Regnskabsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsberetning 2007"

Transkript

1 Regnskabsberetning 27

2 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering på væsentlige områder 13 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og nøgletal 16 Kommunens årsregnskab 27 Anvendt regnskabspraksis 36 Driftsregnskab 45 Balancen 47 Pengestrømsopgørelse 49 Noter til driftsregnskab 5 Bilag til regnskabsberetningen 59

3 side 2 Borgmesterens forord Fire blev til én 27 vil først og fremmest blive husket som året, hvor de tidligere Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup kommuner smeltede sammen til én ny storkommune. Kommunen blev født den 1. januar 27, hvor den kom ud i dagens lys med ca. 48. borgere og fik navnet Skive Kommune. Som ny kommune var der nok at tage fat på, men vi var parate til at møde borgerne og erhvervslivet som en moderne og serviceminded virksomhed, selv om det siges, at det tager ligeså lang tid at planlægge en reform, som det tager at gennemføre den. Der skal derfor lyde en stor tak til alle ansatte ved Skive Kommune, som alle har ydet en særlig indsats i det forgangne år. Byrådet vil gerne fortsætte den klare udviklingsstrategi, for fortsat at kunne fastholde et godt kommunalt serviceniveau. Den gode geografiske beliggenhed skal bruges aktivt til at tiltrække flere borgere. Samtidig skal en fornuftig erhvervspolitik sikre, at der til stadighed opstår nye virksomheder i lokalområdet. Regnskabsretning 27 Regnskabsberetningen du sidder med er det første regnskab i Ny Skive Kommune. Det var spændende at se, om den nye kommune havde lagt et budget, der ville vise sig at holde. For Skive Kommunes vedkommende kan vi nu slå fast, at regnskabet for den nye koncern Skive Kommune ser endog rigtig godt ud. Skive Kommune, den 15.maj 28 Borgmester Flemming Eskildsen

4 side 3 Kommuneoplysninger Kommune Skive Kommune Torvegade 1 78 Skive Telefon: Telefax: CVR-nr. Hjemmeside: Hjemsted: Skive Regnskabsår: 1. januar december 27 Kommunalbestyrelse Flemming Eskildsen (V) Peter Chr. Kirkegaard (V) Per Jeppesen (A) Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester A. Socialdemokratiet Per Jeppesen Peder Christensen Per Nørgaard Jan Dyhrberg Andersen Frede Frandsen Kirsten Jørgensen Inga Emborg Ole Priess Søren Christensen Kurt Bertelsen Berit Kjølhede Bente Østergaard

5 side 4 B. Det Radikale Venstre Åge Dahl C. Det Konservative Folkeparti Else Theill Sørensen Frede Skovsted F. Socialistisk Folkeparti Anders Bøge O. Dansk Folkeparti Inge Lise Lyse V. Venstre Flemming Eskildsen Peder Chr. Kirkegaard Jens Peder Hedevang Gert Refsgaard Jepsen Mildred Fog Morten Enggaard Linda Bak Jørgen Haugaard Peter Østergaard Knud Bjerre Anna-Lise Vestergaard Arne Bisgaard Jens Jørn Justesen Uden for partierne Leo B. Rasmussen

6 side 5 Direktion Per Mathiasen Lars Yde Per Nors Inglev Jensen Erland A. Nielsen Ole Jørgen Jensen Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Børne- og familiedirektør Social- og arbejdsmarkedsdirektør Erhvervs- og kulturdirektør Teknisk direktør Revision BDO Kommunernes Revision Krumtappen 2 25 Valby

7 side 6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 27 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 27. maj 28 Borgmester Kommunaldirektør

8 side 7 Revisionspåtegning Herning, den XX. august 28 KOMMUNERNES REVISION A/S Chefrevisor / Ledende revisor

9 side 8 Introduktion Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning I forbindelse med kommunesammenlægningen ved årsskiftet 26/27 var der i kommunerne, hos KL og i medierne en tydelig spænding at fornemme. Var fordelingen af ressourcerne regionerne/kommunerne imellem korrekt? Havde de nye kommuner lagt et budget, der ville vise sig at holde? Førstnævnte spørgsmål stiller mange sig stadig og sidstnævnte spørgsmål søges besvaret i denne regnskabsberetning. For Skive Kommunes vedkommende kan man nu slå fast at regnskabsresultatet må betragtes som tilfredsstillende. Styringsmæssigt har Skive Kommunes første år været præget af fokus på økonomisk konsolidering og sikker drift og dette med en vis succes. Skatteudskrivningen. Flere forhold har afgørende indflydelse på størrelsen af den kommunale skatteudskrivning. Det drejer sig først om fremmest om følgende: Størrelsen og udviklingen i borgernes skattepligtige indkomster (udskrivningsgrundlaget). Størrelsen og udviklingen i generelle tilskud fra staten. Befolkningsudviklingen i de forskellige aldersgrupper, dels de grupper der betaler skat, og dels de grupper der efterspørger kommunale serviceydelser. Serviceniveauet på de forskellige driftsområder. Investeringsniveauet/-behovet i forbindelse med vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende anlæg og mulighed for igangsætning af nye anlæg. Når Byrådet fastsætter skatteprocenten tages der hensyn til ovenstående og til målet om, at udskrivningsprocenten skal være konkurrencedygtig i forhold til omkringliggende kommuner. Under den nuværende regering er der dog indført skattestop, hvilket begrænser Byrådets muligheder for at justere skatteprocenten. Skatteprocenten var i Skive Kommune 24,79 og grundskyldspromillen 2,68 i 27. Skatteprocenten er beregnet som et vejet gennemsnit af de fire sammenlagte kommuners skatteprocenter tillagt den tidligere amtsskatteprocent. Regnskabsresultat (udgiftsbaseret) Som tidligere nævnt må det første regnskab i Ny Skive Kommune betragtes som tilfredsstillende.

10 side 9 Resultatopgørelse: Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Korrigeret budget ekskl. overførsler til 28 Korrigeret budget inkl. overførsler til 28 Regnskab 27 Indtægter 2.41,8 2.51,1 2.51,1 2.47,8 Driftsudgifter ,7-2.56,8-2.2, ,8 Renter -12,2-12,2-12,2-9,4 Resultat af ordinær drift 49,9-17,9 36,7 38,5 Anlægsudgifter -3, -132,4-84,3-84,5 Jordforsyning -,1-6,4 8,4 9,9 Resultat skattefinansieret område 19,8-156,8-39,3-36,1 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 31,5 35,2 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-42,6-16,4-16,1 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3-11,1 15,1 19,1 Resultat i alt 18,6-167,9-24,2-16,9 Negative tal angives med Forskellen mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 viser en mindre udgift på 7,3 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 38,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 36,7 mio. kr. Resultatet af jordforsyningen viser et overskud på 9,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 8,4 mio. kr. Resultatet af de skattefinansierede anlæg viser en samlet udgift på 84,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med en samlet udgift på 84,3 mio. kr. Herefter viser resultatet af det samlede skattefinansierede område et underskud på 36,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 39,3 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne viser i det udgiftsbaserede regnskab et overskud på 19,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 15,1 mio. kr. Skive, Spøttrup og Sundsøre Kommunes vandforsyning er i 27 udskilt i et selvstændig aktieselskab og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode.

11 side 1 Årets samlede resultat viser et underskud på 16,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 24,2 mio. kr. I bilagsoversigten er forbruget sammenholdt med såvel det oprindelige som det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler, specificeret på bevillingsniveau. Finansiering. Som finansieringskilde af de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter er kommunernes muligheder først og fremmest skatteindtægter og bloktilskud fra staten. Dækker disse indtægter ikke udgifterne er andre muligheder kassefinansiering eller låneoptagelse, hvis besparelser skal undgås. Skive Kommune valgte for 27 selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, da det blev vurderet som den bedste løsning for kommunen. De samlede indtægter, som skal finansiere de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter udgør 2.47,8 mio. kr. mod budgetteret 2.41,8 mio. kr. (korrigeret budget 2.51,1 mio. kr.). Langt den største del af finansieringen er skatteindtægter, hvor der er indtægter på 1.545,2 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Generelle tilskud, som består af bloktilskud fra staten og mellemkommunale udligningsordninger udgør i regnskab 27 i alt 56 mio. kr. mod 496,6 mio. kr. i det oprindelige budget (korrigeret budget 56 mio. kr.). Forskellen i forhold til det oprindelige budget skyldes bl.a. midtvejsreguleringen. Momsudligningen viser et underskud på 3,5 mio. kr. Dette skyldes, at regnskabspraksis vedrørende moms på byggemodning fra regnskab 27 er ændret til, at al moms vedr. byggemodninger afregnes hvert år, mod tidligere først når udstykningen var afsluttet. Nettorenteudgiften har været noget mindre end oprindelig budgetteret. I det oprindelige budget blev der indregnet 12,2 mio. kr. i nettorenteudgifter, mens regnskabet viser 9,4 mio. kr. Det forbedrede resultat på rentesiden skyldes en kombination af stigende gennemsnitslikviditet og stigende renteafkast af gældsplejen i realkreditobligationer og investeringsbeviser. Derudover har der været indtægter som følge af salget af FBS Kommuneforsikring på 9,8 mio. kr., hvilket ikke var medtaget i det oprindelige budget. Likviditet og lån. En kommunes styrke vurderes traditionelt ud fra størrelsen af kassebeholdningen pr. 31. december. Beholdningen udgør dog kun et lille og tilfældigt billede af det økonomiske ståsted. Det er væsentlig, at kassebeholdningen på kort sigt har styrke til at dække det løbende likviditetsbehov, hvilket også er et af Byrådets mål i den økonomiske politik.

12 side 11 Kassebeholdningen udgør 95,9 mio. kr. pr. 31. december 27 og det er en forbedring på 17,2 mio. kr. Hertil skal lægges det midlertidige deponerede beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 27. Den gennemsnitlige likviditet har i 27 været 188,9 mio. kr. inkl. deponering. Kommunens kassebeholdning (likvide aktiver og værdipapirer) består af tre elementer: Den egentlige kommunekasse, der skal bruges til skattefinansierede opgaver Forsyningsvirksomhedernes beholdning, der kan bruges til kloak- og rensningsanlæg, renovation- og tømningsområdet Kirkens beholdning Fordelingen af beholdningen er sådan, at forsyningsområdets tilgodehavende er 36,3 mio. kr. og kirkens beholdning 5,6 mio. kr., hvilket betyder at Kommunen har en positiv beholdning på 111,2 mio. kr. Kommunen har i 27 optaget lån for i alt 39,8 mio. kr. Heraf vedrører 19,6 mio. kr. låneoptagelse vedr. Roslev Ældrecenter samt 13 mio. kr. lånetidsforlængelse. Kommunens samlede langfristede gæld er på 699,3 mio. kr. ultimo 27, stort set svarende til saldoen primo 27. Den skattefinansierede andel af gælden udgør 42,4 mio. kr., mens resten 278,9 mio. kr. er gæld til ældreboliger. Afdrag og renter på ældreboliglån bliver betalt via husleje fra beboerne og ydelsesstøtte fra staten og belaster derfor ikke skatteudskrivningen. Afdragsmæssigt var der oprindelig budgetteret med 21,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et afdrag på 3,7 mio. kr. ved en omlægning og løbetidsforlængelse af et lån på 1,74 mio. euro. Afdragsprofil Skive kommune Restgæld på lån Restgæld heraf: ældreboliger mv.

13 side 12 Udvikling i de likvide aktiver i perioden december 25 til marts 28 Likviditeten dec mar. 28, Heraf deponering på 57,2 m io. kr hele 1. kr jan-6 mar-6 maj-6 jul-6 sep-6 nov-6 jan-7 Likviditet, ultimo måneden bogført mar-7 Gennemsnitlig likviditet 12 måneder maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Oversigt over overførsler I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder ligger stabilt over de som minimum ønskede 87 mio. kr. I denne sammenhæng er overførslerne en vigtig parameter, og i nedenstående tabel ses derfor følgende historiske overførsler. Mio. kr. 24->5 25->6 26->7 27->8 Drift 55,3 47,8 58,6 54,6 Anlæg 68,1 93,9 1,8 89 I alt drift og anlæg 123,4 141,7 159,4 143,6 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-34,7 Finansforskydninger 4,3 4,6 3,7 I alt 15,6 137,5 156,5 18,9

14 side 13 Mål og evaluering på væsentlige områder Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune. Dette gøres ved at definere pejlemærker, der danner grundlag for den økonomiske kurs, der sættes for Kommunen de kommende år. Den økonomiske kurs er en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således at Kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Den økonomiske politik omhandler: Den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik Skive Kommune har i den økonomiske politik fastlagt en række centrale pejlemærker i kommunens økonomistyring. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 85 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ved udgangen af 27 knap 19 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. Skatterne for 27 har været centralt fastlagt til højst at måtte udgøre 24,79% for udskrivningsprocenten og 2,68 o /oo for 27 svarende til et gennemsnit af de 4 sammenlagte kommunernes skatteprocenter for Driftsudgifter og økonomisk styring Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. I aftalen mellem regeringen og KL for 27 er der forudsat en realvækst på,25%. Realvæksten i regnskab 27 udgør,2% mod budgetteret -,4%. Forskellen kan bl.a. tilskrives et merforbrug på 7,3 mio. kr. af overførslerne svarende til,45% af serviceudgifterne. 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. På grund af meget store afdrag

15 side 14 samt varierende anlægsaktiviteter kan målsætningen formentlig ikke realiseres inden for den 4-årige planperiode. Målsætningen vil derfor være 1. kr. pr. indbygger svarende til 48 mio. kr. Det ordinære driftsresultat udgør 38,5 mio. kr. i regnskab Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et bruttoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 4 mio. kr. over årene. I 27 er der afholdt udgifter på 84,5 mio. kr. Der er således bl.a. afholdt udgifter til ældrecentre, boenheder på handicapområdet, renovering af rådhustorvet og gågader i Skive By, vejrenoveringer, stier, byudviklingsprojekter, Sparbank Vest Arena, skolerenoveringer samt det nye bibliotek/rådhus. 6. Den langfristede gæld Målsætningen er, at anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld reduceres med minimum 1 mio. kr. netto årligt. I 27 er der en nettolåneoptagelse på 9 mio. kr., hvoraf 19 mio. kr. vedr. ældreboligområdet. Excl. ældreboligerne, der finansieres over huslejen, er der således tale om nettoafdrag på 1 mio. kr. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Spildevandsanlæg Renovation Kultur-, Erhvervs-, Fritids- og Turismeudvalget Boligstøtte Erhverv og turisme By og landsbyudvikling Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice

16 side 15 Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Social- og Ældreudvalget Socialområdet/handicappede Ældre Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhedsudvalget Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter

17 side 16 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN: TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Park og Vej For Park og Vej blev 27 et meget hektisk og turbulent år med rigtig mange nye udfordringer. Fra 1. januar 27 skulle borgerne helst opleve den samme service som , en opgave af næsten umenneskelige dimensioner. Både i administrationen og på entreprenørgården skulle mange funktioner og arbejdsopgaver udføres af andre medarbejdere fra 4 kommuner og 1 Amt, idet organisationen var under opbrud og forandring, med harmonisering og samkøring af mangeartede arbejdsrutiner. Der blev fra alle sider gjort et formidabelt stykke arbejde for at få enderne til at nå sammen og det lykkedes da også, næsten! Vi skal ærligt indrømme at ikke alle opgaver blev løst lige tilfredsstillende fra dag 1, men det var tæt på og det selvom hele Danmark og dermed også Skive var i byggehumør og skreg efter nye byggemodninger. Igangværende byggemodninger blev færdige, nye startet op, bl.a. Husvej på Fur, 2. etape af Ydunsvej i Glattrup, Bilstrupparken i Bilstrup og Jernbanevej i nr. Søby. Vejdrift og anlæg Park og Vej udførte masser af opgaver i 27. Med et forholdsvist stort asfaltbudget blev flere landevejsstræk og pladser vedligeholdt med nye slid-og bærelag, afstribning, rabatter, samt afvandingsforanstaltninger. Serviceopgaver med fejning og renholdelse opretholdt. Forhøjelse af digerne i Skive by blev påbegyndt. Det grønne område På det grønne område bestod året af store rydnings- og udtyndingsopgaver, samt restaurering af bl.a. Svanedamssøen i Krabbesholm. Ved Feldingbæk parkområdet blev der foretaget forskønnelse og udtynding af et område ud mod Nørre Boulevard, hvor der fortsat i 28 forberedes en større rydnings- og genplantningsopgave af et 2 ha. stort område. Strandtangen Området ved Strandtangen blev i forbindelse med færdiggørelse af projektet, Maritime drømme total renoveret, med nyt muldlag og græs, nyt sand på selve strandarealet og der blev opstillet borde, bænke og grillpladser. I samme forbindelse blev parkeringspladsen foran Strandtangen asfalteret.

18 side 17 Planafdelingen I forbindelse med kommunesammenlægningen er det politisk vedtaget at adskille planlægningsfunktionerne i to selvstændige afdelinger, således at lokalplanlægning, byfornyelse og landzoneadministration m.v. varetages i Teknisk Forvaltning, mens den overordnede kommuneplanlægning varetages af Afdelingen for By- og Landsbyudvikling i Breum i samarbejde med Teknisk forvaltning. Det har således medført nogle startvanskeligheder, bl.a. set i lyset af to geografisk adskilte enheder, men efterhånden er der nu etableret et hensigtsmæssigt samarbejde. Team Plan har i 27 deltaget aktivt i flere ad hoc grupper omkring udarbejdelsen af en Planstrategi for kommunen, og efterfølgende har fagområdet deltaget i arbejdsgrupper omkrig udarbejdelsen af kommuneplantillæg og tilhørende debatoplæg. En af de mere ressourcekrævende opgaver har været kommuneplantillæg nr. 41 Midtbyplanen. En følge af kommunesammenlægningen har også medført en anden geografisk struktur end tidligere, og det har betydet et langt større antal landzonesager end hidtil, som har skullet udføres med stort set samme antal medarbejdere. I 27 er der udarbejdet 11 nye lokalplaner, som er vedtaget af Byrådet, og der er hele tiden planer under løbende udarbejdelse. Inden for det seneste år er der meddelt ca. 8 landzonetilladelser, og hertil kommer behandling af sager, hvor der enten er meddelt afslag, eller det er vurderet, at der ikke kræves landzonetilladelse. Endvidere arbejder Planafdelingen bl.a. med administration af lokalplaner, dispensationer i henhold til planlovgivningen, skilte- og facadesager, byfornyelse, helårsbeboelse i sommerhusområder, varmeplanlægning m.v. 27 har været et vanskeligt og turbulent år for Planafdelingen. Året har desværre været præget af en konstant underbemanding, idet det har været svært at fastholde medarbejdere samtidig med, at det har vist sig uhyre vanskeligt at tiltrække nye planlæggere til Ramsing. Fagområdet har også på det seneste oplevet stor udskiftning i ledelsen, idet både teamleder og afdelingschef har forladt organisationen, så fagområdet står p.t. uden teamleder. Det har medført, at mange igangværende sager ikke har kunnet afsluttes på tilfredsstillende vis, så Planafdelingen står lige nu over for store udfordringer med at fastholde medarbejdere og motivation.

19 side 18 Natur- og Miljøforvaltningen 27 har været præget af kommunalreformen, hvor kommunens Natur og Miljøafdeling fik en stor pakke opgaver fra det tidligere Viborg Amt. Medarbejderstaben er sammensat af medarbejdere fra kommunerne, amtet, miljøcentrene i Viborg og Thisted, samt en del nye medarbejdere. Hvor medarbejderne kunne samarbejde optimalt fra første dag, har sammenkøring af registrene og datasystemerne haft en langt sejere start. Udover opgavepakken fra kommunerne og amtet, blev der vedtaget en ny lov om et kvalitetssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, som afdelingen er ved at få indarbejdet i den daglige sagsbehandling. Endvidere blev der over årsskiftet indført en ny lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug. Det har været en meget stor udfordring at planlægge administrationen af denne lov, samtidig med en rettidig og fyldestgørende sagsbehandling af landbrugets ansøgninger. Der er givet miljøgodkendelser, som giver landbruget plads til fortsat udvikling uden at det skaber væsentlige ulemper for naboer eller det omgivende miljø i øvrigt. En anden opgave, som har haft stor opmærksomhed i kommunen er miljøgodkendelsen af Skive Fjernvarme. Her er det lykkedes at få miljøgodkendelsens vilkår tilpasset og udført, således at naboernes klager kunne imødekommes. Bygningsafdelingen Team Kommunal Ejendom 27 har som år 1 efter kommunalreformen båret præg af, at mange forskellige elementer skulle stykkes sammen til en helhed, og det er der gået en del tid med. På ejendomsområdet administrerer Bygningsafdelingen nu ca. 125 ejendomme til almindelig vedligeholdelse, og det har såvel på det bygningsfaglige som det økonomiske været vanskeligt at skabe det nødvendige overblik, fordi der på området har hersket usikkerhed både om bevillingers størrelse og rådighed og om hvilke bygninger, kommunen fik overdraget fra amtet. Trods disse vanskeligheder har vi i 27 anvendt stort set hele rammen på ca. 1 mio. kr. til forskellige vedligeholdelsesprojekter. Ud over disse almene projekter har fagområdet i 27 deltaget i forskellige andre aktiviteter i forbindelse med nybyggeri, udarbejdelse af helhedsplaner for skolebygninger og specielt deltagelse i styregruppe for det nye rådhus og bibliotek.

20 side 19 Team EBF Fagområdet finansieres hovedsagelig ved lånoptagelse, der indirekte betales af de driftsbesparelser, der opnås ved gennemførelsen af de enkelte projekter. I 27 er anvendt mange ressourcer på at registrere de tekniske installationer i alle de bygninger, der ikke tidligere har været omfattet af Energibesparende Foranstaltninger. Det er med andre ord samtlige bygninger fra de oprindelige 3 små kommuner samt fra amtet. Der planlægges og gennemføres løbende nye energibesparende foranstaltninger, herunder ikke mindst etablering af en automatisk energiregistrering. Desuden arbejder fagområdet med vedligeholdelse af samtlige kommunale tekniske anlæg, herunder især rengøring af ventilationskanaler, aggregater og riste. Team Byggesag Byggesagsbehandlingen er blevet koordineret fra 4 til 1 kommune samtidig med, at megen ny lovgivning og nye IT-systemer er blevet indarbejdet. Alligevel har vi præsteret på rekordtid at få etableret en af landets hurtigste sagsbehandlingstider hvad angår ukomplicerede byggesager, og det har Bygningsafdelingen fået megen ros for blandt eksterne samarbejdspartnere. Der har været en høj økonomisk aktivitet, og det har fået antallet af byggesager til at vokse støt de seneste år. Der er i 27 indgået 1.28 byggesager, hvilket har medført en indtægt på ca. 1,7 mio. kr. i byggesagsgebyr. Et nyt landsdækkende BBR-register har været under opsejling i længere tid, og det er blevet udskudt flere gange, hvilket afstedkommer vanskeligheder i forbindelse med den daglige ajourføring af systemet. Der er samlet registreret ejendomme med bygninger i BBR-registret. Den samlede ejendomsværdi var i 27 på ca. 31,4 mia. kr., og grundskylden var på 6,1 mia. kr. Der blev opkrævet ejendomsskat for i alt 94,9 mio. kr. Endelig opkræves forbrugsafgifter for vand, spildevand og renovation. I 27 har der som følge af kommunalisering af en del af opgaverne været vanskeligheder og forsinkelser i forbindelse med konverteringen, hvilket har medført forskudte og anderledes sammensatte opkrævninger til borgerne. Der er medgået en del tid med at rådgive borgerne om disse forhold, hvorfor arbejdsfunktionerne på dette område har været ganske hårdt belastet, men vi mener nu at være kommet nogenlunde på plads med de nye systemer. Den samlede opkrævning har i 27 været på 165,1 mio. kr.

21 side 2 Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen er bredt sammensat af alle forsyningsområder inden for vand, spildevand og renovation. Et vigtigt funktionsområde af mere intern karakter er hele den geografiske databehandling, som er placeret i et Team Kort og GIS i Forsyningsafdelingen. Endelig beskæftiger Forsyningsafdelingen sig med havn og Færgeri på Fur, der har gennemlevet et turbulent år, idet det har været vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere til at betjene Fur-færgen, der som bekendt sejler i døgndrift. 27 har været et turbulent år. Knap var kommunesammenlægningen igangsat, inden ny lovgivning har medført en selvstændig selskabsdannelse af de enkelte forsyningsområder. Det betyder, at vandforsyningen allerede er udskilt i et selvstændigt selskab, og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode. Herefter vil vejen formentlig være banet for en selskabsgørelse af renovationsområdet, så fremtiden synes at være noget usikker for Forsyningsafdelingen, der næppe vil kunne opretholdes som en selvstændig afdeling, når forsyningsområderne er udskilt. KULTUR OG BORGERSERVICE By- og Landsbyudvikling Området omhandler landsbyudvalgets aktiviteter. Landsbyudvalget består af 11 personer - heraf 5 politikere og 6 borgervalgte. Udvalget blev endelig sammensat i foråret 27 gennem valg i 6 lokalområder. Udvalget afholdte 1. møde ultimo maj 27 og afholdte i 27 i alt 3 møder. Der er bevilget endeligt tilskud til 11 projekter samt principgodkendelse til yderligere 6 projekter, som arbejder med at fremskaffe ekstern finansiering. Der er i 27 kun udbetalt tilskud til 3 projekter. 15 af projekterne er bevilget et tilskud på mellem 1.,- kr. og 1.,- kr. Mens 2 projekter er bevilget et tilskud på hver 5.,- kr. Der er nedsat en forsamlingshusgruppe med repræsentanter fra alle 33 forsamlingshuse i kommunen. Gruppen afholdte 3 møde i 27. Af landsbyudvalgets budget er der afsat 9.,- kr. til forsamlingshusene - og som forsamlingshusgruppen er med til at disponere over. Der er i 27 lavet et stort arbejde med henblik på at harmonisere ordningerne fra de 4 gamle kommuner. Forsamlingshusgruppen har besluttet at anvende 5.,- kr. til faste tilskud (svarende til 15.,- kr. pr. forsamlingshus), 2.,- kr. til forbedring af bygningerne (efter ansøgning) samt 2.,- kr. til aktiviteter (efter aktivitetsniveau).

22 side 21 Kultur Årets højdepunkt såvel kulturelt som arbejdsmæssigt var Regentparrets og Dannebrogs besøg i Skive den 14. september. Denne spændende udfordring blev klaret med gå på mod og højt humør. Buen blev ressourcemæssigt spændt hårdt, men glæden over et vellykket arrangement overstrålede langt strabadserne, da det hele var overstået. Besøget blev gennemført til alles tilfredshed, og regnskabet balancerede med en udgift svarende til det niveau, som var forventet. Udgiften beløb sig til ca. 1,2 mill. kr. Succesen med anlægskoncerterne fortsatte med uformindsket styrke, og takket være store lokale sponsorater blev to af disse for første gang henlagt til byparken i Jebjerg, og dette med stor succes. På den øvrige del af det kulturelle område har sammenlægningen af de nuværende museer og arkiverne til Museum Salling optaget en hel del af forvaltningens tid, ligesom det har været fulgt med stor interesse af offentligheden og interessenterne. Der er blevet ansat en direktør og sammenlægningen starter officielt den 1. januar 28. Den gamle kulturregion Salling Fjends blev nedlagt ved årsskiftet 26/27 og kulturregionens bestyrelse arbejder ihærdigt på at finde nye samarbejdspartnere, så kulturregionen kan fortsætte sit virke, når overgangsreglerne udløber. Idræt Idrætsområdet har været meget præget af overgangsregler i 27 så regelgrundlaget fra de 4 gamle kommuner kunne harmoniseres. Der blev oprettet en overgangspulje på kr. 4. så foreninger der har haft store tab på Skiveordningen 27 har mulighed for at søge af denne pulje. Når regnskabsresultaterne for 27 er indsendt til kommunen, vil forvaltningen i samarbejde med Skive Idrætssamvirke se på ansøgningerne og fordele puljen. Det økonomiske tilskud til hallerne blev radikalt ændret, så der i december 27 blev godkendt en helt ny model, der byggede på objektive kriterier og var gennemskuelig for alle parter. Modellen indeholder et grundtilskud, et finansieringstilskud på 85 pct. og et tilskud der er opgjort ud fra m2 i de lokaler hvor der gives tilskud. Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet har i lighed med andre områder været præget af harmoniseringer, så storkommunens foreninger kunne få udbetalt tilskud efter samme regelsæt. Derudover har forvaltningens arbejde bl.a. været præget af to store udvidelser, idet Bokseklubben Limfjord så dagens lys og fik godkendt lejeaftale i private lokaler og der

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere