Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar november 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009."

Transkript

1 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar november Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder

2 Indhold RESUME INDLEDNING VÆKSTmidt program Målgruppen for VÆKSTmidt programmet Resultatkrav for VÆKSTmidt-deltagerne Tidligere målinger af VÆKSTmidt METODE OG DATAINDSAMLING FOR DELTAGERNE I VÆKSTMIDT Evalueringsmetode Grupper af virksomheder Definitioner Matchning af data hos Danmarks Statistik VIRKSOMHEDER I VÆKSTMIDT-PROGRAMMET Antal rådgivne virksomheder fordelt på kommuner Virksomhedernes branchefordeling Virksomhedernes aldersfordeling Virksomhedernes størrelsesfordeling Virksomhedernes selskabsform Deltagerkarakteristik på tilbudsniveau ØKONOMISK PROFIL AF DELTAGERNE I VÆKSTMIDT Virksomhedernes gennemsnitlige omsætning Andelen af virksomheder med eksport Antal beskæftigede hos programdeltagerne Virksomhedernes gennemsnitlige værditilvækst per ansat EFFEKTMÅLING Virksomhedernes omsætning Virksomhedernes eksport Virksomhedernes beskæftigelse Virksomhedernes gennemsnitlige værditilvækst per ansat Effekt og resultatkrav Sammenligning med Vækstredegørelse KONKLUSION OG ANBEFALINGER Rammer VÆKSTmidt målgruppen? Anbefalinger Opnår virksomhederne en effekt af at deltage? Anbefalinger

3 Resumé Med denne vækstredegørelse gennemføres den første samlede effektmåling af VÆKSTmidt programmets aktiviteter siden opstarten 1. januar Resultaterne for vækstredegørelsen kan kort sammenfattes til: VÆKSTmidt programmet når sin målgruppe ud fra de opstillede kriterier for branche, alder og virksomhedsstørrelse. Desuden når programmet ud til virksomheder i alle regionens kommuner. Det har ikke været muligt vurdere, om de rådgivne virksomheder har vækstudfordringer, en operativ vækststrategi eller om de afsætter ud af regionen. De rådgivne virksomheder opnår en effekt af deres deltagelse i VÆKSTmidt programmet. De præsterer en mindre negativ vækst på parametrene eksport, beskæftigelse og værditilvækst end kontrolgruppen, jf. nedenstående oversigtstabel. Den økonomiske krise gør dog, at de rådgivne virksomheder ikke lever op til resultatkravene for VÆKSTmidt programmet, som ovenstående tabel viser. To tredje dele af de rådgivne virksomheder lever op til et eller flere af de opstillede resultatkrav. 7 pct. af de rådgivne virksomheder lever op til samtlige vækstkrav. Parameter Resultatkrav VÆKSTmidt08 Kontrolgruppe Vejledte virksomheder Omsætning + 10 % -22,0% -20,5 % -9,0% Eksport + 10 % -11,1% -24,3 % -8,1% Beskæftigelse Positiv vækst -9,2 % -13,0 % -18,8 % Værditilvækst + 10 % -3,4 % -9,8% N/A Kilde: EBST 2010 og egne beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik udført af estatistik.dk. Anm: Tallene for værditilvækst for de vejledte virksomheder indgår ikke i EBST effektevalueringen af vejledte virksomheder, hvorfor tallene ikke er tilgængelige. 3

4 Rammen for vækstredegørelsen Vækstredegørelsen består af en effektevaluering af VÆKSTmidt programmet og har til formål at afdække to centrale spørgsmål for initiativet VÆKSTmidt: Relevans mål: Rammer VÆKSTmidt målgruppen? Effektmål: Virker programmet efter hensigten - oplever virksomhederne en effekt af at deltage? Og lever virksomhederne op til de opstillede resultatkrav mellem Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Der forventes at være en sammenhæng mellem de to spørgsmål, idet initiativet efterspørges pga. en forventet effekt. Desuden vil resultaterne af de to centrale spørgsmål være med til at dokumentere og synliggøre, hvorvidt initiativet skaber effekt hos virksomheder med vækstpotentiale, herefter kaldet vækstvirksomheder. Vækstredegørelsen er en kvantitativ effektmåling. Den bygger således alene på kvantificerbare faktorer. Med vækstredegørelsen er det derfor ikke muligt at sige noget om det organisatoriske set up for VÆKSTmidt programmet. Derimod kan vækstredegørelsen dokumentere relevansmålet for deltagerne, samt om deltagerne oplever en effekt af deres deltagelse. Formålet med den kvantitative effektevaluering er en dokumentation af vækstskabelse og beskæftigelse samt læring i forhold til igangsættelse af nye programaktiviteter. En yderligere målsætning med redegørelsen er at se på, hvor mange virksomheder, der opfylder programmets vækstmålsætninger på 10 pct. vækst blandt VÆKSTmidt programdeltagerne. Relevans mål: Programdeltagerne er fra en målgruppe, der er afgrænset som følger: Branchemæssigt: Virksomhederne skal tilhøre de private byerhverv 1, men der er dog enkelte tilføjelser som bl.a. dækker maskinstationer, anlægsgartnerier samt servicevirksomhed inden for agerbrug og husdyravl. I Region Midtjylland er omkring virksomheder placeret inden for de private byerhverv. 1 De private byerhverv består af groft sagt af: Fremstilling og råstofudvinding, bygge og anlæg, handel, hotel og transport, IKT og erhvervsservice. Brancher som landbrug og fiskeri, finansiering og holdingselskab samt offentlig virksomhed er ikke omfattet af de private byerhverv. 4

5 Virksomhedsstørrelse: Hér er der et primært fokus på virksomheder med mellem 10 og 250 ansatte, mens der er et sekundært fokus på virksomheder med mindre end 10 ansatte. I Region Midtjylland har knap virksomheder mellem 10 og 250 ansatte. Der er tilsvarende knap virksomheder med mindre end 10 ansatte. Virksomhederne skal være mindst 3 år gamle. Det er desværre ikke muligt at opgøre et præcist tal for, hvor mange virksomheder i Region Midtjylland, der er mindst 3 år gamle. Virksomhederne skal have vækstudfordringer inden for områderne: strategi og ledelse, globalisering og/eller IKT. Det er med denne effektevaluering ikke muligt at angive, hvor mange virksomheder i Region Midtjylland, der er omfattet af denne afgrænsning. Vækstredegørelsen dækker de virksomheder, der er blevet rådgivet under VÆKSTmidt programmet. I 2008 var der tale om 149 virksomheder, mens det i 2009 var 86 virksomheder frem til 16. november. Samlet set betyder det, at denne effektmåling dækker 235 virksomheder. I programperioden fra 1. januar 2008 til 31. december 2009 er der et resultatkrav om minimum 223 kontrakter om specialiseret rådgivning og netværksforløb. Resultatkrav For VÆKSTmidt programmet er der opstillet følgende resultatkrav for de deltagende virksomheder i forhold til en effektevaluering, jf. resultatkontrakten mellem bevillingsgiveren, Region Midtjylland, og operatøren, Væksthus Midtjylland: Omsætningen skal stige med mere end 10 pct. om året. Eksportomsætningen skal stige med mere end 10 pct. om året. Værditilvæksten skal stige med mere end 10 pct. om året. Væksten i beskæftigelsen skal være positiv. Resultaterne opdeles dels på de brancher, som virksomhederne repræsenterer, men også på de tilbud, som udbydes under VÆKSTmidt programmet. Det er dog kun de individuelle programmer under VÆKSTmidt, der er mulighed for at opdele på. Det er ingen data for virksomheder, der har deltaget i de kollektive forløb. Vækstmålingen bygger på udviklingen for økonomiske nøgletal hos virksomhederne som en samlet opgørelse per 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009, dvs. at målingerne dækker udviklingen fra et år til det næste. 5

6 Rådgivningerne pågår løbende henover året og kategoriseres til at være enten i året 2008 eller i året Med en sådan inddeling betyder det, at det er muligt at gennemføre en egentlig effektmåling for de virksomheder, der har modtaget rådgivning i Det betyder også, at det ikke er muligt at effektmåle virksomheder, der har modtaget rådgivning i For virksomheder, der har modtaget rådgivning i 2009, vil resultaterne vise, hvordan virksomhederne har klaret sig op til den modtagende rådgivning. Nedenstående figur viser, hvordan effektmålingstidspunktet hænger sammen med rådgivningstidspunktet. VÆKSTmidt 2008 VÆKSTmidt 2009 Rådgivningstidspunkt: 1/1-08 1/ /12-09 Udgangspunkt i tiden T effektpunkt i tiden T+1 Effektmålingstidspunkt: 1/1-08 1/ /1-09 1/10-09 Kilde: DAMVAD 2010 Der er potentielt en forskel i resultaterne, afhængig af hvornår på året en virksomhed har modtaget rådgivning. Hvis en virksomhed har modtaget rådgivning i januar 2008 vil effekten potentielt indtræde f.eks. i april eller maj Med andre ord vil noget af den oplevet effekt være fanget i udgangspunktet. Alternativt kunne vi se på, hvornår virksomheden var blevet rådgivet og med udgangspunkt i et givent kvartal, da det er muligt at opgøre resultaterne på kvartalsbasis. Med den løsning vil man dog blive udfordret af de sæsonudsving, der er for alle virksomheder i alle brancher og som er uens. Derfor er metoden, præsenteret i ovenstående figur, valgt. Kontrolgruppe og benchmarkgruppe Resultaterne for de rådgivne virksomheder sammenlignes med en kontrolgruppe af vejledte virksomheder i Væksthus Midtjylland og en særligt defineret kontrolgruppe bestående af andre små- og mellemstore virksomheder, som matcher målgruppen for VÆKSTmidt programmet. Således omhandler rapporten 3 grupper af virksomheder: 1. VÆKSTmidt programdeltagere. Programdeltagerne dækker de 235 virksomheder, der i 2008 og 2009 har modtaget rådgivning i forbindelse med VÆKSTmidt programmet. Disse benævnes de rådgivne virksomheder eller VÆKSTmidt deltagere. 2. Vejledte virksomheder: Vejledte virksomheder i Væksthuset. EBST udarbejder en effektmåling, der dækker vejledte virksomheder i Væksthus 6

7 Midtjylland. Resultaterne fra denne effektmåling indgår som en benchmarkgruppe i forhold til resultaterne fra de rådgivne virksomheder. 3. Kontrolgruppe: bestående af andre SMV-virksomheder i de private byerhverv i Region Midtjylland. Virksomhederne er udvalgt på baggrund af: o At de er etableret i 2004 eller tidligere o At de falder inden for størrelsesafgrænsningen på 250 ansatte o At de stadig er aktive i tredje kvartal Hvem har deltaget i VÆKSTmidt? I alt 235 virksomheder har modtaget specialiseret rådgivning i forbindelse med VÆKSTmidt programmet. Virksomhedernes fordeling på branche præsenteres i nedenstående tabel og sammenlignes med virksomhederne generelt i Region Midtjylland. Tabellen viser, at der er en forholdsvis høj andel af fremstillingsvirksomheder blandt de rådgivne virksomheder. Hvis der er særlige brancher, som generelt er inde i en positiv vækst, kunne det være relevant at opnå en overrepræsentation af virksomheder herinde for. F.eks. har IKT og videnservice over en længere periode haft en kraftig vækst, hvorfor det kunne være attraktivt at søge en overrepræsentation af disse. Samtidig indikerer tabellen, at der ikke er nogen målsætning om en branchemæssig fordeling blandt de rådgivne virksomheder. Tabel 1 Deltagere i Vækstmidt. Parameter Byerhverv i Region Målsætning VÆKSTmidt Midtjylland Fremstilling 10 % N/A 49 % Bygge og anlæg 16 % N/A 5 % Handel, hotel og transport 41 % N/A 27 % IKT og videnservice 15 % N/A 15 % Øvrige erhverv 19 % N/A 4 % Antal observationer (antal arbejdssteder) * Kilde: DAMVAD 2010 Anm: * Det er muligt at identificere brancher for 225 af de 235 rådgivne virksomheder. Øvrige erhverv består af primære erhverv, ejendomshandel og -udlejning, rengøring, rejsebureauer og anden operationel service. Resultaterne fra Vækstredegørelsen Effektmåling Virksomhederne opnår generelt en effekt af at deltage i VÆKSTmidt programmet. De klarer sig, med undtagelse af omsætning, markant bedre end kontrolgruppen. I 7

8 forhold til virksomhedernes omsætning viser en opdeling på brancheniveau, at det er virksomheder i IKT og videnservice samt handel, hotel og transport, der gør effekterne mindre negative. Tabel 2 viser væksten for de fire effektmål for perioden 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Det er tydeligt, at virksomheder, der har modtaget rådgivning i 2008, klarer sig mindre dårligt end kontrolgruppen. Således har de en væsentlig mindre tilbagegang i eksporten og beskæftigelsen end kontrolgruppen. Tabel 2 Vækst i perioden 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 for effektmål fordelt på rådgivne virksomheder i 2008 og kontrolgruppe. Parameter Resultatkrav VÆKSTmidt08 Kontrolgruppe Vejledte virksomheder Omsætning + 10 % -22,0% -20,5 % -9,0% Eksport + 10 % -11,1% -24,3 % -8,1% Beskæftigelse Positiv vækst -9,2 % -13,0 % -18,8 % Værditilvækst + 10 % -3,4 % -9,8% N/A Kilde: EBST 2010 og egne beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik udført af estatistik.dk. Anm: Tallene for værditilvækst for de vejledte virksomheder indgår ikke i EBST effektevalueringen af vejledte virksomheder, hvorfor tallene ikke er tilgængelige. Resultaterne dækker over, at der blandt de rådgivne virksomheder er en meget stærk repræsentation af fremstillingsvirksomheder. Fremstillingserhvervet har været meget hårdt ramt af den økonomiske krise. På nationalt plan falder den samlede omsætning for fremstillingserhvervet med 20 pct. Tilsvarende falder den samlede produktion og bundlinje med hhv. 19 pct. og 13,5 pct. Det viser nationale tal fra Danmarks Statistik for udviklingen i perioden 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Derfor er der foretaget en opsplitning af de rådgivne virksomheder på brancher. De brancheopdelte resultater viser, at rådgivne virksomheder inden for de to branchegrupperinger handel, hotel og transport samt IKT og videnservice klarer sig væsentligt bedre end kontrolgruppen. Det gælder især de rådgivne virksomheder inden for IKT og videnservice. Figur 1 viser væksten for de tre effektmål for perioden 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 fordelt på fire branchegrupperinger. De rådgivne virksomheder inden for IKT og videnservice præsterer næsten en 0-vækst, hvilket er markant bedre end kontrolgruppen. F.eks. fastholder de rådgivne virksomheder inden for IKT og videnservice omsætningen, mens den tilsvarende kontrolgruppe mister 16 pct. af sin omsætning. 8

9 Figur 1 Vækst i perioden 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 for effektmål fordelt på rådgivne virksomheder i 2008 og kontrolgruppe. 0% -10% Alle virksomheder i gruppen Udviklingen i virksomhedernes omsætning Fremstilling Handel, hotel og transport -9% Informationstjenester og vidensservice 0% Øvrige erhverv (primære erhverv, bygge- og anlæg, transport, øvrige serviceerhverv mv.) -20% -30% -22% -21% -27% -24% -17% -16% -24% -40% -38% -50% VÆKSTmidt08 Kontrolgruppe 30% 20% Alle virksomheder i gruppen Udviklingen i virksomhedernes eksport Fremstilling Handel, hotel og transport Informationstjenester og vidensservice Øvrige erhverv (primære erhverv, bygge- og anlæg, transport, øvrige serviceerhverv mv.) 24% 10% 0% -10% -20% -11% -14% -2% -6% -1% -30% -24% -25% -24% -26% VÆKSTmidt08 Kontrolgruppe 10% Alle virksomheder i gruppen Udviklingen i virksomhedernes beskæftigelse Fremstilling Handel, hotel og transport IKT og videnservice 4% Øvrige erhverv (primære erhverv, bygge- og anlæg, transport, øvrige serviceerhverv mv.) 0% -10% -20% -30% -9% -13% -14% -19% VÆKSTmidt08-4% -11% -4% Kontrolgruppe -2% -11% Kilde: Egne beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik udført af estatistik.dk. Anm: * indikerer at der er tale om udviklingen opgjort fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal

10 Den økonomiske krise gør, at virksomhederne ikke lever op til de resultatkrav, der er opstillet i forbindelse med igangsættelsen af VÆKSTmidt programmet. Effektmålingerne er opgjort på det tidspunkt, hvor resultaterne giver det formentligt dårligste resultat; udgangspunktet er ved afslutningen af højkonjunkturen, og der sammenlignes med en periode, hvor den økonomiske krise er slået fuldt igennem. Resultaterne er således et billede af en sammenligning mellem højkonjunktur og lavkonjunktur, hvilket naturligvis har en kraftig påvirkning af resultaterne. Dermed omhandler resultaterne ikke, hvem der har klaret sig bedst, men derimod om hvilke grupper af virksomheder, der har klaret sig mindst dårligt. Andel af rådgivne virksomheder, der lever op til resultatkravene En alternativ måde at anskue effektmålingen er ved at se på, hvor stor en andel af de rådgivne virksomheder der lever op til resultatkravene. Resultaterne følger naturligt nok resultaterne fra ovenstående figur. 7 pct. af de rådgivne virksomheder har vækstrater på alle parametrene, der opfylder resultatkravene og 66 pct. af virksomhederne har vækst på mindst én af parametrene. Sammenlignet med kontrolgruppen præsterer de rådgivne virksomheder stadig markant bedre. Således viser tabel 3, at mens 33 pct. af de rådgivne virksomheder oplever en vækst på mere end 10 pct. i omsætning, så gælder det for 16 pct. af virksomhederne i kontrolgruppen. Væksten i beskæftigelsen er også markant bedre, hvor 39 pct. af de rådgivne virksomheder lever op til resultatkravet om positivt beskæftigelsesvækst, er det beskedne 13 pct. blandt virksomhederne i kontrolgruppen. Tabel 3 Andel af rådgivne virksomheder, der oplever vækst på de økonomiske parametre, der lever op til resultatkravene. VÆKSTmidt 08 Kontrolgruppe 10 pct. vækst i omsætning 33 % 16 % 10 pct. vækst i eksport 27 % 9 % Positiv vækst i beskæftigelse 39 % 13 % 10 pct. vækst i værditilvækst 48 % 27 % Opfylder alle parametre 7 % N/A Opfylder mindst én parameter 66 % N/A Antal observationer 146 N/A Kilde: Egne beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik udført af estatistik.dk og DAMVAD. En anden interessant analyse vil være at opdele ovenstående resultater på de tilbud, der er under VÆKSTmidt. Her viser resultaterne, at det er virksomheder 10

11 under programmerne tjek på teknologi og it til vækst, der præsterer bedst. Her lever 18 pct. af virksomhederne op til alle resultatkravene. Samtidig lever halvdelen af virksomhederne op til resultatkravene for vækst i omsætning og vækst i eksport og 77 pct. opfylder mindst én parameter. Tabel 4 Antal rådgivne virksomheder, der oplever vækst i perioden 3. kvartal kvartal 2009, fordelt på tilbud under VÆKSTmidt. Tjek på teknologi Udviklings- Vækst- Global og It til kompas Chef til leje sparring guide vækst 10 pct. vækst i omsætning 36 % 27 % 33 % 20 % 50 % 10 pct. vækst i eksport 26 % 18 % 25 % 33 % 50 % Positiv vækst i beskæftigelse 36 % 44 % 58 % 20 % 36 % 10 pct. vækst i værditilvækst 43 % 45 % 42 % 47 % 68 % Opfylder alle parametre N/A 5 % N/A N/A 18 % Opfylder mindst én parameter 69 % 62 % 67 % 60 % 77 % Antal observationer Kilde: Egne beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik udført af DAMVAD. Relevans mål Generelt viser resultaterne, at VÆKSTmidt programmet når sin målgruppe ud fra de opstillede kriterier. Konkret viser resultaterne at: VÆKSTmidt programmet når bredt ud til samtlige kommuner i Region Midtjylland. Der er dog en forholdsvis stor forskel i vejledningshyppigheden i forhold til antallet af tusinde virksomheder på tværs af de enkelte kommuner. Branchefordelingen viser, at målgruppen generelt imødekommes. 96 pct. af deltagerne falder inden for målgruppen. Fremstillingsvirksomheder er meget stærkt repræsenteret blandt de rådgivne virksomheder. Halvdelen af VÆKSTmidt deltagerne er fremstillingsvirksomheder mod omkring 10 pct. generelt i Region Midtjylland. Overrepræsentationen giver anledning til lavere forventninger til vækstmålene, da især fremstillingsvirksomhederne har været udsat for den økonomiske krise. 11

12 Virksomhederne er hovedsageligt mere end 3 år, og dermed rammes målgruppen. En oversigt over virksomhedernes alder viser, at 2 ud af 3 af de rådgivne virksomheder er veletablerede virksomheder, som er mere end 10 år gamle. Dog er 8 pct. af virksomhederne 3 år eller derunder. Generelt matcher de rådgivne virksomheder målgruppen, når der fokuseres på virksomhedens størrelse. Den primære målgruppe er virksomheder med ansatte, mens den sekundære målgruppe dækker mikro-virksomheder med mindre end 10 ansatte. 75 pct. af de rådgivne virksomheder har mellem 10 og 250 ansatte, mens 25 pct. har mindre end 10 ansatte. De rådgivne virksomheder er generelt større end smv erne i Region Midtjylland. Sammenligning med Vækstredegørelsen 2008 Vækstredegørelsen 2008 var den første samlede effektmåling af Væksthus Midtjyllands aktiviteter siden opstarten 1. januar Målingen er fuldstændigt dækkende for Væksthus Midtjyllands aktiviteter for perioden 1. januar 2007 til 30. juni Vækstredegørelsen dækkede de vejledte virksomheder, dvs. både vækstvirksomheder og iværksættervirksomheder samt programdeltagerne under STARTmidt og VÆKSTmidt. Resultaterne i Vækstredegørelsen dækker således både vejledte virksomheder, STARTmidt- og VÆKSTmidt-deltagere. Vækstredegørelsen præsenterer gennem deskriptiv statistik en række karakteristika for virksomhederne i de tre grupper. For VÆKSTmidt deltagerne viste karakteristikken, at 78 pct. af deltagerne havde mere end 10 ansatte, 73 pct. var et aktieselskab og godt 90 pct. var placeret inden for de private byerhverv. Det blev således konkluderet, at VÆKSTmidt i høj ramte målgruppen. Endvidere blev det konkluderet, at der burde være fokus på at sikre en større geografisk og branchemæssig spredning af VÆKSTmidt programdeltagerne. I Vækstredegørelsen for 2008 blev der desuden gennemført en måling af de vejledte virksomheders udvikling på centrale økonomiske parametre. Resultaterne fra sidste års vækstredegørelse gav nogle meget flotte væksttal for de vejledte virksomheder. Derfor kan der med rette forventes flotte væksttal for de virksomheder, der har modtaget specialiseret rådgivning. 12

13 Tabel 3 Effektmål for vejledte virksomheder for perioden Vækst i omsætning Vækst i værditilvækst Vækst i eksport Vækst i beskæftigelse per ansat + 8,5 % + 8,1 % + 9,8 % + 0,9 % Kilde: Vækstredegørelse 2008 for Væksthus Midtjylland. De flotte væksttal for de vejledte virksomheder var bedre end kontrolgruppen, og dermed var de med til at understrege, at Væksthus Midtjylland havde fat i den rigtige målgruppe af virksomheder. Men de flotte væksttal dækker også over en højkonjunktur, som gav gode vækstbetingelser for virksomheder. Resultaterne for de virksomheder, der har modtaget specialiseret rådgivning i 2008, viser nogle negative væksttal. Virksomhederne har med andre ord været inde i et vækstforløb, men de er, som andre danske virksomheder, blevet hårdt ramt af den økonomiske krise. Konjunkturerne er dermed kraftigt styrende for effektmålingens resultater. Hvilket er med til at understrege, at der også skal fokuseres på resultaterne for de rådgivne virksomheder sammenlignet med kontrolgruppen. 13

14 1 Indledning Effektevalueringen af VÆKSTmidt programmet har til formål at afdække to centrale spørgsmål for initiativet VÆKSTmidt: Relevans mål: Rammer VÆKSTmidt målgruppen? Effektmål: Virker programmet efter hensigten - oplever virksomhederne en effekt af at deltage? Der forventes at være en sammenhæng mellem de to spørgsmål, idet initiativet efterspørges pga. en forventet effekt. Desuden vil resultaterne af de to centrale spørgsmål være med til at dokumentere og synliggøre hvorvidt initiativet skaber effekt hos virksomheder med vækstpotentiale, herefter kaldet vækstvirksomheder. Rapporten skal dokumentere hvorvidt disse forventninger opfyldes. 1.1 VÆKSTmidt programmet VÆKSTmidt programmet har som formål at fremme vækstorienterede virksomheders udviklingsmuligheder. Det sker bl.a. ved at videreføre best practice fra lignende typer af programmer som eksempelvis VIVA i Viborg Amt og FUTURA i Ringkøbing Amt. Et mål med programmet er bl.a. at understøtte en indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder, dvs. at hente værdi til regionen via eksport. VÆKSTmidt programmet henvender sig til en bestemt type af virksomheder i regionen. Hvor et andet erhvervsudviklingsprogram, STARTmidt, fokuserer på vækstiværksættervirksomheder, så fokuserer VÆKSTmidt på vækstvirksomheder. Programmerne har fokus på virksomheder, der befinder sig i brancherne inden for de private byerhverv, dvs. bl.a. fremstillingsindustrien samt handels- og serviceindustrien. Yderligere er programmerne hovedsagligt møntet på små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder udgør en kerne i beskæftigelsesgrundlaget i regionen, og de fungerer som underleverandører for regionens store internationale koncerner. Derfor er udviklingen og facilitering af forholdene for disse virksomheder vigtige for den økonomiske udvikling i regionen. VÆKSTmidt programmet er specialiseret rådgivning til virksomheder. Det er sidste led i, hvad der kaldes erhvervsservicetragten, som beskriver tanken bag det enstrengede erhvervsservicesystem i Region Midtjylland. Set med en virksomheds øjne betyder et enstrenget system, at risikoen for en såkaldt wrong door 14

15 minimeres. Virksomheden skal kun henvende sig et sted for i princippet at få adgang til alle ydelser og muligheder inden for vejledning og specialiseret rådgivning. Tragten er beskrevet i figur 1.1. Figur 1.1: Erhvervsservicetragten i Region Midtjylland. Virksomheder Specialiseret vejledning (Væksthus Midtjylland) VÆKSTmidtprogram Problemløsning (private rådgivere og kapitalformidlere) Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af information fra Væksthus Midtjylland De enkelte værktøjer under VÆKSTmidt programmet dækker følgende områder: Strategi og ledelse Globalisering Teknologi og innovation Fokus for strategi- og ledelsesværktøjerne er først og fremmest at fremme virksomhedernes innovation og konkurrenceevne. Globaliseringen er rettet mod virksomhedernes internationalisering og deres eksport, et for mange mindre virksomheder uoverskueligt område, men yderst vigtigt for virksomhedernes muligheder for ekspansion. Det sidste område, teknologi og innovation, handler især om at fremme virksomhedernes teknologiske udvikling og produktinnovation. 15

16 Værktøjerne kan deles op i individuelle og kollektive forløb. Denne evaluering fokuserer alene på de individuelle forløb, da der ikke er datagrundlag for de kollektive forløb. Fordelingen af forløbene er skitseret i tabel 1.1. Tabel 1.1: Oversigt over værktøjer i VÆKSTmidt. Individuelt Kollektivt Strategi og ledelse: Strategi og ledelse: Chef til leje Plato Udviklingskompas Vækstsparring Globalisering og eksport: Globalisering og eksport: Global guide Globus Teknologi og innovation: Teknologi og innovation: It til vækst Tjek på teknologi Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af information fra Væksthus Midtjylland 1.2 Målgruppen for VÆKSTmidt programmet Målgruppen for VÆKSTmidt programmet kan derfor sammenfattes til at dække følgende gruppe af virksomheder, der skal være placeret i Region Midtjylland: Tabel 1.2: Målgruppen for VÆKSTmidt programmet. Brancher Private byerhverv Udvalgte brancher Virksomhedsstørrelse Små og mellemstore virksomheder Vækstudfordringer og operativ vækststrategi inden Virksomhedsalder for: Minimum 3 år Strategi og ledelse Globalisering IKT Kilde: DAMVAD 2010 på baggrund af information fra Væksthus Midtjylland Nationalt / internationalt potentiale Virksomheder med afsætningspotentiale ud af regionen. De private byerhverv dækker som udgangspunkt de brede branchegrupper: Fremstilling Bygge og anlæg Handel, hotel og transport IKT Erhvervsservice 16

17 I forlængelse af de private byerhverv er målgruppen for VÆKSTmidt desuden: Udvalgte brancher inden for landbrug, jagt og skovbrug, som bl.a. dækker maskinstationer, anlægsgartnerier samt servicevirksomhed inden for agerbrug og husdyravl. Anden servicevirksomhed uden nærmere angivelse. For de små og mellemstore virksomheder er der et primært fokus på virksomheder med mellem 10 og 250 ansatte. Det vil sige, at såkaldte mikrovirksomheder med mellem 0 og 9 ansatte er en sekundær målgruppe. Målgruppens virksomheder skal være mere end 3 år gamle. Der findes andre programmer under den regionale erhvervsservice, der er målrettet nyere virksomheder. I målgruppen er desuden virksomheder, som har en operativ vækststrategi, der rækker udenfor Region Midtjylland og samtidig kan vurderes at have et udviklingspotentiale. Dette kan dog ikke måles. 1.3 Resultatkrav for VÆKSTmidt-deltagerne For VÆKSTmidt programmet er der opstillet følgende resultatkrav for virksomhederne i forhold til en effektevaluering, jf. resultatkontrakten mellem bevillingsgiveren, Region Midtjylland, og operatøren, Væksthus Midtjylland: Omsætningen skal stige med mere end 10 pct. om året. Eksportomsætningen skal stige med mere end 10 pct. om året. Værditilvæksten skal stige med mere end 10 pct. om året. Væksten i beskæftigelsen skal være positiv. 1.4 Tidligere målinger af VÆKSTmidt Der er tidligere gennemført flere målinger af Væksthus Midtjyllands aktiviteter i forhold til de rådgivne virksomheder. Der er tale om 3 statusrapporter og en vækstredegørelse, der sammenfatter de 3 statusrapporter og perspektiverer resultaterne. 17

18 Statusrapport 1 fra november 2007 indeholder et statistisk billede af vejledte / visiterede virksomheder i Væksthus Midtjylland. Statusrapport 2 fra marts 2008 indeholder tillige en nulpunktsmåling mens 3. statusrapport fra august 2008 indeholder en effektmåling af de vejledte / visiterede virksomheder. I forlængelse af vækstredegørelsen er der foretaget en nulpunktsmåling af VÆKSTmidt deltagerne. Resultaterne fra vækstredegørelsen og 3. statusrapport tegnede et positivt billede af de vejledte virksomheders vækst i perioden De vejledte virksomheder havde generelt højere væksttal sammenlignet med øvrige små og mellemstore virksomheder. Resultatet var en indikation af, at Væksthus Midtjylland vejledte en gruppe af virksomheder, der var inde i et positivt vækstforløb. De meget positive resultater for perioden fra 2007 til 2008 kan i vid udstrækning tilskrives en højkonjunktur, der sluttede i efteråret Derfor er det forventeligt, at resultaterne fra denne rapport kommer til at vise forventelige negative / knap så positive udviklingstendenser. 18

19 2 Metode og dataindsamling for deltagerne i VÆKSTmidt I det følgende præsenteres det metodemæssige grundlag for effektmålingen. Metoden omhandler evalueringsmetode, de forskellige grupperinger af virksomheder der indgår i effektmålingen, de forskellige definitioner samt datagrundlaget, herunder en bortfaldsanalyse på programdeltagerne under VÆKSTmidt. 2.1 Evalueringsmetode Effektevalueringen af VÆKSTmidt programmet har til formål at afdække to centrale spørgsmål for initiativet VÆKSTmidt: Relevans mål: Rammer VÆKSTmidt målgruppen? Effektmål: Virker programmet efter hensigten - oplever virksomhederne en effekt af at deltage? Relevans mål Det er muligt at give en vurdering af, om VÆKSTmidt deltagerne matcher målgruppen. Der findes en række kriterier for afgræsningen af målgruppen for VÆKSTmidt. Kriterierne er nærmere beskrevet i det foregående afsnit. Alle målene er kvantitativt operationaliserbare via statistik på de deltagende virksomheder, dog med undtagelse af vurderingen af virksomhedernes vækstpotentiale og om virksomhederne har en operativ vækststrategi. Hvorvidt virksomhederne falder inden for målgruppens brancher afgøres ved hjælp af en branchekarakteristik. Målgruppens alder afgøres via virksomhedernes etableringsår. Hvorvidt der er tale om SMV er afgøres ved antallet af beskæftigede i virksomheden. Slutteligt afgøres vurderingen af virksomhedernes vækstpotentiale via deres selskabsform. For virksomheder, der har modtaget rådgivning i 2009, er det desuden muligt at se på deres vækstprofil fra 2008 til 2009, og dermed afgøre om de er inde i et vækstforløb. Relevans målet afgøres således ud fra, om karakteristikken af virksomhederne matcher kriterierne for målgruppen på baggrund af statistiske opgørelser. 19

20 Effektmål Effektmålene fokuserer på, om virksomhederne oplever en effekt af at deltage. De væksttal, der benyttes i Vækstredegørelsen, er for de rådgivne virksomheder udregnet ved at tage udgangspunkt i deres situation i 3. kvartal 2008 og se hvad deres økonomiske aktivitet var indtil da. Herefter sammenlignes resultatet med virksomhedernes aktiviteter frem til og med 3. kvartal Der arbejdes altså med en vækstperiode på et år fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal Følgende formel viser dette matematisk: Y = n, m n, m X j, i,2009 j, i,2008 j, i=! j, i=! n, m j, i=! X X j, i,2008 Hvor j er en kommune eller branche og i er den enkelte virksomhed. X dækker den økonomiske aktivitet og Y er væksten. 2.2 Grupper af virksomheder Der arbejdes i Vækstredegørelsen med 3 typer af virksomheder: VÆKSTmidt deltagere Vejledte virksomheder i Væksthuset Kontrolgruppe VÆKSTmidt programdeltagere. Programdeltagerne dækker de virksomheder, der i 2008 og 2009 har modtaget rådgivning i forbindelse med VÆKSTmidt programmet. For Vækstmidtvirksomhederne er eneste krav, at de er etableret i 2004 eller tidligere og fortsat er aktive i tredje kvartal Vejledte virksomheder i Væksthuset. EBST udarbejder en effektmåling, der dækker vejledte virksomheder i Væksthus Midtjylland. Resultaterne fra denne effektmåling indgår som benchmark for resultaterne fra de rådgivne virksomheder. De rådgivne virksomheder indgår i denne gruppe. Væksthuset har ønsket en sammenligning af udviklingen i de to populationer med udviklingen i SMV er generelt i Regionen. Sammenligningen tager afsæt i databasen over små og mellemstore virksomheder i regionen. Databasen er 20

Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008.

Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008. Oktober 2008 Vækstredegørelse for Væksthus Midtjyllands aktiviteter 1. januar 2007 30. juni 2008. - En del af evalueringen af de regionale programmer STARTmidt og VÆKSTmidt. Udarbejdet for Væksthus Midtjylland

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere