VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND"

Transkript

1 PARTN ERE Advokat Jens Glavind L0ven0rnsgade Horsens TIf J.nr VEDT>EGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-20, LUND I

2 Side 2. PARTN E RE Vedtaegter for Andelsboligforeningen Langgade Lund jl NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningen navn er Andelsboligforeningen Langgade 18-22, Lund 1.2. Foreningens hjemsted er Horsens K o m m u n e. Z FORMAL: 2.1. Foreningens formal er at eje og administrere e j e n d o m m e n matr.nr.4 y Lund by, Tamdrup Foreningen har pligt til at respektere de e j e n d o m m e n pahvilende servitutter. 3. MEDLEMMER: 3.1. Andelshaverne eller de personer, der i henhold til pkt evt. harerhvervet brugsretten af boligen, skal vaere m e d l e m af foreningen. 4, INDSKUD: For de, der indtraeder som medlemmer, udgar indskuddet det bel0b der fremgar af An- delsboligforeningens seneste arsregnskab, hvortil k o m m e r betaling for eventuelle ekstraarbejder. 5, H/EFTELSE: 5.1. M e d l e m m e r n e hotter alene m e d deres foreningsindskud, der indgar i foreningens formue s o m ansvarlig kapital uden at dette forrentes Et m e d l e m eller hans bo h^fter, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtradt i forpligtelsen.

3 Side 3. PARTNERS a ANDEL: ^ ' 6.1. IVledlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud Andelen kan kun overdrages eller pa anden m a d e overf0res til andre i overensstemmelse m e d reglerne i 13 til 19, ved tvangssalg dog med de asndringer, derfolger reglerne i andelsboligforeningslovens 6b Andelen kan belanes i overensstemmelse m e d reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kraeve, at andelshaveren betaler gebyr for angivelse af erktering i henhold til andelsboligforeningslovens 4a For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder pa navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det trader i stedet for et bortkommet andelsbevis. 7, BOLIGAFGIFT: 7.1. St0rrelsen af boligafgiften og andel i aconto faellesudgifter fastsattes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Boligafgiften indbetales manedsvis forud over P B S til andelsboligforeningens konto i det af generalforsamlingen valgte pengeinstitut. 8, VEDLIGEHOLDELSE: 8.1. Andelshaveren har den fulde indvendige vedligeholdelse Den udvendige vedligeholdelse incl. vedligeholdelse af indretning til aflob og til forsyning med lys, gas, vand pahviler andelsboligforeningen ^ 8.3. Vedtages det pa en generalforsamling at ivaerksaette forbedrlnger i ejendommen, kan et medlem ikke m o d s a t t e sig forbedringens gennemf0relse. 9, FORANDRINGER: 9.1. Andelshaverne er berettiget til at foretage aendringer i boligen Inden forandringen udf0res, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder der krasver byggetilladelse, kan ikke ivarksattes, f0r byggetilladelse har v«ret forevist bestyrelsen. 10. UDLEJNING: En andelshaver kan ikke uden bestyrelsens samtykke udleje eller udlane sin bolig, m e d mindre der er tale o m en periode pa maximalt 6 maneder Hvis bestyrelsen skal give sit samtykke til udlejning af en andelsbolig kan bestyrelsen forlange, at der stiiles sikkerhed for betaling af boligafgiften, fsllesudgifter og a contovarme i en periode pa op til 6 maneder.

4 Side 4. PARTN ERE IT OVERDRAGELSE AF ANDELEN:. ' nsl<er en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han/hun berettiget til at overdrage sin andel, idet bestyrelsen dog skal godkende den nye andelshaver. N a g t e s godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. 1Z OVERDRAGELSESSUM: V e d overdrageise af en andel m a prisen ikke overstige, hvad vaerdien af andelen i foreningens formue, forbedrlnger i boligen og dens vedligeholdelsesstand m e d rimelighed kan betinge V e d opg0relse af foreningens formue a n s s t t e s ejendommen til en af folgende vardier, der ikke m a overskrides ved opgorelsen af vardien af andelen i foreningens formue: a. Anskaffelsesprisen. b. Den kontante handelsvardi s o m udlejningsejendom. Vurderingen skal foretages af en statsautoriseret ejendomsmaegler, der er valuar. Vurderingen m a ikke vaere m e re end 18 maneder gammel. -.J c. Den senest ansatte ejendomsvaerdi med eventuelle reguleringer efter 2 A i lov o m vurdering af landets faste ejendomme Generalforsamlingsbeslutningen er bindende, selvom en h0jere pris kunne opnas. V e d opgorelsen m a vardien af andelen i foreningens formue ikke medregnes m e d et h0jere bel0b end det, der f0lger af foranstaende beregning Uanset reglerne under pkt. a, b og c kan en andelshaver ved overdrageise beregne sig., s a m m e pris for andelen i foreningens formue, s o m han selv lovligt har betalt Vaerdien af forbedrlnger pa ejendommen ansaettes til anskaffelsesprisen m e d fradrag af eventuel vardiforringelse pa grund af alder eller slitage. 13, VURDERING AF PRIS PA FORBEDRINGER. INVENTAR M.M Bestyrelsen fastsatter prisen for forbedrlnger, inventar og l0s0re pa grundlag af en opg0- relse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver Safremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedrlnger, inventar og l0s0re samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skon foretaget af en skonsmand, der skal vaere bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skonsmand, der skal v a r e bekendt m e d andelsboligforhold. Safremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skonsmanden af boligretten. S k o n s m a n d e n skal ved besigtigelsen af boligen indkalde bade den pagaeldende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Sk0nsmandens vurdering er bindende for savel andelshaveren s o m bestyrelsen. S k o n s m a n d e n fastsaetter selv sit honorar og traffer bestemmelse o m, hvorledes omkostningerne ved skonnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt palaegges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til h v e m af parterne, der har faet medhold ved skonnet.

5 Side 5. PARTN E RE 14. FREMGANGSMADEN: ' Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens pategning o m godkendelse. Inden aftalens indgaelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtsgter, seneste arsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning m e d specifikation af prisen for andelen, forbedrlnger, inventar og l0s0re, samt eventuel pristiliaeg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgaelse skriftligt gores bekendt m e d andelsboligforeningslovens bestemmelser o m prisfastsattelsen, og o m straf Alle vilkar for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at over- dragelsen skal opretters pa en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkraeve et gebyr. Foreningen kan endvidere krave, at overdrageren refunderer udgiften til foresporgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsen og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til ^ pant- eller udlaegshavere og ved tvangssalg eller - auktion Overdragelsessummen skal senest 2 uger for overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, s o m - efter fradrag af sine tilgodehavender og nodvendigt belob til indfrielse af et eventuelt garanteret Ian m e d henblik pa frigivelse af garantien - afregner provenuet forst til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlaegshavere, og d e m i s t til den fraflyttende andelshaver B e s t y r e l s e n e r v e d a f r e g n i n g o v e r f o r d e n f r a f l y t t e n d e a n d e l s h a v e r b e r e t t i g e t t i l a t t i l b a g e- holde et belob til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af v a r m e u d g i f t e r o g l i g n e n d e. S a f r e m t a f r e g n i n g s k e r i n d e n f r a f l y t n i n g, e r f o r e n i n g e n e n d v i dere berettiget til at tilbageholde et skonsmaessigt belob til daskning af erhververens eventuelle krav i aniedning af mangier konstateret ved overtagelsen Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne m e d bestyrelsen gennemga boligen for at konstatere eventuelle mangier ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedrlnger, inventar og losore, der er overtaget i forbindelse m e d boligen. Safremt erhververen forlanger prisnedslag for sadanne mangier, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skonnes rimeligt tilbageholde et tilsvarende belob ved afregningen til overdragen, saledes at belobet forst udbetales, nar det ved dom eller forlig mellem par- terne er fastslaet, h v e m det tilkommer Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, s o m naevnt i stk. 3 til 5, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at belobet er modtaget fra erhververen. 15. UBENYTTEDE BOLIGER: Har andelshaveren ikke inden 3 maneder efter at vaere fraflyttet sin lejiighed indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid m e d bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen h v e m der skal overtage andel og bolig og de vilkar, overtagelsen skal ske pa, hvorefter afregning finder sted s o m anfort i OVERDRAGELSE TIL HUSSTANDSMEDLEM: En andelshaver er uden fraflytning af lejiigheden berettiget til at overdrage sin andel belt e l l e r d e l v i s t til e t m y n d i g t h u s s t a n d s m e d l e m. D e n p a g s l d e n d e s k a l g o d k e n d e s a f b e s t y relsen, idet dog naegtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.

6 Side 6. PARTN E RE 17, D0DSFALD: D0r andelsiiaveren, liar sgtefellen ret til at fortsaette medlemskab og beboelse af boligen nsker agtefaellen ikke at fortsaette medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i 14, stk. 1 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig Efterlades der ikke agtefaelle, eller onsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der efter folgende rakkefolge gives fortrinsret til: a. Personer, der beboede boligen ved dodsfaldet og s o m i mindst 2 ar havde haft falles husstand med andelshaveren. b. Personer, s o m af den afdode andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt s o m berettiget til andel og bolig ved andelshaverens d0d. 0. Personer, m e d h v e m andelshaveren er beslaegtet i lige op- eller nedstigende linie V e d overdrageise efter stk. 3 finder reglerne i 14, stk. 2 tilsvarende anvendelse Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest d. 1. i maneden, der indtraeder neesi efter 3-manedersdagen for dodsfaldet. E r ingen n y andelshaver indtradt for- inden, finder 15 tilsvarende anvendelse. 18, SAMLIVSOPH>EVELSE: V e d ophffivelse af samliv mellem agtefaeller er den af parterne, s o m efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse far retten til boligen, berettiget til at fortsatte m e d lemsskabet og beboelsen. 19, OPSIGELSE: Andelshaverne kan ikke opsige medlemsskabet af foreningen og brugsret til boligen, m e n kan alene udtraede efter reglerne i 11 til 18 o m overforelse af andel. 20, EKSKLUSION: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans/hendes brugsret til ophor i folgende tilfslde: 1. Nar et m e d l e m ikke betaler skyldigt indskud og m e d l e m m e t ikke har betalt det skyldige bel0b senest 7 dage efter at skriftligt pakrav herom er k o m m e t frem iil medlemmet. 2. Nar et m e d l e m er i restance med: a. Boligafgiften eller andre ydelser, der skal eriaegges s a m m e n m e d denne.

7 Side 7. PARTNERS 3. Nar et m e d l e m groft forsommer sin vedligeholdelsespligt. 4. Nar et m e d l e m gor sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at haeve lejemalet Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i 15, idet dog praciseres, at den til enhver tid v a r e n d e bestyrelse er berettiget til at godkende en pris for overdrageise af en andelsbolig til en vardi, der er lavere end den pris, der kan beregnes efter reglerne i GENERALFORSAMLING: Foreningens hojeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinaere generalforsamling afholdes hvert ar inden 4 maneder efter regnskabsarets udl0b m e d folgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelaggelse af arsregnskab, forslag til vardianssttelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af arsregnskabet og vsrdiansattelse. 3. Forelaggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning o m eventuel ^ndring af boligudgiften. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af formand. 6, Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Valg af administrator. 10. Eventuelt Ekstraordinar generalforsamling afholdes, nar en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens m e d l e m m e r eller % af medlemmerne af foreningen eller revisor forlanger det m e d angivelse af dagsorden. 22. [NDKALDELSE: Generalforsamling indkaldes skriftligt m e d 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinaer generalforsamling o m nodvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling Forslag s o m onskes behandlet pa generalforsamlingen skal v a r e formanden i heende senest 8 dage for generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles pa en generalforsamling, safremt det enten er naevnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller pa lignende m a d e senest 4 dage for generalforsamlingen er gjort bekendt m e d at det k o m m e r til behandling Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Revisor evt. administrator samt repraesentanten for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet pa generalforsamlingen Hver andel giver en stemme. E n andelshaver kan kun give fuldmagt til et myn'digt husstandsmedlem.

8 Sides. PARTNERS 23, BESLUTNINGER: ' Beslutninger pa generalforsamlingen traffes af de m o d e n d e stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig o m vssentlig forandring af faelles bestanddele og tilbehor, vedtagtssndringer, salg af fast ejendom eller foreningens opiosning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens m e d l e m m e r v a r e tilstede Forslag o m vasentlig forandring af feewes bestanddele og tilbehor, vedtaegtssndringer, salg af fast ejendom, eller foreningens opiosning kan kun vedtages pa en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, m e n er mindst 2/3 af de fremmodte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og pa denne kan da forslaget endeligt vedtages m e d mindst 2/3 flertal uanset hvor m a n g e der er modt. 24, DIRIGENT: G e n e r a l f o r s a m l i n g e n v a e l g e r s e l v s i n dirigent. S e k r e t a r e n p r o t o k o l l e r e r d e t p a g e n e r a l forsamlingen passerede. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. 25, LEDELSE: Generalforsamlingen valger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udfore generalforsamlingens beslutninger. 26, BESTYRELSEN: Bestyrelsen bestar af 3-5 medlemmer. Bestyrelsens formand vaelges af generalforsamlingen, m e n i 0vrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en sekretsr, evt en administrator m e d en hjaelper og i ovrigt efter eget valg og behov. Generalforsamlingen vaelger desuden 2 suppleanter S o m bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan v a l g e s andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer S o m bestyrelsesmedlem og suppleant kan kun v a l g e s en person fra hver husstand Bestyrelsesmedlemmer valges for 2 ar ad gangen. Pa den stiftende generalforsamling vffilges bestyrelsesmedlemmerne dog kun for 1 ar. Bestyrelsessuppleanter vaelges pa s a m m e made. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted Hvis et bestyrelsesmedlem fratrader i valgperioden, indtrsder 1. suppleant for tiden indtil naaste ordinaere generalforsamling. Pa s a m m e m a d e forholdes med 2. suppleant Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratraden bliver mindre end 3, indkaldes til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

9 Side 9. PARTN ERE Valg af nyt/nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for fratradte sker kun for den resterende ' del af den/de fratradtes valgperiode. * Generalforsamlingen kan yee\ge en administrator til at foresta e j e n d o m m e n s almindelige 0konomiske og driftsmaessige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsaette administrator Bestyrelsen traeffer n a r m e r e aftale med administrator o m opgaver og befojelser Hvis bestyrelsen ikke konstituere sig m e d en administrator, varetager bestyrelsen ejend o m m e n s administration efter folgende regler: 1. Alle indbetalinger fra m e d l e m m e r samt indbetalingen af enhver art indsattes direkte pa foreningens konto. 2. Den samlede bestyrelse er bemyndiget til at give tre bestyrelsesmedlemmer - to i forening - fuldmagt til at t r a k k e pa kontoen til nodvendige betalinger, s o m ikke kan betales via P B S, og da kun g e n n e m bankens giro-betalingsservice eller konto-tilkonto service eller ved lignende betalingsordninger g e n n e m banken. 3. Udgaende post underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer. '*'* 27. BESTYRELSESM0DER: Bestyrelsesmode indkaldes af formanden sa ofte der matte vaere aniedning hertil, samt nar et m e d l e m af bestyrelsen begarer det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar halvdelen af m e d l e m m e r n e er tilstede. ^ Beslutning traeffes af de m o d e n d e bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Star s t e m m e r n e lige afgor formandens s t e m m e udslaget Bestyrelsen forpligter sig til at f0re protokol, der skal fremtegges pa hver generalforsamling. 28. TEGNINGSREGEL: Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsens m e d l e m m e r i forening, der samtidig bemyndiges til at underskrive skode, entreprisekontrakt samt til at optage Ian pa foreningens vegne. 29. HUSORDEN: Generalforsamlingen kan pa indstilling fra bestyrelsen til enhver tid bindende for alle m e d lemmer fastsaette regler for husorden, husdyrhold m.v., dog har et medlem altid ret til at h o l d e f 0 r e r h u n d, s e l v o m 0 v r i g e m e d l e m m e r e v e n t u e l t e f t e r e n h e r o m v e d t a g e t g e n e r a l- forsamlingsbeslutning matte vsere afskaretfra husdyrhold. 30. REGNSKAB: Foreningens arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse m e d god regnskabsskik og underskrives af revisor og hele bestyrelsen.

10 Side Regnsl<absaret er l<alenderaret Bestyrelsen foreslar i forbindelse med arsregnskabet hvilken metode der skal anvendes ved fastsffittelse af andelens vaerdi samt hvilken vaerdi, andelen herefter skal have. S o m note til arsregnskabet opiyses generalforsamlingens beslutning o m andelens vardi og o m hvilken metode, der er anvendt ved fastsaettelsen Bestyrelsen udarbejder en beregning af andelens forventede vaerdistigning, indtil n a s t e arsregnskab foreligger. Beregningens resultat anfores s o m note til regnskabet i savel absolutte tal s o m i procent af indskudskapitalen REVISION: Generalforsamlingen valger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere arsregnskabet. Revisor skal fore revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsatte revisor Det reviderede underskrevne regnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig m e d indkaldelsen til den ordinare generalforsamling. 32, OPL0SNING: Opl0sning ved likvidation forestas af en likvidator, der vaelges af generalforsamlingen Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gulden deles den resterende form u e mellem de til den tid v a r e n d e m e d l e m m e r i forhold til deres andels storrelse. o O o Saledes vedtaget pa den ordinare generalforsamling,

11 Tiiiaeg til vedtaegter for andelsboligforeningen Langgade 18a-22d Personer over 65 ar kan ikke kebe en andel. Huslejes skal betales forud, pa andelsboligens bankkonto senest d. 3 hverdag i hver maned. Paragraf 7.1. udgar. Gasfyrene tilharer andelsboligforeningen og andelsfoeningen stir for vedligehoidelsen. Andelshaverne skal betale forbruget af gas.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "ANDEDAMMEN"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDEDAMMEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "ANDEDAMMEN" Sidst revideret 15.juni 2014 Navn og hjemsted: 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen "Andedammen" med adresse Andedammen 1-15 og 17-18, 3460 Birkerød,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen KNASTEN

Andelsboligforeningen KNASTEN V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen KNASTEN Senest revideret 24. april 2013. Indholdsfortegnelse 1-2 Foreningens formål... 2 3 Medlemmer... 2 4-7 Indskud, hæftelse og andel... 2 8 Boligaftale...

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere