Organisationsanalyse af Novartis. Indholdsfortegnelse. Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsanalyse af Novartis. Indholdsfortegnelse. Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet, www.sdu.dk"

Transkript

1 Organisationsanalyse af Novartis Af Thomas A. Valentinsen, Syddansk Universitet, Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion Problemformulering, afgrænsning og metodologi Introduktion til Novartis og analyse af virksomhedens situation Organisatorisk analyse af Novartis Organisationens mål Organisationens strategi Organisationens omgivelser Organisationens struktur Organisationens geografiske distribution og vidensudveksling Organisationens task design Organisationens medarbejdere Organisationens ledertype og organisatoriske klima Organisationens koordination, kontrol og informationssystemer Organisationens motivationstyper OrgCon analyseresultater Diskussion og konklusion Litteraturliste... 34

2 1.0 Introduktion Nærværende bachelorprojektopgave beskæftiger sig med medicinalindustrien. Nærmere bestemt vil opgaven have sit primære fokus på et specifikt medicinalselskab. I det følgende afsnit vil læseren blive præsenteret for en generel introduktion til medicinalindustrien, medicinalselskaber og deres nuværende situation. Den Store Danske Encyklopædi finder at Medicinalindustrien udvikler, fremstiller og markedsfører lægemidler enten i delvist forarbejdet form til viderefremstilling eller i brugsfærdige pakninger. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Medicinalindustrien blev grundlagt i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede. Indtil da havde apoteker selv stået for lokal fremstilling af medikamenter til kunder. Dette ændrede sig imidlertid, da den første masseproducerede medicin Aspirin blev introduceret i Dette medførte en kraftig udvikling i branchen og adskillige nye medicinalselskaber blev grundlagt i de efterfølgende år. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Det internetbaserede leksikon Wikipedia definerer et medicinalselskab som a company licensed to discover, develop, market and distribute drugs. (http://en.wikipedia.org/wiki/pharmaceutical_company). På nuværende tidspunkt eksisterer der mere end 200 store medicinalselskaber, hvoraf de tre største i 1995 havde en årlig omsætning på henholdsvis 52,5, 47,3 og 37,3 milliarder amerikanske dollars. (http://en.wikipedia.org/wiki/top_50_pharmaceutical_companies). Da kapitalkravene til medicinalselskaber er særdeles store, er industrien domineret af store selskaber som besidder den nødvendige økonomiske kapacitet til at kunne finansiere forskning og udvikling af nye medicinalvarer, som er associeret med meget store omkostninger. (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Således er branchen præget af en høj koncentration af store selskaber. Medicinalbranchen er en branche i vækst. Fra 2002 til 2003 steg den samlede omsætning i branchen med 9%. Fra 2003 til 2004 steg omsætningen yderligere med 7% og nåede op på i alt 550 milliarder Amerikanske dollars. (http://en.wikipedia.org/wiki/pharmaceutical_company). Branchen står imidlertid overfor store udfordringer på grund af, at mange førende medikamenter snart rammes af kommende patentudløb. Således vurderer Teradata Magazine, at branchens ti største virksomheder fra 2007 samlet vil miste $40 milliarder Amerikanske dollars i form af tabt salg af medicin i USA som følge af patentudløb. (http://www.teradata.com/t/page/131951/). Denne udvikling øger kravene til medicinalselskaberne som enten kraftigt må intensivere forskning og udvikling af nye produkter for at erstatte den tabte fortjeneste, eller indstille sig på at måtte gennemføre markante omkostningsreduktioner for fortsat at kunne trives som aktieselskaber i omgivelser præget af stigende konkurrence fra blandt andet kopiproducenter. 1

3 Medicinalbranchen står desuden over for ændringer i omgivelserne, som må forventes at påvirke branchens virksomheder i stigende grad i de kommende år. Den koncentrerede organisationsform hyldes i disse år i den vestlige verden. På aktiemarkederne ses en høj grad af fokus på synergieffekter og efficiens. Tidligere diversificerede mange store virksomheder selv internt i virksomhederne og besad brede produktporteføljer, men nu foretrækkes dette ikke længere af mange investorer. Der er derimod et udbredt ønske om, at aktieselskaber i stedet koncentrerer sig om sine kernekompetencer og kerneområder. Aktiespekulanter og investorer kan selv diversificere deres porteføljer ved at sprede deres investeringer over flere selskaber og søger på denne måde at opnå øget afkast af investeringer. Porteføljediversificering lettes yderligere af introduktionen af internetbaserede aktiehandelsløsninger, hvor private investorer kan handle internationalt uden store handelsomkostninger og således sprede deres investeringer i højere grad end i tidligere år. Dette medfører et stigende eksternt pres på aktieselskaber, som derfor i disse år i stigende grad koncentrerer deres forretningsområder. Som aktieselskaber påvirkes medicinalselskaber i høj grad af denne udvikling, hvilket yderligere intensiverer kravene til selskabernes økonomiske performance. Dermed reduceres muligheden for at fokusere på langsigtede investeringer i forskning og udvikling af nye produkter til erstatning af de produkter som påvirkes af patentudløb, da sådanne investeringer medvirker til, at reducere den kortsigtede profit og efficiensgrad i virksomhederne. Sammenfattende må det altså konkluderes, at medicinalbranchen i den kommende tid vil påvirkes markant af to stærke kræfter patentudløb og krav om høj økonomisk performance. For at kunne trives optimalt i fremtiden er det således særdeles vigtigt for medicinalbranchens virksomheder, at designe deres respektive organisationer på en måde som sikrer, at de kan minimere de negative effekter af de omtalte faktorer. For at kunne afgøre hvorvidt den enkelte virksomhed er optimalt positioneret, er det nødvendigt, at foretage en analyse af organisationen. Af pladsmæssige hensyn vil der i nærværende opgave udelukkende blive fokuseret på et enkelt medicinalselskab. 2.0 Problemformulering, afgrænsning og metodologi Det er formålet med nærværende opgave, at foretage en organisationsanalyse af et medicinalselskab med henblik på, at identificere eventuel tilstedeværelse af organisatoriske fits og misfits. 2

4 For at sikre tilgængelighed af det nødvendige kildemateriale, som er påkrævet for at kunne gennemføre en organisationsanalyse på en kvalitetsmæssigt tilfredsstillende måde, er det skønnet ønskeligt, at vælge at fokusere et af de fem største medicinalselskaber i verden. Disse var i 2004 i rangordnet rækkefølge Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, Sanofi-Avensis og Novartis. (http://en.wikipedia.org/wiki/top_50_pharmaceutical_companies). For, i det omfang det måtte være muligt, at reducere risikoen for uhensigtsmæssige og analyseresultatsforvrængende effekter af kulturelle forskelle mellem forfatterens kulturelle baggrund og den nationale kultur, som må forventes at præge den analyserede virksomhed, er valget faldet på et europæisk selskab. Dette udelukker Pfizer og Johnson & Johnson, som begge har hovedsæde i USA. Det er ligeledes vurderet væsentligt, at den valgte virksomhed oplever økonomisk fremgang. GlaxoSmithKline oplevede ifølge Yahoo! Finance et fald i omsætning fra 2003 til (http://uk.finance.yahoo.com/q/pr?s=gsk.l). Det har uheldigvis ikke ved hjælp af samme finansielle database været muligt at indhente de nødvendige oplysninger om omsætningsudvikling for Sanofi-Avensis. Det kunne imidlertid fastslås, at Novartis er et voksende selskab. Således steg virksomhedens omsætning markant fra 2002 til 2003 og igen fra 2003 til (http://uk.finance.yahoo.com/q/pr?s=novn.vx). Novartisaktien gives i øjeblikket en købsanbefaling fra ledende internationale aktieanalytikere. Således giver otte investeringsbanker anbefalingen køb eller stærkt køb, mens to giver anbefalingen hold og ingen opfordrer nuværende aktieejere til at sælge deres Novartisaktier. (http://finance.yahoo.com/q/ao?s=nvs). Som tidligere nævnt vil branchen påvirkes af mange patentudløb generelt i de kommende år, men Novartis er ifølge Jyske Bank godt positioneret og har en velsammensat produktpipeline, som forventes at måtte bidrage til at minimere effekten af de tidligere diskuterede patentudløb, som vil påvirke mange førende konkurrenter negativt. (http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=154355&src=preview1q06.pdf). Novartis fordelagtige position understøttes yderligere af, at selskabet besidder den generiske division Sandoz en internationalt anerkendt producent af kopimedicin. Gennem Sandoz må Novartis forventes at kunne profitere af patentudløb, da selskabet vil kunne fremstille kopipræparater og derigennem vinde markedsandele fra Novartis konkurrenter. Et yderligere incitament til at vælge at fokusere på Novartis har været, at selskabet tilbyder et informationsrigt og detaljeret Web site om virksomheden, som det umiddelbart vurderes vil lette indhentning af de data, som er nødvendige for at gennemføre den ønskede organisationsanalyse. Endelig er Novartis af magasinet Fortune udpeget som en af verdens ti bedste virksomheder at arbejde for. Novartis er det eneste medicinalselskab som figurerer på denne liste. Det findes 3

5 interessant i forbindelse med nærværende opgaves analyseproces at beskæftige sig med et selskab, som er værdsat af dets medarbejdere. (Fortune, marts 2005). Det er således nærværende opgaves formål, at foretage en organisationsanalyse af medicinalselskabet Novartis med henblik på, at identificere eventuel tilstedeværelse af organisatoriske fits og misfits. Burton, DeSanctis og Obel (2006, p. 5) definerer misfits som misalignments within the organizational design components that can lead to deterioration in the firm s efficiency and effectiveness. Tilstedeværelse af organisatoriske misfits fører derfor til reduceret ydelse i organisationen på nuværende eller et fremtidigt tidspunkt og bør således være både udgangspunkt og motivator for implementering af organisatoriske ændringer. Organisationsanalysen vil tage udgangspunkt i den teorigennemgang og det organisationsanalytiske multi-contingency framework som præsenteres i bogen Organizational Design A Step-by-Step Approach, forfattet af professorerne Richard M. Burton, Gerardine DeSanctis og Børge Obel. Denne bog akkompagneres af det organisationsanalystiske computerprogram OrgCon 9 som er blevet til i et samarbejde mellem Richard M. Burton og Børge Obel. Bogen og softwaren hænger naturligt sammen og vurderes i fællesskab at muliggøre en fyldestgørende organisationsanalyse. Bogen og programmet er begge udgivet i 2006 og fokuserer på såvel klassiske organisationsteorier som emner og områder der påvirker organisationer i disse år herunder emner som globalisering, verdensomspændende konkurrence og teknologisk udvikling, der alle vurderes at måtte påvirke Novartis. Hvor dette vurderes at ville bidrage til at højne kvaliteten af indeværende opgave, og i det omfang det skønnes muligt indenfor opgavens tilladte pladsmæssige omfang, vil yderligere kildemateriale i form af bøger og videnskabelige artikler blive inddraget. Det har desværre ikke været muligt ved hjælp af for eksempel interviews at opnå adgang til primære informationskilder hos Novartis. Ligeledes har virksomheden afvist, at være behjælpelig med at besvare spørgsmål, som kunne muliggøre en mere detaljeret og fyldestgørende organisationsanalyse. Af disse grunde vil de informationer og data vedrørende Novartis som anvendes i nærværende opgave hovedsagelig være af sekundær natur. 3.0 Introduktion til Novartis og analyse af virksomhedens situation For at give læseren de bedst mulige forudsætninger for, at kunne involvere sig i den efterfølgende organisationsanalyse af Novartis, vil læseren i indeværende afsnit blive præsenteret for en kortfattet generel beskrivelse af virksomheden samt en overordnet analyse af dens situation. 4

6 Novartis er et transnationalt medicinalselskab med hovedsæde i Schweiz som beskæftiger medarbejdere på verdensplan. Novartis blev grundlagt i 1996 som resultatet af en fusion mellem de klassiske Schweiziske medicinalselskaber CIBA-Geigy og Sandoz Laboratories. Ifølge oplysningerne i Novartis årsrapport for 2005 er organisationen inddelt i tre divisioner; Pharmaceuticals, Sandoz, og Consumer Health (Novartis årsrapport, 2005, p. 79). Imidlertid har Novartis efter offentliggørelsen af årsrapporten opkøbt medicinalselskabet Chiron, som er førende indenfor udvikling af vacciner. Novartis har oplyst, at Chiron vil blive integreret i Novartis organisationen som en selvstændig division som får navnet Vaccines and Diagnostics. Således er Novartis på nuværende tidspunkt inddelt i fire divisioner (Novartis Posts Rise in 1Q Profits (pressemeddelelse), AP, 24. april 2006). Da der af Syddansk Universitet er opstillet faste grænser for bachelorprojekters omfang, har det desværre ikke været muligt, at inkludere en mere detaljeret beskrivelse af virksomheden i nærværende opgave. For yderligere oplysninger om Novartis henvises læseren venligst til Novartis Web site på adressen samt Wikipedia s beskrivelse af virksomheden: Med henblik på, at give læseren et overordnet billede af virksomhedens situation, vil der i det følgende blive foretaget og opstillet en SWOT-analyse af Novartis. Kotler (2002) finder at en SWOT-analyse præsenterer en liste over critial success factors for virksomheden. Barney (1991) finder at SWOT-frameworket gør det muligt at skabe sig et overblik over organisationens mulige sustainable og unsustainable competitive advantages gennem en præsentation af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Således skal virksomheder implementere en strategi som exploit[s] their internal strengths, through responding to environmental opportunities while neutralizing external threats and avoiding internal weaknesses. (Barney, 1991, p. 99). Styrker og svagheder refererer til interne forhold i organisationen, mens muligheder og trusler ser på faktorer som påvirker virksomheden fra ekstern side. Det er således lettest for virksomheden at påvirke de interne forhold, da disse faktorer gør sig gældende i selve virksomheden, mens de eksterne faktorer derimod er mere vanskelige at ændre eller påvirke, da disse udspiller sig i virksomhedens omverden. o o o Styrker Bred produktportefølje med flere blockbusterprodukter (branchens interne betegnelse for enkelprodukter som genererer de største indtægter i branchen). Solid produktpipeline med lovende produkter på udviklingsstadiet. Organisationens finansielle slagkraft SWOT-analyse o o Svagheder Det store antal produkter øger risikoen for at miste fokus på de vigtige. Potentiel konflikt mellem Sandozdivisionen og andre divisioner som følge af Sandoz satsning og fokus på kopimedicin og resten af organisationens fokus og satsning på originalprodukter. (I hvilke tilfælde skal 5

7 muliggør opkøb af lovende medicinalselskaber og produktkandidater (f.eks. indenfor biotekområdet). virksomheden satse på forskning og udvikling af originalprodukter og i hvilke tilfælde på at udvikle kopiprodukter af o Et af verdens førende selskaber indenfor forskning, udvikling, produktion og markedsføring af receptmedicin. konkurrenters medicin. Potentielt Sandozønske om at udvikle kopiudgaver af Novartisprodukter for at gavne o Solid virksomhed inden for området for Sandozdivisionen.) medicin som sælges uden recept (såkaldt over the counter medicin). o Stor afhængighed af human resources i form af ansatte med førende kompetencer inden o Forsknings- og udviklingsafdelinger i mange lande medfører lettere adgang til ny viden gennem solidt og verdensomspændende netværk. for forskning og udvikling af medicin. Hvis de ansatte efterspørges af konkurrenter vil de ansatte kunne presse lønniveauet op hvis Novartis ikke kan erstatte de ansatte med o Førende kompetencer indenfor vaccineområdet som følge af opkøb af andre som kan tilbyde tilsvarende kompetencer. vaccinefirmaet Chiron i april 2006 og den deraf følgende skabelse af en særskilt vaccines and diagnostics division. o Satsning på generika/kopimedicin vha. Sandoz divisionen som udelukkende fokuserer på dette marked som er i vækst. Muligheder Trusler o Voksende markeder som følge af at ældre mennesker vil udgøre en større andel af o Høj konkurrenceintensitet i medicinalbranchen. befolkningen i mange vestlige lande i de kommende år. o Ukendte langtidseffekter af allerede lancerede Novartismedicinalprodukter kan o Organisationens finansielle slagkraft muliggør opkøb af lovende medføre fremtidige erstatningskrav mod formaet. medicinalselskaber og produktkandidater (f.eks. indenfor biotekområdet). o Leapfrog/Schumpeterianske teknologiske opfindelser hos konkurrenter som kan o Novartisselskabet Sandoz er ved at udvikle sig til verdens største producent af revolutionere medicinalbranchen. F.eks. genmanipulation. generisk/kopimedicin. o Konkurrence fra generiske produkter som o Ved at gøre visse af sine produkter tilgængelige for verdens fattige enten gratis kan presse Novartis originale medicinalprodukter. eller til reduceret pris forbedrer virksomheden sit brand image. o Ændringer i lovgivning på nationalt og internationalt plan. F.eks. patentlovgivning. o Solid produktpipeline. o Mangelfuld patentbeskyttelse i 3. o Mulighed for lavere fremtidige udgifter til verdenslande. forskning og udvikling af nye produkter som følge af den hastige teknologiske udvikling. o Forskning indenfor følsomme områder som stamceller og brug af fostre kan skade virksomheden og dens brand hvis der opstår stærk modstand mod sådanne metoder. o Illegale/uægte kopiversioner af Novartisprodukter kan skade Novartis brandet. Det bør bemærkes at Kotler (2002) understreger at The strengths or weaknesses [presented in the SWOT-analysis] are relative, not absolute. It is nice to be good about something, but it can be a weakness if the competition if stronger. (Kotler, 2002, p. 84). Når en virksomhed vurderer sin situation ved hjælp af en SWOT-analyse, er det således vigtigt, at sammenholde de opstillede informationer om virksomheden selv med sammenlignelige informationer vedrørende eventuelle konkurrenter. Endvidere kan en nuværende styrke blive til en svaghed på grund af for eksempel ændringer i omgivelserne. Således kan for eksempel Novartis satsning på vaccineområdet, som på nuværende tidspunkt må vurderes som en styrke på grund af fugleinfluenzaepidemitruslen, på et senere tidspunkt blive en svaghed, hvis epidemitruslen aftager og divisionen som følge deraf ikke længere kan generere den forventede indtjening. Med udgangspunkt i de i SWOT-analysen 6

8 konstaterede faktorer, som gør sig gældende for novartis, må det dog konstateres, at Novartis situation samlet set er meget fordelagtig. 4.0 Organisatorisk analyse af Novartis I de efterfølgende afsnit vil der, som tidligere diskuteret, blive foretaget en organisatorisk analyse af Novartis baseret på det framework som præsenteres i Burton, DeSanctis og Obel s Organizational Design A Step-by Step Approach (2006) og det analytiske redskab OrgCon 9. Burton, DeSanctis og Obel (2006) baserer sin organisatoriske analysemodel på det af Burton og Obel introducerede multi-contingency view. Således er det hensigtsmæssigt, at designe den specifikke organisation med udgangspunkt i den specifikke kontekst som organisationen befinder sig i. Beskrivelsen af konteksten skal være multi-dimensional, including both structural and human components. De strukturelle faktorer omfatter mål, strategi og struktur, mens de menneskelige fokuserer på faktorer som arbejdsprocesser, medarbejdere, koordination og kontrol, samt incitamenter (Burton, DeSanctis, Obel, 2006, pp. 3-4). Burton, DeSanctis og Obel (2006) baserer deres analysemodel på det anerkendte informationsbehandlingsperspektiv (information-processing view). Ifølge dette perspektiv anvender organisationer informationsbehandling til at observere hvad der sker internt og eksternt og behandle og analysere identificerede problemstillinger. Herefter træffes beslutning om hvorvidt og hvordan organisationen eventuelt skal reagere på de faktorer som er identificeret og disse beslutninger kommunikeres gennem informationskanaler videre til relevante enheder i organisationen. (Burton, DeSanctis, Obel 2006, pp. 5-8). The work of an organization can be seen as information processing: observing, transmitting, analyzing, understanding, deciding, storing, and taking action for implementation. (Burton, DeSanctis, Obel 2006, p. 6). Arrow (1974, p. 37) finder at informationskanaler can be created or abandoned and their capacities and the types of signals to be transmitted over them are subject to choice, a choice based on a comparison of benefits and costs. Således kan informationsbehandlingsbehovet variere alt efter niveauet af usikkerhed i omgivelserne og internt i organisationen. Med Galbraiths egne ord the greater the uncertainty of the task, the greater the amount of information that has to be processed between decision makers. (Galbraith, 1974, p. 10). Hvis organisationen har fokus på effektivitet må kapaciteten matches med behovet, da effectiveness is a function of matching information processing capacities with information processing requirements. (Tushman & Nadler, 1978, p. 622). 7

9 4.1 Organisationens mål Det første trin i organisationsanalysen består i at fastslå om organisationen fokuserer på effektivitet, efficiens eller simultant på begge dele, samt i hvilken grad dette fokus finder sted. Burton, DeSanctis og Obel definerer efficiens som a primary focus on inputs, use of resources, and costs focusing on minimizing the costs of producing goods or services. og effektivitet som a focus more on outputs, products or services, and revenues focusing on generating revenues or seizing leading-edge innovation. (2006, p. 11). Alle organisationer fokuserer i nogen grad på begge faktorer, men nogle har en meget lav grad af fokus på begge faktorer, mens andre primært fokuserer på én af de to faktorer eller simultant i høj grad på begge. Det bør i denne forbindelse bemærkes at Daft (2004, p. 66) finder, at den overordnede grad af effektivitet i organisationer som helhed er svær at måle og fastsætte. Ifølge Burton, DeSanctis og Obel (2006) medfører signifikante investeringer i forskning og udvikling, at en given organisation har et primært fokus på effektivitet. Novartis farmaceutiske division har som mål at tilbyde en bred portefølje af innovative, effektive og sikre produkter og services til patienter rundt i verden. (http://www.novartis.com/about_novartis/en/businesses_pharma.shtml). Som følge af virksomhedens signifikante investeringer i forskning og udvikling har Novartis en bred produktpipeline som på nuværende tidspunkt indeholder 76 produktkandidater (Novartis annual report 2005, p. 5). Produktporteføljen anses af Jyske Banks aktieanalytikere som værende imponerende sammenlignet med branchen som helhed (http://www.jyskebank.dk/_jb/asp/apps/markets/aktier/aktiestamdata.asp?id= &shado wid=3564 -> Nyheder og anbefalinger). Novartis fokuserer altså i høj grad på produktudvikling og innovation, hvilket resulterer i et primært fokus på effektivitet. Burton, DeSanctis og Obel (2006) nævner desuden [focus on] seizing leading-edge innovation in the marketplace som værende en faktor, som bidrager til at øge graden af fokus på effektivitet. Novartis er præget af en høj grad af spatial differentiering, da organisationen har afdelinger over hele verden og internationalt desuden deltager i forskningssamarbejder på universiteter og i ledende forskerparker. Det må forventes, at Novartis gennem dette engagement opnår adgang til førende forskernetværk, som igen vil resultere i at organisationen får adgang til de nyeste og mest banebrydende forskningsresultater som virksomheden vil kunne anvende i sit eget forsknings- og udviklingsarbejde. På trods af, at flere og flere sådanne netværk bliver internationale af karakter og vidensudveksling i stigende grad finder sted på tværs af nationale grænser - blandt andet som følge af globaliseringen (Huber 2004) - må det formodes, at Novartis ikke ville opnå adgang til flere af disse forskningsresultater, hvis virksomheden ikke gennem sin høje grad af spatial differentiering sikrede, at den er fysisk tilstede på disse geografiske lokaliteter. 8

10 Den identificerede høje grad af fokus på effektivitet understøttes yderligere af, at Novartis årsrapport for 2005 anerkender organisationens fokus på effektivitet gennem udtalelser, som for eksempel [Novartis ] ongoing efforts to optimize organizational effectiveness. (p. 91). Ifølge Daft (2004, pp ) kan man anvende den såkaldte goal approach til at fastsætte graden af effektivitet i organisationen. En af de faktorer som måles er graden af medarbejdertilfredshed. Som tidligere nævnt er Novartis af magasinet Fortune udpeget, som en af verdens ti bedste virksomheder at arbejde for, målt på medarbejdernes tilfredshedsgrad. (Fortune, marts 2005). Dette kan yderligere være medvirkende til at indikere, at Novartis har en høj grad af fokus på effektivitet. På grund af Novartis' store engagement inden for forskning og udvikling af ny medicin vil firmaet nødvendigvis ikke kunne opnå en meget høj grad af efficiens. Forskning og udvikling er i medicinalbranchen og mange andre brancher naturligt associeret med, at nogle projekter må omstruktureres eller på anden måde ændres i løbet af processen eller helt opgives. Som følge af de store udgifter som en indsats på området for forskning og udvikling medfører, vil Novartis naturligvis måtte se store investeringer i visse medicinalproduktkandidater munde ud i resultater som ikke er brugbare for organisationen og som derfor ikke vil kunne anvendes til videre forskning eller lancering af nye produkter. (Novartis årsrapport 2005, p. 7). Således medfører virksomhedens fokus på forskning og udvikling, at dens efficiensgrad vil være lavere end ellers muligt. Novartis fokuserer dog på efficiens. Således er det et af organisationens mål to create a more efficient pharmaceutical supply chain. (Novartis årsrapport 2005, p. 116). Endvidere finder Novartis i årsrapporten at Efficient and productive research and development is crucial in this environment since Novartis, like its competitors, searches for efficacious and cost-efficient pharmaceutical solutions to health problems. (Novartis årsrapport 2005, p. 114). Endnu en faktor som kan bidrage til en nødvendig forøgelse af graden af fokus på efficens er det faktum at Novartis er et aktieselskab. Mange aktieinvestorer fokuserer på efficiensgraden i potentielle investeringsobjekter, da en høj efficiensgrad øger sandsynligheden for opnåelse af kortsigtet profit for investorerne. Novartis besidder som tidligere omtalt en division som udelukkende fokuserer på kopimedicin og generika. Da sådanne produkttyper konkurrerer på prisen, vil succes inden for dette område kræve, at divisionen opnår en høj grad af efficiens for at kunne sælge produkterne til lavest mulige pris og samtidig opnå profit. Dette øger den samlede grad af fokus på efficiens i Novartis. På blandt andet det danske marked stiller lovgivningen krav om, at apoteker og lignende medicinforhandlere, skal sælge den billigste udgave af konkurrerende receptpligtige medicinalprodukter til kunden. Dette medfører indirekte et øget behov for fokus på omkostninger 9

11 hos Novartis, da Novartis ikke vil kunne sælge deres produkter på disse markeder, hvis Novartis produktpriser er højere end konkurrenternes. I dette tilfælde vil apotekerne være tvunget til at sælge konkurrenternes produkter til patienterne og Novartis vil således gå glip af potentielle indtægter. Således sænkes den øvre grænse for acceptable produktions-, markedsførings-, og udviklingsomkostninger hos Novartis, fordi virksomheden ikke vil kunne opnå tilstrækkeligt salg hvis den endelige salgspris bliver for høj. For fuldstændighedens skyld bør det dog bemærkes, at virksomheden potentielt vil kunne vælge at sælge produkter til tabsgivende priser på visse geografiske markeder, hvor lovgivningen medfører krav om lave priser og kompensere for sådanne tab gennem højere priser på andre geografiske markeder, som ikke er påvirket af samme lovgivning. Dette ville blandt andet kunne finde sted for at undgå, at konkurrenter opnår øgede markedsandele på de givne markeder. Overordnet må det konkluderes, at den diskuterede lovgivningsfaktor må forventes at øge graden af fokus på efficiens hos Novartis. Samlet kan det konkluderes, at Novartis både har efficiens og effektivitet som mål og at graden af fokus på effektivitet er høj, mens graden af fokus på efficiens vurderes til at være medium til høj dog tenderende mod høj. 4.2 Organisationens strategi Chandler s konstatering fra 1962 af at structure follows strategy har vundet bred anerkendelse hos mange organisationsforskere. Således skal strategien fastlægges før strukturen, og den valgte strategi begrænser antallet af optimale valg af strukturelle organisationsdesigns. Tilhængere af denne holdning vil derfor mene, at det er vigtigt at fastslå organisationens strategi, før den dybere analyse af organisationens struktur foretages. Burton, DeSanctis og Obel (2006, p. 23) anbefaler denne fremgangsmåde. Burton et. al. (2006, pp ) finder, at den valgte strategi afspejler ledelsens vurdering af organisationens situation og den valgte måde hvorpå man ønsker at opnå virksomhedens mål, der som tidligere diskuteret afspejler virksomhedens valgte grad af fokus på henholdsvis effektivitet og/eller efficiens. For at opnå høj ydelse i organisationen, må der eksistere et fit mellem virksomhedens strategi, dens organisatoriske design, og omgivelsernes karakteristika. Miles og Snow introducerede den populære og i Burton et. al. (2006) anvendte strategitypologi, som inddeler organisationsstrategier i fem typer: Defender, Reactor, Prospector, Analyzer without innovation, samt Analyzer with innovation. Det væsentligste område af virksomhedens strategi som anvendes i organisationsanalytisk øjemed, er virksomhedens valg eller fravalg af fokus på innovation. Det er således væsentligt hvorvidt virksomheden exploits its current situation [and/or] adopts the strategy of exploring new innovations. Exploration fokuserer på search, variation, risk taking, experimentation, play, flexibility, discovery, and innovation, mens exploitation omfatter refinement, choice, production, efficiency, selection, implementation, and 10

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere

Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business

Internetstrategi for supermarkedsbranchen. E-strategy for the groceries business Kandidatafhandling på Cand.merc.it studiet Copenhagen Business School Internetstrategi for supermarkedsbranchen E-strategy for the groceries business Antal anslag 263.562 = 115.85 nm sider eksklusiv bilag

Læs mere

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Handelshøjskolen, 2010 Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg Group A/S Udarbejdet af: Martin Høirup Johansen

Læs mere

Nyere tendenser i internetbaseret markedsføring til private

Nyere tendenser i internetbaseret markedsføring til private Nyere tendenser i internetbaseret markedsføring til private 11011110 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 101 0 0 1 1 0 1

Læs mere

Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Produkt-mix. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Produkt-mix Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - Introduktion: Produkt-mix - Passer vores produkter til markedet? - User Guide: Produkt-mix - Formular 1: Oversigt over input - Formular

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Dominerende design i praksis - Et studie af elbilens succes og fiasko

Dominerende design i praksis - Et studie af elbilens succes og fiasko Dominerende design i praksis - Et studie af elbilens succes og fiasko Linda Maria Pedersen Cand.Merc.EMF Copenhagen Business School Vejleder Claus Varnes Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Copenhagen

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Værdiskabende socialt ansvar

Værdiskabende socialt ansvar Værdiskabende socialt ansvar En analyse og fortolkning af Grundfos CSR aktivitet Forfatter: Niels Ulrik Højer Thorstensen () Kortnr: 302366 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Cloud tjenester i Danmark

Cloud tjenester i Danmark Cloud tjenester i Danmark En analyse af Atea A/S og mulighederne for at blive markedsførende udbyder af Cloud tjenester Forfatter: Rasmus Winston Rasmussen Institut for afsætningsøkonomi: HD Marketing

Læs mere