Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj?"

Transkript

1 Recovery ud fra et organisationsperspektiv: Hvordan finde og bruge recovery-prosesser ved hjælp af screeningsverktøj? Peter Boldsen Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

2 Centrale stikord Å se forbedringsprosessene som allerede ligger i systemene vi er en del av, er ofte en kompleks oppgave. Å selv klare å være tydelig og formidle seg kan også være en utfordring. I denne parallellsesjonen vil du både få innblikk i en måte å systematisk jobbe med å finne forbedringsprosesser i en organisasjon på, og du får anledning til å jobbe med hvordan du selv kommuniserer. Systematik Forandringsprocesser kommunikation

3 Grundlag for værktøjet Recovery er en individuel proces, men vi er optaget af, hvordan en (hjælpe)organisation bedst kan støtte denne proces hos borgeren Hvad er sammenhængen mellem individ og organisation? Vi har udviklet en indsatsteori, som giver et bud på sammenhængen!

4 Hvilken type af handlinger i organisationen understøtter borgerens recoveryproces og øger vedkommendes livskvalitet? Vi har udviklet svarene på grundlag af: Egne erfaringer fra implementeringsproces i socialpsykiatrien i Aarhus Kommune Teorier om recovery - og recovery værdierne fra Boston. CARe metodologien udviklet i Holland Sainsbury, London Indsatsteori Organisationen C C C Nedslagspunkter

5 Kultur Commitment Indsats Træning af medarbejdere og ledere i at arbejde recoveryorienteret Internatilsering af de fire værdier Recoveryorientering indgår som ansættelseskriterium og som vurderingskriterium i karriereforløb Risiko-management. Dristige og risikovillige ledere, medarbejdere, brugere og pårørende Brugerinvolvering på alle niveauer Ledelsen bakker op og følger aktivt op på indsatserne Ledere og mellemledere tror på, at medarbejdere kan og vil arbejde ud fra recoveryværdierne Ledere og medarbejdere i organisationen er opmærksomme på koblinger til andre systemer/ org. og arbejder for at gøre disse recovery-orienterede Medarbejdere får redskaber og begreber til at kommunikere om faglige spørgsmål. Medarbejdere kan beskrive og er bevidste om rollen som professionel Brugernes perspektiv er synligt og værdsat i organisationen. Medarbejderne får øje på andre betydende faktorer end dem de selv ser Medarbejderne tror på, at brugeren kan komme sig medarbejderen bærer håbet Medarbejderne afgiver magt og kontrol til fordel for brugernes selvbestemmelse og indflydelse på organisationen Medarbejderne bliver holdt fast i, at de skal ændre praksis Medarbejderne får redskaber til at turde ændre praksis Bevidsthed hos medarbejdere om niveauer/progression i recovery-processer (organisatorisk og individ) Deleffekt Medarbejderne taler og skriver om brugerne på anden måde Medarbejderne trænes i at understøtte brugernes frie valg rollen som coach Medarbejderne skaber en sammenhæng, hvor brugerne kan vise deres ressourcer og får lyst til det Medarbejderne identificerer og anerkender systematisk brugernes ressourcer Brugerne involveres i og tager medansvar for alle aspekter omkring design, ydelse og evaluering af tilbud (inkl. kriseplan) Medarbejdere med brugerbaggrund på alle niveauer Etablering af partnerskaber (inkl. kriseplaner) med tilgrænsende systemer og pårørende Medarbejderne arbejder aktivt med at sikre grundlæggende rettigheder for brugere Medarbejderne møder brugerne som hele mennesker Den enkelte bruger er informeret og involveret i alle dele af sit rehabiliteringsforløb. Får viden om, hvad der sætter gang i en recovery-proces. Den enkelte bruger tager medansvar for eget rehabiliteringsforløb Brugerne bliver i stand til at træffe gode individuelle valg Medarbejdere og brugere er sammen om at sørge for at brugeren kan udfylde nye attraktive roller ude i verden Indsatsen møder den enkeltes behov bedre Tilgrænsende systemer ændrer adfærd Kapacitet Indsatserne gives på en måde, så brugerne har valgmuligheder og nye indsatser udtænkes, når der er behov Ledere og medarbejdere formidler viden om recovery og andre indsatser til andre organisationer/systemer for at få forståelse og accept af ændringer Brugerne stiller krav til organisationen Tilgrænsende systemers grad af recovery-orientering Beskæftigelsesområdet, uddannelsessystemer, boligområder, banksektoren, politi, fagforeninger etc. Brugeren og de nære pårørende støttes til at genoptage brudte kontakter og bevare kontakt Undervisning udført af brugere med brugerbaggrund Der etableres beredskaber, så brugerne har let ved at frigøre sig af hjælp med sikkerhed for hurtigt at kunne få adgang til hjælp igen Medarbejdere og ledere er gennem træning og supervision i stand til at arbejde recoveryorienteret Coaching og supervision af brugere og brugermedarbejdere Øget fleksibilitet (kapacitet) i tildelingen af støtte (visiteret, ikke visiteret vejen ind og i tilbud) Pårørende internaliserer de fire værdier Dialog/aftaler mellem systemer om udviklingen af recoveryorienteret organisatorisk praksis Medarbejderne skal opleve en nødvendighed af at ændre praksis Brugerne sikres god nok økonomi uanset funktionsniveau eller tilknytning til besk./udd. Ledere, medarbejdere og brugere kender visionen for arbejdspladsen Tilbuddene er indrettede, så de fremstår imødekommende og ligeværdige Medarbejderne er opmærksomme på, hvordan deres indsats har betydning for brugernes selvopfattelse Selvhjælpsgrupper peer support Pårørendeundervisning

6 Brugeren kommer ud af evt. misbrug Øget livskvalitet for brugerne? Brugeren kommer i beskæftigelse/uddannelse Flere brugere bor i alm. boliger, arbejder m løn/på alm. vilkår, er i gang med uddannelse - Brugerne oplever at være i værdifuld rolle (reel inklusion) Effekt Brugeren opnår ønsket funktionsniveau, psykologisk, fysisk og socialt Færre symptomer Brugerne opnår høj grad af at kunne forstå, håndtere og opleve mening i hverdagsliv (Antonovski) At komme sig helt Inklusion Tilfredsstillende bolig Brugeren oplever øget mestring i eget liv (empowerment) At komme sig socialt Fremgangen varer i længere tid Det gode liv Brugernes aktionsradius øges Kontakt til familie og venner Forbedret fysisk og psykisk helbredstilstand, forbedret netværk, økonomi og familieforhold Brugerne lever et selvstændigt liv Empowerment Meningsfuld beskæftigelse Brugerne oplever sig som et ligeværdigt individ i relation til andre mennesker Brugerne oplever signifikant fremgang i forhold til evt. udvalgte individuelt definerede mål Farvekode til mekanismerne bag pilene : Grøn : Oprigtig tro på recovery-værdierne hos medarbejdere og ledere Vi omlægger fordi det er det rigtige at gøre Rød: Ledelsen er villig til at sætte ledelsesmæssig kraft bag implementeringen Vi omlægger fordi vi skal Lilla: Brugerne får mere magt og indflydelse Orange: Systemerne indrettes anderledes med vægt på valgfrihed, oprettelse af akut og tilbagefalds-beredskaber samt en vilje til at acceptere, at der en gang imellem sker fejl, når vi skal være mere modige Blå: Pårørende internaliserer recovery-værdierne og støtter op om den nye tilgang

7 Det værdimæssige fundament. De 4 recovery værdier: Personorientering Personinvolvering Selvbestemmelse Potentiale for udvikling

8 Dimensioner i screeningsredskabet.

9 FUNDAMENT FOR SCREENINGSREDSKABET Dimensioner Niveauer Nedslagspunkter Datakilder A: Personen i Centrum B: Inddragelse og involvering Individniveau 2 nedslagspunkter Observationer Dokumenter Spørgeskemaer C: Valg og viden Observationer D: Håb og udvikling Organisations niveau 2 nedslagspunkter Dokumenter Spørgeskemaer E: Medborgerskab F: Rehabilitering Omverdenens niveau 1 nedslagspunkt Observationer Dokumenter Spørgeskemaer

10 Personen i centrum Eksempel på nedslagspunkter A1 Individ niveau A2 Individ niveau Borgeren oplever, at blive mødt, anerkendt og respekteret som et helt og ligeværdigt menneske, der har ressourcer, problematikker og udviklingsmuligheder; eksempelvis som grundlæggende holdning og menneskesyn samt i de almenmenneskelige møder med samarbejdspartnere mm. Borgeren oplever, at blive støttet i at leve det liv, der er værdifuldt og meningsfuldt for den enkelte - at fokus er på den enkeltes individuelle proces; eksempelvis i de mere formelle samtaler, samarbejdsrelationer og sammenhænge, hvor fokus er på borgerens liv og forløb: A3 Org. niveau A4 Org. niveau A5 Omverdens niveau Organisationen understøtter borgernes muligheder for at leve det hele liv, der er meningsfuldt for den enkelte; eksempelvis ved - sammen med borgerne - at udvikle og udnytte lokale initiativer, der er helhedsorienterede, interessebaserede mm. Organisationen anerkender og respekterer forskellighed, og arbejder bevidst med at understøtte, at medarbejderne bruger sine forskellige personlige og faglige facetter dvs. også bruger sig selv som et helt menneske; eksempelvis ved at udfordre grænserne mellem professionel og personlig, at arbejde bevidst med ligeværdighed i positioner og relationer, at bruge og bringe egne levede erfaringer i spil i organisationen mm. Organisationen arbejder bevidst med at udfordre stigmatisering; eksempelvis ved at have et målrettet fokus på (selv-)stigma, ved at dagsordensætte afstigmatisering på det centrale og politiske niveau i organisationen samt ved at dagsordensætte normalisering i samspillet med offentlige, private og frivillige samarbejdspartnere i civilsamfundet mm.

11 Screeningsforløbet

12 Recovery og rehabilitering

13 Udvikling i fokus Eksempler på udviklingspunkter: Handleplanen, som er en aftale mellem bruger og frontmedarbejder, er et centralt dokument i organisationens arbejde, men der er sjældent fælles forståelse af dokumentet. Organisationerne tenderer mod at lukke sig om sig selv. Inklusionselementet er ofte ikke særlig fremherskende. Der foregår mange hensigtsmæssige handlinger i organisationen rettet mod at støtte brugerens recoveryproces, men den begrebslige og værdimæssige baggrund er ofte ubevidst. Spørgsmålet om magtforholdet mellem professionel og bruger er ofte tabubelagt i organisationen. De professionelle er ofte overraskede over, hvor aktive og velformulerede brugerne er på de møder, som er en del af screeningen.

14 Formidling af resultaterne af screeningen F: Rehabilitering A: Personen i centrum 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 B: Indragelse og involvering E: Medborgerskab C: Viden og valg D: Håb og udvikling Centralt at parterne kan genkende sig selv i formidlingen af udviklingspunkterne Vise respekt for de beslutninger og prioriteringer som ledelsen tager. At vores formidling er recovery orienteret i sin tilgang til organisationen Udviklingspunkterne bygger på et øjebliksbillede af organisationen. Vores optik er de 6 dimensioner og vores tolkning af dem.

15 Screeneruddannelse på diplomniveau. Diplommodul I Recovery og rehabilitering Screening og udvikling Undersøgelsesmetoder Eksamensopgave 3½ uges fuldtidsstudie Træningsscreening. Sidemandsoplæring i teams med erfaren screener Netværksmøder som læringsarena 2½ måned Diplommodul II Brugerinddragelse Proceskonsulentkompetencer Eksamensopgave 3½ uges fuldtidsstudie Kompetencer: Viden om rehabilitering og recovery Det metodiske grundlag for screeningerne Proceskonsulentkompetencer Undersøgelsesmetodik Praktiske færdigheder for at aftale og afvikle screeninger Brugerinddragelse

16 Erfaringer og udfordringer Validiteten i redskabet Balancen mellem evaluering og udvikling Brugerinvolvering - definitionsmagt Hvem repræsenterer de brugere, der indgår, og hvad bruges deres udsagn til? Hvis er screeningerne? En omkostningstung (men virksom) proces Hvilke former for ledelsesinformation kan screeningerne producere?

17 Yderligere oplysninger Her findes oplysninger om Aarhus Kommunes recovery-program Og materiale om screeningsprocessen Center for Socialfaglig Udvikling Peter Boldsen - tlf.:

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Orion. Fra værdier til hverdag

Orion. Fra værdier til hverdag Orion Fra værdier til hverdag Et metodekatalog med fokus på de metoder som anvendes i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere i Orion Metodekatalog marts 2014 1. udgave Fra værdier til

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere