Organisationsanalyse af Novartis. Indholdsfortegnelse. Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsanalyse af Novartis. Indholdsfortegnelse. Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet, www.sdu.dk"

Transkript

1 Organisationsanalyse af Novartis Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet, Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion Problemformulering, afgrænsning og metodologi Introduktion til Novartis og analyse af virksomhedens situation Organisatorisk analyse af Novartis Organisationens mål Organisationens strategi Organisationens omgivelser Organisationens struktur Organisationens geografiske distribution og vidensudveksling Organisationens task design Organisationens medarbejdere Organisationens ledertype og organisatoriske klima Organisationens koordination, kontrol og informationssystemer Organisationens motivationstyper OrgCon analyseresultater Diskussion og konklusion Litteraturliste... 34

2 1.0 Introduktion Nærværende bachelorprojektopgave beskæftiger sig med medicinalindustrien. Nærmere bestemt vil opgaven have sit primære fokus på et specifikt medicinalselskab. I det følgende afsnit vil læseren blive præsenteret for en generel introduktion til medicinalindustrien, medicinalselskaber og deres nuværende situation. Den Store Danske Encyklopædi finder at Medicinalindustrien udvikler, fremstiller og markedsfører lægemidler enten i delvist forarbejdet form til viderefremstilling eller i brugsfærdige pakninger. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Medicinalindustrien blev grundlagt i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede. Indtil da havde apoteker selv stået for lokal fremstilling af medikamenter til kunder. Dette ændrede sig imidlertid, da den første masseproducerede medicin Aspirin blev introduceret i Dette medførte en kraftig udvikling i branchen og adskillige nye medicinalselskaber blev grundlagt i de efterfølgende år. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Det internetbaserede leksikon Wikipedia definerer et medicinalselskab som a company licensed to discover, develop, market and distribute drugs. (http://en.wikipedia.org/wiki/pharmaceutical_company). På nuværende tidspunkt eksisterer der mere end 200 store medicinalselskaber, hvoraf de tre største i 1995 havde en årlig omsætning på henholdsvis 52,5, 47,3 og 37,3 milliarder amerikanske dollars. (http://en.wikipedia.org/wiki/top_50_pharmaceutical_companies). Da kapitalkravene til medicinalselskaber er særdeles store, er industrien domineret af store selskaber som besidder den nødvendige økonomiske kapacitet til at kunne finansiere forskning og udvikling af nye medicinalvarer, som er associeret med meget store omkostninger. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Således er branchen præget af en høj koncentration af store selskaber. Medicinalbranchen er en branche i vækst. Fra 2002 til 2003 steg den samlede omsætning i branchen med 9%. Fra 2003 til 2004 steg omsætningen yderligere med 7% og nåede op på i alt 550 milliarder Amerikanske dollars. (http://en.wikipedia.org/wiki/pharmaceutical_company). Branchen står imidlertid overfor store udfordringer på grund af, at mange førende medikamenter snart rammes af kommende patentudløb. Således vurderer Teradata Magazine, at branchens ti største virksomheder fra 2007 samlet vil miste $40 milliarder Amerikanske dollars i form af tabt salg af medicin i USA som følge af patentudløb. (http://www.teradata.com/t/page/131951/). Denne udvikling øger kravene til medicinalselskaberne som enten kraftigt må intensivere forskning og udvikling af nye produkter for at erstatte den tabte fortjeneste, eller indstille sig på at måtte gennemføre markante omkostningsreduktioner for fortsat at kunne trives som aktieselskaber i omgivelser præget af stigende konkurrence fra blandt andet kopiproducenter. 1

3 Medicinalbranchen står desuden over for ændringer i omgivelserne, som må forventes at påvirke branchens virksomheder i stigende grad i de kommende år. Den koncentrerede organisationsform hyldes i disse år i den vestlige verden. På aktiemarkederne ses en høj grad af fokus på synergieffekter og efficiens. Tidligere diversificerede mange store virksomheder selv internt i virksomhederne og besad brede produktporteføljer, men nu foretrækkes dette ikke længere af mange investorer. Der er derimod et udbredt ønske om, at aktieselskaber i stedet koncentrerer sig om sine kernekompetencer og kerneområder. Aktiespekulanter og investorer kan selv diversificere deres porteføljer ved at sprede deres investeringer over flere selskaber og søger på denne måde at opnå øget afkast af investeringer. Porteføljediversificering lettes yderligere af introduktionen af internetbaserede aktiehandelsløsninger, hvor private investorer kan handle internationalt uden store handelsomkostninger og således sprede deres investeringer i højere grad end i tidligere år. Dette medfører et stigende eksternt pres på aktieselskaber, som derfor i disse år i stigende grad koncentrerer deres forretningsområder. Som aktieselskaber påvirkes medicinalselskaber i høj grad af denne udvikling, hvilket yderligere intensiverer kravene til selskabernes økonomiske performance. Dermed reduceres muligheden for at fokusere på langsigtede investeringer i forskning og udvikling af nye produkter til erstatning af de produkter som påvirkes af patentudløb, da sådanne investeringer medvirker til, at reducere den kortsigtede profit og efficiensgrad i virksomhederne. Sammenfattende må det altså konkluderes, at medicinalbranchen i den kommende tid vil påvirkes markant af to stærke kræfter patentudløb og krav om høj økonomisk performance. For at kunne trives optimalt i fremtiden er det således særdeles vigtigt for medicinalbranchens virksomheder, at designe deres respektive organisationer på en måde som sikrer, at de kan minimere de negative effekter af de omtalte faktorer. For at kunne afgøre hvorvidt den enkelte virksomhed er optimalt positioneret, er det nødvendigt, at foretage en analyse af organisationen. Af pladsmæssige hensyn vil der i nærværende opgave udelukkende blive fokuseret på et enkelt medicinalselskab. 2.0 Problemformulering, afgrænsning og metodologi Det er formålet med nærværende opgave, at foretage en organisationsanalyse af et medicinalselskab med henblik på, at identificere eventuel tilstedeværelse af organisatoriske fits og misfits. 2

4 For at sikre tilgængelighed af det nødvendige kildemateriale, som er påkrævet for at kunne gennemføre en organisationsanalyse på en kvalitetsmæssigt tilfredsstillende måde, er det skønnet ønskeligt, at vælge at fokusere et af de fem største medicinalselskaber i verden. Disse var i 2004 i rangordnet rækkefølge Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Sanofi-Avensis og Novartis. (http://en.wikipedia.org/wiki/top_50_pharmaceutical_companies). For, i det omfang det måtte være muligt, at reducere risikoen for uhensigtsmæssige og analyseresultatsforvrængende effekter af kulturelle forskelle mellem forfatterens kulturelle baggrund og den nationale kultur, som må forventes at præge den analyserede virksomhed, er valget faldet på et europæisk selskab. Dette udelukker Pfizer og Johnson & Johnson, som begge har hovedsæde i USA. Det er ligeledes vurderet væsentligt, at den valgte virksomhed oplever økonomisk fremgang. GlaxoSmithKline oplevede ifølge Yahoo! Finance et fald i omsætning fra 2003 til (http://uk.finance.yahoo.com/q/pr?s=gsk.l). Det har uheldigvis ikke ved hjælp af samme finansielle database været muligt at indhente de nødvendige oplysninger om omsætningsudvikling for Sanofi-Avensis. Det kunne imidlertid fastslås, at Novartis er et voksende selskab. Således steg virksomhedens omsætning markant fra 2002 til 2003 og igen fra 2003 til (http://uk.finance.yahoo.com/q/pr?s=novn.vx). Novartisaktien gives i øjeblikket en købsanbefaling fra ledende internationale aktieanalytikere. Således giver otte investeringsbanker anbefalingen køb eller stærkt køb, mens to giver anbefalingen hold og ingen opfordrer nuværende aktieejere til at sælge deres Novartisaktier. (http://finance.yahoo.com/q/ao?s=nvs). Som tidligere nævnt vil branchen påvirkes af mange patentudløb generelt i de kommende år, men Novartis er ifølge Jyske Bank godt positioneret og har en velsammensat produktpipeline, som forventes at måtte bidrage til at minimere effekten af de tidligere diskuterede patentudløb, som vil påvirke mange førende konkurrenter negativt. (http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=154355&src=preview1q06.pdf). Novartis fordelagtige position understøttes yderligere af, at selskabet besidder den generiske division Sandoz en internationalt anerkendt producent af kopimedicin. Gennem Sandoz må Novartis forventes at kunne profitere af patentudløb, da selskabet vil kunne fremstille kopipræparater og derigennem vinde markedsandele fra Novartis konkurrenter. Et yderligere incitament til at vælge at fokusere på Novartis har været, at selskabet tilbyder et informationsrigt og detaljeret Web site om virksomheden, som det umiddelbart vurderes vil lette indhentning af de data, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede organisationsanalyse. Endelig er Novartis af magasinet Fortune udpeget som en af verdens ti bedste virksomheder at arbejde for. Novartis er det eneste medicinalselskab som figurerer på denne liste. Det findes 3

5 interessant i forbindelse med nærværende opgaves analyseproces at beskæftige sig med et selskab, som er værdsat af dets medarbejdere. (Fortune, marts 2005). Det er således nærværende opgaves formål, at foretage en organisationsanalyse af medicinalselskabet Novartis med henblik på, at identificere eventuel tilstedeværelse af organisatoriske fits og misfits. Burton, DeSanctis og Obel (2006, p. 5) definerer misfits som misalignments within the organizational design components that can lead to deterioration in the firm s efficiency and effectiveness. Tilstedeværelse af organisatoriske misfits fører derfor til reduceret ydelse i organisationen på nuværende eller et fremtidigt tidspunkt og bør således være både udgangspunkt og motivator for implementering af organisatoriske ændringer. Organisationsanalysen vil tage udgangspunkt i den teorigennemgang og det organisationsanalytiske multi-contingency framework som præsenteres i bogen Organizational Design A Step-by-Step Approach, forfattet af professorerne Richard M. Burton, Gerardine DeSanctis og Børge Obel. Denne bog akkompagneres af det organisationsanalystiske computerprogram OrgCon 9 som er blevet til i et samarbejde mellem Richard M. Burton og Børge Obel. Bogen og softwaren hænger naturligt sammen og vurderes i fællesskab at muliggøre en fyldestgørende organisationsanalyse. Bogen og programmet er begge udgivet i 2006 og fokuserer på såvel klassiske organisationsteorier som emner og områder der påvirker organisationer i disse år herunder emner som globalisering, verdensomspændende konkurrence og teknologisk udvikling, der alle vurderes at måtte påvirke Novartis. Hvor dette vurderes at ville bidrage til at højne kvaliteten af indeværende opgave, og i det omfang det skønnes muligt indenfor opgavens tilladte pladsmæssige omfang, vil yderligere kildemateriale i form af bøger og videnskabelige artikler blive inddraget. Det har desværre ikke været muligt ved hjælp af for eksempel interviews at opnå adgang til primære informationskilder hos Novartis. Ligeledes har virksomheden afvist, at være behjælpelig med at besvare spørgsmål, som kunne muliggøre en mere detaljeret og fyldestgørende organisationsanalyse. Af disse grunde vil de informationer og data vedrørende Novartis som anvendes i nærværende opgave hovedsagelig være af sekundær natur. 3.0 Introduktion til Novartis og analyse af virksomhedens situation For at give læseren de bedst mulige forudsætninger for, at kunne involvere sig i den efterfølgende organisationsanalyse af Novartis, vil læseren i indeværende afsnit blive præsenteret for en kortfattet generel beskrivelse af virksomheden samt en overordnet analyse af dens situation. 4

6 Novartis er et transnationalt medicinalselskab med hovedsæde i Schweiz som beskæftiger medarbejdere på verdensplan. Novartis blev grundlagt i 1996 som resultatet af en fusion mellem de klassiske Schweiziske medicinalselskaber CIBA-Geigy og Sandoz Laboratories. Ifølge oplysningerne i Novartis årsrapport for 2005 er organisationen inddelt i tre divisioner; Pharmaceuticals, Sandoz, og Consumer Health (Novartis årsrapport, 2005, p. 79). Imidlertid har Novartis efter offentliggørelsen af årsrapporten opkøbt medicinalselskabet Chiron, som er førende indenfor udvikling af vacciner. Novartis har oplyst, at Chiron vil blive integreret i Novartis organisationen som en selvstændig division som får navnet Vaccines and Diagnostics. Således er Novartis på nuværende tidspunkt inddelt i fire divisioner (Novartis Posts Rise in 1Q Profits (pressemeddelelse), AP, 24. april 2006). Da der af Syddansk Universitet er opstillet faste grænser for bachelorprojekters omfang, har det desværre ikke været muligt, at inkludere en mere detaljeret beskrivelse af virksomheden i nærværende opgave. For yderligere oplysninger om Novartis henvises læseren venligst til Novartis Web site på adressen samt Wikipedia s beskrivelse af virksomheden: Med henblik på, at give læseren et overordnet billede af virksomhedens situation, vil der i det følgende blive foretaget og opstillet en SWOT-analyse af Novartis. Kotler (2002) finder at en SWOT-analyse præsenterer en liste over critial success factors for virksomheden. Barney (1991) finder at SWOT-frameworket gør det muligt at skabe sig et overblik over organisationens mulige sustainable og unsustainable competitive advantages gennem en præsentation af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Således skal virksomheder implementere en strategi som exploit[s] their internal strengths, through responding to environmental opportunities while neutralizing external threats and avoiding internal weaknesses. (Barney, 1991, p. 99). Styrker og svagheder refererer til interne forhold i organisationen, mens muligheder og trusler ser på faktorer som påvirker virksomheden fra ekstern side. Det er således lettest for virksomheden at påvirke de interne forhold, da disse faktorer gør sig gældende i selve virksomheden, mens de eksterne faktorer derimod er mere vanskelige at ændre eller påvirke, da disse udspiller sig i virksomhedens omverden. o o o Styrker Bred produktportefølje med flere blockbusterprodukter (branchens interne betegnelse for enkelprodukter som genererer de største indtægter i branchen). Solid produktpipeline med lovende produkter på udviklingsstadiet. Organisationens finansielle slagkraft SWOT-analyse o o Svagheder Det store antal produkter øger risikoen for at miste fokus på de vigtige. Potentiel konflikt mellem Sandozdivisionen og andre divisioner som følge af Sandoz satsning og fokus på kopimedicin og resten af organisationens fokus og satsning på originalprodukter. (I hvilke tilfælde skal 5

7 muliggør opkøb af lovende medicinalselskaber og produktkandidater (f.eks. indenfor biotekområdet). virksomheden satse på forskning og udvikling af originalprodukter og i hvilke tilfælde på at udvikle kopiprodukter af o Et af verdens førende selskaber indenfor forskning, udvikling, produktion og markedsføring af receptmedicin. konkurrenters medicin. Potentielt Sandozønske om at udvikle kopiudgaver af Novartisprodukter for at gavne o Solid virksomhed inden for området for Sandozdivisionen.) medicin som sælges uden recept (såkaldt over the counter medicin). o Stor afhængighed af human resources i form af ansatte med førende kompetencer inden o Forsknings- og udviklingsafdelinger i mange lande medfører lettere adgang til ny viden gennem solidt og verdensomspændende netværk. for forskning og udvikling af medicin. Hvis de ansatte efterspørges af konkurrenter vil de ansatte kunne presse lønniveauet op hvis Novartis ikke kan erstatte de ansatte med o Førende kompetencer indenfor vaccineområdet som følge af opkøb af andre som kan tilbyde tilsvarende kompetencer. vaccinefirmaet Chiron i april 2006 og den deraf følgende skabelse af en særskilt vaccines and diagnostics division. o Satsning på generika/kopimedicin vha. Sandoz divisionen som udelukkende fokuserer på dette marked som er i vækst. Muligheder Trusler o Voksende markeder som følge af at ældre mennesker vil udgøre en større andel af o Høj konkurrenceintensitet i medicinalbranchen. befolkningen i mange vestlige lande i de kommende år. o Ukendte langtidseffekter af allerede lancerede Novartismedicinalprodukter kan o Organisationens finansielle slagkraft muliggør opkøb af lovende medføre fremtidige erstatningskrav mod formaet. medicinalselskaber og produktkandidater (f.eks. indenfor biotekområdet). o Leapfrog/Schumpeterianske teknologiske opfindelser hos konkurrenter som kan o Novartisselskabet Sandoz er ved at udvikle sig til verdens største producent af revolutionere medicinalbranchen. F.eks. genmanipulation. generisk/kopimedicin. o Konkurrence fra generiske produkter som o Ved at gøre visse af sine produkter tilgængelige for verdens fattige enten gratis kan presse Novartis originale medicinalprodukter. eller til reduceret pris forbedrer virksomheden sit brand image. o Ændringer i lovgivning på nationalt og internationalt plan. F.eks. patentlovgivning. o Solid produktpipeline. o Mangelfuld patentbeskyttelse i 3. o Mulighed for lavere fremtidige udgifter til verdenslande. forskning og udvikling af nye produkter som følge af den hastige teknologiske udvikling. o Forskning indenfor følsomme områder som stamceller og brug af fostre kan skade virksomheden og dens brand hvis der opstår stærk modstand mod sådanne metoder. o Illegale/uægte kopiversioner af Novartisprodukter kan skade Novartis brandet. Det bør bemærkes at Kotler (2002) understreger at The strengths or weaknesses [presented in the SWOT-analysis] are relative, not absolute. It is nice to be good about something, but it can be a weakness if the competition if stronger. (Kotler, 2002, p. 84). Når en virksomhed vurderer sin situation ved hjælp af en SWOT-analyse, er det således vigtigt, at sammenholde de opstillede informationer om virksomheden selv med sammenlignelige informationer vedrørende eventuelle konkurrenter. Endvidere kan en nuværende styrke blive til en svaghed på grund af for eksempel ændringer i omgivelserne. Således kan for eksempel Novartis satsning på vaccineområdet, som på nuværende tidspunkt må vurderes som en styrke på grund af fugleinfluenzaepidemitruslen, på et senere tidspunkt blive en svaghed, hvis epidemitruslen aftager og divisionen som følge deraf ikke længere kan generere den forventede indtjening. Med udgangspunkt i de i SWOT-analysen 6

8 konstaterede faktorer, som gør sig gældende for novartis, må det dog konstateres, at Novartis situation samlet set er meget fordelagtig. 4.0 Organisatorisk analyse af Novartis I de efterfølgende afsnit vil der, som tidligere diskuteret, blive foretaget en organisatorisk analyse af Novartis baseret på det framework som præsenteres i Burton, DeSanctis og Obel s Organizational Design A Step-by Step Approach (2006) og det analytiske redskab OrgCon 9. Burton, DeSanctis og Obel (2006) baserer sin organisatoriske analysemodel på det af Burton og Obel introducerede multi-contingency view. Således er det hensigtsmæssigt, at designe den specifikke organisation med udgangspunkt i den specifikke kontekst som organisationen befinder sig i. Beskrivelsen af konteksten skal være multi-dimensional, including both structural and human components. De strukturelle faktorer omfatter mål, strategi og struktur, mens de menneskelige fokuserer på faktorer som arbejdsprocesser, medarbejdere, koordination og kontrol, samt incitamenter (Burton, DeSanctis, Obel, 2006, pp. 3-4). Burton, DeSanctis og Obel (2006) baserer deres analysemodel på det anerkendte informationsbehandlingsperspektiv (information-processing view). Ifølge dette perspektiv anvender organisationer informationsbehandling til at observere hvad der sker internt og eksternt og behandle og analysere identificerede problemstillinger. Herefter træffes beslutning om hvorvidt og hvordan organisationen eventuelt skal reagere på de faktorer som er identificeret og disse beslutninger kommunikeres gennem informationskanaler videre til relevante enheder i organisationen. (Burton, DeSanctis, Obel 2006, pp. 5-8). The work of an organization can be seen as information processing: observing, transmitting, analyzing, understanding, deciding, storing, and taking action for implementation. (Burton, DeSanctis, Obel 2006, p. 6). Arrow (1974, p. 37) finder at informationskanaler can be created or abandoned and their capacities and the types of signals to be transmitted over them are subject to choice, a choice based on a comparison of benefits and costs. Således kan informationsbehandlingsbehovet variere alt efter niveauet af usikkerhed i omgivelserne og internt i organisationen. Med Galbraiths egne ord the greater the uncertainty of the task, the greater the amount of information that has to be processed between decision makers. (Galbraith, 1974, p. 10). Hvis organisationen har fokus på effektivitet må kapaciteten matches med behovet, da effectiveness is a function of matching information processing capacities with information processing requirements. (Tushman & Nadler, 1978, p. 622). 7

9 4.1 Organisationens mål Det første trin i organisationsanalysen består i at fastslå om organisationen fokuserer på effektivitet, efficiens eller simultant på begge dele, samt i hvilken grad dette fokus finder sted. Burton, DeSanctis og Obel definerer efficiens som a primary focus on inputs, use of resources, and costs focusing on minimizing the costs of producing goods or services. og effektivitet som a focus more on outputs, products or services, and revenues focusing on generating revenues or seizing leading-edge innovation. (2006, p. 11). Alle organisationer fokuserer i nogen grad på begge faktorer, men nogle har en meget lav grad af fokus på begge faktorer, mens andre primært fokuserer på én af de to faktorer eller simultant i høj grad på begge. Det bør i denne forbindelse bemærkes at Daft (2004, p. 66) finder, at den overordnede grad af effektivitet i organisationer som helhed er svær at måle og fastsætte. Ifølge Burton, DeSanctis og Obel (2006) medfører signifikante investeringer i forskning og udvikling, at en given organisation har et primært fokus på effektivitet. Novartis farmaceutiske division har som mål at tilbyde en bred portefølje af innovative, effektive og sikre produkter og services til patienter rundt i verden. (http://www.novartis.com/about_novartis/en/businesses_pharma.shtml). Som følge af virksomhedens signifikante investeringer i forskning og udvikling har Novartis en bred produktpipeline som på nuværende tidspunkt indeholder 76 produktkandidater (Novartis annual report 2005, p. 5). Produktporteføljen anses af Jyske Banks aktieanalytikere som værende imponerende sammenlignet med branchen som helhed (http://www.jyskebank.dk/_jb/asp/apps/markets/aktier/aktiestamdata.asp?id= &shado wid=3564 -> Nyheder og anbefalinger). Novartis fokuserer altså i høj grad på produktudvikling og innovation, hvilket resulterer i et primært fokus på effektivitet. Burton, DeSanctis og Obel (2006) nævner desuden [focus on] seizing leading-edge innovation in the marketplace som værende en faktor, som bidrager til at øge graden af fokus på effektivitet. Novartis er præget af en høj grad af spatial differentiering, da organisationen har afdelinger over hele verden og internationalt desuden deltager i forskningssamarbejder på universiteter og i ledende forskerparker. Det må forventes, at Novartis gennem dette engagement opnår adgang til førende forskernetværk, som igen vil resultere i at organisationen får adgang til de nyeste og mest banebrydende forskningsresultater som virksomheden vil kunne anvende i sit eget forsknings- og udviklingsarbejde. På trods af, at flere og flere sådanne netværk bliver internationale af karakter og vidensudveksling i stigende grad finder sted på tværs af nationale grænser - blandt andet som følge af globaliseringen (Huber 2004) - må det formodes, at Novartis ikke ville opnå adgang til flere af disse forskningsresultater, hvis virksomheden ikke gennem sin høje grad af spatial differentiering sikrede, at den er fysisk tilstede på disse geografiske lokaliteter. 8

10 Den identificerede høje grad af fokus på effektivitet understøttes yderligere af, at Novartis årsrapport for 2005 anerkender organisationens fokus på effektivitet gennem udtalelser, som for eksempel [Novartis ] ongoing efforts to optimize organizational effectiveness. (p. 91). Ifølge Daft (2004, pp ) kan man anvende den såkaldte goal approach til at fastsætte graden af effektivitet i organisationen. En af de faktorer som måles er graden af medarbejdertilfredshed. Som tidligere nævnt er Novartis af magasinet Fortune udpeget, som en af verdens ti bedste virksomheder at arbejde for, målt på medarbejdernes tilfredshedsgrad. (Fortune, marts 2005). Dette kan yderligere være medvirkende til at indikere, at Novartis har en høj grad af fokus på effektivitet. På grund af Novartis' store engagement inden for forskning og udvikling af ny medicin vil firmaet nødvendigvis ikke kunne opnå en meget høj grad af efficiens. Forskning og udvikling er i medicinalbranchen og mange andre brancher naturligt associeret med, at nogle projekter må omstruktureres eller på anden måde ændres i løbet af processen eller helt opgives. Som følge af de store udgifter som en indsats på området for forskning og udvikling medfører, vil Novartis naturligvis måtte se store investeringer i visse medicinalproduktkandidater munde ud i resultater som ikke er brugbare for organisationen og som derfor ikke vil kunne anvendes til videre forskning eller lancering af nye produkter. (Novartis årsrapport 2005, p. 7). Således medfører virksomhedens fokus på forskning og udvikling, at dens efficiensgrad vil være lavere end ellers muligt. Novartis fokuserer dog på efficiens. Således er det et af organisationens mål to create a more efficient pharmaceutical supply chain. (Novartis årsrapport 2005, p. 116). Endvidere finder Novartis i årsrapporten at Efficient and productive research and development is crucial in this environment since Novartis, like its competitors, searches for efficacious and cost-efficient pharmaceutical solutions to health problems. (Novartis årsrapport 2005, p. 114). Endnu en faktor som kan bidrage til en nødvendig forøgelse af graden af fokus på efficens er det faktum at Novartis er et aktieselskab. Mange aktieinvestorer fokuserer på efficiensgraden i potentielle investeringsobjekter, da en høj efficiensgrad øger sandsynligheden for opnåelse af kortsigtet profit for investorerne. Novartis besidder som tidligere omtalt en division som udelukkende fokuserer på kopimedicin og generika. Da sådanne produkttyper konkurrerer på prisen, vil succes inden for dette område kræve, at divisionen opnår en høj grad af efficiens for at kunne sælge produkterne til lavest mulige pris og samtidig opnå profit. Dette øger den samlede grad af fokus på efficiens i Novartis. På blandt andet det danske marked stiller lovgivningen krav om, at apoteker og lignende medicinforhandlere, skal sælge den billigste udgave af konkurrerende receptpligtige medicinalprodukter til kunden. Dette medfører indirekte et øget behov for fokus på omkostninger 9

11 hos Novartis, da Novartis ikke vil kunne sælge deres produkter på disse markeder, hvis Novartis produktpriser er højere end konkurrenternes. I dette tilfælde vil apotekerne være tvunget til at sælge konkurrenternes produkter til patienterne og Novartis vil således gå glip af potentielle indtægter. Således sænkes den øvre grænse for acceptable produktions-, markedsførings-, og udviklingsomkostninger hos Novartis, fordi virksomheden ikke vil kunne opnå tilstrækkeligt salg hvis den endelige salgspris bliver for høj. For fuldstændighedens skyld bør det dog bemærkes, at virksomheden potentielt vil kunne vælge at sælge produkter til tabsgivende priser på visse geografiske markeder, hvor lovgivningen medfører krav om lave priser og kompensere for sådanne tab gennem højere priser på andre geografiske markeder, som ikke er påvirket af samme lovgivning. Dette ville blandt andet kunne finde sted for at undgå, at konkurrenter opnår øgede markedsandele på de givne markeder. Overordnet må det konkluderes, at den diskuterede lovgivningsfaktor må forventes at øge graden af fokus på efficiens hos Novartis. Samlet kan det konkluderes, at Novartis både har efficiens og effektivitet som mål og at graden af fokus på effektivitet er høj, mens graden af fokus på efficiens vurderes til at være medium til høj dog tenderende mod høj. 4.2 Organisationens strategi Chandler s konstatering fra 1962 af at structure follows strategy har vundet bred anerkendelse hos mange organisationsforskere. Således skal strategien fastlægges før strukturen, og den valgte strategi begrænser antallet af optimale valg af strukturelle organisationsdesigns. Tilhængere af denne holdning vil derfor mene, at det er vigtigt at fastslå organisationens strategi, før den dybere analyse af organisationens struktur foretages. Burton, DeSanctis og Obel (2006, p. 23) anbefaler denne fremgangsmåde. Burton et. al. (2006, pp ) finder, at den valgte strategi afspejler ledelsens vurdering af organisationens situation og den valgte måde hvorpå man ønsker at opnå virksomhedens mål, der som tidligere diskuteret afspejler virksomhedens valgte grad af fokus på henholdsvis effektivitet og/eller efficiens. For at opnå høj ydelse i organisationen, må der eksistere et fit mellem virksomhedens strategi, dens organisatoriske design, og omgivelsernes karakteristika. Miles og Snow introducerede den populære og i Burton et. al. (2006) anvendte strategitypologi, som inddeler organisationsstrategier i fem typer: Defender, Reactor, Prospector, Analyzer without innovation, samt Analyzer with innovation. Det væsentligste område af virksomhedens strategi som anvendes i organisationsanalytisk øjemed, er virksomhedens valg eller fravalg af fokus på innovation. Det er således væsentligt hvorvidt virksomheden exploits its current situation [and/or] adopts the strategy of exploring new innovations. Exploration fokuserer på search, variation, risk taking, experimentation, play, flexibility, discovery, and innovation, mens exploitation omfatter refinement, choice, production, efficiency, selection, implementation, and 10

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fra lukket til Åben Innovation

Fra lukket til Åben Innovation Innovationsprocessens tandhjul Demokratisering af innovationsprocessen? Fra lukket til åben innovation Fra produktions-centreret til bruger-centreret innovation Fra klima-destruktiv til klima-progressiv

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

28 a r t ik l er Formuemagasin 1. kvartal 2010

28 a r t ik l er Formuemagasin 1. kvartal 2010 28 29 Obamas sundhedsreform: Langtidsholdbare vitaminer til medicinalindustrien Op mod 50 millioner amerikanere får nu en sundhedsreform med indbyggede rabatter fra medicinalindustrien. Det har skabt frygt

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Sundhedssektoren er en vækstindustri

Sundhedssektoren er en vækstindustri Perspektiv 6 15 Sundhedssektoren er en vækstindustri Af temaspecialist Morten Springborg Overalt i den vestlige verden foregår der en ophedet debat om sundhedsudgifternes himmelflugt. Senest under valg

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup

Rene ord for ingen penge. Eva Kistrup Rene ord for ingen penge Eva Kistrup 1 Copyright Copyright 2009 2009 Discus Discus Communications A/S Agenda Markedsføring i krisetider Målgrupper og forbrugeradfærd Cases: Segmentér dig til resultater

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere