Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt"

Transkript

1 Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt

2 Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer fr udbredelsen af g praksis fr anerkendelse af realkmpetencer Baggrund, begrundelse g relevans Anerkendelse af realkmpetencer indebærer, at deltagere skal have vurderet deres realkmpetencer, dvs. samlede viden, færdigheder g kmpetencer med det frmelle uddannelsessystem sm målestk, g bestemmelserne herfr blev vedtaget i Lv 556 af 6. juni Det betyder, at alle udbydere af vksen- g efteruddannelse har pligt til at tilbyde individer en vurdering af deres realkmpetencer i frhld til målene fr et eller flere fag/mduler, der indgår i uddannelserne g disses adgangskrav. Denne undersøgelse vil følge implementeringen af lvgivningen, det vil sige udbredelsen af anerkendelse af realkmpetencer g samtidig sætte fkus på de vanskeligheder g barrierer, sm dette arbejde giver fr uddannelsesinstitutinerne g ansøgerne, der ønsker anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsen arbejder ud fra antagelser m, at der i dkumentatins- g vurderingsprcessen kan ske en transfer/transfrmatin af viden færdigheder g kmpetencer fra ikke frmelle g ufrmelle læringssammenhænge til det frmelle uddannelsessystem, men at det kræver særlige metder g frudsætninger hs de frmelle uddannelsesinstitutiners medarbejdere samt mtivatin hs deltagerne i realkmpetencevurderingen. Undersøgelsen er fase 2 i undersøgelse 3 i NCK pgave 2.5: Frskningsbaserede undersøgelser g analyser af VEU. Undersøgelse 3 har til hensigt at beskrivelse g analysere udbredelse g barrierer fr anvendelse af anerkendelse af realkmpetencer. Frsknings- g analyseplanen fra nvember 2008 angiver, at der i fase 2 vil blive sat fkus på: 1. Begrebsafklaring, definitiner g terirammer: Hvilke tilgange har de udvalgte institutiner i frhld til anerkendelse af realkmpetencer. Det analyseres med udgangspunkt i lærings- g vurderingsfrståelser. 2. Knsekvenser af anerkendelse af realkmpetence fr uddannelsesniveau g kvalitet. Det fremgår entydigt af lvgivningen, at uddannelsesniveau g kvalitet ikke må frringes i g med RKV anvendes. 2

3 3. Den enkeltes udbytte af anerkendelse af realkmpetencer. Det fremgår af bemærkninger til lvfrslaget, at det frventes, at anerkendelse af realkmpetencer har en mtiverende betydning fr uddannelse g læring, sker dette g hvrdan? 4. Kmpetenceudvikling i frskellige sektrer g på tværs af disse. Skabes der et øget samspil mellem læring i de frskellige sektrer - altså læring i uddannelse, i arbejdslivet g i den tredje sektr på baggrund af RKV? Hvilke barrierer kan identificeres i frbindelse med RKV. Denne undersøgelse betragter vi primært sm en beskrivelse g analyse af implementeringen af den nye lv m realkmpetencer (lv 556 af ). Derfr har vi valgt at tage udgangspunkt i uddannelsesinstitutinernes arbejde med anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsesresultaterne vil blive sammenhldt med nrdiske (NVL) g eurpæiske (EU g OECD) frskningsresultater. Frmål Undersøgelsen skal bidrage til NCK s frmål, dvs. at styrke VEU g vksenvejledning i Danmark gennem indsamling g frmidling af anvendelsesrienteret viden med fkus på den ffentlige indsats g tilbud af kmpetenceudvikling til ffentlige g private virksmheder. Den frskningsbaserede undersøgelses frmål er at prducere g frmidle ny viden m arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer sm et led i VEU g vksenvejledning i Danmark. Mål g undersøgelsesspørgsmål Den samlede undersøgelse 3 har tre fkuser: Den skal prducere viden m, hvr udbredt det er at anvende anerkendelse af realkmpetencer, g hvr frankret arbejdet med realkmpetencer er i uddannelsesinstitutinerne. Denne viden er primært fremkmmet i den kvantitative frundersøgelse g sammenhldes her med fase 2 s kvalitative undersøgelsesresultater. Den skal prcedere viden m den gældende praksis fr anerkendelse af realkmpetencer g kvaliteten i denne praksis. Den skal endvidere prducere viden m barrierer fr udbredelsen g frankringen samt barrierer i den gældende praksis. Det har ledt s frem til flg. undersøgelsesspørgsmål: Hvad befrdrer, g hvad frhindrer, at der sker udbredelse g udvikles en praksis fr anerkendelse af realkmpetencer? Og vi har frmuleret flg. delspørgsmål: 3

4 Udbredelse, målgruppe g mtivatin: - I hvilke sammenhænge g hvilke målgrupper (individer, arbejdsmarkedsaktører g virksmheder) gøres brug af realkmpetencevurderinger, g hvilken mening tillægger de det? Skaber anerkendelse af realkmpetencer mtivatin fr videreuddannelse hs den enkelte? Institutinel frankring: - Hvrdan er arbejdet rganisatrisk frankret? - Hvilke tilskyndelser er der fr, g hvilken status er der i arbejdet med realkmpetencevurderinger fr ledere, lærere g vejledere i uddannelsesinstitutiner? Infrmatin g relatinsskabelse: - Hvrdan infrmeres, markedsføres, kmmunikeres g skabes relatiner til ptentielle målgrupper fr anerkendelse af realkmpetencer? - Hvrdan samarbejdes g kbles til virksmheders arbejde med kmpetenceudvikling af medarbejderne? - Hvrdan skabes samarbejdsrelatiner til andre uddannelsesinstitutiner? Kvalitet i praksis: - Hvilken praksis er der etableret fr arbejdet med realkmpetencevurderinger? - Hvilke tilgange g frståelser ligger der til grund fr arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? Hvrdan vælges metder g prces? Hvrdan arbejdes der med kriterier? - Hvrdan sikres kvaliteten i den gældende praksis fr realkmpetencevurderinger i g på tværs af institutinerne? Hvrdan skabes der fælles sagsgange? Hvrdan udvikles medarbejdernes kmpetencer til arbejdet? - Hvilke knsekvenser får anerkendelse af realkmpetencer fr kvaliteten af den efterfølgende uddannelse? Barrierer: - Hvilke barrierer fr udbredelse kan identificeres i arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder giver arbejdet med realkmpetencevurderinger i uddannelsesinstitutinerne? - Hvilke barrierer er der fr samspil mellem virksmheder g uddannelsesinstitutiner m anerkendelse realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder har ansøgere i en realkmpetencevurderingsprces? Målgruppe fr undersøgelsen Vigtige målgrupper, sm kan have gavn af undersøgelsen, er: - Embedsmænd i Undervisningsministeriet, der har realkmpetencevurdering sm sagsmråde - Aktører i udvikling af uddannelsessystemet hs arbejdsmarkedets parter 4

5 - Ledere g udviklingsmedarbejdere på uddannelsesinstitutiner med ansvar fr realkmpetencevurdering - Vidensmiljøer, der understøtter udvikling af uddannelsessystemet Metder g undersøgelsesdesign Metder Undersøgelsen har fkus på feltet anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsen gennemføres sm casestudier med brug af kvalitative undersøgelsesmetder sm: Dkumentstudier Observatiner Interviews (individuelle, gruppe g i fkusgrupper) Der er valgt kvalitative metder til denne del af undersøgelses3, da undersøgelses genstandsfelt anerkendelse af realkmpetencer er et kmplekst fænmen, der kræver frtlkning g frståelse. Det er et fænmen med meningsfulde relatiner, interaktin g kmmunikatin, g hvr mdsætninger, frskellige interesser g frståelser er på spil. Interviews vil udgøre hvedparten af undersøgelsesarbejdet. Interviews ser vi sm samtaler mellem en eller flere persner, der udveksler synspunkter m temaer, sm alle parter er ptaget af. Interviewene vil blive frberedt med udarbejdelse af en spørgeguides. Undersøgelsesdesign Undersøgelsesdesign vil blive beskrevet ud fra tre aspekter: 1) Udvælgelsesplan 2) Iscenesættelsesplan 3) Iagttagelsesplan Ad1) Udvælgelsesplan Undersøgelsen vil blive gennemført sm casestudier med udgangspunkt i t vksenvejledningsnetværk 1, hvr uddannelsesinstitutinerne har erfaringer med anerkendelse af realkmpetencer. Vejledningsnetværkene bruges sm indgang, da det giver adgang til rganisatiner, der er invlveret i realkmpetencevurdering. Vejledningsnetværkenes mål er blandt andet at gennemføre realkmpetencevurdering. I netværkene deltager flere uddannelsesinstitutiner, der tilsammen typisk dækker næsten hele spektret af efter- g videreuddannelse: AMU, GVU, AVU, AGU g VVU. Desuden har vejledningsnetværkene etableret relatiner til arbejdsmarkedsaktører g virksmheder, så det vil være muligt at undersøge prcesser på tværs af uddannelsesinstitutiner, arbejdsmarkedsaktører g virksmheder. Kriterier fr valget af vejledningsnetværk har været: - Erfaring med RKV inden fr alle mråder. - Repræsentatin af alle VEU uddannelser g erhvervsskletyper. - Tilgængelig/få adgang bl.a. derfr ikke med i andre undersøgelser. 1 Oversigt ver de 22 vksenvejledningsnetværk i Danmark kan findes på flg. hjemmeside: 5

6 - Frskellige reginer der repræsenterer frskelle i beflknings g erhvervsgrundlag De t vksenvejledningsnetværk vil være: - Netværk Aalbrg - Kmpetence Netværket (Nrdsjælland) Ad 2) Iscenesættelsesplan: Vi har valgt at fretage indledende studier af dkumenter g materialer fra hjemmesider, vejledninger mv. fra netværk g institutiner via netværksansvarlige persner. Dkumenter vil blive læst, analyseret g tlket ud fra den tilblivelsesprces g den kntekst, de er skabt i samt den sammenhæng, de bliver læst ind i. Dkumenterne vil være med til at tematisere de spørgeguides, der udfærdiges til de efterfølgende interviews. De indledende studier vil blive fulgt p af semistrukturerede interviews med udvalgte centrale aktører (knsulenter, vejledere, lærere g deltagere). Til interviewene vil blive udarbejdet spørgeguides, der har fkus på de teamtikker, der er frmuleret i frskningsspørgsmålene, g de spørgsmål de indledende dkumentstudier har rejst. De semistrukturere interviews vil eventuelt blive suppleret med bservatin af enkelte realkmpetencevurderinger. På baggrund af bservatinerne vil der blive skrevet ntater. De individuelle interviews vil blive fulgt p af 2 fkusgruppeinterview, - 1 fr hvert vksenvejledningsnetværk med 8-10 repræsentanter fr aktører g interessenter fra uddannelsesinstitutiner (ledere, vejledere g lærere), virksmheder g faglige rganisatiner. Til fkusinterviewene vil der blive udarbejdet en spørgeguide, sm vil fkusere på temaer, sm ønskes uddybet g drøftet i en gruppe af flere aktører g interessenter på baggrund af de individuelle interviews g gruppeinterviewene. Fkusgruppeinterviewene skal gså medvirke til, at den frembragte viden fra de indledende undersøgelser bliver relateret til institutinernes fremtidige arbejde med anerkendelse af realkmpetencer. Ad 3) Observatinsplan Vi har valgt at lydptage vres interviews g vil transskribere de individuelle interviews. Fkusgruppeinterviewene vil vi gså lydptage men vil samtidig tage referater til brug i den videre tlkning g analyse. Observatinerne vil blive beskrevet i ntatfrm. 6

7 Vi inddrager endvidere dkumenter, materialer, vejledninger g rapprter m RKV fra de enkelte institutiner. Analyse g teritilgang: Analysen af empirien vil tage afsæt i terier m: - Frmel, ufrmel g ikke-frmel læring - Anerkendelse g mtivatin - Vurdering af læring - Kvalitet - Vejledning - Ledelse g styring - Implementering Analysen vil blive delt i fire hvedmråder jf. frskningsspørgsmålene: - Udbredelse, målgruppe g mtivatin - Kvalitet i praksis - Infrmatin g relatinsskabelse - Institutinel frankring Frmidling Rapprt Præsentatin på NCK seminar Artikel i diverse fagblade Deltagelse på seminarer i de t vksenvejledningsnetværk g institutiner sm deltager i undersøgelsen 7

8 Bilag 2 Spørgeguide til den kvalitative undersøgelse NCK Prjekt undersøgelse 3 Indledning med præsentatin af frmål, brug af plysninger, annymisering, respns fra dem, fkusgruppeinterview. Frtæl krt m jer selv, jeres rlle g funktin på sklen i frhld til arbejdet med realkmpetencer A) Udbredelse g mtivatin (deltagersynsvinkel frmidlet gennem institutinen): - Ansøgerne kan henvende sig sm enkeltpersner, via deres arbejdsplads, fra en arbejdsmarkedsaktør (fagfrening, jbcenter) eller andet. Hvrdan er frdelingen mellem henvendelsesfrmerne? Giv ngle eksempler på individer, der har haft en psitiv brug af IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilke frmål/mtivatin/mening (what is in it, fr them?) Giv ngle eksempler på arbejdsmarkedsaktører, der psitivt har brugt IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilket frmål/mtivatin/ mening Giv ngle eksempler på virksmheder, der psitivt har brugt IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilket frmål/mtivatin/mening - Kan I give eksempler på, at deltagere har fået en negativ plevelse ud af IKV frløbet? - Hvrdan kan I iagttage mtivatin hs deltagerne fra starten? - Hvrdan kan I iagttage, at mtivatinen pstår undervejs? - Hvrdan kan I iagttage, at mtivatinen er med til skabe eller understøtte den enkeltes udvikling g derved skaber sammenhæng til det videre udviklings- /uddannelsesfrløb? B) Institutinel frankring (institutinssynsvinkel): - Beskriv hvrdan I har rganiseret IKV en på jeres institutin. Hvem er invlveret? Hvrdan er rller g pgaver frdelt? Hvrdan er sagsgang g prcedurer? Er sagsgang g prcedurer beskrevet? - Hvilken betydning har RKV/IKV/GVU i institutinens visin g strategi? 8

9 Hvilke retningslinjer har I fået/givet mkring jeres IKV/RKV arbejde fra ledelsen/sm ledelse? Om mål eller værdier Øknmi ske ressurcer Ledelsesmæssig bevågenhed Hvrdan bidraget RKV til sklens ydelser g drift? - Hvilke hldninger er der til RKV/IKV i jeres institutin - g hvilke histrier frtælles der m RKV? blandt lærerne? blandt vejledere? Blandt lederne/chefer? I administratinen? C) Infrmatin g relatinsskabelse (institutinssynsvinkel): - Hvrdan infrmeres m RKV/IKV/GVU på jeres institutin til frskellige målgrupper? Skriftlige materialer? Mundtlig infrmatin? IT/hjemmeside? Andet? - Hvilke begreber bruger I, når I skal infrmere m realkmpetencer? - Hvilke infrmatiner gives i de frskellige faser af IKV-RKV-prcessen (før, under, efter)? - Hvrdan kmmunikeres g skabes relatiner til ptentielle målgrupper m mulighederne fr anerkendelse realkmpetencer? Individer (ledige/ medarbejdere, unge/ ældre, tvang/lyst)? Virksmheder (afvikling/udvikling)? Jbcentre (medarbejdere/ledige)? A-kasser(medarbejdere/ ledige)? - Hvrdan samarbejder I med andre uddannelsesinstitutiner (inden fr VVN) m infrmatin/ kmmunikatin/uddannelsesplanlægning fr RKV deltagere? vejledning g salg af RKV inden fr VVN? IKV/RKV med henvisning til andre institutiner? Henviser til andre institutiner i de efterfølgende uddannelsesfrløb? D) Kvalitet i praksis: - Prøv at beskriv, hvrdan et typisk RKV/ IKV frløb fregår på jeres institutin hvad sker der fr deltageren? hvad sker der hs vejleder g lærer? Hvilken varighed har frløbet? Hvad bringer deltagerne med eller sender på frhånd? Hvilke metder bruges til dkumentatin af deltagerens realkmpetencer? Hvrdan bruges denne dkumentatin i vurderingen? Hvrdan er samspillet mellem vejleder, faglærer g deltager i vurderingen? 9

10 Hvrdan verleveres resultater til deltagerne? - Kan I sige nget m, hvrledes RKV/IKV adskiller sig fra en rdinær eksamenssituatin? (RKV sm den kntekstløse prces uden traditin g fælles knsensus m rammen) - Hvilke tilgange g frståelser ligger der til grund fr jeres arbejdet med RKV? Tilgange til den samlede prces? (skal der ske læring eller kntrl eller en blanding?) Valg af metder? (skal de kunne skabe refleksin eller kun dkumentatin?) Oplever I, at der er frskel på at vurdere kmpetencer, sm er tilegnet uden fr skleverdenen g kvalifikatiner, sm er lært andre steder i uddannelsessystemet? Skelner I mellem merit g RKV? Prces, bliver den individuelt tilrettelagt, eller arbejder I med en standard prces? Fælles hldning g tilgang til RKV (arbejder I med en fælles frståelse g tilgang til IKV/RKV?) - Hvad er jeres hldning til Min kmpetencemappe? - Hvrdan sætter I rd på jeres kriterier/det I kigger efter, når I vurderer, g har I delt de kriterier med andre i prcessen? andre på institutinens uddannelse? andre inden fr fagmrådet? - Hvrdan sikrer I, at vurderingerne er indiskutabelt/entydigt, g at der kan være tillid til jeres vurderinger hs deltagerne? hs kllegerne? hs aftagerne uden fr sklen (markedet, branchen, systemet, samfundet)? - Hvrdan dkumenterer I jeres vurderinger i til følge af, at I får klager? - Hvrdan pbevarer I deltagerens dkumentatinsmateriale? - Hvrdan evaluerer g følger I p på jeres IKV praksis? - Hvrdan er I blevet klædt på til pgaven med RKV/IKV? Er der beskrevet en kvalitetssikringsmdel? - Hvilke knsekvenser ser I i brugen af anerkendelse af realkmpetencer fr det efterfølgende uddannelsesfrløb Studiemæssigt fr deltagerne? Mtivatinsmæssigt fr deltagerne? 10

11 Pædaggisk didaktisk fr læringsfrløbet? Niveaumæssigt fr uddannelsen? Kvaliteten i uddannelsen? Andet? Barrierer: - Hvilke barrierer fr udbredelse kan I identificere sm de primære fr arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? Øknmiske? - Hvilke er de største vanskeligheder i arbejdet med realkmpetencevurderinger fr uddannelsesinstitutinerne? Lærerne? Vejlederne? Ledere? - Hvilke er de største udfrdringer fr uddannelsessystemet i brugen af anerkendelse af realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder/udfrdringer har ansøgere/brugere/deltagere i en realkmpetencevurderingsprces? Tak fr jeres deltagelse. 11

12 Bilag 3 Interviewversigt Institutinstype Uddannelsesmråde interviewpersner 1. interview Handelsskle GVU g (AMU) 2 vejledere 2. interview Scial g sundheds skle GVU g AMU 2 vejledere g krdinatrer 3. interview Scial g sundhedsskle GVU g AMU 1 leder 4. interview AMU Center AMU g GVU/ merituddannelse 1 knsulent 1 faglærer 5.interview AMU Center AMU/ merituddannelse 1 studievejleder 6. interview AMU afdeling g erhvervs akademi AMU (VVU) 1 knsulent 1 faglærer 7. interview Teknisk skle GVU 1 knsulent 1 leder g krdinatr 8. interview VUC AVU g AGU 1 studievejleder 1 faglærer 9. interview VUC AVU g AGU 1 leder 10. interview Prfessinshøjskle VVU g diplm 1 leder/krdinatr 1 knsulent/fagpersn 11. interview Fagfrening - 1 uddannelsesknsulent 1. fkusgruppeinterview Tværinstitutinelt Handelsskle Teknisk skle VUC Erhvervsakademi AMU afdeling Scial g sundhedsskle 3 vejledere 3 ledere 1 faglærer 2. fkusgruppeinterview På tværs af uddannelsesinstitutin g brugere g interessenter Virksmhed Fagfrening Jbcenter Uddannelsesinstitutin 1 virksmhedsleder 1 medarbejder/ TR 1 jbcenterknsulent 2 knsulenter uddannelsesinstitutin 1 uddannelsesinstitutins leder 12

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46898 Pleje af patienter på intensiv- g pvågningsafd. Inspiratinsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl, Århus Scial- g Sundhedsskle 1. Uddannelsens sammenhæng til jbmråde

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere