Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved"

Transkript

1 Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved

2 Godkendt dato Godkendt af Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af Mette Daugaard Petersen Arealbehov og eldriftsservitut Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Arealbehov og eldriftsservitut Indhold Side 1 Indledning 5 2 Ikke-teknisk resumé Elektrificering Hastighedsopgradering 8 3 Lovgrundlag 9 4 Baggrund og metode Baggrundsinformation om projektet Arealforhold Servitutter Øvrige forhold 13 5 Arealerhvervelse Permanent ekspropriation (Driftsfasen) Elektrificering af banen Hastighedsopgradering Midlertidig ekspropriation (Anlægsfasen) Elektrificering af banen Hastighedsopgradering Kompensation 21 6 Servitutter El-driftsservitut Elektrificering Hastighedsopgradering Støttemure og støjafskærmning Elektrificering Hastighedsopgradering Ledninger Elektrificering Hastighedsopgradering Erstatning 27 7 Øvrige forhold Fredskov Elektrificering Hastighedsopgradering 30 8 Kumulative effekter 31

4 9 0-Alternativet Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer Bilag 36

5 1 Indledning I finanslovsaftalen for 2013 mellem Regeringen og Enhedslisten blev der afsat midler til elektrificering af strækningen mellem den kommende Køge Nord station og Næstved. Elektrificeringen af strækningen er omfattet af Elektrificeringsloven, der blev vedtaget i juni Projektet er en del af et større elektrificeringsprogram for det danske jernbanenet, som blev igangsat med de politiske aftaler om En grøn transportpolitik fra 29. januar 2009, Bedre Mobilitet fra 26. november 2010 og Elektrificering af jernbanen mv. fra 7. februar 2012, og med beslutningen om Togfonden DK den 14. januar I 2018 vil den ny bane København-Ringsted være bygget og elektrificeret til Køge Nord station. Den tilstødende strækning mellem Køge Nord og Næstved vil dermed få en direkte forbindelse til København med kortere rejsetider. Strækningen vil derfor få en langt mere central trafikal placering og et større passagertal end i dag. Ringsted-Femern banen bliver også elektrificeret med åbning senest i Det er derfor politisk besluttet at elektrificere Køge Nord Næstved strækningen, således at der opnås et sammenhængende elektrificeret jernbanenet. Som et delaspekt undersøger Banedanmark en hastighedsopgradering af strækningen mellem Køge og Næstved til 160 km/t mod de 120 km/t, der køres på strækningen i dag. El-materiel ved 160 km/t giver en optimal trafikal udnyttelse med optimale køretider til følge. Med et materielskift til el-materiel og en opgradering af hastigheden til 160 km/t vil rejsetiden mellem Køge og Næstved kunne reduceres med op til 10 minutter i forhold til i dag. Fagnotatet beskriver påvirkningerne på miljøet ifht. Arealforhold når henholdsvis Elektrificeringen og evt. Hastighedsopgraderingen er gennemført i Dette sammenholdes med 0-alternativet som beskriver situationen i 2018, hvis projektet ikke gennemføres. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet VVM-redegørelse for Elektrificeringen og for Hastighedsopgraderingen. VVM redegørelserne har til formål at skabe et overblik over projekternes konsekvenser for miljøet. Derudover beskrives de afværgeforanstaltninger, der kan iværksættes i forbindelse med de to projekter. Arealbehov og el-driftsservitut 5 Indledning

6 2 Ikke-teknisk resumé 2.1 Elektrificering I forbindelse med elektrificeringen af banestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, bliver sporene sænket ved tre vejoverføringer, mens 11 broer udskiftes for at skabe tilstrækkelig frihøjde over sporene. To eksisterende broer nedlægges permanent. For Køge og Haslev Kommuner er der endvidere undersøgt en række alternative vej- og broløsninger, herunder etablering af en ny jernbanebro til underføring af Orkestervej og tilslutning af denne til Egøjevej øst for banen. Der arbejdes med to forskellige løsninger for Orkestervej øst for banen, henholdsvis en nordlig løsning og en sydlig løsning. Ekspropriation Hvor sporene sænkes, skal der permanent eksproprieres arealer til bredere baneskråninger, pumpestationer og permanente adgangsveje til disse. Kørestrømsmasterne placeres inden for nuværende baneareal, men to steder på strækningen skal der eksproprieres areal til teknikhytter i tilknytning til kørestrømsanlægget. I de tilfælde, hvor broer og tilhørende veje og stier hæves, skal der permanent eksproprieres areal til terrænreguleringer og justerede vejforløb. I forbindelse med anlægsarbejdernes udførelse, er der brug for ekstra arealer til arbejdsveje og arbejdsarealer til skurby, midlertidigt oplag af jord og materialer mv. Arbejdsarealer og -veje vil dels blive placeret på eksisterende vejareal, dels på tilstødende naboarealer som eksproprieres midlertidigt i anlægsperioden. I forbindelse med placeringen af de enkelte arbejdsarealer og veje, er der dels taget udgangspunkt i arealbehovet, dels i de eksisterende naturforhold mv., med henblik på at undgå unødig påvirkning. Efter endt anvendelse vil de midlertidigt eksproprierede arealer blive reetableret og returneret til ejerne. I forbindelse med elektrificeringen skal der permanent eksproprieres 1,36 ha og midlertidigt eksproprieres 4,5 ha fra naboarealer til vej og bane. For Køge og Faxe kommuner er der undersøgt en række alternative vej- og broløsninger. Gennemføres alternativerne vil det medføre, at der skal permanent eksproprieres yderligere 1,6 ha og midlertidigt eksproprieres yderligere 1,9 ha fra naboarealer til vej og bane. Der skal ikke eksproprieres bygninger i forbindelse med projektet. Servitutter I forbindelse med elektrificering af banestrækningen Køge Nord Næstved, vil naboejendommene blive pålagt en servitut om el-drift, og dermed Arealbehov og el-driftsservitut 6 Ikke-teknisk resumé

7 begrænsninger i ejerenes råderet over deres ejendom. El-driftsservitutten pålægges af sikkerhedsmæssige grunde, og fastsætter restriktioner med hensyn til højde og nærhed af bevoksning, bygninger og lignende i forhold til køreledningsanlægget. El-driftsservitutten pålægges de dele af naboejendommene, der ligger nærmere end 19 m fra spormidte, og der pålægges begrænsninger i råderetten i forhold til tre minimumsafstande på henholdsvis 10 m, 14 m og 19 m fra spormidte. De tre minimumsafstande er en graduering af el-driftsservitutten væk fra banen og definerer hvilke elementer der ikke må være inden for den givne minimumsafstand. F.eks. må der ikke etableres nye bygninger nærmere end 10 m fra spormidte, mens der helt ud til 14 m fra banen ikke må forefindes drikkevandsboringer, og ud til 19 m ikke må være høje elektriske hegn. Det samlede naboareal der forventes pålagt el-driftsservitut (ud til 19 m fra spormidte) udgør i alt 80 ha. Heraf udgøres de 6 ha af eksisterende vejmatrikler. 79 bygninger/skure ligger inden for 10 m zonen, og det skal i en senere fase af projektet afklares, om der skal pålægges restriktioner i anvendelsen af disse. Inden for 14 m zonen er der identificeret en vandindvindingsbrønd, som må forventes sløjfet i forbindelse med elektrificeringen. Der vil ikke blive opsat støjskærme i forbindelse med projektet, og derfor pålægges ingen ejendomme servitutter i den forbindelse. I forbindelse med etablering af nye broer samt hævning og forlægning af de tilhørende veje, skal der etableres støttemure ved en række lokaliteter, blandt andet med henblik på at undgå ekspropriation af bygninger. Nogle støttemure vil have behov for sikring med jordankre eller fundamenter på naboarealer. I den forbindelse, vil det som regel være nødvendigt at sikre anlæggene med en servitut, der i et vist omfang forbyder udgravning og byggeri nær støttemurerne samt tinglyse færdselsret ind til støttemurene. Omkring 15 matrikler, som ikke er vej eller banematrikler, forventes at blive berørt. I det omfang banens ledningsanlæg i forbindelse med elektrificeringen skal krydse ind over en naboejendom, skal ledningerne sikres med en ledningsservitut, der fastsætter et beskyttelsesbælte omkring ledningerne. Inden for beskyttelsesbæltet, vil der være begrænsninger i retten til byggeri, udgravning og beplantning. Selve udformningen af køreledningsanlægget og tilhørende tekniske installationer er endnu ikke fastlagt, og der forligger derfor ikke oplysninger om, hvor og i hvilket omfang det bliver nødvendigt at pålægge servitutter i forbindelse med krydsende ledninger. Fredskov I forbindelse med elektrificeringen skal der fældes fredskov, dels på Banedanmarks arealer dels på naboarealer. En del af fredskoven nedlægges permanent som følge af el-driftsservitutten, mens en del nedlægges permanent for at gøre plads til forlagte veje. Dertil kommer en Arealbehov og el-driftsservitut 7 Ikke-teknisk resumé

8 del fredskov, som kun nedlægges midlertidigt i forbindelse med anlæg af arbejdsveje og arbejdspladser. Der forventes således nedlagt i alt 6 ha fredskov permanent og under 0,1 ha fredskov midlertidigt. Gennemføres de undersøgte alternativer, skal der sammenlignet med grundløsningerne yderligere inddrages under 0,3 ha fredskov permanet og yderligere 0,23 ha midlertidigt. Den ekstra fredskov nedlægges primært i forbindelse med etablering af ny jernbanebro til underføring af Orkestervej. Som kompensation for rydning af fredskov skal der tilplantes et dobbelt så stort areal, som det berørte, med ny skov. De arealer, hvor fredskoven har været midlertidigt eksproprieret, genplantes. De genplantede arealer indgår ikke i kompensationsarealet. 2.2 Hastighedsopgradering Gennemføres en hastighedsopgradering af banen fra 120 km/t til 160 km/t, vil det kun medføre mindre ændringer i forhold til arealerhvervelse og pålæg af servitutter i forhold til elektrificeringen. Banedanmark er ved at færdiggøre en vibrationsmodel, som skal anvendes ved fremtidige jernbaneprojekter. Beregningsmodellen vil blive anvendt i forbindelse med projekteringsfasen for at fastlægge antal vibrationsbelastede boliger samt som grundlag for vurdering af mulige afværgeforanstaltninger. Arealbehov og el-driftsservitut 8 Ikke-teknisk resumé

9 3 Lovgrundlag Lov om elektrificering af jernbanen /2/ er elektrificeringsprojektets anlægslov, og det er i denne lov, der findes hjemmel til at gennemføre ekspropriation og pålæg af servitutter i forbindelse med elektrificering af banestrækningen. Lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder /13/ 1 stk. a vurderes af Banedanmark at indeholde den nødvendige lovhjemmel til at gennemføre de mindre ekspropriationer, der skal ske i forbindelse med hastighedsopgraderingen. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom /3/ giver det offentlige mulighed for at ekspropriere ejendom fra private, hvis det sker til gavn for samfundet. Ved ekspropriation kan der, erhverves ejendomsret til arealer og bygninger midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over faste ejendomme. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom angiver de nærmere bestemmelser for, hvordan ekspropriationer skal foretages. Der skelnes mellem permanente og midlertidige ekspropriationer samt pålæg af servitutter. Erstatning for permanent og midlertidig ekspropriation samt pålæg af servitutter fastsættes af statens ekspropriationskommission. Skovloven /4/ har til formål at bevare og værne landets skove og samtidig forøge skovarealet. Skovloven beskriver fredskovspligtens udstrækning og regulerer anvendelsen af fredskovene. Loven tilstræber ud fra en helhedsbetragtning at fremme opbygningen af robuste skove og sikre skovens produktion, at bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed, og sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses. Naturstyrelsen kan dispensere for en række af skovlovens regler. Bekendtgørelse om erstatningsskov /5/ danner lovgrundlaget for fastsættelse af de vilkår, hvorpå fredskovspligten på et givent areal kan ophæves midlertidigt eller permanent. Naturstyrelsen er myndighed i forbindelse med skovlovssager. Arealbehov og el-driftsservitut 9 Lovgrundlag

10 4 Baggrund og metode Dette fagnotat omfatter en gennemgang af de arealmæssige konsekvenser og behov for pålæg af servitutter, som en elektrificering og evt. hastighedsopgradering af banestrækningen vil medføre. 4.1 Baggrundsinformation om projektet Elektrificering I forbindelse med elektrificering af jernbanen mellem Køge Nord og Næstved skal der opstilles kørestrømsmaster og -ledninger langs hele banestrækningen. Endvidere skal der etableres tekniske installationer til køreledningsanlægget to steder langs strækningen. Elektrificeringen af banestrækningen løber fra lidt sydøst for banens krydsning med Køge Bugt Motorvejen (km 50,0) til indkørslen ved Næstved Station (km 91,7). I forbindelse med elektrificeringen skal en række broer rives ned og genopbygges for at skabe plads nok til kørestrømsanlægget. Dette medfører endvidere, at de tilhørende vejanlæg skal bygges om. Banedanmarks grundløsning ved den enkelte bro er en én-til-én løsning, som er bragt op til nutidig vejstandard. Følgende veje/broer berøres i grundløsningerne: Køge Kommune Egøjevej Hastrupvej Svansbjergvej Søllerupvej Sæddervej Faxe Kommune Tollerødvej Ty Hastrupvej Terslev Skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Næstved Kommune Ravnstrupvej Bomosevej Arealbehov og el-driftsservitut 10 Baggrund og metode

11 Stibroen ved Egøjevej i Køge og broen for Bomosevej i Næstved nedlægges permanent. Under Søndre Viaduktvej og Vordingborg i Køge samt under Landevejen i Holme Olstrup sænkes sporerne for at skabe plads under broerne I Køge Kommune har kommunen lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Egøjevej stibro hæves Egøjevej, vejbro nedlægges Orkestervej føres under banen i en helt ny underføring (jernbanebro) og tilsluttes Egøjevej øst for banen. Hastrupvej, vejbro nedlægges og genopføres som stibro. Der etableres en ny forbindelsesvej fra Hastrupvej til Orkestervej øst for banen. I Faxe Kommune har kommunen ligeledes lagt op til et alternativ, hvor en række elementer er ændret i forhold til grundløsningerne: Ty Hastrupvej vejbro nedlægges. Teestrupvej udvides til 50 km/t og med dobbeltrettet cykelsti Skuderløsevej opgraderes til 50 km/t Terslev Skolevej opgraderes til 60 km/t. Hastighedsopgradering Muligheden for en hastighedsopgradering, undersøges ligeledes i dette fagnotat. Hastighedsopgraderingen til 160 km/t kan gennemføres på strækningen fra syd for Køge i km 54,3 frem til indkørslen til Næstved Station i km 92,20. Hastighedsopgraderingen medfører at sporsænkningerne beskrevet for elektrificeringen udvides en smule og at banedæmningen udvides to steder på strækningen. Bomanlægget ved overkørslerne Stoksbjergvej og Skovvej i Haslev Orned vil blive ombygget. 4.2 Arealforhold Med baggrund i de projekterede løsninger er der udarbejdet arealplaner, som viser behovet for midlertidige og permanente ekspropriationer i forbindelse med henholdsvis elektrificering og hastighedsopgradering. På planerne er der ud over matrikler og bygninger angivet, hvilke ejendomme der skal eksproprieres fra samt den geografiske udstrækning af eldriftsservitutten. Arealbehov og el-driftsservitut 11 Baggrund og metode

12 Permanent ekspropriation omfatter de arealer, der permanent inddrages fra private ejendomme i forbindelse med projektet. De inddragne arealer vil blive overført til baneareal eller vejareal. Arealbehovet til permanent ekspropriation er fastlagt på baggrund af de projekterede løsninger for henholdsvis baneanlæg, bro- og vejanlæg, pumpestationer mv. /1/. Arealbehov i tilknytning til kørestrømsanlægget er fastlagt på baggrund af informationer fra Banedanmarks Elektrificeringsprogram /18/. Ud over permanent ekspropriation kan der være behov for at tinglyse ret til vejadgang af eksisterende veje i privateje. Banedanmark kan indstille til permanent ekspropriation af bygninger i, der pga. selve det fysiske anlæg eller fordi bygningerne i forbindelse med den fremtidige drift udsættes for påvirkninger af en sådan karakter, at det ikke er muligt at afværge dem. Dette kan eksempelvis være vibrationspåvirkning over grænseværdien eller en elektromagnetisk påvirkning der overstiger forsigtighedsprincippets kriterium og som ikke kan afværges. Midlertidig ekspropriation omfatter de arealer, der i forbindelse med anlægsarbejderne i en periode inddrages til f.eks. arbejdsveje, arbejdsarealer og midlertidige adgangsveje, og som efter reetablering returneres til ejerne. Arealbehovet til midlertidige ekspropriationer er fastlagt på baggrund af behovet for arbejdsveje og arbejdsarealer i forbindelse med anlægsarbejderne /6/. På baggrund af de indledende udgaver af arealplanerne er der foretaget en vurdering af de berørte arealer. Forholdene i marken er sammenholdt med forholdene på arealplanerne samt sommer-ortofotos fra 2012 /11/. På denne baggrund er de endelige arealplaner optegnet Hver arealplan omfatter 2 km af banestrækningen for elektrificeringen med grundløsningerne for broerne. I forbindelse med de af kommunen valgte broalternativer og hastighedsopgraderingen er der kun udarbejdet arealplaner for de delstrækninger, hvor de arealmæssige konsekvenser er forskellige fra elektrificeringsprojektet. For elektrificeringsprojektet er der udarbejdet 28 arealplaner herunder seks supplerende arealplaner for de af kommunerne ønskede broalternativer. Derudover er der for hastighedsopgraderingen udarbejdet fire arealplaner. Da arealinddragelse i forbindelse med projektet kun finder sted ved en række specifikke lokaliteter og ikke generelt langs banestrækningen, er der udarbejdet detailudsnit af arealplanerne for henholdsvis elektrificering med grundløsninger for broerne, broalternativer og hastighedsopgradering. Detailudsnittene af arealplanerne er vedlagt som henholdsvis Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3. For arealplaner for hele strækningen henvises til Banedanmarks hjemmeside Arealbehov og el-driftsservitut 12 Baggrund og metode

13 På baggrund af arealplanerne er det midlertidige og permanente arealbehov i forbindelse med projektet opgjort for henholdsvis elektrificeringen med grundløsninger for broerne, de af kommunen ønskede bro- og vejalternativer og hastighedsopgraderingen. De matrikler, der berøres af ekspropriation, er listet op i tabelform, med angivelse af nuværende anvendelse og om der vil ske midlertidig og/eller permanent arealinddragelse.. I den forbindelse er der indhentet ejendomsoplysninger /8/ og nærmere informationer om bygninger via den Offentlige informationsserver OIS /9/. Følgende kortmateriale er anvendt til arealplanerne: Geodatastyrelsen: FOT, Køge Kommune: Matrikelkort, 2013 Faxe Kommune: Matrikelkort, 2013 Næstved Kommune: Matrikelkort, Servitutter I forbindelse med en elektrificering af banen, vil de tilgrænsende arealer blive pålagt restriktioner i form af en el-driftsservitut /7/. På arealplanerne er angivet el-driftsservituttens minimumsafstande på henholdsvis 10 m, 14 m og 19 m (målt fra spormidte). Der er udarbejdet en opgørelse over, hvilke matrikler, der pålægges el-driftsservitut, og det samlede areal er opgjort. Der redegøres endvidere for de nærmere forhold omkring pålæg af el-driftsservitut, herunder kompensationsforhold. Med henblik på at forhindre at støttemure og støjskærme samt ledninger, der krydser ind over naboarealer, beskadiges, kan naboejendomme blive pålagt en servitut, der begrænser gravearbejder mv. omkring anlæggene. Der gøres rede for hvilke matrikler, der pålægges servitut i forhold til ovenstående. 4.4 Øvrige forhold Banedanmark kan i henhold til el-driftsservitutten pålægge en naboejendom at fjerne bevoksning nærmere end 10 m fra spormidten herunder fredskov. Fredskovsarealer er markeret på arealplanerne, og fredskovsarealet inden for 10 m grænsen er opgjort. Herudover opgøres omfanget af fredskov, der inddrages i forbindelse med de fysiske anlæg, og som ligger uden for el-driftsservituttens 10 m grænse. Omfanget af fredskov der berøres, opgøres for henholdsvis midlertidig og permanent nedlæggelse, og i forhold til om arealet ejes af Banedanmark eller anden grundejer, herunder både private og andre offentlige grundejere ud over Banedanmark. De naturmæssige og visuelle konsekvenser af Arealbehov og el-driftsservitut 13 Baggrund og metode

14 fredskovsfældningen er beskrevet i fagnotat om natur og overfladevand /16/ samt fagnotat om landskab og arkitektur /12/. En del af den fredskov, der fældes langs banen, er sneværnsbælter. Der henvises til fagnotat om landskab og arkitektur for en gennemgang af, hvor sneværnsbælter helt eller delvist fældes, samt hvor der kunne være behov for at plante nye eller udvide de eksisterende /12/. Der gøres rede for erstatningsforholdene i forbindelse med nedlæggelse af fredskov samt sneværnsbælter, både de økonomiske og de arealmæssige. Elektromagnetisk påvirkning fra kørestrømsanlægget er behandlet i fagnotat om elektromagnetisk påvirkning /10/. Arealbehov og el-driftsservitut 14 Baggrund og metode

15 5 Arealerhvervelse Som bilag til dette notat, er der vedlagt arealplaner for de områder, hvor der permanent eller midlertidigt eksproprieres arealer. Planlagte støttemure er endvidere vist på planerne. Bilag 1: Arealplaner for elektrificeringsprojektet Bilag 2: Arealplaner for de undersøgte vej- og broalternativer Bilag 3: Arealplaner for hastighedsopgraderingen I forbindelse med vej- og broalternativerne og for hastighedsopgraderingen er der kun udarbejdet arealplaner for de lokaliteter, hvor de arealmæssige konsekvenser er forskellige fra elektrificeringen med broer i grundløsning. 5.1 Permanent ekspropriation (Driftsfasen) Elektrificering af banen Grundløsning Flere eksisterende vej- og stioverførsler på strækningen er ikke forberedt for elektrificering, som kræver en vis frihøjde mellem skinner og bro. Hvor frihøjden ikke er tilstrækkelig i forhold til etablering af køreledningsanlæg, skal sporene enten sænkes eller broerne skal hæves eller helt ombygges. På strækningen bliver sporerne sænket ved tre vejoverføringer, mens 11 broer udskiftes for at skabe tilstrækkelig frihøjde. To eksisterende broer nedlægges permanent. Hvor sporene sænkes, skal der inddrages areal til bredere baneskråninger, pumpestationer og permanente adgangsveje til disse. I de tilfælde hvor broer og tilhørende veje og stier hæves, skal der inddrages areal til terrænreguleringer og justerede vejforløb. I forbindelse med elektrificering af banestrækningen, opstilles kørestrømsmasterne indenfor banens areal og kræver derfor ikke arealerhvervelse. Ved Slimmingevej og Skuderløse Indelukke (Bråby) skal der eksproprieres areal til tekniske installationer i tilknytning til kørestrømsanlægget samt adgangsveje til disse. Arealplaner for elektrificeringsprojektet er vedlagt i bilag 1. Tabel 1 er en oversigt over omfanget af de permanente arealinddragelser, der skal ske ved skærende veje, som følge af sporsænkning eller broudskiftninger i forbindelse med elektrificeringen. I tabellen er kun medtaget de arealer, der skal eksproprieres fra private ejendomme. Vejareal der overgår til baneareal eller omvendt ikke er derfor ikke med i oversigten. I bilag 4 er vist en oversigt over alle de matrikler, der berøres Arealbehov og el-driftsservitut 15 Arealerhvervelse

16 af ekspropriation i forbindelse med projektet, herunder de vejmatrikler der overgår til baneareal og omvendt. Tabel 1: Elektrificering. Oversigt over permanent og midlertidig arealinddragelse i forbindelse med sporsænkning, udskiftning af borer og tekniske installationer i tilknytning til køreledningsanlægget. I tabellen er ikke medtaget vejareal der overgår til baneareal eller baneareal der overgår til vejareal. Lokalitet Søndre Viaduktvej Egøjevej (Stibro) Egøjevej Hastrupvej Vordingborgvej Svansbjergvej Søllerupvej Banens km Aktivitet Ekspropriation Permanent (m 2 ) Midlertidigt (m 2 ) 54,665 Sporsænkning ,324 Stibroen nedlægges (ny stioverføring etableres ved ny vejbro for Egøjevej) 55,334 Udskiftning af bro ,206 Udskiftning af bro ,400 Sporsænkning ,455 Udskiftning af bro ,521 Udskiftning af bro Sæddervej 62,378 Udskiftning af bro Slimmingevej Areal til transformerstation Tollerødvej 68,498 Udskiftning af bro Ty Hastrupvej 69,797 Udskiftning af bro Terslev skolevej Teestrupvej Skuderløsevej Skuderløse Indelukke Ravnstrupvej Landevejen Bomosevej 72,040 Udskiftning af bro ,849 Udskiftning af bro ,393 Udskiftning af bro Areal til køreledningstekniske installationer (neutralsektion) ,732 Udskiftning af bro ,466 Sporsænkning ,237 Broen nedlægges 0 0 Samlet areal Som det fremgår af Tabel 1 skal der som følge af sporsænkninger, broudskiftninger og placering af tekniske installationer i tilknytning til køreledningsanlægget permanent eksproprieres i alt ca. 1,36 ha fra private grundejere i forbindelse med elektrificeringens grundløsning. Dertil kommer 0,31 ha der overgår fra baneareal til vejareal i forbindelse med udskiftningerne af broerne. I forbindelse med sporsænkningerne overgår ca. 0,5 ha fra vejareal til baneareal. Arealbehov og el-driftsservitut 16 Arealerhvervelse

17 De arealer der eksproprieres, og som ikke er vej eller bane, omfatter primært landbrugsarealer, ejendomme med enfamilieshuse og enkelte erhvervsgrunde. Arealer der inddrages til baneareal vil efter ekspropriation tilhøre Banedanmark, mens arealer, der inddrages til vejareal, vil tilfalde den nuværende ejer af vejen - typisk kommunen. I forbindelse med sporsænkningen ved Søndre Viaduktvej bliver det nødvendigt at placere et regnvandsbassin med pumpestation på et grønt areal op til banen. Placeringen er valgt da der skal være permanent tilkørselsmulighed til pumpestationen. I forbindelse med at Hastupvej hæves, skal den private indkørselsvej fra Hastrupvej til Egemosegård højdereguleres. Den private tilkørselsvej eksproprieres midlertidigt, og tilfalder sin nuværende ejer efter anlægsarbejderne er afsluttet. I anlægsperioden anlægges en midlertidig tilkørsel for brugerne af privatvejen. Udvidelsen af Søllerupvej vil ikke påvirke fodboldbanerne ved Herfølge Boldklub. Langs boldbanerne fældes beplantningen nærmere en 10 m fra jernbanen (spormidte). Ved kunstgræsbanen, vest for jernbanen, etableres der ikke nyt beplantningsbælte ud mod jernbanen, da dette vil kræve at kunstgræsbanen skal flyttes. Ved fodboldbanen øst for jernbanen etableres et smalt beplantningsbælte mellem jernbanen og den optegnede fodboldbane. Derudover opsættes der hegn ud til jernbanen langs de to boldbaner på hver side af banen. Ved Skuderløse Indelukke (Bråby) udlægges et mindre areal med tilhørende adgangsvej til et teknisk anlæg i tilknytning til kørestrømsanlægget. I den forbindelse skal der tinglyses permanent vejadgang på en del af vejen Skuderløse Indelukke (560 m lang grusvej). Arealer der eksproprieres midlertidigt er behandlet i afsnit 5.2. En del af de arealer, der eksproprieres permanet, er fredskov. Der gøres samlet rede for omfanget af påvirket fredskov i afsnit 7.1. Anlæggets udformning medfører, at der ikke skal eksproprieres bygninger i forbindelse med elektrificeringen. Banedanmark er ved at færdiggøre en vibrationsmodel, som skal anvendes ved fremtidige jernbaneprojekter. Beregningsmodellen vil blive anvendt i forbindelse med projekteringsfasen for at fastlægge antal vibrationsbelastede boliger samt som grundlag for vurdering af mulige afværgeforanstaltninger /14/. I forhold til elektromagnetisk påvirkning af naboejendomme og anvendelsesmæssige restriktioner i den forbindelse, henvises til fagnotat om elektromagnetisk påvirkning /10/. Alternativer I forbindelse med udskiftningen af broerne har Banedanmark været i dialog med de berørte kommuner. Man er i den forbindelse blevet enige om at Arealbehov og el-driftsservitut 17 Arealerhvervelse

18 undersøge en række alternative løsninger for broerne i Køge og Faxe Kommuner. For Orkestervej arbejdes der med to løsninger for vejens linieføring øst for banen, henholdsvis en nordlig og en sydlig løsning. I bilag 2 er der vedlagt arealplaner for de undersøgte vej- og broalternativer. Tabel 2 er en oversigt over arealinddragelsen i forbindelse med de undersøgte alternative bro- og vejløsninger. I tabellen er kun medtaget de broanlæg, hvor arealinddragelsen er forskellig fra grundløsningerne. For Orkestervej er det arealinddragelsen i forbindelse med den sydlige løsning der er angivet i tabellen. Arealinddragelsen for den nordlige løsning for Orkstervej svarer til den sydlige løsning, men det inddragne areal er placeret lidt anderledes på de berørte matrikler. I bilag 4 er vist en oversigt over de matrikler, der berøres i forbindelse med de undersøgte alternativer. Tabel 2: Oversigt over permanent og midlertidig arealinddragelse i forbindelse med de undersøgte alternativer i Køge og Faxe kommuner. Lokalitet Banens Aktivitet Ekspropriation km Permanent (m 2 ) Midlertidig (m 2 ) Egøjevej 55,324 Stibro hæves (Stibro) Egøjevej Orkestervej (sydlig løsning) Hastrupvej Ty Hastrupvej Terslev skolevej Teestrupvej Skuderløsevej 55,334 Vejbro nedlægges 55,8 Ny underføring / jernbanebro ,206 Nedlægges og genopføres som stibro. 69,797 Nedlæggelse af broen ,040 Udskiftning af bro + udbygning af vejanlægget til 60 km/t 75,849 Udskiftning af bro + udvidelse af bro 78,393 Udskiftning af bro + udbygning af vejanlægget til 50 km/t I alt Gennemføres alle de undersøgte alternativer, skal der permanent eksproprieres 1,9 ha, sammenlignet med 0,33 ha for grundløsningerne for de tilsvarende broer i Tabel 1. Stigningen skyldes primært inddragelsen af areal til Orkestervej Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, vil der i forbindelse med de tre sporsænkninger ske en begrænset yderligere arealinddragelse. Arealbehov og el-driftsservitut 18 Arealerhvervelse

19 Syd for Søndre Viaduktvej samt ved Gødstrup skal banedæmningen udvides en smule. Ved Søndre Viaduktvej inddrages et meget begrænset ekstra areal, mens udvidelsen ved Gødstrup holdes inden for banens matrikel. I bilag 3 er der vedlagt arealplaner for lokaliteterne, mens Bilag 4 giver en oversigt over berørte matrikler. Der er tale om en meget begrænset ekstra arealinddragelse, som dog vil berøre nogle få ekstra matrikler, sammenlignet med elektrificeringen jf. afsnit Banedanmark er ved at færdiggøre en vibrationsmodel, som skal anvendes ved fremtidige jernbaneprojekter. Beregningsmodellen vil blive anvendt i forbindelse med projekteringsfasen for at fastlægge antal vibrationsbelastede boliger samt som grundlag for vurdering af mulige afværgeforanstaltninger. 5.2 Midlertidig ekspropriation (Anlægsfasen) Elektrificering af banen Grundløsning I forbindelse med nedrivning og opbygning af broer skal der etableres arbejdsarealer og adgangsveje ved de enkelte lokaliteter. Arbejdsarealerne skal huse skurby, arealer til midlertidigt oplag af jord, materialer og maskiner samt arealer til selve byggeaktiviteterne. Arbejdsarealerne vil dels blive placeret på eksisterende vejareal, dels på tilstødende naboarealer, som eksproprieres midlertidigt i anlægsperioden. I forbindelse med placeringen af de enkelte arbejdsarealer, er der dels taget udgangspunkt i arealbehovet, dels i de eksisterende naturforhold mv., med henblik på at undgå unødig påvirkning. I forbindelse med sporsænkningerne ved Søndre Viaduktvej, Vordingborgvej og Landevejen (Holme Olstrup) skal der etableres adgangsveje til sporene samt arbejdspladser på naboarealer. Arealerne eksproprieres midlertidigt. På Køge station og Næstved stationer etableres der endvidere arbejdsarealer til brug for omlastning af materialer til/fra skinnekørende materiel og midlertidigt oplag af materialer. De arealer, der eksproprieres midlertidigt i forbindelse med elektrificeringsprojektet, er angivet på arealplanerne vedlagt i bilag 1. I bilag 4 er der vedlagt en oversigt over de matrikler, hvorfra der midlertidigt eksproprieres areal. I den ovenfor viste Tabel 1 er omfanget af de midlertidige arealinddragelser, der skal ske ved skærende veje, som følge af Arealbehov og el-driftsservitut 19 Arealerhvervelse

20 sporsænkning eller broudskiftninger i forbindelse med elektrificeringen angivet. I opgørelsen er kun medtaget de arealer, der skal midlertidigt eksproprieres fra private ejendomme. I alt forventes ca. 4,5 ha jord i privateje at blive eksproprieret midlertidigt. Hertil kommer de eksisterende vej- og banearealer, der midlertidigt inddrages til arbejdspladser og arbejdsveje i anlægsfasen. Arealer, der eksproprieres midlertidigt, vil, når anlægsarbejdet er endt, så vidt muligt blive reetableret. Er der forhold, der ikke kan reetableres, tages der hånd om dette i forbindelse med udmålingen af den kompensation, grundejer modtager som erstatning i forbindelse med den midlertidige ekspropriation. En del af de arealer, der eksproprieres midlertidigt, er fredskov. Disse arealer tilplantes igen efter anlægsarbejderne er færdige. Der gøres samlet rede for omfanget af påvirket fredskov i afsnit 7.1. Der eksproprieres ikke bygninger midlertidigt i forbindelse med projektet. Alternativer I forbindelse med de undersøgte vej- og broalternativer i Køge og Faxe Kommuner, er der udarbejdet arealplaner, som er vedlagt i bilag 2. Den tidligere viste Tabel 2 er en oversigt over arealinddragelsen i forbindelse med de undersøgte alternative bro- og vejløsninger. I tabellen er kun medtaget de broanlæg hvor arealinddragelsen er forskellig fra grundløsningerne. Arealinddragelsen i forbindelse med Orkestervej vil være nogenlunde lige stor ved henholdsvis nordlig og sydlig løsning, men placeringen på de berørte matrikler vil være lidt forskellig. I bilag 4 er vist en oversigt over de matrikler, der berøres i forbindelse med de undersøgte alternativer. Gennemføres alle de undersøgte alternativer, skal der midlertidigt eksproprieres 3,1 ha, svarende til yderligere 1,9 ha sammenlignet med grundløsningerne for de tilsvarende bro/vejløsninger i Tabel 1 (1,2 ha for de tilsvarende broer) Hastighedsopgradering Hastighedsopgraderes banen i forbindelse med elektrificeringen, ændres der en smule på udformningen af de tre sporsænkninger, men omfanget af arealer der eksproprieres midlertidigt ændres ikke. Syd for Søndre Viaduktvej samt ved Gødstrup skal banedæmningen udvides en smule, og i den forbindelse vil det blive nødvendigt midlertidigt at inddrage henholdsvis 0,1 og 0,4 ha landbrugsjord. I bilag 3 er der vedlagt arealplaner for lokaliteterne, mens Bilag 4 er en oversigt over berørte matrikler. Arealbehov og el-driftsservitut 20 Arealerhvervelse

21 5.3 Kompensation Ved arealinddragelse skelnes der mellem permanente og midlertidige ekspropriationer, som kan omfatte hele eller dele af en ejendom. Ekspropriation gennemføres ved en ekspropriationsforretning. Her vurderer ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet og datoen for ekspropriationens virkning. Desuden fastlægger kommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Det sker ud fra en konkret vurdering af indgrebets omfang og karakter samt ud fra aktuelle priser i lokalområdet. I langt de fleste tilfælde accepterer grundejerne erstatningens størrelse. Det sker enten ved selve ekspropriationsforretningen, eller efter at grundejerne har haft et par ugers betænkningstid. I de fleste tilfælde eksproprieres kun dele af en ejendom. Ved en delvis ekspropriation får grundejeren erstatning for de arealer, som han eller hun må afgive, og for de ulemper, som ekspropriationen fører med sig. Grundejeren kan i denne situation fremsætte krav om fuldstændig ekspropriation, hvis han eller hun mener, at restejendommen bliver ubrugelig efter indgrebet. Ekspropriationskommissionen tager stilling til grundejerens ønske. Mange arealer eksproprieres kun midlertidigt, f.eks. til en arbejdsvej over en mark, så bygherren kan få adgang til de arealer, hvor der skal bygges, eller til en arbejdsplads nær byggepladsen. Når anlægsarbejdet er færdigt, leveres arealerne genoprettede tilbage til ejerne. Ved midlertidige ekspropriationer tilbyder bygherren en erstatning, der skønnes at dække det tab, som grundejeren lider ved ikke at kunne bruge arealet i en periode. Hvis der ikke opnås enighed med grundejeren, forelægges sagen for ekspropriationskommissionen, der herefter træffer en afgørelse. For yderligere information om ekspropriation og erstatningsforhold henvises til pjecen Jernbanen og arealforhold /15/. Arealbehov og el-driftsservitut 21 Arealerhvervelse

22 6 Servitutter 6.1 El-driftsservitut Elektrificering I forbindelse med elektrificering af banestrækningen Køge Nord Næstved, vil naboejendommene blive pålagt en servitut om el-drift og dermed begrænsninger i ejerenes råderet over deres ejendom. El-driftsservitutten pålægges af sikkerhedsmæssige grunde, og fastsætter restriktioner med hensyn til højde og nærhed af bevoksning, bygninger og lignende i forhold til køreledningsanlægget. El-driftsservitutten for elektrificering af banestrækningen Køge Nord Næstved er i sin fulde ordlyd vedlagt som Bilag 5. El-driftsservitutten pålægges normalt de dele af naboejendommene, der ligger nærmere end 19 m fra spormidte. Typisk er det således kun en del af ejendommen, der pålægges servitut. I el-driftsservitutten pålægges begrænsninger i råderetten i forhold til tre minimumsafstande på henholdsvis 10 m, 14 m og 19 m. Tabel 3 viser en oversigt over de forhold, der sættes begrænsninger for i el-driftsservitutten bortset fra beplantning. Tabel 3: Forhold der er omfattet af el-driftsservitutten, bortset fra beplantning /7/ Målt fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte må følgende kun findes på Minimumsafstand ejendommen længere væk end den angivne minimumsafstand. Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger. 10 m Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget. Ingen dele af maskiner og arbejdskøretøjer må ved færden og henstillen komme nærmere end 2 m til spændingsførende dele af kørestrømsanlægget. Flagstænger. 14 m Brønde til vandforsyning med stift pumperør. Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter 19 m over det terræn, hvorpå hegnet står. Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner. Med hensyn til beplantning fastsætter el-driftsservitutten, at ingen dele af en naboejendoms træer eller buske må være tættere på end 3 m målt fra en lodret linje gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. I henhold til servitutten kan Banedanmark derfor pålægge ejeren af en given ejendom for egen regning at beskære træer og anden bevoksning, som er mindre end 10 m fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte. Dette gælder også træer på ejendomme i øvrigt, Arealbehov og el-driftsservitut 22 Servitutter

23 hvis det vurderes, at der ud fra en forstfaglig vurdering er særlig risiko for, at de kan vælte og derved komme tættere end 3 m på køreledningsanlægget. I forbindelse med elektrificeringen af banestrækningen skal der fældes meget bevoksning langs banen som følge af el-driftsservitutten, herunder skov som er fredskovpligtig. Der fældes både fredskov indenfor banens areal og på naboarealer. Der gøres samlet rede for omfanget af påvirket fredskov i afsnit 7.1, hvor de erstatningsmæssige forhold omkring fredskov tillige er behandlet nærmere. I Bilag 6 er der vedlagt en oversigt over de matrikler, hvor en større eller mindre del af arealet vil blive servitutpålagt i forbindelse med elektrificeringen. Det samlede naboareal, der forventes pålagt eldriftsservitut (ud til 19 m fra spormidte), udgør i alt 80 ha. Heraf udgøres de 6 ha af eksisterende vejmatrikler. Eksisterende bygninger er som udgangspunkt ikke omfattet af eldriftsservitutten, men særlige forhold kan gøre, at der kan blive pålagt restriktioner i brugen, f.eks. hvis der er altaner ud mod banen. Der findes 79 bygninger inden for 10 m zonen, se Bilag 6, og det skal i en senere fase af projektet afklares, om der skal pålægges restriktioner i anvendelsen af disse. Inden for 14 m zonen er der identificeret en vandindvindingsbrønd (DGU ) med stift pumperør, som ligger ca. 8-9 m fra spormidte i km 61,2. Det må forventes at boringen skal sløjfes i forbindelse med elektrificeringen og at der skal etableres en ny drikkevandsboring som kompensation. For nærmere information se fagnotat om grundvand og drikkevand /17/. Der er ikke foretaget en optælling af flagstænger, el-hegn, antenner mv. der ligger inden for minimumsafstandene. Dette vil ske i en senere fase af projektet Hastighedsopgradering En hastighedsopgradering vil ikke ændre på, hvilke arealer der vil blive omfattet af el-driftsservitutten. Arealbehov og el-driftsservitut 23 Servitutter

24 6.2 Støttemure og støjafskærmning Elektrificering Der vil ikke blive opsat støjskærme i forbindelse med projektet, og derfor pålægges ingen ejendomme servitutter i den forbindelse. Ved etablering af nye broer samt hævning og forlægning af de tilhørende veje, skal der etableres støttemure ved en række lokaliteter blandt andet med henblik på at undgå ekspropriation af bygninger. Nogle støttemure vil i deres helhed kunne stå på vejens eller banens matrikel, mens andre vil have behov for sikring med jordankre eller fundamenter på naboarealer. I sidstnævnte tilfælde, vil det som regel være nødvendigt at sikre anlæggene med en servitut, der i et vist omfang forbyder udgravning og byggeri nær støttemurerne samt evt. sætter grænser for maksimal belastning omkring anlæggene. For at kunne foretage vedligehold af støttemurene kan der endvidere være behov for at tinglyse færdselsret ind til støttemurene. I forbindelse med detailprojekteringen af støttemurene, vil man tage udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse på naboejendommen og så vidt muligt sikre, at denne kan fortsætte, f.eks. i forhold til belastning fra køretøjer. Placeringen af støttemurerne fremgår af arealplanerne for elektrificeringens grundløsning i Bilag 1. For alternativerne i Køge og Faxe kommuner (jf. afsnit 5.1.1) fremgår placeringen af støttemurene af arealplanerne i Bilag 2. Tabel 4 er en oversigt over de naboejendomme, der forventes at kunne blive pålagt en servitut ved opførelse af støttemure i forbindelse med elektrificeringen, herunder både grundløsningerne og alternativerne i Køge og Faxe kommuner. Støttemurerne vil være en del af vejanlæggene, og pålæg af servitut på naboejendomme vil dels berøre ejendomme i privateje, dels baneareal i offentlig eje. Arealbehov og el-driftsservitut 24 Servitutter

25 Tabel 4: Ejendomme der kan blive pålagt servitut i forbindelse med etablering af støttemure. Lokalitet Adresse (matrikel) Søllerupvej 16dr Herfølge By, Herfølge 15x Herfølge By, Herfølge 69g Herfølge By, Herfølge Sæddervej Sæddervej 26 (3f Sædder By, Sædder) Sæddervej 22 (3g Sædder By, Sædder) Baneareal (18 Algestrup By, Sædder) Tollerødvej Baneareal ved Tollerødvej nr. 8 (13 Tollerød By, Tollerød) Teestrupvej Teestrupvej 5 (15 Troelstrup By, Troelstrup) Kildehøjen (4gb Troelstrup By, Troelstrup) 4ho Troelstrup By, Troelstrup 7000t Troelstrup By, Troelstrup Skuderløsevej Skovgårdsvej 2 (42 Bråby By, Bråby) Villavej 1 (10y Bråby By, Bråby) Villavej 3 (10bs Bråby By, Bråby) 48 Bråby By, Bråby Ejerforhold Boldbaner Boldbaner Beboelse Beboelse Beboelse Baneareal Pålæg af servitut om støttemur ved elektrificering Grundløsning X X X X X X Alternativer Ingen alternativ løsning Ingen alternativ løsning Baneareal X X Beboelse X X Alment Boligselskab Alment Boligselskab X X Cykelsti/Vej X X matrikel Beboelse X X Beboelse X X Erhvervsejen dom. Baneareal X X X X X X Hastighedsopgradering Der skal ikke opføres yderligere støttemure eller støjafskærmning i forbindelse med en hastighedsopgradering. Arealbehov og el-driftsservitut 25 Servitutter

26 6.3 Ledninger Elektrificering I det omfang banens ledingsanlæg i forbindelse med elektrificeringen skal placeres på ejendomme, der ikke er ejet af Banedanmark, skal ledningerne sikres med en ledningsservitut, der fastsætter et beskyttelsesbælte omkring ledningerne. Inden for beskyttelsesbæltet, vil der være begrænsninger i retten til byggeri, udgravning og beplantning. Selve udformningen af køreledningsanlægget og tilhørende tekniske installationer er endnu ikke fastlagt, og der forligger derfor ikke oplysninger om, hvor og i hvilket omfang det bliver nødvendigt at pålægge servitutter i forbindelse med krydsende ledninger. I forbindelse med elektrificeringen skal en lang række broer udskiftes, og de tilhørende veje omlægges. Det vil også have betydning for en del af de eksisterende ledninger ved de berørte veje. Som regel ligger eksisterende ledninger på gæsteprincipper, hvilket betyder, at der ikke er tinglyst en servitut til beskyttelse af ledningerne, og at ledningerne skal flyttes af ledningsejer uden økonomisk kompensation. I det omfang, de omlagte ledninger fortsat ligger i offentlig vej, er der ikke behov for pålæg af servitutter. Ledninger, der omlægges til en placering uden for vejareal, skal sikres med pålæg af almindelige ledningsservitutter, der fastlægger et beskyttelsesbælte omkring ledningerne med begrænsninger i retten til byggeri, udgravning og beplantning. Som udgangspunkt skal ledningsejeren betale erstatning for pålæg af servitutter, hvis en ledning omlægges til naboarealer. Omlagte eller krydsende ledninger, der i fremtiden ligger på baneareal, vil efter den gældende praksis ikke tinglyses. Ledningerne registreres i banens forpligtigelsesprotokol, der kan sammenlignes med en tingbog for banen. Ejeren af banen står dermed inde for beskyttelsen af ledningerne, da kun baneejeren selv og de, som baneejeren giver adgang, kan udføre anlægsog gravearbejde på banearealet Hastighedsopgradering En hastighedsopgradering forventes ikke at ændre på forholdene omkring krydsende ledninger. Arealbehov og el-driftsservitut 26 Servitutter

27 6.4 Erstatning El-driftsservitutten og øvrige servitutter pålægges ved ekspropriation og er et indgreb, der berettiger til erstatning, fordi det indskrænker ejerens råderet over sin ejendom. Pålæg af servitutter sker i forbindelse med ekspropriationsforretningen, jf. afsnit 5.3. Her vurderer ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet og datoen for servituttens virkning. Desuden fastlægger kommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Pålæg af servitutter erstattes normalt med et beløb pr. m 2, og erstatningen vil stå i forhold til restriktionens omfang. Der udbetales ligeledes erstatning, hvor servitutterne medfører ændring af eksisterende forhold, så som beskæring af træer, flytning af flagstænger, vandforsyningsbrønde, hegn mv. Hvis et eksisterende hegn skal flyttes, vil kompensationen bestå i at udgiften til flytning af hegnet dækkes. Hvis et hegn er så gammelt eller af anden årsag ikke kan flyttes, dækkes udgiften til et nyt hegn + opsætning, dog med fradrag for det eksisterende hegns stand, idet man ikke får nyt for gammelt. Erstatningssummen i forbindelse med pålæg af servitutter er ikke opgjort. Arealbehov og el-driftsservitut 27 Servitutter

28 7 Øvrige forhold 7.1 Fredskov I henhold til 3, stk. 3 i skovloven /4/, er arealer med skov, der ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke fredskov med visse undtagelser. Naturstyrelsen afgør, om et areal er omfattet af 3 stk. 3. Privatejede arealer der er tinglyst som majoratsskov er ligeledes fredskov i henhold til loven, ligesom anden skov i privat eje kan være fredskov. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at ikke al skov som egentligt er fredskov i henhold til loven, er registreret som fredskov matrikulært. I forbindelse med fældning af skov, bør der derfor altid rettes henvendelse til kommunen og det lokale skovdistrikt for en konkret vurdering af fredskovspligten. Fredskovspålagte arealer er beskyttet af skovloven, og der skal søges om tilladelse til midlertidig eller permanent ophævelse af fredskovspligten på sådanne arealer i henhold til skovlovens 6 eller 11. Tilladelse til midlertidig eller permanent ophævelse af fredskovspligten søges hos Naturstyrelsens lokale skovdistrikt. Tilladelse til ophævelse af fredskovpligten kan i henhold til loven kun gives, hvis der ikke er alternative muligheder for placering af f.eks. arbejdsplads eller permanent anlæg. Bekendtgørelse om erstatningsskov /5/ fastsætter rammerne for, hvor meget erstatningsskov der skal plantes i forbindelse med tilladelse til permanent eller midlertidigt ophævelse af fredskovpligten på et givent areal. Størrelsen af erstatningsarealet samt øvrige vilkår for placering, træarter mv. fastsættes af Naturstyrelsen i tilladelsen. Jf. bekendtgørelsens 4 stk. 2 beregnes størrelsen af erstatningsskoven for strækningsanlæg som 200 % af det areal, hvor fredskovspligten ophæves, eller hvor der dispenseres fra fredskovspligten. Erstatningsskov skal ikke nødvendigvis etableres nær de arealer, der kompenseres for, men kan tilkøbes som puljeskov hos Naturstyrelsen, der herefter sørger for at få tilplantet et areal med skov, så det lever op til vilkårene i det lokale skovdistrikts tilladelse. Når et fredskovs areal kun berøres midlertidigt, skal det berørte areal tilplantes igen når anlægsarbejderne er afsluttede. Dette gentilplantede areal kan i henhold til bekendtgørelsen ikke indgå som en del af erstatningsskoven (de 200 %). Et midlertidigt berørt fredskovsareal skal således både gentilplantes og derudover skal der etableres erstatningsskov på et areal som er dobbelt så stort som det midlertidigt berørte. Arealbehov og el-driftsservitut 28 Øvrige forhold

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Anlægsbeskrivelse Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 27.02.2014 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Peter Falk Larsen, Carl Jensen Krogh Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Arealforhold Fagnotat vedr. elektrificering Aarhus-Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 30.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved

Støj og vibrationer. Fagnotat, Marts 2014. Køge Nord - Næstved Støj og vibrationer Fagnotat, Marts 2014 Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 05.03.2014 Mette Daugaard Senest revideret dato Senest revideret af 05.03.2014 Thomas H. Olsen Støj og vibrationer

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Alternativ Faxe Kommune. Elektrificering Køge Nord - Næstved Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 20.12.2013 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 20.12.2013 Grontmij A/S Alternativ for Faxe Kommune Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, marts-april. Esbjerg-Lunderskov

Høringsnotat. - Behandling af høringssvar, marts-april. Esbjerg-Lunderskov Høringsnotat - Behandling af høringssvar, marts-april Esbjerg-Lunderskov Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-183-7 Høringsnotat Indhold

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Elektromagnetisme. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Elektromagnetisme Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato 29.01.2014 BDK Godkendt af Senest revideret dato 20.01.2014 BDK Senest revideret af Elektromagnetisme Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Bilag 4 Oversigt Matrikler der eksproprieres midlertidigt eller permanent

Bilag 4 Oversigt Matrikler der eksproprieres midlertidigt eller permanent Bilag 4 Oversigt Matrikler der eksproprieres midlertidigt eller permanent Oversigt over matrikler, som berøres i forbindelse med anlægsarbejder i en sådan grad, at det giver anledning til ekspropriation

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013

Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Miljøredegørelse Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Juli 2013 Forord Med den politiske aftale Elektrificering af jernbanen mv. af d. 7. februar 2012 er elektrificering af strækningen mellem Esbjerg og

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND ELEKTRIFICERING ESBJERG - LUNDERSKOV (Besigtigelsesforretningen den 26. og 27. november 2013) 1. hæfte Tirsdag den 26.

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Høringsudgave, marts 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Miljøministeriet Naturstyrelsen

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014

Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Tværgående planlægning J.nr. nst-131-00174 Ref. kaape Den 7. marts 2014 Offentliggørelse af VVM redegørelse for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved i Køge, Faxe og Næstved kommuner

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Arealforhold. - Fagnotat, februar 2013. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Arealforhold - Fagnotat, februar 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2013 Birgitte Sandgaard Christensen,

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. Beslutningsgrundlag. Elektrificering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt Beslutningsgrundlag Elektrificering Køge Nord - Næstved Beslutningsgrundlag Indhold Side Sammenfatning 4 Projektet 7 Køge Kommune 8 Faxe Kommune

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune

A F G Ø R E L S E. i sagen om ophævelse af fredskovspligt ved plejehjem i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. november 2005 J.nr.: 03-51/NJ-0002 AGS A F G Ø R E L S E

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Landskab og arkitektur - Fagnotat Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato 12. januar 2014 Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 12. januar 2014 Møller & Grønborg AS Landskab og

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00419) Basis oplysninger

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Lyngby-Taarbæk Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektforslag Etape A for fjernvarmeforsyning af Kgs.

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013] VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen (journalnummer: NST-130-00314)

Læs mere

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00162 Havmøllepark Kriegers Flak VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Køge Nord Station, Den nye bane København-Ringsted. VVM-screeningsanmeldelse (BEK nr. 1184 af 06/11/2014) Basisoplysninger

Køge Nord Station, Den nye bane København-Ringsted. VVM-screeningsanmeldelse (BEK nr. 1184 af 06/11/2014) Basisoplysninger Køge Nord Station, Den nye bane København-Ringsted VVM-screeningsanmeldelse (BEK nr. 1184 af 06/11/2014) Basisoplysninger Projektbeskrivelse Nærværende VVM-screening belyser miljøpåvirkningen af de ændringer,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Baggrunden for projektet er at konvertere eksisterende naturgasforsynede områder i Ishøj og Greve kommuner til fjernvarme.

Baggrunden for projektet er at konvertere eksisterende naturgasforsynede områder i Ishøj og Greve kommuner til fjernvarme. Bilag A ANMELDELSE Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bygherre: VEKS. Projekt: Fjernvarme Etablering af fjernvarmeforsyning til erhvervsområder i Ishøj og Greve. Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsens

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5.

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. januar 2015 Dato Marts 2015 Dokument 15/00422-3 Vejdirektoratet Niels Juels Gade

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema

VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema Tværgående planlægning VVM screening af Elektrificering af Lille Syd (Køge Nord til Næstved) Screeningsskema J. nr. NST-130-00224 maj 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere