Lejere i praksissektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejere i praksissektoren"

Transkript

1 Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1

2 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget af Scharling Research ved Linda Lovise Jakobsen og Sven A. Scharling. Svarprocenten er på 37 %. Den beregnes som forholdet mellem antal modtagne og antal udsendte skemaer. Der er udsendt 381 skemaer og indkommet 140. De 381 udsendte skemaer svarer til 34% af medlemmerne i denne gruppe. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Analysen vil blive præsenteret som følger: Indledningsvis præsenteres baggrundsvariablens fordeling og dernæst de enkelte undersøgelsesspørgsmål ved hjælp af grafiske illustrationer. Andele angives i procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100%. Dette kan være tilfældet i spørgsmål, hvor der kan vælges mere end ét udsagn. Der skal også gøres opmærksom på, at procenttal præsenteres uden decimaler. Denne afrunding kan i nogle tilfælde føre til, at summen bliver 99% eller 101%. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med baggrundsvariablen og testet for sammenhæng med statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare, hvilke sammenhænge der kan påvises mellem baggrundsvariablen og de øvrige spørgsmål. Signifikante sammenhænge markeres i rapporten med. Krydstabuleringer, hvor der ikke kan påvises sammenhæng, vil ikke blive præsenteret, med mindre de skønnes væsentlige for undersøgelsen. Krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel, og det anbefales læseren selv at studere disse. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte Gammakoefficient og Chi-square (Chi 2 ). Disse tests giver et mål for sandsynligheden for sammenhæng mellem variable. Chi 2 bruges som back-up til Gamma, da denne kan fange sammenhænge, som Gammakoefficienten ikke kan. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for at der kan tales om signifikans. Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for højsignifikans og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%.. 2

3 2. Baggrundsspørgsmål A: GENERELLE OPLYSNINGER Figur 1: Køn Mand Kvinde Figur 2: Alder år år år 51 år eller eldre

4 Figur 3: år som fysioterapeut 1-5 år 6-10 år år 21 år eller flere Figur 4: Region, hvor klinikken ligger Jylland Sjælland (og øerne øst for Storebælt) København og Frederiksberg Figur 5: ansatte fysioterapeuter med over 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere

5 Figur 6: ansatte fysioterapeuter med under 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere Figur 7: selvstændige lejere med over 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere Figur 8: selvstændige lejere med under 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere

6 2. Resultater - Lejere i praksissektoren - B: HONORERING Samtlige respondenter i undersøgelsen har en provisionsaftale. Lejeprocent for almindelig behandling på klinikken varierer fra 27% til 50%, med et gennemsnit på 40%. Lejeprocent for hjemmebehandling varierer fra 10% til 45%, og her er gennemsnittet 25%. Én respondent betaler fast månedlig leje for lokaler m.v. men har ikke angivet månedlig leje i kr. Figur 9: Lejeprocent for almindelig behandling på klinikken procent procent procent procent Figur 10: Lejeprocent for hjemmebehandling procent procent procent respondenter betaler fast månedlig leje for lokaler m.v. Den gennemsnitlige leje er henholdsvis kr ,00, kr ,00 og kr ,00. 7 % af respondenterne svarer, at deres ansatte er timelønnede. Den gennemsnitlige timeløn varierer fra kr. 146,00 til kr. 200,00 (i gennemsnit kr. 177,57). Én respondent har opgivet, at de ansatte honoreres med arbejdsgiverbetalt pension på 10 2%. 6

7 C: KONTRAKTFORHOLD Figur 10: Har du en skriftlig kontrakt med klinikejeren? Ja Nej % af de kvindelige respondenter har en skriftlig kontrakt med klinikejeren. Det gælder for noget færre, 78%, af de mandlige respondenter. Bilag 1. Blandt respondenter med 1-10 års erfaring som fysioterapeuter svarer 17%, at de ingen kontrakt har med klinikejeren. Samtlige respondenter med års erfaring, og 95% af respondenter med mere end 21 års erfaring, har skriftlig kontrakt. Bilag 2. Figur 11: Hvis ja, benytter I da den standardkontrakt, som Danske Fysioterapeuter har udformet? Ja, benytter den som den er 26 Ja, benytter den, men har tilføjet/ændret i den 54 Nej, bruger en anden kontrakt 10 Ved ikke 10 Figur 12: Hvilke områder har I kontrakt omkring? 7

8 Konkurrenceklausul Aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden på klinikken Særlig aftale om opsigelse af kontrakten Ferie Forpligtelser til/aftaler om faglig udvikling Aftale om markedsføring, og anden kommunikation ud af huset Forpligtelser til/aftaler om andre arbejdsopgaver ud over behandling Bestemmelser om brugen af lejerens ydernummer Barsel 9 Pension Aftale om anvendelse af bestemte behandlingsformer på klinikken 4 4 Ved ikke 7 11 respondenter har svaret andet, og uddybet deres svar således: dage brugt på kursus Ferie + kurser max. 8 uger totalt Forpligtet til at blive på arbejde til kl selv om der ikke er patienter Klinik betaler videreuddannelse Kursus Kursuskonto er individuel Kursustilskud Max. 8 ugers ferie på et år Samlet fravær Standard kontrakt Tilskud til kurser 8

9 D: LEDELSE OG SELVSTÆNDIGHED - Lejere i praksissektoren - Figur 13: Herunder følger en række udsagn vedrørende ledelse og selvstændighed. Respondenterne angav for hvert enkelt udsagn, hvorvidt de er enige eller uenige. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Det er den enkelte behandler, der har ansvaret for et højt fagligt niveau i behandlingen Klinikejeren kan stille faglige krav til min fysioterapeutiske behandling Det kan være nødvendigt, at klinikejeren påtager sig ledelsesbeføjelser overfor mig som ansat På klinikken er vi gode til at tale om og tage hånd om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Klinikejer bør kunne stille krav om, hvor mange patienter/ydelser jeg som lejer skal behandle/give pr. time Klinikejeren bør stille krav til, hvordan lejeren tilrettelægger det daglige arbejde Figur 14: Har du tidligere været ansat på klinik Ja Nej Ved ikke

10 Figur 15: Hvis du frit kunne vælge dit tilhørsforhold til klinikken, ville du så helst være lejer eller ansat Selvstændig lejer Ansat efter funktionærloven Ved ikke De yngste respondenter ønsker i højere grad end deres ældre kolleger at være ansat efter funktionærloven. 18% af respondenterne mellem år, og 13% af respondenter mellem år, ville vælge at være funktionærer. Næsten samtlige respondenter (93%) fra 41 år og opefter ønsker at være selvstændige lejere. Bilag 3. E: FORHOLDET MELLEM EJERE OG LEJERE Figur 16: Hvad er din generelle vurdering af ejer - lejer konstruktionen God 6 Overvejende god 17 Både god og dårlig 51 Overvejende dårlig 10 Dårlig 17 10

11 Figur 17: Herunder følger en række udsagn vedrørende forholdet mellem ejere og lejere. Respondenterne angav for hvert enkelt udsagn, hvorvidt de er enige eller uenige. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Med selvstændige lejere er der gode muligheder for at koordinere arbejdet for at sikre en effektiv drift Med selvstændige lejere er det besværligt at skabe en sammenhængende faglig profil Lejere engagerer sig i mindre grad i den langsigtede udvikling af klinikken Med selvstændige lejere er det sværere at markedsføre klinikken som en helhed udadtil De mandlige respondenter er i højere grad end de kvindelige enige i, at lejere engagerer sig i mindre grad i den langsigtede udvikling af klinikken. 19 % af de mandlige respondenter er enige og 4% meget enige. De tilsvarende procentandele for de kvindelige respondenter er henholdsvis 7 og 5 procentpoint. Bilag 4. Flest respondenter i den yngste alderskategori er meget enige eller enige i udsagnet Med selvstændige lejere er det besværligt at skabe en sammenhængende faglig profil. I kategorien år er 18 % af respondenterne henholdsvis meget enige, eller enige, i udsagnet. Ingen af respondenterne i den øverste aldersgruppe (fra 51 og opefter) deler disse holdninger, og meget få blandt respondenterne i de mellemliggende aldersgrupper. Bilag 5. 11

12 F: YDERNUMMERSYSTEMET OG KAPACITET Figur 18: ydernumre, der afregner med sygesikringen Én til tre Fire til seks Syv eller flere ydernumre varierer fra 1 til 13, med et gennemsnit på 6,1 pr. klinik. Figur 19: Råder jeres klinik efter din mening over et passende antal fysioterapeuter i forhold til antallet af patienter For få Passende For mange Ved ikke

13 Figur 20: Herunder følger en række udsagn vedrørende ydernummersystemet og kapacitet. Respondenterne angav for hvert enkelt udsagn, hvorvidt de er enige eller uenige. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Retten til at praktisere bør hænge sammen med en pligt til at efteruddanne sig Retten til at praktisere bør hænge sammen med overholdelse af nærmere bestemte kvalitetskrav Ydernummersystemet favoriserer i for høj grad klinikejere, der i forvejen har ydernumre, på bekostning af andre fysioterapeuter, der ønsker at praktisere indenfor sygesikringsområdet Ydernummerbegrænsninger giver ventelister, fordi der er flere patienter end der er fysioterapeuter til Det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande, uden konkurrence mellem klinikkerne Der bør være fri nedsættelsesret som praktiserende for alle fysioterapeuter, der opfylder nogle mindstekrav Man bør som ansat/indlejer kunne flytte sin kapacitet/sit ydernummer med til en anden klinik, hvis kontrakten opsiges af en af parterne Når der uddeles ydernumre, er det en god idé at prioritere klinikker med flere fysioterapeuter højere end enkelt-mandsklinikker Ydernumre bør i højere grad gives efter fysioterapeutens personlige kvalifikationer, frem for efter geografiske hensyn Ydernummersystemet sikrer på god vis, at der sker en overordnet planlægning på praksisområdet Tildelingen af ydernumre sker ud fra saglige og objektive kriterier

14 49 % af de mandlige respondenter er meget enige i, at det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande uden konkurrence mellem klinikkerne. Det er en langt større andel end blandt de kvindelige respondenter, hvoraf 29 % er meget enige. Bilag 6. De mandlige respondenter er, i højere grad end de kvindelige, enige i, at ydernummersystemet i for høj grad favoriserer klinikejere, der i forvejen har ydernumre. 59 % af de mandlige respondenter er meget enige, og 32 % er enige, i udsagnet. Blandt de kvindelige respondenter er 47 % meget enige og 22 % enige. Bilag % af respondenter, der arbejder på klinikker i København eller Frederiksberg, er meget enige i, at det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande. Det samme er 27 % af respondenter, der arbejder på Sjælland (og øerne øst for Storebælt). Bilag 8. Respondenter med 1-5 års erfaring som fysioterapeuter er i højere grad end de øvrige respondenter meget enige i udsagnet ydernummersystemet favoriserer i for høj grad klinikejere, der i forvejen har ydernumre. 64 % af respondenter i denne gruppe har denne holdning. Blandt respondenter med 21 eller flere års erfaring er den tilsvarende procentandel af meget enige 33. Bilag % af de mandlige respondenter er meget enige i, at der bør være en nedsættelsesret som praktiserende for alle fysioterapeuter, der opfylder nogle mindstekrav. Det er ca. dobbelt så mange meget enige som blandt de kvindelige respondenter (21 %). Bilag % af de mandlige respondenter er meget enige i, at ydernummer i højere grad bør gives efter fysioterapeutens faglige kvalifikationer, i stedet for efter geografiske hensyn. Blandt de kvindelige respondenter er blot 6 % meget enige i udsagnet. Bilag 11. De respondenter, der har længst erfaring som fysioterapeuter, er i mindre grad end respondenter med mindre erfaring enige, eller meget enige i, at der bør være en nedsættelsesret for fysioterapeuter der opfylder nogle mindstekrav. 17 % af respondenter med 21 eller flere års erfaring er henholdsvis enige eller meget enige i udsagnet. Blandt respondenter med 1-5 års erfaring er 30 % meget enige og 40 % enige i udsagnet. Bilag 12. Respondenter, der arbejder på klinikker i København/Frederiksberg, er i større grad enige eller meget enige i udsagnet Man bør som ansat/indlejer kunne flytte sin kapacitet til en anden klinik ved opsigelse af kontrakt, end respondenter der arbejder på Sjælland (og øerne øst for Storebælt). 33 % af respondenter der arbejder i København/Frederiksberg er meget enige, og 34 % er enige i udsagnet. Blandt respondenter der arbejder på Sjælland (og øerne øst for Storebælt) er 20 % meget enige og 24 % enige i udsagnet. Bilag

15 G: SAMARBEJDSUDVALG OG KONTAKTPERSONSORDNINGEN Figur 21: Hvordan synes du, at ordningen med kontaktpersoner fungerer Meget tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 13 Hverken tilfreds- eller utilfredsstillende 21 Utilfredsstillende 10 Meget utilfredsstillende 4 Ved ikke 51 Figur 22: Oplever du, at du som praktiserende har indflydelse på praksisplanlægningen i amtet via samarbejdsudvalget I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Figur 23: I hvor høj grad er kontrolstatistikkerne, som amtet årligt udsender, forståelige og anvendelige I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

16 Hele 41 % af respondenter i den yngste aldersgruppe (20-30 år) mener, at kontrolstatistikkerne kun i ringe grad er forståelige og anvendelige. Det samme gør 36 % af de årige, men blot 15 % af henholdsvis de årige og respondenter over 51 år. Bilag 14. Figur 24: Når sygesikringen i dit amt skal træffe en afgørelse, der vedrører dig og din erhvervsudøvelse, oplever du da at blive hørt i sagen, før afgørelsen træffes Jeg bliver altid hørt Jeg bliver for det meste hørt, men jeg har oplevet at ikke blive hørt 7 8 Det er mere undtagelsen end reglen at jeg bliver hørt 25 Ved ikke/ikke relevant 60 Figur 25: Hvad er dit indtryk af kvaliteten af sygesikringens sagsbehandling Kvaliteten er høj Kvaliteten er acceptabel Kvaliteten er diskutabel Kvaliteten er ringe Ved ikke Figur 26: Når sygesikring og samarbejdsudvalg træffer afgørelser om praksissektoren, mener 16

17 du så, at disse er sagligt begrundede - Lejere i praksissektoren - De er altid sagligt begrundede De er for det meste sagligt begrundede De er ofte usaglige Ved ikke Figur 27: Et flertal i Folketinget har bebudet, at eksklusivbestemmelserne vil blive fjernet, således at hverken lønmodtagere eller private erhvervsdrivende kan tvinges til at være medlem af én bestemt forening. Det vil også komme til at gælde medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Hvilken indflydelse vil denne lovændring få for dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter Jeg forbliver medlem af DF 47 Jeg vil overveje mit medlemsskab af DF 44 Jeg vil melde mig ud så hurtigt, det kan lade sig gøre 5 Ved ikke 4 Uddybning af svar på ovenstående spørgsmål: Jeg føler at jeg betaler rasende store summer for usynlige ting! DF har forhandlet behandlingspriserne på plads, som det eneste (men som også er en god ting). Hvis jeg skulle forblive medlem, skal der være mulighed for at købe forskellige pakker hos DF, så man kan betale for det, man bruger! Bedre personlig service når man ringer til DF. For mange oplevelser med at de rette folk til at svare på spørgsmålene ikke er til stede. Til gengæld kan jeg ikke forestille mig at undvære DF's kurser men det er også det eneste. Skal have styr på, hvad jeg præcis får ud af at være medlem. 17

18 Ydernummer systemet giver en kraftig skæv fordeling af magten på klinikkerne. DF har efter min mening været alt for dårlige til at give de svage indlejere bedre forhold. Hvis ikke der sker noget betydeligt på dette område vil jeg melde mig ud. DF skal repræsentere mine interesser og når jeg ikke føler de gør det, hvorfor så være medlem? Størrelse af kontingent og udbud af kurser Mindre magt til klinikejere. Jeg har svaret at jeg vil blive ved med at være medlem af DF Men jeg synes generelt det at DF er en fagforening for offentligt ansatte og klinikejerne. Der tages alt for lidt hensyn til lejernes besynderlige pseuodotilværelse, som selvstændige, uden en del af de fortrin selvstændige normalt har. Vi har faste takster fra sygesikringen og har haft en stram konkurrenceklausul. Til gengæld har vi vundet en del af ulemperne i f.h.t at være selvstændige. Ingen sygedag, dyr barselorlov, ingen omsorgsdage, en del er nødt til at stole på klinik ejernes goodwill, hvilket ikke altid er særlig voldsom! Desværre! Jeg vedbliver at være medlem grundet faggrupper og kurser. At man begynder at arbejde for de selvstændige indlejere også. I øjeblikket er det klinikejernes briller man har på, fx i den vejledende kontrakt og ved alle de spørgsmål jeg har henvendt mig om! Hvis der var et alternativ til DF ville jeg vælge det! Det er et dyrt medlemskab uden at man føler, at man får noget for det. Større fordelagtigheder for selvstændige fysioterapeuter i form af pension, barsel, sygdom på lige kår som offentlig ansatte. Jeg oplever at DF favoriserer klinikejere. Med de kontakter der bruges slipper ejerne for de forpligtelser der følger med at være arbejdsgiver, ved at ansætte indlejere som selvstændige. Herefter agerer de stort set som om de var arbejdsgivere, såfremt DF ikke arbejder for, at lejere reelt bliver selvstændige (dvs. bl.a. selv må bestemme arbejdstider, at omsætningen tilgår lejers egen bankkonto, at man ikke skal leve op til ejers målsætning etc.) eller at de bliver ansat på ordentlige vilkår (funktionærer) ja så ønsker jeg ikke længere at være medlem. DF kan i øvrigt ikke varetage begge gruppers interesser i tilstrækkelig grad. Mit svar på spørgsmål 18, forudsætter at jeg reelt er selvstændig. På de nuværende vilkår vil jeg hellere være ansat (funktionær). Jeg kunne i høj grad ønske mig at DF var lidt mere organiseret og aktiv inden for indlejer området. Jeg føler til vi står alene især mht. en sikring af os ved nedgang af pt'er eller hvis det for en kortere/længere periode ikke er muligt at praktisere. Vores rettighed til barsel? Der var snak om barselsfond, hvor blev den af? Jeg synes heller ikke DF har været særlig aktive overfor sygesikringen her mener jeg især de statistikker de laver.. Hvorfor skal sygesikringen bestemme hvor ofte og hvor meget jeg må behandle mennesker med kroniske lidelser? Er det rimeligt?? Lavere kontingent. Jeg vil overveje mit udbytte af medlemskabet. Med den nuværende konstruktion er der modsatrettede interesser mellem lejere/ejer m.h.t. ydernr. konstruktionen. F.x. mht. faglige og overenskomstmæssige spørgsmål synes jeg DF fungerer godt som en helhed. 18

19 Som indlejer har man meget lidt at skulle have sagt i forhold til lejer. Jeg har været ude for at flere indlejere er blevet fyret, fordi ejer ikke brød sig om dem. DF kunne da INTET gøre!! : ( Der bliver bare sagt vi er to selvstændige parter og så kan man opsiges med helt andre begrundelser end i det offentlige og ja vi har haft flere klager på den pågældende ejer, vi skriver din klage til listen Det er på tide at DF passer på sine indlejere som faktisk har meget få rettigheder!! Jeg savner at DF i højere grad varetager indlejeres behov. Lige nu fungerer DF således, at det er til fordel for klinikejerne. At DF splittes op i 2. En fagforening for ledere/klinikejere og en for ansatte/indlejere. Hvordan kan DF tillade en magtforening som der er i øjeblikket? Klinikejerne har al magt på deres side, fordi de kontrollerer ydernummere. Hvis det er meningen dette spørgeskema skal være anonymt, virker det mærkeligt at spørge efter meget specifikke stamoplysninger i det mindste burde skemaerne færdes direkte til analyse instituttet. Som lejer har jeg ingen rettigheder og hvis jeg får et problem er der ingen hjælp fra Danske Fysioterapeuter. Jeg bliver behandlet som en ansat men har ikke ret til barsel, sygepenge el feriepenge. Jeg kender en fys. som kører sag mod en ejer og juristerne siger at vores kontrakter er værdiløse og de bør ændres!!! Klinikejerne har for mange rettigheder! Fagbladet skal være et videnskabeligt magasin. Effektivisere organisationen, så der ikke sløses med medlemmernes penge på ubrugelige kalendere, hæfter el. undersøgelser, som ikke munder ud i konkrete tiltag til glæde for faggrupperne. Til tider synes jeg, at DF er langt fra mig. Men det er dog blevet meget bedre efter formandsskiftet. Synes måske også, at fagbladet er lidt kedeligt. Kunne godt bruge noget mere anvendeligt praksis. Det er forkasteligt at man som indlejer har en fagforening som tilgodeser såvel indlejere som ejere. Vi som indlejere er 100% i lommen på klinikejerne, vi har stort set ingen rettigheder, får hverken ferie, sygdom, barsel eller kursusdage betalt. Klinik ejerne kan sætte provisionen op som det passer dem, ansætte hvem de vil, selv fagligt gå totalt i stå etc. Det er på tide at danske Fysioterapeuter får øjnene op og løfter den opgave det er at tilgodese sine medlemmer og tale deres sag. Hvordan kan man som fagforening sidde med to kasketter på? Se på hvad andre tilbyder. Pris. Evt. max 5-7 år for ansættelse i DF, så der sker en rullende udskiftning i hele DF. Mere synlig i det offentlige debat. Jeg ser gerne ændringer! Ben i næsen i forhandlingssituationer overfor amter, markedsføring/opmærksomhed mediedækning. Jeg ønsker IKKE at blive påtvunget en fælles pensionsopsparing, som ingenting er værd. Det er op til medlemmerne selv og har man allerede en god og meget bedre pensionsopsparing er det til grin at få en ekstra opsparing, som er så ringe udarbejdet. 19

20 Prisen skal ned! Jeg kan ikke se hvad jeg får for pengene. Jeg er KUN medlem pga. forsikring og overenskomst. Da erhvervsforsikringen udgør 66kr i kvartalet er det en dyrkøbt overenskomst! Og så burde det være frivilligt om man vil betale til en forskningsfond og udviklingsfond - hvad er det og hvad får jeg ud af det!?! Sammenlignet med andre fagforeninger, er Danske Fysioterapeuter dyr og ofte yder de elendig service overfor den enkelte indlejer. En skarp opdeling ml. ejer og lejer. Det fungerer ikke at det er den samme fagforening som varetager begge parters interesser. Desværre skal der mange flere rettigheder til lejerne. Vi har pt. Ingen opbakning fra Danske Fys. Når det drejer sig om provisionsstigninger eller dårlig ledelse. Jeg kan ikke forstå at klinikejerne har monopol på ydernr. og at de egenrådigt kan bestemme vilkår og provision for deres lejere og ansatte. Hvordan kan en fagforening være dette overhørig år efter år? Jeg synes ikke, DF har været deres opgaver voksne. Og kan slet ikke forstå at DF kan acceptere systemet med ydrenumre. Måske ville det være relevant med en fagforening for hospitals- og kommunalt ansatte, og en for selvstændige. Derudover kan jeg undre mig over, at I ikke har en konflikt mellem at varetage klinikejere, og -lejere. For mig at se må der opstå en interessekonflikt. Nedsæt kontingent. Jeg håber at DF vil arbejde på en ny konstruktion af ejer/lejer da selvstændig intet har med ordets oprindelige betydning. Jeg har meget lidt medindflydelse på mit eget arbejde/arb. Forhold, og intet at sige til klinikkens fremtidige planer eller kvalitetssikring. Min eneste selvstændige benefit er ferie tilrettelæggelse. Jeg er bekymret for kollegaers arbejdstider når klinikernes alm. åbningstid er 7:00 20:00, hvor man kan have svært ved at tilpasse til familielivet. Og der mangler praksis for at tage ekstra honorar efter 16:00. Det er mit indtryk at især yngre kollegaer tager disse urimelige arb. tider. Kontingentnedsættelse. Mere for pengene! Desuden mener jeg ikke, at samme fagforening kan repræsentere arbejdsgiver og arbejdstager! Hvis jeg skal forblive medlem, skal DF varetage indlejernes interesse. Indledere arbejder ofte under feudale forhold. Med pligter som selvstændige men ikke rettigheder som selvstændige. Vi vil være 100% selvstændige el. have mulighed for, at åbne vores egen klinik. DF bør komme med forslag til kraftige forbedringer af kontrakter! Jeg synes at medlemskabet er dyrt. Hvor er kampen for privatansatte/indlejere!? Kontingentnedsættelse. Jeg ønsker bedre forhold for indlejere. Større fleksibilitet i forhold til ydernr. Systemet. At vi som indlejere ikke skal stå imellem at være selvstændige og samtidige være ansatte, dette kan godt give nogle frustrationer. Enten er vi selvstændige eller også er vi ansatte. Bedre arbejdsforhold for indlejere. Man kan godt blive presset tid at arbejde mere end man ønsker og kontrakten/aftalen indeholder og det kan være svært at modstå dette pres. 20

21 DF må gerne være bedre til at forhandle sygesikrings honorar. Der skulle gerne opsættes en barselsfond, så også selvstændige kvindelige fysioterapeuter har råd til at få børn. DF skal være mere synlige i forbindelse med assistance i forb. med pt. klager. De skal få indført større sikkerhed for indlejere i fht. klinikejere. Jeg synes det går i rigtig retning i DF. En klar fornemmelse af valuta for kontingent!!! Ændring af den tvungne P-ordning! Det forekommer helt urimeligt at man skal tvinges til at indbetale pension uden mulighed for at bestemme hvor og hvordan! Ligeglad går på efterløn indenfor et år! En større følelse af synlighed, og at blive set/hørt, få varetaget interesser. At DF begynder at vise nogen form for interesse for indlejers situation i forhold til klinikejer på den økonomiske front. For eksempel fastsættelse af provision efter retningslinier udformede af DF, m.h.p. ev. sekretær, leje, m.m. Som det er nu sker det hele på klinikejers præmisser, og klinikejer har altid haft fuld støtte fra DF. Se for eksempel Borgergade, hvilken støtte fik indlejerne der af DF?? Jeg skal føle, at jeg får noget for de penge jeg betaler I må få vores fag til at være mere synligt i pressen i.f.t. bl.a. motion på recept. Barselsfond for os kvinder i praksissektoren og at der i det hele taget bliver kæmpet mere for lejeres rettigheder. Højere fagligt indhold i Fysioterapeuten, flere faglige arrangementer i foreningsregi betalt af DF, større engagement/indsats for praksissektoren. DF bør støtte efteruddannelse (højere løn, ekstra ydernr., retten til at behandle uden henvisning). DF bør tage aktiv del i det eksploderende private marked og sørge for at dygtige fys er får fysioterapi til at stå stærkt i forhold til massører, kiropraktorer mm. Bl.a. ved at være modpol til folk der tænker service/ pleacer og ikke sundhed. Krav om min. 2 års efteruddannelse/arbejde inden opstart som selvstændig/lejer i praksis. Jeg har brug for en forening der vil synliggøre fysioterapi, samt en forening der vil give mange flere penge til forskning så fysioterapi kan beholde sin position, i stedet for nu, hvor vi langsomt forvandles til alternative behandlere. At der bliver taget hånd om de problemer, vi ringer om og at der ikke straks ringes til ejeren til trods for at der er lovet anonymitet. Sket 3 gange!! Man kan ikke repræsentere både ejere og lejere samtidig!! Arbejdstager og arbejdsgiver skal ikke være i samme forening, og jeg synes at DF er på klinikejernes side m.h.t. ydernummer. 21

22 BILAG - Lejere i praksissektoren - Bilag 1 Køn Mand Kvinde Har du en skriftlig kontrakt med klinikejeren Ja Nej Ved ikke ,8% 22,2%,0% 100,0% ,9% 5,9% 1,2% 100,0% ,1% 12,2%,7% 100,0% Chi 2 : 0,013/Gamma: 0,018 Bilag 2 År som fysioterapeut og opefter Har du en skriftlig kontrakt med klinikejeren Ja Nej Ved ikke ,9% 17,0% 2,1% 100,0% ,3% 16,7%,0% 100,0% ,0%,0%,0% 100,0% ,7% 5,3%,0% 100,0% ,6% 11,7%,7% 100,0% Gamma: 0,009 22

23 Bilag 3 Alder og opefter Hvis du frit kunne vælge dit tilhørsforhold til klinikken, ville du så helst være lejer eller ansat Ansat efter Selvstændig funktionær lejer loven Ved ikke ,6% 17,6% 11,8% 100,0% ,7% 13,3% 12,0% 100,0% ,3% 3,3% 3,3% 100,0% ,9% 7,1%,0% 100,0% ,1% 11,0% 8,8% 100,0% Gamma: 0,004 Bilag 4 Køn Mand Kvinde Lejere engagerer sig i mindre grad i den langsigtede udvikling af klinikken Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,7% 18,5% 27,8% 35,2% 14,8%,0% 100,0% ,8% 7,2% 20,5% 45,8% 19,3% 2,4% 100,0% ,4% 11,7% 23,4% 41,6% 17,5% 1,5% 100,0% Chi 2 : 0,043 23

24 Bilag 5 Alder og opefter Med selvst. lejere er det besværligt at skabe en sammenhængende faglig profil Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,6% 17,6% 5,9% 47,1% 11,8%,0% 100,0% ,3% 14,3% 19,5% 51,9% 11,7% 1,3% 100,0% ,0% 12,9% 16,1% 35,5% 35,5%,0% 100,0% ,0%,0% 7,7% 76,9% 7,7% 7,7% 100,0% ,9% 13,0% 15,9% 50,0% 16,7% 1,4% 100,0% Chi 2 : 0,002/Gamma: 0,008 Bilag 6 Køn Mand Kvinde et nuværende ydernr.sys. skaber monopollign. tilstande, uden konkurrenc mellem klinikkerne Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,1% 28,3% 7,5% 9,4% 1,9% 3,8% 100,0% ,9% 25,3% 16,9% 18,1% 4,8% 6,0% 100,0% ,8% 26,5% 13,2% 14,7% 3,7% 5,1% 100,0% Gamma: 0,004 Bilag 7 Køn Mand Kvinde Ydernr.sys. favoriserer i for høj grad klinikejere, der i forvejen har ydernr., på bekostning af andre fys. Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,3% 31,5% 7,4%,0% 1,9%,0% 100,0% ,0% 21,7% 14,5% 6,0% 1,2% 9,6% 100,0% ,8% 25,5% 11,7% 3,6% 1,5% 5,8% 100,0% Chi 2 : 0,033/Gamma: 0,014 24

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september 2012 Scharling.dk Formål Side 1 af 118 Denne rapport har til

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Køkken- og rengøringssektoren. Sygefravær. blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl

Køkken- og rengøringssektoren. Sygefravær. blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Køkken- og rengøringssektoren Sygefravær blandt husassistenter, rengøringsassistenter m.fl Sygefravær blandt husassistenter og lignende henvender

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Arbejdsforhold. Fod på sikkerheden 2. Arbejdsmiljø og sikkerhed 3. Fagforeninger 4. Overenskomster på hovedkontoret 5. Medarbejderhåndbøger 6

Arbejdsforhold. Fod på sikkerheden 2. Arbejdsmiljø og sikkerhed 3. Fagforeninger 4. Overenskomster på hovedkontoret 5. Medarbejderhåndbøger 6 Arbejdsforhold Fod på sikkerheden 2 Arbejdsmiljø og sikkerhed 3 Fagforeninger 4 Overenskomster på hovedkontoret 5 Medarbejderhåndbøger 6 Politikker 7 Medarbejdergoder 8 Personaleforening 9 damkjær & vesterager

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Personalegoder i folkeskolen

Personalegoder i folkeskolen Personalegoder i folkeskolen Rapport 2007 Udarbejdet af Scharling Research for Folkeskolens redaktion/månedsmagasinet Undervisere juni-juli 2007 Scharling.dk Side 1 af 107 Formål Månedsmagasinet Undervisere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere