Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i klimaforandringer. Kandidatuddannelsen i klimaforandringer (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1, 18/ bilag 1, 4.8. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 9. februar 2012 behandlet Københavns Universitets (herefter universitet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Formålet med kandidatuddannelsen Climate Change, impacts, mitigation and adaptation (CCIMA) er at uddanne kandidater, der er højt kvalificerede til at adressere den langsigtede og tværvidenskabelige udfordring som de globale klimaændringer udgør. Forståelse af de globale klimaændringer, deres årsager, effekter på menneskers levevilkår og på miljøet, vores muligheder for at begrænse dem, og de strategier, vi kan tage i anvendelse for at tilpasse os dem, forudsætter indsigt i et bredt spektrum af videnskabelige discipliner, deres indbyrdes grænseflader og deres interaktion. Ingen eksisterende, enkeltfaglige kandidatuddannelser kan tilbyde denne indsigt eller vil målrettet kunne uddanne kandidater med lignende faglige profiler. Københavns Universitet tager ved etableringen af CCIMA den globale klimaudfordring op ved at bringe ekspertise, excellente forskningsmiljøer fra tre fakulteter og fagligt dedikerede studerende sammen med henblik på at skabe et unikt uddannelsesmiljø inden for kompetencer, som arbejdsmarkedet og samfundet bredt efterspørger. (Ansøgning, s. 25) Akkrediteringsrådet 6. marts 2012 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/5 Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 2 9. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. 1 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen). 2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven).

2 Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser, 2. udgave, 1. marts Afgørelse fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Akkrediteringsrådet har den 10. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 2. marts 2012 fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til ACE Denmark med kopi til universitetet. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/5 Titel Dansk: Engelsk: Cand.scient. i klimaforandringer Master of Science (MSc) in Climate Change Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-points. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen indplaceres på heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8060 AUDD 8060 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. 14 i bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Universitetet har fastsat en adgangsbegrænsning på 60 studerende. 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

3 Tilknytning til censorkorps Universitetet tilknyttes censorkorpset for geografi med mulighed for at supplere censorkorpset, således at det samlede korps bl.a. dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens 3, stk. 1 4, med opstart i september Akkrediteringen er gældende til og med 31. december 2016, jf. akkrediteringslovens 9, stk. 3. Efter det oplyste forudsætter oprettelsen af uddannelsen et minimumsoptag på 20 studerende ved første udbud. Adgangskrav - Bacheloruddannelse i naturressourcer fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i fødevarevidenskab fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i landskabsarkitektur fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i biologi-bioteknologi fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i de fysiske fag fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i de kemiske fag fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i biologi fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i geografi-geoinformatik fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i geologi-geoscience fra Københavns Universitet - Bacheloruddannelse i biologi fra Aarhus Universitet - Bacheloruddannelse i geologi fra Aarhus Universitet - Bacheloruddannelse i geografi fra Aalborg Universitet ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/5 Styrelsen bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses som adgangsgivende til uddannelsen. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau, jf. 11 i adgangsbekendtgørelsen. Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. adgangsbekendtgørelsens 5 32: Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er ledige pladser, prioriteres ansøgerne efter karakteren opnået i bachelorprojektet. Styrelsen har ikke bemærkninger til dette kriterium, da det er i overensstemmelse med adgangsbekendtgørelsens 32. Styrelsen bemærker dog, at kriterierne af hen- 4 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven). 5 Jf. Bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).

4 syn til de studerendes retssikkerhed tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside. Udbudssted Uddannelsen udbydes i København. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt uddannelsesbekendtgørelsen. Uddannelsen er engelsksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Tekst til uddannelsesguiden.dk Global climate change is a major challenge to the present and future generations, since it will affect human living conditions as well as the environment profoundly in the next hundreds of years. The climate change, impacts, mitigation and adaptation (CCIMA) is 2 years masters program which will give you an understanding of how the climate systems works, what the causes of climate change are, and what impacts it will have on societies and living conditions all over the world as well as on ecosystems and biological diversity. Further it will provide you with knowledge, skills and competences allowing you to contribute to limiting climate change, and adapting to the climate change which can not be avoided. This requires insight into a wide range of traditional academic disciplines, from geophysics to anthropology. Thus, CCIMA is an extremely interdisciplinary masters program, offered to post-graduate students (bachelors) from many natural and environmental disciplines, and the program requires that you are willing to move beyond the specialization of your bachelor degree. The program intends to address global issues and attract students from all over the world, and thus it will provide an international, as well as interdisciplinary, environment. A wide range of internationally renowned research centres at the University of Copenhagen, addressing different aspects of the climate change theme, will be responsible for organizing courses within their own domain of expertise, and so the program will be intellectually challenging. The graduates from the program are expected to find jobs in research, consultancy companies, public administration, NGOs and media, in job functions requiring a broad overview of the climate change problem complex. Two lines of specialization are suggested, one focusing on natural science aspects and one on socioenvironmental science aspects, yet the students can design their own profile by combining courses in innovative ways. If you choose to follow courses distant from your own disciplinary background, it may require an additional effort in order to prepare yourself. The CCIMA program will combine a variety of teaching methods, web-based learning, project- and problemoriented group work, lectures and seminars, as well as a variety of evaluation methods, written as well as oral tests. Completing CCIMA will give you the title Master of Science in Climate Change. All courses will be held in Copenhagen, located at the four different campuses spread over town. The programme is offered only by the University of Copenhagen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/5

5 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Børne- og undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 5/5

6 Kandidatuddannelse i klimaforandringer Københavns Universitet Ny uddannelse, 2012

7 Ny uddannelse, 2012 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

8 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Juridiske opmærksomhedspunkter... 8 Grundoplysninger... 9 Universitetets beskrivelse af uddannelsen... 9 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning, og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Uddannelsens formål Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Titel/betegnelse Uddannelsens normerede studietid Takstindplacering Eventuel ministerielt fastsat maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Adgangskrav Eventuel maksimumsramme for tilgangen til kandidatuddannelsen Eventuel minimumsramme for tilgangen til uddannelsen Censorkorps Sprog Tekst til uddannelsesguiden.dk Andre forhold Uddannelser, som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale skoler Parallelforløb og fællesuddannelser

9 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af universitetets ansøgning. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af ACE Denmark med støtte fra et tværgående akkrediteringspanel. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af den faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den faglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 14. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - Legalitetskontrol. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (IU-forhold). 4

10 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Tværfaglig uddannelse generelt samt inden for klimaområdet. Forskning inden for det naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområde. Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for tværfaglige uddannelser. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for klimaområdet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i klimaforandringer består af: Kernefaglig ekspert Professor Margareta Hansson, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms Universitet. Margareta Hansson er FK i kemi och PhD i meteorologi, begge ved Stockholms Universitet. Hun har ansvaret for, og underviser på, et flertal af de klima- og miljø-relaterede kurser på forskellige uddannelsesniveauer ved Stockholm Universitet. Margareta Hanssons forsker i rekonstruktion av variationer i klimat och atmosfärsammansättning på olika tidskalor ur isborrkärnor med fokus på processförståelse. Kernefaglig ekspert Lektor Per Sandén, Department of Thematic Studies, Linköping Universitet Per Sandén er BSc Biologi, Linköpings universitet (1981), PhD Water and Envrionmental Studies (1988) samt Docent Water and Environmental Studies (1996). Han har utvecklat och lett BSc utbildning i miljövetenskap vid Linköpings universitet sedan 1998 og medvirket som studierektor ved udviklingen af et PhD program vid Örebro Universitet (MTM) i perioden Endvidere har Per Sandén været forsker på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i perioden Per Sandéns forskning fokuserer på biogeokemi (metaller, närsalter, organiska ämnen, klor) og hydrologi. Kernefaglig ekspert Forskningsleder Hege Westskog, Oslo Universitet (CICERO senter for klimaforskning). Hege Westskog er Ph.d. i økonomi fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med ledelse av og deltakelse i tverrfaglige prosjekter, undervisning på tverrfaglige kurs, utarbeidelse av kursmateriell og organisering av tverrfaglige kurstilbud. Hege Westskogs forskning har fokus på virkemiddelbruk for reduksjon av klimautslipp og der arbejdes med et bredt spekter av virkemidler (omsettbare kvoter, informasjon og prosesser) og brukt et bredt spekter av metoder for å belyse effekt og aksept av virkemidler (både kvalitative og kvantitative). Kernefaglig ekspert Førsteamanuensis Karen V. Lykke Syse, Oslo Universitet (Center for Development and the Environment). Karen Syse er uddannet agronom, etnolog (cand.philol.) samt kulturhistoriker (PhD) fra Universitetet i Oslo. Hun er undervisingsleder for det internasjonale tverrfaglige Masterprogrammet Culture Environment and Sustainability (CES) ved UiO og har drevet undervisning på tverrfaglige metodekurs, arbeidet med utarbeidelse av pensumlister og annet kursmateriell, og har arbeidet med strukturering av undervisningstilbudet på både BSc og MSc nivå. Karen Syses forskning fokuserer på miljøkonflikter innen landskapsforvaltning i Europa i et historisk perspektiv. Aftagerrepræsentant Projektchef Lisbet Poll Hansen, Rambøll Danmark. Lisbet Poll Hansen er uddannet cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet og er efteruddannet som proceskonsulent for at kunne lede tværfaglige projekter og processer. Lisbet Poll Hansen er ansat hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll Danmark og arbejder her med forskellige aspekter af klimadagsor- 5

11 denen for private og offentlige kunder, fx klimatilpasning, klimakortlægning og klimastrategier, hvor både tværfaglige og flerfaglige discipliner er nødvendigt for at løse opgaverne. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. september 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 20. december 2011 Høringssvar modtaget 12. januar 2012 Det bemærkes, at kriterium 4 er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende, idet vurderingen af sammenhængen mellem uddannelsens indhold og kompetenceprofil er ændret på baggrund af universitetets høringssvar. Sagsbehandling afsluttet 26. januar 2012 Bemærkninger Københavns Universitet har i 2010 ansøgt om akkreditering af en kandidatuddannelse i klimaforandringer. Universitetet valgte at trække ansøgningen tilbage i forbindelse med akkrediteringsprocessen i foråret 2011 og har på baggrund af en revidering af uddannelsen fremsendt en ny ansøgning pr. 1. september Den ansøgte kandidatuddannelse, som behandles i denne akkrediteringsrapport, adskiller sig fra den tidligere ansøgte ved at have et ændret adgangskrav og en ændret kompetenceprofil. 6

12 Indstilling ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i klimaforandringer til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i klimaforandringer på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om Behov for uddannelsen (kriterium 1) Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5). Det bemærkes, at indstillingen er ændret fra afslag på akkreditering til positiv akkreditering, idet vurderingen af kriterium 4 er ændret på baggrund af universitetets høringssvar. Kriterium 4 er ændret fra ikke tilfredsstillende til tilfredsstillende, idet vurderingen af sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer og uddannelsens kompetenceprofil er ændret på baggrund af universitetets høringssvar. Universitetet har i sit høringssvar ændret beskrivelsen af de centrale mål i uddannelsens generelle kompetenceprofil og den integrerede samfunds- og miljøorienterede profil således, at målene nu er formuleret på et taksonomisk niveau, som afspejler indholdet af samfundsvidenskabelig metode i uddannelsens fagelementer. 7

13 Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter Ingen bemærkninger. 8

14 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen ønskes udbudt i København. Sprog Uddannelsen ønskes udbudt på engelsk. Hovedområde Naturvidenskabelig Antal forventede studerende 60 studerende Uddannelsen ønskes udbudt første gang September 2012 Universitetets beskrivelse af uddannelsen Formålet med kandidatuddannelsen Climate Change, impacts, mitigation and adaptation (CCIMA) er at uddanne kandidater, der er højt kvalificerede til at adressere den langsigtede og tværvidenskabelige udfordring som de globale klimaændringer udgør. Forståelse af de globale klimaændringer, deres årsager, effekter på menneskers levevilkår og på miljøet, vores muligheder for at begrænse dem, og de strategier, vi kan tage i anvendelse for at tilpasse os dem, forudsætter indsigt i et bredt spektrum af videnskabelige discipliner, deres indbyrdes grænseflader og deres interaktion. Ingen eksisterende, enkeltfaglige kandidatuddannelser kan tilbyde denne indsigt eller vil målrettet kunne uddanne kandidater med lignende faglige profiler. Københavns Universitet tager ved etableringen af CCIMA den globale klimaudfordring op ved at bringe ekspertise, excellente forskningsmiljøer fra tre fakulteter og fagligt dedikerede studerende sammen med henblik på at skabe et unikt uddannelsesmiljø inden for kompetencer, som arbejdsmarkedet og samfundet bredt efterspørger. (Ansøgning, s. 25) 9

15 Uddannelsens kompetenceprofil Kandidater i klimaforandringer vil: Kunne overskue komplekse, fler- og tværfaglige problemstillinger knyttet til klimaændringer og opstille forslag til løsninger Kunne formulere sig på videnskabeligt korrekt sprog, argumentere videnskabeligt og bidrage kvalificeret til videnskabelige diskussioner på tværs af grænserne mellem natur-, miljø- og samfundsvidenskaberne Kunne formidle komplekst fagligt stof skriftligt og mundtligt på forskellige niveauer Kunne yde bidrag til tværfaglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag med anvendelse af naturvidenskabelige og udvalgte miljø- og samfundsvidenskabelige metoder. Selvstændigt kunne tilrettelægge egen læringsstrategi og mål, samt kunne bidrage konstruktivt i samarbejds-kontekster, herunder projekt-orienteret, tværfagligt gruppearbejde. Færdigheder En kandidat i Climate Change vil: Besidde færdigheder i analyse af komplekse fler- og tværfaglige problemstillinger, herunder være i stand til at identificere et komplekst problems væsentligste komponenter Beherske videnskabeligt sprog og terminologi af såvel natur- som miljø- og samfundsvidenskabelig art Have færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling af komplekse problemstillinger. Viden En kandidat i Climate Change vil: Besidde viden om klimasystemets funktion og årsagerne til klimaændringer Have viden om de væsentligste samfundsvidenskabelige tilgange til analyse af klimaændringer, herunder økonomiske og politologiske Have indsigt i samspillet mellem natur- og samfundsmæssige forhold på klimaområdet. Kandidater med den natur-/biovidenskabelige kompetenceprofil vil, i tillæg til ovennævnte: Kunne arbejde på videnskabeligt niveau med naturvidenskabelige aspekter af klimaændringerne Kunne vurdere sandsynlige biofysiske konsekvenser af klimaændringer Kunne identificere teknisk-naturvidenskabelige løsninger til klima-relaterede problemer Kunne formidle viden om klimaændringernes naturvidenskabelige konsekvenser på avanceret niveau, Færdigheder Kandidater med den naturvidenskabelige kompetenceprofil vil, i tillæg til ovennævnte; Have færdigheder der tillader kandidaten at anvende klimamodeller på et kvalificeret niveau Kunne bidrage kvalificeret til design og gennemførsel af videnskabelige projekter af naturvidenskabelig karakter, fx i relation til begrænsning af klimaændringer. Viden Kandidater med den naturvidenskabelige kompetenceprofil vil, i tillæg til ovennævnte: Have detaljeret kendskab til de centrale fysiske processer i klimasystemet Have indsigt i klimamodellers opbygning og funktion Have god forståelse af samspillet mellem biosfæren og geosfæren, og de centrale stofkredsløb og deres betydning for klimaændringerne. 10

16 Kandidater med den integrerede samfunds- og miljøorienterede kompetenceprofil vil, i tillæg til ovennævnte generelle beskrivelse: Kunne arbejde på videnskabeligt niveau med miljømæssige aspekter af klimaændringerne, såvel naturvidenskabelige som en række samfunds- og miljøvidenskabelige. Kunne identificere hensigtsmæssige forvaltningsmæssige løsninger til klima-relaterede problemer. Kunne formidle viden om klimaændringernes miljø- og forvaltningsmæssige aspekter på avanceret niveau. Færdigheder Kandidater med den integrerede samfunds- og miljøorienterede kompetenceprofil vil, i tillæg til ovennævnte: Færdigheder der tillader kandidaten at anvende udvalgte samfundsvidenskabelige metoder til at analyse og regulere problemer relateret til klimaændringer. Kunne bidrage til gennemførelse af videnskabelige projekter af miljøvidenskabelig karakter, og til design heraf i relation til naturvidenskabelige og udvalgte samfundsvidenskabelige metoder. Viden Kandidater med den integrerede samfunds- og miljøorienterede kompetenceprofil vil, i tillæg til ovennævnte: Have grundlæggende indsigt i samspillet mellem klimaændringernes naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige aspekter. Have godt kendskab til klimaændringernes konsekvenser for menneskelige levevilkår og adgang til land-, vand-, energi- og fødevareressourcer. (Studieordning, Bilag 12 samt høringssvar af 12. januar 2012) 11

17 Uddannelsens struktur Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Obligatorisk Inter disciplinary project course (7,5 ECTS) Begrænset valgfrie kurser (15 ECTS) Begrænset valgfrit kursus (7,5 ECTS) Speciale (30 ECTS) Obligatorisk kursus 1 og 2 (30 ECTS) Begrænset valgfrit kursus (7,5 ECTS) Valgfag (15 ECTS) Uddannelsens tre obligatoriske kurser er: Climate Change: an interdisciplinary challange (15 ECTS) Climate Change, impacts, mitigation and adaptation (15 ECTS) Inter disciplinary projektkursus (7,5 ECTS). Uddannelsens begrænset valgfrie kurser á 7,5 ECTS ( temakurser ) vælges ud fra følgende liste jf. Bilag 12: 1. Climate change mechanisms and tipping points 2. Climate models, observations of the past and the present, and projected climate change including sea level rise 3. Paleo-climatology 4. Energy systems and climate mitigation 5. Climate Change and water resources 6. Climate Change and Land Use 7. Climate Change and biodiversity 8. Climate Change and bio-geo-chemical cycles 9. The economics of Climate Change 10. Human adaptation to climate change and variability 11. Climate change, security and international relations 12. Global environmental governance 13. Climate change and human health 14. Summer-school: Climate change scenario building. Den studerende kan enten vælge at følge én af de to specialiseringer, henholdsvis den natur- /biovidenskabelige profil og den integrerede samfunds- og miljøorienterede profil, eller selv designe en profil ud fra ovennævnte temakurser. Såfremt den studerende ønsker at designe en profil selv skal der vælges to temakurser fra kurserne nummereret 1-8 og to temakurser fra kurserne nummeret 6, (Høringssvar af 12. januar 2012) Hvis den studerende ønsker at opnå den natur-/biovidenskabelige kompetenceprofil skal uddannelsen ifølge universitetets høringssvar bestå af mindst 3 af temakurserne nummereret 1-8 og eet af kurserne nummeret 6, (angivet på listen ovenfor). Hvis den studerende ønsker at opnå den integrerede samfunds- og miljøorienterede kompetenceprofil skal uddannelsen ifølge universitetets høringssvar bestå af mindst 3 af temakurserne nummereret 6, 9-12 og eet af kurserne nummeret 1-8. (angivet på listen ovenfor). 12

18 Nedenfor opstilles kassogrammer for uddannelsesforløbene for at opnå henholdsvis den natur- /biovidenskabelige kompetenceprofil og den integrerede samfunds- og miljøorienterede kompetenceprofil Studieår Blok 1 og 2 Blok 3 og 4 Andet år Begrænset valgfri 15 Obligatorisk 7,5 Speciale 30 ECTS ECTS blandt kurserne ECTS. Inter discipli- 1-8 nary project course Begrænset valgfri 7,5 ECTS blandt alle temakurser Første år Obligatorisk : I alt 30 ECTS Begrænset valgfri 7,5 Valgfri 15 ECTS Climate Change: An interdisciplinary challenge ECTS blandt kurserne (15 ECTS) Climate Change, impacts, mitigation and adaptation 1-8 Begrænset valgfri 7,5 (15 ECTS) ECTS blandt kur- serne 6, 9-12 Skemaet viser uddannelsesopbygning for de studerende, som ønsker at opnå den natur-/biovidenskabelige kompetenceprofil. (Høringssvar af 12. januar 2012) Studieår Blok 1 og 2 Blok 3 og 4 Andet år Begrænset valgfri 15 Obligatorisk 7,5 Speciale 30 ECTS ECTS - blandt kurserne 6, 9-12 ECTS. Inter disciplinary project course Begrænset valgfri 7,5 ECTS blandt alle temakurserne Første år Obligatorisk : I alt 30 ECTS Begrænset valgfri 7,5 Valgfri 15 ECTS Climate Change: An interdisciplinary challenge ECTS blandt kurserne (15 ECTS) Climate Change, impacts, mitigation and adaptation 6, 9-12 Begrænset valgfri 7,5 (15 ECTS) ECTS blandt kur- serne 1-8 Skemaet viser uddannelsesopbygning for de studerende, som ønsker at opnå den integrerede samfunds- og miljøorienterede kompetenceprofil. (Høringssvar af 12. januar 2012) 13

19 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Uddannelsens erhvervssigte Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen har et klart erhvervssigte, som i særlig grad er identificeret inden for det statslige og kommunale arbejdsmarked samt den private rådgivningssektor. Eksempelvis forventes dimittenderne ifølge universitetet at kunne varetage generalistfunktioner i såvel kommuner som på ministerie- og styrelsesniveau samt tværgående funktioner inden for rådgivning på klima- og miljøområdet. Ifølge universitetet vil dimittenderne videre kunne varetage funktioner med det fælles kendetegn, at de alle vil involvere elementer og identifikation af komplekse fler- og tværfaglige problemstillinger inden for klimaområdet. Således nævnes også funktioner hos FN og Verdensbanken samt ngo er med særligt fokus på miljø- og klimarelaterede opgaver. Universitetet nævner videre funktioner inden for undervisning, formidling og medier. For så vidt angår uddannelsens erhvervssigte i relation til internationale organisationer så som FN og Verdensbanken, bemærker akkrediteringspanelet, at universitetet peger på nogle meget overordnede sammenhænge inden for hvilke, uddannelsens dimittender vil kunne indgå. Inddragelse af aftagere og aftagerpanel i udviklingen af uddannelsen Universitetet har i forbindelse med udviklingsarbejdet nedsat et ad hoc panel bestående af følgende 6 personer: Journalist Knud Vilby Seniorrådgiver i Danida Jens Fugl Teknik- og miljødirektør i Køge Kommune Torben Nøhr Direktør for Novozymes Karen Oxenbøll Director of the Division of Early Warning and Assessment Peter Gilruth Konsulent for The Nordic Agency for Development and Ecology (NORDECO) Martin Enghoff. (Bilag 2) Det er akkrediteringspanelets vurdering, at panelets medlemmer samlet set dækker bredden i uddannelsens erhvervssigte. Ifølge universitetet er panelmedlemmerne dels blevet bedt om at kommentere, hvorvidt uddannelsen afspejler behovet for flerfaglig ekspertise inden for en given sektor, herunder hvilken trend, de mener, kendetegner efterspørgslen, og dels at kommentere uddannelsens struktur og indhold. Det vurderes, at flere af panelmedlemmerne har forholdt sig til uddannelsens struktur. Tilbagemeldingerne vurderes at strække sig fra det generiske, herunder kommentarer om uddannelsens type, til helt specifikke kommentarer som eksempelvis øget vægt på den økonomiske, politiske og udviklingsmæssige dimension, øget feltmæssig træning og færdigheder i særlige teknikker og metoder. Akkrediteringspanelet bemærker i den sammenhæng, at det ikke fremgår tydeligt af universitetets ansøgning, hvordan universitetet har forholdt sig til dialogen med ad hoc panelet i udviklingen af uddannelsen. 14

20 Ud over dialogen med ovennævte panel har universitetet indhentet kommentarer fra følgende tre aftagerpaneler ved henholdsvis Det Naturvidenskabelige og Det Biovidenskabelige Fakultet: panelet for miljø og energi, panelet for primærproduktion, biologi og bioteknologi samt panelet for skov, landskab og planlægning. Akkrediteringspanelet bemærker, at sidstnævnte panel har været inddraget flere gange i udviklingen af uddannelsen. Ifølge universitetet omfatter aftagerpanelerne repræsentanter for det offentlige (stat og kommuner), rådgivnings/ingeniørvirksomheder som for eksempel COWI, NIRAS og DHI samt produktionsvirksomheder som eksempelvis DONG og Novozymes. Universitetet anfører, at I tillæg til de udførte skriftlige henvendelser til ad hoc panelet har uddannelsen været præsenteret og drøftet på et møde med tre relevante, etablerede aftagerpaneler, knyttet til henholdsvis SCIENCE og LIFE Møderne fandt sted dels i december 2009, dels i april Uddannelsen blev præsenteret mundtligt af formanden for arbejdsgruppen, og aftagerpanelerne havde i forvejen fået tilsendt en beskrivelse af uddannelsen (bilag 1), således at panelets medlemmer var orienteret om uddannelsen inden mødet. Endvidere havde aftagerpanelerne fået tilsendt en skrivelse fra formanden for arbejdsgruppen og prodekanen for uddannelse ved SCIENCE (bilag 7), hvor aftagerpanelet blev anmodet om enten at sende en støtteerklæring eller komme med en udtalelse om de samme emner, som ad hoc panelet var blevet bedt om. Efter revisionen af uddannelsens struktur i foråret 2011, er LIFE-panelet Skov, landskab og planlægning igen blevet konsulteret, har fået tilsendt opdateret materiale og er blevet bedt om at forny deres tilbagemelding. Dette har resulteret i en fornyet vurdering samt individuelle bidrag fra medlemmer af panelet. (Ansøgning, s. 5). Endvidere tilkendegiver universitetet, at Flere af de konkrete forslag er eller vil blive indarbejdet i CCIMAstrukturen [kandidatuddannelsen i climate change], fx planlægges forvaltningsaspektet styrket gennem et temakursus. (Ansøgning, s. 8). Videre fremgår det af bilag 8, at aftagerpanelet miljø og energi ved ( ) en tidligere lejlighed [har] haft mulighed for at kommentere forslaget fra Det Naturvidenskabelige Fakultet. Disse kommentarer er i vid udstrækning blevet indskrevet i den foreliggende tekst. (Bilag 8, s. 12). Akkrediteringspanelet bemærker videre, at universitetet på baggrund af den konkrete dialog med aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning, hvor en række personer fra det kommunale arbejdsmarked har betonet vigtigheden af det planlægnings- og forvaltningsmæssige aspekt i uddannelsens indhold, planlægger at etablere et temakursus med særlig fokus på forvaltning. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af universitets redegørelse, at universitetet har været i dialog med relevante aftagere i udviklingen af uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer videre, at universitetet har sandsynliggjort at have forholdt sig til dialogen med aftagere og aftagerpaneler og anvendt dialogen. Akkrediteringspanelets vurdering lægger vægt på, at universitetets dialog med aftagere og aftagerpaneler sandsynligt har bidraget i universitetets udvikling af uddannelsen, og at universitetet har ændret uddannelsens profil i retning af en mere fag-faglig profil - et centralt tema, der har indgået i drøftelserne med aftager og aftagerpaneler. Behovet for uddannelsen på arbejdsmarkedet Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet overordnet set har sandsynliggjort et behov for tværfaglig viden, færdigheder og kompetencer i relation til at arbejde med lokale, nationale og internationale klimaproblemstillinger. Vurderingen bygger på universitetets behovsafdækning, herunder udtalelser fra det nedsatte ad hoc panel, aftagerpaneler, rådgivningsvirksomhederne COWI og NIRAS samt Klima- og Energiministeriet. Af først- 15

21 nævnte fremgår en vis konsensus blandt paneldeltagerne om, at der er et samfundsmæssigt behov for flerfaglig ekspertise omkring klimaforandringer, herunder de forskellige tilgange til at imødegå disse. Således anfører eksempelvis seniorrådgiveren fra DANIDA i ad hoc panelet: Der er bestemt behov for den type tværfaglige kandidater, som I [Københavns Universitet] forventer at uddanne under CCIMA uddannelsen. I forbindelse med udmøntningen af klimahandlingsplanen har vi haft svært ved at finde kvalificerede konsulenter og ressourcepersoner. Behovet er der allerede nu, og det må forventes at være voksende over de kommende år. (Bilag 4, s. 4). Ministeriet påpeger dog: Set i et snævert dansk perspektiv er det dog også vigtigt at understrege, at udviklings- og klimabistand også i fremtiden vil være en lille nichesektor for danske kandidater, så jeres [Københavns Universitet, red.] marked bør være bredere end det. (Bilag 4, s. 4). Ligeledes tilkendegiver direktøren fra Division of early Warning and Assessment (UN): We see a growing demand for graduates and individuals with both highly specialized skills and generalist competencies in areas of CCIMA [Climate Change, Impacts, Mitigation and Adaptation, red] (Bilag 4, s. 5). En tredje af ad hoc panelets medlemmer fra konsulentvirksomheden NORDECO anfører ydermere: Indenfor denne sektor [rådgivningsbranchen, red] er der behov for både tvær- og flerfaglig ekspertise til at beskæftige sig med CC [climate change, red], men vores erfaring er, at CC ekspertise er efterspurgt i konsulent/rådgiver branchen, hvis den er udviklet ud fra en stærk sektorfaglig ekspertise. Det er en vigtig pointe, idet dette peger mere på behov for dygtige sektorfaglige folk med en CC overbygning end på generalister Behovet for folk med CC viden er voksende Billedet er dog, at behovet er voksende, når det gælder diverse sektor-specialister, som samtidig er i stand til at sætte deres sektorfaglighed ind i et CC sammenhæng. Da CCIMA [uddannelsens navn, red] kandidater vil være bachelors med en master generalist overbygning, er det mere tvivlsomt, om der for dem er et voksende behov. (Bilag 4, s. 3). Repræsentanten for det kommunale arbejdsmarked i ad hoc panelet formanden for Kommunalteknisk Chefforening under Kommunaldirektørforeningen i Danmark og miljøchef i Køge Kommune anfører: Som Formand for Kommunalteknisk Chefforening, der repræsenterer Teknik- og Miljødirektører, Miljøchefer, Planchefer m.v. i alle 98 kommuner kan jeg bekræfte, at der er behov for en tværsektoriel uddannelse som foreslået indenfor klimaforandring, både bekæmpelse (mitigation) og tilpasning (adaptation). Alle kommuner er i disse år i færd med langsigtede klimaplaner og er i forhold til bl.a. EU og Danmarks Naturfredningsforening forpligtet til årligt at gøre status over klimaarbejdet. Der er i disse år tale om en intro-fase, men den vurderes at have en permanent karakter de næste år. Der er i særlig grad brug for kandidater, der evner at arbejde på tværs og inddrage såvel socioøkonomiske som naturfaglige discipliner. Min vurdering er, at markedet i kommunerne på dette område er i størrelsesordenen akademiske medarbejdere. (Bilag 4, s. 6) Af Klima- og Energiministeriets støtteerklæring fremgår videre: Det tværfaglige fokus og det forventede bredspektrede arbejdsmarkedsbehov, der herved kan tilfredsstilles, fremstår som en styrke. Fagudbuddet understreger, at klimaforandringer ikke kun er et naturvidenskabeligt eller teknisk problem, der alene kan løses vha. disse discipliner. Det kan kun bifaldes, at uddannelsen afspejler, at centrale udfordringer for samfund, der oplever klimaforandringer, nok så meget er retslige, politiske og kulturelle. Uddannelsen har potentiale til at vælge præcise tematiske specialiseringer (f.eks. Mitigation, Adaptation, Impacts), der belyses tværfagligt. (Bilag 8, s. 4 eller 5). De aftagere og aftagerpaneler, der har været hørt, dvs. aftagerpanelet for miljø og energi, aftagerpanelet for primær produktion, biologi og bioteknologi samt aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning, er blevet præsenteret for de mulige specialiseringer, jf. bilag 1. De er endvidere blevet anmodet om at forholde sig til, hvorvidt uddannelsen afspejler behovet for flerfaglig ekspertise inden for den pågældende sektor, samt hvorvidt behovet fra kandidater med CCIMA kompetencer er voksende, stabil eller faldende. 16

22 De hørte aftagerpaneler anfører, at de i varierende grad støtter oprettelsen af den ansøgte uddannelse. Således anfører et af panelerne, at man ( ) forsigtigt støtter oprettelse af en sådan uddannelse, mens et andet panel anfører: Vi finder, at uddannelsen dækker et behov på arbejdsmarkedet for flerfaglige kandidater med kompetencer indenfor analyse og tværdisciplinært samarbejde om løsning af komplekse fler- og tværfaglige problemstillinger knyttet til globale klimaændringer ( ) (Bilag 8, s. 1). Aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning skriver dog, at Aftagerpanelet har på sit møde den 8. juni 2011 behandlet det reviderede forslag til beskrivelse af uddannelsen, hvor man tager til efterretning, at uddannelsen nu bliver fagligt snævrere, men panelet støtter fortsat op om kandidatuddannelsen( ) Det er fortsat panelets opfattelse, at uddannelsen dækker et behov på arbejdsmarkedet for flerfaglige kandidater med kompetencer indenfor analyse og tværdisciplinært samarbejde om løsning af komplekse fler- og tværfaglige problemstillinger knyttet til globale klimaændringer ( ) (Bilag 8, s. 5). I tillæg til aftagerpanelernes samlede udtalelser om behovet for uddannelsen har universitetet indhentet en række specifikke udtalelser fra panelernes enkelte medlemmer, som repræsenterer henholdsvis den private rådgivningssektor og det kommunale arbejdsmarked. Udviklingsdirektør i COWI A/S Stig P. Christensen skriver Jeg mener, at uddannelsen i forhold til det tidligere oplæg fremstår mere helstøbt og med et mere fokuseret fundament i naturvidenskaben. Det betyder, at vi kan forvente kandidater med både en dyb faglig ballast i naturvidenskaben og en bredere forståelse og viden om den verden, klimaproblemerne skal løses i. Jeg er overbevidst om, at kandidater med den skitserede baggrund vil være relevante for vores og, tror jeg, andres fremtidige rekruttering. Netop fordi integrationen mellem naturvidenskab, teknisk videnskab og samfundsvidenskab i stigende grad er en forudsætning for vore aktiviteter. Vi har stor interesse i kandidater med faglige kompetencer på internationalt niveau suppleret en bredere forståelse af klimaudfordringernes mangeartede konsekvenser og muligheder. Det tilbagevendende dilemma også for vores opgaveløsning er, hvor langt man kan/skal gå i bredden uden at miste den specifikke faglige dybde i uddannelserne. Jeg synes, at oplægget har fundet en fornuftig balance herpå. (Bilag 8, s. 10) International Market Director ved rådgivningsfirmaet NIRAS, Claus Jørgensen anfører: Vi forudser et stort behov for såvel i Danmark som på vores projekter og kontorer i udlandet, at kunne ansætte medarbejdere med en bred uddannelsesmæssig baggrund, der relaterer sig til klimaproblematikken. Vi kan se, at der nu er sket en stramning af CCIMA uddannelsens indhold og krav til kandidaternes baggrund for optagelse. Vi billiger denne stramning, idet vi har erfaring for, at vægten hen mod det naturvidenskabelige styrker kandidaternes faglighed, f.s.v. angår netop de kompetencer, som vi efterspørger til vores projekter, internationalt og i Danmark, inden for energi og klima. Vi mener derfor stadig, at uddannelsen er vigtig, og at der vil være stor efterspørgsel på kandidater med den baggrund ( ) (Bilag 8, s. 11). Kontorchef Lene Holm fra Odense kommune skriver videre Oplægget til uddannelsen forventes at give kandidater med kompetencer, som vil være interessante for de danske kommuner. Det er ikke muligt at udtale sig om omfanget af kommunernes behov på kort sigt. Det må forventes, at der også kan være aftagere fra konsulentvirksomheder, ligesom uddannelsen må forventes at kunne tiltrække udenlandske masterstuderende. (Bilag 8, s. 6) Akkrediteringspanelet bemærker, at universitetets afdækning af behovet i nogen grad baserer sig på kompetenceprofilen for den tidligere ansøgte kandidatuddannelse i klimaforandringer. Dermed bemærkes det, at de adspurgte aftagere og aftagerpaneler med undtagelse af nedenstående aftagere og aftagerpanel har forholdt sig til behovet for en kompetenceprofil, som har et overlap med den ansøgte kompetenceprofil for så vidt angår centrale elementer, jf. bemærkningen s. 6: Teknik- og miljødirektør i Køge Kommune, Torben Nøhr Kontorchef i Odense kommune, Lene Holm International Market Director i rådgivningsfirmaet NIRAS, Claus Jørgensen 17

23 Udviklingsdirektør i COWI A/S, Stig P. Christensen Aftagerpanelet for skov, landskab og planlægning. Akkrediteringspanelet lægger vægt på, at universitetet har dokumenteret behovet for kompetencer inden for miljø, lokal og national forvaltning, udmøntning af forhandlinger og politiske handleplaner på klimaområdet samt rådgivning i forbindelse med udviklingsbistand og udarbejdelse af klimastrategier. Videre lægger akkrediteringspanelet vægt på, at den ansøgte uddannelses kompetenceprofil for så vidt angår centrale elementer inden for natur- miljø og samfundsvidenskab overlapper med den kompetenceprofil som en række aftagere- og aftagerpaneler har forholdt sig til i forbindelse med behovsafdækningen. Akkrediteringspanelet lægger videre vægt på, at en række kommuner og rådgivningsvirksomheder tilkendegiver et behov for den ansøgte uddannelses kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at universitetet kun i mindre grad har sandsynliggjort de studerendes muligheder for at opnå ansættelse på det internationale arbejdsmarked ved internationale organisationer som eksempelvis FN og Verdensbanken. Akkrediteringspanelet bemærker videre, at det ikke tydeligt fremgår, hvordan og i forhold til hvilke beslægtede uddannelser de adspurgte aftagere og aftagerpaneler har forholdt sig til beslægtede uddannelser i deres vurdering af behovet for uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har sandsynliggjort et behov for den ansøgte uddannelses kompetenceprofil. Beslægtede uddannelser Ifølge universitetet er Den nærmest beslægtede uddannelse ved KU er kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik, men selv for denne uddannelses vedkommende gælder det, at overlappet med CCIMA er beskedent. Andre beslægtede uddannelser ved KU er kandidatuddannelser i geofysik og biologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet og i flere kandidatuddannelser, fx environmental and natural resource economics og agricultural development, ved Det Biovidenskabelige Fakultet. Overlappet med kandidatuddannelser ved de samfundsvidenskabelige, humanistiske og juridiske fakulteter må betegnes som yderst beskedent. (Ansøgning, s. 8) Videre peger universitetet på at Internationalt kan der peges på kandidatuddannelser ved Australian National University og ved Harvard, men begge disse uddannelser er snævrere end CCIMA. KU samarbejder i øvrigt med begge disse universiteter på klimaområdet inden for rammerne af International Alliance of Research Universities (IARU), og begge universiteter forventes at bidrage med gæsteundervisere. (Dokumentationsrapport, s. 8) På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet i nogen grad har forholdt sig til beslægtede uddannelser, herunder hvordan de adskiller sig fra den ansøgte uddannelse. Akkrediteringspanelets vurdering bygger på, at det ikke fremgår om universitetet i sin afdækning af beslægtede uddannelser har inddraget andre danske universiteters uddannelsesudbud. Arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser Ifølge universitetet har 21 dimittender i geografi og geoinformatik fra årgangene 2005 til 2009 haft en kompetenceprofil, som ifølge universitetet er sammenlignelig med den ansøgte uddannelses kompetenceprofil. 16 af disse 21 dimittender har ifølge universitetet fundet arbejde, hvoraf de 15 har arbejde i relation til klimaområdet. Arbejdssituationen for de resterende 5 dimittender er universitetet ikke bekendt med (Ansøgning, s. 8). Endvidere har universitetet med udgangspunkt i tal fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering dokumenteret, at den generelle beskæftigelse for naturvidenskabelige dimittender i perioden 2004 til 2007 er 18

24 steget fra 80 til 89 procent, samt at beskæftigelsen for dimittender inden for landbrug, havebrug og skovbrug i 2007 var 90 procent, mens det for biologi og geografi var 86 procent i Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet på baggrund af beskæftigelsessituationen for sammenlignelige kompetenceprofiler har sandsynliggjort behovet for uddannelsens kompetenceprofil. Vurderingen bygger særligt på universitetets redegørelse for beskæftigelsessituationen for sammenlignelige kompetenceprofiler inden for geografi og geoinformatik. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s. 3-9 Bilag 2: Liste over ad hoc panelet Bilag 3: Brev til ad hoc panelet (dansk og engelsk) Bilag 4: Kommentarer fra ad hoc panelet Bilag 5: Medlemsliste for aftagerpanelerne Miljø og energi (SCIENCE), Primær produktion, biologi og bioteknologi samt Skov, landskab og planlægning (LIFE) Bilag 6: Dagsordenen for aftagerpanelernes møder, hvor CCIMA blev præsenteret og drøftet Bilag 7: Brev til aftagerpanelerne Bilag 8: Kommentarer fra de etablerede aftagerpanelerne Bilag 11: Dimittendundersøgelse for kandidater fra Geografi 19

25 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning, og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Ifølge universitetet skal følgende forskningsenheder bidrage til undervisningen: Institut for Geografi og Geologi (IGG) ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Niels Bohr Institutet (NBI) ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Kemisk Institut (KI) ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Biologisk Institut (BI) ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrug og Økologi (IJØ) ved Det Biovidenskabelige Fakultet Skov & Landskab (SL) ved Det Biovidenskabelige Fakultet Fødevareøkonomisk Institut ved Det Biovidenskabelige Fakultet Institut for Veterinær Sygdomsbiologi ved Det Biovidenskabelige Fakultet Institut for Antropologi (IA) ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Statskundskab (IFS) ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. (Ansøgning, s. 13) Universitetet anfører, at forskningsmiljøerne ved de 3 ovennævnte fakulteter beskæftiger sig med alle aspekter af klimaændringer; effekter, begrænsning og tilpasning. Universitetet skriver videre For visse forskningsmiljøers vedkommende drejer det sig om store, eksternt finansierede forskningscentre, som fx Is & Klima på geofysik ved Niels Bohr Instituttet, i andre tilfælde om mindre forskningsgrupper eller enkelte forskere. (Dokumentationsrapport, s. 11) Videre giver universitetet en beskrivelse af de forskergrupper ved de ovenfornævnte institutter, som skal levere undervisning på kandidatuddannelsens enkelte fagelementer i overensstemmelse med deres fokus på klimaforskningen. Eksempelvis fremgår det af dokumentationsrapporten side 11ff, at forskere fra Institut for Geografi og Geologi, som ifølge universitetet blandt andet skal levere undervisning på kurserne climate models, tipping points and sea level rise samt climate change and biogeochemical cycles, har udgangspunkt i instituttets forskning i: effekter af den globale havspejlsstigning på kyster og estuarier drivhusgasfluxe mellem vegetation/jord og atmosfære i såvel arktiske som tempererede og tropiske områder effekter og begrænsning af og tilpasning til klimaændringer i Afrika, Sydøstasien og Stillehavsregionen grundvandsressourcer. Et andet eksempel er Niels Bohr Institutet, som ifølge universitetet skal levere undervisning på på en række kurser, herunder climate change mechanisms and climate models samt paleo-climatology med udgangspunkt i instituttets forskning inden for meteorologi, oceanografi og geodæsi samt is og klima. Undervisningen baseres ifølge universitetet på instituttets forskning inden for: klimasystemets funktion og klimamodellering, 20

26 palæo-klimatologi som middel til at forstå klimasystemets funktion og naturlige variabilitet. Et tredje og sidste eksempel er ifølge universitetet sammenhængen mellem uddannelsen og forskningen ved henholdsvis Institut for Antropologi og Institut for Statskundskab. Således skal de to institutter levere undervisning til kurserne human adaptation to climate change and variability samt climate change, international relations and security. Dette sker ifølge universitetet med udgangspunkt i institutternes forskning inden for: teoretisk forståelse af menneskets tilpasningsevne til klimaforandringer og naturkatastrofer international udvikling af sikkerhedsteori og i den stadig bredere forståelse af sikkerhedsbegrebet som også omfatter klimaændringernes betydning for sikkerheden. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af universitetets redegørelse, at der er sammenhæng mellem de forskningsområder, der vil blive knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at der inddrages mange og højt kvalificerede forskere i undervisningen, hvorved der sikres en stærk kobling mellem forskningsmiljøerne og uddannelsen både med hensyn til den teoretiske og anvendelsesorienterede forskning. Uddannelsens tilrettelæggere Det er akkrediteringspanelets vurdering, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er. Således fremgår det af ansøgningens s. 11, at arbejdsgruppen omkring udviklingen af uddannelsen har bestået af en række professorer, lektorer og en adjunkt fra flere af de centrale institutter, som skal levere fagelementer til uddannelsen. Tilrettelæggernes forskning vurderes endvidere at dække såvel det naturvidenskabelige som samfundsvidenskabelige hovedområde. Uddannelsens VIP er Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af VIP er. Således anfører universitetet, at undervisningen i meget høj grad vil blive varetaget af aktive forskere med specialisering inden for de enkelte kursers emneområder og med forankring i særdeles stærke forskningsmiljøer, -centre og projekter. (Ansøgning, s. 11). Endvidere fremgår det af bilag 15, at de kursusansvarlige for uddannelsens centrale kurser, jf. vurderingen ovenfor, alle er aktive forskere med klimaforandringer som et element i deres forskning. Forskningsmiljøets kvalitet Universitetet har i nedenstående skema angivet forskningsindikatorer for en række de naturvidenskabelige forskere, som er involveret i uddannelsen. 21

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i biokemi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere