VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND"

Transkript

1 PARTN ERE Advokat Jens Glavind L0ven0rnsgade Horsens TIf J.nr VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND I

2 Side 2. PARTN E RE Vedtaegter for Andelsboligforeningen Langgade Lund jl NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningen navn er Andelsboligforeningen Langgade 18-22, Lund 1.2. Foreningens hjemsted er Horsens K o m m u n e. Z FORMAL: 2.1. Foreningens formal er at eje og administrere e j e n d o m m e n matr.nr.4 y Lund by, Tamdrup Foreningen har pligt til at respektere de e j e n d o m m e n pahvilende servitutter. 3. MEDLEMMER: 3.1. Andelshaverne eller de personer, der i henhold til pkt evt. harerhvervet brugsretten af boligen, skal vaere m e d l e m af foreningen. 4, INDSKUD: For de, der indtraeder som medlemmer, udgar indskuddet det bel0b der fremgar af An- delsboligforeningens seneste arsregnskab, hvortil k o m m e r betaling for eventuelle ekstraarbejder. 5, H/EFTELSE: 5.1. M e d l e m m e r n e hotter alene m e d deres foreningsindskud, der indgar i foreningens formue s o m ansvarlig kapital uden at dette forrentes Et m e d l e m eller hans bo h^fter, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtradt i forpligtelsen.

3 Side 3. PARTNERS a ANDEL: ^ ' 6.1. IVledlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud Andelen kan kun overdrages eller pa anden m a d e overf0res til andre i overensstemmelse m e d reglerne i 13 til 19, ved tvangssalg dog med de asndringer, derfolger reglerne i andelsboligforeningslovens 6b Andelen kan belanes i overensstemmelse m e d reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kraeve, at andelshaveren betaler gebyr for angivelse af erktering i henhold til andelsboligforeningslovens 4a For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder pa navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det trader i stedet for et bortkommet andelsbevis. 7, BOLIGAFGIFT: 7.1. St0rrelsen af boligafgiften og andel i aconto faellesudgifter fastsattes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Boligafgiften indbetales manedsvis forud over P B S til andelsboligforeningens konto i det af generalforsamlingen valgte pengeinstitut. 8, VEDLIGEHOLDELSE: 8.1. Andelshaveren har den fulde indvendige vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse incl. vedligeholdelse af indretning til aflob og til forsyning med lys, gas, vand pahviler andelsboligforeningen ^ 8.3. Vedtages det pa en generalforsamling at ivaerksaette forbedrlnger i ejendommen, kan et medlem ikke m o d s a t t e sig forbedringens gennemf0relse. 9, FORANDRINGER: 9.1. Andelshaverne er berettiget til at foretage aendringer i boligen Inden forandringen udf0res, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder der krasver byggetilladelse, kan ikke ivarksattes, f0r byggetilladelse har v«ret forevist bestyrelsen. 10. UDLEJNING: En andelshaver kan ikke uden bestyrelsens samtykke udleje eller udlane sin bolig, m e d mindre der er tale o m en periode pa maximalt 6 maneder Hvis bestyrelsen skal give sit samtykke til udlejning af en andelsbolig kan bestyrelsen forlange, at der stiiles sikkerhed for betaling af boligafgiften, fsllesudgifter og a contovarme i en periode pa op til 6 maneder.

4 Side 4. PARTN ERE IT OVERDRAGELSE AF ANDELEN:. ' nsl<er en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel, idet bestyrelsen dog skal godkende den nye andelshaver. N a g t e s godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. 1Z OVERDRAGELSESSUM: V e d overdrageise af en andel m a prisen ikke overstige, hvad vaerdien af andelen i foreningens formue, forbedrlnger i boligen og dens vedligeholdelsesstand m e d rimelighed kan betinge V e d opg0relse af foreningens formue a n s s t t e s ejendommen til en af folgende vardier, der ikke m a overskrides ved opgorelsen af vardien af andelen i foreningens formue: a. Anskaffelsesprisen. b. Den kontante handelsvardi s o m udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmaegler, der er valuar. Vurderingen m a ikke vaere m e re end 18 maneder gammel. -.J c. Den senest ansatte ejendomsvaerdi med eventuelle reguleringer efter 2 A i lov o m vurdering af landets faste ejendomme Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selvom en h0jere pris kunne opnas. V e d opgorelsen m a vardien af andelen i foreningens formue ikke medregnes m e d et h0jere bel0b end det, der f0lger af foranstaende beregning Uanset reglerne under pkt. a, b og c kan en andelshaver ved overdrageise beregne sig., s a m m e pris for andelen i foreningens formue, s o m han selv lovligt har betalt Vaerdien af forbedrlnger pa ejendommen ansaettes til anskaffelsesprisen m e d fradrag af eventuel vardiforringelse pa grund af alder eller slitage. 13, VURDERING AF PRIS PA FORBEDRINGER. INVENTAR M.M Bestyrelsen fastsatter prisen for forbedrlnger, inventar og l0s0re pa grundlag af en opg0- relse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Safremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedrlnger, inventar og l0s0re samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skon foretaget af en skonsmand, der skal vaere bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skonsmand, der skal v a r e bekendt m e d andelsboligforhold. Safremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skonsmanden af boligretten. S k o n s m a n d e n skal ved besigtigelsen af boligen indkalde bade den pagaeldende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Sk0nsmandens vurdering er bindende for savel andelshaveren s o m bestyrelsen. S k o n s m a n d e n fastsaetter selv sit honorar og traffer bestemmelse o m, hvorledes omkostningerne ved skonnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt palaegges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til h v e m af parterne, der har faet medhold ved skonnet.

5 Side 5. PARTN E RE 14. FREMGANGSMADEN: ' Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens pategning o m godkendelse. Inden aftalens indgaelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtsgter, seneste arsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning m e d specifikation af prisen for andelen, forbedrlnger, inventar og l0s0re, samt eventuel pristiliaeg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgaelse skriftligt gores bekendt m e d andelsboligforeningslovens bestemmelser o m prisfastsattelsen, og o m straf Alle vilkar for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at over- dragelsen skal opretters pa en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkraeve et gebyr. Foreningen kan endvidere krave, at overdrageren refunderer udgiften til foresporgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsen og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til ^ pant- eller udlaegshavere og ved tvangssalg eller - auktion Overdragelsessummen skal senest 2 uger for overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, s o m - efter fradrag af sine tilgodehavender og nodvendigt belob til indfrielse af et eventuelt garanteret Ian m e d henblik pa frigivelse af garantien - afregner provenuet forst til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlaegshavere, og d e m i s t til den fraflyttende andelshaver B e s t y r e l s e n e r v e d a f r e g n i n g o v e r f o r d e n f r a f l y t t e n d e a n d e l s h a v e r b e r e t t i g e t t i l a t t i l b a g e- holde et belob til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af v a r m e u d g i f t e r o g l i g n e n d e. S a f r e m t a f r e g n i n g s k e r i n d e n f r a f l y t n i n g, e r f o r e n i n g e n e n d v i dere berettiget til at tilbageholde et skonsmaessigt belob til daskning af erhververens eventuelle krav i aniedning af mangier konstateret ved overtagelsen Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne m e d bestyrelsen gennemga boligen for at konstatere eventuelle mangier ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedrlnger, inventar og losore, der er overtaget i forbindelse m e d boligen. Safremt erhververen forlanger prisnedslag for sadanne mangier, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skonnes rimeligt tilbageholde et tilsvarende belob ved afregningen til overdragen, saledes at belobet forst udbetales, nar det ved dom eller forlig mellem par- terne er fastslaet, h v e m det tilkommer Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, s o m naevnt i stk. 3 til 5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at belobet er modtaget fra erhververen. 15. UBENYTTEDE BOLIGER: Har andelshaveren ikke inden 3 maneder efter at vaere fraflyttet sin lejiighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid m e d bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen h v e m der skal overtage andel og bolig og de vilkar, overtagelsen skal ske pa, hvorefter afregning finder sted s o m anfort i OVERDRAGELSE TIL HUSSTANDSMEDLEM: En andelshaver er uden fraflytning af lejiigheden berettiget til at overdrage sin andel belt e l l e r d e l v i s t til e t m y n d i g t h u s s t a n d s m e d l e m. D e n p a g s l d e n d e s k a l g o d k e n d e s a f b e s t y relsen, idet dog naegtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

6 Side 6. PARTN E RE 17, D0DSFALD: D0r andelsiiaveren, liar sgtefellen ret til at fortsaette medlemskab og beboelse af boligen nsker agtefaellen ikke at fortsaette medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i 14, stk. 1 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig Efterlades der ikke agtefaelle, eller onsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der efter folgende rakkefolge gives fortrinsret til: a. Personer, der beboede boligen ved dodsfaldet og s o m i mindst 2 ar havde haft falles husstand med andelshaveren. b. Personer, s o m af den afdode andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt s o m berettiget til andel og bolig ved andelshaverens d0d. 0. Personer, m e d h v e m andelshaveren er beslaegtet i lige op- eller nedstigende linie V e d overdrageise efter stk. 3 finder reglerne i 14, stk. 2 tilsvarende anvendelse Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest d. 1. i maneden, der indtraeder neesi efter 3-manedersdagen for dodsfaldet. E r ingen n y andelshaver indtradt for- inden, finder 15 tilsvarende anvendelse. 18, SAMLIVSOPH>EVELSE: V e d ophffivelse af samliv mellem agtefaeller er den af parterne, s o m efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse far retten til boligen, berettiget til at fortsatte m e d lemsskabet og beboelsen. 19, OPSIGELSE: Andelshaverne kan ikke opsige medlemsskabet af foreningen og brugsret til boligen, m e n kan alene udtraede efter reglerne i 11 til 18 o m overforelse af andel. 20, EKSKLUSION: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans/hendes brugsret til ophor i folgende tilfslde: 1. Nar et m e d l e m ikke betaler skyldigt indskud og m e d l e m m e t ikke har betalt det skyldige bel0b senest 7 dage efter at skriftligt pakrav herom er k o m m e t frem iil medlemmet. 2. Nar et m e d l e m er i restance med: a. Boligafgiften eller andre ydelser, der skal eriaegges s a m m e n m e d denne.

7 Side 7. PARTNERS 3. Nar et m e d l e m groft forsommer sin vedligeholdelsespligt. 4. Nar et m e d l e m gor sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at haeve lejemalet Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i 15, idet dog praciseres, at den til enhver tid v a r e n d e bestyrelse er berettiget til at godkende en pris for overdrageise af en andelsbolig til en vardi, der er lavere end den pris, der kan beregnes efter reglerne i GENERALFORSAMLING: Foreningens hojeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinaere generalforsamling afholdes hvert ar inden 4 maneder efter regnskabsarets udl0b m e d folgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelaggelse af arsregnskab, forslag til vardianssttelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet og vsrdiansattelse. 3. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning o m eventuel ^ndring af boligudgiften. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af formand. 6, Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Valg af administrator. 10. Eventuelt Ekstraordinar generalforsamling afholdes, nar en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens m e d l e m m e r eller % af medlemmerne af foreningen eller revisor forlanger det m e d angivelse af dagsorden. 22. [NDKALDELSE: Generalforsamling indkaldes skriftligt m e d 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinaer generalforsamling o m nodvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling Forslag s o m onskes behandlet pa generalforsamlingen skal v a r e formanden i heende senest 8 dage for generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles pa en generalforsamling, safremt det enten er naevnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller pa lignende m a d e senest 4 dage for generalforsamlingen er gjort bekendt m e d at det k o m m e r til behandling Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Revisor evt. administrator samt repraesentanten for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen Hver andel giver en stemme. E n andelshaver kan kun give fuldmagt til et myn'digt husstandsmedlem.

8 Sides. PARTNERS 23, BESLUTNINGER: ' Beslutninger pa generalforsamlingen traffes af de m o d e n d e stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig o m vssentlig forandring af faelles bestanddele og tilbehor, vedtagtssndringer, salg af fast ejendom eller foreningens opiosning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens m e d l e m m e r v a r e tilstede Forslag o m vasentlig forandring af feewes bestanddele og tilbehor, vedtaegtssndringer, salg af fast ejendom, eller foreningens opiosning kan kun vedtages pa en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, m e n er mindst 2/3 af de fremmodte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og pa denne kan da forslaget endeligt vedtages m e d mindst 2/3 flertal uanset hvor m a n g e der er modt. 24, DIRIGENT: G e n e r a l f o r s a m l i n g e n v a e l g e r s e l v s i n dirigent. S e k r e t a r e n p r o t o k o l l e r e r d e t p a g e n e r a l forsamlingen passerede. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. 25, LEDELSE: Generalforsamlingen valger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udfore generalforsamlingens beslutninger. 26, BESTYRELSEN: Bestyrelsen bestar af 3-5 medlemmer. Bestyrelsens formand vaelges af generalforsamlingen, m e n i 0vrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en sekretsr, evt en administrator m e d en hjaelper og i ovrigt efter eget valg og behov. Generalforsamlingen vaelger desuden 2 suppleanter S o m bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan v a l g e s andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer S o m bestyrelsesmedlem og suppleant kan kun v a l g e s en person fra hver husstand Bestyrelsesmedlemmer valges for 2 ar ad gangen. Pa den stiftende generalforsamling vffilges bestyrelsesmedlemmerne dog kun for 1 ar. Bestyrelsessuppleanter vaelges pa s a m m e made. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted Hvis et bestyrelsesmedlem fratrader i valgperioden, indtrsder 1. suppleant for tiden indtil naaste ordinaere generalforsamling. Pa s a m m e m a d e forholdes med 2. suppleant Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratraden bliver mindre end 3, indkaldes til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

9 Side 9. PARTN ERE Valg af nyt/nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for fratradte sker kun for den resterende ' del af den/de fratradtes valgperiode. * Generalforsamlingen kan yee\ge en administrator til at foresta e j e n d o m m e n s almindelige 0konomiske og driftsmaessige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsaette administrator Bestyrelsen traeffer n a r m e r e aftale med administrator o m opgaver og befojelser Hvis bestyrelsen ikke konstituere sig m e d en administrator, varetager bestyrelsen ejend o m m e n s administration efter folgende regler: 1. Alle indbetalinger fra m e d l e m m e r samt indbetalingen af enhver art indsattes direkte pa foreningens konto. 2. Den samlede bestyrelse er bemyndiget til at give tre bestyrelsesmedlemmer - to i forening - fuldmagt til at t r a k k e pa kontoen til nodvendige betalinger, s o m ikke kan betales via P B S, og da kun g e n n e m bankens giro-betalingsservice eller konto-tilkonto service eller ved lignende betalingsordninger g e n n e m banken. 3. Udgaende post underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer. '*'* 27. BESTYRELSESM0DER: Bestyrelsesmode indkaldes af formanden sa ofte der matte vaere aniedning hertil, samt nar et m e d l e m af bestyrelsen begarer det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar halvdelen af m e d l e m m e r n e er tilstede. ^ Beslutning traeffes af de m o d e n d e bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Star s t e m m e r n e lige afgor formandens s t e m m e udslaget Bestyrelsen forpligter sig til at f0re protokol, der skal fremtegges pa hver generalforsamling. 28. TEGNINGSREGEL: Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsens m e d l e m m e r i forening, der samtidig bemyndiges til at underskrive skode, entreprisekontrakt samt til at optage Ian pa foreningens vegne. 29. HUSORDEN: Generalforsamlingen kan pa indstilling fra bestyrelsen til enhver tid bindende for alle m e d lemmer fastsaette regler for husorden, husdyrhold m.v., dog har et medlem altid ret til at h o l d e f 0 r e r h u n d, s e l v o m 0 v r i g e m e d l e m m e r e v e n t u e l t e f t e r e n h e r o m v e d t a g e t g e n e r a l- forsamlingsbeslutning matte vsere afskaretfra husdyrhold. 30. REGNSKAB: Foreningens arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse m e d god regnskabsskik og underskrives af revisor og hele bestyrelsen.

10 Side Regnsl<absaret er l<alenderaret Bestyrelsen foreslar i forbindelse med arsregnskabet hvilken metode der skal anvendes ved fastsffittelse af andelens vaerdi samt hvilken vaerdi, andelen herefter skal have. S o m note til arsregnskabet opiyses generalforsamlingens beslutning o m andelens vardi og o m hvilken metode, der er anvendt ved fastsaettelsen Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelens forventede vaerdistigning, indtil n a s t e arsregnskab foreligger. Beregningens resultat anfores s o m note til regnskabet i savel absolutte tal s o m i procent af indskudskapitalen REVISION: Generalforsamlingen valger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere arsregnskabet. Revisor skal fore revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsatte revisor Det reviderede underskrevne regnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig m e d indkaldelsen til den ordinare generalforsamling. 32, OPL0SNING: Opl0sning ved likvidation forestas af en likvidator, der vaelges af generalforsamlingen Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gulden deles den resterende form u e mellem de til den tid v a r e n d e m e d l e m m e r i forhold til deres andels storrelse. o O o Saledes vedtaget pa den ordinare generalforsamling,

11 Tiiiaeg til vedtaegter for andelsboligforeningen Langgade 18a-22d Personer over 65 ar kan ikke kebe en andel. Huslejes skal betales forud, pa andelsboligens bankkonto senest d. 3 hverdag i hver maned. Paragraf 7.1. udgar. Gasfyrene tilharer andelsboligforeningen og andelsfoeningen stir for vedligehoidelsen. Andelshaverne skal betale forbruget af gas.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Andelsboligforeningen. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Revideret november 2010 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemmer...3 4 Indskud...4 5 Hæftelse...4 6 Andel...4 7 Boligaftale...5

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang

Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang Vedtægter for Andelsboligforeningen Virumvang 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er: A/B Virumvang. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksberg Allé 27 A-B 1820 Frederiksberg C Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22-033-00 LBC/ 070824 Version 2 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N G O D T H Å B S V E J 18 A-D/20 A-D 2/17 N a v n o g h j e m s t e d (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 18 A-D/20

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016

VEDTÆGTER FOR. Andelsboligforeningen Matrosvænget Nord. Revideret april 2016 VEDTÆGTER FOR Revideret april 2016 April 2016 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er 1 Foreningens hjemsted er i Esbjerg Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden.

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovgaarden, beliggende Skovbrynet 2 / Prins Christiansgade 10. (1.2) Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 Andelsboligforeningen Møgelhøj, Kronosvej 100-156, 9210 Aalborg SØ 1. Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene

UDKAST. Vedtægter for. A/B Lindøhusene Bilag 7 UDKAST Vedtægter for A/B Lindøhusene Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 22.228-00 Version 2 080526 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET 30.september 2005 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dalglimt 3, Skibet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Vejle kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I Side 1 af 9 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ØRNESÆDET I. Foreningens hjemsted er Solrød kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR Juni 2016 Stefansgade 46, st. tv. 2200 København N Telefon: 35838118 Telefax: 77330696 e-mail: abmerkur@abmerkur.dk Kontortid: tirsdage

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Jæger. Ajourført juli 2011

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Jæger. Ajourført juli 2011 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Jæger Ajourført juli 2011 OBS: For enkelte paragraffer gælder midlertidige dispensationer, som kan findes bagest i vedtægterne. De berørte paragraffer er markeret med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken IAr vi Andeisboligforeningen Lærken Treneparken 2-70, Dybbøl 6400 Sønderborg 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ulærken Foreningens

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN.

VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. A nd e"~b(l1l9tqrenlnll VEDTÆGTER FOR Andelsboligforeningen KORSIKA & MILANOGARDEN. Revideret 16. februar 2015 Udarbejdet af AIS Korsika & Milanogården, København Denne udgave erstatter alle tidligere

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have

VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have VEDTÆGT for andelsboligforeningen Uvelse Have 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Uvelse Have (1.2) Foreningens hjemsted er i Hillerød kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter Pr. 14. maj 2016

Vedtægter Pr. 14. maj 2016 Vedtægter Pr. 14. maj 2016 NAVN 1. Foreningens navn er Ølstykke ny Andelsboligforening. Foreningens hjemsted er i Egedal Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 7

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II.

V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TJØRNEGAARDEN II. 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. FORMÅL:

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a

Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a Vedtægter For Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16a Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 16-16A. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ Side 2 af 17 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er A/B Lille Odinshøj. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SDR. FASANVEJ 96-98/VALBY LANGGADE 44 A-B Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sdr. Fasanvej 96-98/Valby Langgade 44 A-B.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG" NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er "AB Stovesberg". Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 1. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyksborg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere