Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2"

Transkript

1 Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag

2 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. PRAKTIKØVELSE s. 42 Find eksempler på, hvordan man inddrager KRAM i rehabiliteringsindsatsen på dit praktiksted. (Omhandler også mål 11). PRAKTIKØVELSE s. 219 Undersøg, hvilket værdigrundlag der er de steder, hvor du skal i praktik. Overvej, hvilken betydning værdigrundlaget har, når du aktiverer og vejleder en borger. PRAKTIKØVELSE s. 247 Undersøg, hvad funktionsbeskrivelsen er for social- og sundhedsassistenter inden for hverdagsrehabilitering på dit praktiksted. Undersøg, hvad funktionen som træningsassistent indebærer i din praktikkommune. Tal med din praktikvejleder om, hvordan det udmønter sig i praksis. PRAKTIKØVELSE s. 286 Undersøg, hvilke kommunale og private muligheder der er for vedligeholdelsestræning i den kommune, hvor du er i praktik. Undersøg, om der skal ske en visitering til de muligheder, du finder, og hvordan den foregår. (Omhandler også mål 11). (Se flere praktikøvelser til mål 1 i bøgerne: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 og Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 2

3 Praktikmål 2 Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. PRAKTIKØVELSE s. 108 Vælg en tilfældig dag i ugen og tæl, hvor mange aktiviteter du lavede i løbet af dagen, fra du stod op, og til du gik i seng. Hvilken betydning har aktiviteterne for dig? Inddel aktiviteterne i grupper: Er der nogen, som ligner hinanden mere end andre? Kan du sætte overskrifter på? Prøv efterfølgende at følge en patients aktiviteter i løbet af dagen. Spørg ham om aktiviteternes betydning for ham. Inddel aktiviteterne i undergrupper med overskrifter. PRAKTIKØVELSE s. 111 Vælg en borger, som du arbejder aktivitetsfagligt med. Hvilke behov støtter du som social- og sundhedsassistent borgeren i at opfylde? Hvordan bruger du Maslows behovspyramide her? Som en hierarkisk model, hvor du starter nederst i pyramiden, eller bevæger borgeren sig på flere niveauer? Diskuter Maslows behovspyramidemodel med din praktikvejleder og dine medpraktikanter: Skal pyramiden forstås og anvendes hierarkisk, så man starter fra bunden, eller kan man arbejde med behovene lidt i spring? PRAKTIKØVELSE s. 123 Foretag en dataindsamling på en af dine patienter på afdelingen med fokus på hans resurser, og sæt dataene i system. (Omhandler også mål 10 og 11). 3

4 PRAKTIKØVELSE s. 125 Formuler både kortsigtede og langsigtede mål for en af de aktiviteter, som du udfører sammen med den borger eller patient, du har indsamlet data på tidligere (se s. 123). (Omhandler også mål 10 og 11). PRAKTIKØVELSE s. 128 Find tre aktiviteter, du ofte udfører på din afdeling. Undersøg, hvilke krav de stiller til din patient fra tidligere praktikøvelse (se s. 123 og 125). (Omhandler også mål 10 og 11). PRAKTIKØVELSE s. 129 Lav sammen med din praktikvejleder en aktivitetsanalyse af en ADLaktivitet med en af dine patienter, og brug skemaet herunder. Den enkelte delaktivitet kan stille flere forskellige fysiske, psykiske eller sociale krav til den person, der udfører aktiviteten. Og nogle af kravene kan gå igen ved flere af delaktiviteterne. (Omhandler også mål 10 og 11). PRAKTIKØVELSE s. 133 Planlæg en gruppeaktivitet for de samme tre patienter eller borgere, som du i forvejen har lavet dataindsamling på (se s. 123, 125, 128). (Omhandler også mål 5 og 11). PRAKTIKØVELSE s. 229 Sammen med din praktikvejleder skal du guide en patient med at: Vaske overkroppen Tage tøj på og spise. (Omhandler også mål 10). 4

5 PRAKTIKØVELSE s. 288 Udvælg en patient, du vedligeholdelsestræner med. Overvej sammen med din praktikvejleder, hvordan patientens ændrede psykiske resurser (fx hvis han bliver ked af det), kan medføre ændringer i hans sociale og fysiske resurser. Observer også, hvordan en ændring i en patients sociale resurser (fx hvis han ikke vil deltage i aktiviteter) kan give ændringer i patientens fysiske og psykiske resurser. PRAKTIKØVELSE s. 290 Udvælg en patient, der klager over nedsat balanceevne. Find de relevante data for patienten. Tal med en terapeut om mulighederne for et let balancetræningsprogram for borgeren. (Omhandler også mål 10). Praktikmål 3 Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. PRAKTIKØVELSE s. 64 Deltag i plejen hos en patient med anden etnisk baggrund end dig selv sammen med din praktikvejleder. Evaluer forløbet efterfølgende sammen med din praktikvejleder: Hvordan gik samtalen? Hvilke nye oplysninger fik du om den anden kultur? Hvilke kulturelle forskelle var der? Og hvordan forholdt du dig til dem? Hvordan kan du bruge din nye viden en anden gang? 5

6 PRAKTIKØVELSE s. 71 Om at være kulturelt intelligent. Planlæg et møde med en borger eller patient med anden etnisk baggrund end din. Tænk tilbage på et kulturmøde, du allerede har oplevet i praktikken: En situation med en borger, en kollega eller en pårørende, som du syntes var svær, frustrerende, måske udfordrende, og hvor situationen måske blev forklaret med kulturforskelle. Hvilke forventninger havde du til mødet? Hvilke tror du den anden part havde? Hvad skete der i mødet? Beskriv dit interkulturelle engagement, din kulturforståelse og din interkulturelle kommunikation i situationen. Hvordan kan du bruge dine erfaringer i planlægningen af dit kommende møde? PRAKTIKØVELSE s. 73 Beskriv kulturen på dit hospital: Hvordan behandler man fx mennesker fra andre kulturer? Beskriv kulturen på din afdeling: Hvad gør du fx selv, når du møder patienter eller kolleger med anden etnicitet? Tal med din praktikvejleder om, hvad du har lagt mærke til, og hvordan du kan bruge det i arbejdet. (Omhandler også mål 1). PRAKTIKØVELSE s. 75 Find en patient i din afdeling, som du ved er troende. Interview ham om, hvordan religionen hjælper ham i hverdagen og under indlæggelsen. Dokumenter de punkter, der er vigtigst for patienten. (Se flere praktikøvelser til mål 3 i bogen: Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 6

7 Praktikmål 4 Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. PRAKTIKØVELSE s. 47 Tal med din praktikvejleder om, hvordan du som social- og sundhedsassistent er med til at skabe sammenhæng i patientforløbene på dit praktiksted. (Se flere praktikøvelser til mål 4 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 5 Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. PRAKTIKØVELSE s. 31 Vælg en situation fra din praksis og tal med din praktikvejleder om, hvordan du arbejdede med sundhed i den situation. PRAKTIKØVELSE s. 116 Find frem til en gruppeaktivitet for en gruppe patienter eller beboere. Undersøg, hvilke behov patienterne eller beboerne har. Undersøg, hvilke resurser og belastninger patienterne eller beboerne har: fysisk, psykisk og socialt. Vælg en aktivitet og begrund valget med baggrund i teorierne om NUZO og flow. (Se flere praktikøvelser til mål 5 i bøgerne: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2, Sygepleje 2 og Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 7

8 Praktikmål 6 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. (Se praktikøvelser til mål 6 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Se også Miniordbogen). Praktikmål 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. PRAKTIKØVELSE s. 33 Planlæg sammen med din praktikvejleder, hvordan du vejleder en patient, der har problemer med kost, rygning, alkohol eller motion. Overvej bagefter, om du har haft fokus på livsstil eller på både livsstil og levevilkår? (Omhandler også mål 9). (Se praktikøvelser til mål 7 i bogen: Sundhedspædagogik og kommunikation 2) Praktikmål 8 Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. PRAKTIKØVELSE s. 76 Deltag i en modtagelsessamtale hos en patient med anden etnisk baggrund end dig selv. Læg mærke til, hvordan personalet afstemmer forventningerne til hospitalsopholdet. Drøft det med din praktikvejleder bagefter hvordan kan I bruge det i det videre arbejde hos patienten? 8

9 PRAKTIKØVELSE s. 263 Deltag i en udskrivelse, hvor en patient skal fortsætte sin neurorehabilitering i eget hjem. Vær med ved hjemmebesøg og administrationen i den forbindelse Deltag i dokumentationen i forbindelse med udskrivelsen. (Omhandler også mål 4). (Se flere praktikøvelser til mål 7 i bogen: Sundhedspædagogik og kommunikation 2). Praktikmål 9 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. PRAKTIKØVELSE s. 15 Hvordan opleves det at blive hjulpet? Vælg en morgensituation, hvor du hjælper en borger med personlig hygiejne. Overvej, hvordan du vil udføre aktiviteten, så borgeren får mulighed for selvbestemmelse og bevarer sin suverænitet og ikke føler sig krænket. Udfør aktiviteten sammen med borgeren. Interview efterfølgende borgeren om hans oplevelse af at modtage hjælp. Hvilken hjælp skal der til? Og hvordan skal hjælpen udføres, for at det ikke virker krænkende på ens selvopfattelse? (Omhandler også mål 3). PRAKTIKØVELSE s. 22 Vælg en ældre borger eller patient og interview ham om hans livskvalitet: Hvordan har han levet og oplevet sit (lange) liv? Læg mærke til, hvad han synes er vigtigt og har haft betydning for ham. Sæt dine data om borgeren ind i livskvalitetsmodellen. Del din viden med dem, som du er i praktik sammen med, og diskuter, hvordan I kan bruge jeres viden fagligt. Hvordan kan du bruge den viden i dit arbejde med netop denne borger? 9

10 PRAKTIKØVELSE s. 23 Find fem ord, der beskriver, hvad livskvalitet er for dig. Tag en runde med dine medpraktikanter, hvor I fortæller om, hvad der er livskvalitet for jer hver især. Er der forskel på, hvad de interviewede patienter eller borgere anså for livskvalitet, og hvad I anser for livskvalitet? Beskriv forskellene. PRAKTIKØVELSE s. 87 Prøv at finde nogle eksempler fra dit praktiksted, hvor du har mødt nogle af de livsformer, som du er blevet præsenteret for her. Hvad kan man gøre for at lette mødet mellem de forskellige livsformer hos beboere og patienter? Hvordan tackler man pårørende fra de forskellige livsformer? PRAKTIKØVELSE s. 91 Tegn dit sociale netværk, som det så ud, da du var 10 år, som det ser ud nu, og som du forestiller dig, at det ser ud, når du er 75 år. Beskriv ændringerne i dit sociale netværk. Tegn derefter en borgers sociale netværk, og tal med ham eller hende om det. Hvilke relationer kan fx styrkes? PRAKTIKØVELSE s. 115 Vælg to af de aktiveringsopgaver, som du er i gang med i din praktik. Beskriv dem for din praktikvejleder. Planlæg, hvordan du motiverer til, at patienten skal tage ansvaret for sit eget liv (empowerment). PRAKTIKØVELSE s. 135 Find COPM-interviewguiden på søg efter COPM og undersøg, hvilke spørgsmål der indgår. Tal med terapeuten på dit arbejdssted og drøft, hvilke spørgsmål I vurderer som de væsentligste. Afprøv de udvalgte spørgsmål hos en af de borgere, du kommer hos. 10

11 PRAKTIKØVELSE s. 138 Tegn og farvelæg et triageskema og udfyld det med borgernes navne på dit praktiksted. Tal med din praktikvejleder om fordele og ulemper ved et triageskema. PRAKTIKØVELSE s. 140 Afprøv de tre tests på dig selv. Tal med terapeuten i på dit praktiksted om, hvordan man bruger testresultaterne på de tre tests. Hvilke andre tests foretages på dit praktiksted? PRAKTIKØVELSE s. 147 Skriv op, hvad en af dine patienter spiser på en dag. Vurder patientens energiindtag i forhold til patientens energibehov og de otte kostråd - brug evt. et datakostprogram eller en levnedsmiddeltabel. PRAKTIKØVELSE s. 197 Beregn dit eget kondital og sammenlign med skemaet for mænd eller kvinder, s

12 Praktikmål 10 Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. PRAKTIKØVELSE s. 180 Udvælg en ældre patient, der er underernæret på din afdeling. Undersøg, hvilken kostform patienten får tilbudt. Observer mængden af mad, som patienten spiser til måltider. Tal med din praktikvejleder om, hvilken kombination af kostformer der er den ideelle i forhold til patientens behov og lyst til mad. PRAKTIKØVELSE s. 193 Kom med ideer til et gymnastikprogram til en af dine borgere i praktikken. Programmet skal indeholde både styrke- og udholdenhedstræning. Tag kontakt til en fysioterapeut på dit praktiksted og gennemgå programmet sammen med hende/ham. Afprøv det sammen med borgeren. PRAKTIKØVELSE s. 195 Lav et program, hvor du træner din egen kondition Overvej, hvilken intensitet du vil træne med, og hvad din puls så bør være under træningen. Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan bruge denne erfaring, når du arbejder med patienternes konditionstræning. PRAKTIKØVELSE s. 205 Find sammen med din praktikvejleder en patient eller borger, der ønsker at blive mere aktiv i hverdagen. Tal med patienten eller borgeren om spørgsmålene i motivationscirklen. Overvej din og dine kollegers rolle, når I skal støtte og motivere ham til at gennemføre hans adfærdsændring (se forandringshjulet). 12

13 PRAKTIKØVELSE s. 227 Undersøg, hvilke muligheder der er for rehabilitering i den kommune, hvor du skal i praktik. Du skal undersøge mulighederne for: Genoptræning Transport Hjælpemidler Praktisk hjælp i hjemmet. Undersøg også, hvordan visitering til rehabilitering foregår. (Omhandler også mål 1). PRAKTIKØVELSE s. 234 Find eksempler på træningsplaner på dit praktiksted. Tal med din praktikvejleder om, hvordan man følger træningsplanen og i hvilket omfang, man sørger for at notere nye data fx målinger og observationer. PRAKTIKØVELSE s. 242 Undersøg, hvordan man arbejder målrettet i hverdagsrehabiliteringen i den kommune, hvor du er i praktik. Drøft med din praktikvejler, hvad det indebærer, når man bruger mottoet: Længst muligt i eget liv, og princippet: Alt hvad man kan, skal man selv gøre. PRAKTIKØVELSE s. 259 Lav en billedserie til tandbørstning til en patient med hjerneskade. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 261 Observer, hvordan terapeuten øver med en neurologisk patient i den akutte fase. Vær opmærksom på patientens psykisk sårbare tilstand. Bagefter kan du spørge terapeuten om det, du undrede dig over. 13

14 PRAKTIKØVELSE s. 262 Deltag i træningen af en patient eller borger, der har en hjerneskade. Efter en introduktion fra en terapeut træner du først under vejledning senere selvstændigt med borgeren, fx inden for et bestemt område. Træningen foregår over en sammenhængende tidsperiode. PRAKTIKØVELSE s. 270 Deltag i øvelser, der stimulerer borgerens føle- og bevægelsessanser. Se, hvordan terapeuten arbejder med borgeren, fx hvor borgeren guides. Prøv derefter selv under vejledning. PRAKTIKØVELSE s. 272 Observer kropsstillingen hos en patient med halvsidig lammelse. Prøv selv at indtage den spastiske stilling som beskrevet ovenfor, for at mærke hvordan det føles. (Omhandler også mål 2). PRAKTIKØVELSE s. 274 Deltag i ADL-træning hos en borger med lammelse. Lad terapeuten vise dig nøglepunkterne. PRAKTIKØVELSE s. 292 Find eksempler på, hvordan du kan udstrække dine hasemuskler, lægmuskler, brystmuskler og nakkemuskler (se om musklerne i Somatisk sygdomslære og farmakologi 2). Lav i samarbejde med en fysioterapeut et program med udstrækningsøvelser, og vejled en ældre borger i øvelserne. 14

15 PRAKTIKØVELSE s. 293 Lav et motionsprogram sammen med en fysioterapeut og med en af dine borgere eller patienter, der er vant til fysisk aktivitet. I programmet skal der indgå kondition, muskeludholdenhed, muskelstyrke, bevægelighed og balance. Aftal en tidsramme for, hvor lang tid den enkelte aktivitet skal udføres pr. gang, træningsperiodens længde og evalueringstidspunkt. Praktikmål 11 Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. PRAKTIKØVELSE s. 45 Deltag i et forebyggende hjemmebesøg Lyt til emnerne ved besøget Hvad fik borgeren ud af besøget? Evaluer besøget med forebyggelseskonsulenten. PRAKTIKØVELSE s. 94 Udvælg en ældre mandlig patient eller borger på dit praktiksted. Undersøg, hvad han interesserer sig for. Find ud af, om nogle af kommunens tilbud matcher hans interesser tal med ham om mulighederne. PRAKTIKØVELSE s. 94 Udvælg en ældre borger på dit praktiksted, som er lidt ensom, og undersøg, om han kan få en besøgsven. Find ud af, hvordan du får fat i en besøgsven i din kommune? Tal med borgeren om besøgsven ordningen. 15

16 PRAKTIKØVELSE s. 148 Undersøg, hvordan det tværfaglige samarbejde og ansvarsfordelingen om mad og måltider er på din praktikplads. Læg en plan for maden sammen med en patient, der har tendens til underernæring. Drøft planen med din praktikvejleder. PRAKTIKØVELSE s. 151 Udvælg en af dine meget slanke patienter. Udregn patientens BMI. Overvej, hvordan du kan bruge oplysningen. Har du forslag til ændringer og forbedringer til patientens kost? PRAKTIKØVELSE s. 158 Udvælg to patienter eller borgere og vurder deres måltider på sammensætningen af fedtstoffer. Vurder forholdet mellem de mættede og umættede fedtsyrer i måltiderne. Hvilke ændringer kan du evt. foreslå? PRAKTIKØVELSE s. 161 Vurder, hvilke af afdelingens mellemmåltider der indeholder flest fibre og mest sukker på en bestemt dag. Vurder afdelingens tilbud af mellemmåltider i løbet af en uge i forhold til indholdet af kulhydrater. PRAKTIKØVELSE s. 173 Undersøg, hvilke tilbud af mellemmåltider der serveres på hospitalsafdelingen eller på plejecentret. Find oplysninger om energi- og proteinindhold i mellemmåltiderne. Undersøg om mellemmåltiderne svarer til patienternes eller beboernes behov. 16

17 PRAKTIKØVELSE s. 176 Undersøg, hvordan dit praktiksted registrerer kostindtag for at modvirke underernæring. Find ud af, hvilke tilbud af mellemmåltider med højt indhold af energi og protein der er på dit praktiksted. Se efter, hvilke tilbud af tilbehør der er til måltiderne med fokus på højt energi og proteinindhold. Vurder tilbuddene og kom med konkrete forslag til forebyggelse af underernæring hos en af patienterne på dit praktiksted. (Omhandler også mål 10). PRAKTIKØVELSE s. 177 Undersøg, hvilke kostformer dit praktiksted kan tilbyde. Hvordan er fordelingen af protein, fedt og kulhydrat i de forskellige kostformer, som patienterne eller beboerne får tilbudt? PRAKTIKØVELSE s. 217 Undersøg, hvilke lokale tilbud vedr. genoptræning og rehabilitering der er til borgerne i din praktikkommune (i alle faser). Hvilke patientforeninger kan fx benyttes i rehabiliteringen hos de borgere, du kommer hos? Tal med din praktikvejleder om, hvordan tilbuddene udmønter sig på dit praktiksted. Praktikmål 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. (Se praktikøvelser til mål 12 i bøgerne: Somatisk sygdomslære og farmakologi 2, sygepleje 2 og Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2). 17

18 Praktikmål 13 Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. (Se praktikøvelser til mål 13 i bøgerne: Sygepleje 2 og Somatisk sygdomslære og farmakologi 2). Praktikmål 14 Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. PRAKTIKØVELSE s. 335 Observer, hvordan dit naturlige bevægemønster er, når du: skal længere op i sengen triller om på siden skal op at sidde på sengekanten rejser dig og sætter dig. Hjælp din vejleder eller kollega med at udføre de samme bevægelser ved at guide hende. Afprøv forflytningen hos borgere og patienter, der har lidt svært ved bevægelserne. PRAKTIKØVELSE s. 337 Overvej sammen med din praktikvejleder, hvor tyngdepunkterne er for en patient, når han ligger på siden, sidder på en stol eller står op. Afprøv på dig selv og mærk efter. 18

19 PRAKTIKØVELSE s. 340 Planlæg, hvordan du kan guide en af dine patienter til selv at udføre en vending. Afprøv vendingen sammen med din praktikvejleder, før du guider patienten. Evaluer sammen med patienten hvordan gik det? PRAKTIKØVELSE s. 357 Tag udgangspunkt i Arbejdstilsynets risikovurdering (se s. 340), eller det skema, som dit praktiksted bruger til en arbejdspladsvurdering. Udfyld en arbejdspladsvurdering punkt for punkt hos en borger eller patient sammen med din praktikvejleder. Begrund punkterne undervejs. Praktikmål 15 Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. PRAKTIKØVELSE s. 131 Tal med din praktikvejleder om, hvordan du bedst kan følge op på evalueringen og videregive oplysningerne til kollegerne. (Se flere praktikøvelser til mål 15 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). Praktikmål 16 Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. (Se praktikøvelser til mål 16 i bogen: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2). 19

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Generelle læringsmuligheder på Sydvestjysk Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Generelle læringsmuligheder på Sydvestjysk Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Afdelingsspecifikke læringsmuligheder Afdeling 652 for Social- og sundhedsassistentelever

Afdelingsspecifikke læringsmuligheder Afdeling 652 for Social- og sundhedsassistentelever Afdelingsspecifikke læringsmuligheder Afdeling 652 for Social- og sundhedsassistentelever 1. Praktikmål: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Sygepleje 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Sygepleje 2. Gads Forlag Praktikøvelser fra Sygepleje 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Praktik uge

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Læringsark O4. 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde

Læringsark O4. 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Læringsark O4 Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik Uddannelsesprogram Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 2 Kirurgisk forløb FAM 1 FAM 2 Indhold 1.0 Praktikperiodens indhold... 4 1.1 Praktikmål... 4 2.0 Uddannelsessamtaler... 6 2.1 Forventningssamtale

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 De 4 ministermål i EUD reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 2020 og 30% i 2025) 2. Flere skal fuldføre

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere