbejdet planlægges og gennemføres på bestyrelsens foranledning. Generalforsamlingen kan fastsætte et månedligt kompensationsbeløb for de andelshavere, som deltager i dette vedligeholdelsesarbejde og som yder en arbejdsindsats efter forudgående aftale med bestyrelsen og indenfor rammerne af det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på foreningens ejendom/fællesarealer. Det månedlige kompensationsbeløb modregnes i det opkrævede fællesudgiftsbeløb. 9. FORANDRINGER: 9.1. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen, men inden en forandring udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med byggelovgivningen, andre offentlige foreskrifter samt de regler, der måtte foreligge for foreningen For forandringer, der kræver byggetilladelse, er den enkelte andelshaver selv ansvarlig for først at indhente bestyrelsens accept og dernæst indhente byggetilladelsen. Arbejdet kan ikke iværksættes, før byggetilladelse har været forevist bestyrelsen. 10. UDLEJNING: En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin bolig i samme omfang som en lejer kan udleje sin lejebolig efter lejeloven. Aftaler udover lejelovens bestemmelser kan en andelshaver kun indgå med bestyrelsens tilladelse. a. Alle aftaler vedrørende udleje eller udlån skal fremsendes i kopi til bestyrelsen. b. Uanset lejeboligen udlejes jfr. denne paragraf, vil andelshaver hæfte for betaling af boligydelser jfr. 7. c. Bestyrelsen kan forlange, at der stilles sikkerhed for betaling af boligafgiften, fællesudgifter og a conto varme og vand i en periode op til 6 måneder. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 3 af 11

4 11. OVERDRAGELSE AF ANDEL: Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er denne berettiget til at overdrage sin andel jfr. 14, idet bestyrelsen dog skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. 12. OVERDRAGELSESSUM: Ved overdragelse af en andel må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i boligen og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge Ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen til en af følgende værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue: a. Anskaffelsesprisen. b. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmægler, der er valuar. Vurderingen må ikke være mere end 18 måneder gammel. c. Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter 2A i Lov om vurdering af landets faste ejendomme Til de i 12.2 anførte værdier kan lægges værdien af forbedringer udført på ejendommen efter anskaffelsen eller vurderingen Ved opgørelse af foreningens formue efter 12.2, litra a, fratrækkes prioritetsgæld i foreningens ejendom opgjort til pantebrevsrestgælden. Ved opgørelsen efter litra b og c fratrækkes prioritetsgælden opgjort til kursværdi, for realkreditlån kursværdien af obligationsrestgælden Generalforsamlingsbeslutningen vedrørende 12.2 er bindende, selvom en højere pris kunne opnås. Ved opgørelsen må værdien af andelen i foreningens formue ikke medregnes med et højere beløb end det, der følger af foranstående beregning. 13. VURDERING AF PRIS PÅ FORBEDRINGER, INVENTAR M.M.: Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening denne skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 4 af 11

5 14. FREMGANGSMÅDE VED OVERDRAGELSE AF ANDEL: Inden en andelshaver frit kan sælge sin andel, skal bestyrelsen skriftligt tilkendegive, at der ikke på foreningens oprettede venteliste jfr. 3.3 og 25.9.d, er opført personer, som skal tilbydes den ledige andel, før denne kan betragtes som frit omsættelig for den pågældende andelshaver. a. Uanset regler om venteliste jfr. 14.1, finder reglerne i 14.5 direkte anvendelse, hvis en andelshaver ønsker at overdrage sin andel til. 1. Personer, som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. 2. Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie. 3. Et eksisterende medlem af andelsboligforeningen jfr Hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, skal foreningen udlevere nøgleoplysningsskemaer jfr. bilag 1 og 2 i Bek. nr. 159 af 16/12/2013 eller senere gældende udgaver af denne bekendtgørelse til den andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget relevante oplysninger vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre mv Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen, andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget samt en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar samt øvrige dokumenter og nøgleoplysninger som specificeret i Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelsen, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Hvis salgsaktiviteter eller salg for en andel igangsættes/gennemføres uden sælger har iagttaget 14.1 og 14.3, er foreningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr ,- fra sælgeren af andelen. Beløbet vil blive opkrævet sammen med boligydelsen fordelt over en 3 måneders periode efter sælgeren skriftlig er blevet gjort opmærksom på misligholdelse af vedtægternes 14.1 og/eller Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, som kan oprettes på en af bestyrelsen udarbejdet standardformular eller tilsvarende formular med minimum samme indhold. Overdragelsesaftalen og anmeldelsen af ny andelshaver fremsendes til bestyrelsen for påtegning om godkendelse jfr Køberen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. a. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. b. Godkendelsen skal foreligge inden 10 dage efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt Overdragelsessummen skal indbetales til foreningens pengeinstitut, som efter fradrag af foreningens tilgodehavende udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver og/eller eventuelle andre rettighedshavere. Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtelser overfor foreningen. Såfremt afregning sker inden fraflytningen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 14 dage efter overtagelsen, dog under forbehold for eventuelle hensættelser jfr , og Såfremt den fraflyttende andelshaver har finansieret sit køb af andelen gennem låneoptagelse i et pengeinstitut, og bestyrelsen har fået skriftlig underretning herom, skal bestyrelsen dog være pligtig til at foranledige, at det overskydende beløb betales direkte til pengeinstituttet, hvorefter dette udbetaler et eventuelt overskydende beløb til den fraflyttende andelshaver Selv om det er aftalt, at gæld i henhold til et eventuel pantebrev i andelen ikke kan forlanges betalt ved ejerskifte, kan bestyrelsen i forbindelse med overdragelsen kræve, at overdragelsessummen helt eller delvis indbetales til foreningen, såfremt den krævede indbetaling er nødvendig, for at foreningen kan få dækket krav som anført i S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 5 af 11

6 Jfr. 8.1 har sælger pligt til at overdrage boligen i god vedligeholdt stand og snarest muligt efter køberens overtagelse af lejligheden skal køber med bestyrelsen gennemgå lejligheden for at konstatere eventuelle mangler ved lejlighedens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med lejligheden Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregning til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 15. OVERDRAGELSE TIL EKSISTERENDE MEDLEM I FORENINGEN: Et medlem, som ønsker præference i forhold til foreningens venteliste jfr. 3, skal skriftligt give udtryk for dette overfor foreningens bestyrelse Foreningens bestyrelse opretholder en lister over de medlemmer, der ønsker at overtage en anden andel i foreningen. Bestyrelsen disponerer denne liste og tildeler en andel til overtagelse efter følgende regler, idet bestyrelsen kan vælge at se bort fra reglerne, hvis vægtige grunde taler herfor: a. gensidig skriftlig aftale mellem alle interessenter i andelen. b. anciennitet som medlem i foreningen beregnet ud fra indflytningsdatoen i den eksisterende andel. c. lodtrækning mellem fuldstændigt ligestillede medlemmer Et medlem som tilbydes at overtage en anden andel i foreningen skal, senest 1 uge efter modtagelse af tilbuddet om overtagelse, skriftligt tilkendegive overfor foreningens bestyrelse om tilbuddet accepteres eller afvises Har et medlem accepteret at overtage en anden andel i foreningen, skal denne overtagelse være gennemført senest 3 måneder efter den pågældende andel er tilbudt medlemmet til overtagelse. 16. MISLIGHOLDELSE VED OVERDRAGELSE / TVANGSSALG AF ANDEL: Har en andelshaver aftalt en overdragelse i strid med 11 til 15, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning til andelshaveren finder sted som anført i Tvangssalg af en andel i henhold til fogedrettens beslutning, jfr. Retsplejelovens 559a eller vedtægternes 3.4 eller 16, foretages af bestyrelsen i overensstemmelse med 14 i disse vedtægter og 5 og 6 i Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. a. Andelshaveren skal give bestyrelsen og de i tvangssalget øvrige interesserede adgang til at besigtige den til andelen knyttede lejlighed. b. Bestyrelsen skal underrette andelshaveren om overtagelsesdagen senest 4 uger før den aftalte overtagelsesdag, og andelshaveren har da pligt til at fraflytte og ryddeliggøre lejligheden senest 2 uger før overtagelsesdagen Andelsboligforeningen kan i overdragelsessummen jfr modregne sine rimelige udgifter ved overdragelse/tvangssalg jfr. denne paragraf. 17. OVERDRAGELSE TIL HUSSTANDSMEDLEM: En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et myndigt husstandsmedlem. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 6 af 11

7 18. DØDSFALD: Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i 14 at disponere over andel og bolig Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der efter følgende rækkefølge gives fortrinsret til: a. Personer, der beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. b. Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død. c. Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie Ved overdragelse efter 18.3 finder reglerne i 14.5 anvendelse Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest d. 1. i måneden, der indtræder næst efter 3-månedersdagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder 16 anvendelse kommer ikke til anvendelse, såfremt boet efter den afdøde andelshaver opretholder de betalinger, som fremgår af 7 og ikke gør sig skyldig i forhold, der kan henføres under SAMLIVSOPHÆVELSE: Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskabet og beboelsen. 20. EKSKLUSION: Bestyrelsen kan indstille et bolighavende medlem til eksklusion og dermed bringe pågældendes brugsret til ophør i følgende tilfælde: a. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne og ikke reagerer senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. b. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse, inden udløbet af en fastsat frist, jfr. 8. c. Når et medlem gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger en udlejer til at hæve et lejemål. d. Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere Endelig beslutning om eksklusion skal træffes af foreningens generalforsamling Efter besluttet eksklusion og skriftlig information om eksklusionen til eventuelle pant- eller udlægshavere i det pågældende medlems andel, kan bestyrelsen disponere efter reglerne om tvangssalg i GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 5. Forelæggelse af driftsbudget og beslutning om eventuel ændring af fællesudgiften og kompensationsbeløbet for deltagelse i vedligeholdelsesarbejde jfr Behandling af forslag: 6.1. Forslag fra bestyrelsen Forslag fra medlemmer. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 7 af 11

8 7. Valg: 7.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen består af medlemmer fra både Sundbakken nr. 12 og Valg af 2 suppleanter, nr. 1 og Valg af revisor. 9. Eventuelt Sekretæren protokollerer det på generalforsamlingen passerede. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen, hvorefter det udsendes til medlemmerne Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, ¼ af medlemmerne af foreningen eller revisor forlanger det med angivelse af dagsorden. 22. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING: Generalforsamling indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt de forslag, som bestyrelsen vil fremsætte på generalforsamlingen Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 8 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Revisor og evt. administrator har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver, men dog således, at en andelshaver kun kan have fuldmagt fra yderligere én andelshaver. 23. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSEVNE: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens andelshavere være til stede Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ⅔ af andelshaverne er til stede og hvor mindst ⅔ af de repræsenterede på mødet er for forslaget. Er mindre end ⅔ mødt, men er mindst ⅔ af de repræsenterede på mødet for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst ⅔ flertal, uanset hvor mange der er mødt. 24. SKRIFTLIGE AFSTEMNINGER: Bestyrelsen kan vælge at gennemføre vejledende skriftlige afstemninger vedrørende andre betydende spørgsmål end de i 23 nævnte tilfælde. a. Afstemninger skal gennemføres ved udsendelse af spørgeskemaer til samtlige andelshavere. b. Svarfristen skal være mindst 8 dage, og bestyrelsen skal opretholde arkiv over de svar, der er modtaget. c. Resultatet af gennemførte skriftlige afstemninger skal offentliggøres senest 4 uger efter svartidspunktet samt fremlægges på førstkommende generalforsamling. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 8 af 11

9 25. LEDELSE AF FORENINGEN: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, og bestyrelsen konstituerer sig selv efter eget valg og behov med formand, næstformand, kasserer og sekretær Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og det skal tilstræbes, at begge blokke er repræsenteret i bestyrelsen. a. Genvalg til bestyrelse og som suppleant kan finde sted Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder 1. suppleant for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. a. På samme måde forholdes med 2. suppleant Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling jfr. 22 til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. a. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer i stedet for fratrådte sker kun for den resterende del af den/de fratrådtes valgperiode Bestyrelsen varetager foreningens administration efter følgende regler: a. Indbetalinger af enhver art inkl. alle indbetalinger fra medlemmer indsættes direkte på foreningens konto. b. Den samlede bestyrelse er bemyndiget til at give 3 bestyrelsesmedlemmer 2 i forening fuldmagt til at trække på kontoen til nødvendige betalinger via bankens giro-betalingsservice, konto-til-konto service eller lignende betalingsordninger. c. Administrerer foreningens daglige drift under hensyntagen til de udarbejdede drifts- og likviditetsbudgetter. d. Etablerer og vedligeholder: 1. en venteliste udformet som separat nummereret fortegnelse over de personer, der har betalt indmeldelsesgebyr jfr en liste over de foreningsmedlemmer, som ønsker præference for foreningens venteliste jfr Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan vælge at nedsætte nødvendige specialudvalg til varetagelse af specielle interesseområder for at assistere foreningen/bestyrelsen i at varetage det pågældende specielle område under ansvar overfor bestyrelsen. a. Udvalg nedsat af generalforsamlingen kan kun opløses af generalforsamlingen. b. Den for nedsatte udvalg nødvendige økonomi skal aftales mellem det enkelte udvalg og bestyrelsen. c. Der udarbejdes ikke særskilte regnskaber for nedsatte specialudvalg, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af udvalgets kommissorium. 26. VALG AF ADMINISTRATOR: Generalforsamlingen kan vælge en ekstern ressource til at bistå med ejendommens almindelige økonomiske og/eller driftsmæssige forvaltning Bestyrelsen træffer nærmere aftale med den valgte ressource om opgaver og beføjelse, men dog således, at 25.9 iagttages Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte den valgte ressource. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 9 af 11

10 27. BESTYRELSESMØDER: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden så ofte, der måtte være anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, men dog således at formand eller næstformand skal være til stede Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende Bestyrelsen forpligter sig til at føre protokol, der skal fremlægges på hver generalforsamling. 28. TEGNINGSREGEL: Foreningen tegnes af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. 29. HUSORDEN: Generalforsamlingen kan på indstilling fra bestyrelsen til enhver tid bindende for alle medlemmer fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v.. a. Et medlem har altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer efter en herom vedtaget generalforsamlingsbeslutning måtte være afskåret fra husdyrhold. 30. REGNSKAB: Foreningens regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen skal udarbejde og godkende et drifts- og likviditetsbudget for hvert regnskabsår. Det således godkendte driftsbudget skal meddeles samtlige andelshavere inden udgangen af det regnskabsår, der forløber umiddelbart før regnskabsåret, som det udarbejdede drifts- og likviditetsbudget er gældende for Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af revisor og hele bestyrelsen Udsendelsen af det godkendte driftsbudget jfr.: 30.2 skal vedlægges bestyrelsens vurdering af væsentlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for en periode på minimum 15 år Bestyrelsen foreslår i forbindelse med årsregnskabet hvilken metode, der skal anvendes ved fastsættelse af andelens værdi samt beregner hvilken værdi, andelen herefter vil have. Som note til årsregnskabet oplyses generalforsamlingens beslutning om andelens værdi og om hvilken metode, der er anvendt ved fastsættelsen Bestyrelsen lader udarbejde en vurdering af andelens forventede værdistigning, indtil næste årsregnskab foreligger. Vurderingens resultat anføres som note til regnskabet. 31. REVISION: Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. a. Revisor skal føre revisionsprotokol. b. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor Det reviderede underskrevne regnskab inklusiv det godkendte driftsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling jfr. 22. S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 10 af 11

11 32. OPLØSNING: Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. ---o0o--- Således vedtaget under Andelsboligforeningen SUNDGLIMT s ordinære generalforsamling den og tilrettet efter generalforsamlingerne den 18. maj 2010, den 5. maj 2011 og 8. maj Horsens, den 8. maj 2014 Som dirigent: Svend Sandberg Sundbakken Bestyrelsen A/B Sundglimt S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 11 af 11

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2009

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2009 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2009 C:\Users\SIV\Documents\Incomedia\WebSite X5 v9 - Evolution\AB Sundglimt\Preview\files\Vedtegter-maj-2009.doc Side 1 af 10 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Matosa. Foreningens hjemsted er i København kommune. Formål 2 Foreningens formål er at eje og drive ejendommen,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I Side 1 af 9 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ØRNESÆDET I. Foreningens hjemsted er Solrød kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter Pr. 14. maj 2016

Vedtægter Pr. 14. maj 2016 Vedtægter Pr. 14. maj 2016 NAVN 1. Foreningens navn er Ølstykke ny Andelsboligforening. Foreningens hjemsted er i Egedal Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 7

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken IAr vi Andeisboligforeningen Lærken Treneparken 2-70, Dybbøl 6400 Sønderborg 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ulærken Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER.

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. 1 KAPITEL 1. Navn 1. Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gladbohus. KAPITIL 2. Formål og hjemsted. 2. Stk. 1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Vedtægter for Andelsboligforeningen Søhustoften III Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål... 2 Medlemmer... 2 Indskud, hæftelse og andel... 2 Boligaftale...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG" NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er "AB Stovesberg". Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 1. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 2 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Morelhaven afsnit III." Foreningens hjemsted er i Høje Taastrup Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune 2 Foreningens formål

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Andelsboligforeningen KNASTEN

Andelsboligforeningen KNASTEN V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen KNASTEN Senest revideret 24. april 2013. Indholdsfortegnelse 1-2 Foreningens formål... 2 3 Medlemmer... 2 4-7 Indskud, hæftelse og andel... 2 8 Boligaftale...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er: A/B Virumvang. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundparken, afdeling E VEDTÆGTER

Andelsboligforeningen Sundparken, afdeling E VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Sundparken, afdeling E VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1 - Navn, hjemsted og formål... 3 2... 3 3 - Medlemmer... 3 4 - Indskud, hæftelse og andet... 3 5...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer.

Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. Navn og hjemsted. Formål. Medlemmer. Vedtægt for Andelsboligforeningen Buddinge Park. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Buddinge Park. Foreningens hjemsted er i Gladsaxe kommune. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyksborg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere