Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt"

Transkript

1 Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt

2 Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer fr udbredelsen af g praksis fr anerkendelse af realkmpetencer Baggrund, begrundelse g relevans Anerkendelse af realkmpetencer indebærer, at deltagere skal have vurderet deres realkmpetencer, dvs. samlede viden, færdigheder g kmpetencer med det frmelle uddannelsessystem sm målestk, g bestemmelserne herfr blev vedtaget i Lv 556 af 6. juni Det betyder, at alle udbydere af vksen- g efteruddannelse har pligt til at tilbyde individer en vurdering af deres realkmpetencer i frhld til målene fr et eller flere fag/mduler, der indgår i uddannelserne g disses adgangskrav. Denne undersøgelse vil følge implementeringen af lvgivningen, det vil sige udbredelsen af anerkendelse af realkmpetencer g samtidig sætte fkus på de vanskeligheder g barrierer, sm dette arbejde giver fr uddannelsesinstitutinerne g ansøgerne, der ønsker anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsen arbejder ud fra antagelser m, at der i dkumentatins- g vurderingsprcessen kan ske en transfer/transfrmatin af viden færdigheder g kmpetencer fra ikke frmelle g ufrmelle læringssammenhænge til det frmelle uddannelsessystem, men at det kræver særlige metder g frudsætninger hs de frmelle uddannelsesinstitutiners medarbejdere samt mtivatin hs deltagerne i realkmpetencevurderingen. Undersøgelsen er fase 2 i undersøgelse 3 i NCK pgave 2.5: Frskningsbaserede undersøgelser g analyser af VEU. Undersøgelse 3 har til hensigt at beskrivelse g analysere udbredelse g barrierer fr anvendelse af anerkendelse af realkmpetencer. Frsknings- g analyseplanen fra nvember 2008 angiver, at der i fase 2 vil blive sat fkus på: 1. Begrebsafklaring, definitiner g terirammer: Hvilke tilgange har de udvalgte institutiner i frhld til anerkendelse af realkmpetencer. Det analyseres med udgangspunkt i lærings- g vurderingsfrståelser. 2. Knsekvenser af anerkendelse af realkmpetence fr uddannelsesniveau g kvalitet. Det fremgår entydigt af lvgivningen, at uddannelsesniveau g kvalitet ikke må frringes i g med RKV anvendes. 2

3 3. Den enkeltes udbytte af anerkendelse af realkmpetencer. Det fremgår af bemærkninger til lvfrslaget, at det frventes, at anerkendelse af realkmpetencer har en mtiverende betydning fr uddannelse g læring, sker dette g hvrdan? 4. Kmpetenceudvikling i frskellige sektrer g på tværs af disse. Skabes der et øget samspil mellem læring i de frskellige sektrer - altså læring i uddannelse, i arbejdslivet g i den tredje sektr på baggrund af RKV? Hvilke barrierer kan identificeres i frbindelse med RKV. Denne undersøgelse betragter vi primært sm en beskrivelse g analyse af implementeringen af den nye lv m realkmpetencer (lv 556 af ). Derfr har vi valgt at tage udgangspunkt i uddannelsesinstitutinernes arbejde med anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsesresultaterne vil blive sammenhldt med nrdiske (NVL) g eurpæiske (EU g OECD) frskningsresultater. Frmål Undersøgelsen skal bidrage til NCK s frmål, dvs. at styrke VEU g vksenvejledning i Danmark gennem indsamling g frmidling af anvendelsesrienteret viden med fkus på den ffentlige indsats g tilbud af kmpetenceudvikling til ffentlige g private virksmheder. Den frskningsbaserede undersøgelses frmål er at prducere g frmidle ny viden m arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer sm et led i VEU g vksenvejledning i Danmark. Mål g undersøgelsesspørgsmål Den samlede undersøgelse 3 har tre fkuser: Den skal prducere viden m, hvr udbredt det er at anvende anerkendelse af realkmpetencer, g hvr frankret arbejdet med realkmpetencer er i uddannelsesinstitutinerne. Denne viden er primært fremkmmet i den kvantitative frundersøgelse g sammenhldes her med fase 2 s kvalitative undersøgelsesresultater. Den skal prcedere viden m den gældende praksis fr anerkendelse af realkmpetencer g kvaliteten i denne praksis. Den skal endvidere prducere viden m barrierer fr udbredelsen g frankringen samt barrierer i den gældende praksis. Det har ledt s frem til flg. undersøgelsesspørgsmål: Hvad befrdrer, g hvad frhindrer, at der sker udbredelse g udvikles en praksis fr anerkendelse af realkmpetencer? Og vi har frmuleret flg. delspørgsmål: 3

4 Udbredelse, målgruppe g mtivatin: - I hvilke sammenhænge g hvilke målgrupper (individer, arbejdsmarkedsaktører g virksmheder) gøres brug af realkmpetencevurderinger, g hvilken mening tillægger de det? Skaber anerkendelse af realkmpetencer mtivatin fr videreuddannelse hs den enkelte? Institutinel frankring: - Hvrdan er arbejdet rganisatrisk frankret? - Hvilke tilskyndelser er der fr, g hvilken status er der i arbejdet med realkmpetencevurderinger fr ledere, lærere g vejledere i uddannelsesinstitutiner? Infrmatin g relatinsskabelse: - Hvrdan infrmeres, markedsføres, kmmunikeres g skabes relatiner til ptentielle målgrupper fr anerkendelse af realkmpetencer? - Hvrdan samarbejdes g kbles til virksmheders arbejde med kmpetenceudvikling af medarbejderne? - Hvrdan skabes samarbejdsrelatiner til andre uddannelsesinstitutiner? Kvalitet i praksis: - Hvilken praksis er der etableret fr arbejdet med realkmpetencevurderinger? - Hvilke tilgange g frståelser ligger der til grund fr arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? Hvrdan vælges metder g prces? Hvrdan arbejdes der med kriterier? - Hvrdan sikres kvaliteten i den gældende praksis fr realkmpetencevurderinger i g på tværs af institutinerne? Hvrdan skabes der fælles sagsgange? Hvrdan udvikles medarbejdernes kmpetencer til arbejdet? - Hvilke knsekvenser får anerkendelse af realkmpetencer fr kvaliteten af den efterfølgende uddannelse? Barrierer: - Hvilke barrierer fr udbredelse kan identificeres i arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder giver arbejdet med realkmpetencevurderinger i uddannelsesinstitutinerne? - Hvilke barrierer er der fr samspil mellem virksmheder g uddannelsesinstitutiner m anerkendelse realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder har ansøgere i en realkmpetencevurderingsprces? Målgruppe fr undersøgelsen Vigtige målgrupper, sm kan have gavn af undersøgelsen, er: - Embedsmænd i Undervisningsministeriet, der har realkmpetencevurdering sm sagsmråde - Aktører i udvikling af uddannelsessystemet hs arbejdsmarkedets parter 4

5 - Ledere g udviklingsmedarbejdere på uddannelsesinstitutiner med ansvar fr realkmpetencevurdering - Vidensmiljøer, der understøtter udvikling af uddannelsessystemet Metder g undersøgelsesdesign Metder Undersøgelsen har fkus på feltet anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsen gennemføres sm casestudier med brug af kvalitative undersøgelsesmetder sm: Dkumentstudier Observatiner Interviews (individuelle, gruppe g i fkusgrupper) Der er valgt kvalitative metder til denne del af undersøgelses3, da undersøgelses genstandsfelt anerkendelse af realkmpetencer er et kmplekst fænmen, der kræver frtlkning g frståelse. Det er et fænmen med meningsfulde relatiner, interaktin g kmmunikatin, g hvr mdsætninger, frskellige interesser g frståelser er på spil. Interviews vil udgøre hvedparten af undersøgelsesarbejdet. Interviews ser vi sm samtaler mellem en eller flere persner, der udveksler synspunkter m temaer, sm alle parter er ptaget af. Interviewene vil blive frberedt med udarbejdelse af en spørgeguides. Undersøgelsesdesign Undersøgelsesdesign vil blive beskrevet ud fra tre aspekter: 1) Udvælgelsesplan 2) Iscenesættelsesplan 3) Iagttagelsesplan Ad1) Udvælgelsesplan Undersøgelsen vil blive gennemført sm casestudier med udgangspunkt i t vksenvejledningsnetværk 1, hvr uddannelsesinstitutinerne har erfaringer med anerkendelse af realkmpetencer. Vejledningsnetværkene bruges sm indgang, da det giver adgang til rganisatiner, der er invlveret i realkmpetencevurdering. Vejledningsnetværkenes mål er blandt andet at gennemføre realkmpetencevurdering. I netværkene deltager flere uddannelsesinstitutiner, der tilsammen typisk dækker næsten hele spektret af efter- g videreuddannelse: AMU, GVU, AVU, AGU g VVU. Desuden har vejledningsnetværkene etableret relatiner til arbejdsmarkedsaktører g virksmheder, så det vil være muligt at undersøge prcesser på tværs af uddannelsesinstitutiner, arbejdsmarkedsaktører g virksmheder. Kriterier fr valget af vejledningsnetværk har været: - Erfaring med RKV inden fr alle mråder. - Repræsentatin af alle VEU uddannelser g erhvervsskletyper. - Tilgængelig/få adgang bl.a. derfr ikke med i andre undersøgelser. 1 Oversigt ver de 22 vksenvejledningsnetværk i Danmark kan findes på flg. hjemmeside: 5

6 - Frskellige reginer der repræsenterer frskelle i beflknings g erhvervsgrundlag De t vksenvejledningsnetværk vil være: - Netværk Aalbrg - Kmpetence Netværket (Nrdsjælland) Ad 2) Iscenesættelsesplan: Vi har valgt at fretage indledende studier af dkumenter g materialer fra hjemmesider, vejledninger mv. fra netværk g institutiner via netværksansvarlige persner. Dkumenter vil blive læst, analyseret g tlket ud fra den tilblivelsesprces g den kntekst, de er skabt i samt den sammenhæng, de bliver læst ind i. Dkumenterne vil være med til at tematisere de spørgeguides, der udfærdiges til de efterfølgende interviews. De indledende studier vil blive fulgt p af semistrukturerede interviews med udvalgte centrale aktører (knsulenter, vejledere, lærere g deltagere). Til interviewene vil blive udarbejdet spørgeguides, der har fkus på de teamtikker, der er frmuleret i frskningsspørgsmålene, g de spørgsmål de indledende dkumentstudier har rejst. De semistrukturere interviews vil eventuelt blive suppleret med bservatin af enkelte realkmpetencevurderinger. På baggrund af bservatinerne vil der blive skrevet ntater. De individuelle interviews vil blive fulgt p af 2 fkusgruppeinterview, - 1 fr hvert vksenvejledningsnetværk med 8-10 repræsentanter fr aktører g interessenter fra uddannelsesinstitutiner (ledere, vejledere g lærere), virksmheder g faglige rganisatiner. Til fkusinterviewene vil der blive udarbejdet en spørgeguide, sm vil fkusere på temaer, sm ønskes uddybet g drøftet i en gruppe af flere aktører g interessenter på baggrund af de individuelle interviews g gruppeinterviewene. Fkusgruppeinterviewene skal gså medvirke til, at den frembragte viden fra de indledende undersøgelser bliver relateret til institutinernes fremtidige arbejde med anerkendelse af realkmpetencer. Ad 3) Observatinsplan Vi har valgt at lydptage vres interviews g vil transskribere de individuelle interviews. Fkusgruppeinterviewene vil vi gså lydptage men vil samtidig tage referater til brug i den videre tlkning g analyse. Observatinerne vil blive beskrevet i ntatfrm. 6

7 Vi inddrager endvidere dkumenter, materialer, vejledninger g rapprter m RKV fra de enkelte institutiner. Analyse g teritilgang: Analysen af empirien vil tage afsæt i terier m: - Frmel, ufrmel g ikke-frmel læring - Anerkendelse g mtivatin - Vurdering af læring - Kvalitet - Vejledning - Ledelse g styring - Implementering Analysen vil blive delt i fire hvedmråder jf. frskningsspørgsmålene: - Udbredelse, målgruppe g mtivatin - Kvalitet i praksis - Infrmatin g relatinsskabelse - Institutinel frankring Frmidling Rapprt Præsentatin på NCK seminar Artikel i diverse fagblade Deltagelse på seminarer i de t vksenvejledningsnetværk g institutiner sm deltager i undersøgelsen 7

8 Bilag 2 Spørgeguide til den kvalitative undersøgelse NCK Prjekt undersøgelse 3 Indledning med præsentatin af frmål, brug af plysninger, annymisering, respns fra dem, fkusgruppeinterview. Frtæl krt m jer selv, jeres rlle g funktin på sklen i frhld til arbejdet med realkmpetencer A) Udbredelse g mtivatin (deltagersynsvinkel frmidlet gennem institutinen): - Ansøgerne kan henvende sig sm enkeltpersner, via deres arbejdsplads, fra en arbejdsmarkedsaktør (fagfrening, jbcenter) eller andet. Hvrdan er frdelingen mellem henvendelsesfrmerne? Giv ngle eksempler på individer, der har haft en psitiv brug af IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilke frmål/mtivatin/mening (what is in it, fr them?) Giv ngle eksempler på arbejdsmarkedsaktører, der psitivt har brugt IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilket frmål/mtivatin/ mening Giv ngle eksempler på virksmheder, der psitivt har brugt IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilket frmål/mtivatin/mening - Kan I give eksempler på, at deltagere har fået en negativ plevelse ud af IKV frløbet? - Hvrdan kan I iagttage mtivatin hs deltagerne fra starten? - Hvrdan kan I iagttage, at mtivatinen pstår undervejs? - Hvrdan kan I iagttage, at mtivatinen er med til skabe eller understøtte den enkeltes udvikling g derved skaber sammenhæng til det videre udviklings- /uddannelsesfrløb? B) Institutinel frankring (institutinssynsvinkel): - Beskriv hvrdan I har rganiseret IKV en på jeres institutin. Hvem er invlveret? Hvrdan er rller g pgaver frdelt? Hvrdan er sagsgang g prcedurer? Er sagsgang g prcedurer beskrevet? - Hvilken betydning har RKV/IKV/GVU i institutinens visin g strategi? 8

9 Hvilke retningslinjer har I fået/givet mkring jeres IKV/RKV arbejde fra ledelsen/sm ledelse? Om mål eller værdier Øknmi ske ressurcer Ledelsesmæssig bevågenhed Hvrdan bidraget RKV til sklens ydelser g drift? - Hvilke hldninger er der til RKV/IKV i jeres institutin - g hvilke histrier frtælles der m RKV? blandt lærerne? blandt vejledere? Blandt lederne/chefer? I administratinen? C) Infrmatin g relatinsskabelse (institutinssynsvinkel): - Hvrdan infrmeres m RKV/IKV/GVU på jeres institutin til frskellige målgrupper? Skriftlige materialer? Mundtlig infrmatin? IT/hjemmeside? Andet? - Hvilke begreber bruger I, når I skal infrmere m realkmpetencer? - Hvilke infrmatiner gives i de frskellige faser af IKV-RKV-prcessen (før, under, efter)? - Hvrdan kmmunikeres g skabes relatiner til ptentielle målgrupper m mulighederne fr anerkendelse realkmpetencer? Individer (ledige/ medarbejdere, unge/ ældre, tvang/lyst)? Virksmheder (afvikling/udvikling)? Jbcentre (medarbejdere/ledige)? A-kasser(medarbejdere/ ledige)? - Hvrdan samarbejder I med andre uddannelsesinstitutiner (inden fr VVN) m infrmatin/ kmmunikatin/uddannelsesplanlægning fr RKV deltagere? vejledning g salg af RKV inden fr VVN? IKV/RKV med henvisning til andre institutiner? Henviser til andre institutiner i de efterfølgende uddannelsesfrløb? D) Kvalitet i praksis: - Prøv at beskriv, hvrdan et typisk RKV/ IKV frløb fregår på jeres institutin hvad sker der fr deltageren? hvad sker der hs vejleder g lærer? Hvilken varighed har frløbet? Hvad bringer deltagerne med eller sender på frhånd? Hvilke metder bruges til dkumentatin af deltagerens realkmpetencer? Hvrdan bruges denne dkumentatin i vurderingen? Hvrdan er samspillet mellem vejleder, faglærer g deltager i vurderingen? 9

10 Hvrdan verleveres resultater til deltagerne? - Kan I sige nget m, hvrledes RKV/IKV adskiller sig fra en rdinær eksamenssituatin? (RKV sm den kntekstløse prces uden traditin g fælles knsensus m rammen) - Hvilke tilgange g frståelser ligger der til grund fr jeres arbejdet med RKV? Tilgange til den samlede prces? (skal der ske læring eller kntrl eller en blanding?) Valg af metder? (skal de kunne skabe refleksin eller kun dkumentatin?) Oplever I, at der er frskel på at vurdere kmpetencer, sm er tilegnet uden fr skleverdenen g kvalifikatiner, sm er lært andre steder i uddannelsessystemet? Skelner I mellem merit g RKV? Prces, bliver den individuelt tilrettelagt, eller arbejder I med en standard prces? Fælles hldning g tilgang til RKV (arbejder I med en fælles frståelse g tilgang til IKV/RKV?) - Hvad er jeres hldning til Min kmpetencemappe? - Hvrdan sætter I rd på jeres kriterier/det I kigger efter, når I vurderer, g har I delt de kriterier med andre i prcessen? andre på institutinens uddannelse? andre inden fr fagmrådet? - Hvrdan sikrer I, at vurderingerne er indiskutabelt/entydigt, g at der kan være tillid til jeres vurderinger hs deltagerne? hs kllegerne? hs aftagerne uden fr sklen (markedet, branchen, systemet, samfundet)? - Hvrdan dkumenterer I jeres vurderinger i til følge af, at I får klager? - Hvrdan pbevarer I deltagerens dkumentatinsmateriale? - Hvrdan evaluerer g følger I p på jeres IKV praksis? - Hvrdan er I blevet klædt på til pgaven med RKV/IKV? Er der beskrevet en kvalitetssikringsmdel? - Hvilke knsekvenser ser I i brugen af anerkendelse af realkmpetencer fr det efterfølgende uddannelsesfrløb Studiemæssigt fr deltagerne? Mtivatinsmæssigt fr deltagerne? 10

11 Pædaggisk didaktisk fr læringsfrløbet? Niveaumæssigt fr uddannelsen? Kvaliteten i uddannelsen? Andet? Barrierer: - Hvilke barrierer fr udbredelse kan I identificere sm de primære fr arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? Øknmiske? - Hvilke er de største vanskeligheder i arbejdet med realkmpetencevurderinger fr uddannelsesinstitutinerne? Lærerne? Vejlederne? Ledere? - Hvilke er de største udfrdringer fr uddannelsessystemet i brugen af anerkendelse af realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder/udfrdringer har ansøgere/brugere/deltagere i en realkmpetencevurderingsprces? Tak fr jeres deltagelse. 11

12 Bilag 3 Interviewversigt Institutinstype Uddannelsesmråde interviewpersner 1. interview Handelsskle GVU g (AMU) 2 vejledere 2. interview Scial g sundheds skle GVU g AMU 2 vejledere g krdinatrer 3. interview Scial g sundhedsskle GVU g AMU 1 leder 4. interview AMU Center AMU g GVU/ merituddannelse 1 knsulent 1 faglærer 5.interview AMU Center AMU/ merituddannelse 1 studievejleder 6. interview AMU afdeling g erhvervs akademi AMU (VVU) 1 knsulent 1 faglærer 7. interview Teknisk skle GVU 1 knsulent 1 leder g krdinatr 8. interview VUC AVU g AGU 1 studievejleder 1 faglærer 9. interview VUC AVU g AGU 1 leder 10. interview Prfessinshøjskle VVU g diplm 1 leder/krdinatr 1 knsulent/fagpersn 11. interview Fagfrening - 1 uddannelsesknsulent 1. fkusgruppeinterview Tværinstitutinelt Handelsskle Teknisk skle VUC Erhvervsakademi AMU afdeling Scial g sundhedsskle 3 vejledere 3 ledere 1 faglærer 2. fkusgruppeinterview På tværs af uddannelsesinstitutin g brugere g interessenter Virksmhed Fagfrening Jbcenter Uddannelsesinstitutin 1 virksmhedsleder 1 medarbejder/ TR 1 jbcenterknsulent 2 knsulenter uddannelsesinstitutin 1 uddannelsesinstitutins leder 12

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøgningsskema til Frsøg med helhedsrienterede indsatser fr udsatte familier Ansøger Kmmune Silkebrg Kmmune Prjektansvarlig enhed Jbcenter Silkebrg, Drewsensvej 60, 8600 Silkebrg Navn g titel på prjektansvarlig

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Kompetencemodel - Kliniske diætister

Kompetencemodel - Kliniske diætister Kmpetencemdel - Kliniske diætister Arbejdsgruppe: Klinisk diætist Pernille Juul Carlsen, Medicinsk Afd. M, Svendbrg Klinisk diætist Marianne Bach, Hudafdeling I g Allergicentret, Odense Styregruppe: Oversygeplejerske

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere