Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Helle Mandrup Tønnesen, Peter E. Jonassen, Per Stig Sørensen, Carsten Olsen Per Stig Sørensen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formanden - direktøren juni Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2014, til tilgængelighed og teleslyngeanlæg Effektiviseringsforslag i forbindelse med evt. etablering af Ejendomscenterfunktion Strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune Cykelrute på Præstø Overdrev Land og Miljø Handleplan Vandforsyningsplan Café Klint, Algade 95B - Dispensation fra lokalplan til skiltning med menuer Dispensation fra lokalplan nr. S bebyggelsens omfang Udmøntning af Landsbypuljen Nedrivning af Lundby Kolonnehus - Pakhusvej Støtte til Bygningskulturens dag Igangsættelse af planarbejde for renovering af Hunosøgård Igangsættelse af lokalplan for boliger ved Trellemarken, Vordingborg Igangsættelse af planlægning for politiets tidligere kursusejendom på Avnø Aflysning af lokalplan nr. E-2.1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej, Vordingborg Etablering af dagligvarebutik på Københavnsvej i Ørslev - LUKKET SAG Eventuelt juni Bilagsoversigt...45 Underskriftsside...47

3 Teknik- og Miljøudvalget Orientering fra formanden - direktøren juni 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Maria Hansen Sagsfremstilling Formanden og direktøren orienterer om diverse emner: Referat fra mødet i Vordingborg Kommunes Miljøråd den 12. maj Bilag: 1 vedhæftet Skolebusdrift 2014/15 Administrationen har udarbejdet et notat med en overordnet orientering til Teknik- og Miljøudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget vedrørende skolebusdriften for skoleåret 2014/15. Køreplanerne til skolebusdriften i skoleåret 2014/15 vil blive påvirket af en række nye faktorer: - Ny skolereform, som medfører øget undervisningstid og nye ringetider - Ny lov om trafikselskaber, som forventes at tillade alle borgere at påstige de kommunale skolebusser - Trafik og Park har indkøbt rådgiverydelse om anvendelse af et nyt GIS-planlægningsprogram, som kan danne scenarier for skolebusruterne på grundlag af givne input. Kørslen kan dermed optimeres ud fra hensyn om elevadresser, befordringsafstande, køretider, ventetider, ringetider, trafiksikkerhed, busstoppesteder, busstørrelser samt det fastsatte serviceniveau i et befordringsregulativ. Forvaltningen ønsker i videst mulig udstrækning at høste frugterne af investeringen, såfremt kørslen kan udføres smartere og billigere og med samme service for de befordringsberettigede Bilag: 1 vedhæftet Tidsplan for Femern Bælt relaterede projekter Banedanmark arbejder på at udvide deres jernbanenet i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen, hvilket får betydning for diverse krydsninger af banen. Banedanmark arbejder tæt på den oprindelige tidsplan, dog rykkes udførelsen af Næstvedvej fra 2015 til Tidsplanen for udbuddet ser på nuværende tidspunkt således ud: Næstvedvej: april februar 2017 betaling til Banedanmark 2017 Lundbyvej: august 2017 juli 2018 betaling til Banedanmark 2018 Sct. Clemensvej: januar november 2017 betaling til Banedanmark 2018 Perronbro: Udførelse ukendt, da løsning ikke er afklaret. Betaling til Banedanmark 2019 Entreprenøren kan opstarte byggeplads en måned før opgaverne starter. I udbuddet, der er en totalentreprise, har entreprenøren mulighed for at ændre i tidsplanen. De økonomiske konsekvenser af ændringerne fremlægges som anlægsønske i budget 2015 til

4 Teknik- og Miljøudvalget Movia regnskab 2013 Movia har udsendt regnskab for 2013, som viser, at Vordingborg Kommune vil få efterreguleret/tilbagebetalt ca. 2,7 mio. kr. i januar Beløbet er beregnet som forskellen imellem kommunens a conto-indbetalinger i 2013 og de endeligt opgjorte omkostninger i Movia til lokale busruter, handicapkørsel, Flextur, kommunal kørsel med Flextrafik samt ydelse på rejsekortlån. Den overvejende del af efterreguleringen skyldes lokale busruter (ca. 2,4 mio. kr.), som i 2013 oplevede en større stigning i passagertallene end forventet. Evaluering af Flextur med kommunal refusionsordning i flexzoner Udvalget anmodede på sit møde den 4. februar 2014 i sagen om Trafikbestilling 2015, om En evaluering af flex-zonerne til sommer. På baggrund af rejsedata for 1. kvartal 2014 kan det konstateres, at den kommunale refusionsordning har meget lille betydning i forhold til kommunens samlede omkostninger til Flextur og i forhold til langt de fleste borgeres betaling for Flextur. Der er i perioden foretaget Flexture med afgang fra Vordingborg Kommune. Kommunens omkostning hertil har været kr. Borgernes egenbetaling til Flextur har været kr. Herudover har kørselskontoret foretaget i alt 90 udbetalinger på kr. for refusionsberettigede ture indenfor flexzonerne. Det gennemsnitlige udbetalingsbeløb er 50,71 kr. Mindste udbetaling er 12 kr. Største udbetaling er 216 kr. Udbetalingerne er foretaget til mindre end 50 personer. Egenbetalingen til Flexture for de borgere, som har modtaget refusion er gennemsnitligt ca. 275 kr. Refusionsordningen har altså i 1. kvartal 2014 reduceret mindre end 50 borgeres månedlige udgift til Flextur fra gennemsnitligt ca. 275 kr. til ca. 225 kr. Refusionerne er særligt udbetalt til borgere i Borre, Askeby og Lundby. Det har været omfattende at få etableret udbetalingssystemet. Administrationen af ordningen er vanskeliggjort af, at borgere, som telefonisk bestiller en Flextur hos Flextrafik, kan få sit navn stavet forkert på listerne, som kørselskontoret modtager som udbetalingsgrundlag. Dette kan resultere i en manglende udbetaling af refusion til borgeren. Såfremt refusionen kun blev givet til digitale bestillinger, hvor der på listerne fremgår et CPR. nr., ville fejladministrationen kunne elimineres. Det kan konstateres, at kørselskontorets udbetalinger til refusionsordningen er betydeligt mindre end forventet. Det vurderes, at den store fremgang i antallet af Flexture ikke skyldes refusionssystemet, men en kombination af nedlæggelsen af telebussen, den lavere kommunetakst pr. 15. december 2013 samt folderen om kollektiv trafik, som blev husstandsomdelt i kommunen i starten af december Der er i vore nabokommuner en tilsvarende markant udvikling i borgernes brug af Flextur. Kommunernes omkostninger til Flextur i 2014 ser ud til at vokse langt hurtigere og kraftigere end forventet. Situationen har været drøftet med Movia, som forventer at indkalde kommunerne til et møde om takstsystemet for Flextur. Kørselskontoret vil derfor afvente de fælleskommunale drøftelser om takstsystemet, inden der evt. kan foreslås ændringer til den kommunale refusionsordning i Vordingborg Kommune. Kørselskontoret har i sit budget 2014 afsat 2,8 mio. kr. til Flextur inkl. refusionsordning. Såfremt den nuværende vækst i antallet af Flexture fortsætter i samme tempo i resten af året forventes en udgift på i alt 3,0-4,0 mio. kr. Denne merudgift forventes at kunne indeholdes i budget 2014 grundet Movias efterregulering for året 2013 vedr. offentlige buslinjer (se separat orienteringspunkt). Kørselskontoret vil fortsat orientere om udviklingen i omkostningerne til Flextur og om evt. nye muligheder/nye instrumenter i takstsystemet til at styre omkostningerne. 3

5 Teknik- og Miljøudvalget Annullering af dispensation vedr. niveaufri adgang på Storegade 14 i Stege Administrationen har trukket en dispensation tilbage, som blev givet den 19. maj 2014 til at undlade at etablere niveaufri adgang fra Storegade, i forbindelse med genopførsel af et nedbrændt hus. Dispensationen blev givet under forudsætning af, at der blev givet adgang til butikken gennem gården, via porten i naboejendommen. Efter henvendelse fra Handicapforeningen i Vordingborg, har administrationen ved besigtigelse konstateret, at adgangen gennem porten ikke kan anvendes som alternativ adgang, og vurderer derfor at dispensationen er givet på et forkert grundlag. Dette betyder, at byggetilladelsen ikke kan udnyttes før der er fundet en løsning på problemet med niveaufri adgang. Der er afholdt dialogmøde primo juni mellem administrationen, ansøger, og Handicapforeningen, med henblik på at finde en løsning, eventuelt ved regulering i fortovet. Orientering om at påbud om forbedret spildevandsrensning er sat i bero Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. maj 2014, at alle påbud om forbedret spildevandsrensning skulle sættes i bero. Administrationen har den 28. maj 2014 udsendt 93 breve til borgerne om, at deres påbud om forbedret spildevandsrensning er sat i bero, indtil vandplanerne vedtages. De borgere hvor påbudsfristen er overskredet, har ligeledes fået et brev om at påbudssagen er sat i bero. Det betyder, at der pt. ikke håndhæves i disse sager. Fremtidige planer om påbud, er ligeledes sat i bero indtil vandplanerne vedtages. Bilag: 1 vedhæftet Tilbagetrækning af ansøgning Lynggård Biogasanlæg, Over Lyngen 4, 4720 Præstø har trukket sin ansøgning om udvidelse af biogasanlægget tilbage. Baggrunden er udsigten til lang sagsbehandlingstid samt naboers modstand som tillige kan betyde en lang klagesagsbehandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Administrationen skal dermed ikke udarbejde en VVM-redegørelse. Fremover vil en delstrøm af gyllen blive afgasset mens resten af gyllen håndteres på traditionel vis. Mængder mv. reguleres i de eksisterende miljøgodkendelser som kan tages op til revurdering. De foreninger mv. som har vist interesse for sagen i idéfasen er orienteret om situationen. Sandvejen 27, 4780 Stege Kongens Ø Ejerne ønsker at rive den eks. bygning ned, for at opføre solitært beliggende feriehuse Ejerne ønsker at nedrive store dele af bygningerne på ejendommen - for derefter at opføre fritliggende feriehuse/ ferielejligheder på det eksisterende fundament. Kongens Ø blev bygget i 1930erne som badehotel med tilhørende restauration. Bygningerne på Sandvejen 27 har desværre stået tomme i en årrække, de har været udsat for hærværk og forfaldet breder sig, det er derfor så godt som umuligt, at renovere dem. Bilag: 3 stk. vedhæftet Orientering om afvanding i Masnedsund Kommunen har afsat 2,5 mio. kr. i 2014 til et afvandingsprojekt i Masnedsund. I forbindelse med et møde arrangeret af Masnedsund vandafledningslaug fremlage administrationen planer om et hovedsystem, hvortil de enkelte grundejere selv kunne bekoste dræning til. Det kræver, at der bliver oprettet et nyt afvandingslaug. Det at der skulle stiftes et nyt laug, og at der skulle betales til driften af et nyt afvandingssystem, samt at blive enige om hvor ledningen evt. skal placeres, blev af flere anset for et problem. Administartionen har derfor overvejet en anden løsning, som går på at Vordingborg Forsyning Spildevand A/S meddeler dispensation til at lede drænvand på regnvandssystemet. 4

6 Teknik- og Miljøudvalget Forsyningen er ved at afklare om der er kapacitet i regnvandssystemet for det omhandlende område. Tilbuddet gælder inden for et afgrænset område og i en periode på 2 år. Her kan den enkelte grundejer som har problemer med vand, få dækket udgifter til dræn og pumpe på egen grund. Dette mod indhentning af 2 tilbud og på baggrund af regning. Der arbejdes på, at fastsætte de nærmere vilkår. Orientering om byggemarked og Aldi i Lendemarke, Stege Bilag: 1 Åben Referat af det 29. møde i Vordingborg Kommunes Miljøråd den 12. maj /14 2 Åben Orientering om skolebusdrift 2014/ /14 3 Åben Orienteringsbrev om at påbud om forbedret spildevandsrensning sættes i bero 66512/14 4 Åben Sandvejen 27, 4780 Stege - Kongens Ø - maj /14 5 Åben Tegning af nybebyggelse 67017/14 6 Åben Vindue i pavillionen 67020/14 Indstilling Til orientering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Per Stig Sørensen Orienteringen taget til efterretning. 5

7 Teknik- og Miljøudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Lovgrundlag Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune Resumé På dialogmøderne i marts 2014 har lokalrådene rejst en række sager og spørgsmål til politikerne, som har afkrævet svar fra administrationen. Opfølgningen på disse sager og spørgsmål findes vedlagt i bilag til sagen. Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i marts På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Desuden har flere lokalråd kommet med input til Vordingborg Kommunes vision. Disse er samlet og indskrevet under det samlede opfølgningsskema. Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Naturprojekter Bosætning LUP er, projekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte fagsekretariater og stabe beror på en vurdering af de enkelte sekretariaters ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om, at der fra de enkelte sekretariater bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Bilag: 1 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder rev /14 Indstilling Administrationen indstiller, at fagsekretariaternes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2014 godkendes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Fraværende: Laura Sø Indstillingen tiltrådt. Nyt revideret bilag blev omdelt. 6

8 Teknik- og Miljøudvalget Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Erhvervsudvalget den Fraværende: Yvette Espersen Godkendt. 7

9 Teknik- og Miljøudvalget Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Anne Grete Hyllemose Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi-, Planlægning og Udvikling har på deres møde den 14. april 2014 godkendt budgetrammer for Budgetrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i budgettet for indeværende år og er tilpasset nye kommunalbestyrelsesbeslutninger, reguleret med seneste pris- og lønskøn fra KL samt demografiregulering og reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Teknik- og Miljøudvalgets andel er 1,26 mio. kr. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014, blev der fremlagt en oversigt over de foreløbige budgetrammer for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til Efterfølgende blev der på Teknik- og Miljøudvalgets møde den. 8. maj 2014 fremlagt de udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene , samt reduktionsforslag. Teknik- og Miljøudvalgets budget fremlægges til fornyet drøftelse. Som følge af organisationsændringerne på hele teknik- og miljøområdet, er der sket ændringer i de udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene Ændringerne af rammerne for Teknik- og Miljøudvalget har haft en afsmittende effekt på rammerne for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der på udvalgets område i 2015 skal findes reduktioner på i alt 2,1 mio. kr., ud over det der allerede er kendt i budgettet for På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2014 fremlagde administrationen reduktionsforslagene og disse blev drøftet, og der blev samtidig taget beslutning om at udvalget ønskede nye forslag fremlagt med fokus på effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalgets rammer for budget 2015 og overslagsårene , i 2015-priser, er efter organisationsændringerne som nedenstående: Korr. budget 2014* Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag kr. Teknik- og Miljøudvalg Trafik og Park Budgetramme Budgetramme Vej, Park og Havneservice Budgetramme Bygningsvedligeholdels e Budgetramme Land og Miljø Budgetramme Plan og Byg Budgetramme

10 Teknik- og Miljøudvalget Affaldshåndtering Brugerfinansieret *Korrigeret budget 2014 er inkl. overførslerne for Organisationsændringerne har betydet at Teknik- og Miljøudvalgets ramme er blevet reduceret med 7,0 mio. kr. i 2015 til 2017 og 5,9 mio. kr. i Tilsvarende er Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ramme i 2015 til 2018 forhøjet. Alle ændringer indenfor udvalgets budgetramme fremgår af bilag til sagen. Der udarbejdes efterfølgende forslag til budgetbemærkninger når udvalget har taget stilling til nedenstående forslag til omprioriteringer og reduktioner, ligesom der efterfølgende vil blive udfærdiget forslag til områdets takster. Forslag til budgetbemærkninger og takster fremlægges på udvalgets møde den 11. august Forslag til justeringer i udvalgets budget: Teknik- og Miljø Hele kr priser Budgetramme 1 (skema A): Budgetramme 2 (skema B): Budgetramme 3 (skema C): Trafik og Park: Renovering af udendørs idrætsanlæg Grønne udviklingsplaner prioriterede planer fra lokalrådene Strand projekt på Ore Strand Undersøgelse af potentialet i kitesurferne på Farø Byggemodning af erhvervsarealer ved afkørsel 41 Cykelstiplan Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af grusveje klasse veje Gadebelysning, investeringsramme Vejafvandning udskiftning af afløbsledninger Renovering af Københavnsvej Elektronisk p-infosystem i Vordingborg Krydsning af Ndr. Vindingevej Krydsning af Næstvedvej ved bankevejen Ørslevvej etablering af fællessti og fartdæmpere Kryds Udby/Klintevej svingbaner mm. Ugledigevej udvidelse af vej Kryds Ulvshale/Katedralvej sikring af kryds Renovering af busanlæg på stege rutebilstation Femern-Bælt relaterede projekter Vej, Park og Havneservice: Asfalt på havnearealerne på Bogø Klintholmhavn nyt tag på fiskernes fælleshus Stege havn diverse arbejder

11 Teknik- og Miljøudvalget Generaleftersyn af havneværker Sandvig Havn Istandsættelse af færgelejet på Bogø Masnedsund Havn Nordhavnen Stege Lystbådehavn nedrivning og udskiftning af 55 m bådebro Etablering af nye toiletfaciliteter Renovering af toiletfaciliteter Plan og Byg: Digitalisering af byggesagsarkiv og miljøsagsarkiv Pulje til forbedring af tilgængelighed i bymidterne Land og Miljø: Blå Flag strand ved Klintholm Havn - handikapgang Mern Å - helhedsplanlægning Stege jordbassiner - formidling og publikumstiltag Sti ved Ore Strand Miljømålsloven vand, natur og overfladevand Total Positive tal angiver udgifter og udvidelser - Negative tal angiver indtægter og reduktioner Teknik- og Miljø Hele kr priser Udvalgets andel af 20 mio.kr. puljen Og reduktioner vedr demografiregulering Total Ovenstående reduktioner er udvalgets andel af den indarbejdede reduktionspulje, denne udgør kr. for Teknik- og Miljøudvalget, samt reduktioner i forhold til den indarbejdede demografiregulering på kr. Der er udarbejdet et katalog hvor Udvalgets tidligere forslag indgår, samt nye forslag, hvor reduktionerne svarende til ovenstående skema skal findes. Nedenstående tabel viser en oversigt over alle spareforslag til budget for Teknik- og Miljøudvalget: Teknik- og Miljø Hele kr priser Katalog forslag til besparelser 1.Renhold overdrages til idrætsforeningerne 2.Reduktion i antallet af affaldsbeholdere 3.Nedlægning af toiletter ved Akseby og Viemose rastepladser Nedlægning af toiletter

12 Teknik- og Miljøudvalget Reduktion i åbningstiden (alternativ) Reduceret drift Nedlægning af forårsprogrammet Nedlægning af blomsterprogrammet (alternativ) 9.Arrangørerne afholder selv udgifterne (festlige arrangementer) 10.Arrangørerne afholder selv udgifterne til flagalleer 11.Harmonisering af klippehøjde Kosmetisk klipning afskaffes Effektivisering af rabatslåning Brug af skiveskærer Reduktion i antallet af borde og bænke 16.Opstrammet visiteringspraksis eller nedlæggelse af ruter 17.Ejendomscenterfunktion Byfornyelse Natura2000 handleplaner Strukturtilpasning Vej, Park og Havneservice 21.Skolebusdrift Vej belysning Total - forslag Total - alternativer Total Alle udvalgets budgetforslag samles og fremlægges, som et samlet budgetforslag for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. august 2014 og på budgetseminaret den 4. og 5. september Bilag: 1 Åben Forslag til besparelser til budget /14 2 Åben Renovering af udendørs idrætsanlæg - Skema C /14 3 Åben Byggemodning af erhvervsarealer ved afkørsel 41 - Skema C til /14 4 Åben Strandprojekt på Ore Strand - Skema C /14 5 Åben Femern Bælt relaterede projekter - Skema C til /14 6 Åben Renovering af offentlige toiletter - Skema C til /14 7 Åben Etablering af 6 nye toiletter samt drift hertil - Skema C til /14 8 Åben Renovering af busanlæg på Stege Rutebilstation - Skema C til /14 9 Åben Ulvshalevej og Katedralvej - sikring af Kryds - Skema C til /14 10 Åben Ugledigevej - Udvidelse af vej - Skema C til /14 11 Åben Kryds udbyvej og Klintevej svingbaner - Skema C til /14 12 Åben Ørslevvej - Etablering af fællessti og fartdæmpere - Skema C til /14 13 Åben Budgetskema (C) - Forslag budget Digitalisering af byggesagsarkiv og 65061/14 miljøsagsarkiv 14 Åben Krydsning af Næstvedvej ved Bankevejen - Skema C til /14 15 Åben Budgetskema (C) - Forslag til Budget Pulje til forbedring af 65065/14 tilgængelighed i bymidterne 16 Åben Krydsning af Næstvedvej ved Neddervindingevej - Skema C til /14 17 Åben Elektronisk P-infosystemer i Vordingborg - Skema C til /14 18 Åben Renovering af Københavnsvej - Skema C til /14 19 Åben Vejafvanding udskiftning af afløbsledninger - Skema C til /14 20 Åben Gadebelysning, investeringsramme - Skema C til /14 21 Åben Istandsættelse af grusveje - Skema C til /14 22 Åben Stege Lystbådehavn til Skema C 67572/14 11

13 Teknik- og Miljøudvalget Åben Nordhavnen - Skema C- nyt ønske 2015 til /14 24 Åben Istandsættelse af broer og tunneler - Skema C til /14 25 Åben Cykelstiplan - Skema C til /14 26 Åben Sti ved Ore Strand - Skema C /14 27 Åben Mern Å helhedsplanlægning - Skema C /14 28 Åben Vand- og Natura2000 planer - implementering - Skema C /14 29 Åben Stege jordbassiner - formidling - Skema C /14 30 Åben Blå Strand Klintholm Havn - Skema C /14 31 Åben Undersøgelse af potentialet i kitesurfing på Farø- Skema C til /14 32 Åben Grønne udviklingsplaner - prioriterede ønsker fra lokalrådene - Skema C / Åben Masnedsund havn - Skema C til /14 34 Åben Istandsættelse af færgelejet på Bogø- Skema C til /14 35 Åben Sandvig havn - oprensning og renovering af molehoveder - Skema C til 67599/ Åben Stege Havn - Skema C til /14 37 Åben Klintholm Havn nyt tag på Fiskernes Fælleshus - Skema C til /14 38 Åben Bogø havn - Asfaltering af havnearealerne - Skema C til /14 39 Åben Anlæg SMART - havne vedligelholdelsesplaner - Skema C 67630/14 Indstilling Administrationen indstiller, at Udvalgets budgetforslag herunder de oplistede budgetskemaer godkendes til brug i det videre arbejde med budget at at Udvalget tager rammeændringen, som følge af organisationsomlægningen til efterretning Udvalget prioriterer besparelser fra kataloget, svarende til udvalgets andel af reduktionspuljen Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Per Stig Sørensen Spareforslag: 1: Ikke anbefalet 2: Ikke anbefalet 3: Ikke anbefalet 4: Ikke anbefalet 5: Ikke anbefalet 6: Ikke anbefalet 7: Ikke anbefalet 8: Ikke anbefalet 9: Anbefales, med ønske om at udgifterne indregnes i de enkelte projekters samlede udgifter 10: Anbefales, med ønske om at udgifterne indregnes i de enkelte projekters samlede udgifter 11: Anbefales, 4 cm. 12: Anbefales 13: Anbefales 14: Anbefales 15: Ikke anbefalet 16: Anbefales således, at der regnes mere præcist på ruter som tilrettelægges alene efter elever der har ret til kørsel 17: Anbefales af et flertal, Carsten Olsen er imod 18: Anbefales 19: Anbefales 20: Anbefales, dog er et mindretal bestående af Helle Mandrup Tønnesen og Carsten Olsen imod udlicitering af slamsuger 21: Anbefales 22: Anbefales 12

14 Teknik- og Miljøudvalget Udvalget oversender budgetforslaget med de anbefalede spareforslag til brug for det videre budget arbejde. 13

15 Teknik- og Miljøudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 2014, til tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé Der er i budget 2014 afsat rådighedsbeløb på kr. til tilgængelighed og teleslyngeanlæg i forbindelse med den vedtagne Handicappolitiske Handleplan. Handicaprådet besluttede, på møde den 21. juni 2010, at udpege Jørn Nielsen, formand for høreforeningen og Anders J. Andersen, formand for Handicaprådet, til i tæt dialog med Kommunale Bygninger, at beslutte hvorledes puljerne i de enkelte budgetår skal udmøntes. Sagsfremstilling I forbindelse med senest afholdt dialogmøde, den 25. marts 2014, med Handicaprådets repræsentanter, anbefales det at puljen for 2014 primært anvendes til fortsat arbejde med fysisk tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Der tages udgangspunkt i Handicaprådets referat, fra møde den 30. april 2013, og anbefalinger for fremtidig anvendelse af tilgængelighedspuljen. Fokus skal være på fuld og effektiv deltagelse i det offentlige liv, herunder at kunne færdes i det offentlige rum og deltage i den demokratiske proces. Der skal fortsat fokuseres på skoleområdet, haller, m.m., hvor lokaler anvendes af lokalrådene og foreninger. Det er primært udvendig såvel som indvendig tilgængelighed, samt installation af og optimering af teleslyngeanlæg i samlings sale, der skal sættes fokus på. Endvidere blev det på dialogmødet anbefalet, at der skabes tilgængelighed ved Bio Bernhard i Præstø. Efter nærmere aftale, med Handicaprådets repræsentanter, er der tillige mulighed for at aktører i kommunale bygninger kan søge om midler til projekter fra puljen. Hertil afsættes i 2014, kr. Der kan endvidere udføres akut opståede arbejder på andre kommunale bygninger, skoler og haller, såfremt der måtte vise sig et behov for forbedring af tilgængeligheden. Projektliste, samt retningslinjer for ansøgning om midler fra puljen, er vedhæftet sagen. (bilag) Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for er afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Prioritering 2014 inkl. retningslinier for puljeansøgning 63794/14 14

16 Teknik- og Miljøudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at der med baggrund i projektliste, ansøges om anlægsbevilling på i alt kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr., til fortsat realisering af den Handicappolitiske handleplan, herunder tilgængelighed og teleslyngeanlæg i Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Per Stig Sørensen Anbefales. 15

17 Teknik- og Miljøudvalget Effektiviseringsforslag i forbindelse med evt. etablering af Ejendomscenterfunktion Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under Internt samarbejde på tværs af organisationen skal der, med baggrund i tidligere vedtaget kommissorium, foretages en analyse for udvikling af en Ejendomscenterfunktion. Sagsfremstilling Med baggrund i tidligere godkendt kommissorium og foranalyse arbejder, har administrationen udarbejdet følgende oplæg, for etablering af en ejendomscenterfunktion som et led i effektiviseringsforslag i forbindelse med budget Ansvar for en ejendomscenterfunktion anbefales politisk placeret i Teknik- og Miljøudvalget og skal ses som en udvidelse af stab Kommunale Bygningers nuværende arbejdsopgaver. Det foreslås samtidig, at stab Kommunale Bygninger ændrer navn til Ejendomscenter, Vordingborg Kommune. Stab Kommunale Bygninger varetager for øjeblikket følgende opgaver: Udvendig bygningsvedligehold på kommunale ejendomme Arbejder i forbindelse med APV (fysisk arbejdsmiljø) i kommunale bygninger Vedligehold af tekniske installationer på kommunale ejendomme Energibesparende projekter i kommunale ejendomme Køb og salg af kommunale ejendomme samt lejeforhold (ØPU) Rengøringsfunktion for 88 kommunale ejendomme (ØPU) Intern Service i 5 administrationsbygninger og kantinedrift på Vordingborg rådhus (ØPU) Gennemførelse af byggeanlægsprojekter for fagudvalg og stabe herunder ny, til- og ombygninger. Med baggrund i nuværende opgaveportefølje, vil det give god mening at samle og harmonisere yderligere driftsopgaver under en ejendomscenterfunktion og dermed, ved bl.a. optimering og udbud af driftsopgaver, som eksempelvis bygningsvedligehold, servicekontrakter og andre indkøb, at opnå driftssynergier og dermed også et forventet besparelsespotentiale. På sigt kan der også være en fordel i at harmonisere servicelederfunktionerne, således at der opnås et ensartet serviceniveau på baggrund af ensartede drifts- og funktionsbeskrivelser. En ejendomscenterfunktion vil endvidere sikre at virksomhedsledere, fremadrettet, alene skal koncentrere sig om deres kerneopgave og at den egentlige bygningsdrift kan overdrages til en ejendomscenterfunktion. Følgende driftsopgaver og budgetter nævnt i driftsregnskab for ejendomsdrift 2013, anbefales på sigt overført til et kommende ejendomscenter: Al indvendig såvel som udvendig vedligeholdelse af bygninger Håndtering og administration af servicekontrakter m.m. i forbindelse med tekniske anlæg Håndtering og administration af El, vand og varmeforbrug Rengøringsartikler i forbindelse med decentral rengøringsfunktion Harmonisering af servicelederfunktionerne Målgruppe: Ejendomme under følgende udvalgsområder ønskes på sigt inddraget i Ejendomscenterfunktionen.: Børn, Unge og Familie Sundhed 16

18 Teknik- og Miljøudvalget Kultur, Idræt og Fritid Teknik og Miljø Økonomi, Planlægning og Udvikling Udenfor målgruppe: Ejendomme hvortil der er tilknyttet anden administrator eller boligselskab, typisk støttede ældreboligbyggerier under Social el. Psykiatriområdet, er p.t. ikke tænkt som en del af en ejendomscenterfunktion. Redningsberedskabet og havne med tilhørende bygninger forventes ikke at skulle være en del af ejendomscenterprojektet. Endvidere forventes drift af udearealer, grønne områder og grå arealer i forbindelse med kommunale bygninger, at være en driftsopgave placeret under Vej, Park og Havneservice, i forbindelse med ny organisering på Teknik og Miljøområdet. Tidsplan for projektet: Politisk behandling og godkendelse af Ejendomscenter i forbindelse med budget 2015 Arbejdsgruppe nedsættes og gennemfører for- og implementeringsarbejder Budgetter overføres til Ejendomscenter jan Implementering og effektiviseringer gennemføres Første evaluering maj juni 2015 Det forudsættes, at de nødvendige personaleresurser, der forventes frigivet ved en centralisering af opgaverne, tilføres Ejendomscenteret, til varetagelse af økonomistyring (OPUS), kontering og andre administrative opgaver i forbindelse med ejendomscenterets daglige drift. Forventede frigivne personaleresurser ved etablering af et Ejendomscenter skal afdækkes af arbejdsgruppen. Der vil naturligvis være behov for en konkretisering af besparelsespotentialet på de enkelte områder. Såfremt det anbefales at arbejde videre med ejendomscenterprojektet, vil en arbejdsgruppe, skulle viderebearbejde og implementere projektets effektiviseringsforslag og resultater. På baggrund af Økonomistabens gennemgang og opgørelse af Ejendomsdrift i regnskab 2013, for de berørte områder, har administrationen estimeret følgende muligt effektiviseringspotentiale for 2015, 2016, 2017 og Herfra skal trækkes tidligere pålagte effektiviseringer fra 2010, som endnu ikke er udmøntet, men pålignet budgettet under Teknik og Miljøområdet. Anslået effektiviseringspotentiale (1000 kr.) Drift Effektivisering Servicekontrakter Indv. vedligehold Forventet anslået potentiale Er effektiviseret i budget men endnu ikke udmøntet Er effektiviseret i budget men endnu ikke udmøntet Indstilling Administrationen indstiller, at oplæg til Ejendomscenter, drøftes og inddrages i budgetarbejdet for 2015, at oprettelse af et Ejendomscenter, under Teknik- og Miljøudvalget, gennemføres i 17

19 Teknik- og Miljøudvalget forbindelse med budgetforhandlingerne Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Per Stig Sørensen Anbefales. Carsten Olsen er imod. 18

20 Teknik- og Miljøudvalget Strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Thomas Eglin Sagsfremstilling Teknikudvalget besluttede på udvalgsmødet den 26. november 2013, at administrationen skulle udarbejde forslag til strategi for offentlige toiletter. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til en strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Strategien bygger på følgende principper for offentlige toiletter: Tryghed, ren- og vedligeholdelse, dvs. at kommunens offentlige toiletter skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Geografisk placering, dvs. at placeringen af toiletterne prioriteres dér, hvor der er flest mennesker og brugere. Toilettyper, dvs., at der fremover opereres med følgende typer af toiletter: Toiletter i bymidter Toiletter på rastepladser Strandtoiletter Havnetoiletter, offentlige Havnetoiletter, øvrige Samt målsætningen: Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte, samt udbuddet af toiletter i antal, placering og standard svare til brugernes forventninger. Der er i dag ikke overensstemmelse mellem budget og faktisk udgiftsniveau til drift og vedligehold af offentlige toiletter. Der er endvidere ikke afsat midler til renovering af de offentlige toiletter. Skader og istandsættelser af de offentlige toiletter er således afhængig af, at der er råderum hertil indenfor driftsbudgettet. Udover målsætningen om, at toiletterne skal fremstå rene og velholdte, og er trygge at benytte, samt udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger, bør der også være en målsætning om at bringe ligevægt mellem budget og faktiske driftsudgifter for offentlige toiletter. Strategien beskriver den nuværende status for de offentlige toiletter i kommunen. Endvidere beskrives tre scenarier, der hvert beskriver forskellige muligheder for et fremtidigt serviceniveau, herunder forslag til lukning af eksisterende toiletter og forslag til placering af nye: Scenarie 1 Det samlede antal toiletter reduceres, så udgifterne svarer til budgettet Antallet af toiletter reduceres således, at udgifter og indtægter er overensstemmende. Det skønnes, at der er behov for at nedlægge 4 toiletter. Administration forslår følgende toiletter lukkede og nedlagt pga. nedslidning og forholdsvis ringe benyttelse: Rastepladsen ved Askeby Bag det gl. rådhus i Stege Masnedsund Havn, Sydhavnsvej 46 Kalvehave Strand Scenarie 2 Antallet af offentlige toiletter justeres og serviceniveauet øges Det nuværende antal af offentlige toiletter justeres, så det afspejler princippet om geografisk placering. Endvidere øges serviceniveauet, så målsætningen om rene og velholdte toiletter, som er trygge at benytte, kan opfyldes. 19

21 Teknik- og Miljøudvalget Administrationen forslår, at det nuværende budget for drift af offentlige toiletter forøges og, at de nævnte toiletter i scenarie 1 lukkes. Til gengæld anbefaler administrationen, at der etableres nye toiletfaciliteter ved: Banegårdspladsen, Vordingborg Voldgade, bag det gl. rådhus i Vordingborg Præstø Havn Parkeringspladsen ved Nyord by, overfor Nyordvej 1 Medborgerhuset i Vordingborg Rastepladsen ved Even Endvidere forslås toiletterne ved Nordhavnsvej 18 genåbnet Ved etablering af de nye toiletfaciliteter, som angivet i ovenstående, forslås følgende toiletter lukket: Havnepladsen 10 i Præstø Havn Nordhavnsvej 26 i Vordingborg Endvidere forslår administrationen, at Vordingborg Kommune stopper med at vedligeholde, drifte og afholde udgifterne hertil af de privatejede toiletter på Nyord Havn. Scenarie 3 Antallet af offentlige toiletter øges, samtidig øges det generelle serviceniveau Serviceniveauet for ren- og vedligeholdelse og det samlede antal af offentlige toiletter øges. På den baggrund forslår administrationen, at budgettet til drift af offentlige toiletter forøges, samt at der udarbejdes en 5-årig renoveringsplan for alle eksisterende toiletfaciliteter. Endvidere etableres seks nye toiletenheder som angivet i scenarie 2. Generelle anbefalinger: Betalingstoiletter. Alle offentligt tilgængelige toiletter som ikke er under opsyn i byer, på havnene og på rastepladserne gøres til betalingstoiletter. Der udarbejdes konkrete arbejdsbeskrivelser for renholdelse og tilsyn for alle toiletter, hvor dette endnu ikke forefindes. Tydeliggørelse af toiletternes placering. Der opsættes tydelig retningsgivende skiltning, som henviser til nærmeste offentlige toilet, ved lokaliteter, hvor dette er mangelfuldt, eller ved uhensigtsmæssig placering af eksisterende skiltning. Reklamefinansiering. Mulighederne for etablering, vedligeholdelse og drift af bytoiletter gennem reklamefinansiering undersøges. Der udarbejdes en renoveringsplan, og der afsættes midler til renovering af toiletterne, ved de kommende budgetforhandlinger. Der udarbejdes en handlingsplan, der anviser, hvordan det valgte scenarie konkret udmøntes over en 5 eller 10 års periode Endvidere udarbejdes der en designmanual for de offentlige toiletter. Strategien har været i høring hos forskellige interessenter. De indkommende høringssvar er vedlagt som bilag til sagen. Administrationen anbefaler, at scenarie 2 antallet af offentlige toiletter justeres og serviceniveauet øges godkendes. På baggrund af scenarie 2 er der i budget ønsket anlægsmidler for 1,5 mio. kr. pr. år over en 6 års investeringsperiode til etablering af 6 seks nye toiletenheder, samt kr. pr. år i afledt drift. Endvidere er der i budget ønsket midler til renovering af toiletterne over en 5 års periode Renoveringen omfatter eksempelvis generel istandsættelse, udskiftning og installation af faciliteter, samt installation af låsesystem med sms-betalingsydelse på toiletter uden opsyn i bymidter, på rastepladser og havne. 20

22 Teknik- og Miljøudvalget Budgetønskerne er vedlagt som bilag til sagen. Økonomi Økonomistaben henviser til de økonomiske konsekvenser beskrevet i vedhæftede budgetskema Bilag: 1 Åben Offentlige toiletter i Vordingborg Kommune /13 2 Åben Strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune 61705/14 3 Åben Etablering af 6 nye toiletter samt drift hertil - Skema C til /14 4 Åben Renovering af offentlige toiletter - Skema C til /14 5 Åben Strategi for offentlige toiletter - Høringssvar, samlet 68164/14 Indstilling Administrationen indstiller, at principperne og målsætningen, samt administrationens generelle anbefalinger i strategien godkendes, at scenarie 2 gennemføres under forudsætning af, at de nævnte budgetønsker bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Per Stig Sørensen Anbefales. Helle Mandrup Tønnesen ønsker scenarie 3 gennemført. 21

23 Teknik- og Miljøudvalget Cykelrute på Præstø Overdrev Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Trafik og Park - Sagsbeh: Jette Stauner Lovgrundlag Vejloven. Færdselsloven. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune vil i samarbejde med Faxe Kommune og Næstved Kommune etablere 2 1 vej på den nationale cykelrute København-Berlin på strækningen mellem Faxe og Præstø. Samtidig nedklassificeres strækningen fra en gennemfartsvej til en lokalvej. Den nationale cykelrute mellem København og Berlin er blevet vurderet med hensyn til bl.a. trafiksikkerhed. Denne undersøgelse viser, at strækningen ved Præstø Fjord er farlig og utryg for cyklisterne, idet vejen er smal, og fordi der kun findes korte delstrækninger med cykelstier. Lokale beboergrupper langs Præstø Fjord har gennem årene fremført ønsker om, at vejen aflastes for gennemkørende trafik, og at der anlægges cykelstier langs strækningen. Administrationen har i 2013 haft Cykelstiplan for Vordingborg Kommune til behandling i Teknikudvalget, og cykelstier langs skolevejene blev prioriteret frem for cykelstier til fremme af turisme. Derfor søges en midlertidig løsning, der kan tilgodese behovet for en sikker cykelrute. På et teknikermøde den 13. maj 2014 mellem de tre involverede kommuner drøftede man forskellige løsningsforslag, herunder anlæg af egentlige cykelstier, flytning af ruten til andre veje længere inde i landet samt etablering af 2 1 vej. Repræsentanterne fra de tre kommuner besluttede at søge at gennemføre en fælles løsning, som omfatter etablering af en 2 1 vej på hele strækningen mellem Faxe og Præstø. En 2 1 afmærkes med ét kørespor til biler midt på vejen og brede arealer i siderne, som kan anvendes af de bløde trafikanter. Når to biler møder hinanden trækker bilerne ud over afmærkningen. Formålet ved at etablere 2 1 vej på strækningen er: at cyklisterne føler større tryghed at bilernes hastighed reduceres at gennemkørende biltrafik i stort omfang vælger andre ruter Ved at indføre en 2 1 vej tilgodeses både borgergruppernes ønske om aflastning af vejen for gennemkørende tung trafik og turistforeningernes og cyklisternes ønske om en mere tryg og sikker cykelrute (Berlin-København) på strækningen langs Præstø Fjord. En enkeltrettet cykelsti i begge sider er vurderet til 4,8 mio. kr. (2011 priser) for strækningen mellem Nysøvej til kommunegrænsen ved Even Å. En 2 1 vej vil skønsmæssigt kunne etableres for ca kr. for strækningen. Dernæst hastighedsregulerende tiltag som fartdæmpere og nedsat hastighedsbegrænsning for ca kr. Vejstrækningen mellem Faxe og Præstø gennem de tre kommuner er i dag klassificeret som en gennemfartsvej. Årsagen til, at strækningen har denne høje klassificering, er formodentlig historisk, idet strækningen fra gammel tid indgik i hovedruten mellem København og Lolland/Falster. Da kommunerne overtog vejen fra Storstrøms Amt, var vejen stadig en amtsvej, og fik mere eller mindre automatisk en høj klassifikation, selv om strækningen i realiteten ikke har betydning for trafikken på langs af landsdelene. Den gennemkørende trafik bør i stedet henvises til parallelvejene den tidligere A2 gennem Tappernøje eller Sydmotorvejen. I dag tjener strækningen igennem de tre kommuner langs Præstø Fjord primært som en turistrute og som lokalvej. På strækningen i Vordingborg Kommune er der i 2011 foretaget en trafikmåling, som viste en årsdøgnstrafik på biler/døgn. Det indikerer, at der på strækningen i Vordingborg Kommune også 22

24 Teknik- og Miljøudvalget er pendlertrafik til Sydmotorvejens tilslutning i Tappernøje. Trafikmængden er derfor forholdsvis høj med hensyn til etablering af 2 1 vej, men administrationen forventer, at tiltaget vil reducere trafikmængden. Efter etableringen af 2 1 vej vil administrationen foretage nye målinger for at følge trafikudviklingen. Etablering af 2 1 vej vil kræve, at vejen nedklassificeres til en lokalvej i alle tre kommuner. Administrationen anbefaler, at cykelstiplanens etape med enkeltrettede cykelstier realiseres, når det er muligt. Administrationen har fremlagt forslaget om 2 1 vej for politiet og afventer beslutning. Økonomi Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Notat om 2 minus 1 vej 63567/14 Indstilling Administrationen indstiller, at der i samarbejde med Faxe og Næstved Kommuner arbejdes videre med etablering af en 2 1 vej langs Præstø Fjord, og at der forelægges et konkret projekt inkl. projektets omkostninger inden den endelige beslutning. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Per Stig Sørensen Godkendt. 23

25 Teknik- og Miljøudvalget Land og Miljø Handleplan 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Paul Debois Resumé Land og Miljøsekretariatet har udarbejdet en handleplan for 2014, der beskriver rammer, opgaver og aktiviteter for det ny sekretariat. Sagsfremstilling Land og Miljøsekretariatets Handleplan 2014 har til formål: At give Teknik- og Miljøudvalget et overblik over de administrative -, drifts- og anlægsopgaver, der er knyttet til sekretariatet. At give rammerne for løsningen af opgaverne i Pr. 1. januar 2014 betød organisationsændringer i Teknik og Miljø, at Land og Miljøsekretariatet blev dannet. Handleplanen har derfor først kunne færdiggøres, da opgaveporteføljen var afklaret. Handleplanen beskriver nogle overordnede rammer for sekretariatets aktiviteter, og angiver for de enkelte fagområder rammer, opgaver og planlagte aktiviteter. Budget 2014 bestemmer i hvilket omfang, der kan følges op på de enkelte mål. Land og Miljø har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen, og det er derfor en del af sekretariatets strategi at understøtte kommunens øvrige politikområder. Land og Miljø arbejder med at udvikle service og proaktivitet, samtidig med at sekretariatets aktiviteter er synlige og informerende. Handleplanen er en del heraf. Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for Natursekretariatet Redegørelse 2013 i møde den 4. februar Land og Miljø planlægger, at Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for Land og Miljøsekretariatet Redegørelse 2014 og Handleplan 2015 primo Dvs. at der rapporteres om det foregående års resultater og gives forslag til det kommende års aktiviteter, og dermed gives et samlet overblik over udviklingen inden for sekretariatets opgaveløsning. Bilag: 1 Åben Land og Miljø Handleplan Rapport 65556/14 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen om handleplanen tages til orientering. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Per Stig Sørensen Orientering taget til efterretning. 24

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Strategi for offentlige toiletter

Strategi for offentlige toiletter Strategi for offentlige toiletter Rev. august 2015 Indhold Indledning... 3 Målsætning... 4 Principper... 5 Tryghed, ren- og vedligeholdelse...5 Geografisk placering...5 Toilettyper... 6 Offentlige toiletter

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter Projektbeskrivelse Baggrund: I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under Internt samarbejde på tværs

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3

Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3 Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Søren D. Brask (Løsgænger) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Trafikbestilling 2014

Trafikbestilling 2014 Movia Trafikbestillerkonference 13. og 14. juni 2013 Trafikbestilling 2014 Af Vej- og Trafikchef Torben Kelm Danielsen Vordingborg kommune Ca. 46.000 indbyggere 3 købstæder (Vordingborg, Præstø, Stege)

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse

Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse FURESØ KOMMUNE Kulturunderudvalg 30. marts 2006, Kl. 16.30 Møde nr. 4 Mødelokale: Salen, Det lille Kulturhus, Værløse Medlemmerne mødt. Afbud fra Sidika Yalin (V). Mødet hævet kl. 18.45. REFERAT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 04. november 2015 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 19:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

NOTAT. Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015

NOTAT. Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015 NOTAT Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/18407 Dokumentnr.: 117164/15 Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune Nærværende notat er et oplæg om Vordingborg Kommunes

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetrammen for Administration

Læs mere

Busstoppesteders serviceniveau

Busstoppesteders serviceniveau Fredensborg Kommune Uddrag af referat fra mødet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12. august 2014 Busstoppesteders serviceniveau Sagsnr.: 14/15381 Se alle bilag i sagen Beslutningstema Stillingtagen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere