Regnskabsberetning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsberetning 2007"

Transkript

1 Regnskabsberetning 27

2 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering på væsentlige områder 13 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og nøgletal 16 Kommunens årsregnskab 27 Anvendt regnskabspraksis 36 Driftsregnskab 45 Balancen 47 Pengestrømsopgørelse 49 Noter til driftsregnskab 5 Bilag til regnskabsberetningen 59

3 side 2 Borgmesterens forord Fire blev til én 27 vil først og fremmest blive husket som året, hvor de tidligere Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup kommuner smeltede sammen til én ny storkommune. Kommunen blev født den 1. januar 27, hvor den kom ud i dagens lys med ca. 48. borgere og fik navnet Skive Kommune. Som ny kommune var der nok at tage fat på, men vi var parate til at møde borgerne og erhvervslivet som en moderne og serviceminded virksomhed, selv om det siges, at det tager ligeså lang tid at planlægge en reform, som det tager at gennemføre den. Der skal derfor lyde en stor tak til alle ansatte ved Skive Kommune, som alle har ydet en særlig indsats i det forgangne år. Byrådet vil gerne fortsætte den klare udviklingsstrategi, for fortsat at kunne fastholde et godt kommunalt serviceniveau. Den gode geografiske beliggenhed skal bruges aktivt til at tiltrække flere borgere. Samtidig skal en fornuftig erhvervspolitik sikre, at der til stadighed opstår nye virksomheder i lokalområdet. Regnskabsretning 27 Regnskabsberetningen du sidder med er det første regnskab i Ny Skive Kommune. Det var spændende at se, om den nye kommune havde lagt et budget, der ville vise sig at holde. For Skive Kommunes vedkommende kan vi nu slå fast, at regnskabet for den nye koncern Skive Kommune ser endog rigtig godt ud. Skive Kommune, den 15.maj 28 Borgmester Flemming Eskildsen

4 side 3 Kommuneoplysninger Kommune Skive Kommune Torvegade 1 78 Skive Telefon: Telefax: CVR-nr. Hjemmeside: Hjemsted: Skive Regnskabsår: 1. januar december 27 Kommunalbestyrelse Flemming Eskildsen (V) Peter Chr. Kirkegaard (V) Per Jeppesen (A) Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester A. Socialdemokratiet Per Jeppesen Peder Christensen Per Nørgaard Jan Dyhrberg Andersen Frede Frandsen Kirsten Jørgensen Inga Emborg Ole Priess Søren Christensen Kurt Bertelsen Berit Kjølhede Bente Østergaard

5 side 4 B. Det Radikale Venstre Åge Dahl C. Det Konservative Folkeparti Else Theill Sørensen Frede Skovsted F. Socialistisk Folkeparti Anders Bøge O. Dansk Folkeparti Inge Lise Lyse V. Venstre Flemming Eskildsen Peder Chr. Kirkegaard Jens Peder Hedevang Gert Refsgaard Jepsen Mildred Fog Morten Enggaard Linda Bak Jørgen Haugaard Peter Østergaard Knud Bjerre Anna-Lise Vestergaard Arne Bisgaard Jens Jørn Justesen Uden for partierne Leo B. Rasmussen

6 side 5 Direktion Per Mathiasen Lars Yde Per Nors Inglev Jensen Erland A. Nielsen Ole Jørgen Jensen Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Børne- og familiedirektør Social- og arbejdsmarkedsdirektør Erhvervs- og kulturdirektør Teknisk direktør Revision BDO Kommunernes Revision Krumtappen 2 25 Valby

7 side 6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 27 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 27. maj 28 Borgmester Kommunaldirektør

8 side 7 Revisionspåtegning Herning, den XX. august 28 KOMMUNERNES REVISION A/S Chefrevisor / Ledende revisor

9 side 8 Introduktion Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning I forbindelse med kommunesammenlægningen ved årsskiftet 26/27 var der i kommunerne, hos KL og i medierne en tydelig spænding at fornemme. Var fordelingen af ressourcerne regionerne/kommunerne imellem korrekt? Havde de nye kommuner lagt et budget, der ville vise sig at holde? Førstnævnte spørgsmål stiller mange sig stadig og sidstnævnte spørgsmål søges besvaret i denne regnskabsberetning. For Skive Kommunes vedkommende kan man nu slå fast at regnskabsresultatet må betragtes som tilfredsstillende. Styringsmæssigt har Skive Kommunes første år været præget af fokus på økonomisk konsolidering og sikker drift og dette med en vis succes. Skatteudskrivningen. Flere forhold har afgørende indflydelse på størrelsen af den kommunale skatteudskrivning. Det drejer sig først om fremmest om følgende: Størrelsen og udviklingen i borgernes skattepligtige indkomster (udskrivningsgrundlaget). Størrelsen og udviklingen i generelle tilskud fra staten. Befolkningsudviklingen i de forskellige aldersgrupper, dels de grupper der betaler skat, og dels de grupper der efterspørger kommunale serviceydelser. Serviceniveauet på de forskellige driftsområder. Investeringsniveauet/-behovet i forbindelse med vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende anlæg og mulighed for igangsætning af nye anlæg. Når Byrådet fastsætter skatteprocenten tages der hensyn til ovenstående og til målet om, at udskrivningsprocenten skal være konkurrencedygtig i forhold til omkringliggende kommuner. Under den nuværende regering er der dog indført skattestop, hvilket begrænser Byrådets muligheder for at justere skatteprocenten. Skatteprocenten var i Skive Kommune 24,79 og grundskyldspromillen 2,68 i 27. Skatteprocenten er beregnet som et vejet gennemsnit af de fire sammenlagte kommuners skatteprocenter tillagt den tidligere amtsskatteprocent. Regnskabsresultat (udgiftsbaseret) Som tidligere nævnt må det første regnskab i Ny Skive Kommune betragtes som tilfredsstillende.

10 side 9 Resultatopgørelse: Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Korrigeret budget ekskl. overførsler til 28 Korrigeret budget inkl. overførsler til 28 Regnskab 27 Indtægter 2.41,8 2.51,1 2.51,1 2.47,8 Driftsudgifter ,7-2.56,8-2.2, ,8 Renter -12,2-12,2-12,2-9,4 Resultat af ordinær drift 49,9-17,9 36,7 38,5 Anlægsudgifter -3, -132,4-84,3-84,5 Jordforsyning -,1-6,4 8,4 9,9 Resultat skattefinansieret område 19,8-156,8-39,3-36,1 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 31,5 35,2 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-42,6-16,4-16,1 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3-11,1 15,1 19,1 Resultat i alt 18,6-167,9-24,2-16,9 Negative tal angives med Forskellen mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 viser en mindre udgift på 7,3 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 38,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 36,7 mio. kr. Resultatet af jordforsyningen viser et overskud på 9,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 8,4 mio. kr. Resultatet af de skattefinansierede anlæg viser en samlet udgift på 84,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med en samlet udgift på 84,3 mio. kr. Herefter viser resultatet af det samlede skattefinansierede område et underskud på 36,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 39,3 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne viser i det udgiftsbaserede regnskab et overskud på 19,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 15,1 mio. kr. Skive, Spøttrup og Sundsøre Kommunes vandforsyning er i 27 udskilt i et selvstændig aktieselskab og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode.

11 side 1 Årets samlede resultat viser et underskud på 16,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 24,2 mio. kr. I bilagsoversigten er forbruget sammenholdt med såvel det oprindelige som det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler, specificeret på bevillingsniveau. Finansiering. Som finansieringskilde af de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter er kommunernes muligheder først og fremmest skatteindtægter og bloktilskud fra staten. Dækker disse indtægter ikke udgifterne er andre muligheder kassefinansiering eller låneoptagelse, hvis besparelser skal undgås. Skive Kommune valgte for 27 selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, da det blev vurderet som den bedste løsning for kommunen. De samlede indtægter, som skal finansiere de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter udgør 2.47,8 mio. kr. mod budgetteret 2.41,8 mio. kr. (korrigeret budget 2.51,1 mio. kr.). Langt den største del af finansieringen er skatteindtægter, hvor der er indtægter på 1.545,2 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Generelle tilskud, som består af bloktilskud fra staten og mellemkommunale udligningsordninger udgør i regnskab 27 i alt 56 mio. kr. mod 496,6 mio. kr. i det oprindelige budget (korrigeret budget 56 mio. kr.). Forskellen i forhold til det oprindelige budget skyldes bl.a. midtvejsreguleringen. Momsudligningen viser et underskud på 3,5 mio. kr. Dette skyldes, at regnskabspraksis vedrørende moms på byggemodning fra regnskab 27 er ændret til, at al moms vedr. byggemodninger afregnes hvert år, mod tidligere først når udstykningen var afsluttet. Nettorenteudgiften har været noget mindre end oprindelig budgetteret. I det oprindelige budget blev der indregnet 12,2 mio. kr. i nettorenteudgifter, mens regnskabet viser 9,4 mio. kr. Det forbedrede resultat på rentesiden skyldes en kombination af stigende gennemsnitslikviditet og stigende renteafkast af gældsplejen i realkreditobligationer og investeringsbeviser. Derudover har der været indtægter som følge af salget af FBS Kommuneforsikring på 9,8 mio. kr., hvilket ikke var medtaget i det oprindelige budget. Likviditet og lån. En kommunes styrke vurderes traditionelt ud fra størrelsen af kassebeholdningen pr. 31. december. Beholdningen udgør dog kun et lille og tilfældigt billede af det økonomiske ståsted. Det er væsentlig, at kassebeholdningen på kort sigt har styrke til at dække det løbende likviditetsbehov, hvilket også er et af Byrådets mål i den økonomiske politik.

12 side 11 Kassebeholdningen udgør 95,9 mio. kr. pr. 31. december 27 og det er en forbedring på 17,2 mio. kr. Hertil skal lægges det midlertidige deponerede beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 27. Den gennemsnitlige likviditet har i 27 været 188,9 mio. kr. inkl. deponering. Kommunens kassebeholdning (likvide aktiver og værdipapirer) består af tre elementer: Den egentlige kommunekasse, der skal bruges til skattefinansierede opgaver Forsyningsvirksomhedernes beholdning, der kan bruges til kloak- og rensningsanlæg, renovation- og tømningsområdet Kirkens beholdning Fordelingen af beholdningen er sådan, at forsyningsområdets tilgodehavende er 36,3 mio. kr. og kirkens beholdning 5,6 mio. kr., hvilket betyder at Kommunen har en positiv beholdning på 111,2 mio. kr. Kommunen har i 27 optaget lån for i alt 39,8 mio. kr. Heraf vedrører 19,6 mio. kr. låneoptagelse vedr. Roslev Ældrecenter samt 13 mio. kr. lånetidsforlængelse. Kommunens samlede langfristede gæld er på 699,3 mio. kr. ultimo 27, stort set svarende til saldoen primo 27. Den skattefinansierede andel af gælden udgør 42,4 mio. kr., mens resten 278,9 mio. kr. er gæld til ældreboliger. Afdrag og renter på ældreboliglån bliver betalt via husleje fra beboerne og ydelsesstøtte fra staten og belaster derfor ikke skatteudskrivningen. Afdragsmæssigt var der oprindelig budgetteret med 21,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et afdrag på 3,7 mio. kr. ved en omlægning og løbetidsforlængelse af et lån på 1,74 mio. euro. Afdragsprofil Skive kommune Restgæld på lån Restgæld heraf: ældreboliger mv.

13 side 12 Udvikling i de likvide aktiver i perioden december 25 til marts 28 Likviditeten dec mar. 28, Heraf deponering på 57,2 m io. kr hele 1. kr jan-6 mar-6 maj-6 jul-6 sep-6 nov-6 jan-7 Likviditet, ultimo måneden bogført mar-7 Gennemsnitlig likviditet 12 måneder maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Oversigt over overførsler I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder ligger stabilt over de som minimum ønskede 87 mio. kr. I denne sammenhæng er overførslerne en vigtig parameter, og i nedenstående tabel ses derfor følgende historiske overførsler. Mio. kr. 24->5 25->6 26->7 27->8 Drift 55,3 47,8 58,6 54,6 Anlæg 68,1 93,9 1,8 89 I alt drift og anlæg 123,4 141,7 159,4 143,6 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-34,7 Finansforskydninger 4,3 4,6 3,7 I alt 15,6 137,5 156,5 18,9

14 side 13 Mål og evaluering på væsentlige områder Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune. Dette gøres ved at definere pejlemærker, der danner grundlag for den økonomiske kurs, der sættes for Kommunen de kommende år. Den økonomiske kurs er en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således at Kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Den økonomiske politik omhandler: Den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik Skive Kommune har i den økonomiske politik fastlagt en række centrale pejlemærker i kommunens økonomistyring. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 85 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ved udgangen af 27 knap 19 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. Skatterne for 27 har været centralt fastlagt til højst at måtte udgøre 24,79% for udskrivningsprocenten og 2,68 o /oo for 27 svarende til et gennemsnit af de 4 sammenlagte kommunernes skatteprocenter for Driftsudgifter og økonomisk styring Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. I aftalen mellem regeringen og KL for 27 er der forudsat en realvækst på,25%. Realvæksten i regnskab 27 udgør,2% mod budgetteret -,4%. Forskellen kan bl.a. tilskrives et merforbrug på 7,3 mio. kr. af overførslerne svarende til,45% af serviceudgifterne. 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. På grund af meget store afdrag

15 side 14 samt varierende anlægsaktiviteter kan målsætningen formentlig ikke realiseres inden for den 4-årige planperiode. Målsætningen vil derfor være 1. kr. pr. indbygger svarende til 48 mio. kr. Det ordinære driftsresultat udgør 38,5 mio. kr. i regnskab Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et bruttoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 4 mio. kr. over årene. I 27 er der afholdt udgifter på 84,5 mio. kr. Der er således bl.a. afholdt udgifter til ældrecentre, boenheder på handicapområdet, renovering af rådhustorvet og gågader i Skive By, vejrenoveringer, stier, byudviklingsprojekter, Sparbank Vest Arena, skolerenoveringer samt det nye bibliotek/rådhus. 6. Den langfristede gæld Målsætningen er, at anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld reduceres med minimum 1 mio. kr. netto årligt. I 27 er der en nettolåneoptagelse på 9 mio. kr., hvoraf 19 mio. kr. vedr. ældreboligområdet. Excl. ældreboligerne, der finansieres over huslejen, er der således tale om nettoafdrag på 1 mio. kr. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Spildevandsanlæg Renovation Kultur-, Erhvervs-, Fritids- og Turismeudvalget Boligstøtte Erhverv og turisme By og landsbyudvikling Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice

16 side 15 Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Social- og Ældreudvalget Socialområdet/handicappede Ældre Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhedsudvalget Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter

17 side 16 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN: TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Park og Vej For Park og Vej blev 27 et meget hektisk og turbulent år med rigtig mange nye udfordringer. Fra 1. januar 27 skulle borgerne helst opleve den samme service som , en opgave af næsten umenneskelige dimensioner. Både i administrationen og på entreprenørgården skulle mange funktioner og arbejdsopgaver udføres af andre medarbejdere fra 4 kommuner og 1 Amt, idet organisationen var under opbrud og forandring, med harmonisering og samkøring af mangeartede arbejdsrutiner. Der blev fra alle sider gjort et formidabelt stykke arbejde for at få enderne til at nå sammen og det lykkedes da også, næsten! Vi skal ærligt indrømme at ikke alle opgaver blev løst lige tilfredsstillende fra dag 1, men det var tæt på og det selvom hele Danmark og dermed også Skive var i byggehumør og skreg efter nye byggemodninger. Igangværende byggemodninger blev færdige, nye startet op, bl.a. Husvej på Fur, 2. etape af Ydunsvej i Glattrup, Bilstrupparken i Bilstrup og Jernbanevej i nr. Søby. Vejdrift og anlæg Park og Vej udførte masser af opgaver i 27. Med et forholdsvist stort asfaltbudget blev flere landevejsstræk og pladser vedligeholdt med nye slid-og bærelag, afstribning, rabatter, samt afvandingsforanstaltninger. Serviceopgaver med fejning og renholdelse opretholdt. Forhøjelse af digerne i Skive by blev påbegyndt. Det grønne område På det grønne område bestod året af store rydnings- og udtyndingsopgaver, samt restaurering af bl.a. Svanedamssøen i Krabbesholm. Ved Feldingbæk parkområdet blev der foretaget forskønnelse og udtynding af et område ud mod Nørre Boulevard, hvor der fortsat i 28 forberedes en større rydnings- og genplantningsopgave af et 2 ha. stort område. Strandtangen Området ved Strandtangen blev i forbindelse med færdiggørelse af projektet, Maritime drømme total renoveret, med nyt muldlag og græs, nyt sand på selve strandarealet og der blev opstillet borde, bænke og grillpladser. I samme forbindelse blev parkeringspladsen foran Strandtangen asfalteret.

18 side 17 Planafdelingen I forbindelse med kommunesammenlægningen er det politisk vedtaget at adskille planlægningsfunktionerne i to selvstændige afdelinger, således at lokalplanlægning, byfornyelse og landzoneadministration m.v. varetages i Teknisk Forvaltning, mens den overordnede kommuneplanlægning varetages af Afdelingen for By- og Landsbyudvikling i Breum i samarbejde med Teknisk forvaltning. Det har således medført nogle startvanskeligheder, bl.a. set i lyset af to geografisk adskilte enheder, men efterhånden er der nu etableret et hensigtsmæssigt samarbejde. Team Plan har i 27 deltaget aktivt i flere ad hoc grupper omkring udarbejdelsen af en Planstrategi for kommunen, og efterfølgende har fagområdet deltaget i arbejdsgrupper omkrig udarbejdelsen af kommuneplantillæg og tilhørende debatoplæg. En af de mere ressourcekrævende opgaver har været kommuneplantillæg nr. 41 Midtbyplanen. En følge af kommunesammenlægningen har også medført en anden geografisk struktur end tidligere, og det har betydet et langt større antal landzonesager end hidtil, som har skullet udføres med stort set samme antal medarbejdere. I 27 er der udarbejdet 11 nye lokalplaner, som er vedtaget af Byrådet, og der er hele tiden planer under løbende udarbejdelse. Inden for det seneste år er der meddelt ca. 8 landzonetilladelser, og hertil kommer behandling af sager, hvor der enten er meddelt afslag, eller det er vurderet, at der ikke kræves landzonetilladelse. Endvidere arbejder Planafdelingen bl.a. med administration af lokalplaner, dispensationer i henhold til planlovgivningen, skilte- og facadesager, byfornyelse, helårsbeboelse i sommerhusområder, varmeplanlægning m.v. 27 har været et vanskeligt og turbulent år for Planafdelingen. Året har desværre været præget af en konstant underbemanding, idet det har været svært at fastholde medarbejdere samtidig med, at det har vist sig uhyre vanskeligt at tiltrække nye planlæggere til Ramsing. Fagområdet har også på det seneste oplevet stor udskiftning i ledelsen, idet både teamleder og afdelingschef har forladt organisationen, så fagområdet står p.t. uden teamleder. Det har medført, at mange igangværende sager ikke har kunnet afsluttes på tilfredsstillende vis, så Planafdelingen står lige nu over for store udfordringer med at fastholde medarbejdere og motivation.

19 side 18 Natur- og Miljøforvaltningen 27 har været præget af kommunalreformen, hvor kommunens Natur og Miljøafdeling fik en stor pakke opgaver fra det tidligere Viborg Amt. Medarbejderstaben er sammensat af medarbejdere fra kommunerne, amtet, miljøcentrene i Viborg og Thisted, samt en del nye medarbejdere. Hvor medarbejderne kunne samarbejde optimalt fra første dag, har sammenkøring af registrene og datasystemerne haft en langt sejere start. Udover opgavepakken fra kommunerne og amtet, blev der vedtaget en ny lov om et kvalitetssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, som afdelingen er ved at få indarbejdet i den daglige sagsbehandling. Endvidere blev der over årsskiftet indført en ny lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug. Det har været en meget stor udfordring at planlægge administrationen af denne lov, samtidig med en rettidig og fyldestgørende sagsbehandling af landbrugets ansøgninger. Der er givet miljøgodkendelser, som giver landbruget plads til fortsat udvikling uden at det skaber væsentlige ulemper for naboer eller det omgivende miljø i øvrigt. En anden opgave, som har haft stor opmærksomhed i kommunen er miljøgodkendelsen af Skive Fjernvarme. Her er det lykkedes at få miljøgodkendelsens vilkår tilpasset og udført, således at naboernes klager kunne imødekommes. Bygningsafdelingen Team Kommunal Ejendom 27 har som år 1 efter kommunalreformen båret præg af, at mange forskellige elementer skulle stykkes sammen til en helhed, og det er der gået en del tid med. På ejendomsområdet administrerer Bygningsafdelingen nu ca. 125 ejendomme til almindelig vedligeholdelse, og det har såvel på det bygningsfaglige som det økonomiske været vanskeligt at skabe det nødvendige overblik, fordi der på området har hersket usikkerhed både om bevillingers størrelse og rådighed og om hvilke bygninger, kommunen fik overdraget fra amtet. Trods disse vanskeligheder har vi i 27 anvendt stort set hele rammen på ca. 1 mio. kr. til forskellige vedligeholdelsesprojekter. Ud over disse almene projekter har fagområdet i 27 deltaget i forskellige andre aktiviteter i forbindelse med nybyggeri, udarbejdelse af helhedsplaner for skolebygninger og specielt deltagelse i styregruppe for det nye rådhus og bibliotek.

20 side 19 Team EBF Fagområdet finansieres hovedsagelig ved lånoptagelse, der indirekte betales af de driftsbesparelser, der opnås ved gennemførelsen af de enkelte projekter. I 27 er anvendt mange ressourcer på at registrere de tekniske installationer i alle de bygninger, der ikke tidligere har været omfattet af Energibesparende Foranstaltninger. Det er med andre ord samtlige bygninger fra de oprindelige 3 små kommuner samt fra amtet. Der planlægges og gennemføres løbende nye energibesparende foranstaltninger, herunder ikke mindst etablering af en automatisk energiregistrering. Desuden arbejder fagområdet med vedligeholdelse af samtlige kommunale tekniske anlæg, herunder især rengøring af ventilationskanaler, aggregater og riste. Team Byggesag Byggesagsbehandlingen er blevet koordineret fra 4 til 1 kommune samtidig med, at megen ny lovgivning og nye IT-systemer er blevet indarbejdet. Alligevel har vi præsteret på rekordtid at få etableret en af landets hurtigste sagsbehandlingstider hvad angår ukomplicerede byggesager, og det har Bygningsafdelingen fået megen ros for blandt eksterne samarbejdspartnere. Der har været en høj økonomisk aktivitet, og det har fået antallet af byggesager til at vokse støt de seneste år. Der er i 27 indgået 1.28 byggesager, hvilket har medført en indtægt på ca. 1,7 mio. kr. i byggesagsgebyr. Et nyt landsdækkende BBR-register har været under opsejling i længere tid, og det er blevet udskudt flere gange, hvilket afstedkommer vanskeligheder i forbindelse med den daglige ajourføring af systemet. Der er samlet registreret ejendomme med bygninger i BBR-registret. Den samlede ejendomsværdi var i 27 på ca. 31,4 mia. kr., og grundskylden var på 6,1 mia. kr. Der blev opkrævet ejendomsskat for i alt 94,9 mio. kr. Endelig opkræves forbrugsafgifter for vand, spildevand og renovation. I 27 har der som følge af kommunalisering af en del af opgaverne været vanskeligheder og forsinkelser i forbindelse med konverteringen, hvilket har medført forskudte og anderledes sammensatte opkrævninger til borgerne. Der er medgået en del tid med at rådgive borgerne om disse forhold, hvorfor arbejdsfunktionerne på dette område har været ganske hårdt belastet, men vi mener nu at være kommet nogenlunde på plads med de nye systemer. Den samlede opkrævning har i 27 været på 165,1 mio. kr.

21 side 2 Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen er bredt sammensat af alle forsyningsområder inden for vand, spildevand og renovation. Et vigtigt funktionsområde af mere intern karakter er hele den geografiske databehandling, som er placeret i et Team Kort og GIS i Forsyningsafdelingen. Endelig beskæftiger Forsyningsafdelingen sig med havn og Færgeri på Fur, der har gennemlevet et turbulent år, idet det har været vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere til at betjene Fur-færgen, der som bekendt sejler i døgndrift. 27 har været et turbulent år. Knap var kommunesammenlægningen igangsat, inden ny lovgivning har medført en selvstændig selskabsdannelse af de enkelte forsyningsområder. Det betyder, at vandforsyningen allerede er udskilt i et selvstændigt selskab, og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode. Herefter vil vejen formentlig være banet for en selskabsgørelse af renovationsområdet, så fremtiden synes at være noget usikker for Forsyningsafdelingen, der næppe vil kunne opretholdes som en selvstændig afdeling, når forsyningsområderne er udskilt. KULTUR OG BORGERSERVICE By- og Landsbyudvikling Området omhandler landsbyudvalgets aktiviteter. Landsbyudvalget består af 11 personer - heraf 5 politikere og 6 borgervalgte. Udvalget blev endelig sammensat i foråret 27 gennem valg i 6 lokalområder. Udvalget afholdte 1. møde ultimo maj 27 og afholdte i 27 i alt 3 møder. Der er bevilget endeligt tilskud til 11 projekter samt principgodkendelse til yderligere 6 projekter, som arbejder med at fremskaffe ekstern finansiering. Der er i 27 kun udbetalt tilskud til 3 projekter. 15 af projekterne er bevilget et tilskud på mellem 1.,- kr. og 1.,- kr. Mens 2 projekter er bevilget et tilskud på hver 5.,- kr. Der er nedsat en forsamlingshusgruppe med repræsentanter fra alle 33 forsamlingshuse i kommunen. Gruppen afholdte 3 møde i 27. Af landsbyudvalgets budget er der afsat 9.,- kr. til forsamlingshusene - og som forsamlingshusgruppen er med til at disponere over. Der er i 27 lavet et stort arbejde med henblik på at harmonisere ordningerne fra de 4 gamle kommuner. Forsamlingshusgruppen har besluttet at anvende 5.,- kr. til faste tilskud (svarende til 15.,- kr. pr. forsamlingshus), 2.,- kr. til forbedring af bygningerne (efter ansøgning) samt 2.,- kr. til aktiviteter (efter aktivitetsniveau).

22 side 21 Kultur Årets højdepunkt såvel kulturelt som arbejdsmæssigt var Regentparrets og Dannebrogs besøg i Skive den 14. september. Denne spændende udfordring blev klaret med gå på mod og højt humør. Buen blev ressourcemæssigt spændt hårdt, men glæden over et vellykket arrangement overstrålede langt strabadserne, da det hele var overstået. Besøget blev gennemført til alles tilfredshed, og regnskabet balancerede med en udgift svarende til det niveau, som var forventet. Udgiften beløb sig til ca. 1,2 mill. kr. Succesen med anlægskoncerterne fortsatte med uformindsket styrke, og takket være store lokale sponsorater blev to af disse for første gang henlagt til byparken i Jebjerg, og dette med stor succes. På den øvrige del af det kulturelle område har sammenlægningen af de nuværende museer og arkiverne til Museum Salling optaget en hel del af forvaltningens tid, ligesom det har været fulgt med stor interesse af offentligheden og interessenterne. Der er blevet ansat en direktør og sammenlægningen starter officielt den 1. januar 28. Den gamle kulturregion Salling Fjends blev nedlagt ved årsskiftet 26/27 og kulturregionens bestyrelse arbejder ihærdigt på at finde nye samarbejdspartnere, så kulturregionen kan fortsætte sit virke, når overgangsreglerne udløber. Idræt Idrætsområdet har været meget præget af overgangsregler i 27 så regelgrundlaget fra de 4 gamle kommuner kunne harmoniseres. Der blev oprettet en overgangspulje på kr. 4. så foreninger der har haft store tab på Skiveordningen 27 har mulighed for at søge af denne pulje. Når regnskabsresultaterne for 27 er indsendt til kommunen, vil forvaltningen i samarbejde med Skive Idrætssamvirke se på ansøgningerne og fordele puljen. Det økonomiske tilskud til hallerne blev radikalt ændret, så der i december 27 blev godkendt en helt ny model, der byggede på objektive kriterier og var gennemskuelig for alle parter. Modellen indeholder et grundtilskud, et finansieringstilskud på 85 pct. og et tilskud der er opgjort ud fra m2 i de lokaler hvor der gives tilskud. Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet har i lighed med andre områder været præget af harmoniseringer, så storkommunens foreninger kunne få udbetalt tilskud efter samme regelsæt. Derudover har forvaltningens arbejde bl.a. været præget af to store udvidelser, idet Bokseklubben Limfjord så dagens lys og fik godkendt lejeaftale i private lokaler og der

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 Korrigeret september 28 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere