Lejere i praksissektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejere i praksissektoren"

Transkript

1 Lejere i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1

2 1. Metode Der er indkommet 140 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget af Scharling Research ved Linda Lovise Jakobsen og Sven A. Scharling. Svarprocenten er på 37 %. Den beregnes som forholdet mellem antal modtagne og antal udsendte skemaer. Der er udsendt 381 skemaer og indkommet 140. De 381 udsendte skemaer svarer til 34% af medlemmerne i denne gruppe. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i en statistisk programpakke, hvor de er kontrolleret og renset for fejl. Analysen vil blive præsenteret som følger: Indledningsvis præsenteres baggrundsvariablens fordeling og dernæst de enkelte undersøgelsesspørgsmål ved hjælp af grafiske illustrationer. Andele angives i procenter, og læseren skal derfor være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis summer til 100%. Dette kan være tilfældet i spørgsmål, hvor der kan vælges mere end ét udsagn. Der skal også gøres opmærksom på, at procenttal præsenteres uden decimaler. Denne afrunding kan i nogle tilfælde føre til, at summen bliver 99% eller 101%. I forlængelse heraf bliver samtlige spørgsmål krydstabuleret med baggrundsvariablen og testet for sammenhæng med statistiske tests (for uddybning se nedenfor). Denne del af analysen har til formål at afklare, hvilke sammenhænge der kan påvises mellem baggrundsvariablen og de øvrige spørgsmål. Signifikante sammenhænge markeres i rapporten med. Krydstabuleringer, hvor der ikke kan påvises sammenhæng, vil ikke blive præsenteret, med mindre de skønnes væsentlige for undersøgelsen. Krydstabellerne forefindes i rapportens bilagsdel, og det anbefales læseren selv at studere disse. Krydstabeller testes for signifikans ved hjælp af den såkaldte Gammakoefficient og Chi-square (Chi 2 ). Disse tests giver et mål for sandsynligheden for sammenhæng mellem variable. Chi 2 bruges som back-up til Gamma, da denne kan fange sammenhænge, som Gammakoefficienten ikke kan. Der testes med et konfidensinterval på 95 %, hvilket betyder, at signifikanssandsynligheden skal være over 95%, for at der kan tales om signifikans. Disse sandsynlighedsmål præsenteres som decimaler, og da signifikanssandsynligheden måler sandsynligheden for, at der ikke er sammenhæng, er tallet 0,000 udtryk for højsignifikans og tallet 0,05 udtryk for den fastsatte konfidensgrænse på 5%.. 2

3 2. Baggrundsspørgsmål A: GENERELLE OPLYSNINGER Figur 1: Køn Mand Kvinde Figur 2: Alder år år år 51 år eller eldre

4 Figur 3: år som fysioterapeut 1-5 år 6-10 år år 21 år eller flere Figur 4: Region, hvor klinikken ligger Jylland Sjælland (og øerne øst for Storebælt) København og Frederiksberg Figur 5: ansatte fysioterapeuter med over 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere

5 Figur 6: ansatte fysioterapeuter med under 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere Figur 7: selvstændige lejere med over 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere Figur 8: selvstændige lejere med under 30 timer pr. uge Én til to Tre til fem Seks eller flere

6 2. Resultater - Lejere i praksissektoren - B: HONORERING Samtlige respondenter i undersøgelsen har en provisionsaftale. Lejeprocent for almindelig behandling på klinikken varierer fra 27% til 50%, med et gennemsnit på 40%. Lejeprocent for hjemmebehandling varierer fra 10% til 45%, og her er gennemsnittet 25%. Én respondent betaler fast månedlig leje for lokaler m.v. men har ikke angivet månedlig leje i kr. Figur 9: Lejeprocent for almindelig behandling på klinikken procent procent procent procent Figur 10: Lejeprocent for hjemmebehandling procent procent procent respondenter betaler fast månedlig leje for lokaler m.v. Den gennemsnitlige leje er henholdsvis kr ,00, kr ,00 og kr ,00. 7 % af respondenterne svarer, at deres ansatte er timelønnede. Den gennemsnitlige timeløn varierer fra kr. 146,00 til kr. 200,00 (i gennemsnit kr. 177,57). Én respondent har opgivet, at de ansatte honoreres med arbejdsgiverbetalt pension på 10 2%. 6

7 C: KONTRAKTFORHOLD Figur 10: Har du en skriftlig kontrakt med klinikejeren? Ja Nej % af de kvindelige respondenter har en skriftlig kontrakt med klinikejeren. Det gælder for noget færre, 78%, af de mandlige respondenter. Bilag 1. Blandt respondenter med 1-10 års erfaring som fysioterapeuter svarer 17%, at de ingen kontrakt har med klinikejeren. Samtlige respondenter med års erfaring, og 95% af respondenter med mere end 21 års erfaring, har skriftlig kontrakt. Bilag 2. Figur 11: Hvis ja, benytter I da den standardkontrakt, som Danske Fysioterapeuter har udformet? Ja, benytter den som den er 26 Ja, benytter den, men har tilføjet/ændret i den 54 Nej, bruger en anden kontrakt 10 Ved ikke 10 Figur 12: Hvilke områder har I kontrakt omkring? 7

8 Konkurrenceklausul Aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden på klinikken Særlig aftale om opsigelse af kontrakten Ferie Forpligtelser til/aftaler om faglig udvikling Aftale om markedsføring, og anden kommunikation ud af huset Forpligtelser til/aftaler om andre arbejdsopgaver ud over behandling Bestemmelser om brugen af lejerens ydernummer Barsel 9 Pension Aftale om anvendelse af bestemte behandlingsformer på klinikken 4 4 Ved ikke 7 11 respondenter har svaret andet, og uddybet deres svar således: dage brugt på kursus Ferie + kurser max. 8 uger totalt Forpligtet til at blive på arbejde til kl selv om der ikke er patienter Klinik betaler videreuddannelse Kursus Kursuskonto er individuel Kursustilskud Max. 8 ugers ferie på et år Samlet fravær Standard kontrakt Tilskud til kurser 8

9 D: LEDELSE OG SELVSTÆNDIGHED - Lejere i praksissektoren - Figur 13: Herunder følger en række udsagn vedrørende ledelse og selvstændighed. Respondenterne angav for hvert enkelt udsagn, hvorvidt de er enige eller uenige. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Det er den enkelte behandler, der har ansvaret for et højt fagligt niveau i behandlingen Klinikejeren kan stille faglige krav til min fysioterapeutiske behandling Det kan være nødvendigt, at klinikejeren påtager sig ledelsesbeføjelser overfor mig som ansat På klinikken er vi gode til at tale om og tage hånd om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Klinikejer bør kunne stille krav om, hvor mange patienter/ydelser jeg som lejer skal behandle/give pr. time Klinikejeren bør stille krav til, hvordan lejeren tilrettelægger det daglige arbejde Figur 14: Har du tidligere været ansat på klinik Ja Nej Ved ikke

10 Figur 15: Hvis du frit kunne vælge dit tilhørsforhold til klinikken, ville du så helst være lejer eller ansat Selvstændig lejer Ansat efter funktionærloven Ved ikke De yngste respondenter ønsker i højere grad end deres ældre kolleger at være ansat efter funktionærloven. 18% af respondenterne mellem år, og 13% af respondenter mellem år, ville vælge at være funktionærer. Næsten samtlige respondenter (93%) fra 41 år og opefter ønsker at være selvstændige lejere. Bilag 3. E: FORHOLDET MELLEM EJERE OG LEJERE Figur 16: Hvad er din generelle vurdering af ejer - lejer konstruktionen God 6 Overvejende god 17 Både god og dårlig 51 Overvejende dårlig 10 Dårlig 17 10

11 Figur 17: Herunder følger en række udsagn vedrørende forholdet mellem ejere og lejere. Respondenterne angav for hvert enkelt udsagn, hvorvidt de er enige eller uenige. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Med selvstændige lejere er der gode muligheder for at koordinere arbejdet for at sikre en effektiv drift Med selvstændige lejere er det besværligt at skabe en sammenhængende faglig profil Lejere engagerer sig i mindre grad i den langsigtede udvikling af klinikken Med selvstændige lejere er det sværere at markedsføre klinikken som en helhed udadtil De mandlige respondenter er i højere grad end de kvindelige enige i, at lejere engagerer sig i mindre grad i den langsigtede udvikling af klinikken. 19 % af de mandlige respondenter er enige og 4% meget enige. De tilsvarende procentandele for de kvindelige respondenter er henholdsvis 7 og 5 procentpoint. Bilag 4. Flest respondenter i den yngste alderskategori er meget enige eller enige i udsagnet Med selvstændige lejere er det besværligt at skabe en sammenhængende faglig profil. I kategorien år er 18 % af respondenterne henholdsvis meget enige, eller enige, i udsagnet. Ingen af respondenterne i den øverste aldersgruppe (fra 51 og opefter) deler disse holdninger, og meget få blandt respondenterne i de mellemliggende aldersgrupper. Bilag 5. 11

12 F: YDERNUMMERSYSTEMET OG KAPACITET Figur 18: ydernumre, der afregner med sygesikringen Én til tre Fire til seks Syv eller flere ydernumre varierer fra 1 til 13, med et gennemsnit på 6,1 pr. klinik. Figur 19: Råder jeres klinik efter din mening over et passende antal fysioterapeuter i forhold til antallet af patienter For få Passende For mange Ved ikke

13 Figur 20: Herunder følger en række udsagn vedrørende ydernummersystemet og kapacitet. Respondenterne angav for hvert enkelt udsagn, hvorvidt de er enige eller uenige. Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Retten til at praktisere bør hænge sammen med en pligt til at efteruddanne sig Retten til at praktisere bør hænge sammen med overholdelse af nærmere bestemte kvalitetskrav Ydernummersystemet favoriserer i for høj grad klinikejere, der i forvejen har ydernumre, på bekostning af andre fysioterapeuter, der ønsker at praktisere indenfor sygesikringsområdet Ydernummerbegrænsninger giver ventelister, fordi der er flere patienter end der er fysioterapeuter til Det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande, uden konkurrence mellem klinikkerne Der bør være fri nedsættelsesret som praktiserende for alle fysioterapeuter, der opfylder nogle mindstekrav Man bør som ansat/indlejer kunne flytte sin kapacitet/sit ydernummer med til en anden klinik, hvis kontrakten opsiges af en af parterne Når der uddeles ydernumre, er det en god idé at prioritere klinikker med flere fysioterapeuter højere end enkelt-mandsklinikker Ydernumre bør i højere grad gives efter fysioterapeutens personlige kvalifikationer, frem for efter geografiske hensyn Ydernummersystemet sikrer på god vis, at der sker en overordnet planlægning på praksisområdet Tildelingen af ydernumre sker ud fra saglige og objektive kriterier

14 49 % af de mandlige respondenter er meget enige i, at det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande uden konkurrence mellem klinikkerne. Det er en langt større andel end blandt de kvindelige respondenter, hvoraf 29 % er meget enige. Bilag 6. De mandlige respondenter er, i højere grad end de kvindelige, enige i, at ydernummersystemet i for høj grad favoriserer klinikejere, der i forvejen har ydernumre. 59 % af de mandlige respondenter er meget enige, og 32 % er enige, i udsagnet. Blandt de kvindelige respondenter er 47 % meget enige og 22 % enige. Bilag % af respondenter, der arbejder på klinikker i København eller Frederiksberg, er meget enige i, at det nuværende ydernummersystem skaber monopollignende tilstande. Det samme er 27 % af respondenter, der arbejder på Sjælland (og øerne øst for Storebælt). Bilag 8. Respondenter med 1-5 års erfaring som fysioterapeuter er i højere grad end de øvrige respondenter meget enige i udsagnet ydernummersystemet favoriserer i for høj grad klinikejere, der i forvejen har ydernumre. 64 % af respondenter i denne gruppe har denne holdning. Blandt respondenter med 21 eller flere års erfaring er den tilsvarende procentandel af meget enige 33. Bilag % af de mandlige respondenter er meget enige i, at der bør være en nedsættelsesret som praktiserende for alle fysioterapeuter, der opfylder nogle mindstekrav. Det er ca. dobbelt så mange meget enige som blandt de kvindelige respondenter (21 %). Bilag % af de mandlige respondenter er meget enige i, at ydernummer i højere grad bør gives efter fysioterapeutens faglige kvalifikationer, i stedet for efter geografiske hensyn. Blandt de kvindelige respondenter er blot 6 % meget enige i udsagnet. Bilag 11. De respondenter, der har længst erfaring som fysioterapeuter, er i mindre grad end respondenter med mindre erfaring enige, eller meget enige i, at der bør være en nedsættelsesret for fysioterapeuter der opfylder nogle mindstekrav. 17 % af respondenter med 21 eller flere års erfaring er henholdsvis enige eller meget enige i udsagnet. Blandt respondenter med 1-5 års erfaring er 30 % meget enige og 40 % enige i udsagnet. Bilag 12. Respondenter, der arbejder på klinikker i København/Frederiksberg, er i større grad enige eller meget enige i udsagnet Man bør som ansat/indlejer kunne flytte sin kapacitet til en anden klinik ved opsigelse af kontrakt, end respondenter der arbejder på Sjælland (og øerne øst for Storebælt). 33 % af respondenter der arbejder i København/Frederiksberg er meget enige, og 34 % er enige i udsagnet. Blandt respondenter der arbejder på Sjælland (og øerne øst for Storebælt) er 20 % meget enige og 24 % enige i udsagnet. Bilag

15 G: SAMARBEJDSUDVALG OG KONTAKTPERSONSORDNINGEN Figur 21: Hvordan synes du, at ordningen med kontaktpersoner fungerer Meget tilfredsstillende 2 Tilfredsstillende 13 Hverken tilfreds- eller utilfredsstillende 21 Utilfredsstillende 10 Meget utilfredsstillende 4 Ved ikke 51 Figur 22: Oplever du, at du som praktiserende har indflydelse på praksisplanlægningen i amtet via samarbejdsudvalget I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Figur 23: I hvor høj grad er kontrolstatistikkerne, som amtet årligt udsender, forståelige og anvendelige I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

16 Hele 41 % af respondenter i den yngste aldersgruppe (20-30 år) mener, at kontrolstatistikkerne kun i ringe grad er forståelige og anvendelige. Det samme gør 36 % af de årige, men blot 15 % af henholdsvis de årige og respondenter over 51 år. Bilag 14. Figur 24: Når sygesikringen i dit amt skal træffe en afgørelse, der vedrører dig og din erhvervsudøvelse, oplever du da at blive hørt i sagen, før afgørelsen træffes Jeg bliver altid hørt Jeg bliver for det meste hørt, men jeg har oplevet at ikke blive hørt 7 8 Det er mere undtagelsen end reglen at jeg bliver hørt 25 Ved ikke/ikke relevant 60 Figur 25: Hvad er dit indtryk af kvaliteten af sygesikringens sagsbehandling Kvaliteten er høj Kvaliteten er acceptabel Kvaliteten er diskutabel Kvaliteten er ringe Ved ikke Figur 26: Når sygesikring og samarbejdsudvalg træffer afgørelser om praksissektoren, mener 16

17 du så, at disse er sagligt begrundede - Lejere i praksissektoren - De er altid sagligt begrundede De er for det meste sagligt begrundede De er ofte usaglige Ved ikke Figur 27: Et flertal i Folketinget har bebudet, at eksklusivbestemmelserne vil blive fjernet, således at hverken lønmodtagere eller private erhvervsdrivende kan tvinges til at være medlem af én bestemt forening. Det vil også komme til at gælde medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Hvilken indflydelse vil denne lovændring få for dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter Jeg forbliver medlem af DF 47 Jeg vil overveje mit medlemsskab af DF 44 Jeg vil melde mig ud så hurtigt, det kan lade sig gøre 5 Ved ikke 4 Uddybning af svar på ovenstående spørgsmål: Jeg føler at jeg betaler rasende store summer for usynlige ting! DF har forhandlet behandlingspriserne på plads, som det eneste (men som også er en god ting). Hvis jeg skulle forblive medlem, skal der være mulighed for at købe forskellige pakker hos DF, så man kan betale for det, man bruger! Bedre personlig service når man ringer til DF. For mange oplevelser med at de rette folk til at svare på spørgsmålene ikke er til stede. Til gengæld kan jeg ikke forestille mig at undvære DF's kurser men det er også det eneste. Skal have styr på, hvad jeg præcis får ud af at være medlem. 17

18 Ydernummer systemet giver en kraftig skæv fordeling af magten på klinikkerne. DF har efter min mening været alt for dårlige til at give de svage indlejere bedre forhold. Hvis ikke der sker noget betydeligt på dette område vil jeg melde mig ud. DF skal repræsentere mine interesser og når jeg ikke føler de gør det, hvorfor så være medlem? Størrelse af kontingent og udbud af kurser Mindre magt til klinikejere. Jeg har svaret at jeg vil blive ved med at være medlem af DF Men jeg synes generelt det at DF er en fagforening for offentligt ansatte og klinikejerne. Der tages alt for lidt hensyn til lejernes besynderlige pseuodotilværelse, som selvstændige, uden en del af de fortrin selvstændige normalt har. Vi har faste takster fra sygesikringen og har haft en stram konkurrenceklausul. Til gengæld har vi vundet en del af ulemperne i f.h.t at være selvstændige. Ingen sygedag, dyr barselorlov, ingen omsorgsdage, en del er nødt til at stole på klinik ejernes goodwill, hvilket ikke altid er særlig voldsom! Desværre! Jeg vedbliver at være medlem grundet faggrupper og kurser. At man begynder at arbejde for de selvstændige indlejere også. I øjeblikket er det klinikejernes briller man har på, fx i den vejledende kontrakt og ved alle de spørgsmål jeg har henvendt mig om! Hvis der var et alternativ til DF ville jeg vælge det! Det er et dyrt medlemskab uden at man føler, at man får noget for det. Større fordelagtigheder for selvstændige fysioterapeuter i form af pension, barsel, sygdom på lige kår som offentlig ansatte. Jeg oplever at DF favoriserer klinikejere. Med de kontakter der bruges slipper ejerne for de forpligtelser der følger med at være arbejdsgiver, ved at ansætte indlejere som selvstændige. Herefter agerer de stort set som om de var arbejdsgivere, såfremt DF ikke arbejder for, at lejere reelt bliver selvstændige (dvs. bl.a. selv må bestemme arbejdstider, at omsætningen tilgår lejers egen bankkonto, at man ikke skal leve op til ejers målsætning etc.) eller at de bliver ansat på ordentlige vilkår (funktionærer) ja så ønsker jeg ikke længere at være medlem. DF kan i øvrigt ikke varetage begge gruppers interesser i tilstrækkelig grad. Mit svar på spørgsmål 18, forudsætter at jeg reelt er selvstændig. På de nuværende vilkår vil jeg hellere være ansat (funktionær). Jeg kunne i høj grad ønske mig at DF var lidt mere organiseret og aktiv inden for indlejer området. Jeg føler til vi står alene især mht. en sikring af os ved nedgang af pt'er eller hvis det for en kortere/længere periode ikke er muligt at praktisere. Vores rettighed til barsel? Der var snak om barselsfond, hvor blev den af? Jeg synes heller ikke DF har været særlig aktive overfor sygesikringen her mener jeg især de statistikker de laver.. Hvorfor skal sygesikringen bestemme hvor ofte og hvor meget jeg må behandle mennesker med kroniske lidelser? Er det rimeligt?? Lavere kontingent. Jeg vil overveje mit udbytte af medlemskabet. Med den nuværende konstruktion er der modsatrettede interesser mellem lejere/ejer m.h.t. ydernr. konstruktionen. F.x. mht. faglige og overenskomstmæssige spørgsmål synes jeg DF fungerer godt som en helhed. 18

19 Som indlejer har man meget lidt at skulle have sagt i forhold til lejer. Jeg har været ude for at flere indlejere er blevet fyret, fordi ejer ikke brød sig om dem. DF kunne da INTET gøre!! : ( Der bliver bare sagt vi er to selvstændige parter og så kan man opsiges med helt andre begrundelser end i det offentlige og ja vi har haft flere klager på den pågældende ejer, vi skriver din klage til listen Det er på tide at DF passer på sine indlejere som faktisk har meget få rettigheder!! Jeg savner at DF i højere grad varetager indlejeres behov. Lige nu fungerer DF således, at det er til fordel for klinikejerne. At DF splittes op i 2. En fagforening for ledere/klinikejere og en for ansatte/indlejere. Hvordan kan DF tillade en magtforening som der er i øjeblikket? Klinikejerne har al magt på deres side, fordi de kontrollerer ydernummere. Hvis det er meningen dette spørgeskema skal være anonymt, virker det mærkeligt at spørge efter meget specifikke stamoplysninger i det mindste burde skemaerne færdes direkte til analyse instituttet. Som lejer har jeg ingen rettigheder og hvis jeg får et problem er der ingen hjælp fra Danske Fysioterapeuter. Jeg bliver behandlet som en ansat men har ikke ret til barsel, sygepenge el feriepenge. Jeg kender en fys. som kører sag mod en ejer og juristerne siger at vores kontrakter er værdiløse og de bør ændres!!! Klinikejerne har for mange rettigheder! Fagbladet skal være et videnskabeligt magasin. Effektivisere organisationen, så der ikke sløses med medlemmernes penge på ubrugelige kalendere, hæfter el. undersøgelser, som ikke munder ud i konkrete tiltag til glæde for faggrupperne. Til tider synes jeg, at DF er langt fra mig. Men det er dog blevet meget bedre efter formandsskiftet. Synes måske også, at fagbladet er lidt kedeligt. Kunne godt bruge noget mere anvendeligt praksis. Det er forkasteligt at man som indlejer har en fagforening som tilgodeser såvel indlejere som ejere. Vi som indlejere er 100% i lommen på klinikejerne, vi har stort set ingen rettigheder, får hverken ferie, sygdom, barsel eller kursusdage betalt. Klinik ejerne kan sætte provisionen op som det passer dem, ansætte hvem de vil, selv fagligt gå totalt i stå etc. Det er på tide at danske Fysioterapeuter får øjnene op og løfter den opgave det er at tilgodese sine medlemmer og tale deres sag. Hvordan kan man som fagforening sidde med to kasketter på? Se på hvad andre tilbyder. Pris. Evt. max 5-7 år for ansættelse i DF, så der sker en rullende udskiftning i hele DF. Mere synlig i det offentlige debat. Jeg ser gerne ændringer! Ben i næsen i forhandlingssituationer overfor amter, markedsføring/opmærksomhed mediedækning. Jeg ønsker IKKE at blive påtvunget en fælles pensionsopsparing, som ingenting er værd. Det er op til medlemmerne selv og har man allerede en god og meget bedre pensionsopsparing er det til grin at få en ekstra opsparing, som er så ringe udarbejdet. 19

20 Prisen skal ned! Jeg kan ikke se hvad jeg får for pengene. Jeg er KUN medlem pga. forsikring og overenskomst. Da erhvervsforsikringen udgør 66kr i kvartalet er det en dyrkøbt overenskomst! Og så burde det være frivilligt om man vil betale til en forskningsfond og udviklingsfond - hvad er det og hvad får jeg ud af det!?! Sammenlignet med andre fagforeninger, er Danske Fysioterapeuter dyr og ofte yder de elendig service overfor den enkelte indlejer. En skarp opdeling ml. ejer og lejer. Det fungerer ikke at det er den samme fagforening som varetager begge parters interesser. Desværre skal der mange flere rettigheder til lejerne. Vi har pt. Ingen opbakning fra Danske Fys. Når det drejer sig om provisionsstigninger eller dårlig ledelse. Jeg kan ikke forstå at klinikejerne har monopol på ydernr. og at de egenrådigt kan bestemme vilkår og provision for deres lejere og ansatte. Hvordan kan en fagforening være dette overhørig år efter år? Jeg synes ikke, DF har været deres opgaver voksne. Og kan slet ikke forstå at DF kan acceptere systemet med ydrenumre. Måske ville det være relevant med en fagforening for hospitals- og kommunalt ansatte, og en for selvstændige. Derudover kan jeg undre mig over, at I ikke har en konflikt mellem at varetage klinikejere, og -lejere. For mig at se må der opstå en interessekonflikt. Nedsæt kontingent. Jeg håber at DF vil arbejde på en ny konstruktion af ejer/lejer da selvstændig intet har med ordets oprindelige betydning. Jeg har meget lidt medindflydelse på mit eget arbejde/arb. Forhold, og intet at sige til klinikkens fremtidige planer eller kvalitetssikring. Min eneste selvstændige benefit er ferie tilrettelæggelse. Jeg er bekymret for kollegaers arbejdstider når klinikernes alm. åbningstid er 7:00 20:00, hvor man kan have svært ved at tilpasse til familielivet. Og der mangler praksis for at tage ekstra honorar efter 16:00. Det er mit indtryk at især yngre kollegaer tager disse urimelige arb. tider. Kontingentnedsættelse. Mere for pengene! Desuden mener jeg ikke, at samme fagforening kan repræsentere arbejdsgiver og arbejdstager! Hvis jeg skal forblive medlem, skal DF varetage indlejernes interesse. Indledere arbejder ofte under feudale forhold. Med pligter som selvstændige men ikke rettigheder som selvstændige. Vi vil være 100% selvstændige el. have mulighed for, at åbne vores egen klinik. DF bør komme med forslag til kraftige forbedringer af kontrakter! Jeg synes at medlemskabet er dyrt. Hvor er kampen for privatansatte/indlejere!? Kontingentnedsættelse. Jeg ønsker bedre forhold for indlejere. Større fleksibilitet i forhold til ydernr. Systemet. At vi som indlejere ikke skal stå imellem at være selvstændige og samtidige være ansatte, dette kan godt give nogle frustrationer. Enten er vi selvstændige eller også er vi ansatte. Bedre arbejdsforhold for indlejere. Man kan godt blive presset tid at arbejde mere end man ønsker og kontrakten/aftalen indeholder og det kan være svært at modstå dette pres. 20

21 DF må gerne være bedre til at forhandle sygesikrings honorar. Der skulle gerne opsættes en barselsfond, så også selvstændige kvindelige fysioterapeuter har råd til at få børn. DF skal være mere synlige i forbindelse med assistance i forb. med pt. klager. De skal få indført større sikkerhed for indlejere i fht. klinikejere. Jeg synes det går i rigtig retning i DF. En klar fornemmelse af valuta for kontingent!!! Ændring af den tvungne P-ordning! Det forekommer helt urimeligt at man skal tvinges til at indbetale pension uden mulighed for at bestemme hvor og hvordan! Ligeglad går på efterløn indenfor et år! En større følelse af synlighed, og at blive set/hørt, få varetaget interesser. At DF begynder at vise nogen form for interesse for indlejers situation i forhold til klinikejer på den økonomiske front. For eksempel fastsættelse af provision efter retningslinier udformede af DF, m.h.p. ev. sekretær, leje, m.m. Som det er nu sker det hele på klinikejers præmisser, og klinikejer har altid haft fuld støtte fra DF. Se for eksempel Borgergade, hvilken støtte fik indlejerne der af DF?? Jeg skal føle, at jeg får noget for de penge jeg betaler I må få vores fag til at være mere synligt i pressen i.f.t. bl.a. motion på recept. Barselsfond for os kvinder i praksissektoren og at der i det hele taget bliver kæmpet mere for lejeres rettigheder. Højere fagligt indhold i Fysioterapeuten, flere faglige arrangementer i foreningsregi betalt af DF, større engagement/indsats for praksissektoren. DF bør støtte efteruddannelse (højere løn, ekstra ydernr., retten til at behandle uden henvisning). DF bør tage aktiv del i det eksploderende private marked og sørge for at dygtige fys er får fysioterapi til at stå stærkt i forhold til massører, kiropraktorer mm. Bl.a. ved at være modpol til folk der tænker service/ pleacer og ikke sundhed. Krav om min. 2 års efteruddannelse/arbejde inden opstart som selvstændig/lejer i praksis. Jeg har brug for en forening der vil synliggøre fysioterapi, samt en forening der vil give mange flere penge til forskning så fysioterapi kan beholde sin position, i stedet for nu, hvor vi langsomt forvandles til alternative behandlere. At der bliver taget hånd om de problemer, vi ringer om og at der ikke straks ringes til ejeren til trods for at der er lovet anonymitet. Sket 3 gange!! Man kan ikke repræsentere både ejere og lejere samtidig!! Arbejdstager og arbejdsgiver skal ikke være i samme forening, og jeg synes at DF er på klinikejernes side m.h.t. ydernummer. 21

22 BILAG - Lejere i praksissektoren - Bilag 1 Køn Mand Kvinde Har du en skriftlig kontrakt med klinikejeren Ja Nej Ved ikke ,8% 22,2%,0% 100,0% ,9% 5,9% 1,2% 100,0% ,1% 12,2%,7% 100,0% Chi 2 : 0,013/Gamma: 0,018 Bilag 2 År som fysioterapeut og opefter Har du en skriftlig kontrakt med klinikejeren Ja Nej Ved ikke ,9% 17,0% 2,1% 100,0% ,3% 16,7%,0% 100,0% ,0%,0%,0% 100,0% ,7% 5,3%,0% 100,0% ,6% 11,7%,7% 100,0% Gamma: 0,009 22

23 Bilag 3 Alder og opefter Hvis du frit kunne vælge dit tilhørsforhold til klinikken, ville du så helst være lejer eller ansat Ansat efter Selvstændig funktionær lejer loven Ved ikke ,6% 17,6% 11,8% 100,0% ,7% 13,3% 12,0% 100,0% ,3% 3,3% 3,3% 100,0% ,9% 7,1%,0% 100,0% ,1% 11,0% 8,8% 100,0% Gamma: 0,004 Bilag 4 Køn Mand Kvinde Lejere engagerer sig i mindre grad i den langsigtede udvikling af klinikken Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,7% 18,5% 27,8% 35,2% 14,8%,0% 100,0% ,8% 7,2% 20,5% 45,8% 19,3% 2,4% 100,0% ,4% 11,7% 23,4% 41,6% 17,5% 1,5% 100,0% Chi 2 : 0,043 23

24 Bilag 5 Alder og opefter Med selvst. lejere er det besværligt at skabe en sammenhængende faglig profil Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,6% 17,6% 5,9% 47,1% 11,8%,0% 100,0% ,3% 14,3% 19,5% 51,9% 11,7% 1,3% 100,0% ,0% 12,9% 16,1% 35,5% 35,5%,0% 100,0% ,0%,0% 7,7% 76,9% 7,7% 7,7% 100,0% ,9% 13,0% 15,9% 50,0% 16,7% 1,4% 100,0% Chi 2 : 0,002/Gamma: 0,008 Bilag 6 Køn Mand Kvinde et nuværende ydernr.sys. skaber monopollign. tilstande, uden konkurrenc mellem klinikkerne Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,1% 28,3% 7,5% 9,4% 1,9% 3,8% 100,0% ,9% 25,3% 16,9% 18,1% 4,8% 6,0% 100,0% ,8% 26,5% 13,2% 14,7% 3,7% 5,1% 100,0% Gamma: 0,004 Bilag 7 Køn Mand Kvinde Ydernr.sys. favoriserer i for høj grad klinikejere, der i forvejen har ydernr., på bekostning af andre fys. Hverken enig Meget enig Enig eller uenig Uenig Meget uenig Ved ikke ,3% 31,5% 7,4%,0% 1,9%,0% 100,0% ,0% 21,7% 14,5% 6,0% 1,2% 9,6% 100,0% ,8% 25,5% 11,7% 3,6% 1,5% 5,8% 100,0% Chi 2 : 0,033/Gamma: 0,014 24

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 -

- Hygiejeundersøgelse for Danske Fysioterapeuter 2005 - 1. Metode Undersøgelsen bygger på 161 spørgeskemaer besvaret via e-mail af medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige spørgeskemaer er indtastet i en statistisk programpakke

Læs mere

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006

- El & Energi. Læserundersøgelse maj/juni El og Energi Læserundersøgelse Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 2006 El og Energi Læserundersøgelse 200 Udarbejdet af Scharling Research for El og Energi, maj-juni 200 scharling.dk 1 1. Metode Resultaterne er fremkommet ved, at samtlige besvarelser er blevet behandlet i

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Læreroplevelser af elever og deres forældre

Læreroplevelser af elever og deres forældre Fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 s undersøgelse oktober 2006 Læreroplevelser af elever og deres forældre Udarbejdet af Scharling Research for bladet fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 oktober 2006

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på og forventninger til ledelse i folkeskolen efter de nye arbejdstidsregler/lovindgrebet 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september

Læs mere

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006

- Advokaten nov./dec Læseranalyse af Advokaten 2006 Læseranalyse af Advokaten 2006 Udarbejdet af Scharling Research for Advokatsamfundet, december 2006 1 scharling.dk 1. Metode Ud fra et tilfældigt udtræk fra advokatsamfundets medlemsregister er der blevet

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Fagbladet Folkeskolen

Fagbladet Folkeskolen Februar 2015 Fagbladet Folkeskolen Folkeskolereform og lov 409 Et år efter April 2015 For fagbladet Folkeskolen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 8 Metode... 8 Databehandling... 8 Dataindsamling... 9 Baggrundsspørgsmål...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, September 2012. Folkeskolen. Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, september 2012 Scharling.dk Formål Side 1 af 118 Denne rapport har til

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter

- Ledige fysioterapeuter 2004 - Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Kvantitativ undersøgelse blandt ledige medlemmer af Danske Fysioterapeuter Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter, November 2004 1 1. Hovedresultater Opfattelse af DF s tilbud til

Læs mere

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion

Panelundersøgelse, marts 2012. Folkeskolen. Undersøgelse. om syn på og erfaringer med inklusion Folkeskolen Undersøgelse om syn på og erfaringer med inklusion 2012 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, marts 2012 Scharling.dk Side 1 af 33 Formål Denne rapport har til hensigt

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014

Læserundersøgelse, Folkeskolen, november Folkeskolen. Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Folkeskolen Læserundersøgelse af fagbladet Folkeskolen 2014 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2014 Scharling.dk Indholdsfortegnelse FORMÅL... 3 METODE... 3 DATABEHANDLING...

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygefravær blandt husassistenter, rengøringsassistenter og hospitalsmedhjælpere

Sygefravær blandt husassistenter, rengøringsassistenter og hospitalsmedhjælpere Indhold: 1. Indledning... 2 2.1 Metode...2 2. Resumé... 3 3. Resultater... 5 3.1 Omfanget af sygedage...5 3.2 Holdninger til arbejdspladsen...7 3.3 Holdninger til arbejdet...10 3.4 Arbejde på trods af

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Navn TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Hvad er din holdning til fleksordningen? Hvilke fordele kan du se ved ordningen? (Gerne flere svar) Andre fordele: Det gavner både SDU og

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere