Hovedplanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1"

Transkript

1 Side 1 af 25 Hovedplanen

2 Side 2 af 25

3 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden Målsætninger for perioden Handleplaner 6 Handleplan i korte træk 6.1 Husholdninger Dagrenovation Haveaffald Emballageaffald: Papir/pap Emballageaffald: Glas Emballageaffald: Plast Emballageaffald: Jern og metal Storskrald Farligt affald 6.2 Erhverv Bygge- og anlægsaffald Emballageaffald Farligt affald Rådgivning og tilsyn 6.3 Tværgående initiativer Genbrugsplads Klima Henkastet affald Information og kampagner Service og kvalitet

4 Side 4 af 25

5 Side 5 af 25 1 Forord Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk, men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver udfordringen derfor at begrænse tabet af ressourcer mest muligt og at gøre det på en måde, som tager hensyn til både miljø og økonomi. Hensigten med affaldsplanen er blandt andet at mindske miljøbelastningen ved indsamling, behandling og bortskaffelse af affaldet. Haderslev Kommunes nye affaldsplan for perioden er den første siden kommunesammenlægningen i Affaldsplanen er derfor også den første, der giver et samlet overblik over status for affaldsområdet i kommunen. Den tegner et billede af situationen på affaldsområdet lige nu, og viser, i hvilken retning udviklingen peger i årene frem. Affaldsplanen skal revideres hvert 4. år og har derfor hovedvægt på perioden Affaldsplanen tager udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen, den tidligere affaldsstrategi og de seneste udmeldinger fra Miljøministeren (Regeringens Affaldsstrategi , 1. delstrategi). Heraf fremgår bl.a., at der i de kommende år skal laves en kapacitetsplan for forbrændings- og deponeringsanlæg, der skal gøres en indsats for at begrænse mængden af henkastet affald og erhvervsaffald, og der skal gennemføres en ny organisering af affaldssektoren, som primært får konsekvenser for erhvervsaffald. I Haderslev Kommunes affaldsplan afspejler det sig bl.a. i ekstra bevågenhed omkring kampagner og tværgående indsats i kommunen mod at begrænse mængden af henkastet affald og implementering af erhvervs adgang til genbrugspladser. En del af denne opgave er at foretage brugerundersøgelser på genbrugspladserne for at fastlægge fordelingen mellem husholdningsog erhvervsaffald. I planperioden skal der ligeledes udarbejdes standardregulativer for både husholdninger og erhverv. Derudover er der mange andre områder, hvor der skal gøres en ekstra indsats i de næste 3 år, fx omkring affaldsforebyggelse og formidling.

6 Side 6 af 25 2 Indledning Affaldsplanen som værktøj Affaldsbekendtgørelsens 5 fastsætter, at alle kommuner hvert 4. år skal udarbejde en 12-årig plan for affaldshåndteringen i kommunen, med hovedvægten lagt på planens første 4 år. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele: en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Formålet med kortlægningsdelen er at udarbejde et godt baggrundsmateriale, der kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde omkring målsætninger og heraf følgende planer for affaldshåndtering i kommunen. Målsætningsdelen vil beskrive de mål, Haderslev Kommune har for affaldshåndteringen de næste 4 år. Planlægningsdelen indeholder planinitiativer og strategier for affaldshåndteringen i de kommende år samt en tids- og aktivitetsplan, der viser, hvornår de forskellige initiativer er planlagt til at blive iværksat. Denne affaldsplan dækker perioden med konkrete initiativer for de første 4 år og har til formål at: Evaluere tidligere affaldsplaner Få fastsat målsætninger på affaldsområdet Få anslået miljømæssige gevinster samt økonomiske omkostninger ved kommunens målsætninger på affaldsområdet Planlægge håndteringen af affald Fastlægge indhold og tidsplan for nye initiativer. Planen er et værktøj for Haderslev Kommunes planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affaldsområdet. Den er et redskab til at sikre, at de mål, der er opstillet, nås gennem en række konkrete initiativer. Planen detaljerer ikke, hvordan de enkelte initiativer skal føres ud i livet. Ligeledes har planen i sig selv ikke retslige konsekvenser, men ligger i princippet ved siden af gældende retsregler som en forudsætning for disse. En egentlig indførelse af ordninger, der forpligter borgere og virksomheder, skal ske via bestemmelserne i affaldsregulativerne. Affaldsplanen giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger nu og i fremtiden og dermed mulighed for at deltage i diskussionen om kommunens fremtidige affaldshåndtering. Interesserede vil kunne finde affaldsplanen på Haderslev Kommunes hjemmeside, hvor der også løbende vil blive informeret, efterhånden som planinitiativerne igangsættes og gennemføres. 2.1 Rammerne for affaldsplanen Haderslev Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen, den tidligere affaldsstrategi og de seneste udmeldinger fra Miljøministeren. Affaldspolitikken i Danmark bygger overordnet på affaldshierarkiet, som også er udgangspunktet for vores valg af behandlingsløsning: Genanvendelse har 1. prioritet Forbrænding har 2. prioritet Deponering har 3. prioritet. Derudover er affaldsforebyggelse et væsentligt led i affaldspolitikken. Affaldsstrategi Den nationale affaldsstrategi er opdelt i 3 delstrategier. I 1. del af den nationale affaldsstrategi fastholdes de tidligere nationale målsætninger for affaldshåndtering fra Affaldsstrategi for de samlede affaldsmængder, dog med et skærpet mål om højst 6 % deponering i 2012: 65 % genanvendelse 26 % forbrænding 6 % deponering.

7 Side 7 af 25 Overskrifterne for hver af de 3 delstrategier er: Regeringens affaldsstrategi - Del 1 En indsats for at begrænse mængden af henkastet affald En kapacitetsplan for forbrændingsanlæg Regelgrundlaget på affaldsområdet Regeringens affaldsstrategi - Del 2 Den nye organisering af affaldssektoren til kommuner og virksomheder En kapacitetsplan for deponeringsanlæg En indsats for at forebygge og øge genanvendelsen af erhvervsaffald. Regeringens affaldsstrategi - Del 3 (kommer, når Affaldsdirektivet er trådt i kraft og implementeret i dansk lovgivning) Nye målsætninger for genanvendelse af visse fraktioner af husholdnings-, bygge- og anlægsaffald Fokus på affaldsforebyggelse. Den første del af affaldsstrategien er vedtaget. De næste 2 dele forventes udsendt/vedtaget inden udgangen af Regeringens overordnede affaldspolitik har tre ben: 1. Ressourcepolitik 2. Klimapolitik 3. Beskyttelse af miljø og sundhed Ud over de tre ben bygger regeringens affaldspolitik for på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldshåndtering 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affald 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor. Af 1. delstrategi fremgår, at grundelementerne skal omsættes til virkelighed gennem forskellige virkemidler, der kombinerer hensynet til miljø og økonomi. Det pointeres videre, at det er vigtigt at have fokus på øget genbrug og genanvendelse samt sikre, at kvalitet i affaldsbehandlingen øges, og ressourcerne i affaldet udnyttes, og farlige stoffer i affaldet udskilles - gennem udvikling af behandlingsteknologierne. Endelig henvises til gennemførelse af den ny organisering af affaldssektoren, hvor formålet er at opnå en mere effektiv affaldshåndtering, herunder en mere smart og effektiv forvaltning af miljøreglerne, så der opnås væsentlige administrative lettelser - også for virksomhederne jf. nedenfor om udkast til ændring af miljøbeskyttelsesloven. Ny organisering af affaldssektoren Affaldsreformen, den ny organisering af affaldssektoren og heraf følgende ændring i miljøbeskyttelsesloven har indarbejdet anbefalingerne fra 3 nedsatte grupper om henholdsvis "Ændret organisering af affaldssektoren", "Forbrændings- og deponeringsanlæg" og "EU-jura". Ændringen indeholder bl.a.: Ny model for genanvendeligt erhvervsaffald Paradigmer for kommunale regulativer Nyt system for affaldsdata Nye principper for gebyrfastsættelse Innovation Funktionsopdelte regnskaber for forbrændings- og deponeringsanlæg Benchmarking af forbrændings- og deponeringsanlæg. Ændringen i miljøbeskyttelsesloven vil få konsekvenser for affaldsområdet. Hvor det forventes at få betydning for affaldshåndteringen i Haderslev Kommune, er hensyn til ændringerne indarbejdet i affaldsplanen for Haderslev Kommune.

8 Side 8 af 25 3 Affaldsplanens opbygning Haderslev Kommunes affaldsplan består af 3 dele: en hovedplan og to bilag. Hovedplan Denne del er hovedplanen. I hovedplanen findes bl.a.: Kommunens målsætninger Korte resumeer af planens forslag til initiativer - "Kommunens handleplan i korte træk" En samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. I bilag 1 og 2 findes mere detaljerede oplysninger. Bilag 1 Planopslag Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Haderslev Kommunes affaldsplan og beskriver de enkelte initiativer detaljeret. Beskrivelserne er udformet som tosidede opslag, der indeholder informationer om: Hvilke initiativer der er tale om Hvilke krav der skal opfyldes Hvor vi står i dag Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk) Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne. Bilag 1 er opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilag 2 Prognose, målopfyldelse, status, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder: Målopfyldelse Status for affaldsordninger Kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Prognoser for affaldsmængderne Planens økonomiske konsekvenser Behov for behandlingskapacitet. Affaldsplanen med bilag er trykt/udgivet i 3 separate dele og findes også på kommunens hjemmeside

9 Side 9 af 25 4 Haderslev Kommunes målsætninger Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden Målsætningerne for Haderslev Kommunes affaldsplan er baseret på de nationale strategier. Haderslev Kommune ønsker at bidrage til at forebygge, at affald opstår, og til at arbejde for, at ressourcerne i affaldet udnyttes ved at arbejde for øget genanvendelse af affaldet. Samtidig ønsker kommunen at forebygge, at miljøbelastende stoffer ender i naturen. Haderslev Kommune ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling og støtte nationale initiativer, der er rettet mod affaldsforebyggelse. Affaldskortlægningen har vist, at der i Haderslev Kommune er en høj genanvendelse, og at kun 3 % af affaldet deponeres. Målsætningerne er derfor i høj grad baseret på strategier af national eller lokal karakter. I det følgende er Haderslev Kommunes målsætninger for planperioden beskrevet. Målsætningerne er struktureret under følgende overordnede indsatsområder: Affaldsforebyggelse Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes Øget kvalitet i affaldshåndteringen 1. Affaldsforebyggelse Igennem de seneste år har affaldsmængderne været stigende i højkonjunkturens Danmark. Højkonjunktur og øgede affaldsmængder hænger historisk sammen. Den aktuelle finanskrise betyder dog faldende affaldsmængder, men i hvor stor grad det vil være et konjunkturbestemt udsving, eller hvorvidt der vil være tale om en permanent nedgang i affaldsmængderne, kan der ikke siges noget om endnu. Haderslev Kommune ønsker at have fokus på initiativer til affaldsforebyggelse uanset konjunkturbestemte udsving i affaldsmængderne. Et fald i mængden af affald vil få positive konsekvenser for miljøet og herunder klimaet og udledning af CO 2. Dette gælder såvel i forbindelse med transport af affaldet som i forbindelse med affaldsbehandlingen. Et af virkemidlerne til at nedbringe affaldsmængderne er holdningsbearbejdning. Holdningsbearbejdning er en langsigtet strategi. Det tager tid at ændre menneskers adfærd og vaner omkring forbrug af varer og produktion af affald. Haderslev Kommune ønsker at medvirke til holdningsbearbejdning og støtte op om nationale initiativer. Kommunen vil i videst muligt omfang arbejde for at begrænse mængden af affald. I den forbindelse vil kommunen have følgende delmål: Fokus på direkte genbrug Der vil være fokus på at optimere affaldssorteringen Der skal vedvarende være fokus på øget hjemmekompostering, så transport af affald begrænses Der vil være fokus på at vejlede virksomheder omkring affaldsforebyggelse Der vil være fokus på at nedbringe mængden af henkastet affald. Delmålene vil blive nået ved at iværksætte en række initiativer i planperioden. De konkrete initiativer er beskrevet i affaldsplanens planlægningsdel. 2. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt For at udnytte ressourcerne i affaldet vil Haderslev Kommune først og fremmest tage initiativer til at fremme genanvendelsen. Dernæst skal energiindholdet i affaldet udnyttes. Eksisterende genanvendelsesordninger skal optimeres, og der skal løbende informeres om sortering og genanvendelse af affald. Ved at sikre at affaldet får den mest optimale behandling, sparer vi energi og ressourcer og nedbringer samtidig de miljøbelastninger, der opstår ved affaldshåndteringen. Øget genanvendelse vil som oftest betyde en gevinst for miljøet i form af reduktion af udledningen af CO 2, idet der anvendes mindre energi til at genanvende fx papir og pap end at fremstille nyt.

10 Side 10 af 25

11 Side 11 af 25 Det er kommunens mål at bibeholde den kortlagte genanvendelse på 76 % for alt affald i kommunen. Som det fremgår af bilag 2, tegner bygge- og anlægsaffald sig for 98 % af genanvendelsen i dag. Med den konjunkturbestemte nedgang i mængden af bygge- og anlægsaffald vil den samlede mængde til genanvendelse derfor ifølge prognosen falde. Hvis genanvendelsesprocenten ønskes fastholdt på det nuværende niveau i denne planperiode, vil det derfor være nødvendigt at øge genanvendelsen ved andre sektorer og brancher. Kommunen vil arbejde for, at materialerne i videst muligt omfang genanvendes i deres oprindelige form. Der lægges vægt på bedre sortering, indsamling tæt ved kilden og information om ordningerne. Kommunen vil have følgende delmål: Der vil være fokus på at opnå størst mulig energiudnyttelse af materialer og produkter Nye genanvendelsesmuligheder skal løbende vurderes Alle virksomheder/erhverv skal motiveres til øget genbrug af erhvervsaffald. 3. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil arbejde for at reducere miljøbelastningen fra affaldet, og indsatsen vil være rettet mod de mest problematiske stoffer i affaldet. Indsatsen vedrører hele processen, fra affaldet produceres, til det slutbehandles. I den forbindelse vil kommunen have følgende delmål: Der skal være fokus på information og regulering af håndtering af affald. Kommunen vil især regulere og informere om, at affald til specialbehandling, herunder farligt affald, holdes adskilt fra øvrigt affald og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Der skal være fokus på mindre anvendelse af miljøbelastende stoffer. Kommunen vil ved tilsyn og rådgivning af virksomheder informere om, at miljøbelastende stoffer erstattes af mindre miljøbelastende stoffer. Der skal være fokus på klimapåvirkning fra affaldshåndtering. Der skal indarbejdes øget fokus på miljøbelastningen ved valg af affaldshåndtering. 4. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil fortsætte arbejdet for øget kvalitet i affaldshåndteringen, når der vælges løsninger på affaldsområdet. At øge kvaliteten i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at kommunen ønsker at give borgerne en god service såvel i forbindelse med aflevering af affald på kommunens genbrugspladser som i forbindelse med kommunens øvrige affaldsordninger. Et væsentligt led i at øge kvaliteten i affaldshåndteringen er at informere og samarbejde med kommunens borgere, virksomheder mv. om, hvordan affaldet håndteres, så det gør mindst mulig skade på klima og miljø. Derudover er et væsentligt tema at sikre, at der indgås de bedst mulige kontrakter med affaldstransportører, og at ydelserne leveres som aftalt. Haderslev Kommune har følgende delmål: Der skal være fokus på service i affaldsindsamlingen. Brugerundersøgelser skal vise overensstemmelse mellem borgernes forventninger og den leverede ydelse. Der skal være fokus på service for virksomheder. Der skal være fokus på optimering af affaldshåndtering ved drift af ordninger. Der skal blandt andet undersøges alternative affaldsløsninger som nedgravede beholdere. Det tværfaglige samarbejde og samarbejde med eksterne parter skal styrkes. Der skal være fokus på nye genanvendelsesmuligheder. Der skal være fokus på kvalitet ved behandling af affald. 4.1 Målsætninger for perioden Ud fra de initiativer, der tages i kommunens affaldsplan, og ud fra det nuværende niveau for genanvendelse, forbrænding og deponering af affald har kommunen udarbejdet en prognose. Prognosen beskriver forventningerne til udviklingen i affaldsmængderne og behandlingen heraf i planperioden. Disse forventninger udgør samtidig kommunens konkrete mål for udviklingen i affaldsmængderne i planperioden. I bilag 2 findes de detaljerede opgørelser. Figur 1 viser: Status for den samlede mængde affald fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering i 2008 for Haderslev Kommune. Den forventede samlede mængde affald fordelt på genanvendelse, forbrænding og deponering for 2012 for Haderslev Kommune og for de nationale mål. I figur 1 er fordelingen på behandlingsformer angivet i %, til sammenligning hermed er angivet de

12 Side 12 af 25 tilsvarende nationale mål. Det ses af figur 1, at mængden af affald til genanvendelse er væsentligt højere sammenlignet med de nationale mål. Tilsvarende er affaldsmængden til forbrænding og deponering mindre i forhold til de nationale mål. Haderslev Kommune forventer et mindre fald i mængden af affald til genanvendelse og en tilsvarende stigning i mængden til forbrænding fra 2007 til Hovedårsagen til, at den samlede genanvendelse ikke vokser, er, at affald fra byggeri og anlæg som følge af de anvendte vækstforudsætninger forventes at udgøre en faldende del af den samlede affaldsmængde i kommunen. Da en meget stor del af affald fra byggeri og anlæg genanvendes, vil en relativt mindre andel af affald herfra påvirke den samlede genanvendelse negativt. Figur 1: Kommunens status for 2008 og målsætningerne for 2012 i forhold til de nationale mål. 4.2 Målsætninger for perioden Målsætningerne for perioden er en videreførelse af målsætningerne for perioden , herunder fortsat udvikling og optimering af affaldshåndteringen. Ligeledes vil fokus fortsat være på genanvendelse og affaldsforebyggelse, og hensynet til miljø og klima vil stå centralt, når der vælges løsninger på affaldsområdet.

13 Side 13 af 25 5 Handleplaner Haderslev Kommune vil i planperioden iværksætte en række handleplaner/initiativer, der skal sikre, at målsætningerne opfyldes. Handleplaner/initiativerne er detaljeret beskrevet i bilag 1. Kommunens handleplaner/initiativer tager udgangspunkt i - og viderefører - nogle af de initiativer, der blev igangsat i den sidste planperiode, derudover tages udgangspunkt i udmeldinger fra Miljøministeren, bl.a. i forbindelse med udsendelse af 1. del af affaldsstrategien, som er nærmere beskrevet under kapitel 2.1. Kommunens handleplaner/initiativer i affaldsplanen er opdelt i tre hovedgrupper: 1. Initiativer rettet mod husholdninger 2. Initiativer rettet mod erhverv 3. Tværgående initiativer. For de fleste af initiativerne er der planlagt en øget informationsindsats i forhold til borgere, virksomheder, renovationsarbejdere, viceværter mv. Information er et vigtigt virkemiddel, når fx en ny ordning skal igangsættes. Informationsindsatsen er afgørende for, at ordningen bliver kendt og benyttet af borgerne. Selve måden at informere på er også vigtig for at sikre, at budskabet når ud til målgruppen. Det kan dog være vanskeligt at måle, hvorvidt informationen har medført, at der fx er indsamlet mere affald til genanvendelse. Information kan have langsigtede effekter, som ikke kan måles umiddelbart.

14 Side 14 af 25 6 Handleplan i korte træk

15 Side 15 af Husholdninger Dagrenovation Affaldsforebyggelse Kommunen vil fokusere på hjemmekompostering af den vegetabilske del af den organiske dagrenovation og småt haveaffald ved at tilbyde kompostbeholdere, gennemføre kampagner og en årlig kompostdag samt at uddele gratis kompost. Endvidere indføres der i planperioden 14-dages tømning for restaffald for hele kommunen. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil sætte fokus på at kunne tilbyde de miljømæssigt, servicemæssigt og økonomisk mest fordelagtige affaldsordninger ved at foretage evalueringer af service og økonomi på dagrenovationsordningerne og gennemføre forsøgsordninger med nye affaldsløsninger i midtbyen, bl.a. nedgravede beholdere til restaffald. Kommunens eget initiativ og regeringens affaldspolitik. 6.1 Husholdninger Haveaffald Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes Kommunen vil gennemføre kampagner om hjemmekompostering af haveaffald for at begrænse mængden og transport af haveaffald til genbrugspladserne. Kommunens eget initiativ.

16 Side 16 af Husholdninger Emballageaffald: Papir/pap Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil i forbindelse med harmoniseringen af ordningen for indsamling af papir og pap i Haderslev Kommune tage stilling til, hvordan ordningen skal fungere fremover. Endvidere vil kommunen lave forsøgsordninger med nye affaldsløsninger i midtbyen, bl.a. nedgravede beholdere til papir. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil øge genanvendelsen af papir og pap via kampagner om de eksisterende ordninger for emballageaffald. Endvidere vil kommunen gennemføre målrettede kampagner om udsortering af papir og pap for at undgå, at genanvendeligt papir og pap bortskaffes med dagrenovationen. Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus. 6.1 Husholdninger Emballageaffald: Glas Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil i forbindelse med harmoniseringen af ordningen for indsamling af glas i Haderslev Kommune tage stilling til, hvordan ordningen skal fungere fremover. Endvidere vil kommunen lave forsøgsordninger med nye affaldsløsninger i midtbyen, bl.a. nedgravede beholdere til glas. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil øge genanvendelsen af glasemballage via kampagner om de eksisterende ordninger for emballageaffald. Endvidere vil kommunen gennemføre målrettede kampagner om udsortering af glasemballage for at undgå, at genanvendeligt glas bortskaffes med dagrenovationen. Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus.

17 Side 17 af Husholdninger Emballageaffald: Plast Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil i forbindelse med harmoniseringen af ordningen for indsamling af plast i Haderslev Kommune tage stilling til, hvordan ordningen skal fungere fremover. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil øge genanvendelsen af plastemballage via kampagner om de eksisterende ordninger for emballageaffald. Endvidere vil kommunen gennemføre målrettede kampagner om udsortering af plastemballage for at undgå, at genanvendeligt plast bortskaffes med dagrenovationen. Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus. 6.1 Husholdninger Emballageaffald: Jern og metal Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil i forbindelse med harmoniseringen af ordningen for indsamling af jern og metal i Haderslev Kommune tage stilling til, hvordan ordningen skal fungere i planperioden. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil øge genanvendelsen af jern- og metalemballage via kampagner om de eksisterende ordninger for emballageaffald. Endvidere vil kommunen gennemføre målrettede kampagner om udsortering af jern- og metalemballage for at undgå, at genanvendeligt jern og metal bortskaffes med dagrenovationen. Kommunens eget initiativ som opfølgning på sidste affaldsplan, hvor genanvendelse af emballageaffald var i fokus. Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes Kommunen vil i forbindelse med kampagner med fokus på henkastet affald især informere om jern- og metalemballage som øl- og sodavandsdåser.

18 Side 18 af Husholdninger Storskrald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil gennemføre kampagner for bedre sortering af storskrald på genbrugspladserne, så mest muligt affald bliver genanvendt. Kommunens eget initiativ. 6.1 Husholdninger Farligt affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil arbejde for at nedsætte miljøbelastningen fra affald fra husholdninger ved løbende at informere om sortering og muligheder for aflevering af farligt affald. Endvidere vil der blive foretaget en analyse af indsamlingen af batterier og evt. iværksat en forøget indsats omkring batteriindsamling. Kommunens eget initiativ og opfølgning på sidste affaldsplan.

19 Side 19 af 25

20 Side 20 af Erhverv Bygge- og anlægsaffald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil informere virksomhederne om de muligheder, der er for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald. Der vil særligt blive informeret om de nye regler omkring erhvervs adgang på genbrugspladserne. Kommunens eget initiativ. 6.2 Erhverv Emballageaffald Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil arbejde på at motivere virksomheder til at øge genanvendelsen af emballageaffald. Ved udvalgte brancher, eller virksomheder med særligt meget emballageaffald, vil der særligt blive rådgivet om muligheder og konsekvenser ved udsortering af emballageaffald. Kommunens eget initiativ og opfølgning fra sidste planperiode, hvor emballageaffald var i fokus.

21 Side 21 af Erhverv Farligt affald Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil sætte fokus på, at virksomhederne håndterer farligt affald adskilt fra øvrigt affald, og at virksomhederne erstatter miljøbelastende stoffer med mindre miljøbelastende stoffer. Der vil endvidere blive gennemført særskilt information om udsortering af alle batterier. Kommunens eget initiativ og opfølgning fra sidste planperiode, hvor farligt affald var i fokus. 6.2 Erhverv Rådgivning og tilsyn Affaldsforebyggelse Kommunen vil i forbindelse med det kommunale tilsyn have fokus på dialog og vejledning om affaldsforebyggelse, herunder miljøstyring, grønne regnskaber, renere teknologi og intern genanvendelse i virksomheden. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil gennemføre vejledning og rådgivning af virksomheder om affald, med vægten lagt på særlige brancher. Specielt mindre virksomheder vil få vejledning med fokus på problematiske affaldsfaktioner, affaldsminimering og sortering af erhvervsaffald. Kommunens eget initiativ og opfølgning fra sidste planperiode, hvor tilsyn var i fokus.

22 Side 22 af 25

23 Side 23 af Tværgående initiativer Genbrugsplads Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil implementere de nye regler for erhvervs adgang til genbrugspladserne og tilpasse genbrugspladserne til det fornyede behov. Endvidere vil kommunen gennemføre brugerundersøgelser på genbrugspladserne for at fastlægge andelen af erhvervsaffald på pladserne og fastlægge, hvor stor en del af omkostningerne der derfor skal opkræves ved henholdsvis husholdninger og erhverv. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Kommunen vil gennemføre kampagner for bedre sortering på genbrugspladserne, så mest muligt affald bliver genanvendt. Eksempelvis vil der blive gennemført kampagne for klare sække. Kommunens eget initiativ. 6.3 Tværgående initiativer Klima Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Kommunen vil have fokus på klimapåvirkningerne fra affaldshåndteringen ved løbende at have fokus på omfanget af transport. Der vil blive arbejdet på en reduktion af kørselsbelastningen. Endvidere vil kommunen have fokus på klimapåvirkningen ved tilrettelæggelse af affaldsordninger. Der vil i forbindelse med udbud af transport og affaldsindsamling blive stillet krav til køretøjernes miljøbelastning, miljørigtig kørsel og køretøjernes vedligeholdelse. Kommunens eget initiativ.

24 Side 24 af Tværgående initiativer Henkastet affald Affaldsforebyggelse Kommunen vil støtte op om lokale initiativer, der skaber fokus omkring henkastet affald, eksempelvis den årlige landsdækkende affaldsindsamling. Endvidere vil kommunen iværksætte en tværgående indsats i Haderslev Kommune omkring en renere kommune og mindre henkastet affald. Indsatsen omfatter samarbejde mellem forskellige forvaltninger, interesseorganisationer m.v. Kommunens eget initiativ. 6.3 Tværgående initiativer Information og kampagner Affaldsforebyggelse Kommunen vil videreudvikle selvbetjenings- og hjemmesideløsninger samt fortsætte uddelingen af det årlige affaldshæfte. Der skal gennemføres særlige holdningsprægede kampagner over for børn og unge. Eksempelvis vil der sættes fokus på skoletjeneste og tilbud om undervisning omkring affald. Endvidere skal der arbejdes for at synliggøre affaldssystemet i Haderslev. Nye indfaldsvinkler som skilte på skraldebiler og informationstavler på genbrugspladserne vil blive brugt. Kommunens eget initiativ. Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes Kommunen vil løbende informere om fx farligt affald og andre udvalgte affaldstyper (fx bortskaffelse af mobiltelefoner, batterier mv.).

25 Side 25 af Tværgående initiativer Service og kvalitet Affaldsforebyggelse Kommunen vil ikke længere give erhverv mulighed for at anvende den kommunale dagrenovationsordning. Erhverv skal selv træffe aftale om bortskaffelse af dagrenovationslignende affald med en godkendt transportør. Øget kvalitet i affaldshåndteringen Kommunen vil gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser for at sikre, at kommunens målsætning om, at 95 % af brugerne er tilfredse, til stadighed er opfyldt. Kommunen vil endvidere løbende gennemføre kontraktopfølgning for at sikre, at serviceniveauet er stabilt og lever op til kontrakten med leverandør. I forbindelse med affaldsløsninger i midtby vil der blive arbejdet med nye løsninger, som fx nedgravede beholdere. Der vil i planperioden blive arbejdet med at få fastlagt rammerne for indførelse af nedgravede affaldsbeholdere i Haderslev midtby. Kommunen vil formalisere det tværgående samarbejde i kommunen omkring affald. Der vil blive arbejdet for, at der i højere grad indarbejdes æstetisk tilpassede affaldsløsninger som nedgravede beholdere i lokalplaner og ved nyudstykninger. Der skal udarbejdes nye regulativer i planperioden. Der skal både udarbejdes nyt regulativ for husholdninger og nyt for erhverv. Disse skal træde i kraft senest Der er tale om nye standardregulativer udarbejdet i en national webbaseret skabelon. Den endelige udformning og mulige konsekvenser er endnu uklare. Kommunens eget initiativ.

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan

Ringsted Kommunes affaldsplan Side 1 af 24 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Side 2 af 24 Side 3 af 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Ringsted Kommunes målsætninger 4.1 Kommunens

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Slagelse Kommunes affaldsplan

Slagelse Kommunes affaldsplan Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1 Side 1 af 22 Slagelse Kommune - forslag Slagelse Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Hovedplanen http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=1

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 55 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 2 Side 2 af 55 Side 3 af 55 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere