Regnskabsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsberetning 2007"

Transkript

1 Regnskabsberetning 27

2 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering på væsentlige områder 13 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og nøgletal 16 Kommunens årsregnskab 27 Anvendt regnskabspraksis 36 Driftsregnskab 45 Balancen 47 Pengestrømsopgørelse 49 Noter til driftsregnskab 5 Bilag til regnskabsberetningen 59

3 side 2 Borgmesterens forord Fire blev til én 27 vil først og fremmest blive husket som året, hvor de tidligere Sallingsund, Skive, Sundsøre og Spøttrup kommuner smeltede sammen til én ny storkommune. Kommunen blev født den 1. januar 27, hvor den kom ud i dagens lys med ca. 48. borgere og fik navnet Skive Kommune. Som ny kommune var der nok at tage fat på, men vi var parate til at møde borgerne og erhvervslivet som en moderne og serviceminded virksomhed, selv om det siges, at det tager ligeså lang tid at planlægge en reform, som det tager at gennemføre den. Der skal derfor lyde en stor tak til alle ansatte ved Skive Kommune, som alle har ydet en særlig indsats i det forgangne år. Byrådet vil gerne fortsætte den klare udviklingsstrategi, for fortsat at kunne fastholde et godt kommunalt serviceniveau. Den gode geografiske beliggenhed skal bruges aktivt til at tiltrække flere borgere. Samtidig skal en fornuftig erhvervspolitik sikre, at der til stadighed opstår nye virksomheder i lokalområdet. Regnskabsretning 27 Regnskabsberetningen du sidder med er det første regnskab i Ny Skive Kommune. Det var spændende at se, om den nye kommune havde lagt et budget, der ville vise sig at holde. For Skive Kommunes vedkommende kan vi nu slå fast, at regnskabet for den nye koncern Skive Kommune ser endog rigtig godt ud. Skive Kommune, den 15.maj 28 Borgmester Flemming Eskildsen

4 side 3 Kommuneoplysninger Kommune Skive Kommune Torvegade 1 78 Skive Telefon: Telefax: CVR-nr. Hjemmeside: Hjemsted: Skive Regnskabsår: 1. januar december 27 Kommunalbestyrelse Flemming Eskildsen (V) Peter Chr. Kirkegaard (V) Per Jeppesen (A) Borgmester 1. viceborgmester 2. viceborgmester A. Socialdemokratiet Per Jeppesen Peder Christensen Per Nørgaard Jan Dyhrberg Andersen Frede Frandsen Kirsten Jørgensen Inga Emborg Ole Priess Søren Christensen Kurt Bertelsen Berit Kjølhede Bente Østergaard

5 side 4 B. Det Radikale Venstre Åge Dahl C. Det Konservative Folkeparti Else Theill Sørensen Frede Skovsted F. Socialistisk Folkeparti Anders Bøge O. Dansk Folkeparti Inge Lise Lyse V. Venstre Flemming Eskildsen Peder Chr. Kirkegaard Jens Peder Hedevang Gert Refsgaard Jepsen Mildred Fog Morten Enggaard Linda Bak Jørgen Haugaard Peter Østergaard Knud Bjerre Anna-Lise Vestergaard Arne Bisgaard Jens Jørn Justesen Uden for partierne Leo B. Rasmussen

6 side 5 Direktion Per Mathiasen Lars Yde Per Nors Inglev Jensen Erland A. Nielsen Ole Jørgen Jensen Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Børne- og familiedirektør Social- og arbejdsmarkedsdirektør Erhvervs- og kulturdirektør Teknisk direktør Revision BDO Kommunernes Revision Krumtappen 2 25 Valby

7 side 6 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 27 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 27. maj 28 Borgmester Kommunaldirektør

8 side 7 Revisionspåtegning Herning, den XX. august 28 KOMMUNERNES REVISION A/S Chefrevisor / Ledende revisor

9 side 8 Introduktion Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning I forbindelse med kommunesammenlægningen ved årsskiftet 26/27 var der i kommunerne, hos KL og i medierne en tydelig spænding at fornemme. Var fordelingen af ressourcerne regionerne/kommunerne imellem korrekt? Havde de nye kommuner lagt et budget, der ville vise sig at holde? Førstnævnte spørgsmål stiller mange sig stadig og sidstnævnte spørgsmål søges besvaret i denne regnskabsberetning. For Skive Kommunes vedkommende kan man nu slå fast at regnskabsresultatet må betragtes som tilfredsstillende. Styringsmæssigt har Skive Kommunes første år været præget af fokus på økonomisk konsolidering og sikker drift og dette med en vis succes. Skatteudskrivningen. Flere forhold har afgørende indflydelse på størrelsen af den kommunale skatteudskrivning. Det drejer sig først om fremmest om følgende: Størrelsen og udviklingen i borgernes skattepligtige indkomster (udskrivningsgrundlaget). Størrelsen og udviklingen i generelle tilskud fra staten. Befolkningsudviklingen i de forskellige aldersgrupper, dels de grupper der betaler skat, og dels de grupper der efterspørger kommunale serviceydelser. Serviceniveauet på de forskellige driftsområder. Investeringsniveauet/-behovet i forbindelse med vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende anlæg og mulighed for igangsætning af nye anlæg. Når Byrådet fastsætter skatteprocenten tages der hensyn til ovenstående og til målet om, at udskrivningsprocenten skal være konkurrencedygtig i forhold til omkringliggende kommuner. Under den nuværende regering er der dog indført skattestop, hvilket begrænser Byrådets muligheder for at justere skatteprocenten. Skatteprocenten var i Skive Kommune 24,79 og grundskyldspromillen 2,68 i 27. Skatteprocenten er beregnet som et vejet gennemsnit af de fire sammenlagte kommuners skatteprocenter tillagt den tidligere amtsskatteprocent. Regnskabsresultat (udgiftsbaseret) Som tidligere nævnt må det første regnskab i Ny Skive Kommune betragtes som tilfredsstillende.

10 side 9 Resultatopgørelse: Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Korrigeret budget ekskl. overførsler til 28 Korrigeret budget inkl. overførsler til 28 Regnskab 27 Indtægter 2.41,8 2.51,1 2.51,1 2.47,8 Driftsudgifter ,7-2.56,8-2.2, ,8 Renter -12,2-12,2-12,2-9,4 Resultat af ordinær drift 49,9-17,9 36,7 38,5 Anlægsudgifter -3, -132,4-84,3-84,5 Jordforsyning -,1-6,4 8,4 9,9 Resultat skattefinansieret område 19,8-156,8-39,3-36,1 Forsyningsvirksomheder, drift 36,5 31,5 31,5 35,2 Forsyningsvirksomheder, anlæg -37,8-42,6-16,4-16,1 Resultat af forsyningsvirksomheder -1,3-11,1 15,1 19,1 Resultat i alt 18,6-167,9-24,2-16,9 Negative tal angives med Forskellen mellem regnskabsresultatet og det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 viser en mindre udgift på 7,3 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 38,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 36,7 mio. kr. Resultatet af jordforsyningen viser et overskud på 9,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 8,4 mio. kr. Resultatet af de skattefinansierede anlæg viser en samlet udgift på 84,5 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med en samlet udgift på 84,3 mio. kr. Herefter viser resultatet af det samlede skattefinansierede område et underskud på 36,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 39,3 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne viser i det udgiftsbaserede regnskab et overskud på 19,1 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et overskud på 15,1 mio. kr. Skive, Spøttrup og Sundsøre Kommunes vandforsyning er i 27 udskilt i et selvstændig aktieselskab og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode.

11 side 1 Årets samlede resultat viser et underskud på 16,9 mio. kr. I det korrigerede budget inkl. overførsler til 28 var der regnet med et underskud på 24,2 mio. kr. I bilagsoversigten er forbruget sammenholdt med såvel det oprindelige som det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler, specificeret på bevillingsniveau. Finansiering. Som finansieringskilde af de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter er kommunernes muligheder først og fremmest skatteindtægter og bloktilskud fra staten. Dækker disse indtægter ikke udgifterne er andre muligheder kassefinansiering eller låneoptagelse, hvis besparelser skal undgås. Skive Kommune valgte for 27 selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, da det blev vurderet som den bedste løsning for kommunen. De samlede indtægter, som skal finansiere de skattefinansierede nettodrifts- og anlægsudgifter udgør 2.47,8 mio. kr. mod budgetteret 2.41,8 mio. kr. (korrigeret budget 2.51,1 mio. kr.). Langt den største del af finansieringen er skatteindtægter, hvor der er indtægter på 1.545,2 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Generelle tilskud, som består af bloktilskud fra staten og mellemkommunale udligningsordninger udgør i regnskab 27 i alt 56 mio. kr. mod 496,6 mio. kr. i det oprindelige budget (korrigeret budget 56 mio. kr.). Forskellen i forhold til det oprindelige budget skyldes bl.a. midtvejsreguleringen. Momsudligningen viser et underskud på 3,5 mio. kr. Dette skyldes, at regnskabspraksis vedrørende moms på byggemodning fra regnskab 27 er ændret til, at al moms vedr. byggemodninger afregnes hvert år, mod tidligere først når udstykningen var afsluttet. Nettorenteudgiften har været noget mindre end oprindelig budgetteret. I det oprindelige budget blev der indregnet 12,2 mio. kr. i nettorenteudgifter, mens regnskabet viser 9,4 mio. kr. Det forbedrede resultat på rentesiden skyldes en kombination af stigende gennemsnitslikviditet og stigende renteafkast af gældsplejen i realkreditobligationer og investeringsbeviser. Derudover har der været indtægter som følge af salget af FBS Kommuneforsikring på 9,8 mio. kr., hvilket ikke var medtaget i det oprindelige budget. Likviditet og lån. En kommunes styrke vurderes traditionelt ud fra størrelsen af kassebeholdningen pr. 31. december. Beholdningen udgør dog kun et lille og tilfældigt billede af det økonomiske ståsted. Det er væsentlig, at kassebeholdningen på kort sigt har styrke til at dække det løbende likviditetsbehov, hvilket også er et af Byrådets mål i den økonomiske politik.

12 side 11 Kassebeholdningen udgør 95,9 mio. kr. pr. 31. december 27 og det er en forbedring på 17,2 mio. kr. Hertil skal lægges det midlertidige deponerede beløb på 57,2 mio. kr., således at den samlede beholdning udgør 153,1 mio. kr. den 31. december 27. Den gennemsnitlige likviditet har i 27 været 188,9 mio. kr. inkl. deponering. Kommunens kassebeholdning (likvide aktiver og værdipapirer) består af tre elementer: Den egentlige kommunekasse, der skal bruges til skattefinansierede opgaver Forsyningsvirksomhedernes beholdning, der kan bruges til kloak- og rensningsanlæg, renovation- og tømningsområdet Kirkens beholdning Fordelingen af beholdningen er sådan, at forsyningsområdets tilgodehavende er 36,3 mio. kr. og kirkens beholdning 5,6 mio. kr., hvilket betyder at Kommunen har en positiv beholdning på 111,2 mio. kr. Kommunen har i 27 optaget lån for i alt 39,8 mio. kr. Heraf vedrører 19,6 mio. kr. låneoptagelse vedr. Roslev Ældrecenter samt 13 mio. kr. lånetidsforlængelse. Kommunens samlede langfristede gæld er på 699,3 mio. kr. ultimo 27, stort set svarende til saldoen primo 27. Den skattefinansierede andel af gælden udgør 42,4 mio. kr., mens resten 278,9 mio. kr. er gæld til ældreboliger. Afdrag og renter på ældreboliglån bliver betalt via husleje fra beboerne og ydelsesstøtte fra staten og belaster derfor ikke skatteudskrivningen. Afdragsmæssigt var der oprindelig budgetteret med 21,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et afdrag på 3,7 mio. kr. ved en omlægning og løbetidsforlængelse af et lån på 1,74 mio. euro. Afdragsprofil Skive kommune Restgæld på lån Restgæld heraf: ældreboliger mv.

13 side 12 Udvikling i de likvide aktiver i perioden december 25 til marts 28 Likviditeten dec mar. 28, Heraf deponering på 57,2 m io. kr hele 1. kr jan-6 mar-6 maj-6 jul-6 sep-6 nov-6 jan-7 Likviditet, ultimo måneden bogført mar-7 Gennemsnitlig likviditet 12 måneder maj-7 jul-7 sep-7 nov-7 jan-8 mar-8 Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Oversigt over overførsler I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder ligger stabilt over de som minimum ønskede 87 mio. kr. I denne sammenhæng er overførslerne en vigtig parameter, og i nedenstående tabel ses derfor følgende historiske overførsler. Mio. kr. 24->5 25->6 26->7 27->8 Drift 55,3 47,8 58,6 54,6 Anlæg 68,1 93,9 1,8 89 I alt drift og anlæg 123,4 141,7 159,4 143,6 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-34,7 Finansforskydninger 4,3 4,6 3,7 I alt 15,6 137,5 156,5 18,9

14 side 13 Mål og evaluering på væsentlige områder Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune. Dette gøres ved at definere pejlemærker, der danner grundlag for den økonomiske kurs, der sættes for Kommunen de kommende år. Den økonomiske kurs er en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således at Kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Den økonomiske politik omhandler: Den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik Skive Kommune har i den økonomiske politik fastlagt en række centrale pejlemærker i kommunens økonomistyring. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 85 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør ved udgangen af 27 knap 19 mio. kr. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. Skatterne for 27 har været centralt fastlagt til højst at måtte udgøre 24,79% for udskrivningsprocenten og 2,68 o /oo for 27 svarende til et gennemsnit af de 4 sammenlagte kommunernes skatteprocenter for Driftsudgifter og økonomisk styring Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. I aftalen mellem regeringen og KL for 27 er der forudsat en realvækst på,25%. Realvæksten i regnskab 27 udgør,2% mod budgetteret -,4%. Forskellen kan bl.a. tilskrives et merforbrug på 7,3 mio. kr. af overførslerne svarende til,45% af serviceudgifterne. 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. På grund af meget store afdrag

15 side 14 samt varierende anlægsaktiviteter kan målsætningen formentlig ikke realiseres inden for den 4-årige planperiode. Målsætningen vil derfor være 1. kr. pr. indbygger svarende til 48 mio. kr. Det ordinære driftsresultat udgør 38,5 mio. kr. i regnskab Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et bruttoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 4 mio. kr. over årene. I 27 er der afholdt udgifter på 84,5 mio. kr. Der er således bl.a. afholdt udgifter til ældrecentre, boenheder på handicapområdet, renovering af rådhustorvet og gågader i Skive By, vejrenoveringer, stier, byudviklingsprojekter, Sparbank Vest Arena, skolerenoveringer samt det nye bibliotek/rådhus. 6. Den langfristede gæld Målsætningen er, at anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld reduceres med minimum 1 mio. kr. netto årligt. I 27 er der en nettolåneoptagelse på 9 mio. kr., hvoraf 19 mio. kr. vedr. ældreboligområdet. Excl. ældreboligerne, der finansieres over huslejen, er der således tale om nettoafdrag på 1 mio. kr. Skive Kommune har inddelt sine aktiviteter i nedenstående politikområder, således at alle kommunens aktiviteter er medtaget. Teknik og Miljøudvalget Parker og veje Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Spildevandsanlæg Renovation Kultur-, Erhvervs-, Fritids- og Turismeudvalget Boligstøtte Erhverv og turisme By og landsbyudvikling Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Kultur og markedsføring Borgerservice

16 side 15 Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Social- og Ældreudvalget Socialområdet/handicappede Ældre Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhedsudvalget Sundhed Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter

17 side 16 SEKTORBEMÆRKNINGER TIL ÅRSBERETNINGEN: TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Park og Vej For Park og Vej blev 27 et meget hektisk og turbulent år med rigtig mange nye udfordringer. Fra 1. januar 27 skulle borgerne helst opleve den samme service som , en opgave af næsten umenneskelige dimensioner. Både i administrationen og på entreprenørgården skulle mange funktioner og arbejdsopgaver udføres af andre medarbejdere fra 4 kommuner og 1 Amt, idet organisationen var under opbrud og forandring, med harmonisering og samkøring af mangeartede arbejdsrutiner. Der blev fra alle sider gjort et formidabelt stykke arbejde for at få enderne til at nå sammen og det lykkedes da også, næsten! Vi skal ærligt indrømme at ikke alle opgaver blev løst lige tilfredsstillende fra dag 1, men det var tæt på og det selvom hele Danmark og dermed også Skive var i byggehumør og skreg efter nye byggemodninger. Igangværende byggemodninger blev færdige, nye startet op, bl.a. Husvej på Fur, 2. etape af Ydunsvej i Glattrup, Bilstrupparken i Bilstrup og Jernbanevej i nr. Søby. Vejdrift og anlæg Park og Vej udførte masser af opgaver i 27. Med et forholdsvist stort asfaltbudget blev flere landevejsstræk og pladser vedligeholdt med nye slid-og bærelag, afstribning, rabatter, samt afvandingsforanstaltninger. Serviceopgaver med fejning og renholdelse opretholdt. Forhøjelse af digerne i Skive by blev påbegyndt. Det grønne område På det grønne område bestod året af store rydnings- og udtyndingsopgaver, samt restaurering af bl.a. Svanedamssøen i Krabbesholm. Ved Feldingbæk parkområdet blev der foretaget forskønnelse og udtynding af et område ud mod Nørre Boulevard, hvor der fortsat i 28 forberedes en større rydnings- og genplantningsopgave af et 2 ha. stort område. Strandtangen Området ved Strandtangen blev i forbindelse med færdiggørelse af projektet, Maritime drømme total renoveret, med nyt muldlag og græs, nyt sand på selve strandarealet og der blev opstillet borde, bænke og grillpladser. I samme forbindelse blev parkeringspladsen foran Strandtangen asfalteret.

18 side 17 Planafdelingen I forbindelse med kommunesammenlægningen er det politisk vedtaget at adskille planlægningsfunktionerne i to selvstændige afdelinger, således at lokalplanlægning, byfornyelse og landzoneadministration m.v. varetages i Teknisk Forvaltning, mens den overordnede kommuneplanlægning varetages af Afdelingen for By- og Landsbyudvikling i Breum i samarbejde med Teknisk forvaltning. Det har således medført nogle startvanskeligheder, bl.a. set i lyset af to geografisk adskilte enheder, men efterhånden er der nu etableret et hensigtsmæssigt samarbejde. Team Plan har i 27 deltaget aktivt i flere ad hoc grupper omkring udarbejdelsen af en Planstrategi for kommunen, og efterfølgende har fagområdet deltaget i arbejdsgrupper omkrig udarbejdelsen af kommuneplantillæg og tilhørende debatoplæg. En af de mere ressourcekrævende opgaver har været kommuneplantillæg nr. 41 Midtbyplanen. En følge af kommunesammenlægningen har også medført en anden geografisk struktur end tidligere, og det har betydet et langt større antal landzonesager end hidtil, som har skullet udføres med stort set samme antal medarbejdere. I 27 er der udarbejdet 11 nye lokalplaner, som er vedtaget af Byrådet, og der er hele tiden planer under løbende udarbejdelse. Inden for det seneste år er der meddelt ca. 8 landzonetilladelser, og hertil kommer behandling af sager, hvor der enten er meddelt afslag, eller det er vurderet, at der ikke kræves landzonetilladelse. Endvidere arbejder Planafdelingen bl.a. med administration af lokalplaner, dispensationer i henhold til planlovgivningen, skilte- og facadesager, byfornyelse, helårsbeboelse i sommerhusområder, varmeplanlægning m.v. 27 har været et vanskeligt og turbulent år for Planafdelingen. Året har desværre været præget af en konstant underbemanding, idet det har været svært at fastholde medarbejdere samtidig med, at det har vist sig uhyre vanskeligt at tiltrække nye planlæggere til Ramsing. Fagområdet har også på det seneste oplevet stor udskiftning i ledelsen, idet både teamleder og afdelingschef har forladt organisationen, så fagområdet står p.t. uden teamleder. Det har medført, at mange igangværende sager ikke har kunnet afsluttes på tilfredsstillende vis, så Planafdelingen står lige nu over for store udfordringer med at fastholde medarbejdere og motivation.

19 side 18 Natur- og Miljøforvaltningen 27 har været præget af kommunalreformen, hvor kommunens Natur og Miljøafdeling fik en stor pakke opgaver fra det tidligere Viborg Amt. Medarbejderstaben er sammensat af medarbejdere fra kommunerne, amtet, miljøcentrene i Viborg og Thisted, samt en del nye medarbejdere. Hvor medarbejderne kunne samarbejde optimalt fra første dag, har sammenkøring af registrene og datasystemerne haft en langt sejere start. Udover opgavepakken fra kommunerne og amtet, blev der vedtaget en ny lov om et kvalitetssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, som afdelingen er ved at få indarbejdet i den daglige sagsbehandling. Endvidere blev der over årsskiftet indført en ny lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug. Det har været en meget stor udfordring at planlægge administrationen af denne lov, samtidig med en rettidig og fyldestgørende sagsbehandling af landbrugets ansøgninger. Der er givet miljøgodkendelser, som giver landbruget plads til fortsat udvikling uden at det skaber væsentlige ulemper for naboer eller det omgivende miljø i øvrigt. En anden opgave, som har haft stor opmærksomhed i kommunen er miljøgodkendelsen af Skive Fjernvarme. Her er det lykkedes at få miljøgodkendelsens vilkår tilpasset og udført, således at naboernes klager kunne imødekommes. Bygningsafdelingen Team Kommunal Ejendom 27 har som år 1 efter kommunalreformen båret præg af, at mange forskellige elementer skulle stykkes sammen til en helhed, og det er der gået en del tid med. På ejendomsområdet administrerer Bygningsafdelingen nu ca. 125 ejendomme til almindelig vedligeholdelse, og det har såvel på det bygningsfaglige som det økonomiske været vanskeligt at skabe det nødvendige overblik, fordi der på området har hersket usikkerhed både om bevillingers størrelse og rådighed og om hvilke bygninger, kommunen fik overdraget fra amtet. Trods disse vanskeligheder har vi i 27 anvendt stort set hele rammen på ca. 1 mio. kr. til forskellige vedligeholdelsesprojekter. Ud over disse almene projekter har fagområdet i 27 deltaget i forskellige andre aktiviteter i forbindelse med nybyggeri, udarbejdelse af helhedsplaner for skolebygninger og specielt deltagelse i styregruppe for det nye rådhus og bibliotek.

20 side 19 Team EBF Fagområdet finansieres hovedsagelig ved lånoptagelse, der indirekte betales af de driftsbesparelser, der opnås ved gennemførelsen af de enkelte projekter. I 27 er anvendt mange ressourcer på at registrere de tekniske installationer i alle de bygninger, der ikke tidligere har været omfattet af Energibesparende Foranstaltninger. Det er med andre ord samtlige bygninger fra de oprindelige 3 små kommuner samt fra amtet. Der planlægges og gennemføres løbende nye energibesparende foranstaltninger, herunder ikke mindst etablering af en automatisk energiregistrering. Desuden arbejder fagområdet med vedligeholdelse af samtlige kommunale tekniske anlæg, herunder især rengøring af ventilationskanaler, aggregater og riste. Team Byggesag Byggesagsbehandlingen er blevet koordineret fra 4 til 1 kommune samtidig med, at megen ny lovgivning og nye IT-systemer er blevet indarbejdet. Alligevel har vi præsteret på rekordtid at få etableret en af landets hurtigste sagsbehandlingstider hvad angår ukomplicerede byggesager, og det har Bygningsafdelingen fået megen ros for blandt eksterne samarbejdspartnere. Der har været en høj økonomisk aktivitet, og det har fået antallet af byggesager til at vokse støt de seneste år. Der er i 27 indgået 1.28 byggesager, hvilket har medført en indtægt på ca. 1,7 mio. kr. i byggesagsgebyr. Et nyt landsdækkende BBR-register har været under opsejling i længere tid, og det er blevet udskudt flere gange, hvilket afstedkommer vanskeligheder i forbindelse med den daglige ajourføring af systemet. Der er samlet registreret ejendomme med bygninger i BBR-registret. Den samlede ejendomsværdi var i 27 på ca. 31,4 mia. kr., og grundskylden var på 6,1 mia. kr. Der blev opkrævet ejendomsskat for i alt 94,9 mio. kr. Endelig opkræves forbrugsafgifter for vand, spildevand og renovation. I 27 har der som følge af kommunalisering af en del af opgaverne været vanskeligheder og forsinkelser i forbindelse med konverteringen, hvilket har medført forskudte og anderledes sammensatte opkrævninger til borgerne. Der er medgået en del tid med at rådgive borgerne om disse forhold, hvorfor arbejdsfunktionerne på dette område har været ganske hårdt belastet, men vi mener nu at være kommet nogenlunde på plads med de nye systemer. Den samlede opkrævning har i 27 været på 165,1 mio. kr.

21 side 2 Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen er bredt sammensat af alle forsyningsområder inden for vand, spildevand og renovation. Et vigtigt funktionsområde af mere intern karakter er hele den geografiske databehandling, som er placeret i et Team Kort og GIS i Forsyningsafdelingen. Endelig beskæftiger Forsyningsafdelingen sig med havn og Færgeri på Fur, der har gennemlevet et turbulent år, idet det har været vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere til at betjene Fur-færgen, der som bekendt sejler i døgndrift. 27 har været et turbulent år. Knap var kommunesammenlægningen igangsat, inden ny lovgivning har medført en selvstændig selskabsdannelse af de enkelte forsyningsområder. Det betyder, at vandforsyningen allerede er udskilt i et selvstændigt selskab, og spildevandsforsyningen er under forberedelse til at blive selskabsgjort inden for en overskuelig periode. Herefter vil vejen formentlig være banet for en selskabsgørelse af renovationsområdet, så fremtiden synes at være noget usikker for Forsyningsafdelingen, der næppe vil kunne opretholdes som en selvstændig afdeling, når forsyningsområderne er udskilt. KULTUR OG BORGERSERVICE By- og Landsbyudvikling Området omhandler landsbyudvalgets aktiviteter. Landsbyudvalget består af 11 personer - heraf 5 politikere og 6 borgervalgte. Udvalget blev endelig sammensat i foråret 27 gennem valg i 6 lokalområder. Udvalget afholdte 1. møde ultimo maj 27 og afholdte i 27 i alt 3 møder. Der er bevilget endeligt tilskud til 11 projekter samt principgodkendelse til yderligere 6 projekter, som arbejder med at fremskaffe ekstern finansiering. Der er i 27 kun udbetalt tilskud til 3 projekter. 15 af projekterne er bevilget et tilskud på mellem 1.,- kr. og 1.,- kr. Mens 2 projekter er bevilget et tilskud på hver 5.,- kr. Der er nedsat en forsamlingshusgruppe med repræsentanter fra alle 33 forsamlingshuse i kommunen. Gruppen afholdte 3 møde i 27. Af landsbyudvalgets budget er der afsat 9.,- kr. til forsamlingshusene - og som forsamlingshusgruppen er med til at disponere over. Der er i 27 lavet et stort arbejde med henblik på at harmonisere ordningerne fra de 4 gamle kommuner. Forsamlingshusgruppen har besluttet at anvende 5.,- kr. til faste tilskud (svarende til 15.,- kr. pr. forsamlingshus), 2.,- kr. til forbedring af bygningerne (efter ansøgning) samt 2.,- kr. til aktiviteter (efter aktivitetsniveau).

22 side 21 Kultur Årets højdepunkt såvel kulturelt som arbejdsmæssigt var Regentparrets og Dannebrogs besøg i Skive den 14. september. Denne spændende udfordring blev klaret med gå på mod og højt humør. Buen blev ressourcemæssigt spændt hårdt, men glæden over et vellykket arrangement overstrålede langt strabadserne, da det hele var overstået. Besøget blev gennemført til alles tilfredshed, og regnskabet balancerede med en udgift svarende til det niveau, som var forventet. Udgiften beløb sig til ca. 1,2 mill. kr. Succesen med anlægskoncerterne fortsatte med uformindsket styrke, og takket være store lokale sponsorater blev to af disse for første gang henlagt til byparken i Jebjerg, og dette med stor succes. På den øvrige del af det kulturelle område har sammenlægningen af de nuværende museer og arkiverne til Museum Salling optaget en hel del af forvaltningens tid, ligesom det har været fulgt med stor interesse af offentligheden og interessenterne. Der er blevet ansat en direktør og sammenlægningen starter officielt den 1. januar 28. Den gamle kulturregion Salling Fjends blev nedlagt ved årsskiftet 26/27 og kulturregionens bestyrelse arbejder ihærdigt på at finde nye samarbejdspartnere, så kulturregionen kan fortsætte sit virke, når overgangsreglerne udløber. Idræt Idrætsområdet har været meget præget af overgangsregler i 27 så regelgrundlaget fra de 4 gamle kommuner kunne harmoniseres. Der blev oprettet en overgangspulje på kr. 4. så foreninger der har haft store tab på Skiveordningen 27 har mulighed for at søge af denne pulje. Når regnskabsresultaterne for 27 er indsendt til kommunen, vil forvaltningen i samarbejde med Skive Idrætssamvirke se på ansøgningerne og fordele puljen. Det økonomiske tilskud til hallerne blev radikalt ændret, så der i december 27 blev godkendt en helt ny model, der byggede på objektive kriterier og var gennemskuelig for alle parter. Modellen indeholder et grundtilskud, et finansieringstilskud på 85 pct. og et tilskud der er opgjort ud fra m2 i de lokaler hvor der gives tilskud. Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet har i lighed med andre områder været præget af harmoniseringer, så storkommunens foreninger kunne få udbetalt tilskud efter samme regelsæt. Derudover har forvaltningens arbejde bl.a. været præget af to store udvidelser, idet Bokseklubben Limfjord så dagens lys og fik godkendt lejeaftale i private lokaler og der

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Vagtskifte. Strukturprocessen

Vagtskifte. Strukturprocessen Vagtskifte I marts 2008 valgte dagtilbudschef Carsten Anderskov at gå på pension. Af hensyn til fortsat at sikre sikker drift og kontinuitet, valgte direktøren i Børne- og Familieforvaltningen at konstituere

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere