Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 23

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Opgangsfællesskabet Sønderby Torv Sønderby Torv 10, st. tv 2630 Taastrup Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 100 år (udviklingshæmning, autismespektrum) Pladser i alt: 11 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Bitten Mailund (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: På Sønderby Torv bor borgerne i egne lejligheder fordelt på to opgange i byggeriet Sønderby, som er opført efter ABL 105. Borgerne modtager støtte efter SEL 85. Derudover tildeles borgerne efter behov støtte efter SEL 83. Denne støtte ydes af den kommunale hjemmepleje. Side 2 af 23

3 Der er 11 pladser i tilbuddet. Heraf er en plads ledig. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning og/eller autismespektrumforstyrrelser. Botilbuddet beskriver på Tilbudsportalen, at tilbuddets overordnede målsætning er, at bringe den enkelte borgers resurser i spil og at støtte borgeren i at opnå kompetencer til at leve et så selvstændigt liv som muligt. I forhold til Kvalitetsmodellens tema om målgruppe, metode og resultater er det Socialtilsynet samlede vurdering, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, der sikrer, at borgerne får den hjælp og støtte, de har brug for og at tilbuddet bidrager til borgernes trivsel. Det er Socialtilsynets konklusion, at medarbejderne arbejder indenfor en pædagogisk ramme, der matcher målgruppen. Eksempelvist arbejdes med relationspædagogik, ressourceorienteret pædagogik, struktur samt empowerment. Tilbuddet arbejder med klare mål for den enkelte borger, og dokumenterer løbende indsatsen. Som anbefalet i tidligere tilsyn konkluderer Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet med fordel kan implementere en procedure for evaluering af de pædagogiske handleplaner. Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og socialtilsynet konkluderer, at den pædagogiske praksis understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel. Socialtilsynet konkluderer ligeledes, at tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser og overgreb på tilbuddet. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Side 3 af 23

4 Opmærksomhedspunkter: Tilbuddet kan implementere en systematisk procedure for evaluering af de pædagogiske handleplaner Socialtilsynet gør opmærksom på, at oplysninger på Tilbudsportalen bør afspejle de reele forhold og ikke beskrive hvordan forholdende ideelt set ville være. Derfor bør beskrivelsen af processen omkring VUM, og tilbuddets opfølgninger afspejle virkeligheden. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbuddets indberetninger til Tilbudsportalen Tilsynsrapport fra November 2013 Pædagog, ansat 1 år Pædagogmedhjælper, uddannet sejlmager, ansat 6 år Tilbuddets leder, Jesper Ulm Jessen Leder af Socialpædagogisk Enhed, Grete Ringgaard Ledelse Medarbejdere Side 4 af 23

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Sønderby Torv 10, st. tv, 2630 Taastrup Bitten Mailund Henriette Aase Kær Phillipsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Fokus for dette uanmeldte tilsyn er Kvalitetsmodellens tema om Målgruppe, metode og resultater, med de fem tilhørende kriterier. Der er særlig opmærksomhed på om tilbuddet har fulgt op på anbefalinger i tilsynsrapport fra november 2013 vedrørende evalueringer, pædagogiske planer og gråzoner i forhold til magtanvendelse. Side 5 af 23

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 23

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et klart formål med sin pædagogiske indsats, nemlig at have fokus på at bringe den enkelte borgers ressourcer i spil og på at støtte borgeren i at opnå kompetencer til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Medarbejderne kunne, under tilsynet, redegøre for den pædagogiske indsats og de valgte metoder. Implementere en systematisk procedure for evaluering af de pædagogiske handleplaner, herunder foreslåes evaluering under delmål. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opstiller klare, konkrete mål for den enkelte borger, udarbejdet i samarbejde med borgerne, og at tilbuddet dokumenterer indsatsen i Bostedssystemet. Socialtilsynet vurderer, at det vil styrke den faglige indsats, hvis tilbuddet dokumenterer indsatsen omkring målene i dagbogen under hvert delmål, frem for under borgerens generelle dagbog. Ligeledes vurderer Socialtilsynet, at det vil styrke den Side 7 af 23

8 faglige indsats, hvis tilbuddet, som anbefalet i tilsynsrapport fra 2013, får lavet en systematisk procedure for evaluering af de pædagogiske handleplaner, f.eks. gennem en implementering af tilbuddets arbejdsgangsbeskrivelse. Tilbuddet modtager ikke mål, opstillet fra de visiterende kommuner. Tilbuddet rykker kommunerne for dette og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan fortsætte denne praksis. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv. Dette foregår dels gennem beboermøder, som borgerne kalder bestyrelsesmøder, og dels gennem individuelle motiverende samtaler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgenes fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet tilbyder støtte til sundhedsbesøg og hjælper med at etablere kontakten til eksterne samarbejdspartnere, såsom hjemmeplejen, hospitaler og speciallæger. Tilbuddet har fokus på sund kost og anvender ligeledes her motiverende samtaler. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en pædagogisk praksis, der understøtter, at der ikke kommer overgreb og magtanvendelser. Tilbuddet har ikke haft magtanvendelser i indeværende år, men har en Side 8 af 23

9 procedure for håndteringen af magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder kvalificeret med borgergruppen. Medarbejderne kunne redegøre for målgruppen og genkendte flere af de tilgange, tilbuddet har beskrevet på Tilbudsportalen. Kun tilgangen empowerment kendte medarbejderne ikke, men medarbejderne får dog beskrevet principperne omkring empowerment i deres praksis. Tilbuddet udarbejder, i samarbejde med borgerne, pædagogiske handleplaner på borgerne og dokumenterer indsatsen omkring handleplanen i Bosted. Den pædagogiske indsats dokumenteres i borgerens generelle dagbog i Bosted, og ikke i dagbogen for det enkelte mål, hvilket Socialtilsynet bedømmer, kan besværliggøre en evaluering. Tilbuddet har, tidligere på året, udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse for udarbejdelse og evaluering af handleplaner, med udgangspunkt i bostedsystemet. Tilbuddet beretter dog, at der ikke er systematik i evalueringen af handleplanerne, hvorfor Socialtilsynet bedømmer, at arbejdsgangsbeskrivelsen endnu ikke er fuldt implementeret på tilbuddet. Ligeledes oplyser medarbejderne, at ikke alle borgere har en opdateret handleplan. Disse forhold indgår i Socialtilsynets bedømmelse. Medarbejderne fortæller, at drøftelser på personalemødet vedrørende borgerne, dokumenteres i Bosted under borgeren, frem for i mødereferatet. Socialtilsynet bedømmer, at dette er en tilgang, der sikrer en beskyttelse af følsomme oplysninger vedrørende borgeren. Tilbuddet har ikke modtaget VUM-beskrivelser eller lignende, fra de visiterende kommuner, på nogle af borgerne. Tilbuddet kan derfor ikke dokumentere resultater i forhold til opfyldelsen af mål opstillet af de visiterende kommuner, og selvom tilbuddet har rykket kommunerne flere gange, indgår dette forhold i Socialtilsynets bedømmelse. Side 9 af 23

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) På Tilbudsportalen opgives målgruppen til at være voksne med udviklingshæmning. På Tilbudsportalen oplyses endvidere: "Pædagogisk lægges der vægt på omsorg, pleje, optræning og udviklingsmuligheder, med respekt for den enkeltes integritet og værdier. Dette er for at skabe en tilværelse på den enkeltes præmis. Der arbejdes med at bevare eller forbedre den enkeltes psykiske og sociale funktioner." Og videre, "Bomiljøets pædagogiske praksis har fokus på at bringe den enkelte borgers ressourcer i spil og at støtte borgeren i at opnå kompetencer til at leve et så selvstændigt liv som muligt". Medarbejderne redegør for tilbuddets målgruppe som voksne udviklingshæmmede, der kan klare sig selv med støtte. Støtten udgår fra fælleslejligheden, hvor der typisk er tale om 3-8 timer individuel støtte om ugen pr. borger. Borgergruppe bestod tidligere af både udviklingshæmmede borgere og borgere med autismespektrumforstyrrelser, men nu er der kun borgere med udviklingshæmning. Medarbejderne beskriver den pædagogiske tilgang som hjælp til selvhjælp. Medarbejdernes opgave er at støtte og vejlede borgerne, hvilket typisk foregår ved at hjælpe til som en start, for så at få borgeren til selv at gøre det. Formålet er at selvstændiggøre så meget som muligt. Borgene er meget forskellig og derfor er der også forskellige indsatser omkring dem. Medarbejderne udleverer et ugebrev til borgerne. Her er bl.a. skema over medarbejdernes mødetider og oversigt over, hvad der sker på tilbuddet i løbet af ugen. Alle borgere, der vil, får tillige et individuelt ugeskema, der giver oversigt over den enkelte borgers uge. Tilbuddet arrangerer fællesspisning 3 gange om ugen i fælleslejligheden, mandag, onsdag og torsdag. Side 10 af 23

11 De andre dage er der mulighed for hjælp til mad i fælleslejligheden, og der er mulighed for at spise sammen. Adspurgt af Socialtilsynet til de pædagogiske tilgange, der benævnes på tilbudsportalen, bekræfter medarbejderne at de benytter den relationspædagogiske, den ressourceorienteret og den strukturpædagogisk tilgang, hvorimod empowerment tilgang er ukendt. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) Lederne uddyber, at målgruppen fremadrettet fortsat er borgere, som udover udviklingshæmning også kan have autismespektrumforstyrrelser, da kommunen opererer med blandede målgrupper, og visiterer begge dele, idet tilbuddet har kompetencerne til begge dele. Lederne uddyber, at medarbejderne udfører empowerment, men bare ikke ved, at det hedder sådan. Tilbuddet oplyser på Tilbudsportalen, at de opsætter mål: "Gennem de pædagogiske planer, som udarbejdes i Bosted. De pædagogiske planer udarbejdes i samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspartnere. Bl.a. pårørende og dagbeskæftigelse. Derudover tager vi udgangspunkt i evt. indsatsmål fra myndighed." Og videre, "Vi bruger Bosted systemet til at arbejde med de pædagogiske planer. Her beskriver vi mål og delmål, samt metode. Her beskrives også ansvarsfordeling og aftaler om opfølgning og evaluering. Vi dokumenterer løbende med dagbogsnotater, som benyttes i evalueringen." I forhold til sidste års tilsynsrapport, var der anbefaling om at tilbuddet indførte en systematik til evaluering af de pædagogiske planer. Medarbejderne fortæller, at de endnu ikke har indført denne systematik. Ligeledes var der anbefaling om, at tilbuddet understøtter de pædagogiske planer med visualiseringer, hvilket tilbuddet ikke har indført, da borgerne ikke var interesseret i det. Ligeledes har borgerne heller ikke kopi af den pædagogiske plan i deres lejlighed, som tilsynet anbefalede sidste år. Medarbejderne oplyser, at de udarbejder pædagogiske handleplaner i samarbejde med borgerne. Side 11 af 23

12 I handleplanen står både borgerens mål og de pædagogiske, faglige mål. Borgerne har ikke mål, de ikke selv kender til, men der kan være pædagogisk, faglige mål, de ikke ønsker. Borgerens mål og delmål er skrevet ind i en pædagogisk plan i tilbuddets dokumentationssystem, Bosted. Tilbuddet dokumenterer primært indsatsen, vedrørende et konkret mål, i borgerens generelle dagbog i Bosted, og ikke i dagbogen for det enkelte mål. Medarbejderne beskriver dog en situation med en konfliktfyldt borger, hvor tilbuddet havde praksis for at dokumente deres indsats under borgerens delmål. Her, fortæller medarbejderne, at de gjorde sig den erfaring, at det var nemt at trække data ud og få overblik over deres indsats og dokumentationen af den. Målene evalueres efter behov. Det vil sige, efter hvad det enkelte mål omhandler. I følge medarbejderne har alle borgere på tilbuddet, på nær én, en opdateret handleplan. Tilbuddet har et årshjul, hvor der står hvornår den enkelte borgers pædagogisk plan skal evalueres. Medarbejderne beretter, at de diskuterer borgerne og planlægger pædagogiske forløb og handlingsstrategier på personalemødet. De aftaler, de træffer på personalemødet vedrørende en borger, skrives ind i Bosted under den pågældende borgere. Medarbejderne skriver ikke i personalemødereferatet om den enkelte borger. Her henviser de i stedet til Bosted. Lederne oplyser, at der på tilbuddet er 3 timers tværgående møder, hver anden onsdag, hvor der arbejdes med borgere og pædagogiske handleplaner. De øvrige onsdage, afholder tilbuddet almindeligt personalemøde. Side 12 af 23

13 Lederne oplyser, at der endnu ikke er den systematik i evalueringen af borgernes mål, som tilbuddet ønsker, men at der arbejdes på at opbygge den. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 1 (i meget lav grad opfyldt) Lederne oplyser, at tilbuddet i løbet af foråret har udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse for udarbejdelse og evaluering af handleplaner, med udgangspunkt i bostedsystemet. Denne beskrivelse skulle afklare, hvordan tilbuddet udarbejder pædagogiske planer og sikre en ensartethed. Medarbejderne oplyser, at kommunen burde udarbejde VUM (voksen udrednings model) på alle borgere årligt, men tilbuddet har ikke fået nogen endnu. Tilbuddet har rykket for dem. Da tilbuddet startede, fik tilbuddet en beskrivelse af hver borger, fra kommunen, hvor nogle passede mere end andre. Der var ingen bestilling med fra kommunen. Tilbuddet oplyser på Tilbudsportalen, at Høje-Taastrup arbejder efter DHUV i sagsbehandlingen. Her udarbejdes en VUM, som fører til en bestilling med indsatsformål og indsatsmål. Disse omsættes til pædagogisk praksis for den enkelte og følges gennem statusbeskrivelser, som sendes til myndighed. Lederne bekræfter, at de jævnligt rykker kommunen for VUM planerne, men at den endnu ikke har modtaget nogen. Socialtilsynet gør opmærksom på, at der på Tilbudsportalen er blevet beskrevet, hvordan processen omkring VUM burde være, når kommunen udarbejder VUM årligt, og ikke hvordan det reelt er, hvor alle borgere mangler VUM. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad inddrager borgene i forhold, der vedrøre deres eget liv og influerer på hverdagen. Borgerne har et demokratisk forum i form af bestyrelsesmøderne, hvor medarbejderne har arbejdet med kulturen, således borgerne deltager og kan lytte på hinanden. Side 13 af 23

14 tilbuddet Herudover har borgerne selvbestemmelse over eget liv, hvor medarbejderne primært forholder sig vejledende og motiverende overfor borgerne og i forhold til de valg og dilemmaer, borgerne står i. Side 14 af 23

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne fortæller, at deres oplevelse er, at borgerne på tilbuddet føler sig hørt, respekteret og anerkendt. Medarbejderne begrunder det med, at borgeren altid er glade for at være sammen med medarbejderne og medarbejderne føler sig mødt positivt. Medarbejderne uddyber med, at det er vigtigt for at lave en god relation til borgerne. Hvis ikke medarbejderne har en god relation til borgeren, lukker borgeren ikke døren op for medarbejderen. Borgerne har 100% selvbestemmelse i deres egne lejligheder. I forhold til økonomien er borgerne myndige, men flere af borgere har forældre, der hjælper borgeren med at styre økonomien. Andre borgere har erfaret, at det er godt at få hjælp til økonomi, f.eks. via banken, der kan overføre penge på ugebasis. Tilbuddet har eksempler på borgere, der træffer uhensigtsmæssige valg for dem selv. For eksempel en borger, der køber andre ting i stedet for at købe mad, eller en borger, der kan spille flere penge op. I disse tilfælde diskuterer medarbejderne handlingerne med borgerne. Som beskrevet i 3a udarbejder tilbuddet ugeskemaer til borgerne, der er udformet med individuelt tilpassede piktogrammer, til de borgere, der profiterer af det. Ligeledes sætter tilbuddet også piktogrammer på ugebrevet, for én borger, der har brug for det. Lederne uddyber, at medarbejderne hurtigt ved det, hvis de overskrider borgernes grænser, da det betyder, at næste gang de kontakter borgeren, mødes de af en lukket dør. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget Medarbejderne oplyser, at der afholdes beboermøde hver 14. dag. Borgerne har valgt at omdøbe Side 15 af 23

16 indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov beboermødet til "Bestyrelsesmødet". Der deltager typisk 8-9 borgere i "Bestyrelsesmødet" og det starter med en runde, hvor hver deltager fortæller hvordan det går. Medarbejderne oplyser, at borgerne har lært at lytte til hinanden. Ellers bliver der diskuteret andre emner, såsom kommende ture, ferier o. lign. I forhold til udarbejdelsen af borgerens handleplan, vælger borgeren, som nævnt i 3.b, selv mål til handleplanen. Typisk vælger medarbejderne at arbejde med alle de mål, borgeren foreslår, og typisk er alle målene relevante. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgenes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet har fokus på såvel kost og motion som adgangen til sundhedsydelser og støtte til borgerne efter den enkeltes behov, med respekt for den enkelte borgers valg og ønsker. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgerne individuelt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne fortæller, at det er deres klare fornemmelse, at borgerne trives i tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at tilbuddet har en borger, der tidligere boede på tilbuddet, men som nu er flyttet ud i egen lejlighed. Denne borger støttes fortsat af en medarbejder fra tilbuddet. Det er en fordel for den borger, der ikke let knytter sig til nye personer. Tilbuddet oplyser på Tilbudsportalen i forhold til hjemmeplejen: "Borgerne kan efter behov også tildeles støtte efter servicelovens 83. Vi har dels daglig kontakt med medarbejdere fra hjemmeplejen, ligesom at det er aftalt, at vi skal afholde tværfaglige samarbejdsmøder." Og videre om samarbejdet med sygehuse og læger: "Sygehuse: A) Psykiatrisk Center Glostrup, da en del af beboerne har en sindslidelse i tilknytning til Side 16 af 23

17 deres primære handicap har vi et tæt samarbejde med centrets læger. B) Somatiske afdelinger/ambulatorier, Vi benytter somatiske afdelinger efter behov. Alment praktiserende læger: Alle beboerne vælger deres egen læge. Vi samarbejder p.t. med flere forskellige praktiserende læger, men forsøger at få et så begrænset antal som muligt. Lægerne er vores nærmeste samarbejdspartner når det drejer sig om beboernes sundhed og trivsel. Speciallæger: Vi bruger speciallæger efter henvisning fra alment praktiserende læge. F.eks. hudlæge, gynækolog mv." Medarbejderne fortæller, at flere borgere modtager 83 støtte, bl.a. får et par af borgerne støtte til rengøringen. Medarbejderne afholder tværfaglige samarbejdsmøder med hjemmeplejen, f.eks. om hvordan kommunikationen og samarbejdet skal være fremadrettet. I forhold til de borgere, der får medicin, er det en sygeplejerske, der kommer og doserer medicinen, mens medarbejderne udleverer doseringen. Tilbuddet samarbejder med psykiatrisk center i Glostrup, hvorfra der kommer en psykiatrisk sygeplejerske ca. hver 2. måned, og taler, i hjemmet, med de relevante borgere om hvordan det går. Sygeplejersken vurderer tillige, om borgeren er velmedicineret. Medarbejderne fra tilbuddet er med til samtalen. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at hvis borgerne ønsker det, tager medarbejderne med til læge og tandlæge besøg. Hvis medarbejderne ikke deltager, er det typisk fordi forældrene deltager. På tilbudsportalen oplyser tilbuddet i forhold til sine værdier: "Der arbejdes endvidere med at støtte den enkelte i at træffe valg og få indflydelse på egen situation. Vi lægger endvidere vægt på sund kost og motion." Medarbejderne oplyser, at de taler med borgerne om det gode og sunde valg, idet det kan være Side 17 af 23

18 svært at styre for borgerne. Samtalen kan omhandle f.eks. ikke at købe sodavand, eller aftaler om støtte i forbindelse med maden, til ikke at tage flere portioner. Medarbejderne fortæller om en borger, der ikke er i arbejde, som medarbejderne har prøvet at motivere, og nu vil borgeren gerne selv i arbejde. En borger skal på Ubberup højskole og arbejde med vægttab. Tilbuddet arrangerer fælles gåture, efter behov og lyst. Det er ikke skemalagt. I forhold til fællesspisning er det den borger, der har maddagen, som bestemmer menuen. I kosten indgår altid det sunde valg. Det er frivilligt at deltage i fællesspisning og stå for maden, men alle borgere er interesserede i at være med, så alle borgere er fordelt på en maddag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet håndterer og forebygger magtanvendelser tilfredsstillende. Tilbuddet beskriver hvordan den pædagogiske tilgang er tilrettelagt, så den forebygger magtanvendelser og tilbuddet har en procedure for, hvordan eventuelle magtanvendelser håndteres. Socialtilsynet bedømmer, at denne procedure ikke er helt klar for alle medarbejdere, hvilket Socialtilsynet har ladet indgå i bedømmelsen. Tilbuddet diskuterer dilemmaer i magtanvendelserne, men har ikke praksis for at diskutere gråzone tilfældene. Dette har Socialtilsynet ligeledes ladet indgå i bedømmelsen. Side 18 af 23

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne vurderer, at deres tilgang til borgerne, er med til at forebygge magtanvendelser. Ligeledes vurderer medarbejderne, at de fysiske rammer med egne lejligheder også hjælper, da borgeren kan gå over til sig selv, når og hvis en situation tilspidses. Medarbejderne fortæller, at de kan bede en borger gå over i egen lejlighed, hvis de råber op, og så vil medarbejderne efterfølgende komme over i lejligheden og tale med borgeren. Medarbejderne uddyber, at fælleslejligheden ejes af kommunen, der betaler huslejen, hvilket betyder, at medarbejderne kan fastlægge reglerne for lejligheden, og bede en borger om at gå, hvis borgeren bliver voldsom. Medarbejderne er bevidste om de dilemmaer, der er i relation til magtanvendelser og fortæller, at de diskuterer dilemmaerne. Medarbejderne fortæller, at de ofte benytter vendingen: jeg syntes det er en dårlig ide at.., men du bestemmer selv. Medarbejderne har ikke praksis for at diskutere gråzone tilfælde i frihold til magtanvendelserne. Medarbejderne oplyser, at når der har været en magtanvendelse, dokumenterer tilbuddet det i Bostedssystemet. Tilbuddet har ikke haft magtanvendelser i indeværende år. Leder oplyser, at når der har været en magtanvendelse, uddyber lederen om proceduren, at medarbejderen, der har oplevet en magtanvendelse, indenfor 3 dage udfylde en magtanvendelsesblanket og sende den til leder. Leder følger op og drøfter magtanvendelsen med medarbejderne telefonisk og på førstkommende personalemøde drøftes magtanvendelsen. Her ser medarbejderne på, hvad der kan have ledt op til magtanvendelsen, evaluerer omstændighederne og drøfter, om der kunne være gjort noget anderledes. Dette leder til aftaler om handlingsanvisninger. Side 19 af 23

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en pædagogisk praksis, der er rettet mod at forebygge overgreb. Tilbuddet forebygger primært overgreb gennem dialog med borgerne, hvorigennem medarbejderne søger at støtte borgerne til at træffe hensigtsmæssige valg. Tilbuddet har udarbejdet en procedure for håndtering af vold, men har ikke været ude for at bruge den. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Lederne beretter, at der kan ske overgreb borgerne imellem. Det kan bl.a. være en situation, hvor den ene borger overskrider en anden borgers grænser, f.eks. i en relation mellem to borgere, der gerne vil være venner, og hvor den ene har svært ved at sige nej og let bliver udnyttet af den anden. Lederne oplyser, at medarbejderne arbejder pædagogisk med dette. Lederen oplyser videre, at medarbejderne ligeledes støtter borgerne, når de er på vej ud i situationer, som medarbejderne vurderer som vanskelige. F.eks. i en situation hvor en borger bliver inviteret til en fest, hvor medarbejderne er i tvivl om motivet for invitationen. Her diskuterer medarbejderne situationen med borgeren, hvorefter borgeren selv kan vælge til eller fra. Lederne fortæller, at tilbuddet har et beredskab der hedder Pædagogisk håndtering af vold, men oplyser, at tilbuddet ikke har været ude for at have brug for at anvende det. Lederne oplyser, at man ikke har et decideret beredskab til forebyggelse af overgreb, men at det generelt er tilbuddets opgave, at klæde borgeren så godt på som muligt, til selv at træffe en beslutning. Lederen beretter, at medarbejderne gør dette ved at tale med borgerne, og derigennem søge at klæde borgerne på, til at tackle de situationer, der kan opstå. Side 20 af 23

21 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 21 af 23

22 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter 3,90 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 91,00 Lønomkostninger, fast personale - - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 20,00 Sygefravær 91,00 1,60-4,80 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 1. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 334,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 1. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 364,00 Side 22 af 23

23 Side 23 af 23

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere