Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark"

Transkript

1 Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005

2 2

3 Indholdsfortegnelse FORORD RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER INTRODUKTION AF OFFSHORING OG UNDERSØGELSE HOVEDRESULTATER ØVRIGE RESULTATER SEKS OVERORDNEDE POLITIKOMRÅDER LÆSEVEJLEDNING OG INTRODUKTION AF DE ENKELTE KAPITLER OFFSHORINGENS NETTOBESKÆFTIGELSESREGNSKAB INTRODUKTION OG DEFINITION AF OFFSHORING BESKÆFTIGELSESEFFEKTEN NETTOBESKÆFTIGELSESREGNSKAB VED OFFSHORING FREMTIDENS OFFSHORING SET I ET GLOBALISERINGSPERSPEKTIV OFFSHORINGENS HISTORIE, UDVIKLING OG KARAKTER FREMTIDENS OFFSHORING OG DEN GLOBALE UDVIKLING DE DANSKE UNDERSØGELSER INTERNATIONALE UNDERSØGELSER DAGBOGSBLADE FRA INDIEN DE NYE VIRKSOMHEDER FORVENTNINGER TIL OFFSHORING HOS ERHVERVSLIVET I DANMARK TI OFFENSIVE OFFSHORING-VIRKSOMHEDER ADGANG TIL VIDEN ER EN LAVT PRIORITERET BEGRUNDELSE FOR OFFSHORING FREMTIDENS UDFORDRINGER OG HVORDAN IMØDEKOMMER VI DEM? INTRODUKTION MÅLRETTET UDDANNELSE MÅLRETTET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE UDDANNELSESSYSTEMET SKAL MATCHE DEN GLOBALE VIRKSOMHEDS KOMPETENCE- OG KVALIFIKATIONSBEHOV FORSKNING OG UDVIKLING UNDERSTØTTER GLOBALISERING FLEKSIBELT ARBEJDSMARKED EN VIGTIG BRIK I GLOBALISERINGEN RÅDGIVNING TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OM GLOBALISERING STRATEGISK SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER OM GLOBALISERING OG OFFSHORING KOMPARATIV ANALYSE AF PROFILEN FOR EN OFFSHORING- VIRKSOMHED KONTRA EN IKKE-OFFSHORING-VIRKSOMHED

4 4

5 5.1. INTRODUKTION HVAD KARAKTERISERER OFFSHORING-VIRKSOMHEDER? KONKLUSION OFFSHORING MED FOKUS PÅ SEKTOR OG VIRKSOMHEDSSTØRRELSE INTRODUKTION OFFSHORING I ET SEKTORPERSPEKTIV SEKTORERNES STRATEGISKE FORMÅL MED OFFSHORING INDFRIELSE AF FORVENTNINGER VED OFFSHORING OFFSHORING OG VIRKSOMHEDSSTØRRELSE DE SMÅ VIRKSOMHEDER ER MINDST TILFREDSE MED RESULTATERNE AF OFFSHORING KONKLUSION KORTLÆGNING AF OFFSHORINGMULIGHEDERNE I POLEN OG RUSLAND MED SÆRLIG FOKUS PÅ INGENIØRER OG METALARBEJDERE INTRODUKTION POLEN KONKLUSION RUSLAND KONKLUSION UNDERSØGELSENS METODE OG DATAGRUNDLAG DESK RESEARCH OG UDARBEJDELSE AF SPØRGESKEMA UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER INDHENTNING AF BESVARELSER KVALITATIVE INTERVIEWS DATABEARBEJDNING, DATARENS OG IDENTIFIKATION AF OUTLIERS ANALYSE OG SEMINAR LITTERATURLISTE

6 6

7 Forord Globaliseringen har fået et lokalt ansigt. Den har i dag et omfang og foregår med en hastighed, der betyder, at ingen danskere længere er uberørte af den. Ikke mindst den økonomiske globalisering og i særdeleshed udflytningen af arbejdspladser til udlandet den såkaldte offshoring har konsekvenser for den enkelte dansker, uanset uddannelsesniveau. Er jobbet truet? Måske vil det i fremtiden have et helt andet indhold? Usikkerhedsmomenterne er til stede de potentielle følger omfattende. Offshoringen rejser derfor en række nye krav. Til medarbejderen selv, til virksomhederne, til de faglige organisationer og til den offentlige beskæftigelsesindsats regionalt og på landsplan. Udfordringen er at undgå, at resultatet af globaliseringen bliver stigende arbejdsløshed, flere flaskehalse og lavere velstand. Der er i dag ikke tilstrækkelig viden om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af offshoring. Denne manglende viden betyder, at den nuværende debat om offshoring spænder fra dommedagsprofetier over til den næsegruse hyldest til globaliseringens fordele uanset offshoringens faktiske reduktion af arbejdspladser i Danmark. Forfatterne ønsker både reel viden og at skabe debat; en debat hvis konklusioner kan omsættes til rådgivning af de medlemmer, som forfatterne repræsenterer og som ydermere kan omsættes til indspil i den politiske diskussion om, hvorledes beskæftigelse og velstand i den globale markedsøkonomi kan sikres. Dansk Metal, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og konsulentfirmaet MUUSMANN A/S Research & Consulting er derfor gået sammen om at udarbejde denne rapport, der belyser offshoringen i et beskæftigelsesperspektiv: Hvad betyder virksomhedernes offshoring faktisk for antallet af jobs i Danmark? Kan det tænkes, at udflytningen af arbejdspladser og tilhørende aktiviteter samtidig har en positiv effekt på virksomhedernes beskæftigelse i Danmark, i form af nye jobåbninger og et stigende aktivitetsniveau? Er det kun de ufaglærte job, der er i farezonen? Eller vil også metalarbejdere, ingeniører og andre højtuddannede stå for skud? Hvilke jobåbninger skabes, henholdsvis i industrien og i servicesektoren? Og hvad er perspektiverne for fremtiden? Rapporten er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. De enkelte kapitler er skrevet af konsulenter i MUUSMANN og IDA. Håndværksrådet har bidraget til nogle af rapportens virksomhedscases. For god ordens skyld skal det pointeres, at analysernes konklusioner ikke nødvendigvis er dækkende for organisationernes eller/og Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering og holdninger. God læselyst. God debat. Lars Bytoft Olsen, Formand for IDA Thorkild E. Jensen, Formand for Dansk Metal Poul Ulsøe, Formand for Håndværksrådet 7

8 8

9 1. Resumé Præsentation af analysens hovedkonklusioner 1.1. Introduktion af Offshoring og undersøgelse Formålet med rapporten, Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark, er at gennemføre en kortlægning og analyse af danske virksomheders offshoring. Offshoring er et mål for, i hvilket omfang virksomhederne flytter opgaver til udlandet frem for at lade dem udføre i Danmark. Offshoring defineres som udflytning af arbejdspladser og/eller aktiviteter til udlandet. Denne offshoring kan ske enten til andre dele af virksomheden placeret uden for Danmark, eksempelvis datterselskaber, eller den kan ske til uafhængige underleverandører ligeledes beliggende i udlandet. Udflytning af aktiviteter omfatter såvel eksisterende som nye aktiviteter. Rapporten er baseret på en omfattende undersøgelse: Dels en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af virksomheder med mindst 20 ansatte foretaget i februar 2005, dels dybdegående caseinterviews med i alt 20 virksomheder, udvalgt hovedsageligt blandt de som særligt perspektivrige i forhold til rapportens problemstillinger. Ambitionen har været at betragte erhvervslivet bredt, og virksomhederne i undersøgelsen er således fordelt på en lang række brancher i både industrien og servicesektoren. Tilsammen repræsenterer virksomhederne 27% af samtlige arbejdspladser i private virksomheder med mindst 20 ansatte. Undersøgelsen er på den baggrund en af de mest omfattende globaliseringsundersøgelser af sin art, der hidtil er gennemført i Danmark Hovedresultater Undersøgelsen har tre hovedresultater: Offshorings isolerede beskæftigelseseffekt er begrænset, hvorimod den samlede beskæftigelseseffekt for både virksomheder inden for industri og forretningsservice udvikler sig mere positivt for de virksomheder, der offshorer, sammenlignet med beskæftigelsesudviklingen i øvrigt inden for industri og forretningsservice. Interviewene med en række virksomheder tyder på, at offshoring øger andelen af medarbejdere med videregående uddannelse, men de faglærte og ufaglærte bliver presset. Det har dog ikke været muligt at eftervise dette statistisk. 9

10 Offshoring inden for virksomheden (med etablering af datterselskaber i Østeuropa og Asien) rummer store udfordringer for ledelse og medarbejdere i forhold til at udvikle virksomhedens interne relationer, organisation og virksomhedskultur på tværs af virksomhedens aktiviteter nationalt og internationalt. En løsning af disse udfordringer resulterer i optimale vilkår for at skabe nye, udfordrende jobs inden for blandt andet projektledelse med fokus på interkulturelle sourcingkompetencer, innovation, læringsoverførsel og øvrige styringsopgaver Øvrige resultater Kina topper offshoring-hitlisten i Danske virksomheder er alsidige, når det gælder deres valg af offshoring-destination. Kina topper hitlisten i Når virksomheder offshorer til Kina, er det typisk for både at reducere produktionsomkostningerne samt at sikre sig en markedsadgang til et fremtidigt vækstmarked i Kina. Samlet set viser virksomhedernes vurderinger dog, at selv virksomheder med mange og lange offshoring erfaringer sjældent har nogen gennemanalyseret landespecifik strategi. Virksomhederne er åbne overfor mange lande, og ofte er det konkrete anledninger, der afgør, hvor virksomhederne vælger at slå sig ned. Disse forhold har medført, at vi for at forstå virksomhedernes offshoring til udlandet, anlægger et bredere analytisk perspektiv end alene at fokusere på enkeltlande. Udbuddet af ingeniører og metalarbejdere i Polen og Rusland er stort, men arbejdskraften mangler kompetencer inden for innovation og problemløsning Foruden virksomhedsinterviews med danske virksomheder, er der gennemført et supplerende studium af udbuddet af ingeniører og metalarbejdere i Polen og Rusland. Den særskilte udbudsanalyse af teknologiske videnarbejdere på arbejdsmarkedet for Rusland og Polen gennemføres for at eksemplificere problemstillingen om eventuelle barrierer ved at ansætte kvalificeret arbejdskraft til at gennemføre de opgaver, der offshores. Rusland er fravalgt som offshoring-destination af danske virksomheder i Vort studium af det russiske arbejdsmarked og erhvervsklima understøtter, at dette fravalg er fornuftigt. Selv om udbuddet af kvalificeret teknologisk arbejdskraft er betydeligt i Rusland, er erhvervsklimaet i Rusland generelt meget vanskeligt. Virksomhedskultur og hierarkiske ledelsesformer i russiske virksomheder gør endvidere, at samarbejdsrelationerne mellem danske og russiske virksomheder er komplekse. Erfaringerne fra Polen er betydeligt mere positive og også mere omfattende. Udbuddet af ingeniører er stort, men også her er det erfaringen, at ingeniørernes innovationskapacitet og kompetencer inden for teambaseret problemløsning ikke er på niveau med danske ingeniørers. De polske ingeniører har et højt niveau, hvad angår specifikke ingeniørfaglige discipliner, men de kan ikke konkurrere med danske ingeniører i forhold 10

11 til kompetencer og erfaring med integration af flere fagligheder, fleksibilitet og projekt(sam)arbejde m.m. For metalarbejdere gør det samme sig gældende. Offshoring er ikke slået igennem i erhvervslivet generelt Denne undersøgelse dokumenterer, at danske virksomheders offshoring endnu er i sin vorden. Blot 158 ud af undersøgelsens i alt virksomheder med mindst 20 ansatte har offshoret opgaver inden for de sidste to år. Det relativt begrænsede omfang af samlet dansk offshoring er en vigtig modificering af de mange, ofte ganske dramatiske indlæg i den offentlige debat, der typisk tager udgangspunkt i enkeltstående tilfælde og/eller branchespecifikke problemstillinger. Den isolerede beskæftigelseseffekt af offshoringaktiviteterne var i perioden netto jobs ud af i alt jobs Set i den store sammenhæng er beskæftigelsen i meget ringe omfang bestemt af de isolerede offshoringaktiviteter. Omfanget af jobtab, der kan henføres til offshoring, skal ses i et langt bredere og nuanceret perspektiv end alene ved fokus på de konkrete jobtab, der følger af eksempelvis udlægning af en produktionslinie til et andet land. Jobtabet ved offshoring kan perspektiveres ved at sammenligne med det isolerede jobtab ved øget arbejdskraftproduktivitet. For hver stigning i arbejdskraftproduktiviteten på 1% kan et uændret omfang af produkter og serviceydelser udføres af færre medarbejdere årligt altså et betydeligt højere tal end de ca. 900 jobs, der årligt tabes som en konsekvens af offshoring. De konkrete offshoringaktiviteter medfører en reduktion i både antallet af jobs til ingeniører, ufaglærte, metalarbejdere og øvrige faglærte De faglærte og ufaglærte grupper tegner sig for 83% af det samlede jobtab. Ingeniører og andre med en videregående uddannelse taber også jobs, henholdsvis 6% og 7% af det samlede jobtab. Offshoring rammer således alle i virksomhederne, og stiller derfor også krav til efter- og videreuddannelse til alle medarbejdergrupper. 11

12 Industrivirksomheder, der offshorer, går samlet frem i beskæftigelsen mens industribeskæftigelsen generelt går tilbage Ved en opdeling af virksomhederne i tre sektorer: 1) Industri, 2) Forretningsservice, finansielle virksomheder og øvrige videntunge servicevirksomheder samt 3) øvrig service, viser rapporten store sektorvise forskelle: De industrivirksomheder, der offshorer, går samlet set frem i virksomhedernes samlede beskæftigelse, hvilket står i modsætning til tilbagegangen i industrien set under eet. Således går industrivirksomheder, der offshorer, frem med 4,9%, mens industribeskæftigelsen samlet set går tilbage med 1,7%. Industrivirksomhedernes beskæftigelsesmæssige succes med offshoring står i kontrast til servicevirksomhedernes erfaringer. Blandt de i alt 13% af servicevirksomhederne, der offshorer i perioden, er den samlede beskæftigelsesudvikling negativ. Offshoring skaber jobåbninger til medarbejdere med videregående uddannelse Virksomhederne forventer, at yderligere offshoring skaber behov for flere ingeniører og andre med videregående uddannelse. Offshoring betyder, at der skabes nye jobåbninger i Danmark vedrørende mere komplekse arbejdsfunktioner som eksempelvis projektledelse, øvrige styringsopgaver, IT-opgaver, logistikopgaver, marketingopgaver, forskning og udvikling samt administrative opgaver m.m. Samlet set medfører offshoring en ændret jobprofil blandt de virksomheder, der offshorer: Flere veluddannede og færre kortuddannede blandt de tilbageblivende medarbejdere, men ikke nødvendigvis færre samlet set. Dyberegående casestudier illustrerer, hvorledes offshoring muliggør en øget markedsadgang på kernemarkeder og samtidig udgør en forudsætning for virksomhedens basale forretningsstrategi. Offshoring omfatter både simple og komplekse aktiviteter Potentialet for en yderligere offshoring af både simple og komplekse aktiviteter er betydeligt. Det er i særlig grad virksomheder inden for forretningsservice, finansiel service m.m., der offshorer komplekse aktiviteter. Offshoring-potentialet vurderes at være betydeligt, men samtidig anfører virksomhederne, at de er stødt ind i væsentlige barrierer med hensyn til at indfri målsætningerne bag offshoring. Det er i særlig grad inden for forretningsservice, vi finder virksomheder med skuffende erfaringer eller ikkeindfriede målsætninger i forhold til såvel opnået omkostningsreduktion som markedsadgang. Offshoring med umiddelbare jobeffekter sker i særlig grad inden for koncernen 79% af alle jobudflytninger er sket inden for koncernen, mens kun 21% er sket til uafhængige underleverandører. Offshoring med umiddelbare jobeffekter må også fremover forventes at ske fortrinsvis inden for koncernen, idet denne type offshoring typisk er lettere at styre, implementere og overskue strategisk og i øvrigt ofte forbundet med færre transaktionsomkostninger. 12

13 På den anden side viser specielt industriens forventninger, at offshoring til underleverandører også vil tage til, hvorfor også en større jobeffekt ved offshoring til underleverandører forventes at ske i de kommende år. Det er særligt de komplekse aktiviteter, der offshores til andre dele af koncernen i udlandet. Små og store virksomheder griber offshoring forskelligt an Eksempelvis hænder det i langt større udstrækning i den lille virksomhed, at hele aktivitetsområder og ikke blot dele heraf offshores. Blandt virksomheder med over 200 ansatte er det kun 9%, der offshorer mere end 25% af opgaverne; i virksomheder med under 50 ansatte er tallet 35%. Det er også de små virksomheder, der i størst omfang offshorer komplekse opgaver. 27% af virksomhederne med op til 50 ansatte offshorer således komplekse opgaver mod 24% blandt virksomheder med ansatte og kun 14% af de helt store virksomheder. Mulige forklaringer er: Der er typisk betydelige transaktionsomkostninger forbundet med offshoring, Ved at offshore relativt store aktivitetsområder kan en lille virksomhed kompensere for skalaulemper i form af høje omkostninger ved planlægning og implementering og undgå at disse overstiger gevinsterne. Nogle virksomheder føler sig presset til at offshore en meget stor del af aktiviteterne med henblik på at sikre virksomhedens konkurrenceevne. Der er således for nogle af de små virksomheder tale om en nødvendighed snarere end et strategisk valg Seks overordnede politikområder Der kan identificeres mindst seks overordnede politikområder, der til sammen kan fremme virksomhedernes og dermed Danmarks - konkurrenceevne og forbedre mulighederne for dansk jobskabelse gennem offshoring og øvrig globalisering: Intensiveret videre- og efteruddannelse til alle uddannelsesgrupper For både ingeniører, andre med en videregående uddannelse og hos faglærte er det centralt at udnytte de jobåbninger, som offshoring giver: Projektledelse, styringsopgaver og behovet for øvrige teamorienterede kompetencer i en stadig mere internationaliseret, projektorienteret virksomhed skaber naturligvis jobåbninger. For samtlige medarbejdergrupper er der i den forbindelse et udtalt behov for et offensivt modsvar i forhold til de jobtab, der allerede pågår Videre- og efteruddannelse skal bidrage til at sikre, at en større del af jobtilvæksten bliver skabt i Danmark og ikke alene i udenlandske dele af koncernen. Målet er at overføre toppen af beskæftigelsesstigningen i koncernens udenlandske enheder til fordel for danske arbejdspladser. 13

14 Globalisering i uddannelsessystemets fokus Et øget fokus på globalisering i det danske uddannelsessystem bør omfatte dels det faglige indhold, dels bestræbelser på at sikre et internationaliseret studiemiljø med bred repræsentation af studerende og lærere fra blandt andet Asien og Østeuropa. Sigtet hermed er at give uddannelserne en stærkere global profil med henblik på at stimulere de studerendes evne til at begå sig med høj interkulturel viden og forståelse. Nye faglige elementer, eksempelvis en øget symbiose mellem økonomisk og teknisk tværfaglighed, sproglig opgradering, interkulturel indsigt, fleksibilitet og konkret praktik/udstationering allerede i uddannelserne er elementer, der for alle uddannelsesretningers vedkommende kan bringes i spil. Et øget samarbejde mellem samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelsesmiljøer er en anden måde at møde globaliseringens udfordringer på. Desuden er det centralt, at studerende fra eksempelvis Kina og Østeuropa tiltrækkes af det danske uddannelsessystem. Undersøgelsens caseinterviews rummer således eksempler på, at der skabes offshoring med udgangspunkt i, at studerende fra andre lande efter endt studium indgår som medarbejdere i den danske virksomheds offshoring til den studerendes hjemland. Forskning og udvikling bør styrkes i Danmark med henblik på at sikre, at videntunge kerneopgaver bliver i Danmark En række caseinterviews med virksomheder, der har offshoret, vidner om, at en fastholdelse af videntunge opgaver i Danmark forudsætter, at der er et veludviklet uddannelsessystem, som indeholder forskningsbaseret undervisning og dermed samtidig bidrager til uddannelse af Ph.d. ere, der efterfølgende kan opnå ansættelse i den private sektor. Et forbedret samspil mellem de private og offentlige forskningsmiljøer kan virke som en kilde til jobåbninger og sikre, at at en større del af den jobtilvækst, der følger af virksomhedernes offshoring, fremover kommer til at foregå i Danmark. Intensiveret rådgivning vedrørende offshoring-potentialer - rettet mod især de små virksomheder Jo mindre virksomhed, jo færre ressourcer til at analysere offshoring-muligheder og de faldgruber, oggshoring indebærer.. Dette, kombineret med den større sårbarhed, gør det relevant at sikre de mindre virksomheder en øget adgang til professionel rådgivning. Rådgivningen skal medvirke til, at virksomhederne i højere grad forstår og tør udnytte offshoring til at gøre sig mere konkurrencedygtig. Samtidig må rådgivningen også kunne pege på alternativer til offshoringen f.eks. organisationsændringer, nye produktionsformer, kompetenceudvikling af medarbejdere, etc. Nogle af de små virksomheder, der offshorer udviklingsaktiviteter, opnår en betydelig fleksibilitet og en reel bufferkapacitet i deres udviklingsaktiviteter gennem offshoring. Andre af de små virksomheder offshorer uden egentlig at gøre virksomheden global, dvs. uden at indarbejde offshoringen i virksomhedens øvrige rutiner og organisation, men i stedet at håndtere den løsrevet og isoleret fra de øvrige enheder i virksomheden. En manglende helhedsbetragtning kan betyde, at virksomheden ved koncernintern offshoring bliver usammenhængende, at der skabes subkulturer, og at medarbejderne ikkr bliver tilstrækkeligt globale. En professionel rådgivning af de små og mellem- 14

15 store virksomheder om offshoring kan derfor være til gavn for både virksomhed og medarbejdere. Et andet argument for at rådgive virksomhederne om offshoring er, at de i mindre udstrækning har formået at indfri forventningerne ved offshoring, sammenlignet med de store virksomheder. Eksempelvis i forhold til at realisere forventningerne om omkostningsreduktion ved offshoring, har de små virksomheder ikke opnået samme positive resultater, som de store virksomheder. Øget strategisk samarbejde blandt flere små og mellemstore virksomheder om offshoring Der er få tilfælde, hvor virksomheder og underleverandører har etableret et samarbejde om offshoring. Meget taler imidlertid for, at der er betydelige potentialer ved en sådan koordineret virksomhedstilgang, idet transaktionsomkostningerne mellem de samarbejdende virksomheder er lavere på grund af indkørte relationer. Etablering af fyrtårne (demonstrationsprojekter med særlige offshoring perspektiver), som illustrerer samarbejde mellem virksomheder ved offshoring, er en velkommen mulighed. Sådanne fyrtårne kan kommunikativt understøttes og fremmes af organisationerne. Inden for ingeniør- og metalområdet kan der etableres fyrtårne, der belyser et strategisk offshoring samarbejde blandt flere virksomheder, f.eks. på det kinesiske marked. Målet hermed er naturligvis at sikre en positiv beskæftigelsesudvikling samlet set. Mere åbent dansk arbejdsmarked for udenlandske medarbejdere med videnintensive spidskompetencer Det danske arbejdsmarked bør være mere fleksibelt i forhold til at rumme og tiltrække udenlandske medarbejdere med videnintensive spidskompetencer. En forudsætning for, at danske virksomheder fortsat kan udvikle sig i Danmark, er, at de har adgang til den mest kompetente arbejdskraft på det samlede globale arbejdsmarked. Samtidig kan dette medvirke til at øge virksomhedernes globaliseringsgrad og dermed internationale konkurrenceevne. I dag er hverken Danmark eller det øvrige Europa øverst på ønskelisten, når globale videnarbejdere søger de mest udfordrende og givende jobs. Derfor må Danmark gerne i samarbejde med det øvrige Europa arbejde for at gøre det mere attraktivt for arbejdskraften fra tredjelande at arbejde og leve her Læsevejledning og introduktion af de enkelte kapitler Rapporten er inddelt i to dele. Den første del omfatter kapitel 1 til 4 og indeholder en generel samfundsøkonomisk og politisk vurdering af offshoringens betydning for virksomhederne og for den samfundsmæssige velstand. Foruden nærværende resume i kapitel 1, lægger vi i kapitel 2 ud med resultatet af undersøgelsens nettobeskæftigelsesregnskab ved offshoring. Dette regnskab perspektive- 15

16 res i forhold til den generelle beskæftigelsesudvikling i industrien og blandt servicevirksomhederne. Kapitel 3 indeholder en analyse af virksomhedernes forventninger til deres deltagelse og rolle i offshoring fremover. I kapitlet gives indledningsvist et indblik i offshoringvirksomhedernes forventninger til fremtidens offshoring. Endvidere præsenteres og vurderes de begrundelser for ikke at anvende offshoring, som virksomhederne angiver. Endelig vurderes i kapitlet, i hvilken udstrækning virksomheder i Danmark strategisk orienterer sig i forhold til udflytning af arbejdspladser til Østeuropa henholdsvis Asien, og der opstilles scenarier for, hvorledes offshoring af arbejdspladser kan udvikle sig i de kommende 3-5 år. 16

17 Figur 1.1: Rapportstruktur Del 1 Resumé Kapitel 1 De vigtigste konklusioner Nettobeskæftigelsesregnskabet Kapitel 2 Undersøgelsens beskæftigelseseffekter Virksomhedernes forventninger til fremtidens offshoring Kapitel 3 Analyse af virksomhedernes forventninger og muligheder Jobåbninger gennem offshoring Kapitel 4 Vurderinger med et politisk og samfundsøkonomisk perspektiv Del 2 Offshoring- og ikke offshoringprofiler virksomheder Kapitel 5 Karakteristik af virksomhederne i et komparativt perspektiv Offshore profil i et sektorperspektiv: Industri, Forretningsservice og øvrig service Kapitel 6 Udbud af arbejdskraft i Rusland og Polen. Vurdering af de to lande som offshoringdestinationer Kapitel 7 Metodekapitel Kapitel 8 Uddybelse af offshore profilen på sektorniveau og efter virksomhedsstørrelse Udbudsanalyse af tilgængelighed og anvendelighed af ingeniører og medarbejdere Den metodiske fremgangsmåde Kapitel 4 indeholder en analyse af de, fremtidige jobåbninger, offshoring kan forventes at skabe samt en vurdering af, hvad der samfundsmæssigt og politisk bør tages af initiativer for at sikre, at virksomheder i Danmark sikrer deres konkurrenceevne gennem offshoring, samtidig med at en større del af den samlede jobvækst, der bliver resultatet af offshoring, kommer dansk beskæftigelse til gode. 17

18 En mere dybtgående karakteristik af profilen for en offshoring henholdsvis en ikkeoffshoring-virksomhed gennemføres i kapitel 5. Kapitel 6 uddyber profilen via en vurdering af dansk offshoring fra et sektorperspektiv med fokus på tre hovedsektorer: Industri, Videnintensiv service (forretningsservice, finansielle institutioner m.m.) og Øvrig service. I kapitel 7 gennemføres en udbudsanalyse af tilgængelighed og anvendelighed af kvalificeret arbejdskraft i to lande, Rusland og Polen. Baggrunden for dette arbejdsmarkedspolitiske studium i Polen og Rusland er at eksemplificere med udgangspunkt i det polske nærmarked samt det store østeuropæiske marked i Rusland problemstillingen omkring eventuelle barrierer for at offshoring på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. (analyseret ud fra såvel udviklingen i udbud og erfaringer med kvaliteten af ingeniørers og metalarbejderes uddannelser). Sluttelig indeholder kapitel 8 en metodebeskrivelse. 18

19 2. Offshoringens nettobeskæftigelsesregnskab 2.1. Introduktion og definition af offshoring Fokus i dette kapitel er for det første offshorings isolerede beskæftigelsesmæssige effekter. For det andet sættes den isolerede og snævre beskæftigelsesmæssige effekt ved offshoring i et bredere beskæftigelsesperspektiv, hvor virksomhedernes samlede beskæftigelsesudvikling bringes i fokus. I alt virksomheder, der repræsenterer industri- og servicevirksomheder med mindst 20 ansatte, indgår i undersøgelsen. På den baggrund er undersøgelsens datagrundlag solidt og udgør en repræsentativ kilde til forståelse af den aktuelle offshoring blandt virksomheder i Danmark. Vi afgrænser fokus til den økonomiske globaliserings offshoreeffekt, der angiver, i hvilket omfang jobs og aktiviteter flyttes til udlandet, frem for at blive udført i Danmark. Blandt andet i forbindelse med det nyligt afholdte folketingsvalg betød en offshoring af produktion fra et dansk slagteri i Nordjylland en betydelig og berettiget fokus på globaliseringens beskæftigelseseffekt, som den kan ramme enkelte virksomheder med betydelige sociale og menneskelige konsekvenser. Inspireret af denne fokus vil kapitel 2 kortlægge og analysere, hvor udbredt denne type af offshoring er blandt danske virksomheder netop nu. Medierne bringer næsten dagligt historier ofte modstridende om offshoring. Nærværende undersøgelse søger at give et retvisende billede af offshoring, fordelt på de toneangivende sektorer og brancher i Danmark. De modstridende udsagn i medierne hænger blandt andet sammen med, at der er store branchemæssige forskelle i offshorings landefokus og intensitet. Softwarevirksomheder er således meget aktive med offshoring i forhold til nogle typer af IT-opgaver, mens det brede erhvervsliv typisk i 2003 og 2004 reelt har offshoret aktiviteter i et relativt begrænset omfang, hvis virksomhederne anskues bredt. Der sondres i denne undersøgelse mellem to basale typer af offshoring: Koncernintern offshoring For det første er der den type offshoring, der foregår internt i virksomheden via datterselskab(er) og/eller inden for koncernen. En virksomhed kan således beslutte at udlægge dele af egne udviklingsaktiviteter uden for landets grænser, hvilket eksempelvis er sket i en række internationalt ejede IT-virksomheder. Eller virksomheder kan beslutte at flytte deres marketingafdeling helt eller delvist til et kosmopolitisk byområde, frem for at have disse aktiviteter placeret i en dansk storby. Baggrunden for en sådan flyt- 19

20 ning kan eksempelvis være, at virksomhedernes kunder ligger uden for Danmark, og at det er afgørende for at opbygge innovative og effektive marketingfunktioner, at virksomhederne kommer fysisk tættere på de store kunder for at kunne opfange internationale trends blandt forbrugere og virksomheder. Een flytning af komplekse, innovative aktiviteter, eksempelvis marketingfunktionerne og forskningsfunktioner, vil desuden ikke mindst bringe virksomhederne tættere på en kvalificeret arbejdskraft, der i antal er rigelig og i lønomkostninger på et betydeligt lavere niveau end det danske. Kapitlet kortlægger og analyserer, hvilke funktioner, der er er offshoret inden for de seneste to år inden for virksomhedens koncern. Endvidere fokuseres på, hvorvidt offshoringaktiviteter har medført, at der er skabt andre og nye jobs i virksomhederne i Danmark. Vi analyserer, hvorvidt udflytning af arbejdspladser og tilhørende aktiviteter samtidig har en positiv beskæftigelseseffekt i virksomhederne i form af nye jobåbninger og nye behov for hjemlige opgaver? Og dermed flere og nye jobs? Offshoring til eksterne underleverandører For det andet analyserer vi den type offshoring, der sker til uafhængige virksomheder i udlandet, dvs. virksomheder, der bliver underleverandører. Også her er fokus de sidste to års offshoringaktiviteter til underleverandørerne. Denne sondring mellem offshoring inden for koncernen og til uafhængige underleverandører er fundamental for kapitlet. Baggrunden er, at beslutningernes konsekvenser og også indholdet i de sonderinger, der gøres i forbindelse med offshoring, er væsensforskellige, alt efter om der er tale om koncernintern offshoring eller offshoring til underleverandører. Ved en offshoring inden for koncernen bevares styringen af opgaverne internt, mens offshoring til en eller flere underleverandører er udtryk for en strategi for virksomhedens offshoring, der blandt andet implicerer en øget fokus på kerneaktiviteter. I tilfælde af, at der offshores eksternt, opnås ikke en andel i den vækst, som kan blive tilfældet i den virksomhed, der indgår som offshoringpartner. På den anden side løber virksomheden ved anvendelse af en uafhængig virksomhed som offshoring- partner heller ikke nogen større risiko, idet samarbejdet er opgavebetinget og ikke implicerer et formelt ejerskab Beskæftigelseseffekten De interviewede virksomheder har en central placering i det generelle beskæftigelseslandskab i Danmark. Ud af de i alt beskæftigede i danske virksomheder med over 20 ansatte (Danmarks Statistiks opgørelse fra 2002), indgår der virksomheder i undersøgelsen, som samlet repræsenterer beskæftigede (figur 2.1). Undersø- 20

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer.

ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. ACE-Notat nr.12, 2006: Vækst og innovation i mindre fremstillingsvirksomheder i Region Aalborg betingelser og barrierer. Af Lektor Jesper Lindgaard Christensen Institut for Erhvervsstudier og ACE 1 Indledning

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere