Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/010 CZ/Unilever fra Tjekkiet) DA DA

2 BEGRUNDELSE Punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 giver mulighed for gennem en fleksibilitetsmekanisme at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med et årligt loft på 500 mio. EUR ud over lofterne i den finansielle rammes relevante udgiftsområder. Betingelserne for EGF-støtte er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2. Den 24. marts 2010 indsendte Tjekkiet ansøgning nr. EGF/2010/010 CZ/Unilever om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i Unilever ČR spol.s r.o. i Nelahozeves, Tjekkiet (herefter kaldet "Unilever") Efter en nøje gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning er opfyldt. RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE Nøgledata: EGF-referencenummer EGF/2010/010 Medlemsstat Tjekkiet Artikel 2 litra a) Hovedvirksomhed Unilever ČR spol.s r.o. Leverandører og producenter i efterfølgende 0 produktionsled Referenceperiode Startdato for de individualiserede tilbud Ansøgningsdato Afskedigelser i referenceperioden 634 Afskedigelser før og efter referenceperioden 0 Afskedigelser i alt 634 Afskedigede arbejdstagere, der er tiltænkt støtte 460 Udgifter til de individualiserede tilbud (EUR) EGF-implementeringsomkostninger i EUR EGF-implementeringsomkostninger i procent 4,8 Samlet budget (EUR) EGF-støtte (65 %) i EUR Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 24. marts 2010 og suppleret med yderligere oplysninger i tiden indtil den 20. september EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006. DA 2 DA

3 2. Ansøgningen opfylder EGF's særlige interventionskriterier i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i forordningens artikel 5. Sammenhængen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen eller den internationale finansielle og økonomiske krise 3. For at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og den internationale finansielle og økonomiske krise fremfører Tjekkiet, at forbruget og salget af fødevareprodukter af den art, som fremstilles af Unilever i Tjekkiet, faldt betydeligt som følge af denne krise. Tjekkiet har anført Eurostat-statistikkerne, hvoraf det fremgår, at omsætningen i detailhandelen i EU-27 over en periode på 12 måneder fra september 2008 til august 2009 faldt med 3,32 %, med 4,52 % i Euroområdet og med 5,88 % i Tjekkiet. Unilever-produktionsanlægget i Nelahozeves leverede varer til hele EU-markedet, og faldet i efterspørgslen efter dets varer betød, at anlægget ikke længere var bæredygtigt. Ca. 45 % af dets produktion forsynede imidlertid det "lokale" marked dvs. Tjekkiet og Slovakiet og tal fra det tjekkiske statistiske kontor, som er anført i ansøgningen, bekræftede, at det tjekkiske detailhandelssalg faldt med 5,88 % i den periode indtil september Tjekkiet anfører, at mange kunder har ændret deres udgiftsmønstre som reaktion på de usikkerheder, som er forårsaget af den internationale økonomiske krise. Nogle forbrugere begrænsede deres udgifter, og andre skiftede til varer af en lavere kvalitet. Begge faktorer har haft en alvorlig indvirkning på efterspørgslen efter mærkevarer, f.eks. varer fremstillet af Unilever. Ansøgningen citerer Eurostat-tal for forbrugertillid, som viser et kraftigt fald i EU-27 og i Tjekkiet i løbet af Et fald i forbrugertilliden og i salget førte uundgåeligt til et fald i produktionen i Nelahozeves og en omlægning af Unilevers produktionskapacitet. Virksomheden besluttede at lukke sit anlæg i Nelahozeves og forsyne det lokale marked og EUmarkederne via andre produktionsanlæg, herunder også anlæggene andre steder i EU. Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, litra a) 4. Tjekkiet indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled. 5. Ansøgningen vedrører 634 afskedigelser hos Unilever i referenceperioden på fire måneder fra den 16. september 2009 til den 16. januar Alle afskedigelser blev beregnet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, tredje led, i forordning (EF) nr. 1927/2006. I overensstemmelse med kravene i dette led har Tjekkiet fremskaffet yderligere oplysninger til Kommissionen om det faktiske antal afskedigelser. Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed DA 3 DA

4 6. Tjekkiet fremfører, at den internationale økonomiske og finansielle krise var uforudseelig, og at man ikke kunne forudse, hvor alvorlig den blev. Identifikation af de virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte 7. Ansøgningen vedrører i alt 634 afskedigelser i en enkelt virksomhed, Unilever ČR, spol.s r.o. i Nelahozeves i NUTS II-regionen Střední Čechy. Alle afskedigede arbejdstagere er blevet tilbudt at deltage i et genplaceringsprogram, og 460 arbejdstagere har accepteret tilbuddet. 8. De arbejdstagere, der tiltænkes støtte, fordeler sig som følger: Kategori Antal Procent Mænd ,6 Kvinder ,4 EU-borgere ,0 Ikke-EU-borgere 0 0, årige 42 9, årige ,8 Over 54 år 60 13,1 9. Fordelingen på faggrupper er som følger: Kategori Antal Procent Arbejdstagere inden for produktionen ,1 Maskinoperatører ,4 Produktionsledere 40 8,7 Kvalitetskontrollører 21 4,6 Kran- og gaffeltruckførere 18 3,9 Elektrikere 14 3,1 Eksperter på det administrative område 4 0,9 Overordnede ledere 5 1,1 Eksperter på det finansielle område 3 0,6 IT-eksperter 3 0,6 10. I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1927/2006 har Tjekkiet bekræftet, at man i Globaliseringsfondens forskellige gennemførelsesfaser, især med hensyn til adgang til den, har ført og fortsat vil føre en politik for ligestilling mellem mænd og kvinder og en politik for ikke-forskelsbehandling. Beskrivelse af det pågældende geografiske område og dets relevante myndigheder og andre interessenter 11. Nelahozeves, hvor Unilevers produktionsanlæg befandt sig, er beliggende i det centrale Bøhmen, nord for Prag i distriktet Mělník. Distriktet har en befolkning på ca , og dens økonomi er i det store og hele afhængig af fødevareforarbejdning og af kemi- og energiindustrier. Distriktet er kendetegnet af en stor andel af små og mellemstore virksomheder, der spiller en aktiv rolle i distriktets økonomi. 12. De vigtigste interessenter omfatter ministeriet for arbejde og sociale anliggender (MOLSA), Unilever ČZ spol.s r.o., arbejdsformidlingen i Mělník og den uafhængige DA 4 DA

5 fagforening for arbejdstagere i fødevareindustrien i regionerne Bøhmen og Moravia (NOSPP). Afskedigelsernes forventede virkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan 13. De tjekkiske myndigheder fremfører, at krisen har ført til en betydelig stigning i arbejdsløsheden i Tjekkiet. I det centrale Bøhmen, hvor Unilevers produktionsanlæg var beliggende, steg ledigheden fra 3,6 % for 2008 til 6,4 % i oktober I distriktet Nelahozeves var ledighedsprocenten i oktober 2009 på 7,5 %. Selv om den var relativt lav og lavere end det tjekkiske nationale gennemsnit (8,5 % i oktober 2009) giver ledighedsstrukturen i Tjekkiet anledning til bekymring. Ledigheden blandt veluddannede er lav, men blandt personer, der kun har en grunduddannelse, er ledigheden på mere end 25 %, og flertallet af de afskedigede arbejdstagere i Unilever hører til denne kategori. Muligheden for hurtigt at komme ind på arbejdsmarkedet igen er således betydeligt reduceret, og uden yderligere støtte risikerer arbejdstagerne at glide ind i langtidsarbejdsløshed. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og en opdeling af de anslåede omkostninger, herunder oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene 14. Alle de foreslåede foranstaltninger udgør en samordnet pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at reintegrere arbejdstagerne på arbejdsmarkedet. Disse foranstaltninger vil blive medfinansieret af Unilever og tilbudt af virksomheden eller af udbydere i Unilevers navn. Som et første skridt vil der blive givet hjælp til genplacering i form af rådgivning om jobtab, jobsøgning og karriereskift. En specialist inden for arbejdsret og en psykolog samt en erfaren vejleder i karriereskift vil stå til rådighed og besvare eventuelle spørgsmål. Dertil kommer, at der vil blive fremstillet en brochure til de afskedigede arbejdstagere med oplysninger bl.a. om de fordele, som de kan forvente af genplaceringstjenesterne, rådgivning i, hvordan man håndterer sine følelser, og forslag til, hvad man bør gøre, og hvad man ikke bør gøre, inden programmet starter. Personlig rådgivning og hjælp til jobsøgning: Foranstaltningen omfatter, at man behandler specifikke spørgsmål om jobsøgning, evaluering af igangværende aktiviteter, forberedelse af kommende aktiviteter, evaluering af tilbud, marketingsstrategier i forbindelse med karriereforløb, analyser af interviewresultater, jobsøgning via internet og andre informationskilder, udpegelse af målmarkeder (dvs. virksomheder, der kan have egnede jobtilbud), hjælp til at henvende sig til målvirksomheder, netværkssamarbejde, forberedelse af cv og ansøgning, kontakt til regeringsagenturer, oplysning, kontakt, hjælp og erhvervelse af nye faglige kvalifikationer i forbindelse med virksomhedsetablering, eventuel psykologisk støtte, og psykologiske diagnostiske test og tilbagemeldinger. Der gives tilskud til jobsøgning til arbejdstagerne, når de begynder deres uddannelses- og jobsøgningsaktiviteter. Seminarer og særlige workshopper med henblik på karriereskift: Foranstaltningen fokuserer på at udvikle de færdigheder, der er nyttige i forbindelse med job- DA 5 DA

6 søgning og løbende karriereplanlægning. Der vil være særskilte seminarer for ledere og arbejdstagere i kraft af deres forskellige behov og arbejdsmarkedssituationer. Der er planlagt et todages seminar, der skal forberede afskedigede ledere på effektiv jobsøgning. Deltagerne undervises i en projektforvaltningstilgang til jobsøgningsprocessen, som indebærer planer, målinger og beregninger for et vellykket skift. For arbejdstagerne vil et dagsprogram på to halve dage bidrage til, at timeaflønnede arbejdstagere (der arbejder på fabrik, og inden for vedligeholdelse, drift og tjenester) kan udpege deres kvalifikationer og resultater, fastsætte et mål, udarbejde en liste med jobmål, udfylde en jobansøgning, et cv eller et faktablad og lære vigtige færdigheder i forbindelse med jobsøgning. Desuden vil der blive afholdt en række specifikke workshopper, herunder om cv'er og "ansøgninger, der giver resultater", samt "dynamiske jobsamtaler". Der tildeles uddannelses og mobilitetsgodtgørelser til alle afskedigede arbejdstagere, så længe de deltager i genplaceringsaktiviteter. Der planlægges personlige tjenester til overordnede ledere i forbindelse med karriereskift. Disse tjenester er tænkt som hjælp til overordnede ledere for at sikre disse et vellykket karriereskift og omfatter al den form for støtte, som en enkeltperson måtte have brug for, og tilpasses efter de forskellige forhold. Den individuelle rådgivning omfatter følgende: Håndtering af følelser i forbindelse med karriereskift, selvbedømmelser gennem anvendelse af egnede værktøjer, omfattende evaluering af færdigheder, styrker, værdier og resultater, grundig undersøgelse af karrieremæssige og jobmæssige alternativer, omfattende objektiv analyse og markedsstrategi, marketingsplaner, forberedelse af et cv, ansøgninger og andet skriftligt materiale, grundige interview og uddannelse i netværkssamarbejde, vejledning i evaluering og forhandling i forbindelse med jobtilbud, målrettet søgning efter virksomheder og vejledning i, hvordan man arbejder med disse, adgang til kontorfaciliteter, herunder en arbejdsplads med computer, fax, e- mail og internet, hjælp til at søge efter og finde ledige stillinger i pressen, og møder med ledende konsulenter med erfaring i rekruttering af overordnet personale. Der vil blive iværksat incitamenter for ældre arbejdstagere. De omfatter ugentlige workshopper og uddannelse såvel som individuelle opfølgende høringer med særlig fokus på aktiviteter, der skal styrke selvtilliden, og it-færdigheder. Hjælp til selvstændig virksomhed: Foranstaltningen omfatter oplysninger om det at udøve selvstændig virksomhed, især med hensyn til de lovmæssige krav til at blive selvstændig. Foranstaltningen indgår i workshopperne om genplacering suppleret med personlig høring om markedsmulighederne i en bestemt region. Fremme af iværksætterånd omfatter en workshop om kravene til at etablere egen virksomhed. Omkostninger til projektgennemførelse (projektgruppen): Det omfatter omkostningerne til projektgruppen og er direkte forbundet med alle andre foranstaltninger. De tjekkiske myndigheder har af hensyn til åbenheden valgt at budgettere og forelægge disse omkostninger separat. DA 6 DA

7 15. De EGF-implementeringsomkostninger, som er medtaget i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forberedelser, forvaltning og kontrolaktiviteter samt oplysninger og reklame. 16. De individualiserede tilbud, der forelægges af de tjekkiske myndigheder, er aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. De tjekkiske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til EUR og EGFimplementeringsomkostningerne til EUR (4,8 % af det samlede beløb). Der anmodes om EGF-støtte på i alt EUR (65 % af de samlede omkostninger). Foranstaltninger Anslået antal arbejdstagere, som er tiltænkt støtte Anslåede omkostninger pr. arbejdstager, som er tiltænkt støtte (i EUR) Samlede omkostninger (EGF og national medfinansiering) (i EUR) Individualiserede tilbud (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Hjælp til genplacering * Personlig rådgivning og hjælp til jobsøgning Tilskud til jobsøgning Seminarer og særlige workshopper med henblik på karriereskift Uddannelses- og mobilitetsgodtgørelse * Personlige tjenester til overordnede ledere i forbindelse med karriereskift Incitamenter for ældre arbejdstagere Hjælp til selvstændig virksomhed Fremme af iværksætterånd Omkostninger til projektgennemførelse (projektgruppen) Subtotal - individualiserede tilbud EGF-implementeringsomkostninger (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Forberedelser Forvaltning DA 7 DA

8 Oplysning og reklame Kontrolaktiviteter Subtotal - EGFimplementeringsomkostninger Samlede anslåede udgifter EGF-støtte (65 % af de samlede udgifter) * Regnestykket går ikke op på grund af afrunding af enhedsomkostningerne pr. arbejdstager. 17. De tjekkiske myndigheder bekræfter, at ovennævnte foranstaltninger suppleres af foranstaltninger, som er finansieret af strukturfondene. Dato/datoerne for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere 18. Den 16. oktober 2009 iværksatte Tjekkiet de individualiserede tilbud i den samordnede pakke, som EGF anmodes om at medfinansiere, for de berørte arbejdstagere. Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelsesperioden for enhver EGF-støtte. Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter 19. De tjekkiske myndigheder har indberettet, at de foranstaltninger, der ledsager omlægningen af Unilever, blev drøftet med arbejdsmarkedets parter og arbejdsformidlingen. Den 16. september 2009 blev der opnået enighed om de ledsagende foranstaltninger. 20. De tjekkiske myndigheder bekræftede, at kravene i den nationale lovgivning og EUlovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. Oplysninger om foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler 21. Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, kunne de tjekkiske myndigheder i deres ansøgning: bekræfte, at det finansielle bidrag fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler dokumentere, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke skal tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer bekræfte, at ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af Fællesskabets finansielle instrumenter. Forvaltnings- og kontrolsystemer DA 8 DA

9 22. Tjekkiet har meddelt Kommissionen, at det finansielle bidrag vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer, som forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfonds (ESF's) finansiering i Tjekkiet. Finansiering 23. På grundlag af ansøgningen fra Tjekkiet beløber den foreslåede EGF-støtte til den samordnede pakke af individualiserede tilbud sig til EUR, hvilket svarer til 65 % af de samlede omkostninger. Kommissionens foreslåede tildelinger fra fonden er baseret på oplysninger fra Tjekkiet. 24. Under hensyn til den maksimale støtte fra EGF i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006 og mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen at anvende EGF til at dække hele det ovennævnte beløb, der opføres under udgiftsområde 1a i den finansielle ramme. 25. Med det foreslåede støttebeløb er der fortsat over 25 % af det maksimale årlige beløb, der er øremærket til EGF, til rådighed til tildelinger i årets sidste fire måneder, jf. artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/ Med dette forslag om at anvende EGF indleder Kommissionen den forenklede trepartsprocedure, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, for at sikre, at budgetmyndighedens to parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der anmodes om. Kommissionen opfordrer den af budgetmyndighedens to parter, som på rette politiske niveau først når til enighed om udkastet til forslaget om anvendelse af fonden, til at underrette den anden part og Kommissionen om sine hensigter. Hvis den ene af budgetmyndighedens to parter ikke kan give sin tilslutning, indkaldes der til et formelt trepartsmøde. 27. Kommissionen forelægger særskilt en anmodning om overførsel for at få specifikke forpligtelsesbevillinger opført på budgettet for 2011, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj Kilde til betalingsbevillinger 28. I budgettet for 2011 er der betalingsbevillinger på EUR under budgetpost "Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)", som vil blive anvendt til at dække beløbet på EUR, der skal bruges til denne ansøgning. DA 9 DA

10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/010 CZ/Unilever fra Tjekkiet) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 4, særlig punkt 28, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 5, særlig artikel 12, stk. 3, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen 6 og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise. (3) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR. (4) Tjekkiet indgav den 24. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser i Unilever ČR spol.s r.o. og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 20. september Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på EUR EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. DA 10 DA

11 (5) Der bør derfor som følge af Tjekkiets ansøgning ydes støtte fra EGF BESTEMT FØLGENDE: Artikel 1 Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles/Strasbourg, den [ ]. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 11 DA

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.01.2003 KOM(2003) 42 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere