Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor"

Transkript

1 Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune Næstformand Susanne Linnet, udpeget af regionsrådet Medlem Charlotte Scheppan, Direktør for Voksen- og sundhedsservice, Haderslev Kommune, udpeget af bestyrelsen Medlem Jørn Lehmann Petersen, udpeget af bestyrelsen Medlem Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland Medlem Anne Kristiansen, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret Medlem Mark Arpe Mortensen, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret Medlem Henrik Hundebøl, Elevrepræsentant, SSH elev med stemmeret Medlem Steen Petersen, Elevrepræsentant, SSA elev uden stemmeret Sekretær Joan Jessen, Direktør Social- og Sundhedsskolen Syd Økonomi og administrationschef Hanne Jansfort deltager i pkt. 3 vedr. økonomi

2 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 10. juni Underskrivelse af referatet 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 3. Økonomi Perioderegnskab 1-2. kvartal 2014 Fremsendelse af perioderegnskab og nyt estimat for regnskab På baggrund af aktivitetsbaserede ansættelser (undervisere), og deraf større forbrug på lønbudgettet udviser perioderegnskabet som forventet et lavere resultat end oprindeligt budgetteret, og ved 1. perioderegnskab. Estimatet for regnskab 2014 er udarbejdet med baggrund i perioderegnskab kvartal samt følgende større budgetkorrektioner for kvartal: Øgede lønomkostninger Investering i udendørs aktivitetsområde med Multibane og aktivitetsredskaber Forventet udskiftning af yderligere en del af møbler til klasselokaler Ændrede aktivitetsforudsætninger på baggrund af forskydninger i aktivitet mellem uddannelser Med ændrede forudsætninger forventes p.t. et resultat lige under 1,0 mio. kr. På baggrund af de ustyrbare faktorer, der ligger til grund for aktiviteten på såvel GF som AMU, kan der stadig ske en række ændringer i aktiviteten - hvorfor budgetopfølgning og estimat er udarbejdet med forsigtighedsprincip i forhold til såvel søgningen, som til forventet frafald. Budget udkast På baggrund af p.t. kendte forudsætninger, samt Forslag til Finanslov 2015 er 1. udkast til budget 2015 udarbejdet. Det skal understreges, at som følge af en ændret uddannelsesstruktur med EUD-reformen, kan det medføre ændringer i takststrukturen. Den endelige takststruktur forventes præsenteret på ændringsforslag til FFL 2015 senere på året. Derudover er der en lang række ubekendte i forhold til budgetlægningen, herunder effekt af ændret uddannelsesstruktur og særligt opbygning af GF 1 og 2 samt effekt af adgangsbegrænsning. 1

3 Følgende forudsætninger er indarbejdet: Takstændringer med udgangspunkt i Takstkatalog til FFL 2015 hvor det samlede billede på taksterne for undervisning, færdiggørelse, samt fælles- og bygningstakst udgør: Grundforløb: - 0,9 % Hovedforløb: + 0,4 % AMU takstgruppe 3: + 1,0 % Aktivitetsniveau på niveau med 2014 hvilket kan afstedkomme senere ændringer på baggrund af ændret uddannelsesstruktur, og de p.t. ukendte faktorer Omkostningsniveau som de seneste 3 år på vedligeholdelsesniveau, og uden hensyntagen til eventuelle større investeringer Lønomkostninger på baggrund af aktuelle ansættelser og hensyntagen til tidsbegrænsede ansættelser + 1 % forventet pris- og lønregulering. Med baggrund i de indarbejdede forudsætninger fremsendes 1. udkast til budget med et resultat på kr. Det har været en kendt forudsætning, at et fald/ stagnation i takstudviklingen, samt stigning i omkostningsniveauet p.g.a. pris- og lønreguleringer på et tidspunkt ville reducere overskuddet. Endvidere er der de senere år prioriteret ressourcer til funktioner og særlige udviklingsprojekter, idet den økonomiske ramme har givet mulighed herfor. Der vil det kommende år blive fokus på prioritering af ressourcer, således at der sikres rammer for implementering af EUD-reformen og, at der fortsat leveres kvalitet i kerneydelsen. Såvel perioderegnskab 1. halvår 2014 som budget 2015 fremlægges og uddybes yderligere på mødet. Bilag: Perioderegnskab Aktivitetsoversigt Resultatbudget Balancebudget Likviditetsoversigt 1. udkast budget 2015 Aktivitetsoversigt Resultatbudget 4. Orientering ved direktøren Tilbagemelding på skolens handlingsplan for øget gennemførelse Igen i år er der bemærkninger til skolens praktikpladsopsøgende arbejde herunder samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner herom. Da uddannelserne er dimensionerede har vi på nuværende tidspunkt ikke brugt ressourcer herpå, men der er større fokus på opdyrkning af nye praktiksteder. Der ønskes heller ikke fra ministeriel side at der indsendes revideret plan. Bilag 2

4 Ændring i den øverste ledelse på skolen Der er i august i værksat et ledelsesudviklingsprojekt med fokus på intern organisering i chefgruppen og de udfordringer organisationen står over for i de kommende år. Det er målet at sikre bedre anvendelse af kompetencer og sikre rammer for det kommende års store planlægningsarbejde med EUD-reformen herunder at øge samarbejdet på tværs af chefområder. Det betyder, at Hanne Jansfort det kommende år konstitueres som stedfortræder for direktør, i stedet for kursus og uddannelseschef Ketty Larsen. Den øvrige organisering i chefgruppen fastlægges i den kommende tid. Der er primært tale om en anderledes organisering af opgaver internt i ledelsen, hvorfor der ikke forventes store ændringer for den enkelte ansatte. Søge og optagetal til uddannelserne Bilag 5. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer 6. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever 7. Personaleforhold 7.1 Personaleoversigt, af og tilgang Skolen har haft stor tilgang af nye medarbejder i 3. kvartal. For første gang har skolen måttet genopslå to underviserstillinger for at få kvalificerede undervisere. I andet opslag fik vi til gengæld 48 ansøgninger, og stillingerne er blevet besat. At vi har måttet genopslå stillingerne har gjort at vi fremadrettet som hovedregel vil opslå nye stillinger som faste stillinger. Dette har ikke været tilfældet tidligere for ikke at skulle fyre og hyre når ansøgerantallene svinger. Bilag 8. Uddannelserne 8.1 Henvendelse fra FOA Sønderjylland vedr. organisationernes adgang til uddannelses -institutioner. Skolens samarbejdsaftale med de faglige organisationer blev revideret sidste år, da Det Faglige Hus (Esbjerg) henvendte sig om muligheden for at besøge skolen. 3

5 Skolen vil gerne byde Ungdomsorganisationer, politiske debatter og kampagner i en eller anden form velkomne på skolen. Dette ses som et led i demokratiske processer og/eller faglig- og almen oplysning. Skolen ønsker dog ikke hvervekampagner i den obligatoriske undervisningstid og det gælder organisationer generelt. På fagforeningsområdet har der været et behov for, i samarbejde med foreningerne, at udarbejde vedlagte samarbejdsaftale, hvor FOA som den eneste fagorganisation har overenskomstorientering i undervisningstiden. Hvervekampagner, oplysninger om den pågældende organisation eller medlemsorienteringer kan foregå udenfor planlagt obligatorisk undervisning enten ved tilstedeværelse eller tavleophæng. Ungdomsorganisationernes adgang til skolen som uddannelsested har gode vilkår og det må konkluderes, at skolen efterlever Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelser. Bilag Formandsskabet indstiller, At den beskrevne samarbejdsmodel fortsætter og dette meddeles FOA Sønderjylland. 8.2 Frafald på grundforløbet Som meddelt på sidste bestyrelsesmøde har skolen på grundforløbet oplevet et stigende frafald blandt eleverne. I 2012 var frafaldsprocenten på 12%, i 2013 på 17,5% og i foråret 2014 er den målt til 31%. For at sikre en øget gennemførselsprocent vil teamet som arbejder med grundforløbet især arbejde på at skabe motivation hos vores GF-elever. Teamets forslag er vedlagt som bilag. På mødet vil de seneste frafaldstal blive præsenteret. Bilag 8.3 Innovation i uddannelserne Sagsfremstilling INNOVATION i uddannelserne I uge 33 afholdt vi de første Innovations bootcamps på Sosu Syd. Konceptet og baggrunden: Baggrunden for Innovationsbootcampene er at sikre, at kommunernes kommende medarbejdere tænker og arbejder innovativt og løsningsorienteret. Det sker bl.a. gennem nye undervisningsmetoder- og materialer. Innovation er det naturlige næste skridt for Sosu Syd, der allerede tilbyder fjernundervisning på alle hold og har et simulationslaboratorium, hvor eleverne anvender den nyeste velfærdsteknologi. Første trin i innovationsstrategien er at implementere tredages innovationsbootcamps på samtlige nye hold. De skal afholdes allerede første eller anden uge af uddannelsen. På det tidspunkt er eleverne nemlig endnu ikke skolet til at tænke eller handle på bestemte måde. 4

6 Eleverne bliver således trænet i at vende tingene på hovedet og være løsningsorienterede fra starten. Nogle gange kan teori og faglighed forhindre os i at tænkte nyt, så eleverne skal lære at stille spørgsmål fra begyndelsen. På innovations-bootcampene arbejder eleverne med en case fra en institution (plejehjem eller daginstitution) i tre dage. De tager således udgangspunkt i en real life case. Deres opgave er at finde løsninger på en problemstilling fra hverdagen. De skal ikke nødvendigvis opfinde nye, tekniske hjælpemidler, men f.eks. udtænke en ny måde at gribe en arbejdsopgave an på og finde en løsning, der får stor betydning for borgere, brugere og medarbejdere. Eleverne kommer i deres praktikperioder og i deres kommende erhverv til at arbejde med børn, indlagte patienter og ældre i det nære sundhedsvæsen, så de får et stort ansvar. Med færre hænder til at passe flere er det absolut nødvendigt, at eleverne opnår kompetencerne, modet og motivationen til at ændre det, der ikke fungerer. Eleverne vil med de nye innovative kompetencer opleve, at deres arbejde gør en forskel. Og den læring og det mod tager de med sig i deres fremtidige arbejdsliv. Afvikling Den første bootcamp var for en grundforløbsklasse der lige var påbegyndt uddannelsen ugen før. Bootcampen blev afholdt på Ifabrikken i Sønderborg og 2 af skolens undervisere, der arbejder med innovation, samt en facilitator fra IBC Kolding afviklede campen. Eleverne fik, som nævnt, udleveret en real- life case fra en daginstution og der var inviteret et dommerpanel til at kåre gruppen med den mest innovative idé. Dommerpanelet ved grundforløbets camp bestod af: Aase Nyegaard, Viceborgmester Sønderborg Kommune Helle Due Krauthammer, Leder af Børnehuset Rosengården, Haderslev (casen) Stig Werner Isaksen, Direktør for kultur, miljø og erhverv, Aabenraa kommune Tina Hansen Petersen, Koordinator VelfærdsTeknologi Syd Pernille Steenshard, FOA, repræsentant for elevernes fagforening Mette Fink, Projektleder på Velfærdsteknologi; Sønderborg kommune Eleverne arbejdede koncentreret alle tre dag og evalueringerne fortalte da også, at eleverne virkelig lærte noget og at de følte, at de kunne bruge det til noget. Den anden bootcamp blev afviklet i samme uge af et social- og sundhedshjælper hold, der var påbegyndt uddannelsen om mandagen, hvor de startede innovationscampen onsdag til fredag. Denne camp blev afviklet på Sosu syd, med samme bemanding af undervisere og facilitator. Dommerpanelet ved social- og sundhedshjælpernes camp bestod af: Mette Fink, Projektleder på Velfærdsteknologi; Sønderborg kommune Susanne Spindler, Leder af Sillerup Plejekollegium, Haderslev (casen) Stig Werner Isaksen, Direktør for kultur, miljø og erhverv, Aabenraa kommune Tina Hansen Petersen, Koordinator VelfærdsTeknologi Syd Alice Andersen, FOA, repræsentant for elevernes fagforening Eleverne arbejdede også her koncentreret alle tre dag og evalueringerne fortalte også her, at eleverne virkelig lærte noget og at de følte, at de kunne bruge det til noget. På den sidste camp var én af ideerne så nytænkende at den fortjener at gå videre til yderligere afprøvning ift. evt. patentansøgning mm. 5

7 Derfor er der indhentet tilbud fra IBC Kolding og Fra Ifabrikken om priser på sådanne videre forløb. De vedlægges som bilag og bestyrelsen bedes tage beslutning om, om og i givet fald på hvilken måde vi skal hjælpe eleverne videre. Der ønskes en drøftelse af hvorledes skolen skal agere fremadrettet hvis der kommer ideer som fortjener der arbejdes videre med. Skal skolen støtte eleverne økonomisk for at kunne videreudvikle på ideen og i så fald på hvilket niveau. 9. Efteruddannelse Status på kursusaktivitet Aktivitet Ultimo 3. kvartal, tegner det til at den samlede AMU aktivitet i 2014, vil være en smule højere end oprindelig budgetteret. Aftalerne for 2014 er godt i gang, der er ingen tegn på ændret aktivitets muligheder i Aktiviteten er, for både beskæftigede og ledige brugere af AMU kurser, hvor kun de beskæftigede trækker på EVE rammen. PAU GVU I slutning af april startede 33 nye kursister på et GVU forløb. Idet GVU financiers af EVE rammen, betyder det at vi har søgt og fået ekstra rammer. Følgende aftale er indgået via VEU centret: - der overføres kr kr. fra EUC Syds Eve ramme til Social og Sundhedsskolen Syd - der overføres kr kr. fra Haderslev Handelsskole Eve ramme til Social og Sundhedsskolen Syd Projekter Sosu syd har sammen med de øvrige Sosu skoler og UCer der udbyder AMU, fået projektmidler kr. til Tværgående udviklingspulje (TUP 14), under temaet styrket anvendelse af digital læring i AMU, aktiviteterne er endnu ikke aftalt mellem skolerne. Undertegnede sidder i styregruppen. Vis kvalitet I 2014 har virksomhedsevalueringer været et fokus, idet vi som skole har en skærpet opmærksomhed på nuværende og fremtidige samarbejdet med de virksomhederne vi betjener. I alt har 27 virksomheder svaret på tilfredshedsmålinger i forhold til de medarbejdere de har haft på AMU kurser. Den gennemsnitlige tilfredshed er 4,2, hvor max er 5, det er et resultat vi som skole kan være godt tilfreds med. Se Tabel 86 % er tilfreds eller meget tilfreds 9 % er hverken tilfreds eller utilfreds, ved undersøgelse af svaret, viser det sig at det er svar fra opstart af et projekt i en kommune om rehabilitering, hvor der var ledere fra institutioner som ikke 6

8 havde samme forståelse af projekts formål som den øverste ledelse i kommunen. Dette er der taget vare om. 4 % utilfreds eller meget utilfreds, de to af 4 ledere er identificeret og ikke længere ansat i stillingen de øvrige 2 kan ikke identificeres 10 Institutionen 10.1 Resultatlønskontrakt. Formandsskabet har gennemgået kontrakten for Kontrakten er opfyldt med knapt 96 %. Der skal indgås resultatlønskontrakt med direktør. Forslag til kommende års kontrakt ønskes drøftet og vedtaget Bilag følger 7

9 10.2 Strategiplan for I det kommende år skal der arbejdes meget med implementering af den nye EUD reform. På baggrund af de med meldinger vi hidtil har fået, vil reformen medføre store planlægnings og udviklingsopgaver eksempelvis skal alle voksne elever realkompetencevurderes, der arbejdes med standardmerit så uddannelseslængden kan blive meget forskellig for forskellige elevgrupper, og der skal laves voksen - og ungespor i uddannelserne. Alle ledige ressourcer kan således forventes at skulle bruges på denne opgave. Det vil derfor fra et ledelsesmæssigt synspunkt være hensigtsmæssigt primært at have fokus på denne opgave, hvorfor vi gerne i vil undlade at lave strategiplaner og i stedet arbejde med følgende indsatsområder: Reformarbejde Struktur på uddannelsesforløbene/ organiseringen/ turnusplaner Indholdsdelen Uddannelsesvejledning herunder realkompetence og fremtidig organisering af optag Kompetenceudvikling i forhold til nye krav Praksisnær undervisning Handlingsplan for øget gennemførelse med et fælles indsatsområde: Praksisnær undervisning på alle uddannelser Øget samarbejde med praksis Simulab Projekter vedr. praksisnær undervisning Skills SOSU og PA Få nuværende projekter færdige og implementeret i uddannelserne hvor de har uddannelsesmæssig relevans Kina samarbejdet. Plan for evt. videre arbejde Innovation Forandringsagenter Sundhedsprojektet hvis dette bevilliges Flipped classroom Økonomi og administration Konvertering til EASY-C Omlægning af uddannelserne i EASY med hensyntagen til EUD-reformen Klargøring til markedsgørelse af brugerflade i 2016 Økonomi og EUD reform herunder konsekvensberegninger, løbende budget- drifts- og ressourcetilpasning Skolen i det samlede ungdomsuddannelsesbillede Formandsskabet indstiller, At skolen ikke udarbejder en egentlig strategiplan, men det kommende år retter fokus på ovennævnte punkter og dermed primært har fokus på kerneydelsen. 8

10 11. Lukket punkt Materiale udleveres og gennemgås på mødet 12. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Der må ikke refereres fra pkt Eventuelt 9

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LUU. Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00. Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Referat Fra møde i LUU Mandag den 12. november 2012 fra klokken 8.30 til 12.00 Mødet afholdtes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.8 3 medlemmer repræsenterende kommunerne: Monika Hoeck Petersen - Formand

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere