Sags. nr Lokalplan nr. 1121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121"

Transkript

1 Sags. nr Lokalplan nr Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014

2 Lokalplan nr for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet af Odder Kommune. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Lokalplanen kan ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Borger, Byggeri & Planlægning, Lokalplaner og lignende samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 6 Lokalplanens baggrund... 6 Baggrund og formål... 6 Områdets beliggenhed og zonestatus... 7 Eksisterende forhold... 7 Lokalplanens indhold... 9 Formål og områdets anvendelse... 9 Planens hovedtræk... 9 Holsteinsgade 24 og Fotodokumentation af eksisterende facader... 9 Ubebyggede arealer og beplantning Veje Parkering FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Skole- og institutionsforhold Centerforhold detailhandel Byplanvedtægt LOVGIVNING Planloven Zonestatus Museumsloven Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Virksomhedsstøj Vejstøj Lov om miljøvurdering Servitutter Bæredygtighed Tilgængelighed TEKNISK FORSYNING Elforsyning Vandforsyning Varmeforsyning Kloakforsyning Brandhaner LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Ophævelse af del af partiel byplanvedtægt nr Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG Kortbilag nr Kort bilag nr

6 REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund Baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at bevare ejendommene Holsteinsgade 24 og 28. Samlet set tilfører bygningerne en væsentlig kulturhistorisk værdi til området. Dertil kommer, at ejendommen Holsteinsgade 24, det tidligere Dommerhus, fremstår med det oprindelige udtryk som en god repræsentant for Bedre Byggeskik. Begge ejendomme er beskrevet i Odder Kommunes Registrant byatlas Odder. Holsteinsgade 24 har den højeste bevaringsværdi af de to ejendomme med en klassifikation 2 og Holsteinsgade 28 har en klassifikation 4. Formålet med lokalplanen er at bevare Holsteinsgade 24 og 28 i princippet med deres oprindelige udformning og at sikre at begge ejendommes kulturhistoriske værdi i området bevares. Derudover er det lokalplanens formål at sikre den eksisterende adgangsvej til Dommerpladsen. Luftfoto af eksisterende forhold med angivelse af lokalplanområdet. 6

7 REDEGØRELSE Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet ligger mellem Holsteinsgade og Dommerpladsen i centrum af Odder by. Området omfatter matr. nr. 3 cb, 3 ap og del af 7000 dt alle Odder by, Odder. Lokalplanområdet, der er ca m², er ved planens udarbejdelse dels privat, dels kommunalt ejet. Hele lokalplanområdet ligger i byzone. Eksisterende forhold Holsteinsgade 24 er tegnet af arkitekt Harald Nielsen i 1919 og blev oprindeligt anvendt som Dommergård. Ejendommen har efterfølgende været anvendt til arkitekttegnestue og etageboliger. I dag anvendes hele bygningen til etageboliger. Ejendommen er et velbevaret eksempel på Bedre Byggeskik. Bedre Byggeskik var oprindeligt en landsforening, der havde til formål at forbedre den danske bygningskultur. Betegnelsen anvendes nu om en stilperiode i dansk arkitektur ca , der tog udgangspunkt i ældre dansk byggeskik. Dvs. enkle ofte symmetriske bygninger, der var karakteriseret ved enkle materialer og håndværksmæssigt gode løsninger. Holsteinsgade 24 set fra Holsteinsgade mod vest delområde 1 Holsteinsgade 24 set fra Dommerpladsen delområde 1 7

8 REDEGØRELSE Holsteinsgade 28 er opført i 1926 som villa til direktør A.J. Andersen i rødt teglstensmurværk med bindingsværk i gavle og frontkvist mod vest. Sidst i 1960 erne opførte fotograf N. C. Otzen et forretningslokale i tilknytning til boligen mod Holsteinsgade. Denne tilbygning er i dag ombygget i en stil, der i højere grad er tilpasset bygningens arkitektur. Ejendommen anvendes i dag som bolig og fremstår hvidpudset og kun med bindingsværk i kvisten mod vest. De oprindelige proportioner og detaljer som karnapper, frontkvist og loggia er bibeholdt dog med en mindre ændring i bygningens sydøstlige hjørne. Desuden er et vindue i sydgavlen ændret til terassedør. I haven ud mod Holsteinsgade står en stor blodbøg, der tilfører gaden en grøn karakter. Holsteinsgade 28 med blodbøg - delområde 3 Udover ovennævnte ejendomme omfatter lokalplanen adgangsvejen til Dommerpladsen. Der er parkering i den østlige side af vejen. Adgangsvej til Dommerpladsen delområde 2 8

9 REDEGØRELSE Lokalplanens indhold Formål og områdets anvendelse Lokalplanen er udarbejdet for at bevare ejendommene Holsteinsgade 24 og 28. Lokalplanen skal sikre at vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning af de bevaringsværdige bygninger sker i respekt for bygningernes oprindelige arkitektur og byggeskik. Endelig fastlægges anvendelsesmulighederne inden for området til centerformål med funktioner som liberale erhverv, boliger og offentlige formål. Planens hovedtræk Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder. Delområde 1 for ejendommen Holsteinsgade 24, delområde 2 for adgangsvejen til Dommerpladsen og delområde 3 for ejendommen Holsteinsgade 28. Delområde 1 udlægges til centerformål i form af liberale erhverv, offentlige formål og etageboliger. Delområde 2 udlægges som adgangsvej og delområde 3 udlægges til centerformål i form af liberale erhverv og åben/lav bolig. Holsteinsgade 24 og 28 Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægger, at vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning af de bevaringsværdige bygninger skal ske i respekt for bygningernes oprindelige arkitektur og byggeskik, jf. fotodokumentation af eksisterende facader. Samtidig fastlægger lokalplanen, hvor der kan etableres parkering herunder også carporte, garager og skure. Fotodokumentation af eksisterende facader Holsteinsgade 24 Foto nr. 1: Sydfacade mod Holsteinsgade. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 3 kviste med udformning som eksisterende kvist, placeret over de 3 centralt placerede vinduer tilsvarende nordsiden. 9

10 REDEGØRELSE Foto nr. 2: Tagkvist på sydfacaden. Foto nr. 3: Oprindeligt indgangsparti fra Holsteinsgade med belægning i marmor og granit. 10

11 REDEGØRELSE Foto nr. 4: Oprindelig port mod Holsteinsgade. Foto nr. 5: Bagindgang mod vest med oprindelig dør. 11

12 REDEGØRELSE Foto nr. 6: Facade mod nord. Som det fremgår af billedet er der altaner på 1. og 2. etage. Foto nr. 7: Detalje af altan. Kun terrassedør på 2. etage fremstår uoriginalt. Øvrige vinduer er originale med kittede false. 12

13 REDEGØRELSE Foto nr. 8: Tagkviste på nordfacaden. Holsteinsgade 28 Foto nr. 9: Facade mod vest. Frontkvisten med det oprindelige bindingsværk. Foto nr. 10: Nordgavl og facade mod vest. 13

14 REDEGØRELSE Foto nr. 11: Vinduespartiet i loggiaen er oprindeligt med kittede false. Foto nr. 12: Oprindelig hoveddør. Foto nr. 13: Facade mod øst. 14

15 REDEGØRELSE Foto nr. 14: Sydgavl med nyere tilbygning Foto nr. 15: Den nyere eksisterende tilbygning er tilpasset den bevaringsværdige bygnings arkitektoniske udtryk Ubebyggede arealer og beplantning Hegn i skel mod Holsteinsgade og naboejendommen Torvet 8 skal etableres som levende hegn i bøg. Hegn i skel mod Dommerpladsen herunder adgangsvejen skal etableres som levende hegn i bøg eller som hegn i mørkt træ eller mørke facadeplader. Blodbøg (Fagus sylvatica atropunicea) placeret i haven til Holsteinsgade 28 skal bevares. Det betyder, at når træet går ud, skal det erstattes af en ny blodbøg. Veje Adgangsvejen til Dommerpladsen bibeholdes med det eksisterende vejudlæg på min. 9 m. Parkering Der skal udlægges mindst 2 p-pladser pr. åben-lav bolig og 1½ p-plads pr. etagebolig. For erhvervsarealer gælder at der udlægges min 1 parkeringsplads pr. 50 m². 15

16 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byrådet vedtog kommuneplan den 12. august Lokalplanen er omfattet af rammeområde 1 C 14. Rammebestemmelserne fastsætter, at lokalplanlægningen for området skal sikre: At området anvendes til bolig og erhverv. At bebyggelsesprocenten ikke overstiger 135 for rammeområdet under ét og at højst 50 % af grundarealet bebygges. Maks. antal etager er 3½ og den maksimale bygningshøjde er 16 m. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder butikker, ekspeditionslokaler, restauranter og andre forlystelser, hoteller, mindre værksteds- og lagervirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål samt boliger. Erhverv må normalt kun etableres i bebyggelsens kælder, stueetage og på 1. sal Områdets særlige miljømæssige kvaliteter bevares ved, at ny bebyggelse gennem placering, udformning og materialevalg etableres i helhed med det eksisterende miljø. Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse med klassifikation 1-3 i "Byatlas Odder" må kun nedrives eller ændres efter Byrådets tilladelse (Holsteinsgade 24 - Torvet 2, 6, 10 - Tværgade 5 - Åbygade 11). Ny bebyggelse langs Torvet, Rosensgade, Holsteinsgade og Tværgade opføres som sluttet bebyggelse i gadelinje med en husdybde på højst 12 m i mindst 2 etager med udnyttelig tagetage og højst 3 etager med udnyttelig tagetage. Den maksimale bygningshøjde er 16 m over terræn. Øvrig bebyggelse må højst opføres med 2 etager med udnyttelig tagetage og en maksimal bygningshøjde på 12 m over terræn. Skole- og institutionsforhold Området ligger i Skovbakkeskolens distrikt. Skolen ligger på Tværgade 12 ca. 300 m fra lokalplanområdet. Skolen er tosporet fra 0-6 klasse og 4-5 sporet fra 7-9. klasse. Skolen har specialklasser og SFO. Børneinstitutionen Skovbakken ligger inden for en afstand af 200 m fra lokalplanområdet. Centerforhold detailhandel Bycentret med torv og gågade med rigt varierende indkøbsmuligheder ligger umiddelbart omkring lokalplanområdet. Bus- og togforbindelser til Århus samt busforbindelser til Horsens og Skanderborg lig- 16

17 REDEGØRELSE ger ca. 250 m fra området. Inden for ca. 1 km findes Spektrum Odder med idræts-, kultur- og svømmehal samt musikskole. Byplanvedtægt Hele lokalplanområdet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 7. Byplanvedtægten aflyses for den del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af lokalplanen. Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Museumsloven Moesgård Museum har meddelt, at der ikke er registreringer af fortidsminder på det berørte område. På den baggrund vurderes det, at der kun er lille risiko for, at der vil være skjulte fortidsminder. Skulle der i forbindelse med arbejder dukke fortidsminder op, f.eks. i form af oldsager eller grave, skal anlægsarbejdet standses og museet kontaktes, jf. museumslovens 27, stk. 2. Museet vil herefter straks vurdere dette. En eventuel undersøgelse af fundet vil blive afsluttet indenfor 2 uger efter anmeldelse. Jordforureningsloven De matrikler, som planen omfatter, er berørt af områdeklassificeringen i Odder Kommune. Områdeklassificeringen udpeger arealer, hvor kommunen på basis af en vurdering formoder, at jorden er lettere forurenet. For disse områder gælder, at der er pligt til at anmelde flytning af jord til Odder Kommune på Hvis der flyttes mindre end 1 m³ jord gælder, at jordpartiet kan afleveres på Odder Genbrugsplads uden anmeldelse, hvis jorden ikke stammer fra en kortlagt ejendom eller ikke er en del af en kortlagt ejendom. Hvis jordparti under 1 m³ stammer fra en kortlagt ejendom eller del af en kortlagt ejendom, kan jorden afleveres på genbrugspladsen på et særligt anvist sted. Sammen med jorden skal der afleveres en anmeldelse med oplysning om navn, og hvor jorden kommer fra. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde stødes på forurening, skal arbejdet straks standses, og forureningen anmeldes til kommunen. Før arealanvendelsen af ikke kortlagte arealer ændres til boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord på ubebygget areal er 17

18 REDEGØRELSE rent, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf. jordforureningsloven 72 b. Miljøbeskyttelsesloven Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger. Støjfølsomme områder er først og fremmest bolig- og sommerhusområder med tilhørende udearealer dvs. de primære opholdsarealer. Institutioner m.m. er også omfattet. Virksomhedsstøj Der findes ikke støjende virksomheder i nærheden af lokalplanområdet. Vejstøj Lokalplanområdet grænser op til Holsteinsgade og Dommerpladsen. På Holsteinsgade er der i september 2011 foretaget en måling af årsdøgnstrafikken ved Skovbakkeskolen på 1153 køretøjer. Det vurderes, at årsdøgnstrafikken er mindre ved lokalplanområdet. Det vurderes derfor at støjpåvirkningen fra vejen ikke vil overskride Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier. Lov om miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter 3, stk. 1 nr. 3 og 4, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer har byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen er, at lokalplanområdet ikke er omfattet af aktiviteter, der medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er begrundet med: At planen omfatter et mindre område på lokal plan. At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på rådhuset. 18

19 REDEGØRELSE Servitutter Der er inden for området ikke tinglyst servitutter, der er i strid med lokalplanen. Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Bæredygtighed Det er byrådets målsætning, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men byrådet vil også gerne gennem planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. F. eks. kan hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug, være med til at nedbringe energiforbruget. Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning. Vejledningen informerer om en række grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer opfordres til at medtage i byggeri af bolig. Der gives konkrete anvisninger om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside og udleveres ved henvendelse på rådhuset. Vi er alle med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. 19

20 REDEGØRELSE Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger - flugtveje. Teknisk forsyning Elforsyning Elforsyningen kan ske fra Østjysk Energi. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked. Vandforsyning Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Odder Vandværk A.m.b.a. forsyningsområde. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er tilslutningspligt til Odder Varmeværk A.m.b.a. Der er forbud mod etablering af el-varme. Opmærksomheden henledes på 19 stk. 4 i planloven. Herefter skal byrådet dispensere fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Kloakforsyning Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan. Brandhaner Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun Beredskabsafdelingen og Vandforsyningen, der må betjene brandhanerne. 20

21 LOKALPLAN Lokalplanbestemmelser Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: at området anvendes til centerformål med funktioner til liberale erhverv, offentlige formål og boliger. at bygningerne Holsteinsgade 24 og 28 bevares med mulighed for at vedligehold, istandsættelse og ombygning sker i respekt for bygningernes oprindelige arkitektur og byggeskik. at fastlægge vejadgangen til Dommerpladsen. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 3 cb, 3 ap og del af matr. nr dt alle Odder by, Odder samt alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder, som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse Delområde Området er udlagt til centerformål i form af liberale erhverv, offentlige formål og etageboliger. Delområde Området er udlagt til offentlige formål som vej. Delområde Området er udlagt til centerformål i form af liberale erhverv og åben/lav bolig. Fællesbestemmelser for delområde I og III 3.4 Der kan fra den enkelte bolig drives liberalt erhverv som revisor, arkitekt, frisør og lignende sammen med den enkelte bolig, når lokalplanens forudsætninger opfyldes. 21

22 LOKALPLAN Det er en forudsætning: at virksomheden drives af den, der beboer den enkelte bolig. at den enkelte bolig ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter. at områdets karakter af blandet bolig og erhverv ikke brydes. at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende. at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.5 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tekniske anlæg til kvarterets forsyning - så som transformerstationer, mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Placering skal godkendes af Odder Kommune. 4 Udstykning 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning i området. Der kan fortsat ske en opdeling i ejerlejligheder inden for delområde 1. 5 Vej- og stiforhold Veje 5.1 Delområde 2 udlægges som adgangsvej til Dommerpladsen. Adgangsvej til Dommerpladsen er udlagt i en bredde af min. 9 m med en kørebanebredde på max. 6 m og parkering og fortov i den østlige side. Vejen er etableret i asfalt og kan vedligeholdes i asfalt. Overkørsler 5.2 Der er overkørsel til ejendommene i delområde 1 og 3 fra Dommerpladsen, som vist på kortbilag 2. Ejendommen i delområde 3 har desuden direkte overkørsel fra Holsteinsgade. Der må ikke etableres yderligere indkørsler. Parkering 5.3 Inden for delområde 1 skal der udlægges min. 1½ parkeringsplads pr. bolig eller 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal. 5.4 Inden for delområde 2 kan der fortsat etableres off. parkering, som vist på kortbilag 2. 22

23 LOKALPLAN 5.5 Inden for delområde 3 skal der udlægges min. 2 parkeringspladser til den åben/lave bolig og/eller 1 parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal. Fællesbestemmelser for delområde I, II og III Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større erhvervskøretøjer over 3500 kg må ikke indrettes eller finde sted inden for lokalplanområdet. Der er forbud mod parkering af campingvogne, både samt uindregistrerede køretøjer o. lign. på ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Af hensyn til klargøring samt af- og pålæsning er det tilladt at parkere campingvogne i indtil 24 timer, hvor der ikke er parkeringsrestriktioner. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Belysning af færdselsarealer i delområde 2 må kun udføres som parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maks. 4,5 m i overensstemmelse med Odder Kommunes designmanual for byinventar. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale niveau. 7 Bebyggelsens omfang og placering Delområde Der må ikke ske yderligere bebyggelse jf. dog 7 stk Inden for viste byggefelt på kortbilag 2 kan der etableres én eller to sammenhængende bygninger til overdækning af bil- og cykelparkering samt skur. Bygninger kan opføres med en samlet længde på max. 17,5 m og en dybde på max. 5,5 m. Tag skal udføres med ensidig taghældning på eller med en taghældning på max. 3. Der kan herudover etableres drivhus, legehus og brændeskur i henhold til bygningsreglementet. Eksisterende skur og overdækning til cykelparkering kan fjernes og må derefter ikke reetableres. Delområde Der må ikke ske yderligere bebyggelse jf. dog 7 stk. 4 og Inden for viste byggefelt på kortbilag 2 kan der etableres en sammenhængende bygning til garage, carport og skur. Tag må udføres med en taghældning på max På kortbilag 2 er vist et areal til tilbygning, der kan bibeholdes eller ombygges. Der kan herudover etableres drivhus, legehus og brændeskur i henhold til bygningsreglementet. 23

24 LOKALPLAN 8 Bevaring af bebyggelse 8.1 De bevaringsværdige bygninger vist på kortbilag 2 må ikke nedrives uden byrådets tilladelse. Ombygning og istandsættelse af de bevaringsværdige bygningers facader skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur og byggeskik. Tilladelsen vil blive givet ud fra en vurdering af, om bygningens bevaringsmæssige stand opretholdes eller forbedres. 8.2 I tilknytning til de bevaringsværdige bygninger må der etableres trapper, ramper og lignende mindre bygningsdele til sikring af tilgængeligheden. Inden etablering skal foranstaltninger godkendes af Odder Kommune. 8.3 Alle ændringer af de bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden, herunder udskiftning af vinduer eller tagbeklædning, opsætning af skilte, maling og pudsning af facader eller lignende må kun ske med byrådets tilladelse. 8.4 Hvis de bevaringsværdige bygninger totalskades ved brand eller lignende, kan der opføres en ny bygning med en ydre fremtræden som den bevaringsværdige bygning. 8.5 Den bevaringsværdige port inden for delområde 1, som vist på kortbilag 2, skal bevares. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaringsværdige bygninger 9.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader skal der anvendes materialer, der er i overensstemmelse med de oprindeligt anvendte materialer. Facaderne skal fremstå med blanke, røde teglsten. Den bevaringsværdige bygning i delområde 3 kan fremstå i pudset murværk med synligt bindingsværk på frontkvisten. 9.2 Ved udskiftning af tag skal den eksisterende tagform opretholdes, og som tagmateriale skal anvendes rød vingetegl i gammelt dansk format. Til den bevaringsværdige bygning i delområde 3 kan også anvendes uglaserede sorte teglsten. Rygning og grater skal lægges i mørtel. Der må ikke etableres solfangere og solcelleanlæg. 9.3 Ændret anvendelse af tagetagen må ikke medføre ændringer i bebyggelsernes oprindelige tagflader, dog må der på den bevaringsværdige bygning i delområde 1 etableres kviste mod Hol- 24

25 LOKALPLAN steinsgade som beskrevet under fotodokumentationen på s. 10. For delområde 1 og 3 gælder desuden at der må isættes mindre tagvinduer i tagfladen i forlængelse af facadernes lodrette fagrytmer. Tagvinduer skal holdes i samme plan som tagdækningen og må kun fremstå med skjulte inddækninger. Kviste skal udføres med flunke og tag beklædt med zink eller kobber. Frontkvist på ejendommen Holsteinsgade 28 kan desuden udføres med tag i rød vingetegl i gammelt dansk format eller uglaserede sorte teglsten. 9.4 De eksisterende skorstene skal bibeholdes. Byrådet kan godkende, at skorstenene udskiftes med ommuring eller retablering, såfremt de fortsat fremstår med det oprindelige udseende. Skorstene skal placeres symmetrisk i tagryggen og indpasses i tagfladen. Skorstene skal fremstå i samme materialer som facaden. 9.5 Facadernes oprindelige vandrette og lodrette opdelinger, herunder fagrytmer, skal bevares. Vindues- og dørhuller må ikke tilmures eller på anden måde blændes eller tildækkes. 9.6 Synlige tagrender og nedløbsrør skal fremstå i zink eller kobber. 9.7 Vinduesformater med tavlfelter, tværlodposter samt sprosser, som vist i fotodokumentationen s. 9-15, skal videreføres i nye vinduer. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede. For delområde 1 gælder, at vinduer skal udføres i træ med koblede rammer og kitfals. For delområde 3 gælder at vinduesparti i loggia skal udføres i træ med kitfals jf. fotodokumentation s. 14. Øvrige vinduer kan udføres i træ med termoruder. Eksisterende terrassedør kan bibeholdes. 9.8 Udvendige døre skal i princippet udføres som oprindelige døre i træ som fyldningsdøre jævnfør fotodokumentation s. 10, 11 og Oprindelige arkitektoniske facadedetaljer og ornamentik skal bevares. For delområde 1 gælder desuden at altaner på nordsiden af bygningen skal bevares med det oprindelige arkitektoniske udtryk Vindueskarme, vinduesrammer og sprosser skal fremstå hvide Hovedtrappe til ejendommen Holsteinsgade 24 skal etableres i granit og marmor i princippet som den eksisterende trappe. Bebyggelse i henhold til 7 stk Facade skal fremstå i blanke, røde teglsten eller i træ eller facadeplader i sorte og grå farver 1. Som tagmateriale kan anven- 1 Af grå og sorte farver kan anvendes ral nr. 7021, 7026, 8019, 8022, 9004, 9005, 9011 og

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere