Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark"

Transkript

1 Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005

2 2

3 Indholdsfortegnelse FORORD RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER INTRODUKTION AF OFFSHORING OG UNDERSØGELSE HOVEDRESULTATER ØVRIGE RESULTATER SEKS OVERORDNEDE POLITIKOMRÅDER LÆSEVEJLEDNING OG INTRODUKTION AF DE ENKELTE KAPITLER OFFSHORINGENS NETTOBESKÆFTIGELSESREGNSKAB INTRODUKTION OG DEFINITION AF OFFSHORING BESKÆFTIGELSESEFFEKTEN NETTOBESKÆFTIGELSESREGNSKAB VED OFFSHORING FREMTIDENS OFFSHORING SET I ET GLOBALISERINGSPERSPEKTIV OFFSHORINGENS HISTORIE, UDVIKLING OG KARAKTER FREMTIDENS OFFSHORING OG DEN GLOBALE UDVIKLING DE DANSKE UNDERSØGELSER INTERNATIONALE UNDERSØGELSER DAGBOGSBLADE FRA INDIEN DE NYE VIRKSOMHEDER FORVENTNINGER TIL OFFSHORING HOS ERHVERVSLIVET I DANMARK TI OFFENSIVE OFFSHORING-VIRKSOMHEDER ADGANG TIL VIDEN ER EN LAVT PRIORITERET BEGRUNDELSE FOR OFFSHORING FREMTIDENS UDFORDRINGER OG HVORDAN IMØDEKOMMER VI DEM? INTRODUKTION MÅLRETTET UDDANNELSE MÅLRETTET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE UDDANNELSESSYSTEMET SKAL MATCHE DEN GLOBALE VIRKSOMHEDS KOMPETENCE- OG KVALIFIKATIONSBEHOV FORSKNING OG UDVIKLING UNDERSTØTTER GLOBALISERING FLEKSIBELT ARBEJDSMARKED EN VIGTIG BRIK I GLOBALISERINGEN RÅDGIVNING TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OM GLOBALISERING STRATEGISK SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER OM GLOBALISERING OG OFFSHORING KOMPARATIV ANALYSE AF PROFILEN FOR EN OFFSHORING- VIRKSOMHED KONTRA EN IKKE-OFFSHORING-VIRKSOMHED

4 4

5 5.1. INTRODUKTION HVAD KARAKTERISERER OFFSHORING-VIRKSOMHEDER? KONKLUSION OFFSHORING MED FOKUS PÅ SEKTOR OG VIRKSOMHEDSSTØRRELSE INTRODUKTION OFFSHORING I ET SEKTORPERSPEKTIV SEKTORERNES STRATEGISKE FORMÅL MED OFFSHORING INDFRIELSE AF FORVENTNINGER VED OFFSHORING OFFSHORING OG VIRKSOMHEDSSTØRRELSE DE SMÅ VIRKSOMHEDER ER MINDST TILFREDSE MED RESULTATERNE AF OFFSHORING KONKLUSION KORTLÆGNING AF OFFSHORINGMULIGHEDERNE I POLEN OG RUSLAND MED SÆRLIG FOKUS PÅ INGENIØRER OG METALARBEJDERE INTRODUKTION POLEN KONKLUSION RUSLAND KONKLUSION UNDERSØGELSENS METODE OG DATAGRUNDLAG DESK RESEARCH OG UDARBEJDELSE AF SPØRGESKEMA UDVÆLGELSE AF VIRKSOMHEDER INDHENTNING AF BESVARELSER KVALITATIVE INTERVIEWS DATABEARBEJDNING, DATARENS OG IDENTIFIKATION AF OUTLIERS ANALYSE OG SEMINAR LITTERATURLISTE

6 6

7 Forord Globaliseringen har fået et lokalt ansigt. Den har i dag et omfang og foregår med en hastighed, der betyder, at ingen danskere længere er uberørte af den. Ikke mindst den økonomiske globalisering og i særdeleshed udflytningen af arbejdspladser til udlandet den såkaldte offshoring har konsekvenser for den enkelte dansker, uanset uddannelsesniveau. Er jobbet truet? Måske vil det i fremtiden have et helt andet indhold? Usikkerhedsmomenterne er til stede de potentielle følger omfattende. Offshoringen rejser derfor en række nye krav. Til medarbejderen selv, til virksomhederne, til de faglige organisationer og til den offentlige beskæftigelsesindsats regionalt og på landsplan. Udfordringen er at undgå, at resultatet af globaliseringen bliver stigende arbejdsløshed, flere flaskehalse og lavere velstand. Der er i dag ikke tilstrækkelig viden om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af offshoring. Denne manglende viden betyder, at den nuværende debat om offshoring spænder fra dommedagsprofetier over til den næsegruse hyldest til globaliseringens fordele uanset offshoringens faktiske reduktion af arbejdspladser i Danmark. Forfatterne ønsker både reel viden og at skabe debat; en debat hvis konklusioner kan omsættes til rådgivning af de medlemmer, som forfatterne repræsenterer og som ydermere kan omsættes til indspil i den politiske diskussion om, hvorledes beskæftigelse og velstand i den globale markedsøkonomi kan sikres. Dansk Metal, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) og konsulentfirmaet MUUSMANN A/S Research & Consulting er derfor gået sammen om at udarbejde denne rapport, der belyser offshoringen i et beskæftigelsesperspektiv: Hvad betyder virksomhedernes offshoring faktisk for antallet af jobs i Danmark? Kan det tænkes, at udflytningen af arbejdspladser og tilhørende aktiviteter samtidig har en positiv effekt på virksomhedernes beskæftigelse i Danmark, i form af nye jobåbninger og et stigende aktivitetsniveau? Er det kun de ufaglærte job, der er i farezonen? Eller vil også metalarbejdere, ingeniører og andre højtuddannede stå for skud? Hvilke jobåbninger skabes, henholdsvis i industrien og i servicesektoren? Og hvad er perspektiverne for fremtiden? Rapporten er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. De enkelte kapitler er skrevet af konsulenter i MUUSMANN og IDA. Håndværksrådet har bidraget til nogle af rapportens virksomhedscases. For god ordens skyld skal det pointeres, at analysernes konklusioner ikke nødvendigvis er dækkende for organisationernes eller/og Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering og holdninger. God læselyst. God debat. Lars Bytoft Olsen, Formand for IDA Thorkild E. Jensen, Formand for Dansk Metal Poul Ulsøe, Formand for Håndværksrådet 7

8 8

9 1. Resumé Præsentation af analysens hovedkonklusioner 1.1. Introduktion af Offshoring og undersøgelse Formålet med rapporten, Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark, er at gennemføre en kortlægning og analyse af danske virksomheders offshoring. Offshoring er et mål for, i hvilket omfang virksomhederne flytter opgaver til udlandet frem for at lade dem udføre i Danmark. Offshoring defineres som udflytning af arbejdspladser og/eller aktiviteter til udlandet. Denne offshoring kan ske enten til andre dele af virksomheden placeret uden for Danmark, eksempelvis datterselskaber, eller den kan ske til uafhængige underleverandører ligeledes beliggende i udlandet. Udflytning af aktiviteter omfatter såvel eksisterende som nye aktiviteter. Rapporten er baseret på en omfattende undersøgelse: Dels en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af virksomheder med mindst 20 ansatte foretaget i februar 2005, dels dybdegående caseinterviews med i alt 20 virksomheder, udvalgt hovedsageligt blandt de som særligt perspektivrige i forhold til rapportens problemstillinger. Ambitionen har været at betragte erhvervslivet bredt, og virksomhederne i undersøgelsen er således fordelt på en lang række brancher i både industrien og servicesektoren. Tilsammen repræsenterer virksomhederne 27% af samtlige arbejdspladser i private virksomheder med mindst 20 ansatte. Undersøgelsen er på den baggrund en af de mest omfattende globaliseringsundersøgelser af sin art, der hidtil er gennemført i Danmark Hovedresultater Undersøgelsen har tre hovedresultater: Offshorings isolerede beskæftigelseseffekt er begrænset, hvorimod den samlede beskæftigelseseffekt for både virksomheder inden for industri og forretningsservice udvikler sig mere positivt for de virksomheder, der offshorer, sammenlignet med beskæftigelsesudviklingen i øvrigt inden for industri og forretningsservice. Interviewene med en række virksomheder tyder på, at offshoring øger andelen af medarbejdere med videregående uddannelse, men de faglærte og ufaglærte bliver presset. Det har dog ikke været muligt at eftervise dette statistisk. 9

10 Offshoring inden for virksomheden (med etablering af datterselskaber i Østeuropa og Asien) rummer store udfordringer for ledelse og medarbejdere i forhold til at udvikle virksomhedens interne relationer, organisation og virksomhedskultur på tværs af virksomhedens aktiviteter nationalt og internationalt. En løsning af disse udfordringer resulterer i optimale vilkår for at skabe nye, udfordrende jobs inden for blandt andet projektledelse med fokus på interkulturelle sourcingkompetencer, innovation, læringsoverførsel og øvrige styringsopgaver Øvrige resultater Kina topper offshoring-hitlisten i Danske virksomheder er alsidige, når det gælder deres valg af offshoring-destination. Kina topper hitlisten i Når virksomheder offshorer til Kina, er det typisk for både at reducere produktionsomkostningerne samt at sikre sig en markedsadgang til et fremtidigt vækstmarked i Kina. Samlet set viser virksomhedernes vurderinger dog, at selv virksomheder med mange og lange offshoring erfaringer sjældent har nogen gennemanalyseret landespecifik strategi. Virksomhederne er åbne overfor mange lande, og ofte er det konkrete anledninger, der afgør, hvor virksomhederne vælger at slå sig ned. Disse forhold har medført, at vi for at forstå virksomhedernes offshoring til udlandet, anlægger et bredere analytisk perspektiv end alene at fokusere på enkeltlande. Udbuddet af ingeniører og metalarbejdere i Polen og Rusland er stort, men arbejdskraften mangler kompetencer inden for innovation og problemløsning Foruden virksomhedsinterviews med danske virksomheder, er der gennemført et supplerende studium af udbuddet af ingeniører og metalarbejdere i Polen og Rusland. Den særskilte udbudsanalyse af teknologiske videnarbejdere på arbejdsmarkedet for Rusland og Polen gennemføres for at eksemplificere problemstillingen om eventuelle barrierer ved at ansætte kvalificeret arbejdskraft til at gennemføre de opgaver, der offshores. Rusland er fravalgt som offshoring-destination af danske virksomheder i Vort studium af det russiske arbejdsmarked og erhvervsklima understøtter, at dette fravalg er fornuftigt. Selv om udbuddet af kvalificeret teknologisk arbejdskraft er betydeligt i Rusland, er erhvervsklimaet i Rusland generelt meget vanskeligt. Virksomhedskultur og hierarkiske ledelsesformer i russiske virksomheder gør endvidere, at samarbejdsrelationerne mellem danske og russiske virksomheder er komplekse. Erfaringerne fra Polen er betydeligt mere positive og også mere omfattende. Udbuddet af ingeniører er stort, men også her er det erfaringen, at ingeniørernes innovationskapacitet og kompetencer inden for teambaseret problemløsning ikke er på niveau med danske ingeniørers. De polske ingeniører har et højt niveau, hvad angår specifikke ingeniørfaglige discipliner, men de kan ikke konkurrere med danske ingeniører i forhold 10

11 til kompetencer og erfaring med integration af flere fagligheder, fleksibilitet og projekt(sam)arbejde m.m. For metalarbejdere gør det samme sig gældende. Offshoring er ikke slået igennem i erhvervslivet generelt Denne undersøgelse dokumenterer, at danske virksomheders offshoring endnu er i sin vorden. Blot 158 ud af undersøgelsens i alt virksomheder med mindst 20 ansatte har offshoret opgaver inden for de sidste to år. Det relativt begrænsede omfang af samlet dansk offshoring er en vigtig modificering af de mange, ofte ganske dramatiske indlæg i den offentlige debat, der typisk tager udgangspunkt i enkeltstående tilfælde og/eller branchespecifikke problemstillinger. Den isolerede beskæftigelseseffekt af offshoringaktiviteterne var i perioden netto jobs ud af i alt jobs Set i den store sammenhæng er beskæftigelsen i meget ringe omfang bestemt af de isolerede offshoringaktiviteter. Omfanget af jobtab, der kan henføres til offshoring, skal ses i et langt bredere og nuanceret perspektiv end alene ved fokus på de konkrete jobtab, der følger af eksempelvis udlægning af en produktionslinie til et andet land. Jobtabet ved offshoring kan perspektiveres ved at sammenligne med det isolerede jobtab ved øget arbejdskraftproduktivitet. For hver stigning i arbejdskraftproduktiviteten på 1% kan et uændret omfang af produkter og serviceydelser udføres af færre medarbejdere årligt altså et betydeligt højere tal end de ca. 900 jobs, der årligt tabes som en konsekvens af offshoring. De konkrete offshoringaktiviteter medfører en reduktion i både antallet af jobs til ingeniører, ufaglærte, metalarbejdere og øvrige faglærte De faglærte og ufaglærte grupper tegner sig for 83% af det samlede jobtab. Ingeniører og andre med en videregående uddannelse taber også jobs, henholdsvis 6% og 7% af det samlede jobtab. Offshoring rammer således alle i virksomhederne, og stiller derfor også krav til efter- og videreuddannelse til alle medarbejdergrupper. 11

12 Industrivirksomheder, der offshorer, går samlet frem i beskæftigelsen mens industribeskæftigelsen generelt går tilbage Ved en opdeling af virksomhederne i tre sektorer: 1) Industri, 2) Forretningsservice, finansielle virksomheder og øvrige videntunge servicevirksomheder samt 3) øvrig service, viser rapporten store sektorvise forskelle: De industrivirksomheder, der offshorer, går samlet set frem i virksomhedernes samlede beskæftigelse, hvilket står i modsætning til tilbagegangen i industrien set under eet. Således går industrivirksomheder, der offshorer, frem med 4,9%, mens industribeskæftigelsen samlet set går tilbage med 1,7%. Industrivirksomhedernes beskæftigelsesmæssige succes med offshoring står i kontrast til servicevirksomhedernes erfaringer. Blandt de i alt 13% af servicevirksomhederne, der offshorer i perioden, er den samlede beskæftigelsesudvikling negativ. Offshoring skaber jobåbninger til medarbejdere med videregående uddannelse Virksomhederne forventer, at yderligere offshoring skaber behov for flere ingeniører og andre med videregående uddannelse. Offshoring betyder, at der skabes nye jobåbninger i Danmark vedrørende mere komplekse arbejdsfunktioner som eksempelvis projektledelse, øvrige styringsopgaver, IT-opgaver, logistikopgaver, marketingopgaver, forskning og udvikling samt administrative opgaver m.m. Samlet set medfører offshoring en ændret jobprofil blandt de virksomheder, der offshorer: Flere veluddannede og færre kortuddannede blandt de tilbageblivende medarbejdere, men ikke nødvendigvis færre samlet set. Dyberegående casestudier illustrerer, hvorledes offshoring muliggør en øget markedsadgang på kernemarkeder og samtidig udgør en forudsætning for virksomhedens basale forretningsstrategi. Offshoring omfatter både simple og komplekse aktiviteter Potentialet for en yderligere offshoring af både simple og komplekse aktiviteter er betydeligt. Det er i særlig grad virksomheder inden for forretningsservice, finansiel service m.m., der offshorer komplekse aktiviteter. Offshoring-potentialet vurderes at være betydeligt, men samtidig anfører virksomhederne, at de er stødt ind i væsentlige barrierer med hensyn til at indfri målsætningerne bag offshoring. Det er i særlig grad inden for forretningsservice, vi finder virksomheder med skuffende erfaringer eller ikkeindfriede målsætninger i forhold til såvel opnået omkostningsreduktion som markedsadgang. Offshoring med umiddelbare jobeffekter sker i særlig grad inden for koncernen 79% af alle jobudflytninger er sket inden for koncernen, mens kun 21% er sket til uafhængige underleverandører. Offshoring med umiddelbare jobeffekter må også fremover forventes at ske fortrinsvis inden for koncernen, idet denne type offshoring typisk er lettere at styre, implementere og overskue strategisk og i øvrigt ofte forbundet med færre transaktionsomkostninger. 12

13 På den anden side viser specielt industriens forventninger, at offshoring til underleverandører også vil tage til, hvorfor også en større jobeffekt ved offshoring til underleverandører forventes at ske i de kommende år. Det er særligt de komplekse aktiviteter, der offshores til andre dele af koncernen i udlandet. Små og store virksomheder griber offshoring forskelligt an Eksempelvis hænder det i langt større udstrækning i den lille virksomhed, at hele aktivitetsområder og ikke blot dele heraf offshores. Blandt virksomheder med over 200 ansatte er det kun 9%, der offshorer mere end 25% af opgaverne; i virksomheder med under 50 ansatte er tallet 35%. Det er også de små virksomheder, der i størst omfang offshorer komplekse opgaver. 27% af virksomhederne med op til 50 ansatte offshorer således komplekse opgaver mod 24% blandt virksomheder med ansatte og kun 14% af de helt store virksomheder. Mulige forklaringer er: Der er typisk betydelige transaktionsomkostninger forbundet med offshoring, Ved at offshore relativt store aktivitetsområder kan en lille virksomhed kompensere for skalaulemper i form af høje omkostninger ved planlægning og implementering og undgå at disse overstiger gevinsterne. Nogle virksomheder føler sig presset til at offshore en meget stor del af aktiviteterne med henblik på at sikre virksomhedens konkurrenceevne. Der er således for nogle af de små virksomheder tale om en nødvendighed snarere end et strategisk valg Seks overordnede politikområder Der kan identificeres mindst seks overordnede politikområder, der til sammen kan fremme virksomhedernes og dermed Danmarks - konkurrenceevne og forbedre mulighederne for dansk jobskabelse gennem offshoring og øvrig globalisering: Intensiveret videre- og efteruddannelse til alle uddannelsesgrupper For både ingeniører, andre med en videregående uddannelse og hos faglærte er det centralt at udnytte de jobåbninger, som offshoring giver: Projektledelse, styringsopgaver og behovet for øvrige teamorienterede kompetencer i en stadig mere internationaliseret, projektorienteret virksomhed skaber naturligvis jobåbninger. For samtlige medarbejdergrupper er der i den forbindelse et udtalt behov for et offensivt modsvar i forhold til de jobtab, der allerede pågår Videre- og efteruddannelse skal bidrage til at sikre, at en større del af jobtilvæksten bliver skabt i Danmark og ikke alene i udenlandske dele af koncernen. Målet er at overføre toppen af beskæftigelsesstigningen i koncernens udenlandske enheder til fordel for danske arbejdspladser. 13

14 Globalisering i uddannelsessystemets fokus Et øget fokus på globalisering i det danske uddannelsessystem bør omfatte dels det faglige indhold, dels bestræbelser på at sikre et internationaliseret studiemiljø med bred repræsentation af studerende og lærere fra blandt andet Asien og Østeuropa. Sigtet hermed er at give uddannelserne en stærkere global profil med henblik på at stimulere de studerendes evne til at begå sig med høj interkulturel viden og forståelse. Nye faglige elementer, eksempelvis en øget symbiose mellem økonomisk og teknisk tværfaglighed, sproglig opgradering, interkulturel indsigt, fleksibilitet og konkret praktik/udstationering allerede i uddannelserne er elementer, der for alle uddannelsesretningers vedkommende kan bringes i spil. Et øget samarbejde mellem samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelsesmiljøer er en anden måde at møde globaliseringens udfordringer på. Desuden er det centralt, at studerende fra eksempelvis Kina og Østeuropa tiltrækkes af det danske uddannelsessystem. Undersøgelsens caseinterviews rummer således eksempler på, at der skabes offshoring med udgangspunkt i, at studerende fra andre lande efter endt studium indgår som medarbejdere i den danske virksomheds offshoring til den studerendes hjemland. Forskning og udvikling bør styrkes i Danmark med henblik på at sikre, at videntunge kerneopgaver bliver i Danmark En række caseinterviews med virksomheder, der har offshoret, vidner om, at en fastholdelse af videntunge opgaver i Danmark forudsætter, at der er et veludviklet uddannelsessystem, som indeholder forskningsbaseret undervisning og dermed samtidig bidrager til uddannelse af Ph.d. ere, der efterfølgende kan opnå ansættelse i den private sektor. Et forbedret samspil mellem de private og offentlige forskningsmiljøer kan virke som en kilde til jobåbninger og sikre, at at en større del af den jobtilvækst, der følger af virksomhedernes offshoring, fremover kommer til at foregå i Danmark. Intensiveret rådgivning vedrørende offshoring-potentialer - rettet mod især de små virksomheder Jo mindre virksomhed, jo færre ressourcer til at analysere offshoring-muligheder og de faldgruber, oggshoring indebærer.. Dette, kombineret med den større sårbarhed, gør det relevant at sikre de mindre virksomheder en øget adgang til professionel rådgivning. Rådgivningen skal medvirke til, at virksomhederne i højere grad forstår og tør udnytte offshoring til at gøre sig mere konkurrencedygtig. Samtidig må rådgivningen også kunne pege på alternativer til offshoringen f.eks. organisationsændringer, nye produktionsformer, kompetenceudvikling af medarbejdere, etc. Nogle af de små virksomheder, der offshorer udviklingsaktiviteter, opnår en betydelig fleksibilitet og en reel bufferkapacitet i deres udviklingsaktiviteter gennem offshoring. Andre af de små virksomheder offshorer uden egentlig at gøre virksomheden global, dvs. uden at indarbejde offshoringen i virksomhedens øvrige rutiner og organisation, men i stedet at håndtere den løsrevet og isoleret fra de øvrige enheder i virksomheden. En manglende helhedsbetragtning kan betyde, at virksomheden ved koncernintern offshoring bliver usammenhængende, at der skabes subkulturer, og at medarbejderne ikkr bliver tilstrækkeligt globale. En professionel rådgivning af de små og mellem- 14

15 store virksomheder om offshoring kan derfor være til gavn for både virksomhed og medarbejdere. Et andet argument for at rådgive virksomhederne om offshoring er, at de i mindre udstrækning har formået at indfri forventningerne ved offshoring, sammenlignet med de store virksomheder. Eksempelvis i forhold til at realisere forventningerne om omkostningsreduktion ved offshoring, har de små virksomheder ikke opnået samme positive resultater, som de store virksomheder. Øget strategisk samarbejde blandt flere små og mellemstore virksomheder om offshoring Der er få tilfælde, hvor virksomheder og underleverandører har etableret et samarbejde om offshoring. Meget taler imidlertid for, at der er betydelige potentialer ved en sådan koordineret virksomhedstilgang, idet transaktionsomkostningerne mellem de samarbejdende virksomheder er lavere på grund af indkørte relationer. Etablering af fyrtårne (demonstrationsprojekter med særlige offshoring perspektiver), som illustrerer samarbejde mellem virksomheder ved offshoring, er en velkommen mulighed. Sådanne fyrtårne kan kommunikativt understøttes og fremmes af organisationerne. Inden for ingeniør- og metalområdet kan der etableres fyrtårne, der belyser et strategisk offshoring samarbejde blandt flere virksomheder, f.eks. på det kinesiske marked. Målet hermed er naturligvis at sikre en positiv beskæftigelsesudvikling samlet set. Mere åbent dansk arbejdsmarked for udenlandske medarbejdere med videnintensive spidskompetencer Det danske arbejdsmarked bør være mere fleksibelt i forhold til at rumme og tiltrække udenlandske medarbejdere med videnintensive spidskompetencer. En forudsætning for, at danske virksomheder fortsat kan udvikle sig i Danmark, er, at de har adgang til den mest kompetente arbejdskraft på det samlede globale arbejdsmarked. Samtidig kan dette medvirke til at øge virksomhedernes globaliseringsgrad og dermed internationale konkurrenceevne. I dag er hverken Danmark eller det øvrige Europa øverst på ønskelisten, når globale videnarbejdere søger de mest udfordrende og givende jobs. Derfor må Danmark gerne i samarbejde med det øvrige Europa arbejde for at gøre det mere attraktivt for arbejdskraften fra tredjelande at arbejde og leve her Læsevejledning og introduktion af de enkelte kapitler Rapporten er inddelt i to dele. Den første del omfatter kapitel 1 til 4 og indeholder en generel samfundsøkonomisk og politisk vurdering af offshoringens betydning for virksomhederne og for den samfundsmæssige velstand. Foruden nærværende resume i kapitel 1, lægger vi i kapitel 2 ud med resultatet af undersøgelsens nettobeskæftigelsesregnskab ved offshoring. Dette regnskab perspektive- 15

16 res i forhold til den generelle beskæftigelsesudvikling i industrien og blandt servicevirksomhederne. Kapitel 3 indeholder en analyse af virksomhedernes forventninger til deres deltagelse og rolle i offshoring fremover. I kapitlet gives indledningsvist et indblik i offshoringvirksomhedernes forventninger til fremtidens offshoring. Endvidere præsenteres og vurderes de begrundelser for ikke at anvende offshoring, som virksomhederne angiver. Endelig vurderes i kapitlet, i hvilken udstrækning virksomheder i Danmark strategisk orienterer sig i forhold til udflytning af arbejdspladser til Østeuropa henholdsvis Asien, og der opstilles scenarier for, hvorledes offshoring af arbejdspladser kan udvikle sig i de kommende 3-5 år. 16

17 Figur 1.1: Rapportstruktur Del 1 Resumé Kapitel 1 De vigtigste konklusioner Nettobeskæftigelsesregnskabet Kapitel 2 Undersøgelsens beskæftigelseseffekter Virksomhedernes forventninger til fremtidens offshoring Kapitel 3 Analyse af virksomhedernes forventninger og muligheder Jobåbninger gennem offshoring Kapitel 4 Vurderinger med et politisk og samfundsøkonomisk perspektiv Del 2 Offshoring- og ikke offshoringprofiler virksomheder Kapitel 5 Karakteristik af virksomhederne i et komparativt perspektiv Offshore profil i et sektorperspektiv: Industri, Forretningsservice og øvrig service Kapitel 6 Udbud af arbejdskraft i Rusland og Polen. Vurdering af de to lande som offshoringdestinationer Kapitel 7 Metodekapitel Kapitel 8 Uddybelse af offshore profilen på sektorniveau og efter virksomhedsstørrelse Udbudsanalyse af tilgængelighed og anvendelighed af ingeniører og medarbejdere Den metodiske fremgangsmåde Kapitel 4 indeholder en analyse af de, fremtidige jobåbninger, offshoring kan forventes at skabe samt en vurdering af, hvad der samfundsmæssigt og politisk bør tages af initiativer for at sikre, at virksomheder i Danmark sikrer deres konkurrenceevne gennem offshoring, samtidig med at en større del af den samlede jobvækst, der bliver resultatet af offshoring, kommer dansk beskæftigelse til gode. 17

18 En mere dybtgående karakteristik af profilen for en offshoring henholdsvis en ikkeoffshoring-virksomhed gennemføres i kapitel 5. Kapitel 6 uddyber profilen via en vurdering af dansk offshoring fra et sektorperspektiv med fokus på tre hovedsektorer: Industri, Videnintensiv service (forretningsservice, finansielle institutioner m.m.) og Øvrig service. I kapitel 7 gennemføres en udbudsanalyse af tilgængelighed og anvendelighed af kvalificeret arbejdskraft i to lande, Rusland og Polen. Baggrunden for dette arbejdsmarkedspolitiske studium i Polen og Rusland er at eksemplificere med udgangspunkt i det polske nærmarked samt det store østeuropæiske marked i Rusland problemstillingen omkring eventuelle barrierer for at offshoring på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft. (analyseret ud fra såvel udviklingen i udbud og erfaringer med kvaliteten af ingeniørers og metalarbejderes uddannelser). Sluttelig indeholder kapitel 8 en metodebeskrivelse. 18

19 2. Offshoringens nettobeskæftigelsesregnskab 2.1. Introduktion og definition af offshoring Fokus i dette kapitel er for det første offshorings isolerede beskæftigelsesmæssige effekter. For det andet sættes den isolerede og snævre beskæftigelsesmæssige effekt ved offshoring i et bredere beskæftigelsesperspektiv, hvor virksomhedernes samlede beskæftigelsesudvikling bringes i fokus. I alt virksomheder, der repræsenterer industri- og servicevirksomheder med mindst 20 ansatte, indgår i undersøgelsen. På den baggrund er undersøgelsens datagrundlag solidt og udgør en repræsentativ kilde til forståelse af den aktuelle offshoring blandt virksomheder i Danmark. Vi afgrænser fokus til den økonomiske globaliserings offshoreeffekt, der angiver, i hvilket omfang jobs og aktiviteter flyttes til udlandet, frem for at blive udført i Danmark. Blandt andet i forbindelse med det nyligt afholdte folketingsvalg betød en offshoring af produktion fra et dansk slagteri i Nordjylland en betydelig og berettiget fokus på globaliseringens beskæftigelseseffekt, som den kan ramme enkelte virksomheder med betydelige sociale og menneskelige konsekvenser. Inspireret af denne fokus vil kapitel 2 kortlægge og analysere, hvor udbredt denne type af offshoring er blandt danske virksomheder netop nu. Medierne bringer næsten dagligt historier ofte modstridende om offshoring. Nærværende undersøgelse søger at give et retvisende billede af offshoring, fordelt på de toneangivende sektorer og brancher i Danmark. De modstridende udsagn i medierne hænger blandt andet sammen med, at der er store branchemæssige forskelle i offshorings landefokus og intensitet. Softwarevirksomheder er således meget aktive med offshoring i forhold til nogle typer af IT-opgaver, mens det brede erhvervsliv typisk i 2003 og 2004 reelt har offshoret aktiviteter i et relativt begrænset omfang, hvis virksomhederne anskues bredt. Der sondres i denne undersøgelse mellem to basale typer af offshoring: Koncernintern offshoring For det første er der den type offshoring, der foregår internt i virksomheden via datterselskab(er) og/eller inden for koncernen. En virksomhed kan således beslutte at udlægge dele af egne udviklingsaktiviteter uden for landets grænser, hvilket eksempelvis er sket i en række internationalt ejede IT-virksomheder. Eller virksomheder kan beslutte at flytte deres marketingafdeling helt eller delvist til et kosmopolitisk byområde, frem for at have disse aktiviteter placeret i en dansk storby. Baggrunden for en sådan flyt- 19

20 ning kan eksempelvis være, at virksomhedernes kunder ligger uden for Danmark, og at det er afgørende for at opbygge innovative og effektive marketingfunktioner, at virksomhederne kommer fysisk tættere på de store kunder for at kunne opfange internationale trends blandt forbrugere og virksomheder. Een flytning af komplekse, innovative aktiviteter, eksempelvis marketingfunktionerne og forskningsfunktioner, vil desuden ikke mindst bringe virksomhederne tættere på en kvalificeret arbejdskraft, der i antal er rigelig og i lønomkostninger på et betydeligt lavere niveau end det danske. Kapitlet kortlægger og analyserer, hvilke funktioner, der er er offshoret inden for de seneste to år inden for virksomhedens koncern. Endvidere fokuseres på, hvorvidt offshoringaktiviteter har medført, at der er skabt andre og nye jobs i virksomhederne i Danmark. Vi analyserer, hvorvidt udflytning af arbejdspladser og tilhørende aktiviteter samtidig har en positiv beskæftigelseseffekt i virksomhederne i form af nye jobåbninger og nye behov for hjemlige opgaver? Og dermed flere og nye jobs? Offshoring til eksterne underleverandører For det andet analyserer vi den type offshoring, der sker til uafhængige virksomheder i udlandet, dvs. virksomheder, der bliver underleverandører. Også her er fokus de sidste to års offshoringaktiviteter til underleverandørerne. Denne sondring mellem offshoring inden for koncernen og til uafhængige underleverandører er fundamental for kapitlet. Baggrunden er, at beslutningernes konsekvenser og også indholdet i de sonderinger, der gøres i forbindelse med offshoring, er væsensforskellige, alt efter om der er tale om koncernintern offshoring eller offshoring til underleverandører. Ved en offshoring inden for koncernen bevares styringen af opgaverne internt, mens offshoring til en eller flere underleverandører er udtryk for en strategi for virksomhedens offshoring, der blandt andet implicerer en øget fokus på kerneaktiviteter. I tilfælde af, at der offshores eksternt, opnås ikke en andel i den vækst, som kan blive tilfældet i den virksomhed, der indgår som offshoringpartner. På den anden side løber virksomheden ved anvendelse af en uafhængig virksomhed som offshoring- partner heller ikke nogen større risiko, idet samarbejdet er opgavebetinget og ikke implicerer et formelt ejerskab Beskæftigelseseffekten De interviewede virksomheder har en central placering i det generelle beskæftigelseslandskab i Danmark. Ud af de i alt beskæftigede i danske virksomheder med over 20 ansatte (Danmarks Statistiks opgørelse fra 2002), indgår der virksomheder i undersøgelsen, som samlet repræsenterer beskæftigede (figur 2.1). Undersø- 20

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på September 2013 Faktaark: To trends på det private arbejdsmarked Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra analyse af udviklingen i beskæftigelsen på det private arbejdsmarked. Analysen er foretaget

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere