Ne pal tur Dagsprogram. Kl af gang fra Ka strup. Kl an komst Mo skva. Fre dag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ne pal tur 1998. Dagsprogram. Kl. 20.00 af gang fra Ka strup. Kl. 00.40 an komst Mo skva. Fre dag den 16.10."

Transkript

1 Ne pal tur 1998 Dagsprogram Fre dag den L ørdag den Forberedelser i Kathmandu til de kom mende uger. 1. over nat nig i Bhaktapur. Søndag den dag, Kag Bali, Kra gens Dag i Tihar, Ly se nes Fest. Man dag den dag, Khicha Puja, Hundens Dag. Ud flugt til Nar ga kot og Changu Narayan Tirs dag den dag, Lak shmi Puja, Koens Dag. Lokaludflugt fra Bhaktapur Kl af gang fra Ka strup. Kl an komst Mo skva. Kl af gang Mo skva. Mel lem lan ding i Shar jah. Kl an komst Kathmandu. Veks le pen ge i luft hav nen. Bus el ler taxa til High lan der Trek king (Jysk Rej se bu reau), Pakna jol i Tha mel (tlf ell , fax ). Be stil le ho tel i Bhaktapur. - Aflevere ansøgning om trekking permit. - Huske at checke retur-fly reservationer.- Bestille turistbus til Pok ha ra den Be sked om trek king til Ro yal Da nish Em bas sy, La li ta Ni was Road, Ba lu wa tar, Kathman du. Tlf ell , fax (kort side 34 i TgtN). - Købe kort. Lo kal bus fra Rat na Park til Bhaktapur - tidligere hoved - stad, kongesæde og kulturcentrum. Overnatning her på Shi va Guest House el ler Gol den Gate Guest House. Tid ligt op for at "se byen våg ne". For mid dag: sight see ing i Bhak ta pur, ser bl.a. hvor dan man frem stil ler hånd la vet pa pir. Ef ter mid dag: tur i om - eg nen, hvor man er i gang med ris hø sten. Kl. ca bus til Nargakot, et bjerg (2.136 m), hvor fra - hvis man er hel dig - kan se Sagarmatha (Mt. Eve rest) i det fjerne. Højdetilvænning. Vandring ned fra bjerget gen - nem terrasser og landsbyer tilbage til Bhaktapur. Undervejs besøger vi Changu Narayan med Ne pals æld ste in - skription fra det 6. århundrede. a) Pashupatinath (ligbrænding). b) Bodhnath, Ne pals stør ste stu pa. c) Kopan klostret 1

2 Ons dag den dag, Maha Puja, Til be del sen af ens eget selv. Bhaktapur-Kathmandu Hotel Kantipur Tors dag den dag, Bhai Tika, Brødrenes Tilbedelse. Bus Kathmandu-Pokhara Fre dag den Pokhara Lør dag den Pokhara Søn dag den Fly Pokhara- Jomsom. Vandring Jomsom-Kagbeni. Overnatning på Red House 11 km Af rej se fra Bhak ta pur. Bus til Kathman du. Be søg i Patan. Ser den harmoniske Dur bar Squa re. Besøger bukseforrretningen og sølvsmeden. Hente trekking permits. Bent Thygesen med Langtang-gruppen kommer til Ho - tel Kantipur kl.18. Overnatning på Hotel Kantipur. Tid ligt op. Hel dags tur med bus til Pokhara. Af gang fra den ny bus sta ti on, Gon ga bu, nord for Tha mel ved ring - vejen. I Pokhara ved 14-tiden. Over lig ger dag i Pok hara med di verse for bere del ser til trekking- turen. Sejl tur på søen (pas på myg!) Udflugt til Sa rang kot (ca m). Ind køb (lør dag hel lig dag!) Over lig ger dag i Pok ha ra (lør dag helligdag) med di ver se forberedelser til trekking-turen. Tid ligt op. Mø de tid i luft hav nen kl. 6. Fly fra Pok ha ra til Jomsom, af gang kl. 7.00, an komst Jom som kl Vi kommer tæt forbi det imponerende bjerg Dhaulagiri (8.167 m). Jom som lig ger i høj den 2713 m. Den er re gi - o nens ho ved stad og den sid ste thakali lands by før vi kommer til tibetansk prægede byer længere nordpå. Her fin des po li ti sta ti on, post hus og end og et tu rist kon tor. Det er vig tigt at få stemp let sin vandre til la del se her før tu ren går nordpå. Her fra går vi en nem tur til Kagbeni (2804 m) på ca. 3 ti mer. Ve ge ta ti o nen er gan ske lav. På bjerg skrå - ningerne vokser birkeskov. Fuglelivet er sparsomt, der ses bl.a. rav ne og mur lø be re. På beg ge side af da len tår - ner bjer ge ne sig op, mod vest Dhau la gi ri, mod øst Nilgiri (7061 m). Dhau la gi ri blev i 1991 be ste get af Sø ren Smidt, som del tog i en dansk eks pe dit lon. Kagbeni er en spændende tibetansk påvirket landsby, om gi vet af træ er og med en stor gom pa. Byen lig ger gan - ske nær græn sen til det lil le kon ge ri ge Mustang (hvor prins Jo a chim har væ ret). Det ko ster 700 US $ for en til - la del se til at be sø ge lan det, som er "re stric ted area" og kun må be sø ges led sa get af en li ai son of fi cer fra et god - kendt fir ma. Evt. be sø ge borg, sko le, bud dhisttem pel. Det er klogt at gå stræk nin gen Jom som- Kag be ni tid ligt om mor ge nen, da der al tid blæ ser en strid vind op fra syd se ne re på da gen (kl ). Vin den pi sker støv og sand op, og det er ikke no gen for nø jel se at gå imod den. 2

3 Man dag den Kagbeni-Muktinath 11 km Tirs dag den Muktinath, hviledag Ons dag den Muktinath-Marpha 24 km Vand ring fra Kag be ni til Mukti nath (3.802 m). Vi går lang somt og bru ger hele da gen på grund af den sto re høj de for skel. Fra Kag be ni til Khingar er der en stig ning på ca. 400 m. På ve jen be sø ger vi temp let i Jharkot (3600 m). (Også hu ler og gam le bo plad ser). Her fra en pragt fuld ud sigt mod nord over Mu stang, til Tuk che (6920 m) og til Daulagiri (8167 m). Lands by en ne den for Mukti nath hed der Ranipauwa, og her lig ger en mæng de ho tel ler og et pil grims her berg. Der er et lil le vand kraftan læg, og en del af strøm men her fra var mer (må ske) vand til var me bade (ca. 20 Ru pe es). Vi bru ger 6-7 ti mer til den ne tur (høj de til væn ning). Over lig ger dag i Mukti nath. Mukti nath (3800 m) er et hel ligt sted for både hin du er og buddhister. Allerede Mahabharata, det gam le hin - du- kvad, næv ner ste det og kal der det Shaligrama ef ter de fos si le am mo nit ter (en slags blæk sprut ter), man kan fin de her (sha li gram på hin di). Brahma skab te her ild af vand. l temp let Jwala Mai kan man se det te mi ra kel i form af bræn den de na tur gas gen nem vand og sten. Hinduerne mener, at et bad i Muktinath-kilden bevirker frelse efter døden (mukti betyder frelse på hindi). Kilden er ført ind i et rør, som mun der ud i 108 fon tæ ner, for met som ornehoveder. Templet er helliget Vishnu, og ornerne symboliserer ham i en af hans inkarnationer. Buddhisterne betragter Vishnu-statuen som værende boddhisat va en Avalokiteshvara, og ste det er der for også hel ligt for dem. Land ska bet om kring Mukti nath er ti be tansk, og der er man ge bo der, som ejes af flygt nin ge fra Ti bet. Om rå det her får me get lidt regn, og ve ge ta ti o nen er spar som. Kun om kring flo der ne fin des lidt pop ler og bu ske. Ved fuld - måne i august-september kommer tusindvis af hindupil grim me til Mukti nath, og om trent sam ti dig af hol der ti - betanerne en fest, Yartung, med op tog og he ste væd de - løb. God mad på Ho tel North Pole. Tre me get spæn den de lands by er nord for Mukti nath. Ud sigt til Thorung La pas set. Høj de: m). Vand ring fra Mukti nath til Marpha (2650 m), 7-8 ti mer. Først til ba ge til Jom som, men den ne gang ad den syd - li ge sti over Ek leb hat ti. Et par ti mers jævn vand ring syd - på fra Jom som brin ger os til den smuk ke tha ka li- lands - by Marpha (2650 m) med hvid kal ke de huse. Marp ha er en utro lig smuk og spæn den de by. Tem pel - tør re de æb - 3

4 ler, ti be tan ske bo der, flot te huse, snæv re ga der - en rig tig hyg ge lig by, hvor vi også kun ne væl ge at have over lig - ger dag i ste det for i Mukti nath (evt. høj de sy ge kan gøre det nødvendigt). Det energiske thakali-folk handlede før kinesernes besættelse af Tibet meget med tibetanerne. De byt te de korn fra Ne pal med salt fra Ti bet. I Marp ha kan man til brin ge en god dag med at kig ge på byen el ler købe lokalt håndværk m.m. Stierne gennem landsbyen er belagt med sten, hvorunder kloakvandet løber. Nær Marp ha lig ger plan ta ger med æb ler, fersk ner og abri ko - ser. Om ef ter året kan man købe frugt til næ sten in gen pen ge. Af en del af hø sten frem stil les lo kal al ko hol, raks - hi. Det er des vær re en pro ces, som for bru ger en mæng - de træ. Tors dag den Marpha-Ghasa Eagle Nest Guesthouse (lig ger i syd lig ste ende af byen) 27 km F redag den Ghasa-Tatopani Nameste Lodge 15 km Vand ring fra Marp ha til Gha sa (2000 m), ca. 7 ti mer. Ve - getationen er nu frodigere. Fra Marp ha er der et par ti mers vand ring til Tuk che (2600 m). I kan ten af da len vok ser nu skov af cy pres, taks og an dre nå le træ er med man ge små fug le, især mej - ser og san ge re. På klip per ne ses man ge agar ner. Mel lem Tuk che og Ka lo pa ni fin des sti på beg ge si der af flo den. På vest bred den lig ger Kobang (2550 m) og kort ef ter Lar jung, hvis huse er byg get så tæt sam men, at man går i en slags tun nel gen nem dem. Yder li ge re et par ti mers gang til Kalopani (2550 m) og Lete (2500 m), som næ - sten er vok set sam men. Mel lem Lete og Ghasa (2000 m) skif ter kli ma og ve ge - ta ti on. Det reg ner be ty de ligt mere end mod nord, og sko ven æn dres til bland skov af løv- og nå le træ er. Hu se nes tage er skrå pga. den me gen regn, ikke fla de som nordpå. Fuglelivet er også meget rigere. I skovene heromkring kan man se mange af Nepals farvestrålende fa sa ner: dan fe, chir, tra go pan o.a. Aflevere gave fra Bent! Vand ring fra Gha sa til Tatopani (1200 m), ca. 6 ti mer. Syd for Gha sa ses spo re ne af de øde læg gel ser, en flod bøl ge for år sa ge de i Man ge mar ker blev skyl let væk, og sti en går helt ude ved en af grund nær Thak Khola. Da len smal ner ind, og flo den bru ser nede i en kløft. På grund af sta di ge jord skred æn dres sti en kon - stant; ét år går den på øst si den, det næ ste på vest si den, Det er en barsk vand ring. Det går stejlt ned til Dana (1400 m), hvor sub tro pisk ve ge ta ti on og fug le liv igen duk ker op. Fra Dana er det en nem vand ring til Tatopani (1200 m). Flod bøl gen i 1987 va ske de også dele af den - ne landsby bort. Her er talrige sofistikerede hoteller og 4

5 restauranter. Menukortene er alenlange, og nogle steder fin des end og vi deo! Tato pa ni be ty der "Varmt vand". Ne - den for lands by en lig ger to var me kil der i ce ment ba de ved flo den (her ligt). Her kan man tage et til trængt bad - men vær ven lig ikke at bru ge sæbe i sel ve ba de ne. Man kan få mas sa ge, købe man ge frug ter, spi se vir ke lig va ri e - ret mad og i det hele ta get nyde li vet i sær de les be ha ge li - ge og smuk ke om gi vel ser. 2 hæn ge bro er syd for byen. Lør dag den Tatopani (Po li ce check point) Over lig ger dag i Tatopani - for her er bare rart at være. Fra Tato pa ni kan man væl ge mel lem fle re ru ter til ba ge til Pok ha ra. Man kan gå mod syd langs flo den via Beni (800 m) til Maldhunga (700 m). Det ta ger om kring halv an den dag. Her fra går der bus til Pok ha ra. Vi væl ger at gå over Ghorepani. Søn dag den Tatopani-Ghorepani Bo på Snowland (hil se værtinden fra Bent) 14 km Man dag den Ghorepani-Tadapani NB: find den rig ti ge vej fra start! 6 km Her fra har vi to mu lighe der: 1) Gen nem Modi Kho la da len til Annapurna Base Camp eller 2) Den kor te re tur over Ghandrung til Pokhara. Vand ring fra Tato pa ni til Ghorepani (2800 m). Det går alt så bare opad igen. Ret hård tur. Over et pas på 2834 m. Vi bru ger ca. 6 ti mer til tu ren. Gho re pa ni er et po pu lært sted at over nat te på grund af den fan ta sti ske ud sigt mod de sne klæd te bjer ge nord og øst herfor. Det populæreste udsigtspunkt hedder Poon Hill (3205 m). Des vær re er sko ven ble vet kraf tigt på vir ket af de man ge trek ke re, da den fæl des til brænd - sel. ACAP har gjort et stort ar bej de for at mind ske den negative effekt og oplyse hotelejerne om en mere skån - som udnyttelse af omgivelserne. Miljøbevidste trekkere bor på hoteller, som anvender petroleum til brændsel. Gho re pa ni er også kendt for sine smuk ke rho do den - dron sko ve, som blom strer me get smukt i marts- april. Tid lig mor gen be stig ning af Poon Hill. Hvis vi er lidt hel di - ge kan vi op le ve en ene stå en de smuk sol op gang over Hi - malayas sneklædte bjergmassiver. Efter morgenmad vand ring over Deurali (2700 m) og Banthanti (2200 m) til en lys ning i sko ven, Tadapani (2500 m). Fin ud sigt til Annapurna Syd og Machhapuchare. Turen til An na pur na Base Camp, en anstrengende tur med sto re stig nin ger og lan ge dags mar cher. Til gen gæld kom mer vi utro lig tæt på de sto re kæm per og kan op le ve gyld ne sol op gan ge, som er de smuk ke ste, man kan se i Nepal. 5

6 Tirs dag den Tadapani - Chomrong Cap tains Lod ge Ons dag den km Chomrong-Bamboo Lodge 5 km Tors dag den Bamboo Lodge- Hinko & Deurali 6 km Først ser vi på Annapurna-turen: An na pur na Sanctu a ry kal des et om rå de om kring flo den Modi Kho las ud spring nord for Pok ha ra. Det er en høj al - pin dal, omgivet af kæmpe-bjerge: Annapurna I (8091 m), Annapurna III (7555 m), Annapurna Syd (7219 m), Gangapurna (7454 m), Machha pu cha re (6993 m) m.fl. Man kom mer op til om rå det gen nem en dyb kløft mel lem Hiunchuli (6441 m) og Machha pu cha re. Det te om rå de er en del af Annapurna Conservation Area, og for uden vandre til la del sen skal man med brin ge en kvit te ring for et ge byr, som går til na tur be va rel se i om rå det. Over Ky um nu Khola og Taglung til den lang strak te gurung- lands by Chomrong (2000 m). Der er en fan ta - stisk ud sigt mod Annapurna Syd og Hiunchuli. Over nat - ning på Captains Lodge Sti en går ned til en bi flod og over en bro. Her ef ter gen - nem ager land og bam bu skrat til Sinuwa (2250 m) og vi - dere til Kuldi Ghar (2350 m). En stejl ned stig ning fø rer til Modi Kho la ad sten trap per, an lagt af gurung- fol ket. Ud - sigt mod Annapurna III mod nord og Machha pu cha re mod øst. Machhapuchare betyder»fiskehale«, og herfra er det ty de ligt, hvor for bjer get hed der så dan. Top pen er hel lig for hin du er ne og må ikke be sti ges. Nær flo den lig - ger en grup pe ho tel ler, Bamboo Lodge (2400 m). Sti en går stejlt op gen nem tæt bam bus skov og rho do - den dron til Doban (2450 m). Her er be svær ligt at gå, hvis der lig ger sne, for di væl tet bam bus er skjult un der sneen. Længere fremme ligger et hindu-alter, Pan chen Barah (2550 m), med små tøjs tyk ker på. Før i ti den til lod gu der ne ikke folk at brin ge kvin der (!), lav ka ster nænd, svi ne- og høn se kød samt æg for bi det te sted. Ne pa le ser - ne me ner, at de trek ke re, som kom mer galt af sted i om rå - det, har over trådt det te for bud! l det te om rå de skal man tage sig me get i agt for la vi ner, især om for året. Så sent som i 1989 døde fem køk ken - folk i en la vi ne, og se ne re er an dre kom met til ska de. Hvis det har sne et kraf tigt, bør man en ten ven te et par dage, til sne en har sat sig, el ler man skal gå tid ligt om mor ge nen, mens sne en er fros sen. Man pas se rer Hi ma - layan Hotel (2700 m) og går op gen nem en dyb kløft til Hinko Cave (2950 m), hvor en stor over hæn gen de klip - pe før i ti den gav ly. Nu er et ho tel byg get ind un der klip - pen. Sti en kryd ser et la vi ne spor og nog le sto re klip pe - blok ke, in den man når Deorali (3200 m). 6

7 Fre dag den Deurali- An napurna Base Camp 8 km Lørdag den An napurna Base Camp- Chomrong Captains Lodge 19 km Søndag den Chomrong-Landrung 8 km Man dag den Landrung-Pothana 9 km Tirsdag den Pothana-Pokhara 10 km Fra Deurali til Annapurna Base Camp (4130 m), tu rens mål. Her er der sne og is til alle fire ver dens hjør ner. På den an den side flo den vok ser bir ke skov. Nor malt føl ger sti en vest bred den, men la vi ner kan til ti der med fø - re, at man må gå over flo den på glat te træ stam mer. Kløf - ten vi der sig nu ud, og snart står man i en stor, græs klædt dal - Annapurna Sanctuary. Man passerer en meteorologisk station og når en grup - pe ho tel ler, som kal des Machhapuchare Base Camp (3500 m). Sti en sti ger stejlt et par ti mer til An na pur na Base Camp, hvor fra der er en ene stå en de ud sigt mod gi gan ter ne og glet scher ne hele ve jen rundt. Der fin des et par ho tel ler her op pe, men el lers er det et barsk og koldt om rå de. Ef ter sol op gang me get lang vand ring til ba ge til Chom - rong. Overnatning på Captains Lodge. I Taglung (2050 m) føl ges sti en til ven stre mod syd. En stejl nedstigning til Jhinu Danda. Det er ab so lut værd at besøge et par hyggelige varme kilder ved Modi Kho la lige nord for Jhinu Danda (1600 m). Man går ned gen - nem fro dig løv skov en halv time, ind til man når en lys - ning ved flo den. Her fin des de to kil der, som er ført i rør til et par ce ment ba de, ét til kvin der, ét til mænd. Van det er ca. 40 gra der varmt. Und lad ven ligst at bru ge sæbe i ba - dene! Ned til bi flo den Kyumnu Khola, over bro en og gen - nem ter ras se mar ker og skov op til Himalpani (1400 m). Over New Bridge langs øst bred den af Modi Kho la, som føl ges en tid ned gen nem gam le jord skred, be vok set med ne pa le sisk el. I flo den ses bl.a. brun vand stær og hvid ho ve det rød stjært. Overnatning i gurunglandsbyen Landrung (1550 m) Hotel Sherpa? Gennem den langstrakte landsby Tolka (1550 m) med ud sigt over Modi Kho la. Vi de re til Beri Khar ka (1700 m). Her fra er der ikke langt til Pothana (1900 m), der lig ger i sko ven på en bak ke kam. Flot ud sigt til bjer ge ne. Over - nat ning på Gurung Guest House. Før ste stejlt ned ad, se ne re mere jævnt gen nem løv skov, især med ege, hvor på der om for året vok ser mas ser af 7

8 10 km van dring + bus eller taxa I alt 185 km vandring Ons dag den Pokhara Tors dag den Pokhara-Kathmandu Fredag den Kathmandu Coelogyne-orkidéer. Den langstrakte landsby Dhampus (1600 m) er be ryg tet for tal ri ge ty ve ri er, så hold på hat og bril ler! Lidt ef ter Dham pus får vi i en lil le hyt te ud gangsstemplet i vo res trek king per mit. Fort sat ned ad gen nem Schi ma- skov til Phe di (1100 m) el ler Suikhet (1113 m). Her fra er der bus el ler taxa til hyg ge og af slap ning ved Lake Side (Ho tel Sa ha na) i Pok ha ra. Over lig ger dag i Pokhara. Bus til Kathmandu. Hele da gen til rå dig hed i Kathman du. Mel de til ba ge til am bas sa den. Lørdag den tor sdag den Kathman du og omegn Udflugtsmuligheder: a) Den gam le ho ved stad Pa tan. b) Kathmandu DurbarSquare. c) Swayambhunath (abetemplet). d) Pashupatinath (ligbrænding). e) Bodhnath, Ne pals stør ste stu pa. f) Kopan klostret g) Freak Stre et og me get, me get mere. Fre dag den Sid ste hele dag i Nepal Lør dag den Kathmandu-Moskva Søn dag den Moskva-Kastrup Hele da gen fort sat til rå dig hed for ind køb og sight see ing. Der er fort sat mas ser af mu lig he der. De sid ste ind køb, de sid ste op le vel ser før af gang til luft - hav nen ved 15- ti den. Flyaf gang mod Mo skva kl Efter mellemlanding i Emiraterne an komst til Mo skva kl Resten af natten tilbringes i lufthavnen. Flyaf gang fra Mo skva kl An komst til Ka strup kl

9 Tirs dag den Tadapani-Taglung Ons dag den Taglung-Landrung Tors dag den Landrung-Dhampus Fredag den Dhampus-Pokhara Den kor te tur: Fra Ta da pa ni til Taglung (2050 m). Fra Taglung via var me kil der til Landrung. (1700 m). Fra Landrung til Dhampus (1600 m). Der er også an dre mu lig he der, og det kan lade sig gøre at nå ned til Pok ha ra på en dag. En kort tur. Der ef ter hyg ge og af slap ning ved Lake Side (Hotel Sahana). 9

10 Kort over trekking-turen 10

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

21.35. Afg. Mo skva kl. 23.10. An komst Shar jah kl.. Søn dag den 26.9.

21.35. Afg. Mo skva kl. 23.10. An komst Shar jah kl.. Søn dag den 26.9. September Lør dag den 25.9. Af rej se fra Kø ben havn med Ae - roflot over Mo skva og Shar jah Afg. fra Ka strup luft havn kl. 17.00. An komst Mo skva kl. 21.35. Afg. Mo skva kl. 23.10. An komst Shar jah

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4

Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Ind hold Tors dag den 15. ok to ber Århus-København...4 Fre dag den 16. ok to ber København-Moskva....4 Lør dag den 17. ok to ber Moskva-Kathmandu....4 Søn dag den 18. ok to ber Bhaktapur...5 Man dag den

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Ons dag den 22. ok to ber Bus til Pok hara For bere del ser til trek king turen...10

Ons dag den 22. ok to ber Bus til Pok hara For bere del ser til trek king turen...10 Indhold Sønd ag den 12. ok to ber Bus og tog fra Stor høj til Ka strup Fly fra Ka strup over He ath row til Doha...4 Mand ag den 13. ok to ber Fly Doha-Kath mandu...4 Tirs dag den 14. ok to ber Kath mandu

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Nepal - Annapurna Base Camp Trek

Nepal - Annapurna Base Camp Trek Nepal - Annapurna Base Camp Trek Turen til Annapurna Base Camp er en af Nepals klassiske trekkingture. Og ikke uden grund. Vandreturen går gennem nogle af Nepals mest varierede trekkingområder, med masser

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG

3F synger sammen NADARAJAH AMMAYAPILLAI, 3F VIBORG FARIYA ANDERSEN, 3F KØBENHAVN LISE-LOTTE PEDERSEN, 3F RANDERS KURT JENSEN, 3F VIBORG 3 SYNGER sammen 3 synger sammen Når vi synger sammen, kan vi se, høre og mærke hvad det betyder at være en del af et fællesskab. ællessang er fælles historie, sprog, natur og kultur. Når vi synger sammen,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Sverige - Vandring ad Kungsleden

Sverige - Vandring ad Kungsleden Sverige - Vandring ad Kungsleden Den nordlige del af Kungsleden er nok den mest berømte del af Kongestien, som den hedder på dansk. Landskabet skifter konstant efterhånden som I bevæger jer igennem dalen

Læs mere

NEPAL - ANNAPURNA BASECAMP TREK, 16 DAGE

NEPAL - ANNAPURNA BASECAMP TREK, 16 DAGE NEPAL - ANNAPURNA BASECAMP TREK, 16 DAGE Annapurna Base Camp Trek er svær at beskrive med ord. Turen starter ved området omkring Kathmandu, men før du ved af det befinder du dig midt i Himalayabjergene

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere