Livsrum, Odense - Dommerbetænkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsrum, Odense - Dommerbetænkning"

Transkript

1 Livsrum, Odense - Dommerbetænkning Dommerkomiteens generelle kommentarer Totalentreprisekonkurrencen i Odense om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede og vel illustrerede. Alle 3 projekter er gode fortolkninger af det stillede program og på meget forskellig måde bearbejdes parkkarakteren og de rekreative muligheder. Konkurrenceudskriveren har således fået en rigtig god belysning af opgaven, at forme det nye kræftrådgivningscenter Livsrum i Odense. Stedets betydning, parkens potentiale og omgivelsernes karakter har på forskellig måde inspireret forslagsstillerne. Forslag 1 lægger den nye bygning som en u-form af saddeltage rundt langs grundstykkets periferi, Forslag 2 koncentrerer bygningen til en lav organisk formet lagdelt bygningskrop og Forslag 3 placerer en kompakt toetages bygning med tilknytning til Kløvervænget. Dommerkomiteen har stor sympati for både Forslag 1's U-form, der danner der et attraktivt beskyttet parkrum, og forslag 2's koncentrerede bygning, hvor de laveste lag rækker ud og danner fint formede haverum i parken. De ellers store friarealer, som den kompakte 2-etagers bygning i Forslag 3 frigiver, er kun skematisk bearbejdede og virker ikke umiddelbart veldefinerede. De 3 forskellige bygningsformer danner også meget forskellige indre rum - og hvor Forslag 1's u-form skaber funktionslænger med en klar adskillelse af en aktiv og mere rolig del ud fra midterrummet omkring gårdrummet, så har det koncentrerede Forslag 2 en særdeles veldisponeret planløsning omkring bygningens hjerte hvorfra rumfunktionerne stråler ud. I Forslag 3 s to etagers bygning er de forskellige rum disponeret omkring en indre kerne, men kernen medfører at den ønskede åbenhed ikke finder udtryk i en direkte rumlig sammenhæng. Dommerkomiteen har foretrukket forslag der gennem den funktionelle løsning udtrykker rådgivningscenterets ønske om menneskelig skala og åbenhed på en overbevisende måde og i denne sammenhæng distancerer Forslag 1 og 2 fra Forslag 3. Mest overbevisende fremstår Forslag 2 som det stærke robuste forslag, der med et unikt, særpræget og særdeles identitetsskabende indre som ydre er et meget

2 gennemtænkt forslag, i helhed som i detalje, og forslaget kan ydermere tåle en behersket bearbejdning for at tilfredsstille brugernes ønsker til planrevisioner. Forslag 1 s fine plandisponering har været inspirerende, og det har primært været diskussionen omkring det fremmedartede ydre, de store gangarealer samt omklædningsafsnittets lidt uheldige placering der har svækket forslagets placering. Forslags 3 s ellers planmæssigt enkle disponering spænder ben for ønsket om rumlig sammenhæng, og 1. salen virker funktionelt amputeret fra resten af huset. Dommerkomiteen finder således at forslaget fra NJ-Gruppen, Wienberg architects og Ingeniør ne indstilles til opførelse.

3 Forslag 1-3D contractor, Claus Pryds, Balslev NABOhuset Forslagsstilleren placerer Livsrum Odense med ankomst i det nordøstlige hjørne af parkrummet med direkte ankomst fra Kløvervænget via en lille anlagt forplads, hvor den gamle løn bliver et naturligt omdrejningspunkt. Det 1 etages bygningsanlæg udformes med to afdelinger som rækker ind i parkrummet mod vest og øst, således at bygningsanlægget åbner sig mod syd og favner et lille og intimt haverum. Bygningen udformes som en nytolkning af saddeltagslængen, med faldende og stigende tagryg afhængig af bygningsbredden. Der anlægges et gennemgående lysbånd/ventilationsbånd i hele bygningens længde, som er med til at give hele anlægget et karakteristisk arkitektonisk udtryk som dommerkomiteen har været tiltalt af. Denne bygningsdisponering i parkrummet efterlader gode udeopholds-muligheder, primært i den sydlige ende af parkrummet, hvilket dommerkomiteen ser som et stort plus. Indgangen sker fra en lille forplads med siddemuligheder omkring den store løn, samt mulighed for afsætning på selve forpladsen. Selve forpladsen virker intim, men sikkert udformet lidt for klemt hvis afsætning fra bil foregår samtidigt med at besøgende sidder på bænken under den store løn. Det er dog et fint træk. Ankomsten er veldisponeret, med en klar opdeling af bygningen i aktivitetsafsnittet, Livrummet, samt medarbejderdelen. Livrummet ligger i overgangen mellem de to andre afsnit og "putter" sig lidt bagved pejsemøblet, som er veldisponeret med

4 siddemuligheder, og virker overbevisende som rumdeler. Det ville dog være ønskeligt, at kontakten til hovedindgangen havde været større, men denne kontakt ville med små indgreb kunne udføres, uden at sløre hovedideen. Aktivitetsdelen disponeres i den vestlige fløj, med egen diskret ankomst, hvis brugerne ønsker dette. Personaleafsnittet disponeres mod øst og virker overbevisende løst, ved at trække arbejdspladserne tilbage i forhold til facaden, både af diskretionshensyn til nabobebyggelsen, men også med hensyn til skærmarbejde, så refleksioner undgås. Yderst i den østlige fløj er velværerum, havestue, samt to samtalerum velvalgt disponeret. Ved at placere disse rum yderst i østfløjen, samt træningssalen yderst i vestfløjen opnås en fin løsning hvor de mest diskrete rum er placeret længst væk fra fællesområdet. Det er en overbevisende enkel og logisk plankomposition med fine rumlige oplevelser i bevægelsen rundt omkring det indre gårdrum via Livsrummet. Den sammenhængende plan med livsrummets centrale placering er meget fleksibel og vil kunne komme til at fungere optimalt ved få arkitektoniske ændringer. De forholdsvis store gangarealer er dog blevet drøftet er de for spatiøse? Særlig markant er den sammenhængende loftflade med de store velproportionerede lysindtag i loftfladen, der uden tvivl vil give en varm sammenhæng og oplevelse af rummene, spændt sammen med krydsfinerpladers varme farve. Disse plader er indbygget som overflader i alle rum, udover toilet og badeafsnit. Dommerkomiteen er fascineret af materialet, selvom den megen brug overalt gav anledning til forskellige synspunkter. Dette skal dog ikke fjerne fokus på, at dommerkomiteen var tiltalt af den varme rumoplevelse, samt forslaget af at brugen af tekstiler, ville kunne give en varieret oplevelse af rumforløbene og et tilskud af farver. Livsrummet Livsrummets placering bag pejsemøblet virker rigtigt og den umiddelbare adgang til det intime gårdrum forstærker Livsrummets kvalitet. Pejsemøblet vil ved en mindre bearbejdning kunne fungere således, at man fra Livsrummet kan få større kontakt til entré og vindfang. Det har været diskuteret om Livsrummets størrelse, manglende rumlige forankring via vægge og en tendens til gennemgangsrum, vil fravriste rummet den ønskede intimitet. De små nicher, som er disponeret ud fra Livsrummet såsom plads til børn og unge, værksted, gallerilomme, køkken med øve-mulighed, kontor til frivillige og med dette rums forbindelse til medarbejderdelen, er dog forbilledligt løst.

5 Aktivitetsafsnittet Det mest aktive funktionsafsnit med træningssal ligger placeret yderst i bygningskroppen mod vest, med egen beskyttet indgang, hvis brugerne ønsker at ankomme diskret. Omklædningsafsnit er disponeret på hver side af den sekundære indgang, lige overfor glasindklædte grupperum. Denne placering af omklædningsafsnittet bør flyttes tættere på træningssalen, således at ankomst til salen fra omklædningsafsnittene bliver mere diskrete, hvilket ville være en nem løsning at udføre. Generelt virker dette afsnit veldisponeret og med stor fleksibilitet indbygget, dog med en hvis kompleksitet i de mange foldedøre/vægge. Adgangen fra træningssalen ud til udendørs træningsrum er fin og beskrevet som en beskyttet "lomme". Den øvrige disponering af udeopholdsområderne virker veldisponerede og vil uden tvivl kunne være et gode i parkrummet til glæde for alle. Medarbejderdelen Medarbejderdelen er veldisponeret, med gode beskyttede arbejdspladser. At rykke arbejdspladserne væk fra facaden er måske overraskende, men det virker overbevisende, selvom dette nok kun er praktisk muligt fordi bygningen har konkurrencens største brutto/nettoforhold, hvilket selvsagt gør det nemmere at indrette dette forslag i forhold til de andre konkurrenceudkast. Det skal dog ikke komme forslagsstillerne til skade, idet det giver netop dette forslag god luft i planløsningen. Det har dog været bemærket at medarbejderdelen virker for aflukket mod det øvrige hus. Afslutningen af medarbejderdelen med en havestue, velværerum og de to samtalerum, er særdeles veldisponeret. Facaderne afspejler ønsket om, at udføre en bygning der står i stor kontrast til omgivelserne, som udstråler intimitet og varme og en bygning som tager vel imod den besøgende og lyser af tryghed. Dommerkomiteen har dog drøftet den markante brug af træ ude, som inde og især vedligeholdelsen heraf. Det er et holdningsspørgsmål, om det er rigtigt at placere et så markant træhus inde i en bykerne. Projektets arkitektoniske udtryk har således delt vandene og flere følte at karakteren var for landlig. Dommerkomiteen har dog sympati for forslaget, selvom der var enighed om at forslagets megen brug af træ, sikkert ville være mere velvalgt i et villakvarter eller på landet. Teknik De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2010 energirammeberegning er vedlagt.

6 Der er ikke redegjort nærmere for brandtekniske forhold. Bygningen er fortrinsvist konstrueret af træ. Gulve i fællesrum af beton, Bygningen har en meget stor brutto/netto-faktor 1,6 hvilket giver en meget stor og rummelig bygning, med et samlet bruttoareal på 930 m2. Prisen er overholdt, og specificering af tilbuddet giver ikke anledning til bemærkninger. Samlet vurdering Dommerkomiteen er enig om at det er et meget originalt og begavet forslag som ikke skal svækkes af ovennævnte diskussion. Med nogen tilretning og bearbejdning ville forslaget kunne danne ramme omkring brugere og personalets daglige brug. Forslaget skal specielt roses for funktionaliteten i bygningen, samt de smukt udførte ovenlysindtag i loftfladen der former fine særprægede rum.

7 Forslag 2 - NJ-Gruppen, Wienberg architects, Ingeniør Forslag 2 placerer Livsrum som en dynamisk varieret bygningskrop lidt trukket frem mod Kløvervænget, så der friholdes store havearealer mod syd. Den næsten amorfe bygning er opdelt i 3 facadebånd hvor hvert lag har en betydning der griber ind i omgivelserne på en overraskende måde. De favner både parkens rum og husets indhold. Forfatterne beskriver dette afsæt som at tale til kroppen igennem kontraster der omfavner og inviterer. Det nederste bånd rækker ud fra bygningen med havemure der definerer ankomsten og former beskyttende haverum mod syd. Det midterste bånd møder mennesket som et varmt træbånd der trækkes med ind i husets indre hjerterum. Det øverste bånd afslutter bygningen og let reflekterende spejles himlen og de bevaringsværdige træers kroner. Det er smuk og nærmest poetisk stemning der billedgør bygningen og man fornemmer den særlige identitet der vil opstå. Hovedkompositionen opdeler bygningen i principielt tre afsnit, men de enkelte funktionsafsnit har overlappende rumlige sammenhænge, så det er en særdeles integreret planløsning der sikrer et meget fordelagtigt brutto/netto forhold - dvs. der er ingen overflødige gangzoner, men i stedet en tætvævet rumstruktur, som med få ændringer kan bringes frem til en optimal planløsning. Det er en særdeles rumligt interessant plankomposition der åbner Livsrum mod haven, opdeler

8 bygningen i en medarbejderdel mod øst og en mere aktiv del mod vest. Planen placerer de mest offentlige funktioner i bygningens hjerte og jo længere ud i periferien man kommer, jo mere private funktioner finder man tilgodeset typisk hvor ønsket om akustisk separering er markant. Selve ankomsten til Livsrum er tydelig og præcis, og indikerer en uformel stemning. En ankomsthave tager imod den besøgende, idet nye træer, lave havemure og siddepladser former en venlig ankomst der i kraft af indgangspartiets tragtform leder mod indgangen ind under den let reflekterende himmel. Kløvervænget er udvidet med afsætningspladser, og personalet kan benytte en decentral indgang midt på øst-facaden, via et nyt formet stiforløb og de landskabelige havemure. Livsrummet Fra vindfanget åbner det høje lyse fællesrum mod haven og man drages ind i Livsrummet. Man fornemmer de forskellige tilstødende rumfunktioner der lægger sig som lidt lavere forede rumnicher ind i fællesrummet lounge, bibliotek, ungeniche, etc. På denne måde opstår tiltrækkende åbne opholdsnicher tæt på ankomsten hvilket forstærker den besøgendes mulighed for at vælge. Bedre adgang til toiletter for ankomne brugere vil skulle bearbejdes yderligere. Køkken og kreativt værksted flankerer fint fællesrummet, og de ydre bygningsbånd er ført med ind og medvirker til en fabulerende rumlig atmosfære der virker både varm, tryg og hjemlig. De overlappende rumzoner forstærkes af glaspartier, hvor en egentlig adskillelse er nødvendig, og defineres ellers af forskellige rumhøjder så den ønskede intimitet kan opstå i f.eks. bibliotek og loungeområdet. Få disponeringer skal revurderes, bl.a. værksteddepotet som gennemgangsrum til velvære og samtalerum der ellers ligger optimalt placeret. Der bør foretages en lettere bearbejdning af ganglinjerne mellem entre og træningsfaciliteterne, så der bliver mindre forstyrrelse i loungeområdet. Fra fællesrummet er der adgang til udeophold mod syd med en række fint formede haverum, bl.a. en overdækket sansehave der forbinder, via en trappe, til en taghave endnu en beskyttet sansehave, hvorfra det er muligt at nyde et mere tilbagetrukket udeophold. Aktivitetsafsnittet Træningsafsnittet er fordelagtigt placeret længst mod vest. Det er et markant højloftet rum der står i umiddelbar forbindelse med de sydvendte haverum. Akustisk og bygningsmæssigt afgrænset med fleksible omklædningsfaciliteter tæt på og med fine rumlige detaljer som en enkel opdeling i to rum og nicher til ophold/sygeplejeske. Træningsafsnittet er relateret til et udendørs træningsrum, formet af beskyttende havemure. Fleksible grupperum og samtalerum med egen gårdhave - udgør sammen med loungen mere rolige rum i den aktive del tæt på

9 indgangen. Alt i alt en fin funktionel plankomposition der rationelt og intensivt udnytter alle kvadratmetre. Medarbejderdelen De fleste kontorfunktioner er placeret mod øst, hvor åbne som mere lukkede kontorer er placeret med tæt kontakt til ankomstsituationen, der overskues af rummet til frivillige der således også kan benyttes som et vagtkontor. Personalerummet danner et naturligt midtpunkt i medarbejderdelen en form for vindfang ved personaleadgangen fra stien ville dog være formålstjenlig. Der bør endvidere byttes rundt på placeringen af lederkontoret og kontoret til administrative medarbejder. Teknik De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2010 energirammeberegning er vedlagt. Der er overordnet redegjort for brandtekniske samt akustiske forhold. Bygningen er forholdsvist robust konstrueret af betonelementer i vægge og dæk. Gulve i fællesrum af beton. Bygningens installationer er fint beskrevet og opfylder de stillede krav. Prisen er overholdt, og der er ikke taget forbehold eller specificeret yderligere i tilbuddet. Samlet vurdering Projektets arkitektoniske ide viser en overlegen forståelse for stedets sværhedsgrad og det potentiale der findes på grunden er bragt i spil på en særdeles overbevisende måde. Bygningsbåndende er med til fæstne projektet på stedet og giver den arkitektoniske vision en særlig visuel identitet der vil være både unik og meget indbydende. Lagdelingen medfører også logiske varierede rumhøjder alt efter funktionen, og frigør gode muligheder for føringsveje og teknikzoner til husets praktiske indretning. Materialekompositionen er meget overbevisende med en fin sammenhæng i den ydre bearbejdnings relation til det indre, og projektets detaljering er meget lovende, hvilket den uortodokse lagdeling også vil stille krav om.

10 Projektet fremviser en overraskende og overbevisende tolkning af den stillede opgave i Odense. Planløsningen, en meget levende komposition, både kraftfuld og skulpturel, med stor sammenhæng imellem den indre rumlige udformning og det ydre rum. Livsrummets indre forgrening ud i de andre rumzoner er en fabulerende rumlig leg, der er med til at skabe en særegen identitet og karakter til de indre rum.

11 Forslag 3 - Hansson & Knudsen A/S, WE architecture, OBH-Gruppen. Forslagsstilleren placerer Livsrum som en 2 etages pavillonbygning i den nordlige del af parkområdet, så ankomst m.m. foregår fra Kløvervænget. Ved denne disponering af parkområdet ønsker forslagsstilleren at "forstyrre" det eksisterende parkområde så lidt som muligt. Det lille fodaftryk friholder herved meget parkareal. Der forslås anlagt en lille ankomstplads ud mod Kløvervænget, en sportsterrasse mod nordøst, samt en sansehave ud mod parkområdet mod syd. Alle andre udendørs opholdsarealer beskrives, som udlagt på en ankomstterrasse, på 1. sal i forbindelse med personaleindgangen, som forfatteren placerer her. Ankomsten til personaleindgangen foregår via en udvendig trappe, der er forbundet med en sti, som anlægges på østsiden af pavillonbygningen. Livsrum ønsker, at udtrykke sig som en trælistebeklædt 2 etages pavillonbygning, med afrundede hjørner, for der igennem at ville "blødgøre og understrege havepavillonen" som tema. Yderligere er soklen trukket tilbage for at give bygningen et let udtryk. Indgangen til Livsrum sker fra Kløvervænget i det "nordvestlige hjørne af bygningen". Selve planløsningen, er udlagt omkring en central midterkerne, som

12 indeholder: trappe til 1. sal, teknikrum, omklædningsrum med toilet og badeforhold, elevator, samt bearbejdet hele vejen rundt med sidde nicher, køkkenniche m.m. Midterkernen udgør omdrejningspunktet for disponeringen af planløsningen. Fra indgangen, er Livsrummet udlagt, højre om midterkernen. Til venstre for kernen, er der adgang til aktivitetsdelen med tilstødende omklædningsrum m.m. Modsat indgangssiden, er der disponeret for dialogrum, workshop, depot m.m. Via trappen fra hovedankomsten, er der adgang til 1. sal hvor administrationen er disponeret med udgang til en tagterrasse. Fra ganglinjen på 1. sal er der kig ned til Livsrummet, samt via store glaspartier ud mod parkområdet mod sydvest. Et deleligt grupperum er disponeret i det sydvestlige hjørne, samt et afslapningsrum, begge med udgang til en sanseterrasse. Midterkernen er blevet minimeret på 1. sal og er disponeret med 2 toiletrum, rengøringsrum, elevator m.m. Hovedideen er egentlig klar, men efter dommerkomiteens opfattelse, fungerer planen ikke optimalt, idet alle rum bliver gennemgangsrum hvilket vil virke forstyrrende i den daglige drift. Der savnes de "små lommer" hvor fortrolig samtale kan foregå og de viste nicher er ikke overbevisende. Hele planen fungerer kun ved en opdeling af rummene med møbler m.m. idet de efterlyste "naturlige lommer" savnes i stort set hele plandisponeringen, som i øvrigt mangler bearbejdning med de mest naturlige afgrænsninger, såsom foldedøre m.m. Livsrummet Man ankommer til Livsrummet via hovedindgangs nichen og bevæger sig ind i et dobbelt højt rum, hvor alrumsbordet er placeret i dette høje område. Børneafdelingen er ligeledes disponeret her, dog i hjørnet mod sydvest udenfor området med det dobbelthøje rum. Dommerkomiteen er ikke overbevist om, at denne disponering af Livsrummet er gennemtænkt, samt at den ønskede opdeling af køkkenområdet ikke er blevet belyst i forhold til rumprogrammets krav. Heri beskrives det bl.a., at området skal kunne afskærmes fra det øvrige Livsrum. Køkkennichen er indbygget i den træbeklædte midterkerne, hvilket kan være et smukt valg med et fritstående køkkenbord foran, men det løser ikke problemet med opdelingen så køkkenet kan bruges som undervisnings - og øvekøkken, uden at forstyrre resten af Livsrummet. Al passage til dialogrummene, workshop, samt omklædningsafsnit foregår igennem Livsrummet og vil helt sikkert virke forstyrrende samt ikke særlig hensyntagende for de personer som skal til genoptræning m.m. i aktivitetsafsnittet. Der

13 forekommer generelt problemer i planløsningen med hensyn til adgang til omklædningsrummene. Aktivitetsafsnittet Aktivitetsafsnittet er placeret til venstre for hovedindgangen og man ankommer til dette afsnit via biblioteks/ loungeområdet. Rummet kan opdeles i 2 rum via en foldedør. Fra aktivitetsrummet er der adgang til 2 omklædningsrum, med toilet og badefaciliteter. Der er adgang til det ene toiletområde fra loungeområdet, hvorimod brugere af det andet toiletområde skal helt om på den anden side af midtermøblet, enten via Livsrummet eller aktivitetsafsnittet, hvilket er meget uhensigtsmæssigt og forstyrrende. Disse toiletter er i øvrigt de eneste i underetagen og skal bruges af husets øvrige brugere, hvilket ikke virker gennemtænkt. Der er vist mulighed for opdeling af aktivitetsafsnittet med foldedøre, samt foldedøre som ankomstsdøre til aktivitetsafsnittet, men mulighederne er ikke overbevisende bearbejdet. Via døre fra aktivitetsafsnittet er der adgang til en udvendig sportsterrasse mod nordøst. Denne placering og udformning virker ikke gennemtænkt, bl.a. ønsket om diskretion i forhold til omgivelser, samt at denne sportsterrasse vender direkte ud mod Kløvervænget. Medarbejderdelen Medarbejderdelen er disponeret på 1. sal og ankomsten til dette afsnit sker enten ad en udvendig trappe via den fælles terrasse eller via hovedankomsten og opad trappen langs det dobbelthøje Livsrum, som kan være en flot løsning. Forfatterne beskriver dog at personaleankomsten primært skal foregå via den udvendige trappe. Denne disponering virker meget lidt velvalgt, idet personalet skal helt om på den anden side af bygningen efter at de enten er ankommet på cykel eller bil, for at benytte denne indgang. Da personaleankomsten er tilknyttet det anlagte stisystem, bliver vejen fra f.eks. cykelparkeringen meget lang, hvilket sikkert vil betyde at personalet vil "skyde genvej" hen over sportsterrassen. Medarbejderdelen er veldisponeret på 1. sal, med gode indbyrdes relationer, men personaleafsnittet er for langt væk fra det "øvrige liv" i huset. Rummet til de frivillige er decideret fejlplaceret, idet det skal være placeret tæt ved hovedindgangen, således at der kan gribes nænsomt ind, hvis ankommende brugere til huset trænger til hjælp. Facaderne fremstår lette og smukt bearbejdet med en lodrette listebeklædning, der går igen i det indre på midterkernen, hvilket helt sikkert vil berige såvel ude- som indemiljøet. En yderligere bearbejdning af dette motiv omkring vinduesløsninger m.m. ville helt sikkert fremme dette arkitektoniske udtryk. Beklædningen virker

14 velvalgt i forhold til forfatternes ønske om at omsætte Livsrum Odense i en let pavillonbygning. Teknik De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt overskueligt beskrevet og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2015 energirammeberegning er vedlagt. Der er ikke redegjort nærmere for brandtekniske og akustiske forhold. Bygningen er kompakt og robust opbygget af betonelementer. Gulve i beton med en overflade af asketræ. Prisen er overholdt, og der er ikke taget forbehold eller specificeret yderligere i tilbuddet. Samlet vurdering Til trods for at dommerkomiteen har sympati for ideen om at udforme Livsrum Odense som en pavillonagtig bygning, er det en enig dommerkomite som udtrykker, at dette forslag ikke vil kunne bearbejdes til et brugbart resultat, der kan opfylde brugerne og medarbejdernes behov for et funktionelt Livsrum Odense. Dommerkomiteen er dog enig om at forslaget skal roses specielt for pavillon ideen og det fine facadeudtryk.

Dommerbetænkning for Næstved

Dommerbetænkning for Næstved Dommerbetænkning for Næstved Generelt Totalentreprisekonkurrencen i Næstved om projekt Livsrum har fundet sin form igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede. Alle 3 projekter er gode fortolkninger

Læs mere

Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning

Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning Generelle kommentarer Til totalentreprisekonkurrencen i Roskilde om projekt Livsrum er indleveret 3 forslag der alle er fint gennembearbejdede og vel illustrerede.

Læs mere

Dommerbetænkning Livsrum Aalborg

Dommerbetænkning Livsrum Aalborg Dommerbetænkning Livsrum Aalborg Generelle kommentarer De tre projekter for Livsrum i Aalborg er tre meget forskellige projekter, som alle er fint gennembearbejdede, og de giver alle Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Det dynamiske område er under stadig udvikling og af naboer kan nævnes

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Indledning. Arkitektonisk udtryk

Indledning. Arkitektonisk udtryk Uglegårdsskolen Uglehuset - Nyt indskolingshus PROJEKTFORSLAG Indledning Arkitektonisk udtryk Nærværende projektforslag for Uglehuset er en viderebearbejdning og detaljering af konkurrenceprojektet fra

Læs mere

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011.

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011. Traditionen tro var der præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2013. Komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 Rådgivende Arkitekter & Ingeniører Bygningskontoret NORD A/S Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf.: 96 34 52 50

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Livsrum, Herning - Dommerbetænkning

Livsrum, Herning - Dommerbetænkning Livsrum, Herning - Dommerbetænkning Generelle kommentarer Det fremgår af resultatet af totalentreprisekonkurrencen i Herning om projekt Livsrum, at det har været en meget udfordrende og svær konkurrence.

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

individuel skønhed og funktionalitet

individuel skønhed og funktionalitet by MOTU.DK individuel skønhed og funktionalitet Indhold side 4-5 soveværelse side 6-7 soveværelse side 8-9 side 10-11 side 12-13 side 14-15 side 16-17 side 18-19 påklædning éntre kontor skæve rum stue

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

9 arkitekttegnede boliger 3 værelser på ca. 80 m² Store terrasser/altaner Adgang med elevator lift Indflytning sommer 2016 BAKKEHUSET

9 arkitekttegnede boliger 3 værelser på ca. 80 m² Store terrasser/altaner Adgang med elevator lift Indflytning sommer 2016 BAKKEHUSET 9 arkitekttegnede boliger 3 værelser på ca. 80 m² Store terrasser/altaner Adgang med elevator lift Indflytning sommer 2016 BAKKEHUSET Bakkevej 1, Galten Friskole Børnehave Vuggestue Kirke Bygma Biograf

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Overgangen Ankomsten Den Grønne Sfære ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Stålra ampe Vækstbed - hævet 8 0 cm Snit a-a 1:50 14077 // side 1 Orangeriet Orangeriet undersøger og

Læs mere

RINGSTED CAMPUSHAL CHRISTENSEN & CO. ARKITEKTER / GRONTMIJ / MARIANNE LEVINSEN SEPTEMBER 2012

RINGSTED CAMPUSHAL CHRISTENSEN & CO. ARKITEKTER / GRONTMIJ / MARIANNE LEVINSEN SEPTEMBER 2012 RINGSTED CAMPUSHAL CHRISTENSEN & CO. ARKITEKTER / GRONTMIJ / MARIANNE LEVINSEN SEPTEMBER 2012 CAMPUSHAL RINGSTED Team Arkitekt: Christensen & Co. Arkitekter as Ingeniør: Grontmij Landskabsarkitekt: Marianne

Læs mere

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt RUMPROGRAM Funktions og rumprogram Frederiksberg 08.01.2014 Lokalebeskrivelse - oversigt Se separat oversigtsskema for arealer. Det skal understreges at fordelingen mellem arealer kan ændres i detailprogrammeringen,

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Modelfoto fra processen PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Skitser fra processen Proces Barokke skitser og flyvske ideer De første ideer kredser om analyser af havens muligheder, forsøger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Smukkeste familieidyl

Smukkeste familieidyl 2950 VEDBÆK salgsprospekt I # sagsnr. 1024JIB Smukkeste familieidyl i Vedbæk 25 km fra København midt i den rene natur med plads til heste www.moow2.dk WWW.MOOW2.DK 2950 VEDBÆK Bare 25 km fra København

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

WHITE ARKITEKTER NETVÆRKET SYD - JANUAR 2016

WHITE ARKITEKTER NETVÆRKET SYD - JANUAR 2016 WHITE ARKITEKTER NETVÆRKET SYD - JANUAR 2016 WHITE White arkitekter blev grundlagt i 1951 af Sidney White og er i dag Scandinaviens største arkitektvirksomhed. White er en 100 procent medarbejderejet koncern.

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding. Teglgårdens ungdomsboliger - 82 lavenergi ungdomsboliger i Kolding

Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding. Teglgårdens ungdomsboliger - 82 lavenergi ungdomsboliger i Kolding Boligselskabet Domea Lunderskov-Kolding Teglgårdens ungdomsboliger - 82 lavenergi ungdomsboliger i Kolding Teglgårdens ungdomsboliger - 82 lavenergi ungdomsboliger i Kolding BBYGGLS Ungdomsboligerne har

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

FOLD/ /UD HUS / SICILIEN BOLIG

FOLD/ /UD HUS / SICILIEN BOLIG TERRASSE Under gulvtæppet på terrassen gemmer sig de store jernskinner, som husets sideboks køres ind på ved lukning. De store skodder har en dobbeltfunktion de kan både lukkes helt, hvorved de skaber

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning Filsning Filsning er et lag puds, man påfører muren i et tyndt lag. For at lysne det store kantinerum kan dele af de mørke røde mursten filses i en lys farve. Dele af det røde murværk filses lysere, således

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/04/02149 Ref.: Tlf.nr. hj/ar

Læs mere

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj

Ankomst - Flyvestation Værløse. 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - Flyvestation Værløse 52 nyopførte rækkehuse i Østre Kvarter på Laanshøj Ankomst - 1 9 1 0 På den gamle Flyvestation Værløse opføres 52 eksklusive 1-plans rækkehuse i det nye, attraktive boligområde

Læs mere

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 INTRODUKTION & PRIORITETER Den gode arbejdsplads - som afsæt for at servicere borgeren bedst muligt! Ovenstående har været den røde

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

INDRETNINGSPLANER. EVælg mellem boliger fra 129 kvm til 156 kvm + gigantiske tagterrasser og store depotrum.

INDRETNINGSPLANER. EVælg mellem boliger fra 129 kvm til 156 kvm + gigantiske tagterrasser og store depotrum. INDRETNINGSPLANER Lad Dem forføre af disse perler. Grib denne usædvanlige chance for at flytte ind i nybyggeri på det uhyre attraktive Farum Kaserne område. Chancen kommer ikke igen! EVælg mellem boliger

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2013

Nye boliger til leje i efteråret 2013 Nye boliger til leje i efteråret 2013 Lykkegårdshave 1-77 39 nye rækkehuse i udkanten af Kolding med ekstremt lave forbrugsudgifter Kontakt os: Telefon: 38 12 14 35 Email: Kolding@lejerbo.dk Pakhustorvet

Læs mere

Historien om Aarhus havn

Historien om Aarhus havn Havneparken Projektets intentioner At skabe en havneplads der er udnytter stedets potentiale, og samtid har sit eget udtryk. At skabe et attraktivt rum til byens borgere, hvor stjernen i centrum navigerer

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

BØRNEHUSET RAVNSHOLT TOTALENTREPRISEKONKURRENCE 5. FEBRUAR 2015 DELTAGER NR 1314

BØRNEHUSET RAVNSHOLT TOTALENTREPRISEKONKURRENCE 5. FEBRUAR 2015 DELTAGER NR 1314 BØRNEHUSET RAVNSHOLT TOTALENTREPRISEKONKURRENCE 5. FEBRUAR 2015 DELTAGER NR 1314 2 05-02-2015 Indledning Det nye børnehus Det nye børnehus, Ravnsholt er en samling af de tre børnehaver Skovsneppen, Grøftekanten

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere