Rapport fra Skatteministeriets IT-UDVALG. "Den globale informations-infrastruktur"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Skatteministeriets IT-UDVALG. "Den globale informations-infrastruktur""

Transkript

1 Rapport fra Skatteministeriets IT-UDVALG "Den globale informations-infrastruktur" Betænkning nr

2 Kan købes hos boghandleren eller hos Statens Information, Publikationsafdelingen Postbox København K Telf , Fax ISBN Notex/København Pris kr. 75 incl. moms

3 -3- APRIL Indledning Kommissorium Udvalgets sammensætning Problemafgrænsning og disposition -7-2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser Internettet og internethandlen IT i husstandene IT i virksomhederne Hvad er Internettet Handel på Internet Internettet og skattesystemet Indledning Ændringer i handelsmønsteret Ændringer i produktionen Skatte- og afgiftskontrollen Afgifter og Internettet Indledning momsdirektiv Internetsalg fra udlandet til Danmark Internetsalg fra Danmark til udlandet Punktafgifter Vurdering af afgiftsreglerne Den nye Fælles Momsordning Internethandlens konsekvenser for momsprovenuet Konklusion -57-

4 -4-6 Skatter og Internettet Indledning Internetsalg fra udlandet til Danmark Internetsalg fra Danmark til udlandet Skattekontrol Vurdering af skattereglerne Andre transaktioner via Internet Bankforretninger Handel med værdipapirer Spil på internet Distancearbejde Skat og Internet i internationalt perspektiv Indledning OECD-arbejde om Skat og Internettet EU-arbejde om Skat og Internettet -97- Bilag Bilag Bilag English Summary -107-

5 -5-1 Indledning Skatteministeren besluttede i efteråret 1996 at nedsætte et IT-udvalg, der skulle analysere Internettets konsekvenser for skattesystemet. Udvalget har afholdt 8 møder og afslutter sit arbejde med denne rapport. 1.1 Kommissorium Rapporten er udarbejdet på grundlag af nedenstående kommisorium: " Begrebet "den globale informations-infrastruktur" refererer til, at kommunikations- og computersystemer, der hidtil har været adskilt (telefonsystemer, kabelsystemer, satellitsystemer og computernetværk) lægges sammen til et enkelt globalt netværk. Internettet er den mest kendte del af "den globale informations-infrastruktur", men visse multinationale firmaer har etableret private mini-internet, der kan operere i døgndrift f.eks. på de finansielle markeder. "Den globale informations infrastruktur" er en del af en teknologisk udvikling, der går i retning af, at det bliver nemmere og billigere at overføre varer, tjenesteydelser og efterhånden også penge digitalt. Samtidig bliver adgangen til at sende og modtage digitalt mere udbredt i takt med udbredelsen af pc'er. Det medfører et skift i retning af, at en større del af de samlede handelstransaktioner sker digitalt. Allerede kendte digitale produkter bliver mere populære, og der udvikles nye former for digitaliserede varer og tjenesteydelser og nye digitaliserede former for levering og betaling. Endelig medfører udviklingen en større mobilitet - først og fremmest af produktionen af digitale produkter. Det har været fremført, at den her beskrevne udvikling vil påvirke mulighederne for at opretholde den nuværende beskatning. For så vidt angår den indirekte beskatning, er argumentationen den, at det bliver vanskeligt at opretholde en effektiv moms- og afgiftskontrol med varer og tjenesteydelser, der overføres digitalt på tværs af landegrænserne. Hermed risi-

6 -6- kerer det offentlige at miste moms- og afgiftsprovenu af de produkter, der kan digitaliseres, f.eks. video, bøger, musik og konsulentrapporter. Vanskeligheder med opretholdelse af royaltybeskatningen er en anden side af denne udvikling. For de direkte skatters vedkommende har problemerne omkring de skatteretlige begreb "fast driftssted" været nævnt. Hvem har beskatningsretten til indtægterne i et rådgivende konsulentfirma, der består af ingeniører fra forskellige lande, som samarbejder om at producere og udbyde produkter på Internettet? Vil der opstå skattekonkurrence således at produktion nemmere flyttes til det land, hvor beskatningen er mest lempelig? Arbejdsgruppen får til opgave at beskrive de gældende beskatningsregler for digitaliserede transaktioner. Arbejdsgruppen skal vurdere, om der er behov for ændrede regler på området. Den overordnede målsætning skal være at opretholde et sæt skatteregler, der på den ene side sidestiller digitaliserede transaktioner med konventionelle transaktioner, og som på den anden side er så enkel at administrere og kontrollere, at det er realistisk at få de skattepligtige til at overholde reglerne. I den forbindelse skal arbejdsgruppen skelne mellem den regulering, der retter sig mod alle skatteydere, og de initiativer der tages overfor de skatteydere, der forsøger at omgå reglerne. Eventuelle forslag til initiativer skal være rettet mod at gøre det så enkelt som muligt for de ærlige skatteyderne at overholde reglerne, og så vanskeligt som muligt for uærlige skatteydere at omgå dem. Arbejdsgruppen skal skelne til det arbejde der i øjeblikket foregår i WT0-, OECD- og EU-regi med henblik på at anvise internationale løsningsmuligheder, hvor det er mest adækvat." 1.2 Udvalgets sammensætning IT-udvalget har haft følgende sammensætning. Fra Skatteministeriet: Konsulent Dorte Blou, Departementet. Afdelingschef Palle Graff, Told- og Skattestyrelsen.

7 -7- Kommiteret René Mikkelsen, Departementet (formand). Fuldmægtig Morten Samuelsen, Departementet (sekretær). Kontorchef Jonna Sneum, Departementet. Fra Forskningsministeriet: Fuldmægtig Michael Karvø. Fra IT-brancheforeningen: Økonomichef Kurt Cramon, IBM Danmark A/S. Advokatfuldmægtig Steen Rødding Gori, Tele Danmark A/S. Konsulent Malthe Jacobsen. Cand.jur. Henrik Faust Pedersen, Price Waterhouse/Seier Petersen. Kontorchef Henrik Ørum, IT-Brancheforeningen. Fra Dansk Handel og Service: Statsautoriseret revisor Allan Fornæs, Arthur Andersen. Underdirektør Kim Munch Lendal, Dansk Handel og Service. 1.3 Problemafgrænsning og disposition Når man skal prøve at belyse Internettets konsekvenser for skattesysstemet rejser der sig mange spørgsmål. Nedenfor gennemgås en række af de faktorer vedrørende den teknologiske udvikling i almindelighed og vedrørende forbrugernes og producenternes adfærdsmønstre i særdeleshed, der på længere sigt er afgørende for en vurdering af Internettets betydning for skattesystemet: - Helt overordnet må man spørge, om udviklingen af Internettet er udtryk for et såkaldt "paradigmeskift", der vil få ligeså stor betydning for den økonomiske udvikling som den industrielle revolution, eller om Internettet blot er endnu et element i udviklingen i retning af øget mobilitet af varer, arbejdskraft mv. på linie med andre former for elekronisk kommunikationsudstyr (telefon, fax, tv etc.). - Vil Internettet påvirke skatteprovenuet i negativ retning, fordi det bliver nemmere at skjule indkomster eller flytte indkomster til lavskattelande, eller kan Internettet tværtimod få en positiv indvirkning på skatteprovenuet, fordi det medvirker til øget samhandel og vækst?

8 -8- Hvor hurtigt og i hvilket omfang digitaliseres varer og tjenesteydelser? I øjeblikket er det kun mindre softwareprogrammer samt blade, bøger og forskellige former for tjenesteydelser som rejsebureauvirksomhed, billetbestilling og home-banking, der leveres digitalt via Internettet. På sigt forventes det, at flere og flere produkter kan digitaliseres og dermed transporteres via nettet. Men hvor hurtigt kommer udviklingen til at gå? Sker der konkurrenceforvridning i form af forskelle i den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den samme vare afhængig af, om den leveres i fysisk eller digital form? Skattesystemet kan medføre forvridninger i konkurrencen, i det omfang der er forskelle i den skattemæssige behandling af en vare (f.eks. en bog), der leveres fysisk, og en bog, der leveres digitalt. Sådanne forskelle kan være med til at understøtte en ønsket teknologisk udvikling, men vil medføre problemer for de brancher, der sættes under pres. Eksisterer sådanne forskelle, bør de være udtryk for en bevidst politik og ikke blot være en konsekvens af en udvikling, som ikke var forudset, da reglerne blev fastlagt. Hvor hurtigt og i hvilket omfang ændres produktionsprocesserne, så en større del af produktionen kan foregå digitalt? Digitale produktionsprocesser er vanskelige eller umulige at stedfæste. Hvis f.eks. tre arkitekter fra tre forskellige verdensdele sammarbejder om at udarbejde en arkitekttegning, eller tre musikere samarbejder om at komponere et musikstykke over nettet, hvor foregår produktionen så, og hvem har beskatningsretten af en eventuel indkomst? Hvor hurtigt udvikles infrastrukturen, herunder udbygningen af telenettet og tilkoblingen af private husholdninger til Internettet? Hvis antallet af informationer og produkter, der skal leveres over nettet, stiger eksponentielt, kan den afgørende flaskehals blive båndbredden på telenettet. Kan udbygningen af telenettet følge med behovet? Kan en ændret prisfastsættelse for netydelser være med til at afhjælpe kapacitetsproblemerne? Internettet er karakteriseret ved, at omkostningerne ved at være på nettet stort set er ens for alle brugere. Kan prisdifferentiering, afhængig af hvordan man bruger nettet, og hvilken kvalitet ens adgang til nettet har, være med til at afhjælpe nogle af kapacitetsproblemerne på nettet?

9 -9- - Hvad betyder sammensmeltningen af forskellige medier for udviklingen? Skellet mellem telefonen, fjernsynet og den personlige computer er måske på vej til at blive udvisket. Denne udvikling kan få stor betydning for borgernes adgang til nettet. - Medfører Internettet en vækst i fjernhandlen? Lidt forenklet kan Internettet sammenlignes med et postordre-katalog, hvor alle mulige varer udbydes, men hvor handlen er. karakteriseret ved, at man ikke har haft varen i hånden, før man beslutter sig for at købe den. Vil Internettet medføre en stigning i fjernhandlen, og hvor stor en stigning vil der i givet fald blive tale om? Betyder nettet bedre vilkår for skatteplanlægning? Gør Internettet det lettere for virksomheder med aktiviteter i flere lande at foretage skatteplanlægning, dvs. placere overskud og udbytte, der hvor beskatningen er lavest, uafhængigt af hvor produktionen foregår. Har danske virksomheder en relativ fordel på markedet for digitaliserede produkter? Lige såvel som nettet giver danske forbrugere bedre mulighed for at se varekataloger og handle på tværs af landegrænserne, øges danske virksomheders muligheder for at tilbyde varer til forbrugere i udlandet. Hvordan er sikkerheden i forbindelse med internethandel? Forbrugernes og de erhvervslivets tillid til sikkerheden i forbindelse med betalinger over nettet bliver ofte anført som den væsentligste barriere for et boom i internethandlen. Er der reelle sikkerhedsproblemer i forbindelse med internethandel? Medfører en forbedret sikkerhed et boom i handlen, eller vil forbrugerne og erhvervslivet fortsat være skeptiske? Betyder Internettet en større omkostningseffektivitet som følge af, at kommunikationen kan foregå direkte mellem producent og forbruger? Internetudviklingen medfører, at nogle mellemhandlere som f.eks. engros- og detailhandlere bliver overflødige, mens andre typer mellemhandlere dukker op. Hvordan vil en sådan udvikling påvirke handelsmønstrene? Som det fremgår, kommer man meget let vidt omkring, hvis man skal forsøge at forudsige Internettets betydning for skattesystemet. Det har derfor været vigtigt for udvalget at afgrænse den problemstilling, der belyses med nærværende rapport.

10 -10- Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser. Kapitel 3 gennemgår den teknologiske baggrund og indeholder et skøn over udviklingen i internethandlen. Kapitel 4 indeholder generelle betragtninger om Internettets konsekvenser for skattesystemet. Kapitel 5 indeholder en beskrivelse og vurdering af afgiftsreglerne i relation til Internettet og et skøn over udviklingens betydning for momsprovenuet. Kapitel 6 beskriver og vurderer skattereglerne i relation til Internettet. Kapitel 7 ser på andre transaktioner end traditionel handel over Internettet f.eks. bankforretninger og spil, og kapitel 8 ser på de internationale initiativer, der er taget det seneste år omkring Internettet og skattesystemerne.

11 -11-2 Sammenfatning af udvalgets overvejelser Der er enighed i udvalget om, at udviklingen af Internettet er en positiv teknologisk udvikling, der bør understøttes af såvel regeringen som erhvervslivet. Udvalget konstaterer, at der internationalt kan spores en vis bekymring fra erhvervslivet for, at det offentlige griber for tidligt eller forkert ind i udviklingen og forsøger at regulere den på en måde, der kan ende med at blive en barriere for udviklingen. Udvalget har forsøgt at skønne over udviklingen i handlen over Internettet. Handlen stiger eksponentielt i disse år, og det er derfor meget vanskeligt at skønne seriøst særligt langt frem i tiden. Udvalget konstaterer imidlertid, at internethandlen - den eksponentielle udvikling til trods - næppe vil fylde væsentligt i økonomien på denne side af år Det kan konstateres, at handel via Internettet - i hvert fald til private forbrugere - endnu er i en begyndelsesfase, som bl.a. er hæmmet af begrænsninger i anvendelsesmulighederne for betalingskort. Når disse forhindringer ikke længere er til stede, må det forventes, at handlen via Internettet får en betydelig større udbredelse. Denne større udbredelse af mulighederne for at handle via Internettet hos danske virksomheder vil samtidig skabe en større interesse for handel via Internettet i det hele taget, således at antallet af køb i udlandet vil stige. I takt hermed vil de administrative systemer, der skal sikre, at momsen i de tilfælde, hvor reglerne foreskriver det, bliver betalt i Danmark, komme under pres. Samtidig vil der inden for de gældende regler kunne ske forskydninger fra køb hos en dansk leverandør med dansk moms til køb hos en udenlandsk leverandør uden dansk moms specielt i de tilfælde, hvor der er store momsforskelle. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere Internettets betydning for skattesystemet og for danske virksomheders konkurrencemæssige stilling på længere sigt. Hertil kommer, at de internationale diskussioner, der skal føre til forslag til fælles internationale løsninger, først lige er kommet i gang. Udvalget har dog konstateret, at det er en generel opfattelse i Danmark og i alle øvrige OECD-lande, at vi står foran en nyskabelse, der vil føre til omfattende ændringer i de kendte handelsmønstre. Disse ændringer vil have betydelige økonomiske og samfundsmæssige

12 -12- konsekvenser. Det er også en generel opfattelse, at udviklingen kræver en stillingtagen på internationalt plan til, hvordan man håndterer de krav, den nye udvikling stiller. Det er udvalgets opfattelse, at der ikke er noget akut behov for ændret skattelovgivning alene som følge af Internettets og internethandlens udvikling. Internethandel bør som udgangspunkt beskattes som enhver anden form for handel. Der skal ikke indføres nye skatter på eller skattefritagelse af internethandel, der skaber forvridninger i markedet. Udvalget opfordrer til: at danske myndigheder fortsat deltager aktivt i de internationale diskussioner om Internettets udvikling i EU-, OECD-, og WTO-regi, at Danmark i EU-regi arbejder for, at den afgiftsbetingede konkurrenceforvridning på markedet for digitaliserede produkter begrænses, at det internationale bistandssamarbejde mellem skattemyndigheder intensiveres, at skattemyndighederne sikrer en effektiv kontol med korrekt afregning af told og moms af pakkepost, at skattemyndighederne i samarbejde med de øvrige EU-lande intensiverer kontrollen med fjernsælgere, der ligger over kr.'s grænsen, at erhvervslivet er meget opmærksomme på udviklingen i internethandlen, da den kan medføre betydelige strukturelle ændringer indenfor bestemte brancher ikke mindst de brancher, hvis varesortiment kan digitaliseres og leveres via nettet, at Skatteministeriet i et samarbejde med de berørte brancheorganisationer løbende overvåger og vurderer virkningerne af forskelle i de danske skatter og afgifter i forholdet til udlandet, at udvalget fortsætter sit arbejde og afgiver en ny statusrapport ved udgangen af Det er som nævnt ovenfor udvalgets opfattelse, at der ikke er et akut behov for at ændre skatte- og afgiftsreglerne alene som følge af internethandlen. Dels må det antages, at det absolutte niveau af handlen via Internettet - på trods af dens store udvikling i de førstkommende år - kan håndteres med de nugældende regelsæt, dels

13 -13- skal eventuelle ændringer ske inden for rammerne af det internationale samarbejde, hvor diskussionerne fortsat er i gang. Der er dog behov for, at man allerede nu begynder at overveje, hvilke ændringer der er relevante på noget længere sigt. Hvis der på længere sigt bliver behov for ændrede regler, bør forskellige hensyn indgå i overvejelserne og afvejes i forhold til hinanden. Reglerne skal så vidt muligt beskytte skatteprovenuet, forebygge skatte- og afgiftsbetinget konkurrenceforvridning og sikre Danmark som et attraktivt sted at placere virksomheder og beskæftigelse, og samtidig skabe rammer for en uhindret udvikling af elektronisk handel og de dertil knyttede ændringer i handelsmønster og erhvervsstruktur. Eventuelle fremtidige regelændringer bør så vidt muligt gennemføres i et internationalt samarbejde. Dels er problemstillingen grundlæggende international, dels vedrører den i vidt omfang regelsæt, som allerede er internationale - primært i EU-regi. I de internationale fora, hvor de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af elektronisk handel diskuteres, bør Danmark være stærkt repræsenteret. Afgørende for en effektiv repræsentation i de internationale fora er, at Danmarks synspunkter formuleres med støtte fra og i åben dialog med repræsentanter fra dansk erhvervsliv. Udvalget konstaterer, at Internettet er et led i internationaliseringen af økonomierne som generelt medfører øget mobilitet af varer og kapital og dermed øget pres på de skatter, der påhviler mobile kilder. Udvalget har peget på, at der er tendenser til, at virksomheders værdiskabelse og overskud i højere grad knyttes til viden og udvikling end til produktion. Tendenserne har særlig betydning for vidensintensive virksomheder som f.eks. virksomheder inden for IT-branchen. Samtidig medfører udviklingen inden for informationsteknologien, at produktion af viden til brug for produktionen ikke længere er bundet af, hvor produktion og salg finder sted. Disse virksomheder er derfor i deres valg af placering meget påvirkelig af skattereglerne. Der er efter udvalgets opfattelse behov for, at udviklingen også efter fremlæggelsen af denne rapport følges nøje. På denne måde kan der skabes mulighed for, at der i lyset af den teknologiske og samfundsmæssige udvikling sker en løbende vurdering af de danske skatte- og afgiftsregler og reglernes betydning for danske virksomheders konkurrencemæssige stilling. Det foreslås derfor, at udvalget fortsætter sit arbejde og afgiver en ny statusrapport ved udgangen af 1998.

14 -14-3 Internettet og internethandlen Oplysningerne i kapitel 3 baserer sig på Forskningsministeriets publikationer, IT i tal (Forskningsministeriet, 1997) og Danske virksomheders brug af IT 1997 (Forskningsministeriet, 1997) og på en analyse af internethandlen i Danmark foretaget for Forskningsministeriet af analyseinstituttet IDC. 3.1 IT i husstandene 53 pct. af de danske husstande havde pc i 1997, hvilket er en fordobling på kun tre år. Der er ikke tegn på nogen stagnation eller udfladning i denne udvikling, idet yderligere 17 pct. overvejer at købe pc. Sammenligner man udbredelsen af pc'er med andre goder såsom opvaskemaskine, mobiltelefon, video m.m., er pc'en ved at være et normalt gode i danske hjem. Det er således mere almindeligt at have pc end opvaskemaskine eller mikrobølgeovn. Pc'er er dog stadig ikke lige så udbredt som videomaskiner eller cd-afspillere. Som generelt geografisk mønster er der en tendens til, at flere husstande har pc i bykommuner, på øerne og i hovedstadsområdet end i resten af landet. På samme måde er der en tendens til, at jo højere uddannelsesniveau, jo større andel har pc. Ser man på udbredelsen i forhold til husstandsindkomst, er der en meget klar tendens. Eksempelvis har under 20 pct. af husstandene med en årlig husstandsindkomst på mindre end kr. en pc, mens den tilsvarende andel for husstande med mere end kr. om året er over 60 pct. Bag disse tal ligger imidlertid en anden klar tendens. De lavere indkomstgrupper, med undtagelse af den laveste, er begyndt at anskaffe sig pc, og det er således indkomstgruppen kr. pr. år, der har haft den største fremgang siden december Familien Danmarks pc kan generelt karakteriseres således: Den er ca. 1 til 2 år gammel, har en processor af typen 486 eller Pentium, mere end 8 Mb Ram og en harddisk på mere end 500 Mb. Som styresystem anvendes DOS og Windows eller Windows 95. Denne beskrivelse dækker mellem 50 pct. og 75 pct. af de danske husstandes pc'er. Langt de fleste (85 pct.) har tilsluttet printer, og ca. halvdelen kan i kraft af, at de har lydkort og CD-ROM-drev, betegnes som multimediecomputere.

15 -15- Af væsentlig betydning er det, om husstanden er i stand til at kommunikere elektronisk med omverdenen. Dvs. sende og modtage elektronisk post, gå på Internet, bruge homebanking, osv. Det kræver et modem, og det har 25 pct. af husstandene med pc, hvilket er en stigning på knap 40 pct. på et år. Dette betyder, at 12 pct. af de danske husstande i dag er i stand til at kommunikere elektronisk via deres pc. Pc'en i husstanden bruges generelt meget alsidigt. Anvendelsen spænder fra professionelt arbejde over underholdning til kunstforeningsaktiviteter. Det er dog mest normalt, at den bruges til spil, i forbindelse med studium, professionelt arbejde eller til husholdningsregnskabet. Dette brugsmønster har ikke varieret synderligt igennem de sidste tre år og giver dermed et godt indtryk af pc'ens rolle i familien. Man må dog forvente en vis udvikling i dette brugsmønster i takt med, at pc'erne eller andre tekniske løsninger i stigende grad bruges til elektronisk kommunikation. Brugen af pc'en har været præget af, at den har været en isoleret enhed, hvis hovedfunktion var tekstbehandling og underholdning. I.takt med at husstandene kommer på nettet, må man forvente, at pc'en vil blive brugt endnu mere alsidigt, og at pc'en vil blive en kommunikationsport i husstanden på linie med telefonen og tv'et. Dermed vil flere i familien end de i dag én til to - typisk mandlige - brugere få nytte af den. Der er ca. 2,4 mill, husstande i Danmark. IDC vurderer, at danske hustande havde et internetabonnement i 1997, og forventer, at dette tal vil stige til husstande i år IT i virksomhederne I foråret 1997 havde 78 pct. af virksomheder med over 5 ansatte installeret et lokalnet som IT-platform, og lidt flere havde etableret en ekstern elektronisk forbindelse (82,3 pct.) med hovedvægten på en relativ lille kapacitet på niveau med en hjemmecomputer. 48 pct. af virksomhederne med over 5 ansatte var opkoblet til Internettet. 10 pct. havde egen hjemmeside, og andre 10 pct. planlagde oprettelse af en hjemmeside. 7 pct. af virksomhederne med over 5 ansatte brugte Internettet til at foretage elektroniske bestillinger og indkøb, og 2 pct. solgte egne varer via virksomhedens hjemmeside.

16 -16- Mere end hver anden virksomhed (53 pct.) mente, at der er for stor usikkerhed ved betalingsformidling over nettet, og blandt de helt store virksomheder (over 200 ansatte) var det 70 pct., der mente dette. Næsten hver anden virksomhed (46 pct.) mente ligeledes, at de juridiske usikkerheder i forbindelse med garanti, aftaleindgåelse, betingelser m.v. er for store. Andre forhold som teknologiinvesteringernes størrelse, intern omstilling, for lille kundepotentiale, teknisk kompleksitet m.v. oplevedes ikke som store barrierer af virksomhederne. IDC vurderer, at danske virksomheder havde et internetabonnement i 1997, og forventer, at dette tal vil stige til virksomheder i år Hvad er Internettet Indledning Populært siges det om Internettet, at det er et netværk af netværk. Hermed rammer man ganske vist kun det, der er det potentielle område for Internettets udbredelse. For det vil være mere præcist at omtale Internettet som den fælles sammenhæng eller grænseflade mellem netværk, som skyldes brugen af et standardiseret fælles Internet- "datasprog". Hermed angives også, at Internettet allerede har en stor potentiel platform i de eksisterende fysiske net, som f.eks. telefonnettet, og at kapacitetsudviklingen i nettransmissioner lige så meget hænger sammen med "let" softwareudvikling som "tung" fysisk netudbygning. Den grundlægende standard for "datasproget" på Internettet er en protokol kaldet TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), som forestår kommunikationen mellem nettene. TCP/IP fungerer på den måde, at datainformationer fra en afsender splittes op i små pakker indeholdende hver sin lille andel af den samlede information. Herefter sendes disse datainformationer via nettet (ikke nødvendigvis samme vej), indtil de igen ved bestemmelsesstedet samles til en maskinlæsbar fil, som modtageren kan anvende. Også på dette område finder der en løbende udvikling sted, og nye kapacitetsforøgende protokoller er på vej. Internettet er i dag platform for mange former for funktioner og tjenester. Den mest almindelige anvendelse af Internettet knytter sig til diverse kommunikationsformer.

17 -17- De kendteste af disse er World Wide Web med dets utal af hjemmesider, nyhedsgrupperne samt brugen af Internettet til s og filoverførsel. Når en bruger - det være sig privat eller erhvervsmæssigt - vil placere sig på Internettet med en hjemmesideadresse, hvorfra andre brugere kan indhente informationer eller bestille og købe varer, får vedkommende en elektronisk adresse, kaldet et domæne. Dette domæne, der repræsenterer brugeren udadtil, siger imidlertid intet om, hvor brugerens data rent "fysisk" befinder sig, men angiver kun hvilken navneautoritet, der har tildelt domænenavnet. En adresse kan derfor udmærket have et topdomæne der lyder på.dk (domæneregistreret i Danmark), mens de data, adressen linker til, befinder sig på en maskine i USA, og brugeren, der ejer domænet, opererer fra Moskva. Disse underliggende data er fuldstændigt mobile uafhængigt af det valgte domæne og kan på ingen tid flyttes fra maskine til maskine i et hvilket som helst land, uden at man af den grund behøver at ændre domæneadressen. En nærmere beskrivelse af Internettet kan findes i rapporten "Forbrugerens retsbeskyttelse i grænseoverskridende digitale net" (Erhvervsministeriet, 1997) og i ITsikkerhedsrådets arbejdspapir "Privatliv på Internet" (Regeringens IT-sikkerhedsråd, 1997) Generel udvikling IT-udviklingen med fokus på Internettet kan anskues på flere måder. For det første kan man få et billede af den generelle udvikling ved at se på antallet af opkoblinger til Internettet. Her må man skelne mellem de rene opkoblinger, hvor alene adgang til Internettet er opnået, vi kan kalde dem brugere, og de tilfælde af opkoblinger, hvor der til disse knytter sig forskellige former for indholdsservice i form af hjemmesider, egentlige informationsdatabaser, interaktive services m.m., såkaldte indholdsleverandører. For det andet kan man få et billede af den generelle IT-udvikling med fokus på Internettet ved at se på forbruget af internetrelateret hardware og software, dvs. primært pc'er, men også modems og internetprogrammer som browsere og postprogrammer m.m. Omfanget af danskernes forbrug af hardware ses af de tal, der er angivet i afsnit 3.1.

18 - 18- Netværksudviklingen har hidtil baseret sig på anvendelsen af det eksisterende telefon-fastnet, hvor man i dag kan anvende modems med transmissionshastigheder op til 33 kbps ( bits pr. sekund). Endvidere er det muligt at få Internetadgang via det såkaldte ISDN (Integrated Services Digital Network), som er en højhastigheds digital forbindelse med en transmissionskapacitet på typisk 64 kbps. Den fremtidige netværksudvikling- eller for at være mere præcis, udviklingen i transmissionsmuligheder - er af betydning for tilgangen til Internettet, bl.a. set i lyset af muligheden for udvikling af nye og mere avancerede services, der vil kræve større transmissionskapacitet. Allerede i dag tilbyder kabel-tv operatører internetadgang i udvalgte områder i Danmark via kabel-tv-nettet. Denne adgang giver en meget stor kapacitetsforøgelse, og vil forøge hastigheden på Internettet væsentligt. Endnu udnyttes kabel-tv-nettet dog ikke optimalt. En optimering i anvendelsen, således at højere hastigheder vil kunne opnås, og flere vil -kunne få adgang, vil finde sted i løbet af de kommende år. Den såkaldte ADSL-teknologi (Asymmetrie Digital Subscriber Line) er en forbedret datatransmissionsteknologi, som baserer sig på og udnytter den almindelige telefonfastnet-struktur. Denne teknologi forventer TeleDanmark at introducere i år Hermed vil der med internetadgang over telefonnettet kunne opnås meget høje hastigheder, og det vil blive muligt at modtage lyd og levende billeder i realtidskvalitet. Endelig gøres der forsøg med luftbåren datatransmission enten radiospredt eller spredt via satellit, der i realiteten allerede på nuværende tidspunkt er muligt, men kræver yderligere udvikling før teknikken er tilgængelig for et større marked. I fremtiden vil det være muligt at købe sig til forskellige grader af transmissionshastighed og kapacitet, og heraf følger en udvikling i retning af en differentieret prisstruktur ved brugen af Internettet Internet som ny anvendelse af kendt struktur Internettet som sådan er altså ikke et nyt netværk, der er etableret ved siden af i øvrigt kendte netstrukturer som telefonnettet. Internettet baserer sig på de kendte netstrukturer og udnytter disse, men anvender andre elektroniske koder eller proto-

19 -19- koller, som efterhånden er blevet standardiseret til bl.a. det, man i dag kender som World Wide Web. Dette har haft konsekvens for Internettets tilgængelighed og popularitet, og har gjort det forholdsvist nemt at udbygge den eksisterende netværkskapacitet Anvendelse af Internettet Som nævnt kan Internettet anvendes på mange forskellige måder, som f.eks. at udstille hjemmesider, til kommunikation i lukkede grupper - nyhedsgrupperne - samt til overførsel af s og filer. Hidtil har Internettet især været anvendt af grupper, der har ønsket at kommunikere på forskellige planer. Enten på højt fagligt plan, f.eks. i forskningsøjemed, hvor nettet har kunnet kommunikere viden i optimal grad, eller på et mere privat plan, især ved de utallige nyhedsgrupper, der i dag eksisterer på nettet. Denne kommunikation har i hovedtræk baseret sig på tekstfiler, som Internettet uden problemer har kunnet transportere. Udviklingen i fremtiden går i retning af, at Internettet også anvendes til handel og markedsføring. Antallet af virksomheder, der præsenterer sig med hjemmesider på Internettet, er vokset voldsomt i løbet af I første omgang har disse virksomhedshjemmesider mere været anvendt til at præsentere virksomheden og dens produkter end som en egentlig salgskanal, enten af virksomhedens digitale varer, eller ved formidling - bestilling - af fysiske varer til levering eller af andre handelsydelser. Men dette billede er langsomt ved at vende, og det må forventes, at især handel med deciderede IT-produkter vil øges voldsomt i takt med, at netkapaciteten udbygges Sikkerhed Et af de forhold, der har været debatteret som et problem for Internettets udvikling som en attraktiv handelsplatform, er spørgsmålet om sikkerheden på Internettet. Det såkaldte public key-krypteringssystem giver mulighed for at basere elektroniske aftaler og betaling på krypteringsteknik. Hermed er der formentlig skabt en løsning på sikkerhedsproblemerne ved handel på Internettet, der kan række mange år frem.

20 -20- Der er allerede initiativer på vej til implementering af krypteringssystemet. Forskningsministeren fremsætter i folketingssamlingen 1997/98 et lovforslag om digital signatur, der har til formål at skabe rammer for sikker elektronisk kommunikation baseret på public key-kryptering. Som opfølgning herpå er der i IT-branchen planer om etablering af certificeringscentre, som har til formål at autorisere krypterede meddelelser. Krypteringsteknikken er endvidere allerede blevet bragt i anvendelse i forskellige standarder, senest det nyligt introducerede betalingssystem kaldet SET (Secure Electronic Transactions), som er introduceret af en række private aktører. 3.4 Handel på Internet Indledning Formålet med dette afsnit er at give et overblik over omfanget af den nuværende og potentielle elektroniske handel via Internettet i Danmark. Dvs. køb af varer og tjenesteydelser foretaget fra Danmark uden hensyntagen til, om leverandøren befinder sig i eller uden for landet. Fokus er i denne forbindelse på mulighederne for at købe, betale og levere varer og tjenesteydelser via nettet. Måden varen eller tjenesteydelse leveres på er helt central. Generelt kan der skelnes mellem to former for handel via Internettet: Fysisk levering. Den fysiske levering er karakteriseret ved, at kunden finder den ønskede vare på Internettet, bestiller varen og får den leveret med f.eks. posten. Digital levering. Digital levering er karakteriseret ved at hele handelen, inklusive levering, foregår digitalt (on-line). I dag er de mest oplagte eksempler på dette, at man køber et stykke software på nettet, betaler med sit kreditkort og får produktet leveret ved filoverførsel via Internettet, eller at man, i form af abonnement, køber adgang til bestemte nyhedstjenester, databaser og web-aviser. I fremtiden kan man forestille sig mere avancerede former for digital levering af f.eks. cd'er, videofilm, konsulentbistand via konferencesystemer m.m.

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere