Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt"

Transkript

1 20-5. Forvaltningsret Advarsel for overtrædelse af lydigheds- og loyalitetspligt. Underretningspligt En museumsinspektør fik en skriftlig advarsel på baggrund af en episode hvor han i sin chefs fravær omdisponerede i forbindelse med en udstilling på museet som var planlagt af chefen. Kommunen mente at inspektøren overtrådte sin lydigheds- og loyalitetspligt i forhold til sin chef. Ombudsmanden udtalte at der ved anvendelse af disciplinære sanktioner skal foreligge en tjenesteforseelse, og den ansatte skal have handlet forsætligt eller uagtsomt. Ved gennemgangen af lydigheds- og loyalitetspligten udtalte ombudsmanden at offentligt ansatte med særlig fagkundskab har både ret og pligt til at reagere over for eventuelle fagligt uforsvarlige forhold. Ombudsmanden mente ikke at sagens oplysninger gav grundlag for at antage at inspektøren havde overtrådt sin loyalitets- og lydighedspligt. Ombudsmanden henstillede til kommunen at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. (J.nr ). A blev ansat som museumsinspektør ved V museum på overenskomstvilkår fra den 1. juni Kommunen har oplyst at det i 2004 blev besluttet at der skulle ske besparelser ved museet, og at der blev foretaget en omstrukturering af arbejdsopgaverne med ansættelse af en museumschef. Museumsinspektøren blev på denne baggrund opsagt fra sin stilling den 28. juni 2004 med tilbud om genansættelse som museumsinspektør med et lavere timetal pr. uge. Ændringen i museumsinspektørens ansættelsesvilkår trådte i kraft den 1. maj Den 9. juni 2005 blev der indgået en aftale mellem museet og museumsinspektøren der specificerede museumsinspektørens arbejdsopgaver i den nærmeste fremtid. Det fremgår af aftalen at af de 18½ time om ugen, hvor museumsinspektøren stod til almindelig rådighed for museet, forventedes i gennemsnit 50 pct. af tiden anvendt til forskning og skriftlig formidling af denne forskning, og 50 pct. af tiden forventedes brugt på de mange ad hoc opgaver der altid opstår på et museum. Det fremgår også af aftalen at museumschef C skulle overtage den daglige ledelse foreløbig frem til udgangen af 2005.

2 Den 20. juni 2005 blev der afholdt et ekstraordinært personalemøde på museet efter ønske fra museumschefen med overskriften Samarbejdsproblemer på museet?. Baggrunden for mødet var ifølge referatet en af 9. juni 2005 fra museumsinspektøren til museumschefen. I en anførte museumsinspektøren bl.a. at han godt kunne tænke sig mere dialog og klar kommunikation fra museumschefens side. Det fremgår af referatet fra mødet at følgende blev afklaret: (V) museum: Ansvarsområder: Museumschef (C): Det overordnede ansvar. Formidling. Museumsinspektør (A): Den landbrugsfaglige indsigt. Konklusion: (A) trækker mailen tilbage uden forbehold. (A) vil arbejde konstruktivt. (C) opfordrede medarbejderne til at komme med konstruktiv kritik. (C) er åben for henvendelser også uden for arbejdstid. Det er (C) s ret og pligt som leder at træffe de nødvendige afgørelser. I de tilfælde, hvor (C) skønner det nødvendigt, vil der blive udarbejdet skriftlige aftaler med den enkelte medarbejder, indeholdende beskrivelse af arbejdsopgaver, tidsforbrug, deadline m.v. Alle medarbejdere accepterede dette. Museumsinspektøren modtog den 13. juli 2005 en skriftlig advarsel fra museumschefen. Af advarslen fremgår følgende: Skriftlig advarsel Museumschef (C) har i uge planlagt en mindre plancheudstilling på museet. Denne udstilling indeholdt ud over 5 plancher et større, originalt udskiftningskort fra Udstillingen skulle hænges op i uge 26, da (C) var på ferie. Tekster og opstilling var lagt til to af museets medarbejdere, (D) og (E). Museumsinspektør (A) kendte ikke til planerne, som han valgte at bryde ind i. Først og fremmest opponerede han mod opstillingen af udskiftningskortet. Kortet var ifølge (A) for tungt til ophængning og risikerede i øvrigt fugtskader. I den anledning kom han med et par løsningsforslag samt tilkaldte lederen af Konserveringscenter (G). Dette blev gjort med mails til bl.a. formanden for museets venneforening. Kortet blev efterfølgende stillet op på et slags staffeli, i øvrigt uden konserveringscentrets indblanding. (A) mente dog stadig, at

3 fugtfaren stadig bestod. Ved et besøg på (V) Museum i uge 27, meddelte lederen af konserveringscentret, at kortet stod fint. Det skal i den anledning understreges, at det er fint, at fange fejl i farten. Men den slags bør gøres i videst muligt omfang inden for husets egne vægge. At sende breve til formanden for en venneforening museet arbejder nært sammen med, samt til lederen af en anden institution, i dette tilfælde Konserveringscentrets leder mens ens egen leder er på ferie, må anses for illoyalt, især da det skete uden forsøg på at kontakte (C), der havde mobiltelefon med på ferie, hvilket (A) vidste da han fejlagtigt ringede op på nummeret i anden anledning. Handlingen fremstår som et forsøg på at desavouere museumschef (C) s faglige evner udadtil. At der i det konkrete tilfælde endda var tale om en overdreven fugtfare er en anden snak. Den af museumsinspektør (A) valgte handlemåde er uacceptabel for museets ledelse og (A) tildeles derfor en skriftlig advarsel. Gentagelse vil kunne medføre afskedigelse fra stillingen som museumsinspektør ved (V) Museum. Jeg har forstået at det brev til formanden for museets venneforening som omtales i advarslen af 13. juli 2005, er en fra museumsinspektøren sendt den 27. juni Ud over til formanden blev en også sendt til museumschefen samt de på museet ansatte D og E. Af en fremgår følgende: Efter oplysning fra (D) og (E) er det netop gået op for mig, at (C) ønsker udskiftningskortet ophængt i øskner i den kommende staldudstilling, hvor jeg sammen med (D) netop har placeret kortet. (D) har fået instruks af (C). Den påtænkte ophængningskonstruktion i øskner vil næppe kunne bære sig selv (ifølge (F) fra Konserveringstjenesten, 1997). Placeringen i dette rum er også problematisk, da der er stor risiko for, at kortet fugtskades. Ved leveringen i 1997 pointerede (F) fra Konserveringstjenesten, at kortkassen er konstrueret med henblik på konservering af kortet, ikke på ophængning. Kortet kan i stedet stå på en stabil konstruktion af fx lægter. Kortkassen blev af os i 1997 udstyret med ønsker på bagsiden, fordi de var nyttige til styring af kortkassen under opstillingen, men de kan ikke bære kortkassen, der er så tung,

4 fordi glasset er tykt og 100% effektivt mod UV-stråling (kortet falmer ikke under lys). Kortet er monteret på en stabil baggrund, der også vejer godt til. Kortet tåler ikke fugt og tåler ikke ophængning på en ydervæg. Ikke kun om vinteren men også om sommeren vil ophængning i stalden være skadelig for kortet, med mindre: 1) kortet er placeret 10 cm fra væggen, og 2) der konstant er tændt for en affugter, som regelmæssigt efterses. Med henblik på at finde en løsning i den aktuelle situation bør der gøres følgende: a) kortet monteres på en indervæg (mod stalden). Kan det ikke lade sig gøre, så må der bygges en lægtekonstruktion 10 cm fra væggen, hvori kortet opstilles. Det kan gøres med lægter fra gulv til loft og vandrette lægter til bæring af kortet. Konstruktionen må sikre, at kortet bliver stående. De frivillige, der tog kortkassen ned, kan sikkert huske og genanvende konstruktionsprincipperne. b) Affugter anskaffes i fx byggemarked og kører konstant. Jeg har netop tjekket ovenstående med lederen af Konserveringscentret, som tilbød at være tilstede i morgen. Han ringer til dig. bedste hilsner (A) Museumsinspektøren sendte desuden den 29. juni 2005 følgende til C: Hej (C) Udskiftningskortet er opsat på en skrå, staffeli-lignende konstruktion i tilpas afstand fra vinduet, så jeg i dag. Den skal nok du. Men fugttruslen er der jo fortsat. :-) (A) Om forløbet der førte til den skriftlige advarsel, er der på sagens akter desuden et notat af 1. august 2005 af museumschefen. Af notatet fremgår følgende: Efter at undertegnede, museumschef (C), var kommet hjem fra ferie i uge 26, og havde konstateret, at (A) havde søgt at gribe ind i en plancheudstilling på museet, fik jeg en snak med (A), som bedyrede at ingen vidste noget. Der forelå ikke klar besked. Dette undrede, da jeg havde efterladt skitser med nummerering af plancheopstilling og vist dette

5 til registrator (D), som sammen med museumsassistenten (E) fik opgaven og dermed ansvaret for endelig ophængning af udstillingen i min ferie. Det kunne også konstateres, at udstillingen rent faktisk hang som jeg havde skitseret. Disse skitser lå for øvrigt stadig bredt ud på mit kontor, fuldt synlige, der hvor jeg havde vist dem til (D), umiddelbart inden ferie. For god ordens skyld, ville jeg dog tale med (D), som ikke var i huset den pågældende dag. (D) havde ikke været i tvivl om de anvisninger han havde fået, ej heller var der tvivl fra (E) s side, selv om (E) s anvisninger kun havde været skriftlige. Påstanden om at ingen vidste noget står således ikke til troende. Det skal nævnes, at denne påstand godt kan ses som en forlængelse af (A) s mail af 9. juni 2005, hvor han beskylder min ledelsesstil for at være usikker og præget af skud fra hoften. Et problem han mente andre i huset også havde. Ved et ekstraordinært internt personalemøde den 20. juni, blev denne påstand dog manet i jorden, se evt. referat af afdelingsleder (G). Da jeg igen talte med (A) om sagen, mente han nu det hele skyldtes en uoverensstemmelse med (D), da de flyttede kortet ind i museumsbilen, havde (D) ikke taget hurtigt nok fat og ladet (A) stå for længe med kortet, noget hans ryg ikke kunne holde til. Alt ifølge (A). Men nu mente han denne uoverensstemmelse var bragt ud af verden. Den slags uoverensstemmelser var jeg ked af at høre om, men glædede mig over, at den var bragt ud af verden. Men den var ikke sagens kerne, som jeg også havde fortalt (A) i første omgang. Sagens kerne var, at jeg havde givet klare anvisninger om opsætning af en udstilling. Som skrevet i den skriftlige advarsel, er det ikke acceptabelt at (A), som intet har med udstillingen at gøre, begynder at tilkalde en leder af en anden institution, samt lederen af den store venneforening, der driver museumsgården i samarbejde med museet når sådanne anvisninger foreligger fra chefen. Vel at bemærke uden at orientere undertegnede, der vel at bemærke havde sin mobiltelefon med på ferie, hvilket (A) vidste, da han fejlagtigt ringede op til nummeret på et tidspunkt. Ved min tilbagekomst fra ferie kunne jeg også konstatere, at både (D) og (E) virkede dybt rystede over (A) s generelle adfærd i denne sag. Der var en meget dårlig atmosfære på museet. Ved denne anden samtale syntes (A) at forstå sagens kerne, som han anså for en misforståelse, han mente at været blevet fanget i en fælde, fordi han skulle køre kortet ud.

6 Han mente også, at jeg havde forbudt ham at køre andre ærinder i bilen, hvilket er ukorrekt. Hvad fælden bestod i, var ikke klart. Næste dag, den 13. juli, var (A) og jeg begge mødt tidligt på kontoret og havde derfor huset for os selv. Jeg meddelte da (A), at jeg ikke så nogen anden udvej, end at tildele ham en skriftlig advarsel. En advarsel jeg nu ville gå ind og skrive. (A) mente dette var fjollet eller åndssvagt. Ca. 5 minutter efter, mens jeg skrev advarslen, forlod (A) bygningen uden varsel, og kørte bort i museumsbilen. Han vendte tilbage om eftermiddagen og modtog da advarslen med en bemærkning om, at den skulle hans fagforening se på. Det må understreges i hele dette forløb, at jeg har søgt kontakt med (A), alle samtaler er foregået på mit initiativ, jeg er kommet ind på hans kontor, han er aldrig kommet til mig. Tværtimod har han været så lidt i sekretariatet i ( ), at disse samtaler er trukket ud. Derfor er det således ganske ukorrekt, når det anføres af fagforening (X) ( ), at man ikke ønsker at indgå i en dialog, endsige høre, hvilke oplysninger en ansat har at bibringe. Museets ledelse har konsekvent søgt dialog med (A). I brev af 15. juli 2005 opfordrede fagforening X kommunen til at trække den skriftlige advarsel til museumsinspektøren tilbage. Foreningen gjorde gældende at der skulle have været foretaget partshøring inden advarslen, og at advarslen var uklar både med hensyn til hvori den kritisable adfærd bestod, og hvorledes museumsinspektøren forventedes at ændre adfærd. Videre gjorde foreningen gældende at der ikke var et grundlag som kunne danne baggrund for en advarsel, og anførte herom følgende: Det er også fagforening (X) s opfattelse, at selv om det foreliggende, uoplyste og unuancerede grundlag blev lagt til grund, ville det ikke kunne tjene som grundlag for tildeling af en skriftlig advarsel. Der skal i denne forbindelse blot henvises til, at advarslen baserer sig på et aldeles udokumenteret påstået forsøg på at desavouere (museumschef (C). En slutning man når frem til på baggrund af (A) s rent faglige vurdering af, hvorvidt der skulle og kunne foretages afværgeforanstaltninger for at hindre skader på en udstilling. I brev af 19. august 2005 meddelte kommunen fagforening X at kommunen i samråd med Kommunernes Landsforening havde besluttet at fastholde den skriftlige advarsel både i form og indhold.

7 I brev af 5. september 2005 klagede fagforening X til mig på vegne af museumsinspektøren over den tildelte advarsel. Jeg bad i brev af 10. november 2005 om udtalelser fra kommunen og museet i anledning af klagen af 5. september Jeg bad kommunen om udtrykkeligt at forholde sig til det som fagforening X havde anført i brev af 15. juli 2005 til kommunen. Ved brev af 30. januar 2006 fremkom kommunen med en udtalelse. Kommunen skrev bl.a. følgende: 1. Faktiske oplysninger (Y) Kommune meddelte ved skrivelse af 13. juli 2005 museumsinspektøren på (V) Museum en skriftlig advarsel på baggrund af en episode, hvor han i museumschefens fravær omdisponerede i forhold til en udstilling, som museumschefen havde tilrettelagt. Museumsinspektøren havde blandt andet rettet henvendelse til eksterne samarbejdspartnere uden museumschefens vidende og ved sin adfærd stillet museumschefen i et dårligt lys. Det anførtes i advarslen, at (Y) Kommune opfattede museumsinspektørens adfærd i den angivne situation som illoyal, og at hans handling fremstod som et forsøg på at desavouere museumschefen. 3. Retlig vurdering Med hensyn til spørgsmålet om der foreligger et materielt sagligt grundlag for advarslen til museumsinspektøren, har (Y) Kommune udøvet et ledelsesmæssigt skøn. Det er kommunens opfattelse, at museumsinspektøren har pligt til at respektere ledelsesbeslutninger, og at museumsinspektøren i forhold til museets interessenter skal udvise en adfærd, som ikke stiller ledelsen i et dårligt lys. Museumsinspektøren har efter kommunens vurdering i den pågældende situation overtrådt loyalitets- og lydighedspligt i forhold til museumschefen. Det er herefter (Y) Kommunes opfattelse, at der foreligger et sagligt grundlag for at meddele museumsinspektøren en advarsel. Det er endvidere kommunens opfattelse, at advarslen er tilstrækkelig præcis formuleret, idet der er en beskrivelse af det hændelsesforløb, som kommunen udtaler kritik af, samt en præcisering af at

8 museumsinspektøren skal optræde loyalt i forhold til ledelsen i relation til eksterne samarbejdspartnere. Afslutningsvis skal (Y) Kommune udtrykke sin undren over, at Ombudsmanden ikke har videresendt klagen over kommunens sagsbehandling til Tilsynet. Tilsynet er således kompetent til at vurdere de forvaltningsretlige elementer, der er gjort gældende i sagen af fagforening (X). Tilsynet vil derimod ikke kunne behandle spørgsmål af ansættelsesretlig karakter, herunder om en advarsel er materiel saglig, jf. forarbejderne til den kommunale styrelseslov 48. (Y) Kommune skal i lyset heraf anføre, at da Tilsynet ikke vil være kompetent til at udtale sig om (skønsmæssige) ansættelsesretlige dispositioner, må deraf ligeledes følge, at Ombudsmanden må være tilbageholdende ved vurderingen af en advarsels materielle saglighed, der hviler på arbejdsgiverens skøn. Det fremgår således af Ombudsmandsloven med kommentarer af Jon Andersen m.fl., side 37, 1999 DJØF:... For det andet må ombudsmanden hvor der er tale om skønsmæssige forvaltningsakter eller lignende afgørelser, respektere den lokalpolitiske afvejning inden for gældende rets rammer og den deraf følgende mulige forskellighed mellem kommunerne. Fagforening X bemærkede i brev af 6. marts 2006 følgende om forløbet i sagen: Under museumsleder (C) s ferie i uge 26/2005 skulle en plancheudstilling på museet opstilles. Udstillingen omfattede bl.a. et originalt udskiftningskort fra 1795, monteret i en kortkasse. (A) var ikke involveret i udstillingens opsætning, men i forbindelse med transporten af kortkassen, beder museets registrator (A) om hjælp, hvilket han får. (A) får endvidere fra registratoren den opfattelse, at kortkassen skal ophænges på en ydervæg. Dette er ud fra en faglig vurdering ikke forsvarligt, idet denne ophængning indebærer overhængende risiko for fugtskader. (A) spørger, hvem der skal stå for ophængningen af kortet, men får ikke noget klart svar ud over, at venneforeningen skal bistå. På denne baggrund beslutter (A) sig for først at kontakte Konserveringstjenesten (G) (for at få gentaget Konserveringstjenestens råd med henblik på den mest hensigtsmæssige ophængning og opbevaring) og dernæst venneforeningens formand (for at videregive oplysningerne fra Konserveringstjenesten mhp. ophængning af kortet).

9 (A) s ageren har således udelukkende haft til hensigt at sikre en forsvarlig opstilling og opbevaring af kortet, og at viden herom blev viderebragt til rette vedkommende. I den forbindelse skal det bemærkes, at hele baggrunden for (A) s ageren, nemlig den overhængende fugtrisiko og dermed risiko for ødelæggelse af kortet, ikke er anfægtet. Det skal i den forbindelse også nævnes, at (A) tidligere har arbejdet med kortet og dets placering samt været involveret i udstilling af dette i Det skal også bemærkes, at (A) har ønsket at respektere museumsleder (C) s ferie helt i overensstemmelse med, hvad der (naturligvis) er praksis på museet. (A) s ageren kan dermed hverken betragtes som illoyal eller et forsøg på at desavouere museumschefen. I fortsættelse heraf skal fagforening (X) afslutningsvist bemærke, at så kraftig en anklage som illoyalitet må forudsætte en stærkere underbygning end den, som fremføres i denne sag. I brev af 13. marts 2006 bad jeg kommunen om at måtte modtage kommunens bemærkninger til brev af 6. marts 2006 fra fagforening X. Jeg bad kommunen om først at indhente bemærkninger fra (V) museum. I breve af henholdsvis 23. maj 2006 og 31. maj 2006 oplyste kommunen og museet at de ikke havde yderligere bemærkninger til fagforening X s skrivelse af 6. marts Ombudsmandens udtalelse Fagforening (X) har klaget over at museumsinspektøren er blevet tildelt en skriftlig advarsel. Foreningen mener ikke der er grundlag for advarslen, og at museumsinspektøren burde have været partshørt inden advarslen. En tjenesteforseelse antages inden for tjenestemandsretten med udgangspunkt i tjenestemandslovens 10 at foreligge hvor en ansat ikke samvittighedsfuldt overholder de regler der gælder for hans stilling, eller ikke såvel i som uden for tjenesten viser sig værdig til den agtelse og tillid som stillingen kræver. Der skal objektivt foreligge en tjenesteforseelse, og forholdet skal endvidere subjektivt kunne tilregnes tjenestemanden som forsætligt eller uagtsomt. Hvis der foreligger et pligtstridigt forhold, antages det normalt kun at burde give anledning til tjenstlige reaktioner hvis det er af en vis grovhed. Se Kaj Larsen

10 mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 246, med henvisning til forhørslederens beretning og indstilling i den tjenstlige undersøgelse af Tamilsagen, s. 50, og Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet (2006), s. 80. Det fremgår af sagen at museumsinspektøren er ansat under kommunen i henhold til den gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og fagforening (X). Ved anvendelse af disciplinære sanktioner over for overenskomstansatte er forholdet et andet idet spørgsmålet om disciplinære reaktioner i modsætning til hvad der gælder for tjenestemænd, ikke er reguleret ved bestemmelser i love og regulativer. Dette udelukker imidlertid ikke anvendelse af sådanne sanktioner, men grundlaget herfor er (bortset fra eventuelle bestemmelser i de almindelige overenskomster) den almindelige ledelsesret. Ligesom for tjenestemænd er det en forudsætning at den pågældende har tilsidesat sine tjenstlige pligter, og bedømmelsen af dette spørgsmål er i praksis den samme som for tjenestemænd. Myndigheden har pligt til at respektere de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger under sin behandling af disse sager, herunder kravet om saglig forvaltning og proportionalitet. Jeg henviser til Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet (2006), s. 93. Jeg henviser også til Jens Peter Christensen, Offentligt ansatte chefers ansvar (1998), s. 28 ff, jf. s. 18, om overenskomstansatte. Kommunen har i sin udtalelse af 30. januar 2006 anført at museumsinspektøren er tildelt en advarsel fordi han har overtrådt sin lydigheds- og loyalitetspligt i forhold til museumschefen. Ansatte i forvaltningen har en almindelig forpligtelse til inden for lovgivningens grænser at udføre deres arbejde i overensstemmelse med ansættelsesmyndighedens interesser og aktivt at medvirke til at realisere de opgaver, strategier og mål som ledelsen har fastlagt for sin virksomhed. Denne og lignende pligter betegnes ofte som loyalitetspligt. Som yderligere forhold der er omfattet af den ansattes loyalitetspligt, peges ofte på pligten til at udvise samarbejdsvilje og afstå fra adfærd som kan belaste samarbejdsklimaet. Jeg henviser til Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 189 f. Hertil kommer tilfælde af almindelig disrespekt over for ledelsen, f.eks. i form af krænkende tiltale, trusler, vold eller lignende. Endvidere vil også upassende adfærd over for kolleger eller ledelse efter omstændighederne være et brud på loyalitets- og lydighedspligten, jf. Ole Hasselbalch, Ansættelsesretten, 3. udgave (2002), s. 796 ff. Loyalitetskravets nærmere indhold

11 bestemmes til dels af forskellige tiders opfattelse og formentlig også af den funktion som den ansatte varetager. Det kan derfor være vanskeligt at sige hvor grænsen for loyalitetspligten helt præcist går, jf. Jørgen Mathiassen, Forvaltningspersonellet, 2. udgave (2000), s Det hører med til den ansattes arbejdspligt at den ansatte overholder de regler der gælder for hans stilling, dvs. den ansatte skal efterkomme de overordnedes tjenestebefalinger. Lydighedspligten er ikke ubegrænset. Hvis en tjenestebefaling er klart ulovlig, er det almindeligt antaget at den ansatte har både ret og pligt til ikke at efterkomme ordren. Det er i en sådan situation også almindeligt antaget at den ansatte skal rådgive sin foresatte om det retlige problem og således søge at få denne til at frafalde sin klart ulovlige ordre. Er en tjenestebefaling ulovlig uden at være klart ulovlig, skal den ansatte gøre sin foresatte opmærksom på ulovligheden. Fastholdes tjenestebefalingen herefter, skal den ansatte efter almindelig opfattelse adlyde. Jeg henviser til Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 191 ff, Jens Peter Christensen, Offentligt ansatte chefers ansvar (1998), s. 53 ff, og Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet (2006), s. 22 ff. En parallel problemstilling angår embedsmænds pligter (og rettigheder) i tilfælde hvor forhold i den pågældende del af forvaltningen, eksempelvis på et hospital, er fagligt uforsvarlige. I den sag der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2000, s. 535*, udtalte jeg at offentligt ansatte med særlig fagkundskab har både ret og pligt til at reagere over for eventuelle fagligt uforsvarlige forhold. Opstår en fagligt uforsvarlig situation, antages det at den ansatte i almindelighed har pligt til at orientere sin nærmeste foresatte om sin opfattelse. Hvis den foresatte er fagkyndig og efter eventuel fornøden undersøgelse vurderer at forholdene er fagligt forsvarlige, har den ansatte i almindelighed pligt til at respektere den foresattes afvisning af indsigelsen. Underretningspligten gælder også i tilfælde hvor en efterkommelse af en given ordre er uforenelig med opretholdelse af fagligt forsvarlige forhold. Jeg begrundede bl.a. underretningspligten i at fagligt uforsvarlige forhold kan medføre erstatningsansvar for det offentlige, jf. forudsætningsvis Højesterets dom af 19. marts 1985 optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen, 1985, s. 368 ff. Jeg henviser i øvrigt også til beskrivelsen af retsstillingen vedrørende offentlig ansattes meddeleret i betænkning nr. 1472/2006 om ytringsfrihed og meddeleret for offentlig ansatte, s. 108 ff.

12 I Ole Hasselbalch, Ansættelsesretten, 3. udgave (2002), s. 807, er det endvidere anført at der på uskrevet grundlag påhviler lønmodtageren en pligt til på eget initiativ at vidererapportere forhold som arbejdsgiveren har en driftsmæssig interesse i. Den aktive oplysningspligts nærmere indhold afhænger af stillingens art og det i denne sammenhæng forudsatte. Kravene er størst i betroede stillinger, men også andre arbejdstagere skal underrette arbejdsgiveren om sådanne forhold som den pågældende bliver opmærksom på, og som indebærer risiko for skade der kan tages forholdsregler imod. Kommunen har om det forløb som førte frem til den skriftlige advarsel, anført at museumsinspektøren har pligt til at respektere ledelsesbeslutninger, og at han i forhold til museets interessenter skal udvise en adfærd som ikke stiller ledelsen i et dårligt lys. Jeg forstår kommunen sådan at det bebrejdes museumsinspektøren at han reagerede mod den af museumschefen tilrettelagte udstilling, når museumsinspektøren ikke af museumschefen var blevet anmodet om at deltage i opsætningen af udstillingen. Pligten til at sige fra over for ulovlige ordrer eller fagligt uforsvarlige forhold er først og fremmest møntet på de tilfælde hvor den ansatte får en ordre som er ulovlig eller indebærer fagligt uforsvarlige forhold. Meningen med reglerne er ikke at den ansatte også skal påse om en af de andre ansatte har fået en ordre som er ulovlig eller fagligt uforsvarlig. Fagforening (X) har i sit brev af 6. marts 2006 anført at museumsinspektøren blev bedt om at hjælpe i forbindelse med transport af den kortkasse hvori udskiftningskortet var monteret. Dette understøttes af museumsinspektørens af 27. juni 2005, og det fremgår af en at museumsinspektøren herved blev opmærksom på problemstillingen med udskiftningskortet. Der er ikke oplysninger om at de øvrige ansatte som var til stede på arbejdspladsen, havde den fornødne sagkundskab hvad angik denne problemstilling. Der er i øvrigt tale om en lille arbejdsplads med få ansatte, og det var ifølge aftalen af 9. juni 2005 om museumsinspektørens arbejdsopgaver forudsat at han brugte 50 pct. af sin arbejdstid på de mange ad hoc opgaver der altid opstår på et museum. Det er på den baggrund min opfattelse at det ikke kan bebrejdes museumsinspektøren at han reagerede vedrørende en arbejdsopgave som han ikke var blevet pålagt at udføre. Konkret fremgår det af museumsinspektørens til formanden for venneforeningen den 27. juni 2005 at han var bekymret over den planlagte ophængning af kortet i øskner da disse næppe kunne bære udskiftningskortet, og da der på grund af den

13 valgte placering af kortet var stor risiko for fugtskader. Der blev bl.a. henvist til at kortkassen tidligere af museet var blevet udstyret med øskner på bagsiden fordi de var nyttige til styring af kortkassen under opstillingen, men at de ikke kunne bære kortkassen. En kontrol af de faglige vurderinger som lå bag museumsinspektørens opfattelse, kræver en fagkundskab som ombudsmanden ikke har. Jeg kan derfor ikke gå ind i denne vurdering. Det følger dog af det ovenfor anførte at det ikke i sig selv kan mødes med negative personaleretlige konsekvenser at museumsinspektøren gav udtryk for sin opfattelse vedrørende ophængning og placering af udskiftningskortet. Jeg må imidlertid også lægge til grund at advarslen i det væsentligste blev givet fordi museumsinspektøren tog kontakt til først konserveringstjenesten og siden til formanden for venneforeningen, og at det bebrejdes museumsinspektøren at han ikke i stedet kontaktede museumschefen og forelagde denne sin opfattelse. Jeg henviser til at det er dette som i advarslen anses for illoyalt, og som i notatet af 1. august 2005 omtales som ikke acceptabelt. Jeg henviser også til det anførte i advarslen om at det er fint, at fange fejl i starten. Men den slags bør gøres i videst muligt omfang inden for husets egne vægge, og til det anførte om at museumsinspektørens handling fremstår som et forsøg på at desavouere museumschef (C) s faglige evner udadtil. Som nævnt ovenfor antages det at den ansatte i almindelighed har pligt til at orientere sin nærmeste foresatte om sin opfattelse om eventuelle fagligt uforsvarlige forhold. Det vil i museumsinspektørens tilfælde sige museumschef (C). Denne var imidlertid på ferie i det tidsrum hvor den planlagte udstilling skulle hænges op. Det kan overvejes om museumsinspektøren under disse omstændigheder var forpligtet til at henvende sig til ansatte højere oppe i det administrative hierarki inden for kommunen. Det må formentlig antages at der var en sådan forpligtelse forudsat at de pågældende besad den fornødne fagkundskab. Der er imidlertid ikke oplysninger om at denne forudsætning var opfyldt, og det kan derfor ikke lægges museumsinspektøren til last at han ikke henvendte sig til museumschefens foresatte. Det er i advarslen anført at museumschef (C) havde mobiltelefon med på ferie, hvilket museumsinspektøren vidste da han fejlagtigt ringede op på nummeret i anden anledning. Det anførte må forstås sådan at der ikke var givet museumsinspektøren anvisninger på hvordan og i hvilke tilfælde museumschefen kunne og skulle kontaktes i sin ferie, men at

14 kommunen var af den opfattelse at han burde have kontaktet museumschefen i den situation som opstod. Som arbejdsgiver påhviler det kommunen at sikre sig at der er udstedt de fornødne anvisninger for arbejdets udførelse. Kommunen skulle derfor sørge for at der var givet klare anvisninger på hvem der havde det ledelsesmæssige ansvar på museet i museumschefens ferie. I det mindste skulle kommunen have sikret at der var givet klare anvisninger på hvordan og i hvilke tilfælde museumschefen kunne og skulle kontaktes i sin ferie. Kommunen har ikke givet oplysninger om at kommunen havde udstedt sådanne anvisninger, og jeg må derfor gå ud fra at der ikke var givet sådanne anvisninger. Der er ikke oplysninger som tyder på at museumsinspektøren også uden sådanne anvisninger burde have indset at kommunen forventede at han kontaktede museumschefen og ikke konserveringstjenesten og venneforeningen i en situation som den der opstod. Den omstændighed at museumsinspektøren var klar over at museumschefen havde medbragt sin mobiltelefon i sin ferie, er ikke tilstrækkeligt i så henseende. Det kan derfor ikke lægges til grund at museumsinspektøren handlede i strid med de anvisninger som gjaldt for hans arbejde. Jeg vender mig dernæst mod spørgsmålet om med hvilket formål museumsinspektøren kontaktede konserveringstjenesten og venneforeningen. I advarslen til museumsinspektøren er det anført at hans handling fremstår som et forsøg på at desavouere museumschef (C) s faglige evner udadtil. Fagforening (X) har anført at museumsinspektøren havde til hensigt at sikre en forsvarlig opstilling og opbevaring af kortet, og at viden herom blev bragt til rette vedkommende. Foreningen har endvidere oplyst at museumsinspektøren tidligere i 1997 havde arbejdet med udstilling af kortet. Det fremgår af sagen at han i den forbindelse fik oplysninger fra konserveringstjenesten om opstilling og opbevaring af kortet. Foreningen har også oplyst at museumsinspektøren fik den opfattelse at venneforeningen skulle bistå med ophængning af kortet i forbindelse med udstillingen i Foreningen har anført at museumsinspektøren på den baggrund besluttede sig for først at kontakte konserveringstjenesten for at få gentaget råd med henblik på ophængning og opbevaring, og dernæst venneforeningens formand for at videregive oplysningerne fra konserveringstjenesten.

15 Der er således forskellige opfattelser med hensyn til formålet med museumsinspektørens henvendelser til konserveringstjenesten og venneforeningen. Sagen indeholder kun få oplysninger der kan belyse dette spørgsmål. I den forbindelse er det navnlig den som museumsinspektøren sendte til formanden for venneforeningen den 27. juni 2005, der har betydning. I en redegjorde museumsinspektøren for sin faglige opfattelse af risikoen ved den planlagte ophængning og placering af kortet og gav nogle forslag som skulle mindske denne risiko. Endvidere fremgår det af en at museumsinspektøren havde tjekket sine vurderinger med konserveringstjenesten. en af 27. juni 2005 er holdt i et sobert sprog og indeholder ikke negative bemærkninger om museumschefens faglige evner. I det materiale jeg har modtaget fra kommunen og museet, er der heller ikke i øvrigt oplysninger om at museumsinspektøren over for konserveringstjenesten eller venneforeningens formand har fremsat negative bemærkninger om museumschefens faglige evner eller i øvrigt har udtalt sig på en utilbørlig måde om museumschefen. Jeg kan på denne baggrund ikke anse det for dokumenteret at museumsinspektøren tog kontakt med konserveringstjenesten eller venneforeningens formand med det formål at desavouere museumschefens faglige evner udadtil. Samlet er det min opfattelse at sagens oplysninger ikke giver grundlag for at antage at museumsinspektøren har overtrådt sin loyalitets- og lydighedspligt i forhold til museumschefen. Jeg har gjort kommunen bekendt med min opfattelse, og jeg har henstillet til kommunen at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse i lyset af det jeg har anført. På baggrund af ovenstående har jeg besluttet ikke at undersøge fagforening (X) s klagepunkt om at museumsinspektøren burde have været partshørt inden for den skriftlige advarsel. Jeg henviser til 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand. Heraf fremgår det at ombudsmanden afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. I min beslutning er det også indgået at der i forbindelse med partshøringsspørgsmålet ikke er enighed om hvad der blev drøftet under samtalerne mellem museumschefen og museumsinspektøren forud for den skriftlige advarsel. Ombudsmandsinstitutionen er ikke egnet til at afklare et bevisspørgsmål som det foreliggende fordi ombudsmanden i

16 almindelighed ikke har mulighed for at afhøre vidner i sagen, men behandler klager på et skriftligt grundlag. En endelig konstatering af spørgsmålet vil ikke kunne gennemføres inden for rammerne af en ombudsmandsundersøgelse, men må efter min opfattelse ske ved domstolene. Afslutningsvis bemærker jeg at jeg ikke har anset det for hensigtsmæssigt at oversende sagen til statsamtet. Kommunen har i brevet af 30. januar 2006 udtrykt sin undren over at jeg ikke har oversendt sagen til statsamtet. Hovedspørgsmålet i sagen er imidlertid om der var et tilstrækkeligt grundlag for den advarsel som kommunen tildelte museumsinspektøren. Dette spørgsmål ligger, som også fremhævet af kommunen, uden for statsamtets kompetence. Kommunen har peget på at ombudsmanden bør være tilbageholdende ved vurderingen af en advarsels materielle saglighed der hviler på arbejdsgiverens skøn. Kommunen har i denne forbindelse fremhævet at statsamtet ikke fører tilsyn med at kommunerne overholder ansættelsesretlige regler. Kommunen har endvidere henvist til Jon Andersen mfl., Ombudsmandsloven med kommentarer, s. 37, vedrørende ombudsmandslovens 8. Jeg kan hertil anføre at det er fast antaget at kommunerne har ret til inden for den ramme som traditionelt kaldes det administrative skøn, at udøve skønnet forskelligt, og at ombudsmanden skal respektere den begrænsning i sin prøvelse som følger heraf. Men ombudsmanden skal i de enkelte sager bedømme om kommunerne og andre myndigheder handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser ved udøvelsen af deres opgaver, jf. ombudsmandslovens 21. Ombudsmanden skal således påse at myndighederne i deres virksomhed respekterer de begrænsninger som fastlægges af dels den materielle regulering af det pågældende retsområde, dels de forvaltningsprocessuelle krav til sagens behandling. Derfor har jeg i den foreliggende sag foretaget en bedømmelse af om der var et tilstrækkeligt grundlag for den advarsel som kommunen tildelte museumsinspektøren. NOTE (*): FOB 2000, s. 535.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Ikke grundlag for at forbyde borger adgang til kommunen (fremmødeforbud)

Ikke grundlag for at forbyde borger adgang til kommunen (fremmødeforbud) 2014-5 Ikke grundlag for at forbyde borger adgang til kommunen (fremmødeforbud) En kommune besluttede i august 2010, at en borger ikke måtte møde personligt op hos kommunen. Baggrunden for kommunens beslutning

Læs mere

Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel

Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel Lederen af en musikskole gav en lærer en advarsel fordi hun var udeblevet fra en julekoncert. Advarslen blev givet under et møde, men efter mødet

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

anmodning om opsættende virkning.

anmodning om opsættende virkning. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Thisted Kommune projektgodkendelse og ekspropriationsbeslutning vedrørende ekspropriation af jord til anlæg af naturgasdistributionsledning

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Offentligt ansattes ytringsfrihed. Partshøring og begrundelse

Offentligt ansattes ytringsfrihed. Partshøring og begrundelse Offentligt ansattes ytringsfrihed. Partshøring og begrundelse Advokat D, der repræsenterede fagforeningen F, klagede til ombudsmanden over, at Departementet for Sundhed og Infrastruktur havde tildelt en

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

anmodning om opsættende virkning.

anmodning om opsættende virkning. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Thisted Kommune projektgodkendelse og ekspropriationsbeslutning vedrørende ekspropriation af jord til anlæg af naturgasdistributionsledning

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

I fortsættelse af mit brev af 13. marts 2006 vender jeg hermed tilbage til sagen om Aldershvile

I fortsættelse af mit brev af 13. marts 2006 vender jeg hermed tilbage til sagen om Aldershvile FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Gladsaxelisten v/ John Damm Sørensen Stenkrogen 6 2800 Lyngby Dato: J.nr.: 2003-4082-120

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

To af tre afskedigelser kendt uberettiget af et afskedigelsesnævn.

To af tre afskedigelser kendt uberettiget af et afskedigelsesnævn. To af tre afskedigelser kendt uberettiget af et afskedigelsesnævn. Kommunens begrundelse i den tredje afskedigelsessag var ikke saglig En kommune afskedigede tre familierådgivere på samme grundlag. To

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

2014-11. 14. marts 2014

2014-11. 14. marts 2014 2014-11 Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 28-06-2016. Ytringsfrihed i Forsvaret

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 28-06-2016. Ytringsfrihed i Forsvaret Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere