Fiskeriets økonomi 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeriets økonomi 2010"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010

2 ISBN (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN (on-line, Fiskeriets økonomi 2010)

3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Sammenfatning Fiskerigrundlaget Kvoteudvikling Kvoteudnyttelse Fiskerflåden Fiskerflådens størrelse og kapacitet Fiskerflådens aktivitet Den nye fiskeriregulering og flådestruktur Fiskerflådens ejerforhold og beskæftigelse Fiskerflådens kvoteudnyttelse Fangst og indtjening Fiskeriets fangstmængde Fiskeriets fangstværdi Fiskeriets driftsomkostninger Fiskeriets indtjeningsevne Fiskeriets arbejdskraftaflønning Fiskeriets kapitalaflønning bruttooverskud Fiskeriets rentabilitet Prisudviklingen på fiskeprodukter Metode Skøn over prisudvikling i 2010 for artsgrupper Torsk Andre torskefisk Dyre fladfisk Almindelige fladfisk Sild Makrel Laksefisk Rejer Fiskeriets økonomi 2010 FOI 3

4 Jomfruhummer Muslinger Industrifisk Fiskeforarbejdning Fiskeforarbejdningssektorens struktur Historisk produktion og økonomi Produktion Bruttoindtægt Driftsomkostninger Indtjening Arbejdskraftaflønning Kapitalaflønning Rentabilitet Bæredygtig vækst i dansk akvakultur Indledning Akvakultursektorens struktur Historisk produktion og økonomi Produktion Bruttoindtægt Driftsomkostninger Indtjening Arbejdskraft- og kapitalaflønning Rentabilitet Bæredygtig vækst i dansk akvakultur Udviklingen i den globale akvakulturproduktion Planer for udvikling af dansk akvakultur Barrierer for vækst og mulige løsninger Konklusion Litteraturliste English summary FOI Fiskeriets økonomi 2010

5 Forord Fiskeriets Økonomi 2010 belyser i lighed med tidligere år den forventede økonomiske situation for dansk fiskeri i 2010 for henholdsvis den danske fiskerflåde og den danske landbaserede fiskeforarbejdningsindustri. Det analytiske udgangspunkt tages i de rammer, der fastlægges af de vedtagne Total Allowable Catches (TAC er) og fiskekvoter for Den anvendte struktur for den danske fiskerflåde er baseret på fartøjsoplysninger og oplysninger om fiskeriet i tidligere år. På grundlag af de senest tilgængelige regnskabsoplysninger fra Danmarks Statistik for den danske fiskerflåde og skøn over den forventede prisudvikling for en række fiskeprodukter, foretages der beregninger over fiskeriets forventede økonomiske resultater i I kapitel 1 analyseres fiskerigrundlaget for den danske fiskerflåde i 2010, herunder de tildelte kvoter og forventet kvoteudnyttelse. Dernæst analyseres i kapitel 2 fiskerflådens størrelse, fordeling på økonomiske størrelsesklasser og en række af flådens karakteristika. Kapitel 3 belyser den forventede fangst og indtjening i 2010 for den samlede fiskerflåde og for den kommercielle del af flåden. I kapitel 4 belyses den forventede prisudvikling i 2010 på fiskeprodukter. Udviklingen i den landbaserede fiskeforarbejdningsindustri er belyst i kapitel 5. Akvakulturproduktion er i kraftig vækst og er globalt set et af de hurtigst voksende fødevareerhverv. Dette har dog ikke været tilfældet for hverken den danske eller europæiske akvakultursektor. Derfor er en ny ambitiøs handlingsplan for udvikling af erhvervet blevet indført i Årets specialkapitel giver indledningsvist en beskrivelse af sektorens struktur og økonomi. Efterfølgende diskuteres det, om de nuværende rammer og regulering af erhvervet er forenelige med en bæredygtig vækst, som kan indfri de ønskede vækstmål for produktionen. Udarbejdelsen af Fiskeriets Økonomi 2010 er blevet koordineret af Jesper Levring Andersen, og bidragsydere til de enkelte kapitler er Lars Ravensbeck, Carsten Skotte Petersen, Max Nielsen, Rasmus Nielsen og Peder Andersen. Elsebeth Vidø har stået for redigeringen. København, april 2010 Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 FOI 5

6 6 FOI Fiskeriets økonomi 2010

7 Sammenfatning Fiskerigrundlaget Individuelle rettigheder er dominerende Individuelle rettigheder er gradvist siden 2003 blevet det primære reguleringsinstrument i den danske fiskeriregulering. Således er 10 kvoter ud i alt 26 pelagiske kvoter på sild, makrel og industrifisk reguleret med individuelt omsættelige kvoter, mens 27 ud af i alt 49 kvoter i det demersale konsumfiskeri er reguleret med individuelt overdragelige fartøjskvoteandele. Dertil kommer, at muslinge- og østersfiskeriet er regulering med individuelle fartøjstilladelsesandele, og at fiskeriet efter hesterejer og rejer ved Grønland er reguleret via fartøjslicenser. Uansat udformningen af den danske fiskeriregulering fastlægger EUs fælles fiskeripolitik de grundlæggende betingelser for det danske fiskeri. Centralt i denne overordnede ramme er fastlæggelsen af Total Allowable Catches (TAC er) og den efterfølgende fordeling på medlemslandene efter princippet om relativ stabilitet. Fortsat havdageregulering Faldende industrikvoter, stadig usikkerhed for tobis Derudover er der ligeledes på EU-niveau vedtaget indførsel af regulering på kilowattdage. Nationalt forventes denne regulering først at blive implementeret for de individuelle fartøjer i 2011, selvom der er uddelt individuelle kilowattdage andele til fartøjerne, som under visse begrænsninger kan overføres til andre fartøjer. Indtil da, det vil sige i 2010, reguleres kilowattdagene dog alene på grundlag af det overordnede antal kilowattdage, der er tildelt til Danmark i de respektive redskabs- og maskekategorier. Et fartøj kan dog kun anvende kilowattdage i de redskabs- og maskekategorier, som de har andele til. I 2010 er den samlede kvotemængde for industrifisk på ca. 669 tusinde tons, hvilket er et fald på 3 % i forhold til Der er fortsat en vis usikkerhed omkring kvoten for tobis, idet denne først endeligt fastsættes i løbet af maj; men der er her regnet med en kvote som i Fiskeriets økonomi 2010 FOI 7

8 Den samlede mængde af konsumkvoter falder 11 % Især kvoterne for sild falder Reduceret fiskerflåde påvirker i mindre grad kvoteudnyttelsen Der sker ligeledes et fald i den samlede mængde af konsumkvoter fra 2009 til Samlet er faldet på godt 25 tusinde tons svarende til en nedgang på 11 %, og der er således i 2010 i alt godt 200 tusinde tons kvoteret konsumfisk til rådighed for danske fiskere. Årsagen til tilbagegangen skal primært findes i reducerede kvoter for sild, som falder med godt 19 tusinde tons eller 20 %. Derimod stiger torskekvoterne; og samlet set er fangstmulighederne på torsk i 2010 næsten 29 tusinde tons, hvilket er knap 11 % højere end i Torskekvoterne falder i Kattegat og Øresund, Bælthavet og vestlig Østersø, men stiger modsvarende for østlig Østersø, Nordsøen og Norskehavet samt Skagerrak. Den nye demersale regulering har medført en betydelig reduktion i den danske fiskerflåde, og den forventes om end i mindre grad fortsat at medføre reduktioner i den danske fiskerflåde i løbet af Dette forventes dog kun i begrænset omfang at påvirke kvoteudnyttelsen, når størrelsen af flådens samlede fysiske kapacitet sættes i forhold til kvoternes størrelse. Grundet den specielle situation omkring tobisfiskeriet er udnyttelsen for tobiskvoten i 2010 sat til 100 % i beregningerne. Idet udnyttelsen af de andre industriarter generelt har været på et højt niveau, forventes den samlede kvoteudnyttelse i industrifiskeriet at blive på 74 % i Fortsat høj udnyttelse af konsumkvoterne Den samlede kvoteudnyttelse forventes ligeledes høj i konsumfiskeriet, baseret på de historiske erfaringer. En række af de vigtigste kvoter forventes udnyttet 100 %. Set over alle konsumkvoter formodes en udnyttelsesprocent på 77 % i Fiskerflåden Flåden reduceres fortsat Den danske fiskerflåde blev fra 2008 til 2009 reduceret med 56 fartøjer, således at der ved udgangen af 2009 var fartøjer. Dermed fortsætter de tidligere års udvikling, og antallet af fartø- 8 FOI Fiskeriets økonomi 2010

9 jer er reduceret med 45 % eller mere end fartøjer siden Fysisk eksisterende og potentiel kapacitet Fysisk eksisterende kapacitet reduceres fortsat Kommercielle fartøjer udgør 25 % af flåden Beskæftigelsen falder fortsat mens kapitalen pr. beskæftiget stiger Der skelnes i Fiskeridirektoratets fartøjsregister mellem kapacitet tilknyttet fysisk eksisterende fartøjer, og kapacitet der potentielt kan blive aktiveret ved om- eller nybygning af fartøjer. I 2009 var % af kapaciteten målt i tonnage og motorkraft tilknyttet eksisterende fartøjer, mens de resterende % var kapacitet, som potentielt kan aktiveres. Den potentielle kapacitet var således på BT og kw i 2009 mod BT og kw i Dette er en stigning på henholdsvis 18 % og 27 % på et enkelt år. Den samlede fysisk eksisterende tonnage var i 2009 på BT, hvilket er en reduktion på 31 % siden Tilsvarende var den samlede eksisterende motorkraft på målt i kilowatt, svarende til en nedgang på 42 % siden Flåden er i lighed med tidligere år opdelt i økonomiske størrelsesklasser baseret på de fangstværdigrænser, som anvendes i Fiskeriregnskabsstatistikken udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut. Fartøjerne i den danske fiskerflåde kan således i 2009 inddeles i følgende grupper: 1) fartøjer med fangstværdi over kr. (de kommercielle fartøjer), 2) fartøjer med en fangstværdi mellem FOI og momsgrænsen på kr., 3) fartøjer med en fangstværdi under momsgrænsen på kr. og 4) fartøjer uden fangst. Den samlede beskæftigelse i den kommercielle flåde blev reduceret fra personer i 2008 til personer i Siden 1995 er det samlede fald i beskæftigelsen for den kommercielle flåde på 68 %. Sammenholdes den gennemsnitlige besætningsstørrelse og forsikringsværdi for de kommercielle fartøjer fås et udtryk for kapitalintensiteten. Denne er stigende med fartøjets størrelse. I 2009 havde et fartøj under 12 meter i gennemsnit en kapitalintensitet på 603 tusinde kroner, mens et fartøj over 40 meter hav- Fiskeriets økonomi 2010 FOI 9

10 de en kapitalintensitet på tusinde kroner. Den gennemsnitlige kapitalintensitet for alle kommercielle fartøjer var på tusinde kroner pr. beskæftiget. Dette er en stor stigning i forhold til 2008, og det er den højeste kapitalintensitet observeret siden 1995, hvor den var på tusinde kroner. Fangst og indtjening i fiskeriet 2010 Alle fartøjer er omfattet af fangstprognosen Fald i fangstmængder i 2009 Især sildefiskeriet falder Prisudviklingen forventes at påvirke den samlede fangstværdi hvilket påvirker de kommercielle fartøjer Prognosen for fiskeriets økonomi omfatter hele den aktive del af den danske fiskerflåde. Selvom de ikke-kommercielle fartøjer har en vis betydning for fiskeriet på enkelte centrale konsumkvoter, svarer de kommercielle fartøjers andel af de samlede fangster fortsat til over 99 % af fangstmængderne og 97 % af fangstværdien i Den samlede fangstmængde i 2010 er beregnet til 724 tusinde tons, hvilket er et fald på mere end 7 % i forhold til 2009, men faktisk 54 tusinde tons over gennemsnittet for For de kommercielle fartøjer forventes en samlet fangstmængde på 720 tusinde tons i 2010, svarende til et beskedent fald på 1 % i forhold til mængderne i Årsagen til faldet i den totale mængde for de kommercielle fartøjer skal findes i forventede lavere kvoter for især sild. Hvis prisniveauet i 2010 svarer til det observerede i 2009, vil fangstværdien i 2010 for alle fartøjer falde med 2 % til mio. kroner. Tages der hensyn til den forventede prisudvikling i 2010, stiger den totale fangstværdi til mio. kroner, hvilket er 30 mio. kr. mere end i Fangstværdien for de kommercielle fartøjer forventes at stige med 43 mio. kr. eller over 2 % til et niveau på mio. kroner, når priserne antages uændret i forhold til Når der tages hensyn til den forventede prisudvikling, vil fangstværdien stige med 119 mio. kr., svarende til ca. 6 %. 10 FOI Fiskeriets økonomi 2010

11 Fiskeriregnskabsstatistikken Opdeling af omkostninger Brændstofpriserne ventes at stige i 2010 hvorfor brændstofomkostningerne stiger Driftsomkostningerne stiger samlet set i 2010 Indtjeningsevnen stiger i 2010 Prognosen for driftsomkostningerne udarbejdes på grundlag af Danmarks Statistiks Fiskeriregnskabsstatistik. På nuværende tidspunkt eksisterer der omkostningsinformationer for 2008 og årene tilbage. Derfor er det nødvendigt at fremskrive for årene 2009 og Dette gøres ved anvendelse af fiskeriets udvikling, inflationen og brændstofpriserne. Omkostningerne opdeles i tre hovedgrupper, som er 1) driftsomkostninger før aflønning af arbejdskraft og kapital, 2) aflønning af arbejdskraft og 3) aflønning af kapital, herunder afskrivninger. I den første omkostningsgruppe udgør brændstof-, vedligeholdelses- og salgsomkostningerne de mest betydende poster. Priserne på brændstof var i 2009 væsentligt lavere end de observerede priser i Dette ventes dog at ændre sig i 2010, hvor brændstofpriserne igen forventes at stige. Udviklingen er således gået fra indeks 189 i 2008 til indeks 120 i 2009 og indeks 167 i Brændstofomkostningerne udgjorde i gennemsnit omkring 37 % af et fartøjs samlede driftsomkostninger i 2008 mod forventet 29 % i 2009 og 32 % i De gennemsnitlige brændstofomkostninger pr. fartøj forventes i 2010 at stige til 406 tusinde kroner mod 338 tusinder kroner i Den forventede gunstige udvikling i brændstofpriserne har betydning i forhold til størrelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger pr. fartøj, der ventes at stige i De gennemsnitlige driftsomkostninger forventes således at stige til omkring tusinde kroner i 2010, når der tages hensyn til den forventes prisudvikling, og til tusinde kroner, når priserne antages uændret i forhold til Dette er en stigning på 9 % i forhold til 2009 og 6 % i forhold til gennemsnittet for Indtjeningsevnen angiver overskuddet til aflønning af arbejdskraft og kapital. Denne forventes i gennemsnit pr. fartøj at være på tusinde kroner i 2010, når der tages hensyn til prisændringer. Dette er en fremgang på 6 % både i forhold til 2009 og gennemsnittet for perioden Forbedringen i indtjeningsevnen forventes dog kun at ske for fartøjsgrupper over 24 meter. Fiskeriets økonomi 2010 FOI 11

12 Årsagen til den positive udvikling i indtjeningsevnen skal primært findes i forventningen om højere priser på industrifisk. Lille fremgang i aflønningen af besætningen Indtjeningsevne eller bruttooverskud? Aflønningen af besætningerne sker oftest som en procentandel af fangstværdien, eventuelt fradraget visse omkostninger. Idet den gennemsnitlige fangstværdi pr. fartøj forventes at stige i 2010 for de kommercielle fartøjer, betyder dette også en fremgang i den gennemsnitlige aflønning af besætningen, når der tages hensyn til prisudviklingen. Fremgangen er på 6 % til tusinde kroner i 2010 mod tusinder kroner i Var der ikke taget hensyn til prisudviklingen, ville besætningsaflønningen derimod kun stige med 3 % i gennemsnit pr. fartøj til omkring tusinde kroner. Besætningsaflønningen forventes dog at stige med 3 % i forhold til niveauet for perioden , hvor denne i gennemsnit var på tusinde kroner pr. fartøj. Indtjeningsevnen anses som værende den bedste indikator for den økonomiske udvikling for de små fartøjer under 12 meter, fordi deres lønandel kan være overvurderet grundet deres særlige arbejdskraftsammensætning med en ejer delvis suppleret med en medhjælp. For fartøjerne over 12 meter er bruttooverskuddet derimod den foretrukne økonomiske indikator. Bruttooverskuddet er defineret som indtjeningsevnen fradraget aflønningen af arbejdskraften. Dermed haves overskuddet til aflønning af den investerede kapital. Fald i bruttooverskud i forhold til , men højere end i 2009 Lille fremgang i rentabiliteten Det samlede bruttooverskud forventes at blive reduceret i 2010 i forhold til basisperioden , hvor det i gennemsnit var på 557 mio. kroner, mens det i 2010 ventes at falde til 470 mio. kroner, når der tages hensyn til prisændringer, og til 413 mio. kroner, hvis prisændringer ikke medregnes. Til sammenligning var bruttooverskuddet i 2009 på 450 mio. kroner. Sammenholdes fartøjernes bruttooverskud med deres forsikringsværdi, fremkommer et udtryk for rentabiliteten, som såle- 12 FOI Fiskeriets økonomi 2010

13 des angiver forrentningen af den investerede kapital. Den gennemsnitlige rentabilitet var i 2008 og 2009 på henholdsvis 20 % og 14 %. Denne ventes at stige til 15 % i 2010, når der tages hensyn til prisændringer. Anses en rentabilitet på 7 % som værende minimumsafkastet og % som niveauet for at skabe interesse for investeringer i fiskeriet og dermed en fornyelse af flåden, er der fortsat grund til optimisme i fiskeriet. Der er dog stor variation mellem de forskellige fartøjsgrupper. Samtidig skal det bemærkes, at der sker en overvurdering af rentabiliteten for fartøjerne omfattet af reguleringen med enten IOK eller FKA. Dette skyldes, at anvendelsen af forsikringsværdien som udtryk for kapitalværdien undervurderer de samlede investeringer, der også bør omfatte værdien af de forskellige rettigheder et fartøj har. Prisudviklingen på fiskeprodukter Uklart billede, priserne falder og stiger Udbuddet forårsaget af kvotefastsættelse, samt situationen i Sydamerika, vigtigste årsag Prisudviklingen på fisk er af central betydning for indtjeningen i fiskeriet. Skønnene over prisudviklingen tager udgangspunkt i det forventede udbud på verdensmarkedet opdelt på grupper af fiskearter. På basis af dette vurderes priserne i 2010 at falde for torsk (10 %), andre torskefisk (15 %) og billige fladfisk (10 %). Priserne på makrel og rejer forventes at være uændret, mens priserne ventes at stige for dyre fladfisk (5 %), sild (10 %), laksefisk (5 %), jomfruhummer (5 %), muslinger (5 %) og industrifisk (20 %). Flere forhold kan forklare prisudviklingen, men især udviklingen i udbuddet er vigtig. Udbuddet er blandt andet bestemt af kvoterne, og i 2010 stiger kvoterne på for eksempel torsk og andre torskefisk, hvor fangsterne i Barentshavet er vigtig. Udbuddet på andre arter er faldet, det gælder for eksempel de arter, hvor akvakultur i Chile spiller en væsentlig rolle. Endvidere vil stabiliseringen af finanskrisen og den deraf stigende efterspørgsel presse priserne på især luksusvarer i opadgående retning. Fiskeriets økonomi 2010 FOI 13

14 Fiskeforarbejdningssektorens struktur 128 firmaer i fiskeforarbejdningssektoren Faldende antal arbejdssteder og beskæftigelse I 2007 var der 128 firmaer i den danske fiskeforarbejdningssektor, hvoraf 122 forarbejdede konsumfisk og 6 industrifisk. Tilsammen beskæftigede fiskeforarbejdningssektoren fuldtidsbeskæftigede. 78 % af firmaerne beskæftigede mindre end 50 fuldtidsbeskæftigede, mens kun 8 % beskæftigede mere end 100. Den strukturelle udvikling i fiskeforarbejdningssektoren er karakteriseret ved et fald i antallet af arbejdssteder fra 254 i 1995 til 174 i Antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt i samme periode fra til Den gennemsnitlige størrelse på arbejdsstederne målt ved antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt fra 27 til 25 pr. arbejdssted. 6 underbrancher I analysen af fiskeforarbejdningssektoren opdeles firmaerne på 6 underbrancher efter anvendelse af fiskearter samt produktformen for de producerede varer. Underbranchen Blandet forarbejdning er den største Høj rentabilitet i underbrancherne Rejer og musling samt Laksefisk i 2007 Underbranchen Blandet forarbejdning er med en omsætning på 2,9 mia. kr. og 793 fuldtidsbeskæftigede i 2007 omsætningsmæssigt den største. Underbranchen Torske- og fladfisk med fuldtidsbeskæftigede og en omsætning på 2,2 mia. kr. er næststørst omsætningsmæssigt. Underbranchen Rejer og muslinger er med en omsætning på 0,8 mia. kr. og 272 fuldtidsbeskæftigede den mindste. Imellem er underbrancherne Fiskemelsfabrikker med en omsætning på 2,4 mia. kr. og 345 fuldtidsbeskæftigede, Laksefisk med en omsætning på 2,1 mia. kr. og fuldtidsbeskæftigede samt Sild og makrel med 1,4 mia. kr. i omsætning og 732 fuldtidsbeskæftigede. Rentabiliteten var i 2007 størst i underbrancherne Rejer og muslinger og Laksefisk med en forrentning på henholdsvis 71 % og 16 % af kapitalapparatets værdi. Rentabiliteten var lavest i underbranchen Torske- og fladfisk og Fiskemelsfabrikkerne, hvor rentabiliteten var negativ med henholdsvis -48 % og -9 %. Underbrancherne Blandet forarbejdning og Sild 14 FOI Fiskeriets økonomi 2010

15 og makrel havde en rentabilitet på henholdsvis -5 % og -2 %. Underbrancherne Rejer og muslinger samt Laksefisk har således en relativt høj rentabilitet, hvor Torske- og fladfisk, Fiskemelsfabrikkerne, Blandet forarbejdning og Sild og makrel i 2007 har en uholdbar lav rentabilitet sammenlignet med et minimumsafkast på 7 %. Udvikling i Antallet af faglige enheder faldt fra 68 i 2008 til 65 i Produktionen af konsumfisk faldt med 12 % i 2009 i forhold til Produktionen af fiskemel og -olie steg til gengæld med 3 % fra 2008 til I 2009 steg produktionen baseret på fladfisk, makrel og industrifisk i forhold til 2008, hvor produktionen baseret på de øvrige arter faldt. Endvidere faldt produktionen af samtlige produktformer. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur Formål Fokus på akvakultur, men væksten er udeblevet Hvad skyldes den manglende vækst Faktorer der kan være barrierer for vækst gennemgås og mulige løsninger diskuteres I årets specialkapitel beskrives den danske akvakultursektors struktur samt økonomiske situation, og de fremtidige mulighederne for bæredygtig vækst i sektoren analyseres. Vækst i akvakultursektoren har længe været på den politiske dagsorden i både Danmark og EU som en mulig løsning på at øge fiskeindustriens råvaregrundlag og skabe vækst og arbejdspladser, både i det primære erhverv og følgeerhvervene. Set over de sidste 20 år har væksten i både Danmark og EU imidlertid været stagnerende. Hvis der er et uudnyttet samfundsøkonomisk potentiale i akvakultursektoren, hvilke barrierer har så hindret væksten, og hvordan kan disse imødegås i fremtiden? I kapitlet gennemgås en række faktorer, der formodes at være potentielle barrierer for vækst i akvakultursektoren. Disse barrierer beskrives ud fra et økonomisk perspektiv. Det vurderes, i hvilket omfang barriererne kan medvirke til at forklare fraværet af vækst historisk. Herudover opstilles og diskuteres mulige løs- Fiskeriets økonomi 2010 FOI 15

16 ninger til imødegåelse af disse barrierer i fremtiden. Nuværende regulering gennemgås, og alternativer opstilles Udledning samt nuværende regulering vurderes at være de største hindringer for vækst Individuelle omsættelige kvoter på kvælstof vil kunne sikre miljømæssig bæredygtighed, effektivitet og fleksibilitet. Den nuværende regulering af sektoren gennemgås og mulige alternative reguleringer opstilles. Det vurderes, om den nuværende regulering kan sikre en bæredygtig vækst i sektoren, samtidig med at reguleringen sikrer effektivitet og fleksibilitet. På baggrund af analysen konkluderes det, at det er udledningen af miljøfremmede stoffer, der er de væsentligste hindringer for vækst i den danske akvakultursektor. Af disse stoffer anses kvælstof som den mest begrænsende faktor. Måden, hvorpå sektoren reguleres, er dog i sig selv en væsentlig hindring for vækst og udvikling af ny teknologi, da den ikke sikre effektivitet og fleksibilitet. Som løsning på denne problemstilling foreslås en ny regulering baseret på individuelle omsættelige kvoter for kvælstof. Med denne regulering forventes det, at der kan opnås både miljømæssig bæredygtighed, effektivitet og fleksibilitet. Systemet bør omfatte alle udledere af kvælstof for at være samfundsøkonomisk optimal. Et individuelt omsætteligt kvælstof-system kan understøtte, at erhvervet udvikler og indfører ny teknologi, da erhvervet får et øget incitament til at reducerer deres udledningerne, og at de mest effektive producenter vil være dem, der på længere sigt kommer til at producere. Samfundsøkonomisk vil der være en gevinst ved den nye regulering i form af enten et bedre miljø med samme produktion eller uændret miljø med en højere produktion. 16 FOI Fiskeriets økonomi 2010

17 1. Fiskerigrundlaget 1 Dansk fiskeriregulering og EU s fælles fiskeripolitik Fiskerigrundlaget i 2010 Nationale forvaltningsprincipper Kilowattdage reguleringen Fiskerigrundlaget for dansk fiskeri er fastlagt gennem den fælles EU fiskeripolitik (som blev revideret med virkning fra 2003), der omfatter de grundlæggende betingelser for fiskeriet i EU s medlemslande. Overordnet set er dansk fiskeri i 2010 således fortsat underlagt et TAC/kvote-system, kombineret med en fartøjsbaseret regulering af kilowattdage. Det samlede danske fiskerigrundlag er i 2010 baseret på 31 kvotearter fordelt på 25 forskellige kvotefarvande. I alt er de danske fangstmængder således begrænset af 74 kvoter fordelt med henholdsvis 12 for industrifiskeriet og 62 for konsumfiskeriet. Dertil kommer fangstmængder i blandt andet blåmuslinge- og hesterejefiskeriet, som fastsættes nationalt. På nationalt plan er der siden 2003 sket en række grundlæggende ændringer i fiskerireguleringen med tildeling af individuelle fiskerirettigheder til hovedparten af den danske fiskerflåde. Således reguleres det pelagiske fiskeri med individuelle omsættelige kvoter, det demersale konsumfiskeri med fartøjskvoteandele samt muslinge- og østersfiskeriet med fartøjstilladelsesandele. Disse reguleringsændringer har påvirket flådestrukturen markant, men tilpasningen ventes efterhånden at aftage, selvom der også i 2009 skete en række tilpasninger, ikke mindst for den kommercielle del af flåden. Reguleringen af kilowattdage forventes først i 2011 bliver indført for de individuelle fartøjer. For nuværende er der uddelt individuelle kilowattdage andele til fartøjerne, som under visse begrænsninger kan overføre disse til andre fartøjer. Indtil da, det vil sige i 2010, reguleres kilowattdagene alene på grundlag af det overordnede antal kilowattdage, der er tildelt til Danmark i de respektive redskabs- og maskekategorier. Et fartøj kan dog kun anvende kilowattdage i de redskabs- og maskekategorier, 1 Dette kapitel er udarbejdet af Lars Ravensbeck og Jesper Levring Andersen. Fiskeriets økonomi 2010 FOI 17

18 som de har andele til Kvoteudvikling Anvendelse af fangster Den samlede kvotemængde og kvotebytter Den samlede kvote for industrifisk falder med 3 % De danske fangster af konsumfisk anvendes direkte som spisefisk i fersk eller forarbejdet form. Industrifisk anvendes til produktion af fiskemel og fiskeolie, der anvendes til højkvalitetsfoder i akvakultur og i landbrugets dyreproduktion. Fiskeolien har en række højteknologiske anvendelsesområder inden for animalske olier. Den samlede danske kvotemængde er i 2010 på omkring 705 tusinde tons, jf. bilagstabel 1.1. Denne mængde kan dog ændre sig i løbet af året, hvis der foretages kvotebytter efter aftale med andre nationer. Mulighederne og betydningen af kvotebytter blev behandlet i specialkapitlet i Fiskeriets Økonomi Kvoterne for industrifisk giver i 2010 i alt mulighed for at fange 669 tusinde tons, jf. tabel 1.1, hvilket er et fald på 24 tusind tons eller 3 % i forhold til Det skyldes et mindre fald for brisling og sperling, som dog delvis modsvares af en stigning for tobis, blåhvilling og hestemakrel. Tabel 1.1. Kvoter på industrifisk (tons) Blåhvilling Brisling Hestemakrel Sperling Tobis 1) I alt Anm.: Der anvendes de kendte kvoter pr. 18. marts Noter: 1) Der antages samme initial kvote for tobis som i Kvoterne for industrifisk har historisk udgjort hovedparten af den samlede danske kvotemængde og udgør 77 % i Kvo- 18 FOI Fiskeriets økonomi 2010

19 Udvikling i kvoterne for industrifisk Konsumkvoterne ned med 11 % Kvoten for sild og i mindre grad makrel falder terne for industrifisk har dog varieret markant i de senere år, ikke mindst for blåhvilling og sperling, men også tobiskvoterne har varieret grundet de særlige biologiske forhold for denne bestand, og de særlige procedurer for kvotefastsættelse i dette fiskeri. Kvoterne for konsumfisk er værdimæssigt de vigtigste for dansk fiskeri, hvor industrikvoterne er det mængdemæssigt. Det samlede kvoteniveau for konsumfisk reduceres med 25 tusinde tons fra 225 tusinde tons i 2009 til 200 tusinde tons i 2010, jf. tabel 1.2. Dette svarer til en reduktion i konsumkvoterne på 11 % fra 2009 til Reduktionen i den samlede kvote for konsumfisk fra 2009 til 2010 skyldes ligesom sidste år altovervejende et betydeligt fald i kvoterne for sild på 19 tusinde tons, og dermed fortsætter tendensen fra tidligere år. Også kvoterne på torskefisk, makrel, hummer og dybvandsrejer falder fra 2009 til Tabel 1.2. Kvoter på konsumfisk (tons) Torskefisk heraf torsk Fladfisk heraf rødspætte heraf tunge Sild Makrel Dybvandsrejer Jomfruhummer Andre arter 1) Grønlandsrejer I alt Anm.: Der anvendes de kendte kvoter pr. 18. marts Noter: 1) Gennemsnitsvægten af en laks er sat til 4,5 kg. Torskekvoterne fortsat centrale for dansk fiskeri Selvom torskekvoterne gennem en årrække er blevet reduceret, er de fortsat af central betydning for dansk fiskeri. Sammen med kvoterne for andre torskefisk og fladfisk i de betydningsfulde Fiskeriets økonomi 2010 FOI 19

20 flerartsfiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat udgør de et vigtigt indtægtsgrundlag for dansk fiskeri. og stiger i 2010 Fra 2009 til 2010 sker der en moderat stigning i den samlede kvote for torsk, jf. tabel 1.3. Torskekvoterne stiger for EU-zonen i Nordsøen og Norskehavet, Skagerrak samt især i den Østlige Østersø, hvorimod der er et markant fald i torskekvoten for Øresund, Bælthavet og Vestlige Østersø samt Kattegat. Samlet set observeres, at udviklingen med faldende torskekvoter nu er vendt til en mindre fremgang på 8 % fra 2007 til Tabel 1.3. Torskekvoterne fra 2007 til 2010 (1.000 tons) %-ændring Nordsøen og Norskehavet (EU) Skagerrak Svalbard Kattegat Østlige Østersø (EU-zone) Øresund, Bælthavet og Vestlige Østersø (EU-zone) I alt Anm.: Der anvendes de kendte kvoter pr. 18. marts Fangsten af ukvoterede arter En række arter er ikke underlagt TAC/kvoter, herunder hesterejer, østers og blåmuslinger. For disse arter antages fangsten i 2010 at være lig gennemsnittet for årene 2007 til Kvoteudnyttelse Hvorledes de respektive kvoter udnyttes kan henføres til påvirkningen fra en række forskellige faktorer. Generelt kan faktorerne opdeles i tre hovedgrupper: 1) biologiske, 2) politiske og 3) økonomiske. Biologiske faktorer Det biologiske rådgivningsgrundlag er generelt behæftet med usikkerhed, som indebærer, at kvoterne i nogle år ikke er i overensstemmelse med de faktiske fiskerimuligheder. Årsager hertil 20 FOI Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2009 Document

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2008 Document Version Også

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2005 Løkkegaard, Jørgen; Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Max; Lindebo, Erik; Nielsen, Rasmus Publication date: 2005 Document Version

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus Publication date: 2012 Document Version

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2013 Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2013 Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2013. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2013 Andersen, Jesper Levring Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sag: 369/139221 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 307 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 2005 Sag: 369/139221 19. august Med henvisning

Læs mere

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 26. oktober 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 26. oktober 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

- alene som følge af ændrede kvoter

- alene som følge af ændrede kvoter QGUHGHILVNHULPXOLJKHGHULGDQVNILVNHULL - alene som følge af ændrede kvoter Konsum 329.119 284.780-13 -44.339 - -187.989 Industri 561.166 709.632 26 148.466-159.062 Dansk fiskeri i alt 890.285 994.412 12

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri?

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri? Jesper Levring Andersen (jla@foi.dk) Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0%

Brisling Østersøen (EU-farvand), IIIbcd ,0% -11,0% Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 16. december 2014 TAC og kvoter for 2015 (foreløbig oversigt) Forslag til endelige TAC er fastsat efter afslutning

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006

Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 Bekendtgørelse om indplacering af fartøjer og tildeling af fangstrettigheder med henblik på ny regulering af nogle fiskerier fra 2007 samt visse vilkår for ordningen

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2012 Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Ståhl, Lisa; Jensen, Frank; Frost, Hans Staby;

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør

FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Nordhavnsvej 6A 3000, Helsingør +45 2122 7243 info@skaansomtkystfiskeri.dk www.skaansomtkystfiskeri.dk 19. feb 17 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

University of Copenhagen. Forvaltning af det danske konsumfiskeri Andersen, Jesper Levring; Frost, Hans Staby; Løkkegaard, Jørgen

University of Copenhagen. Forvaltning af det danske konsumfiskeri Andersen, Jesper Levring; Frost, Hans Staby; Løkkegaard, Jørgen university of copenhagen University of Copenhagen Forvaltning af det danske konsumfiskeri Andersen, Jesper Levring; Frost, Hans Staby; Løkkegaard, Jørgen Publication date: 2005 Document Version Også kaldet

Læs mere

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi

Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 09, 2015 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Nielsen, Max; Larsen, Erling; Egekvist, Josefine; Abate, Tenaw Gedefaw; Nielsen, Rasmus ; Frost, Hans ; Kjærsgaard,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor

Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 17, 2015 Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur- og fiskeindustrisektor Nielsen, Rasmus; Thøgersen, Thomas Talund; Andersen, Jesper Levring; Dalskov,

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år. 15. december 2010. Lovtidende A 2010 15. december 2010. Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2011 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10 d -10 j, 22, 30, 34-36, 37, stk. 1, 38,

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring

Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring Industrifiskeriets fremtid TILLÆG TIL No 3 OKTOBER 2007 Alle de vigtige bestande af industrifisk i bedring En arbejdsgruppe i Fødevareministeriet er overbevist om, at industrifiskeriet og rentabiliteten

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af indsatsregulering belyst for udvalgte fiskerier Frost, Hans Staby; Andersen, Jesper Levring

Samfundsøkonomisk vurdering af indsatsregulering belyst for udvalgte fiskerier Frost, Hans Staby; Andersen, Jesper Levring university of copenhagen Københavns Universitet Samfundsøkonomisk vurdering af indsatsregulering belyst for udvalgte fiskerier Frost, Hans Staby; Andersen, Jesper Levring Publication date: 2001 Document

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Notat om de økonomiske omkostninger for Gilleleje-fiskerne ved rejse til fangstpladser nord for det permanent lukkede område (jf. BEK nr. 391 af 16/04/2010,

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 12-7121-000001 Ref: MAAN/LISNIE 19. november 2012 Referat

Læs mere

TALEPUNKT. Indledning

TALEPUNKT. Indledning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Internationalt Fiskerikontor Sagsnr..: 7384/453118 Den 2. december

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring

Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring university of copenhagen Københavns Universitet Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring Publication date:

Læs mere

De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010. Hovedrapport

De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010. Hovedrapport De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser frem mod 2010 Hovedrapport GEMBA Innovation & Teknologisk Institut, januar 2006 Forord De seneste år har været præget af stagnerende

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-pligten for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet IMPSEL Eliasen, Søren; Mathiesen, Christoph; Andersen, Svend Erik; Boom, Jan Tjeerd; Frost, Hans Staby; Hoff, Ayoe; Hovgård, Holger; Jørgensen, Ole; Krog,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri-

Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri- Fødevareministeriet Operationelt program for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Som ændret April 2009 Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. afgivet til Statsrevisorerne Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri afgivet til Statsrevisorerne August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og konklusion 1 1.1. Formål og konklusion 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 26. august 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation: DSA: Foreningen af Fiskeauktioner og

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

/2016. August Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri

/2016. August Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri 22/2016 Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 August 2017 114.6 22.480 908 22 / 2016 Beretning

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

FISKERIETS FINANSIERINGS- FORHOLD

FISKERIETS FINANSIERINGS- FORHOLD FISKERIETS FINANSIERINGS- FORHOLD Analyse af finansieringsforholdene i det danske fiskerierhverv AUGUST 216 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Den økonomiske udvikling i fiskerierhvervet...

Læs mere

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6.1. Indledning Formål Anlægstyper og arter Fiskeriet tæt på at være optimalt reguleret øget samfundsmæssigt bidrag skal derfor komme fra akvakultur Hvilke barrierer

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is

Figur 1: Verdens største fiskerinationer 2010. Kilde: fisheries.is Abstrakt Denne rapport har til formål at give et overblik over Islands fiskerisektor, herunder størrelse og betydning for landets økonomiske balance. Den viser samtidig den nuværende status og hvilke udviklinger,

Læs mere

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde

På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring. Tværfagligt samarbejde FF nyt No 2 JULI 2009 Styrket kompetence Ny miljøchef På forkant af udviklingen, hvor kravene til miljø er en konstant udfordring Lars Uldal er udpeget som miljøchef, der skal rådgive, foreslå nye initiativer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Version 2.0 af 30. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2016 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, 2a Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 23. august 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, 2a Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 14. september 2016 Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00145 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 24. oktober 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet

Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Niels Madsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Havfiskeri Kurt Hansen SINTEF Fiskeri og havbruk Sorteringsriste reducerer bifangsten af fisk i rejefiskeriet Rejer er små. Derfor er man nødt til

Læs mere

IMPSEL projektet: Implementering af mere selektive og skånsomme

IMPSEL projektet: Implementering af mere selektive og skånsomme IMPSEL projektet: Implementering af mere selektive og skånsomme fiskerier Arbejdspakke 2: Overblik over konsekvenser for ressource, fiskere og samfund ved implementering af selektive og skånsomme fiskerier

Læs mere

Vejledning til landings-pligten for Østersøen

Vejledning til landings-pligten for Østersøen Vejledning til landings-pligten for Østersøen Version 2.0 af 23. december 2016 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 7 Fiskeriregnskabsstatistik 2001 Account Statistics for Fishery 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

Rapport om den færøske regulering af fiskeriet Løkkegaard, J.; Andersen, Jesper Levring; Bøje, J.; Frost, Hans Staby; Hovgård, H.

Rapport om den færøske regulering af fiskeriet Løkkegaard, J.; Andersen, Jesper Levring; Bøje, J.; Frost, Hans Staby; Hovgård, H. university of copenhagen Københavns Universitet Rapport om den færøske regulering af fiskeriet Løkkegaard, J.; Andersen, Jesper Levring; Bøje, J.; Frost, Hans Staby; Hovgård, H. Publication date: 2004

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 10 Fiskeriregnskabsstatistik 2004 Account Statistics for Fishery 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 557 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i dansk sildefiskeri

Læs mere