HALLIWICK AARHUS PLASK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALLIWICK AARHUS PLASK"

Transkript

1 HALLIWICK AARHUS PLASK 33. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015

2 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

3 AARHUS - EN BY FOR ALLE? en principafgørelse i Ankestyrelsen i 2012, hvor der gives mulighed for at kræve betaling hvis opholdet ikke har et udpræget behandlingssigte og der skønnes, at barnet ikke har udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang. Når dette skrives midt i januar 2015, har Aarhus indenfor den seneste måned markeret sig meget uheldigt to gange på handicapområdet. Først i december ved offentliggørelse af det Sociale Indeks, en kortlægning af kvaliteten af de sociale indsatser foretaget af socialpædagogernes forening. På handicapområdet kom Aarhus ind som nummer 76 af landets 97 kommuner. Hvordan kan det være, at Aarhus, som en gang var førende på handicapområdet, på den måde vurderes til at høre til den laveste fjerdedel hvad støtte til de handicappede angår? Og nu i januar hvor Aarhus igen stilles i et uheldigt lys, fordi kommunen kræver brugerbetaling af 72% af forældrene til institutionsplacerede funktionshæmmede børn. Til sammenligning har Horsens kommune kun stillet krav overfor 18% og Randers 8% af forældrene. Muligheden for at kræve brugerbetaling har kommunen på baggrund af Det er helt uforståeligt, at man bringer spørgsmålet om et barns udvikling ind i vurderingen af brugerbetaling eller ej. Er det mon holdningen, at det kun er børn der forventes at kunne præstere noget, der er værdige at støtte? Alle børn udvikler sig, og alle børn må have krav på støtte til en harmonisk og værdig opvækst og opnåelsen af bedst mulig livskvalitet. Og hvordan kan det være, at Aarhus kommune har en sådan holdning, at kun ¼ af kommunens institutionsanbragte børn er værd at investere ressourcer i? Og hvordan kan det være, at den samlede kvalitet på handicapområdet er faldende i Aarhus kommune? I skrivende stund varsles der yderligere besparelser på handicapområdet. Er kommunens tidligere relativt positive handicapholdning ved at være væk? For eksempel blev handicapidrætten kun omtalt i en bisætning i den kommunale Sport- og Fritidspolitikken til trods for kraftige kommentarer i høringsfasen, og i kommunens Handicappolitik for blev intet ændret i udkastet trods mange kommentarer. Handicappolitikkens titel er En by for alle. En smart floskel? Eller vil kommunen Rethinke sin holdning på handikapområdet? Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 3

4 4 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

5 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Mandag 9. marts 2015 kl Sted: Opholdsstuen ( Rottehullet ), Anneksbygningen, Lyseng Svømmeanlæg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag a. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. 6. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent. Styregruppen foreslår uændret kontingent. 7. Valg af styregruppe og 1-2 suppleant(er) a. Valg til Styregruppen. En post skal besættes, Marianne Bisgaard genopstiller ikke. b. Valg som suppleant. Søren Jul Andersen er villig til genvalg. c. Klubben har følgende faste ansvarsområder, som besættes ved valg på generalforsamlingen: i. Regnskabsfører - Irene Lindemann, genopstiller ii. Kontaktperson for Svømmeundervisningen Maybrit Damgaard, genopstiller iii. Kontaktperson for Redaktionsudvalget Aase Nørrung, genopstiller iv. Kontaktperson for Medlemspleje (Musehullet) Maybrit Damgaard, genopstiller 8. Valg af revisor og revisorsuppleant a. På valg som revisor er Torben Vegener Hansen, genopstiller ikke b. På valg som revisorsuppleant er Lene Christensen, genopstiller 9. Eventuelt Stemmeret har alle medlemmer over 12 år. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Valgbarhed har alle medlemmer over 18 år. Efter generalforsamling byder HASA på middag kl for klubbens voksne medlemmer. Tilmelding til middagen rettes til Harald på telefon eller mail senest tirsdag 3. marts. På styregruppens vegne, Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 5

6 6 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

7 UDDRAG AF HARALDS ÅRSBERETNING 2014 kontakt til medlemspleje og svømmeundervisningen (Maybrit), andre områder er taxakørsel (Rhona), administration af hjemmesiden (Jørgen P.) og vedligehold af materiel (Harris). HASAs sølvmedaljehold i 25 meter stafet ved stævnet i Esbjerg. Medlemstallet i HASA er for 2014 er 137, heraf 40 børn og unge. En optælling i november viser, at der i løbet aftenen var i alt 36 børn og 76 voksne i vandet. Medlemstallet er stort set uændret fra sidste år. Blandt børnene ligger tilgangen blandt børnene under 12 år, mens afgangen er blandt de årige. For de voksne er udskiftningen specielt blandt vandskrækkerne. Styregruppen har afholdt 5 møder. Gruppen har haft god hjælp og støtte af suppleanten Søren, ligesom redaktøren af PLASK har deltaget som observatør. Om undervisningen: Booking af tid og fordeling af svømmetider mellem holdene varetages af styregruppen. For sæson har HASA fået udvidet svømmetiden, som er kommet børneholdene til gode. Da vi ikke har kunnet udnytte tiden fuldt ud, har vi tilbudt Lyseng at dele med os. Men hvis vi kan se, at vi kan bruge hele bassinet fra kl , kan nuværende aftale genforhandles. Vi søger om en tilsvarende tildeling af svømmetid for Om svømmeaktiviteter: Der afvikles distancesvømning to gange i året. De fylder mere og mere, fordi målet er, at de, som svømmer distance, skal svømme længere end sidste gang, for at få et diplom. Eksempelvis skal Louise Christensen nu svømme 5 km for at få det næste diplom. Aflæggelse af Halliwick svømmeprøverne gennemføres en eller to gange i året. Endelig har vi har et godt hold på konkurrencesvømmere, som klarer sig fint ved de tre årlige stævner i Esbjerg, Silkeborg og Lyseng. De frivillige funktionsansvarlige er en uvurderlig støtte for Styregruppen og klubbens virke. Nogle af disse funktioner besættes efter valgt på generalforsamlingen: regnskab (Irene), redaktion af medlemsblad (Aase), Stævneudvalget under HASAM, Halliwick Samarbejdet, har besluttet at forsøge at gennemføre et Danmarks mesterskab for de bedste svømmere i begyndelsen af sæson >> PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 7

8 8 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

9 UDDRAG AF HARALDS ÅRSBERETNING FORTSAT Trine og Carl Emil varetager på bedste vis træningen af konkurrencesvømmerne. Derudover havde vi ved årets udgang 6 erfarne instruktører, Maybrit, Anne Margrethe, Lene, Jesper, Vibeke og Harald. Fire instruktører, Kirsten, Michael, Hans F. og Trine, gennemgik HASAMs grundkursus i november, mens et videregående kursus havde 3 deltagere fra HASA, Lene, Anne Margrethe og Jesper. Angående ændringer og aflysninger: Disse meddelelser kan komme i sidste øjeblik. Derfor er det vigtigt, at vi har medlemmernes og mobilnummer, så vi kan give hurtig besked. Om sikkerhed: Vi har en kompetent livredder i Mia. I forbindelse med svømmestævnet udarbejdede vi en oversigt over sikkerhedsudstyret og en procedure for, hvordan vi skal handle i tilfælde af akut ildebefindende eller drukning. Om økonomi: Årsopgørelsen gennemgås under pkt. 4. Ligesom der gøres rede for den økonomiske usikkerhed i klubben sidste år, der førte til kontingentstigninger. Om Plask: Vort medlemsblad er af stor betydning for klubben. Plask er ikke kun et godt og informativt blad for vore medlemmer, men også et vigtigt ansigt udadtil, ligesom vores andel af annonceindtægterne er et godt økonomisk tilskud. Om hjemmesiden: er oprettet af Jørgen P, som stadig er vor web-master og sørger for hurtigt at få bragt meddelelser og ændringer på hjemmesiden. Styregruppen har længe arbejdet på at give siden en ansigtsløftning. Hvilket har trukket ud pga. manglende prioritering. Men nu er det lykkedes! version 2015 ventes klar til den kommende sæson. Om klubbens sociale liv: Grundstammen, som er af stor betydning for såvel medlemmernes trivsel, som klubbens funktion, er samlingen efter en svømmeaften, børn og unge i Musehullet, koordineret af Maybrit og Jane og de voksne i Rottehullet hos Tonni, Olga og Jane. Hertil kommer den årlige generalforsamling med middag og HASABanko, som i 2014 samlede 32 deltagere, og sommerfesten med 23 medlemmer til grill og boule. Ovenstående er det uddrag af Styregruppens årsberetning, som PLASK har valgt at bringe. I kan læse beretningen i sin helhed på vores hjemmeside og deltage i debatten på klubbens generalforsamling mandag den 9. marts kl i Rottehullet. red PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 9

10 10 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

11 HASA KALENDER 2015 HASA kalender foråret 2015 Lørdag 28. feb. Svømmestævne Silkeborg Mandag 9. marts Generalforsamling Onsdag 1. april Påskeferie, ingen svømning Lørdag 18. april Svømmestævne HASA Onsdag 13. maj Onsdag før Kristi Himmelfart, Svømning, ingen undervisning Onsdag 11. juni Sidste svømmeaften Onsdag 19. aug. Første svømmeaften Aftener med prøver, distancesvømning og tidtagning annonceres på opslagstavlen. HVEM SKAL VÆRE HASA-HOPTIMIST 2015? HASA uddeler hvert år klubbens egen Frivillighedspris: Hoptimist-prisen. Prisen blev uddelt første gang i anledning af 35-års jubilæet i 2012, og det blev dengang besluttet, at den fremover skal uddeles i forbindelse med klubbens generalforsamling. Tidligere modtagere af Hoptimist-prisen er Olga, Tonni, Rhona, Lene og i 2013 Maybrit, der fik prisen for sit store engagement som instruktør på børneholdene og som tovholder i Musehullet. Men hvem skal have prisen for en fornem indsats i klubben i det forgangne år? Alle HASA s medlemmer opfordres til at komme med en begrundet indstilling til, hvem blandt klubbens mange ildsjæle, der skal æres for en stor, frivillig indsats til gavn for os alle. Styregruppen skal have dit forslag i hænde senest onsdag d. 4. marts kl. 22. DEADLINE NÆSTE BLAD 24. april SKAL OVERHOLDES - til HASA: Aase Nørrung, Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Telefon , NÆSTE NUMMER AF PLASK UDKOMMER I MIDTEN AF MAJ 2015 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 11

12

13 EN MEDALJEVINDER FORTÆLLER - Da vi kom til Esbjerg, fik vi først lov til at svømme lidt opvarmning. Jeg synes ikke, det var så sjovt, at jeg skulle gå i vandet i den dybe ende, men jeg fik det heldigvis lært. Og så skulle jeg bare vente og vente og vente, til det endelig blev min tur. - Jeg skulle svømme både 25 m og 50 m. Det gik rigtig godt, og jeg svømmede vældig hurtigt hurtigere end hjemme i Lyseng. Men kom desværre ikke i semifinalen; Lene sagde, at det var fordi, jeg havde svømmet alt for hurtigt. - Jeg hedder Zakarias, og jeg er 9 år. Jeg har svømmet i HASA i snart 3 år, og svømning er noget af det bedste, jeg ved. - Den 1. november var jeg med til stævne for første gang. Jeg havde glædet mig i lang tid, og jeg var spændt på, om jeg kunne svømme så godt, at jeg kom i finalen. Jeg kørte i bus til Esbjerg sammen med resten af holdet. Det var en lang, men hyggelig tur. Heldigvis spurgte Lene senere, om jeg havde lyst til at svømme stafet. Og det havde jeg i hvert fald. Jeg svømmede 4 x 25 m med Frederik J, Magnus og Noah. Vi svømmede superhurtigt og vandt sølvmedalje. Det var fedt at få en medalje med hjem. Jeg viste den frem i skolen om mandagen. Vi sluttede af med fællesspisning på en restaurant nede på havnen. Og jeg var så heldig at få min livret spareribs. Det var en megagod dag. Og jeg glæder mig allerede til det næste svømmestævne. Hilsen fra Zakarias Voigt-Møller PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 13

14 14 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

15 STÆVNE I ESBJERG Lørdag den 1. november drog en kampivrig flok HASA-svømmere til Esbjerg. 14 svømmere var med. Alle med det samme mål: At vinde medaljer og hæder. Og det gjorde de så. De 14 deltagere var: Louise, Katrine, Ann, Sofie, Simone, Sarah, Cecillie, Zakarias; Magnus, Noah, Bjarne, Alexander; Frederik J og Frederik M, HASA-svømmere i 25 m ordinær semifinale: Katrine, Simone, Sarah, Louise, Frederik J og Sofie. HASA-svømmere i 25 m ekstra semifinale: Ann, Noah, Alexander, Cecillie, Magnus, og Frederik M. HASA-svømmer i 50 m ordinær semifinale: Katrine, Noah, Sofie, Alexander, Cecillie, Bjarne og Louise HASA-svømmere i 50 m ekstra semifinale: Frederik M, Sarah, Simone og Ann HASA-svømmere i 100 m ordinær semifinale: Sofie og Sarah HASA-svømmere i 100 m ekstra semifinale: Katrine, Frederik M. og Louise 100 m ekstra finale: Louise, Katrine og Frederik M. Og så tog de unge mennesker ellers medaljer: 25 m ordinær: Simone GULD, Frederik J. SØLV 25 m ekstra: Ann GULD 50 m ordinær: Bjarne GULD, Alexander SØLV 50 m ekstra: Magnus GULD, Frederik M. BRONZE 100 m ekstra: Katrine SØLV, Louise BRONZE I stafet 25 m svømmede Zakarias, Magnus, Noah og Frederik J. til den store SØLV-medalje SØLV blev det også til i 50 m stafet, svømmet af Louise, Sofie, Alexander og Frederik M. Kanon-godt svømmet af alle svømmere siger Lene Tovholder Og så til finalerne. Også her kunne HASAsvømmerne være med. 25 m ordinær finale: Simone og Frederik J. 25 m ekstra finale: Ann og Cecillie 50 m ordinær finale: Sofie, Bjarne og Alexander 50 m ekstra finale: Magnus, Ann og Frederik M. Se flere billeder fra stævnet i Esbjerg på PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 15

16 16 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

17 FARVEL TIL KIRSTEN Kirsten var med i HASA til det sidste. Her fra stævnet i Esbjerg. Kirsten Christiansen døde 17. december kun ca. en måned efter at hun fik konstateret kræft. Det hele gik så stærkt, og vi nåede knapt nok at indstille os på, at hun ikke skulle være her mere. Kirsten er Bjarnes mor, og de startede i klubben sidst i 70erne. Bjarne blev en god svømmer og deltog gerne i svømmestævner. Kirsten fulgte altid med og var en af de faste ledsagere, som alle vore svømmere altid kunne stole på. Kirsten var praktisk og handledygtig, var hurtig til at se, hvordan hun bedst kunne hjælpe og give en hånd med. I flere år var hun også med både i ledelsen af HASA og af HASAM, Halliwick samarbejdet i Danmark. Kirsten havde et smittende humør og en positiv tilgang til sine medmennesker, hvilket var af stor betydning for den gode stemning i klubben og ved aftensamlingen i Rottehullet. Ikke underligt at over 20 af klubbens medlemmer deltog i hendes bisættelse lillejuleaften i Skjoldhøjkirken. Kirsten vil blive husket og savnet. Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 17

18 18 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

19 HASA GRATULERER Og Årets Svømmer blev: Louise! PLASK ønsker klubbens supersvømmer og bladudsender et velfortjent Til Lykke med titlen. HASA-komsammen i Salling Torsdag den 8. januar havde Dykker-Hans reserveret bord i Sallings cafeteria til en klubfrokost. - Vi var mødt 14 medlemmer op til en rigtig hyggelig eftermiddag med lidt godt til ganen og med en rigtig god snak om vore forskellige gøremål og ønsker i HASA. Ps. Der blev ikke taget billeder...ærgerligt.. Spørgsmålet fra den nysgerrige PLASK-redaktrice lyder: Hvad var det, der optog de sammensvorne i sådan en grad, at ingen sansede at fotografere? Var det Gammelosten med sky eller noget endnu vildere??? - Vi blev enige om, at denne form for samvær var en god ide, og at dette måtte give os mange oplevelser fremover. Ole og Hans blev enstemmigt valgt til at lave en komsammendag en af de første uger efter sommerferien. Der var afsat ca. 2 timer til frokostmødet, som blev flittigt brugt. Venlig hilsen...ole og Hans HUSK AT Husk at give PLASK et praj, når der er noget, der skal fejres med en omtale i HASA Gratulerer. I PLASK er vi vilde med at hylde medlemmernes store og små mærkedage. AaN PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 19

20 20 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

21 BØRNEPØLEN Siden for de seje sild og barske vandmænd Julefrokost i Musehullet Atter en gang lød der en summen af museunger og musevoksne. Vi var lidt betænkelige, da der ikke var ret mange, som havde meldt sig til julefrokost. Men lige pludselig tog musen fat i halen på ungerne, og så skal jeg lige love for, der kom gang i den. Og vi blev omkring 30 tilmeldtte. I starten blev der talt ganske sagte, mon det var fordi at der var nogle der var lidt generte? Men efterhånden som der kom gang i silden, medisteren, leverpostejen og saftevandet, blev samtalen mere højlydt. Stemningen var i top, og der blev spist og hygget til den store guldmedalje. Da vi sagde farvel og God Jul, fik alle en godtepose som udgangsbillet. Tak til alle for en hyggelig aften. Tak for Jeres opbakning. Overmusemor Maybrit ønsker alle et godt nytår. Se flere billeder fra Musehullets julefrokost på HASAs hjemmeside Museungerne nød at blive serviceret af de søde, rare og venlige Musevoksne. Det var helt tydelig, at det var noget, de ikke var forvendt med. Efter en del rugbrød, salat og kød kom finalen: Risalamanden. Var der mon en mandel i? Det var der IKKE! Der var to, hihi. Den ene fandt Noah til stor jubel, mens Carl Emil scorede nummer to efter at have spist sig til en mavepine til. Tillykke begge to. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Noah fandt en mandel i Musehullet. 21

22 22 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

23 MAVEPLASK Pølen med de van(d)vittige historier Juleafslutning i det gamle Rottehul Der gik lidt kuk i såvel indkøb af julekager som årets julekonkurrence. Mens Tonni klarede traktementet med en tur på tanken efter citronmåner, fandt to garvede rotter frem til vinderen af de 67 pebernødder i kagekassen og reddede dermed julestemningen. Hvis de er kageglade i Musehullet, så er vi det ikke mindre i Rottehullet, hvor vi har den store fornøjelse at have to fantastiske kagebagere, Bente og Harris med ved bordet. Først delagtiggjorde de os i hemmeligheden omkring HASA-snitten og nu røber de opskriften på deres fantastiske fastelavnsboller. Find opskriften på HASA og Rottehullet uden Kirsten det er svært at forestille sig. Ikke kun for Bjarne, Tove og Louise, som havde fast plads i svømmebussen om onsdagen. Men også for alle os, der gennem årene har nydt godt af hendes engagement, omsorg og gode humør. Og hvem skal nu synge fødselsdagssang for os? Det bliver et stort savn for os alle. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 23

24 24 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

25 SOMMERLIV Sommersejlads på Bugten I sommer var vi, Bjarne, Kirsten, Thomas og Ole på et par dejlige sejlture med Hans i hans båd. Vi sejlede ud af Marselisborg Havn og derefter på tværs ud mod Risskov. Undervejs så vi de mange skibe, der lå til kaj i havnen og andre både, der, som os, var på en lille sejltur. Vi mødte også Catlink, der gav nogle store bølger, så det var med at sidde ned og holde fast. Heldigvis var sikkerheden i top, og vi havde alle redningsveste på. en vand, hvorpå turen gik tilbage efter et par hyggelige timer i godt selskab. Undervejs blev Thomas og Hans lidt trætte og måtte have et hvil i kahytten. Imens overtog Ole roret. Han var en god skipper, og vi følte os meget sikre på hans evner på havet. Vi vil mindes disse ture med glæde, understøttet af Kirstens dejlige billeder. Thomas og Ole Vi gjorde stop ved den gamle træskibshavn, hvor vi sad i det gode vejr og nød en øl og PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 25

26 26 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

27 STÆVNE I ESBJERG 2014 At de kan svømme til de store medaljer, svømmerne i HASA, det ved vi. Og en del af os kan også huske fra tidligere, at de er gode til at digte stævnesange. Her er den seneste af slagsen digtet på turen hjem fra Esbjerg. Sølvholdet i 50 m stafet ved stævnet i Esbjerg. HASA sang nummer 2 Mel: jeg er så glad for min cykel Skrevet af: Simone, Sofie og Cecilie Omkvæd: Vi er så glad for at svømme, vi kommer langt og godt i bad, og det fordi, når vi svømmer, så går det nemlig godt fremad. 1: I Hasa går det hurtigt, vi har den rigtig klub. Vi kører efter guldet og får det altid med! NB: Vi bringer af princip ikke anonyme indlæg i PLASK. Heller ikke anonyme billeder. Det er derfor ingen hemmelighed, at årets tørsvømmer, der i vand til knæene repeterede, hvad Vibeke havde lært hende om svømning: Hovedet højt, kroppen helt udstrakt og armene bagud, lyder navnet Lotte. Ren forglemmelse -undskyld. Redaktøsen Omkvæd: Vi er så glade for at svømme, vi kommer langt og godt i bad, og det fordi, når vi svømmer, så går det nemlig godt fremad. 2: Vi hygger os til stævner og hjælper til med alt. Vi får nog n nye venner og laver også pjat! PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 27

28 28 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

29 JOHANNE GIVER KLASSEN BAGHJUL Johanne s mor fortæller, at Johanne også var lidt genert i starten, fordi der var drenge i pigeomklædningsrummet. Det er hun ikke vant til fra skolen. Men nu har hun vænnet sig til det. - Hej, jeg hedder Johanne, og jeg er ti år. Jeg startede i HASA i oktober 2014, fordi jeg ikke var særlig god til at svømme. Jeg kunne ikke holde mig oppe, så jeg sank hele tiden ned under vandet. - Den første dag, jeg kom til svømning, var jeg meget nervøs. Heldigvis var der også en anden pige, som skulle starte samme dag. Hun hedder Cecilie, og hende snakkede jeg med, og så var det ikke så slemt. - Allerede efter anden gang kom jeg over på Lenes hold, og efter tre gange kunne jeg svømme oven vande. Et par gange efter skulle jeg svømme efter mærker. Det var jeg spændt på, om jeg ville klare. Men det kunne jeg godt. Jeg svømmede 300 m. - Det begyndte at blive sjovere og sjovere, og nu kan jeg næsten svømme fra dem i min klasse. Hilsen fra Johanne Damsgaard Willumsen VÆRD AT VIDE Værd at vide: Værd at vide om svømmemesterskaber: Syv medaljer kunne de danske svømmere tage med hjem fra EM i Eindhoven i august To af guld, en i sølv og fire bronze. Oven i det satte de danske svømmere ikke færre end 12 nye danske rekorder og 20 personlige rekorder under mesterskaberne. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 29

30

31 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 31

32 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

33 DISTANCER 26. NOVEMBER 2014 Rasmus Fleischer Sonja Fugl Mikkel Rytter Jeppesen Johanne D. Willumsen Magnus Rebdrup Noah Lyngbæk Amanda Skaftved Nielsen Muhamed A. Ali Nur Zakarias Voigt-Møller Simone Skovaa Katrine Christensen Sarah Halling Petersen Oscar Krogh Michela L. Døssing Frederik Markussen 50 m 100 m 250 m 300 m 300 m 400 m 400 m 500 m 500 m 1000 m 1000 m 1000 m 1350 m 1400 m 2000 m PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 33

34 HALLIWICK SVØMMEKLUBBEN I ÅRHUS Styregruppen Formand: Harald R. Lie Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Fax Kommunikation: Morten Rasmussen Gustav Wiedsvej, 23 st.tv, 8200 Århus N Tlf Koordination: Marianne Bisgaard Tyrrestrupvej 9, 8270 Højbjerg Mobil: Regnskabsfører: Irene Lindemann Skt. Markus Kirkeplads 24, 2.tv 8000 Århus C Tlf Redaktion Aase Nørrung Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Tlf Socialt Maybrit Damgaard, Musehullet Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jane Christensen, Musehullet Østre Havevej 49, 8520 Lystrup Tlf IT-funktion Jørgen Pedersen, Morten Rasmussen, Svømmeundervisning, begyndere Maybrit Damgaard, børn kl. 19:00 Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jesper Kellberg, børn kl. 19:30 Bjergfyrvej 5, 8250 Egå Tlf Vibeke Lie, voksen kl Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Svømmeinstruktør Carl Emil Thomassen Trine Aakærlund. Mobil: Transport Rhona Scott Bruun Skagenvej 11, 8250 Egå Tlf. og fax Livredder Mia Kynde HASAs hjemmeside Olga og Tonni Damgaard, "Rottehullet" Runevej 67, 8210 Århus V Tlf , mobil: Annonceekspedition: Handicapidræt Søballevej 2D, Veng 8660 Skanderborg Tlf Mail: 34 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

35 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 35

36 B Føniksvej 2, 8270 Højbjerg

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 1 februar 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hvad bringer 2014? Først og fremmest håber jeg, at vi får udvidet svømmetid fra august, da

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 31. årgang Nr. 2 maj 2013 Kan underskud give overskud? Almindelig husmandsregning siger, at underskud på driften ikke kan lønne sig. Men hvis underskuddet opstår ved investering,

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 11 33. årgang Nr. 3 August 2014 Sæson 14/15 Jeg håber, alle har haft en god sommerferie og lige som mig ser frem til en ny, god og aktiv sæson. Først på

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 12 32. årgang Nr. 3 august 2013 Annonce Kommunevalg Det er op til et valg, at man skal udfordre politikerne på deres holdninger. Det er dem, som formulerer

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13 Halliwick Aarhus PLASK SMS-kæde se side 13 31. årgang Nr. 4 November 2012 Annoncer 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Rethink! Aarhus er valgt som europæisk kulturby i 2017. Det

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 30. årgang Nr. 3 August 2011 Velkommen til 40. sæson Det er en glæde at kunne byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson, en jubilæumssæson! HASA blev formelt stiftet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Spækhuggeren. Nummer 1 2015

Spækhuggeren. Nummer 1 2015 Spækhuggeren Nummer 1 2015 Indholdsfortegnelse Generalforsamlingen - Formandsberetning... 7 Generalforsamlingen Regnskabet... 11 Generalforsamlingen - Årets ildsjæl... 13 Kursus i Ans 1. del... 15 Diskofesten...

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5.

Ganløse Svømmeklub (GSK) - Mødeprotokol. Dagsorden I henhold til klubbens vedtægter 5.5. Ganløse Svømmeklub Dato:11.SEP 2010 Emne: Generalforsamling - Mødeprotokol Kl. 1000-1230 Sted: Ganløsehallen klub lokale Side: 1 (3) Deltagere: Fra bestyrelsen: Udarbejdet af/dato: JR/11. SEP 2010, Fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis December 2014 Nedtur ved EM i Berlin Gentofte - min nye klub Afbud til VM på kortbane VM på Langbane - kursen er sat / sigtet er indstillet. EM i Berlin. Ingen tvivl ved afrejsen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen Referat af generalforsamling i Værløse Gymnastik Mandag den 30. september 2013 kl. 19:00 I Værløse hallen Tennislokalet. Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere