Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt"

Transkript

1 Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt

2 Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer fr udbredelsen af g praksis fr anerkendelse af realkmpetencer Baggrund, begrundelse g relevans Anerkendelse af realkmpetencer indebærer, at deltagere skal have vurderet deres realkmpetencer, dvs. samlede viden, færdigheder g kmpetencer med det frmelle uddannelsessystem sm målestk, g bestemmelserne herfr blev vedtaget i Lv 556 af 6. juni Det betyder, at alle udbydere af vksen- g efteruddannelse har pligt til at tilbyde individer en vurdering af deres realkmpetencer i frhld til målene fr et eller flere fag/mduler, der indgår i uddannelserne g disses adgangskrav. Denne undersøgelse vil følge implementeringen af lvgivningen, det vil sige udbredelsen af anerkendelse af realkmpetencer g samtidig sætte fkus på de vanskeligheder g barrierer, sm dette arbejde giver fr uddannelsesinstitutinerne g ansøgerne, der ønsker anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsen arbejder ud fra antagelser m, at der i dkumentatins- g vurderingsprcessen kan ske en transfer/transfrmatin af viden færdigheder g kmpetencer fra ikke frmelle g ufrmelle læringssammenhænge til det frmelle uddannelsessystem, men at det kræver særlige metder g frudsætninger hs de frmelle uddannelsesinstitutiners medarbejdere samt mtivatin hs deltagerne i realkmpetencevurderingen. Undersøgelsen er fase 2 i undersøgelse 3 i NCK pgave 2.5: Frskningsbaserede undersøgelser g analyser af VEU. Undersøgelse 3 har til hensigt at beskrivelse g analysere udbredelse g barrierer fr anvendelse af anerkendelse af realkmpetencer. Frsknings- g analyseplanen fra nvember 2008 angiver, at der i fase 2 vil blive sat fkus på: 1. Begrebsafklaring, definitiner g terirammer: Hvilke tilgange har de udvalgte institutiner i frhld til anerkendelse af realkmpetencer. Det analyseres med udgangspunkt i lærings- g vurderingsfrståelser. 2. Knsekvenser af anerkendelse af realkmpetence fr uddannelsesniveau g kvalitet. Det fremgår entydigt af lvgivningen, at uddannelsesniveau g kvalitet ikke må frringes i g med RKV anvendes. 2

3 3. Den enkeltes udbytte af anerkendelse af realkmpetencer. Det fremgår af bemærkninger til lvfrslaget, at det frventes, at anerkendelse af realkmpetencer har en mtiverende betydning fr uddannelse g læring, sker dette g hvrdan? 4. Kmpetenceudvikling i frskellige sektrer g på tværs af disse. Skabes der et øget samspil mellem læring i de frskellige sektrer - altså læring i uddannelse, i arbejdslivet g i den tredje sektr på baggrund af RKV? Hvilke barrierer kan identificeres i frbindelse med RKV. Denne undersøgelse betragter vi primært sm en beskrivelse g analyse af implementeringen af den nye lv m realkmpetencer (lv 556 af ). Derfr har vi valgt at tage udgangspunkt i uddannelsesinstitutinernes arbejde med anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsesresultaterne vil blive sammenhldt med nrdiske (NVL) g eurpæiske (EU g OECD) frskningsresultater. Frmål Undersøgelsen skal bidrage til NCK s frmål, dvs. at styrke VEU g vksenvejledning i Danmark gennem indsamling g frmidling af anvendelsesrienteret viden med fkus på den ffentlige indsats g tilbud af kmpetenceudvikling til ffentlige g private virksmheder. Den frskningsbaserede undersøgelses frmål er at prducere g frmidle ny viden m arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer sm et led i VEU g vksenvejledning i Danmark. Mål g undersøgelsesspørgsmål Den samlede undersøgelse 3 har tre fkuser: Den skal prducere viden m, hvr udbredt det er at anvende anerkendelse af realkmpetencer, g hvr frankret arbejdet med realkmpetencer er i uddannelsesinstitutinerne. Denne viden er primært fremkmmet i den kvantitative frundersøgelse g sammenhldes her med fase 2 s kvalitative undersøgelsesresultater. Den skal prcedere viden m den gældende praksis fr anerkendelse af realkmpetencer g kvaliteten i denne praksis. Den skal endvidere prducere viden m barrierer fr udbredelsen g frankringen samt barrierer i den gældende praksis. Det har ledt s frem til flg. undersøgelsesspørgsmål: Hvad befrdrer, g hvad frhindrer, at der sker udbredelse g udvikles en praksis fr anerkendelse af realkmpetencer? Og vi har frmuleret flg. delspørgsmål: 3

4 Udbredelse, målgruppe g mtivatin: - I hvilke sammenhænge g hvilke målgrupper (individer, arbejdsmarkedsaktører g virksmheder) gøres brug af realkmpetencevurderinger, g hvilken mening tillægger de det? Skaber anerkendelse af realkmpetencer mtivatin fr videreuddannelse hs den enkelte? Institutinel frankring: - Hvrdan er arbejdet rganisatrisk frankret? - Hvilke tilskyndelser er der fr, g hvilken status er der i arbejdet med realkmpetencevurderinger fr ledere, lærere g vejledere i uddannelsesinstitutiner? Infrmatin g relatinsskabelse: - Hvrdan infrmeres, markedsføres, kmmunikeres g skabes relatiner til ptentielle målgrupper fr anerkendelse af realkmpetencer? - Hvrdan samarbejdes g kbles til virksmheders arbejde med kmpetenceudvikling af medarbejderne? - Hvrdan skabes samarbejdsrelatiner til andre uddannelsesinstitutiner? Kvalitet i praksis: - Hvilken praksis er der etableret fr arbejdet med realkmpetencevurderinger? - Hvilke tilgange g frståelser ligger der til grund fr arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? Hvrdan vælges metder g prces? Hvrdan arbejdes der med kriterier? - Hvrdan sikres kvaliteten i den gældende praksis fr realkmpetencevurderinger i g på tværs af institutinerne? Hvrdan skabes der fælles sagsgange? Hvrdan udvikles medarbejdernes kmpetencer til arbejdet? - Hvilke knsekvenser får anerkendelse af realkmpetencer fr kvaliteten af den efterfølgende uddannelse? Barrierer: - Hvilke barrierer fr udbredelse kan identificeres i arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder giver arbejdet med realkmpetencevurderinger i uddannelsesinstitutinerne? - Hvilke barrierer er der fr samspil mellem virksmheder g uddannelsesinstitutiner m anerkendelse realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder har ansøgere i en realkmpetencevurderingsprces? Målgruppe fr undersøgelsen Vigtige målgrupper, sm kan have gavn af undersøgelsen, er: - Embedsmænd i Undervisningsministeriet, der har realkmpetencevurdering sm sagsmråde - Aktører i udvikling af uddannelsessystemet hs arbejdsmarkedets parter 4

5 - Ledere g udviklingsmedarbejdere på uddannelsesinstitutiner med ansvar fr realkmpetencevurdering - Vidensmiljøer, der understøtter udvikling af uddannelsessystemet Metder g undersøgelsesdesign Metder Undersøgelsen har fkus på feltet anerkendelse af realkmpetencer. Undersøgelsen gennemføres sm casestudier med brug af kvalitative undersøgelsesmetder sm: Dkumentstudier Observatiner Interviews (individuelle, gruppe g i fkusgrupper) Der er valgt kvalitative metder til denne del af undersøgelses3, da undersøgelses genstandsfelt anerkendelse af realkmpetencer er et kmplekst fænmen, der kræver frtlkning g frståelse. Det er et fænmen med meningsfulde relatiner, interaktin g kmmunikatin, g hvr mdsætninger, frskellige interesser g frståelser er på spil. Interviews vil udgøre hvedparten af undersøgelsesarbejdet. Interviews ser vi sm samtaler mellem en eller flere persner, der udveksler synspunkter m temaer, sm alle parter er ptaget af. Interviewene vil blive frberedt med udarbejdelse af en spørgeguides. Undersøgelsesdesign Undersøgelsesdesign vil blive beskrevet ud fra tre aspekter: 1) Udvælgelsesplan 2) Iscenesættelsesplan 3) Iagttagelsesplan Ad1) Udvælgelsesplan Undersøgelsen vil blive gennemført sm casestudier med udgangspunkt i t vksenvejledningsnetværk 1, hvr uddannelsesinstitutinerne har erfaringer med anerkendelse af realkmpetencer. Vejledningsnetværkene bruges sm indgang, da det giver adgang til rganisatiner, der er invlveret i realkmpetencevurdering. Vejledningsnetværkenes mål er blandt andet at gennemføre realkmpetencevurdering. I netværkene deltager flere uddannelsesinstitutiner, der tilsammen typisk dækker næsten hele spektret af efter- g videreuddannelse: AMU, GVU, AVU, AGU g VVU. Desuden har vejledningsnetværkene etableret relatiner til arbejdsmarkedsaktører g virksmheder, så det vil være muligt at undersøge prcesser på tværs af uddannelsesinstitutiner, arbejdsmarkedsaktører g virksmheder. Kriterier fr valget af vejledningsnetværk har været: - Erfaring med RKV inden fr alle mråder. - Repræsentatin af alle VEU uddannelser g erhvervsskletyper. - Tilgængelig/få adgang bl.a. derfr ikke med i andre undersøgelser. 1 Oversigt ver de 22 vksenvejledningsnetværk i Danmark kan findes på flg. hjemmeside: 5

6 - Frskellige reginer der repræsenterer frskelle i beflknings g erhvervsgrundlag De t vksenvejledningsnetværk vil være: - Netværk Aalbrg - Kmpetence Netværket (Nrdsjælland) Ad 2) Iscenesættelsesplan: Vi har valgt at fretage indledende studier af dkumenter g materialer fra hjemmesider, vejledninger mv. fra netværk g institutiner via netværksansvarlige persner. Dkumenter vil blive læst, analyseret g tlket ud fra den tilblivelsesprces g den kntekst, de er skabt i samt den sammenhæng, de bliver læst ind i. Dkumenterne vil være med til at tematisere de spørgeguides, der udfærdiges til de efterfølgende interviews. De indledende studier vil blive fulgt p af semistrukturerede interviews med udvalgte centrale aktører (knsulenter, vejledere, lærere g deltagere). Til interviewene vil blive udarbejdet spørgeguides, der har fkus på de teamtikker, der er frmuleret i frskningsspørgsmålene, g de spørgsmål de indledende dkumentstudier har rejst. De semistrukturere interviews vil eventuelt blive suppleret med bservatin af enkelte realkmpetencevurderinger. På baggrund af bservatinerne vil der blive skrevet ntater. De individuelle interviews vil blive fulgt p af 2 fkusgruppeinterview, - 1 fr hvert vksenvejledningsnetværk med 8-10 repræsentanter fr aktører g interessenter fra uddannelsesinstitutiner (ledere, vejledere g lærere), virksmheder g faglige rganisatiner. Til fkusinterviewene vil der blive udarbejdet en spørgeguide, sm vil fkusere på temaer, sm ønskes uddybet g drøftet i en gruppe af flere aktører g interessenter på baggrund af de individuelle interviews g gruppeinterviewene. Fkusgruppeinterviewene skal gså medvirke til, at den frembragte viden fra de indledende undersøgelser bliver relateret til institutinernes fremtidige arbejde med anerkendelse af realkmpetencer. Ad 3) Observatinsplan Vi har valgt at lydptage vres interviews g vil transskribere de individuelle interviews. Fkusgruppeinterviewene vil vi gså lydptage men vil samtidig tage referater til brug i den videre tlkning g analyse. Observatinerne vil blive beskrevet i ntatfrm. 6

7 Vi inddrager endvidere dkumenter, materialer, vejledninger g rapprter m RKV fra de enkelte institutiner. Analyse g teritilgang: Analysen af empirien vil tage afsæt i terier m: - Frmel, ufrmel g ikke-frmel læring - Anerkendelse g mtivatin - Vurdering af læring - Kvalitet - Vejledning - Ledelse g styring - Implementering Analysen vil blive delt i fire hvedmråder jf. frskningsspørgsmålene: - Udbredelse, målgruppe g mtivatin - Kvalitet i praksis - Infrmatin g relatinsskabelse - Institutinel frankring Frmidling Rapprt Præsentatin på NCK seminar Artikel i diverse fagblade Deltagelse på seminarer i de t vksenvejledningsnetværk g institutiner sm deltager i undersøgelsen 7

8 Bilag 2 Spørgeguide til den kvalitative undersøgelse NCK Prjekt undersøgelse 3 Indledning med præsentatin af frmål, brug af plysninger, annymisering, respns fra dem, fkusgruppeinterview. Frtæl krt m jer selv, jeres rlle g funktin på sklen i frhld til arbejdet med realkmpetencer A) Udbredelse g mtivatin (deltagersynsvinkel frmidlet gennem institutinen): - Ansøgerne kan henvende sig sm enkeltpersner, via deres arbejdsplads, fra en arbejdsmarkedsaktør (fagfrening, jbcenter) eller andet. Hvrdan er frdelingen mellem henvendelsesfrmerne? Giv ngle eksempler på individer, der har haft en psitiv brug af IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilke frmål/mtivatin/mening (what is in it, fr them?) Giv ngle eksempler på arbejdsmarkedsaktører, der psitivt har brugt IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilket frmål/mtivatin/ mening Giv ngle eksempler på virksmheder, der psitivt har brugt IKV Hvilken baggrund/anledning Hvilket frmål/mtivatin/mening - Kan I give eksempler på, at deltagere har fået en negativ plevelse ud af IKV frløbet? - Hvrdan kan I iagttage mtivatin hs deltagerne fra starten? - Hvrdan kan I iagttage, at mtivatinen pstår undervejs? - Hvrdan kan I iagttage, at mtivatinen er med til skabe eller understøtte den enkeltes udvikling g derved skaber sammenhæng til det videre udviklings- /uddannelsesfrløb? B) Institutinel frankring (institutinssynsvinkel): - Beskriv hvrdan I har rganiseret IKV en på jeres institutin. Hvem er invlveret? Hvrdan er rller g pgaver frdelt? Hvrdan er sagsgang g prcedurer? Er sagsgang g prcedurer beskrevet? - Hvilken betydning har RKV/IKV/GVU i institutinens visin g strategi? 8

9 Hvilke retningslinjer har I fået/givet mkring jeres IKV/RKV arbejde fra ledelsen/sm ledelse? Om mål eller værdier Øknmi ske ressurcer Ledelsesmæssig bevågenhed Hvrdan bidraget RKV til sklens ydelser g drift? - Hvilke hldninger er der til RKV/IKV i jeres institutin - g hvilke histrier frtælles der m RKV? blandt lærerne? blandt vejledere? Blandt lederne/chefer? I administratinen? C) Infrmatin g relatinsskabelse (institutinssynsvinkel): - Hvrdan infrmeres m RKV/IKV/GVU på jeres institutin til frskellige målgrupper? Skriftlige materialer? Mundtlig infrmatin? IT/hjemmeside? Andet? - Hvilke begreber bruger I, når I skal infrmere m realkmpetencer? - Hvilke infrmatiner gives i de frskellige faser af IKV-RKV-prcessen (før, under, efter)? - Hvrdan kmmunikeres g skabes relatiner til ptentielle målgrupper m mulighederne fr anerkendelse realkmpetencer? Individer (ledige/ medarbejdere, unge/ ældre, tvang/lyst)? Virksmheder (afvikling/udvikling)? Jbcentre (medarbejdere/ledige)? A-kasser(medarbejdere/ ledige)? - Hvrdan samarbejder I med andre uddannelsesinstitutiner (inden fr VVN) m infrmatin/ kmmunikatin/uddannelsesplanlægning fr RKV deltagere? vejledning g salg af RKV inden fr VVN? IKV/RKV med henvisning til andre institutiner? Henviser til andre institutiner i de efterfølgende uddannelsesfrløb? D) Kvalitet i praksis: - Prøv at beskriv, hvrdan et typisk RKV/ IKV frløb fregår på jeres institutin hvad sker der fr deltageren? hvad sker der hs vejleder g lærer? Hvilken varighed har frløbet? Hvad bringer deltagerne med eller sender på frhånd? Hvilke metder bruges til dkumentatin af deltagerens realkmpetencer? Hvrdan bruges denne dkumentatin i vurderingen? Hvrdan er samspillet mellem vejleder, faglærer g deltager i vurderingen? 9

10 Hvrdan verleveres resultater til deltagerne? - Kan I sige nget m, hvrledes RKV/IKV adskiller sig fra en rdinær eksamenssituatin? (RKV sm den kntekstløse prces uden traditin g fælles knsensus m rammen) - Hvilke tilgange g frståelser ligger der til grund fr jeres arbejdet med RKV? Tilgange til den samlede prces? (skal der ske læring eller kntrl eller en blanding?) Valg af metder? (skal de kunne skabe refleksin eller kun dkumentatin?) Oplever I, at der er frskel på at vurdere kmpetencer, sm er tilegnet uden fr skleverdenen g kvalifikatiner, sm er lært andre steder i uddannelsessystemet? Skelner I mellem merit g RKV? Prces, bliver den individuelt tilrettelagt, eller arbejder I med en standard prces? Fælles hldning g tilgang til RKV (arbejder I med en fælles frståelse g tilgang til IKV/RKV?) - Hvad er jeres hldning til Min kmpetencemappe? - Hvrdan sætter I rd på jeres kriterier/det I kigger efter, når I vurderer, g har I delt de kriterier med andre i prcessen? andre på institutinens uddannelse? andre inden fr fagmrådet? - Hvrdan sikrer I, at vurderingerne er indiskutabelt/entydigt, g at der kan være tillid til jeres vurderinger hs deltagerne? hs kllegerne? hs aftagerne uden fr sklen (markedet, branchen, systemet, samfundet)? - Hvrdan dkumenterer I jeres vurderinger i til følge af, at I får klager? - Hvrdan pbevarer I deltagerens dkumentatinsmateriale? - Hvrdan evaluerer g følger I p på jeres IKV praksis? - Hvrdan er I blevet klædt på til pgaven med RKV/IKV? Er der beskrevet en kvalitetssikringsmdel? - Hvilke knsekvenser ser I i brugen af anerkendelse af realkmpetencer fr det efterfølgende uddannelsesfrløb Studiemæssigt fr deltagerne? Mtivatinsmæssigt fr deltagerne? 10

11 Pædaggisk didaktisk fr læringsfrløbet? Niveaumæssigt fr uddannelsen? Kvaliteten i uddannelsen? Andet? Barrierer: - Hvilke barrierer fr udbredelse kan I identificere sm de primære fr arbejdet med anerkendelse af realkmpetencer? Øknmiske? - Hvilke er de største vanskeligheder i arbejdet med realkmpetencevurderinger fr uddannelsesinstitutinerne? Lærerne? Vejlederne? Ledere? - Hvilke er de største udfrdringer fr uddannelsessystemet i brugen af anerkendelse af realkmpetencer? - Hvilke vanskeligheder/udfrdringer har ansøgere/brugere/deltagere i en realkmpetencevurderingsprces? Tak fr jeres deltagelse. 11

12 Bilag 3 Interviewversigt Institutinstype Uddannelsesmråde interviewpersner 1. interview Handelsskle GVU g (AMU) 2 vejledere 2. interview Scial g sundheds skle GVU g AMU 2 vejledere g krdinatrer 3. interview Scial g sundhedsskle GVU g AMU 1 leder 4. interview AMU Center AMU g GVU/ merituddannelse 1 knsulent 1 faglærer 5.interview AMU Center AMU/ merituddannelse 1 studievejleder 6. interview AMU afdeling g erhvervs akademi AMU (VVU) 1 knsulent 1 faglærer 7. interview Teknisk skle GVU 1 knsulent 1 leder g krdinatr 8. interview VUC AVU g AGU 1 studievejleder 1 faglærer 9. interview VUC AVU g AGU 1 leder 10. interview Prfessinshøjskle VVU g diplm 1 leder/krdinatr 1 knsulent/fagpersn 11. interview Fagfrening - 1 uddannelsesknsulent 1. fkusgruppeinterview Tværinstitutinelt Handelsskle Teknisk skle VUC Erhvervsakademi AMU afdeling Scial g sundhedsskle 3 vejledere 3 ledere 1 faglærer 2. fkusgruppeinterview På tværs af uddannelsesinstitutin g brugere g interessenter Virksmhed Fagfrening Jbcenter Uddannelsesinstitutin 1 virksmhedsleder 1 medarbejder/ TR 1 jbcenterknsulent 2 knsulenter uddannelsesinstitutin 1 uddannelsesinstitutins leder 12

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Dokumentations- og evalueringsrapport.

Dokumentations- og evalueringsrapport. Dkumentatins- g evalueringsrapprt. Af resultaterne fra GMP kursus 2012. Kursustilbud: Uddannelse i kvalitetssikring efter GMP Gd Manufacturing Practice i medicinalbranchen. Afhldt i periden fra d. 16.

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Målstyringsaftale: Integration

Målstyringsaftale: Integration Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling i antallet af ydelsesmdtagere følges via løbende rapprt. Status på udvikling i antallet af rdinære jbs via halvårlige pgørelser. Udvikling i antallet

Læs mere