!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet-"

Transkript

1 -!!!!!!!!!! FORVALTNINGSREVISION- I-DANMARK- En-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringen-- af-beskæftigelsesf-og-sundhedsområdet SPECIALE- Af-Marie-Johanne-Mørch- &-Niels-Rasmus-Rue- - Vejleder:-Peter-Triantafillou- Institut-for-Samfund-og-Globalisering- Roskilde-Universitet- Afleveret-d.-27.-januar-2015!

2 ABSTRACT' This%master%thesis%examines%the%Danish%State%Audit%Institution s%(rigsrevisionen)%execution%of% performance%audit%and%the%ways%in%which%this%changes%the%management%of%welfare%services.%% More%precisely,%we%answer%the%following%research%question:%How$does$Rigsrevisionen$influence$ the$ management$ of$ employment$ and$ health$ services$ through$ the$ execution$ of$ performance$ audit?% Our% research% is% conducted% on% the% basis% of% three% parameters% of% managerial% influence.% These%derive%partly%from%literature%on%the%development%of%State%Audit%Institutions%focusing%on% quantifiability% and% measureability% of% the% public% sector,% partly% from% literature% on% studies% of% State%Audit%Institutions %influence.%our%research%consists%of%three%cases%each%of%which%has%been% analysed%through%an%examination%of%documents%and%interviews%with%rigsrevisionen%and%the% responsible%public%authorities.%based%on%our%empirical%findings,%we%argue%that%rigsrevisionen% has%considerable%influence%on%the%management%of%public%employment%and%health%services.%the% influence%is%primarily%expressed%as%adjustments%of%the%existing%management%and%to%a%lesser% extent%fundamental%changes.%furthermore,%we%argue%that%the%extent%of%influence%depends%on% the% auditee s% compliance% with% Rigsrevisionen s% critique% and% recommendations,% and% on% the% critique%and%recommendations %resemblance%to%the%auditee s%existing%administration%politics.%

3 INDHOLDSFORTEGNELSE- KAPITEL-1:-INTRODUKTION-...-2! 1! PROBLEMFELT!...!2! 1.1! Specialets,genstandsfelt,...,6! 1.2! Uddybning,af,problemformulering,...,9! 2! LÆSEVEJLEDNING!...!11! KAPITEL-2:-ANALYSERAMME ! 3! TEORI!...!12! 3.1! Indflydelse,...,13! 3.2! Konstituerende,indflydelse,...,14! 3.3! Styringsmæssig,indflydelse,...,18! 4! METODE!...!22! 4.1! Operationalisering,af,teori,...,22! 4.1.1! Parametre!for!styringsmæssig!indflydelse!...!22! 4.2! Casepræsentation:,Rigsrevisionens,større,undersøgelser,...,26! 4.2.1! Caseudvælgelse!...!26! 4.2.2! Case!1:!Effekten!af!aktivering!af!ikkeMarbejdsmarkedsparate!kontanthjælpsmodtagere!...!27! 4.2.3! Case!2:!Effekten!og!kvaliteten!af!andre!aktørers!beskæftigelsesindsats!...!28! 4.2.4! Case!3:!Mål,!resultater!og!opfølgning!på!kræftbehandlingen!...!29! 4.3! Datakilder,...,30! 4.3.1! Dokumentresearch!...!30! 4.3.2! Interview!...!32! KAPITEL-3:-ANALYSE ! 5! CASE!1:!RIGSREVISIONENS!INDFLYDELSE!PÅ!STYRINGEN!AF!BESKÆFTIGELSESINDSATSEN!FOR!IKKEM ARBEJDSMARKEDSPARATE!KONTANTHJÆLPSMODTAGERE!...!36! 5.1! Rammer,og,tilsyn,...,36! 5.2! Vidensindsamling,og,dokumentationsindsats,...,41! 5.3! Målstyring,...,46! 5.4! Opsamling,...,48! 6! CASE!2:!RIGSREVISIONENS!INDFLYDELSE!PÅ!STYRINGEN!AF!ANDRE!AKTØRERS! BESKÆFTIGELSESINDSATS!...!50! 6.1! Rammer,og,tilsyn,...,50! 6.2! Vidensindsamling,og,dokumentationsindsats,...,53! 6.3! Opsamling,...,56! 7! CASE!3:!RIGSREVISIONENS!INDFLYDELSE!PÅ!STYRINGEN!AF!KRÆFTBEHANDLINGSINDSATSEN!...!58! 7.1! Rammer,,og,tilsyn,...,58! 7.2! Vidensindsamling,og,dokumentationsindsats,...,62! 7.3! Målstyring,...,66! 7.4! Opsamling,...,69! KAPITEL-4:-AFSLUTNING ! 8! DISKUSSION!...!71! 8.1! Tværgående,opsamling,af,analyseresultater,...,71! 8.2! Betydningen,af,andre,forhold,for,den,styringsmæssige,indflydelse,...,73! 9! KONKLUSION!...!80! LITTERATURLISTE !

4 KAPITEL-1:-INTRODUKTION- I!kapitlet!følger!først!specialets!problemfelt,!i!hvilket!det!videnskabelige!grundlag,!formål!og! genstandsfelt!præsenteres.!med!dette!afsæt!opstilles!problemformuleringen!for!undersøgelm sen! samt! en! uddybning! heraf.! Dernæst! følger! en! læsevejledning,! hvori! de! enkelte! kapitler! i! specialet!præsenteres.! 1 Problemfelt- Det,er,vigtigt,,at,statens,institutioner,bliver,bedre,til,at,beregne,,hvad,tingene,koster.,Vi,er,derfor, nødt,til,at,arbejde,med,standardisering,,samtidig,med,at,vi,har,øjnene,åbne,for,forskellige,behov, i,institutionerne.!rigsrevisor!lone!strøm!(deloitte!consulting,!2012).! Et!karakteristisk!træk!ved!styringen!i!moderne!velfærdsstater!er!en!forventning!om!at!konM trollere!anvendelsen!af!offentlige!midler.!det!kommer!i!en!dansk!kontekst!til!udtryk!med!hypm pigt!anvendte!erklæringer!om!hårde!prioriteringer,!stram!udgiftsstyring,!overholdelse!af!udm giftsrammer!og!effektivitet!i!styringen!(regeringen,!2011,!pp.!63 64).!Der!har!i!Danmark!og! på!tværs!af!moderne!velfærdsstater!gennem!de!sidste!årtier!været!et!særligt!fokus!på!en!efm fektiv! anvendelse! af! de! knappe! ressourcer! og! udvikling! af! redskaber,! der! bidrager! hertil! (Ejersbo!&!Greve,!2013).!! I!realiseringen!af!en!stram!offentlig!styring!udfylder!State!Audit!Institutions!(SAIs)!en!faktuel! og!væsentlig!rolle!ved!at!have!som!overordnet!formål!at!kontrollere,!hvordan!offentlige!midm ler!anvendes!(alwardat!&!benamraoui,!2014,!p.!87;!bovens,!schillemans,!&!hart,!2008,!p.!225;! Mayne,! 2006,! p.! 12).! Gennem! sine! revisionsaktiviteter! skal! SAIs! bidrage! til! at! sikre! et! henm sigtsmæssigt!forhold!mellem!udgifter,!gældende!lovgivning!og!ikke!mindst!de!gældende!værm dier!for!offentlig!service.!en!af!sais!centrale!opgaver!er!derfor!at!medvirke!og!opfordre!til! konstante!forbedringer!af!kvaliteten!og!effektiviteten!i!den!offentlige!styring!samt!bidrage!til! gennemsigtigheden!i!den!offentlige!sektor!(lonsdale,!2007,!p.!86;!mayne,!2006,!p.!12).!en!form udsætning! for! SAIs! virke! er! en! anerkendelse! af! deres! troværdighed! og! legitimitet,! ligesom! den!faktiske!anvendelse!af!revisionsresultaterne!til!at!forbedre!den!offentlige!styring!!forudm sætter!uafhængighed!af!politiske!og!andre!parters!indflydelse!(white!&!hollingsworth,!1999,! p.!92).!i!kraft!af!denne!uvildighed!kan!sais!bidrage!til!at!skabe!demokratisk!og!styringsmæssig! troværdighed!(white!&!hollingsworth,!1999,!p.!9).!! Side!2!af!89!

5 Traditionelt!har!SAIs!revisionsaktiviteter!indbefattet!henholdsvis!et!juridisk!og!et!finansielt! aspekt,! hvor! den! finansielle! revision! primært! går! på! kontrol! af! de! statslige! årsregnskaber,! mens! den! juridiske! revision! kredser! om! budgetternes! overensstemmelse! med! retlige! eller! administrative! bestemmelser! og! krav! (Mayne,! 2006,! p.! 13).! De! traditionelle! revisionstyper! udgør!fortsat!den!overvejende!del!af!de!samlede!revisionsaktiviteter.!inden!for!de!sidste!årtier! er!en!tredje!revisionstype!imidlertid!blevet!udviklet,!der!efterhånden!optager!en!væsentlig!del! af! SAIs! opgaveportefølje:! forvaltningsrevisionen! (Alwardat! &! Benamraoui,! 2014,! p.! 88;! Arnaboldi!&!Lapsley,!2008,!p.!23;!Pollitt,!2003,!p.!160).! Forvaltningsrevisionen!har!sit!udspring!i!en!række!grundlæggende,!ensartede!udviklingstræk! inden!for!den!offentlige!sektor!(lonsdale,!2011,!p.!14;!pollitt,!1999,!p.!30;!summa,!1999,!p.!11;! White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!32),!som!kan!kædes!sammen!med!New!Public!ManagementM reformerne!(npm)!i!1980 erne!og!1990 erne.!npm!har!i!vid!udstrækning!ændret!den!offentlim ge!styring!med!udbredelsen!af!metoder!fra!den!private!sektor!(hood,!1991)!som!reaktion!på! stigende!krav!om!optimering!af!ressourceallokeringen,!mere!effektiv!anvendelse!af!begrænm sede!ressourcer,!behov!for!større!tillid!til!den!offentlige!sektor!samt!bredere!opmærksomhed! på! den! offentlige! sektors! funktion! (Alwardat) &) Benamraoui,) 2014,) p.) 90;) Azuma,) 2005;) Daujotaitė)&)Mačerinskienė,)2008,)p.)178;)Dittenhofer,)2001,)p.)438;)Pollitt)&)Summa,)1999,)p.) 2;! Power,! 2003,! p.! 188ff.).! Variationer! i! indholdet! og! gennemslagskraften! af! NPM! til! trods! (Lonsdale,!2011,!p.!15;!Pollitt,!1999,!p.!55)!har!disse!reformer!generelt!haft!indflydelse!på!udM bredelsen! af! forvaltningsrevision! (Daujotaitė* &* Mačerinskienė,* 2008,* p.* 178;* Lonsdale* &* Wilkins,!2007,!p.!120;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!15).!Det!er!ikke!mindst!grundet!en!stiM gende!kompleksitet!i!de!opgaver,!den!offentlige!sektor!varetager,!samt!øgede!krav!til!god,!efm fektiv! styring! af! og! kvalitet! i! services,! indsatser! og! forbrug! i! den! offentlige! sektor! (Mayne,! 2006,!p.!12).! Forvaltningsrevision! er! kontekstbunden! til! de! respektive! politiske! og! administrative! system mer,!hvorfor!udviklingen!af!forvaltningsrevisionen!i!vid!udstrækning!har!været!påvirket!af!efm terspørgslen!og!omgivelserne!(lonsdale,!2011,!p.!7;!summa,!1999,!p.!12ff.).!samlet!anvendes! dog!oftest!begreberne!performance,audit,og!valuetfortmoney,i!litteraturen!til!generelt!at!kam rakterisere! denne! nyere! type! revisionsaktivitet! (Daujotaitė) &) Mačerinskienė,) 2008;) Mayne,) 2006,!p.!13;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!30).!Følgelig!kan!forvaltningsrevision!defineres! som! undersøgelser! og! evalueringer! af! den! offentlige! sektors! performance! og! styring! især! i!! Side!3!af!89!

6 forhold!til!økonomi,!effektivitet!og!effekter!samt!eventuelt!at!bidrage!med!anbefalinger!til!form bedringer! heraf! (Daujotaitė* &* Mačerinskienė,* 2008,* p.* 178;* Lonsdale,* 2011,* p.* 7;* Summa,* 1999,!p.!12ff.).!Dertil!er!SAIs!forvaltningsrevision!rettet!mod!processer!og!praksis!i!den!reviM deredes! styring! af! et! område,! idet! SAIs! ikke! har! til! formål! at! være! politisk! målsættende! (Lonsdale,!1999,!p.!199).! Såfremt!SAIs!gennem!forvaltningsrevision!skal!bidrage!til!at!sikre!en!effektiv!og!hensigtsmæsM sig!anvendelse!af!offentlige!midler,!skal!de!have!indflydelse!på!den!revideredes!styringsprakm sis!og!mprocesser!på!det!pågældende!område!(march,!1955,!p.!431ff.).!det!gør!det!relevant!at! se!nærmere!på,!hvordan!sais!indflydelse!på!styring!kommer!til!udtryk,!og!hvilke!type!indflym delse! der! er! tale! om.! Ifølge! litteraturen! om! SAIs! vil! indflydelsens! karakter! i! høj! grad! være! præget!af!den!vidensstruktur,!der!ligger!til!grund!for!sais!revisionsaktiviteter!og!de!herfra! anførte!kritikpunkter!og!anbefalinger.!forvaltningsrevisionen!baseres!på!en!grundlæggende! opfattelse! af,! at! offentlige! opgaver! og! ydelser! kan! og! skal! måles! (Lonsdale,! 2007,! p.! 120;! Pollitt,!2003,!p.!160).!I!takt!med!regeringers!og!politikeres!øgede!efterspørgsel!på!den!uvildige! forvaltningsrevision! har! metoder,! der! potentielt! set! gør! alle! grene! af! den! offentlige! sektor! målbar!og!kvantificerbar,!vundet!indpas!!også!i!forhold!til!aktiviteter!og!områder!der!traditim onelt!klassificeres!mindre!målbare!og!af!mere!kvalitativ!karakter!(power,!1997,!pp.!87,!114).! Det!er!udtryk!for!udbredelsen!af!en!grundlæggende!vidensstruktur!for,!hvordan!kvalitet!bør! anskues!og!evalueres!ved!at!måle!(power,!1997,!p.!91),!der!er!grundlæggende!for!sais!fokus!i! revisionsundersøgelserne.! Vidensstrukturen! bliver! således! også! grundlæggende! for,! hvilken! styringsmæssig!indflydelse!forvaltningsrevisionen!kan!medføre.! Forvaltningsrevisionen!forventes!at!kunne!bidrage!til!forbedringer!af!såvel!kvalitet!som!effekM tivitet!i!anvendelsen!af!de!offentlige!midler!på!tværs!af!den!offentlige!sektor!(lonsdale,!2007,! p.!87;!white!&!hollingsworth,!1999,!p.!32).!et!relevant!spørgsmål!er!derfor,!om!sais!har!indm flydelse!på!de!revideredes!styringspraksis!og!i!givet!fald!hvilken!indflydelse.!det!forventes!i! øvrigt,!at!objektivisering!og!kvantificering!af!områder,!indsatser!og!styring!reducerer!behovet! for,!at!sais!har!fagspecifik!ekspertviden!om!alle!områder!af!den!offentlige!sektor,!de!reviderer! (Lonsdale,!1999,!p.!199).!Det!medfører,!at!revisionsundersøgelserne!primært!omfatter!direkte! effektmålinger!samt!undersøgelser!af!systemer!og!procedurer.!netop!sidstnævnte!fremhæves! som! en! tungtvejende! opgave,! der! i! litteraturen! karakteriseres! som! en! metakontrol! (Mayne,! 2006,! p.! 14ff.).! Forudsætningen! er,! at! offentlige! myndigheder! kan! kontrollere! egen! perform! Side!4!af!89!

7 mance!og!egne!indsatser!og!synliggøre!resultaterne!heraf.!på!baggrund!af!disse!resultater!kan! SAIs!optimalt!set!varetage!en!kontrolfunktion!i!forhold!til,!om!den!offentlige!sektor!selv!fører! en!væsentlig!og!nødvendig!kontrol!med!anvendelsen!af!midler!(mayne,!2006,!p.!15;!power,! 1997,!p.!67).! Generelt!betragtet!munder!forvaltningsrevisionen!derfor!ud!i!kritikpunkter!og!anbefalinger!til! den!reviderede!om!kvantificerbarhed!samt!resultatm!og!målstyring.!potentielt!kan!det!således! betyde,!at!sais!udøver!indflydelse!på!den!revideredes!tilrettelæggelse!af!processer,!styring!og! praksis!på!et!område!(march,!1955,!p.!431ff.).!dette!er!kun!belyst!i!begrænset!omfang!såvel! empirisk!som!teoretisk!(conings,!sterck,!&!bouckaert,!2007;!justesen!&!skærbæk,!2010;!kells,! 2011;!Leeuw,!2011;!Lonsdale,!1999;!Morin,!2004,!2008).!Dermed!understreges!væsentligheM den!af!dette!speciales!undersøgelse!af!forvaltningsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse.! Generelt!pointeres!det!i!den!eksisterende!litteratur!omhandlende!SAIs!indflydelse,!at!den!beM grænsede! forskning! i! SAIs! indflydelse! gennem! forvaltningsrevision! er! en! konsekvens! af,! at! området!er!vanskeligt!at!undersøge.!derudover!er!det!vanskeligt!at!tegne!et!samlet!billede!på! tværs!af!litteraturen,!da!den!tidligere!forskning!ikke!har!haft!identiske!formål!eller!anvendt! samme!metoder.!det!pointeres!derudover,!at!indflydelsen!kan!forekomme!på!forskellige!stam dier!af!revisionsprocessen!og!gennem!adskillige!og!komplekse!relationer!mellem!aktørerne,! ligesom! forvaltningsrevision! sker! i! specifikke! institutionelle! omgivelser! (Kells,! 2011;! Lonsdale,!1999,!2000;!Morin,!2001;!Van!Loocke!&!Put,!2011).!I!forlængelse!heraf!bemærkes! det!i!øvrigt!i!flere!studier,!at!sais!indflydelse!ikke!blot!kan!ses!som!en!uafhængig!proces,!men! at!en!række!andre!faktorer!også!har!relevans!(blume!&!voigt,!2007;!lapsley!&!pong,!2010;! Morin,!2001,!2008;!ReichbornMKjennerud,!2013),!herunder!forskellige!forhold,!som!kan!forM stærke!eller!mindske!graden!af!indflydelse!(van!loocke!&!put,!2011).! En!række!studier!er,!trods!alt,!gennemført!om!SAIs!indflydelse,!hvor!den!samlede!konklusion! er,!at!forvaltningsrevision!har!indflydelse!på!den!reviderede.!der!er!dog!både!stor!variation!i,! hvordan!undersøgelserne!er!udført,!og!ikke!mindst!hvordan!indflydelsen!kommer!til!udtryk! (Brown! &! Craft,! 1980;! Johnsen,! Meklin,! Oulasvirta,! &! Vakkuri,! 2011;! Justesen! &! Skærbæk,! 2005;!Morin,!2001,!2004,!2008;!Van!Loocke!&!Put,!2011;!Weets,!2011).!Med!udgangspunkt!i!et! studie! af! forvaltningsrevision! i! en! række! europæiske! lande! konkluderer! Lonsdale,! at! SAIs! først!og!fremmest!har!direkte!indflydelse!på!de!revideredes!efterfølgende!praksis,!på!beslutm ninger!om!besparelser!samt!på!beslutninger!truffet!i!parlamenterne!(lonsdale,!1999,!2000).!!! Side!5!af!89!

8 Morin!har!gennemført!en!række!studier!af!den!revideredes!oplevede!indflydelse!af!den!canaM diske!sai s!forvaltningsrevision,!ligesom!weets!med!samme!fokus!har!undersøgt!indflydelsen! af!lokal!forvaltningsrevision!i!holland.!begge!konkluderer,!at!sais!ikke!har!indflydelse!i!form! af! større! direkte! forandringer! hos! den! reviderede,! men! at! indflydelsen! alligevel! har! været! mærkbar!i!både!den!revideredes!efterfølgende!handlinger,!styring!af!ansvarsområdet!og!fokus! (Morin,!2008;!Weets,!2011).!I!tråd!hermed!konkluderer!Hatherly!og!Parker!gennem!en!underM søgelse!af!de!revideredes!afvisninger!af!sais!anbefalinger,!at!indflydelsen!oftest!afhænger!af,! om! den! reviderede! er! enig! i! den! reviderendes! metoder! og! resultater! (Hatherly! &! Parker,! 1988).!Andre!studier!har!undersøgt!graden!af!de!revideredes!implementeringer!af!SAIs!anbeM falinger,!hvor!brown!og!craft!om!den!amerikanske!sai!blandt!andet!konkluderer,!at!de!anførm te!anbefalinger!i!høj!grad!implementeres,!men!at!det!afhænger!af!en!pragmatisk!vurdering!fra! de!reviderede!af,!hvilke!anbefalinger!der!kan!anvendes!til!at!forbedre!styringen!og!indsatserm ne!(brown!&!craft,!1980).! Der!kan!altså!ikke!tegnes!et!fuldstændigt!billede!af!SAIs!styringsmæssige!indflydelse,!hvilket! indikerer,!at!der!fortsat!er!ubesvarede!spørgsmål!at!undersøge!om!den!stigende!anvendelse!af! og!efterspørgsel!på!forvaltningsrevision!som!kontrolm!og!styringsværktøj!(lonsdale,!2007,!p.! 86,!2011,!p.!2ff.;!White!&!Hollingsworth,!1999,!p.!10,15).!Dette!skærpes!yderligere!af!den!eksiM sterende!forskning!om!den!danske!sai,!rigsrevisionen,!hvor!antallet!af!studier!er!til!at!overse!!både!generelt!i!forhold!til!rigsrevisionens!rolle!og!særligt!i!forhold!til!rigsrevisionens!indm flydelse!på!styringen!af!den!offentlige!sektor.!et!eksempel!er!justesen!og!skærbæks!studie!af! Rigsrevisionens! undersøgelse! af! Transportministeriet,! i! hvilket! de! konkluderer,! at! forvaltm ningsrevisionen!har!ført!til!en!ændring!af!den!organisatoriske!identitet!(justesen!&!skærbæk,! 2005,!2010).!Her!er!altså!tale!om!et!studie!med!et!andet!fokus!på!indflydelse,!end!der!anlægM ges!i!dette!speciale.!på!den!baggrund!synes!det!yderligere!relevant!og!aktuelt!at!rette!blikket! mod!den!danske!sai!og!undersøge!rigsrevisionens!indflydelse!på!styringen!af!den!offentlige! sektor.! 1.1 Specialets-genstandsfelt- I!en!dansk!kontekst!tilser!Rigsrevisionen!anvendelsen!af!de!offentlige!midler!og!reviderer!den! offentlige! sektors! styringspraksis.! Rigsrevisionen! er! en! uafhængig! revisionsmyndighed,! der! bevillingsmæssigt!hører!under!folketinget!(christensen,!christiansen,!&!ibsen,!2011,!p.!274)! og!overordnet!set!varetager!to!opgaver:!gennemførelsen!af!årsrevisionen!af!statens!budgetter!! Side!6!af!89!

9 samt!større!undersøgelser.!samlet!set!optager!den!årlige!finansielle!revision!flest!midler!på! budgettet!(christensen!et!al.,!2011,!p.!274).!årsrevisionen!handler!om!de!statslige!virksomhem ders!regnskaber,!mens!de!større!undersøgelser!foretages!på!områder,!rigsrevisionen!selv!elm ler! Statsrevisorerne! vurderer! væsentlige! at! få! undersøgt! (Rigsrevisionen,! 2014a).! ForvaltM ningsrevision!i!en!dansk!kontekst!kommer!i!den!forbindelse!særligt!til!udtryk!ved!rigsrevisim onens!større!undersøgelser.! På!baggrund!af!den!begrænsede!viden!om!SAIs!indflydelse!samt!den!øgede!anvendelse!af!forM valtningsrevision! er! formålet! med! specialet! at! undersøge! Rigsrevisionens! styringsmæssige! indflydelse!via!gennemførelsen!af!de!større!undersøgelser,!her!undersøgt!på!henholdsvis!bem skæftigelsesm!og!sundhedsområdet.! Beskæftigelsesområdet!har!en!særlig!betydning!for!samfundsudviklingen!og!økonomien,!hvor! indsatsen!for!at!bringe!borgere!i!beskæftigelse!er!afgørende!for!at!sikre!økonomiske!og!sociale! forhold!for!borgere!og!virksomheder!samt!et!velfungerende!arbejdsmarked.!gennem!de!senem ste! 15M20! år! er! beskæftigelsesindsatsen! løbende! blevet! reformeret! og! opprioriteret! (Beskæftigelsesministeriet,! 2014c,! p.! 16;! Ekspertgruppen! om! udredningen! af! den! aktive! beskæftigelsesindsats,!2014,!p.!27).!med!strukturreformen!i!2007!blev!beskæftigelsesindsatm sen!gjort!fuldt!ud!kommunal,!og!i!2012!blev!der!anvendt!11,7!mia.!kr.!til!den!aktive!beskæftim gelsesindsats!(ekspertgruppen!om!udredningen!af!den!aktive!beskæftigelsesindsats,!2014,!p.! 23).!Siden!er!beskæftigelsesindsatsen!blevet!varetaget!af!de!kommunale!jobcentre!(IndenrigsM! og! Sundhedsministeriet,! 2005,! p.! 23),! hvilket! har! medført! en! række! koordinationsm! og! stym ringsudfordringer!i!forhold!til!at!sikre!en!ensartet,!velfungerende!og!effektiv!beskæftigelsesm indsats!i!de!kommunale!jobcentre!(styrelsen!for!arbejdsmarked!og!rekruttering,!2014a).!omm rådet!er!i!øvrigt!kendetegnet!ved!en!række!udfordringer!og!reformbehov!for!at!kunne!håndtem re!områdets!foranderlighed,!kompleksitet!og!konstante!behov!for!styring!og!opmærksomhed! (Ekspertgruppen!om!udredningen!af!den!aktive!beskæftigelsesindsats,!2014).!! Der!er!således!tale!om!et!område,!der!særligt!inden!for!de!seneste!år!har!oplevet!væsentlige! forandringer,!og!som!stadig!står!højt!på!den!politiske!dagsorden.!følgelig!har!også!rigsrevisim onen!inden!for!det!sidste!årti!haft!fokus!på!beskæftigelsesområdet!og!siden!2007!gennemført! to!større!undersøgelser.!begge!har!fokus!på!indsatsernes!effekter!samt!ministeriernes!egenm kontrol!af!kvalitet.!der!er!konkret!tale!om!beretningerne!om!henholdsvis!indsatsen!for!ikkem arbejdsmarkedsparate! kontanthjælpsmodtagere! og! andre! aktørers! beskæftigelsesindsats!! Side!7!af!89!

10 (Rigsrevisionen,!2010a,!2013a),!som!udgør!to!af!tre!cases!for!specialets!undersøgelse!(se!udM dybende!præsentation!i!metode).!! Sundhedsområdet!har!en!særlig!betydning!med!varetagelsen!af!bedre!og!mere!sundhed!hos! befolkningen! (Danske! Regioner,! KL,! ØkonomiM! og! Inderigsministeriet,! Finansministeriet,! &! Ministeriet!for!Sundhed!og!Forebyggelse,!2013,!p.!7).!Ligesom!for!beskæftigelsesindsatsen!har! strukturreformen!i!2007!haft!betydning!for!sundhedsvæsenet,!der!har!gennemgået!omfattenm de!omlægninger!i!forhold!til!blandt!andet!fordeling!af!opgaver!og!indsatser!(danske!regioner! et!al.,!2013,!p.!31).!de!offentlige!sundhedsudgifter!udgjorde!i!2011!knap!140!mia.!kr.,!svarende! til!11,5!pct.!af!bnp!(danske!regioner!et!al.,!2013,!p.!27ff.).!danmark!har!ifølge!oecd!et!stort! potentiale! for! at! forbedre! effektiviteten! i! de! anvendte! ressourcer! på! området! (Danske! Regioner!et!al.,!2013,!p.!28).!! Samtidig! ses! der! væsentlige! udfordringer! for! styringen! af! sundhedsområdet,! herunder! et! stærkt!pres!på!de!offentlige!udgifter,!ikke!mindst!som!følge!af!ændringer!i!den!demografiske! udvikling!og!i!sygdomsbilledet,!pres!fra!den!teknologiske!udvikling!og!en!stadigt!stigende!efm terspørgsel!på!sundhedsydelser!(danske!regioner!et!al.,!2013,!p.!6).!disse!udfordringer!gør! ikke!området!mindre!komplekst,!og!derfor!stilles!der!høje!krav!til!styringen!for!at!kunne!levem re!både!kvalitet!og!effektivitet.!også!dette!velfærdsområde!har!rigsrevisionen!følgelig!siden! 2007!haft!fokus!på!gennem!udførelsen!af!en!række!større!undersøgelser,!herunder!i!en!beretM ning!fra!2012!om!mål,!resultater!og!opfølgning!på!kræftbehandlingen,!som!udgør!den!tredje! case!for!specialets!undersøgelse!(se!uddybende!præsentation!i!metode).! For!to!områder!af!så!væsentlig!betydning!for!samfundet!og!udgiftsmæssig!størrelse!fordres!en! styring,!der!kan!sikre,!at!de!økonomiske!midler!anvendes!mest!effektivt!og!hensigtsmæssigt!! så!flest!mulige!kommer!i!beskæftigelse,!og!flest!mulige!får!den!rette!sundhedsbehandling!på! mest!effektiv!vis.!på!baggrund!af!ovenstående!forhold!kan!rigsrevisionens!større!undersøgelm ser!synes!helt!centrale,!endog!nødvendige,!fordi!de!potentielt!kan!bidrage!til!at!skabe!klarhed! over!kvaliteten!og!effektiviteten!i!de!forskellige!beskæftigelsesm!og!sundhedsindsatser.!derfor! forekommer!det!igen!særligt!relevant!netop!at!undersøge,!hvilken!indflydelse!rigsrevisionen! har!på!styringen!af!indsatserne!på!de!to!områder.!!! Side!8!af!89!

11 Den!stigende!anvendelse!af!forvaltningsrevision,!den!begrænsede!viden!om!Rigsrevisionens! styringsmæssige!indflydelse!samt!styringen!af!de!to!velfærdsområder!er!omdrejningspunktet! for!specialet.!konkret!undersøges!derfor!følgende!problemformulering!i!specialet:! Hvilken,indflydelse,har,Rigsrevisionen,på,styringen,af,beskæftigelsesT,og,sundhedsområdet,genT nem,sine,større,undersøgelser?,, 1.2 Uddybning-af-problemformulering- Rigsrevisionens! styringsmæssige! indflydelse! undersøges! på! tre! konkrete! cases! udtrykt! som! ændringer! afledt! af! Rigsrevisionens! kritik! og! anbefalinger.! På! baggrund! heraf! generaliseres! resultaterne,!så!vidt!muligt,!til!indflydelse!på!de!to!velfærdsområder!bredt!set,!hvilket!uddym bes!i!afsnittet!metode.!casene!undersøges!på!tre!parametre,!som!alle!præciseres!i!kapitlet!anat lyseramme.!den!første!parameter!handler!om!ændringer!i!rammer!og,tilsyn,!hvor!overordnede! ændringer!i!kontrolpraksis,!juridiske!samt!styringsmæssige!regler!og!rammer!for!de!pågælm dende!indsatser!undersøges.!den!anden!parameter!handler!om!ændringer!i,vidensindsamling, og,dokumentationsindsats.,her!undersøges!ændringer!i!ministeriernes!indsamling!og!anvenm delse!af!ny!viden!samt!ændringer!i!de!kommunale!jobcentres!og!sygehusenes!dokumentation! af!effekter!og!kvaliteten!af!deres!respektive!indsatser.!den!tredje!parameter!handler!om!anm vendelse!af!målstyring,!hvor!ændringer!i!de!to!ministeriers!opstilling!af!mål!og!styring!herefm ter!undersøges.!! Som!det!er!påpeget!adskillige!steder!i!den!eksisterende!litteratur,!kan!kontekstuelle!forhold! være!af!væsentlig!betydning!for!sais!indflydelse.!samtidig!er!der!inden!for!de!senere!år!sket! større! forandringer! på! både! beskæftigelsesm! og! sundhedsområdet,! ligesom! områderne! har! stor!samfundsmæssig!opmærksomhed.!en!konsekvens!af!denne!kombinationen!gør!det!relem vant!også!at!tage!den!forvaltningspolitiske!linje!i!betragtning!ved!specialets!undersøgelse,!da! denne!kan!være!af!væsentlig!betydning!for!rigsrevisions!styringsmæssige!indflydelse!på!de!to! områder.! Side!9!af!89!

12 Figur-1:-Model-for-undersøgelse-af-Rigsrevisionens-indflydelse-på-styringspraksis-! Rigsrevisionens!! undersøgelser!(t 0 )!! Styringspraksis,på,beskæftigelsesT,og,sundhedsområdet,! Ændret!! styringspraksis!(t 1 )!!!! Den!eksisterende!forvaltM ningspolitiske!linje! Figuren! ovenfor! illustrerer,! hvordan! Rigsrevisionens! indflydelse! på! styringen! undersøges! i! specialet.!t 0!er!udtryk!for!de!revideredes!styringspraksis!ved!igangsættelsen!af!RigsrevisioM nens!større!undersøgelser,!mens!t 1!udgør!den!potentielt!ændrede!styringspraksis!som!følge! af! Rigsrevisionens! større! undersøgelser! på! de! tre! parametre.! Den! vertikale! pil! illustrerer,! hvordan!den!revideredes!eksisterende!forvaltningspolitiske!linje!kan!have!betydning!for,!om! og!hvordan!rigsrevisionen!har!indflydelse!på!styringen.!! Side!10!af!89!

13 2 Læsevejledning- Med! det! første! kapitel,! Introduktion,,er! specialets! problemfelt,! genstandsfelt! samt! problemm formulering! præsenteret.! Dermed! er! konteksten! for! undersøgelsen,! herunder! formål! og! afm grænsninger,!fremlagt.!på!den!baggrund!er!problemformuleringen!opstillet!og!efterfølgende! konkretiseret!i!en!uddybning.! Det! andet! kapitel,! Analyseramme,! udgør! fundamentet! for! undersøgelsen! ved! at! beskrive! og! præsentere!teorien!samt!de!metoder!og!overvejelser,!der!ligger!til!grund!for!gennemførelsen! af!undersøgelsen.!i!teoriafsnittet!defineres!og!indkredses!specialets!teoretiske!fundament.!efm terfølgende!operationaliseres!fundamentet!i!metodeafsnittet,!hvor!også!de!tre!cases,!som!udm gør!det!empiriske!omdrejningspunkt,!præsenteres.!herudover!følger!undersøgelsesdesignet,! ligesom!processen!for!dataindsamlingen!og! behandlingen!udfoldes.!! Det!tredje!kapitel,!Analyse,!indbefatter!tre!analyseafsnit:!ét!for!hver!af!de!tre!cases.!Med!afsæt!i! det!teoretiske!og!metodiske!fundament!analyseres!i!dette!kapitel!rigsrevisionens!indflydelse! på!styringen!af!de!tre!indsatser.!de!tre!afsnit!følger!samme!struktur!med!tre!underafsnit,!der! repræsenterer! de! tre! parametre! for! styringsmæssig! indflydelse,! som! analysen! foretages! på.! Hvert!underafsnit!indledes!med!en!tabel,!hvor!Rigsrevisionens!kritik!og!anbefalinger!kort!er! præsenteret!og!stillet!overfor!de!styringsmæssige!ændringer,!det!respektive!ministerium!har! foretaget! i! forbindelse! med! den! pågældende! revisionsundersøgelse.! Efterfølgende! opridses! kort!rigsrevisionens!kritikpunkter!og!anmærkninger,!hvorefter!analysen!af!de!tre!parametre! for!styringsmæssig!indflydelse!foretages.!derudover!tages!et!andet!forhold,!den!revideredes! eksisterende! forvaltningspolitiske! linje,! i! betragtning,! idet! denne! kan! være! af! væsentlig! bem tydning!for!rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse.!hvert!analyseafsnit!afsluttes!med!en! opsamling!af!resultaterne.!! Det!fjerde!kapitel,!Afslutning,!indeholder!en!diskussion!af!samt!konklusionen!på!undersøgelM sen!i!specialet.!i!diskussionen!drøftes!og!vurderes,!hvordan!analyseresultaterne!set!på!tværs! bidrager!til!at!besvare!specialets!problemformulering,!ligesom!det!diskuteres,!om!og!hvordan! den!forvaltningspolitiske!linje!samt!eventuelle!andre!forhold!kan!have!betydning!for!rigsrevim sionens! indflydelse!på!de!revideredes!styringspraksis.!herefter!følger!konklusionen! med!en! opsamling! af! de! væsentligste! resultater! fra! undersøgelsen,! hvormed! problemformuleringen! besvares!endeligt.!! Side!11!af!89!

14 KAPITEL-2:-ANALYSERAMME- Dette!kapitel!består!af!to!afsnit:!Teori!og!Metode.!I!teoriafsnittet!præsenteres!det!teoretiske! udgangspunkt!for!undersøgelsen!af!rigsrevisionens!styringsmæssige!indflydelse.!i!metodeafm snittet!operationaliseres!dette!udgangspunkt,!og!den!metodiske!fremgangsmåde!for!specialets! undersøgelse!fremlægges.! 3 Teori- Til! at! undersøge! Rigsrevisionens! indflydelse! på! styringen! af! henholdsvis! beskæftigelsesm! og! sundhedsområdet!vil!forskellige!teorier!kunne!finde!anvendelse.!eksempelvis!kan!der!tages! afsæt! i! politologisk! nyinstitutionalisme,! hvor! Rigsrevisionens! indflydelse! undersøges! som! ændringer! i! de! pågældende! ministeriers! og! underliggende! styrelsers! normer! og! kulturer! (March!&!Olsen,!1989).!Et!rational!choiceMteoretisk!udgangspunkt!derimod!vil!føre!til!en!unM dersøgelse!af!aktørernes!handlinger!ud!fra!bagvedliggende!intentioner!(s.!d.!parsons,!2005).! Gennem!implementeringsteori!vil!formålet!være!at!kortlægge!vejen!fra!beslutning!til!praksis! og!derigennem!undersøge!ministeriernes!og!de!underliggende!styrelsers!implementering!af! Rigsrevisionens!anbefalinger!(Winther!&!Nielsen,!2008).!Derudover!kan!teori!om!organisatiM onsændringer! bringe! fokus! på,! hvordan! fx! isomorfe! pres! (Powell! &! DiMaggio,! 1991)! eller! sporafhængighed!(pierson,!2000)!kan!være!tungtvejende!faktorer!i!forhold!til!den!reviderem des!ændrede!praksis.!! Teorier!som!ovenstående!falder!dog!uden!for!vores!undersøgelsesområde!ved!fx!at!være!retM tede!mod,!hvorfor,rigsrevisionen!opnår!indflydelse,!hvordan!rigsrevisionen!kan,sikre,og,opt timere!sin!indflydelse!eller!får!indflydelse!på!andre!områder!end!det!styringsmæssige.!sigtet!i! vores!undersøgelse!er,!hvilken,styringsmæssig!indflydelse!rigsrevisionen!har!ved!gennemføm relsen!af!sine!større!undersøgelser.!følgelig!undersøger!vi!eksempelvis!ikke!bagvedliggende! intentioner!hos!rigsrevisionen!eller!organisatoriske!og!kulturelle!forandringer!i!ministerierne! og!de!underliggende!styrelser,!ligesom!vi!heller!ikke!betragter!rigsrevisionens!kritik!og!anbem falinger!som!decideret!bindende!for!disse!at!implementere.! I!det!følgende!præsenteres!det!teoretiske!grundlag,!der!udgør!den!tilgang!til!SAIs!udførelse!af! forvaltningsrevision,!som!vi!anvender!i!besvarelsen!af!specialets!problemformulering.!først! præsenteres!den!grundlæggende!og!mere!traditionelle!forståelse!af!indflydelse!mellem!aktøm! Side!12!af!89!

15 rer,!hvorefter!en!alternativ!tilgang!til!at!anskue!indflydelse!præsenteres.!her!fokuseres!på!bem tydningen! af! den! grundlæggende! vidensstruktur,! og! hvordan! en! sådan! har! indflydelse! på,! hvilken! form! for! indflydelse! Rigsrevisionen! får! på! styringen! henholdsvis! beskæftigelsesm! og! sundhedsområdet.!endelig!opstilles!tilgange!til!og!parametre!for!konkret!at!undersøge!indflym delse!i!en!forvaltningsrevisionsmæssig!kontekst.! 3.1 Indflydelse-- En! teoretisk! forståelse! af! indflydelse! trækker! tråde! til! forskellige! videnskabsretninger,! og! det!er!derfor!et!ganske!veludviklet!begreb!med!en!vidtrækkende!terminologi.!det!giver!brede! definitionsm!og!anvendelsesmuligheder,!men!fører!samtidig!et!præciseringsm!og!afgrænsningsm behov!med!sig.!flere!af!de!grundlæggende!opfattelser!karakteriserer!indflydelse!som!en!måm de,!hvorpå!en!aktør!forsøger!at!overtale!en!anden!aktør!mere!eller!mindre!direkte!til!at!ændre! handling!eller!holdning!(t.!parsons,!1963,!p.!48).!det!er!opfattelser!som!disse,!der!også!har! været!udgangspunktet!for!en!betragtelig!del!af!tidligere!undersøgelser!om!sais!og!andre!ofm fentlige!instansers!indflydelse!på!såvel!offentlige!som!private!organisationer!(dahlermlarsen,! 2014;!Morin,!2001;!Weets,!2011).!! Fælles!for!sådanne!forståelser!er,!at!indflydelsen!sker!i!en!relation!mellem!aktører,!hvor!indM flydelse! defineres! som! en! tilskyndelse, til, forandring.! Indflydelsen! forekommer! i! forskellige! sammenhænge,!og!ses!særligt!som!en!mellemliggende!variabel!med!afgørende!betydning!for! udfaldet!af!en!politisk!beslutningsproces!(march,!1955,!p.!431ff.).!et!andet!perspektiv!på!indm flydelse!tager!afsæt!i,!at!indflydelse!eksisterer!i!form!af!en!social!indflydelsesproces!mellem!en! udøver!og!en!modtager!(tedeschi,!1972,!pp.!vii ix).!udøvelse!af!indflydelse!mellem!aktører! kan!enten!ske!ved,!at!modtageren!direkte!og!tilsigtet!afviger!fra!en!ellers!forventet!handling,! eller!ved!at!modtageren!mere!implicit!og!ubevidst!ændrer!sin!handling!som!reaktion!på!udøm verens!indflydelse.!en!konkret!undersøgelse!af!indflydelse!vil!i!denne!sammenhæng!være!form udsat!af,!at!man!i!praksis!på!forhånd!både!kan!fastslå!udøverens!og!modtagerens!handlinger! samt! deres! tilbøjelighed! til! at! blive! påvirket! (March,! 1955,! p.! 435;! T.! Parsons,! 1963,! p.! 38;! Walster!&!Abrahams,!1972,!p.!217).!! Udøvelsen!af!indflydelse!kan!foregå!gennem!forskellige!typer!processer.!Modtageren!kan!acM ceptere!udøvelsen!af!indflydelse!i!forventning!eller!forhåbning!om!en!favorabel!modreaktion! fra!udøveren,!fx!i!form!af!en!belønning!eller!for!at!undgå!en!sanktion.!modtageren!kan!også! tilegne!sig!den!adfærd,!udøveren!praktiserer!eller!ønsker!at!tilskynde!til,!fx!for!at!få!skabt!en!! Side!13!af!89!

16 særlig!relation!til!udøveren.!endelig!kan!modtageren!acceptere!udøverens!indflydelse,!fordi! den!tilskyndede!ændring!af!adfærd!eller!praksis!er!i!overensstemmelse!med!modtagerens!egm ne!værdier!(march,!1955,!p.!442ff.;!walster!&!abrahams,!1972,!p.!222).!herved!er!eksisterenm de!værdier!og!normer!af!væsentlig!betydning,!idet!udøveren!kan!opnå!indflydelse!ved!at!henm vise! til! eksisterende! eller! allerede! accepterede! værdier! og! normer! hos! modtageren! (T.! Parsons,!1963,!p.!50).!Uafhængigt!af!gennem!hvilken!af!ovenstående!processer,!indflydelsen! udøves,! gælder! det,! at! indflydelsen! kommer! til! udtryk! som! tilskyndelse! til! forandring! hos! modtageren.! De!mere!traditionelle!opfattelser!af!indflydelse,!som!her!beskrevet,!beror!på!antagelsen!om,!at! både!udøvelsen!af!og!i!nogle!tilfælde!også!reaktionen!på!indflydelse!er!rationel!og!sker!som! bevidste!handlinger.!i!det!følgende!afsnit!lægges!der!afstand!til!denne!antagelse,!og!i!stedet! præsenteres!et!alternativ,!der!kredser!om!indflydelse!som!konstituerende!for!styringen.! 3.2 Konstituerende-indflydelse- Konstituerende!indflydelse!i!forvaltningsrevision!bygger!på!en!grundlæggende!forståelse!af,! hvad!viden!er,!samt!hvordan!viden!opnås.!når!sais!får!indflydelse,!vil!dennes!vidensstruktur! være!konstituerende!for!den!revideredes!videre!praksis.!indflydelse!kan!derfor!komme!til!udm tryk!både!som!umiddelbare!handlinger!og!effekter!af!forvaltningsrevisionen!samt!forandrinm ger! af! mere! grundlæggende! karakter,! der! vil! sætte! betingelserne! for! den! revideredes! stym ringspraksis!(power,!2003,!p.!189,193).! Koblingen! mellem! indflydelse! som! konstituerende! og! udøvelsen! af! forvaltningsrevision! har! udgangspunkt!i!tankegangen!om!anvendelsen!af!kvantificeringer!og!talbaserede!måleinstrum menter.!forud!herfor!kan!fremhæves!en!lang!udviklingsproces,!hvor!sådanne!metoders!resulm tater!og!egenskaber!i!forhold!til!at!give!svar!inden!for!især!naturvidenskaben!har!givet!anledm ning!til!spredning!og!anvendelse!på!andre!praksisområder!og!i!andre!videnskabstraditioner! (jf.!problemfeltet).!det!har!ikke!mindst!medført,!at!kvantitative!metoder!har!fået!indvirkning! på!styringen!og!ledelsen!af!både!virksomheder!og!regeringer,!særligt!under!devisen!om!økom nomistyring!og!effektivitet!(porter,!1995,!p.!viii).!en!sådan!udvikling!har!bredt!betragtet!også! vundet!indpas!i!offentlige!sektorer,!ikke!mindst!illustreret!ved!npmmreformernes!kvantificem ringstiltag!på!tværs!af!sektorer!med!henblik!på!at!måle,!kontrollere!og!styre!indsatser,!ydelser! og!services!(noordegraaf,!2008,!p.!222).!!! Side!14!af!89!

17 For!udviklingen!af!SAIs!virke,!praksis!og!tilgang!kan!der!følgelig!fremhæves!og!identificeres! især! to! faktorer! af! betydning:! Troen! på! at! kontrol! af! offentlige! midler! er! en! nødvendighed! (Power,!1997,!p.!2),!samt!troen!på!en!bestemt!metodisk!tilgang!hertil.!De!to!faktorer!er!derfor! udtryk!for!specifikke!måder!at!beskrive!aktiviteter,!som!altså!især!omhandler!kvantificering! og!anvendelse!af!talbaserede!målinger!(hoskin,!1995,!p.!267),!og!er!blevet!grundlæggende!for! moderne! revisionsaktiviteter.! Det! er! denne! vidensstruktur,! der! definerer! retningslinjer! og! regler!for,!hvordan!den!offentlige!sektor!bør!måles!og!vurderes,!og!som!for!udøvelsen!af!form valtningsrevision! kan! anses! som! en! række! generelt! accepterede! procedurer! og! rutiner! (Power,!1997,!p.!37ff.).! Det! stigende! fokus! på! målbarhed! og! kvantificerbarhed! har! haft! væsentlig! betydning! både! bredt!set!og!konkret.!bredt!set!er!målbarhed!kommet!på!dagsordenen!som!en!nødvendighed! (Power,!1997,!p.!60),!hvilket!efterhånden!ses!i!alle!dele!af!den!offentlige!sektor!gennem!ekM spanderet!anvendelse!af!evalueringer!og!målm!og!resultatstyring.!brug!af!kvantitative!metoder! og!tal!reducerer!ikke!blot!afhængigheden!af!subjektiv!og!personafhængig!viden.!produktion!af! viden!og!resultater!kan!ligeledes!gøres!kontekstuafhængig!og!derfor!anvendes!i!en!betragtem ligt!bredere!ramme!(porter,!1995,!p.!ix).!! Konkret!set!har!det!stigende!fokus!på!målbarhed!og!kvantificerbarhed!haft!betydning!for!omM fanget!og!rækkevidden! af! forvaltningsrevisionen!og!kontrollen!af!kvaliteten!i!offentlige!serm viceopgaver.!et!nærliggende!formål!med!at!måle!kvaliteten!i!den!offentlige!sektor!er!effektivim tet!og!kontrol!af!performance.!herom!hersker!der!samtidig!bred!enighed!om!vanskelighederm ne!ved!at!identificere!output!og!definere!standarder!for!performance,!som!kan!gøres!til!potenm tielle! måleobjekter! (Hoskin,! 1995,! p.! 266;! Noordegraaf,! 2008,! p.! 222;! Power,! 1997,! p.! 114).! Derfor! opstilles! managementsystemer,! der! kan! anvendes! til! at! måle! kvalitet! og! effekter! (Power,!1997,!p.!59ff.).!Indholdet!i!systemerne!kan!variere!mellem!måltal!for!dokumentation,! delmål!og!resultater,!processuelle!regler,!økonomiske!rammer!mv.!en!klar!komplikation!ved! anvendelse!af!disse!systemer!er!dog,!at!jo!dårligere!standarden!for!output!er!defineret!på!et! område,! desto! mere! fokuseres! der! på! systemerne! frem! for! den! reelle! performance! (Power,! 1997,!p.!85).!! I!stedet!for!at!kontrollere!performance!bliver!forvaltningsrevision!således!i!højere!grad!ensbeM tydende!med,!at!revisionen!gennemføres!på!den!revideredes!processer.!derudover!kommer! revisionen!til!at!fungere!som!en!form!for!metakontrol,!hvor!den!reviderendes!opgave!bliver!! Side!15!af!89!

18 dels!at!kontrollere,!hvorvidt!den!reviderede!i!tilstrækkelig!grad!og!med!tilstrækkelige!metom der!kontrollerer!sig!selv,!dels!at!verificere!den!revideredes!egenkontrol!(hoskin,!1995,!p.!267;! Power,!1997,!p.!67).!Gennemførelsen!af!revisionsaktiviteten!afhænger!derfor!af,!at!den!revideM rede!indsamler!og!opnår!viden!om!egen!performance!samt!stiller!disse!data!og!denne!viden!til! rådighed!(power,!1997,!p.!69).! Samlet!set!har!udviklingen!inden!for!SAIs!brug!af!kvantificering!og!målbare!metoder!ifølge! Power!resulteret!i,!at!performance!gøres!mulig!og!tilgængelig!at!måle.!Det!indebærer!følgelig,! at!den!reviderede!i!så!fald!både!gør!sin!performance!målbar!samt!accepterer!at!skulle!foretage! målinger!af!og!forholde!sig!kvantitativt!til!egne!processer!og!styring!(power,!1997,!p.!87).!det! medfører!en!fortløbende!reproduktion!af!sais!vidensstruktur!af!processer!og!systemer,!som! den!reviderede!accepterer!og!anvender!i!sin!videre!praksis!(power,!1997,!p.!89).!det!faktum,! at!forvaltningsrevisionen!har!gjort!sit!indtog!og!anvendes!til!at!kontrollere!den!offentlige!sekm tors!aktiviteter,!skyldes!ifølge!power!netop,!at!den!offentlige!sektor!er!blevet!gjort!kvantitativt! målbar!(power,!1997,!p.!91).!med!andre!ord!har!efterspørgslen!på!en!effektiv!anvendelse!af! offentlige!midler!og!kvalitet!i!den!offentlige!service!medført!et!krav!om,!at!de!offentlige!instim tutioners!indsatser!og!performances!gøres!målbare,!og!at!de!nødvendige!data!stilles!til!rådigm hed!for!dem,!som!skal!kontrollere.! Indflydelsen!bliver!således!ifølge!Power!konstituerende,!når!SAIs!grundlæggende!videnstrukM tur!og!de!anvendte!kontrolteknikker!og!systemer!er!blevet!udbredt!og!efterfølgende!generelt! accepteres!af!den!reviderede!(power,!1997,!p.!119).!i!tråd!med!denne!argumentation!ser!peter! DahlerMLarsen! på! konstitutive! effekter! af! performancemindikatorer! (DahlerMLarsen,! 2014,! p.! 976).!Med!denne!tilgang!uddybes!Powers!teori!om!konstituerende!indflydelse,!hvorfor!hverM ken! DahlerMLarsens! begreb! effekter! eller! fokus! på! performancemindikatorer! anvendes! her.! I! stedet!anvendes!hans!grundlæggende!definition!af!konstituerende!indflydelse,!og!hvilken!bem tydning!det!har!for!forståelsen!af!indflydelse.! DahlerMLarsens!tilgang!tager!afsæt!i!en!opfattelse!af,!at!NPMMreformerne,!der!var!designet!til! at!løse!problemer!eller!yde!en!specifik!service!i!den!offentlige!sektor,!har!en!konstituerende! betydning!for!styringen!af!samfundet!bredt!set!(kaboolian,!1998,!p.!191).!de!styringsmæssige! teknikker!anses!derfor!som!sociale!konstruktioner!baseret!på!nogle!grundlæggende!normer! og!værdier!om!målbarhed!og!kvantificerbarhed,!hvilket!vil!få!indflydelse!på!processerne!for! den!administrative!praksis!i!den!offentlige!institution,!de!indføres!i!(kaboolian,!1998,!p.!192).!! Side!16!af!89!

19 DahlerMLarsen!adskiller!sig!fra!Power!ved!at!problematisere!og!nedtone!det,!Power!og!flere! andre!kalder!utilsigtede,!perverse!eller!dysfunktionelle!effekter!(dahlermlarsen,!2014,!p.!971).! Konstitutive!effekter!kan!derfor!ses!som!et!alternativ!til!opfattelsen!af,!at!der!er!utilsigtede!efM fekter!ved!brugen!af!kvantificerbare!målinger!(dahlermlarsen,!2014,!p.!970).!for!at!definere! en!effekt!som!utilsigtet!skal!det!ifølge!dahlermlarsen!være!muligt!at!fastslå!og!afdække!de!opm rindelige! intentioner! bag! de! handlinger,! der! skaber! effekten.! DahlerMLarsen! betragter! dette! som!problematisk!ved!at!pointere!en!række!begrænsende!forhold:!der!kan!være!flere!forskelm lige!intentioner;!intentionerne!er!ikke!nødvendigvis!entydige;!der!kan!være!skjulte!intentiom ner;!intentioner!kan!ændre!sig!over!tid;!der!kan!være!flere!indsatser!med!forskellige!intentiom ner,! som! overlapper! hinanden;! de,! der! implementerer! indsatserne,! har! ikke! nødvendigvis! samme!intentioner!som!de,!der!har!truffet!beslutningen!om!indsatserne;!samt!at!det!empirisk! er!meget!vanskeligt!at!identificere!intentioner!(dahlermlarsen,!2014,!p.!974).! DahlerMLarsen!foreslår,!at!der!i!undersøgelser!af!konsekvenser!og!effekter!i!stedet!ses!på!de! reelle! effekter! uden! at! skelne! mellem,! om! de! er! tilsigtede! eller! utilsigtede! (DahlerMLarsen,! 2014,! p.! 972).! Det! medfører! færre! begrænsninger! og! giver! mulighed! for! overvejelser! om,! hvordan!målinger!og!undersøgelser!i!sig!selv!kan!have!effekter!på,!hvordan!og!hvad!der!måles! i! den! fremtidige! styring! (DahlerMLarsen,! 2014,! p.! 975).! Følgelig! kan! måleinstrumenter! og! M tilgange!være!konstituerende!for!den!efterfølgende!praksis,!ved!at!sådanne!ikke!er!neutrale! instrumenter,!men!baseres!på!en!vidensstruktur!af!værdier!og!antagelser!(kaboolian,!1998,!p.! 192;!Lascoumes!&!Le!Gales,!2007,!p.!4),!der!medfører!specifikke!effekter,!som!kan!være!konM stituerende!for!den!efterfølgende!praksis!(lascoumes!&!le!gales,!2007,!p.!10).!! DahlerMLarsens!tilgang!om!konstitutive!effekter!ser!altså!bort!fra!utilsigtethed!og!tilsigtethed! samt! intentioner! og! disses! betydning! for! forandringer,! fx! af! styringspraksis!(dahlermlarsen,! 2014,! p.! 983).! Overordnet! betyder! det,! at! de! måleinstrumenter,! SAIs! anvender,! kan! skabe! rammerne!og!betingelserne!for,!hvad!performance!skal!måles!på,!og!hvordan!performances! vurderes.! Dertil! påpeger! DahlerMLarsen,! at! effekterne! på! styringspraksis! nødvendigvis! også! afhænger!af!kontekstuelle!faktorer,!fx!den!økonomiske!eller!politiske!udvikling.!ligeledes!er! også! reaktionerne! fra! de! involverede! parter! relevante,! fordi! de! står! for! den! efterfølgende! praksis!(dahlermlarsen,!2014,!p.!976).! Power!og!DahlerMLarsen!bidrager!begge!med!forståelsesrammen!af!SAIs!styringsmæssige!indM flydelse.!begge!fremhæver,!at!indflydelsen!vil!forekomme!i!den!revideredes!processer!og!stym! Side!17!af!89!

20 ringspraksis!som!følge!af!en!grundlæggende!vidensstruktur,!der!er!centreret!om!kvantificerm barhed!og!anvendelsen!af!måleinstrumenter.!i!det!følgende!afsnit!flyttes!blikket!fra!indflydelm se!som!konstituerende!til!en!række!konkrete!tilgange!til!netop!at!undersøge!sais!indflydelse! på!den!revideredes!processer!og!styringspraksis.! 3.3 Styringsmæssig-indflydelse- Afsættet!for!at!undersøge!indflydelse!er!den!konstituerende!tilgang!præsenteret!ved!Power!og! DahlerMLarsen.!De!danner!en!forståelsesramme!for!betydningen!af!forvaltningsrevisionens!foM kus!på!processer!og!styring!og!for!at!anskue!forvaltningsrevisionens!indflydelse!i!forhold!til! forandringer!i!styringen!frem!for!overvejelser!om!intentionerne!bag.! Skemaet!på!næste!side!indeholder!en!præsentation!af!en!række!tilgange!til!at!undersøge!SAIs! indflydelse!på!den!reviderede.!i!kolonnen!til!venstre!fremgår!forfatterne.!i!den!midterste!kom lonne! fremgår! elementer! i! undersøgelsestilgangen,! der! dækker! over! forskellige! udtryk! for! indflydelse.!endelig!forklares!indholdet!af!elementerne!i!kolonnen!til!højre.!i!afsnittet!under! skemaet!uddybes!de!af!elementerne,!vi!benytter!til!at!undersøge!rigsrevisionens!indflydelse! på!styringen!af!henholdsvis!beskæftigelsesm!og!sundhedsområdet.!! Side!18!af!89!

21 ! Side!19!af!89! Tabel-1:-Oversigt-over-tilgange-til-undersøgelse-af-SAIs -indflydelse- Forfattere- Elementer- Indhold- Lonsdale! Styringsmæssig!indM flydelse! Forvaltningsrevisionens!gennemslagskraft!gennem!den!revideres!reM aktion,!fx!målt!på!antallet!og!omfanget!af!accepterede!anbefalinger,! konklusioner!og!metoder.! Finansielle!besparelM ser! Forvaltningsrevisionens!betydning!i!forhold!til!gennemførelsen!af!beM sparelser!på!et!område.! Politisk!indflydelse! Den!parlamentariske!forsamlings!opmærksomhed!på!forvaltningsreM visionen.! Interne!målinger! SAIs!kontrol!af!egen!indsats.! Andre!faktorer! Betydningen!af!SAIs!status,!den!revideredes!og!offentlighedens!reakM tion,!det!politiske!og!mediernes!fokus!samt!timingen!af!forvaltningsm revisionen.! Van!Loocke! &!Put! Instrumentel!indflyM delse! En!lineær!revisionsproces,!hvor!undersøgelse!fører!til!viden,!som!føM rer!til!policy.!det!centrale!er!accept!og!implementering!af!anbefalinger! samt!ændringer!gennemført!på!baggrund!af!forvaltningsrevisionens! resultater.! Konceptuel!indflydelM se! En!mere!langsigtet!læringsproces,!hvor!indflydelsen!forekommer! langsomt!gennem!forskellige!kanaler,!fx!ændringer!i!den!revideredes! mentale!og!intellektuelle!opfattelse!af!området.! Taktisk!indflydelse! Anvendelse!af!revisionsresultaterne!til!at!påvirke!og!ændre!en!beslutM ningsproces.! Interaktiv!indflydelse! Komplekse!sammenspil!mellem!aktører!i!revisionsprocessen.! Politisk!legitimering! Revisionsresultaternes!indflydelse!og!anvendelse!i!en!poliM tisk/parlamentarisk!ramme.! Faciliterende!faktorer! De!involveredes!aktiviteter!og!reaktioner,!den!revideredes!syn!på!SAI! og!dennes!metoder!samt!revisionens!rolle!i!den!institutionelle!ramme.! Morin! Værdi!tilføjet! De!revideredes!vurdering!af!værdien!tilført!af!forvaltningsrevisionen.! Relevansen!af!anbefaM linger! De!revideredes!oplevelse!af!anbefalingerne!som!værende!relevante,! passende!og!realistiske.! Præventiv!effekt! Frygten!for,!om!revision!har!betydning!for!den!revideredes!praksis.! Indflydelse!på!styM ringspraksis! Ændring!af!den!revideredes!styringspraksis!som!følge!af!revisionen.! Indflydelse!på!relatiM oner!med!interessem grupper! Revisionens!indflydelse!på!den!revideredes!relationer!til!andre!aktøM rer.! Oplevet!nytte!af!rapM porter! Anvendelsen!af!rapporter!i!beslutningsgrundlag,!forhandlinger!og!til! at!skabe!forandringer.! Konkrete!handlinger!! Handlinger!foretaget!af!den!reviderede,!hvor!der!er!gennemført!forM skellige!former!for!organisatoriske!ændringer.!! Negative!organisatoM riske!konsekvenser! Organisatorisk!lammelse,!stigninger!i!omkostninger!samt!overdreven! kontrol.! Personlige!konseM kvenser! Ændring!af!motivation,!fokus,!initiativ,!performance!samt!tillid!til! medarbejdere!og!ledere.!! Samlet!indflydelse!på! styring! Forbedring!eller!forværring!af!styringen!samt!den!overordnede!effekt.! Determinerende!fakM torer! Eksisterende!omgivelser,!handlinger!foretaget!af!politikere!og!mediM ernes!dæknings!betydning!for!indflydelsen.! (Lonsdale,!1999,!pp.! ;!Morin,!2004,!pp.! ,!2008,!pp.! ;!Van!Loocke!&!Put,!2011,! pp.! )!

22 Rigsrevisionens! indflydelse! undersøges! i! dette! speciale! gennem! forskellige! former! for! ænm dringer!og!processuelle!forandringer!i!styringen!af!de!to!velfærdsområder.!her!præsenteres! derfor!kun!de!elementer!fra!ovenstående!skema,!som!beskæftiger!sig!med!den!interne!styring.! Disse!operationaliseres!i!metodeafsnittet.!! Lonsdales!styringsmæssige,indflydelse!samt!Van!Loocke!&!Puts!instrumentelle,indflydelse!handM ler!begge!om!graden!af!accept!og!implementering!af!sais!anbefalinger!og!anmærkninger.!mem re!konkret!handler!disse!om!ændringer!af!metoder!i!den!revideredes!efterfølgende!styring!elm ler! ændringer! i! den! revideredes! indsats! på! baggrund! af! forvaltningsrevisionens! resultater! (Lonsdale,!1999,!p.!180;!Van!Loocke!&!Put,!2011,!p.!182).!Disse!elementer!anvendes!ikke!til!at! undersøge!graden!af!accept!og!implementering,!men!til!at!få!indblik!i!de!processer!indflydelm sen!kan!forekomme.! Morin!supplerer!med!en!mere!konkret!undersøgelsesmodel!af!SAIs!indflydelse!på!den!revideM rede,!hvor!særligt!elementerne!indflydelse,på,styringspraksis,og!konkrete,handlinger! er!relem vante!for!vores!undersøgelse.!i!det!første!element!peger!morin!for!det!første!på,!at!indflydelm sen!kan!komme!til!udtryk!ved!accepten!af!eventuelle!anbefalinger!og!påpegede!problemstilm linger,!hvilket!også!pointeres!af!lonsdale!og!van!loocke!&!put.!for!det!andet!kan!indflydelsen! forekomme!som!ændringer!i!den!finansielle!og!operationelle!kontrol!eller!økonomistyringen.! For!det!tredje!kan!den!forekomme!som!ændringer!i!den!revideredes!måling!af!performance! som!fx!ved!brugen!af!måltal!eller!forskellige!dokumentationskrav.!for!det!fjerde!kan!indflym delsen!ses!som!en!ændring!af!den!dokumentation,! der! lægges! til! grund! for! beslutninger! og! prioriteringer.! Dette! vil! eksempelvis! komme! til! udtryk,! hvis! den! reviderede! efter! en! revisim onsundersøgelse!anvender!sais!metoder!eller!resultater!i!grundlaget!for!beslutninger!og!tilm rettelæggelse!af!styringen.!for!det!femte!kan!indflydelsen!udgøres!af!ændringer!i!den!revidem redes!indsatser!for!at!forbedre!effekter!og!til!at!øge!produktiviteten,!eksempelvis!ved!brug!af! forvaltningsrevisionsresultaterne!i!den!efterfølgende!praksis!(morin,!2004,!p.!152).! Morins!andet!element!drejer!sig!om!konkrete!handlinger!foretaget!af!den!reviderede.!Sådanne! kan! eksempelvis! komme! til! udtryk! som! større! eller! mindre! omorganiseringer! af! informatim onssystemer! eller! organisationen,! rationaliseringer! i! organisationen,! oprettelse! af! nye! arm bejdsgrupper!for!den!pågældende!indsats,!afskedigelser!eller!rekruttering!af!personale!samt! indførelse! af! reformer! med! udgangspunkt! i! SAIs! resultater.! Derudover! kan! denne! form! for! indflydelse!undersøges!ved!at!kigge!på!de!gældende!love!og!regler!på!området,!fordi!modificem! Side!20!af!89!

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR Regionale budgetter 2013 Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-074-5 Grafisk

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014

Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Personalemøde i Bulderby den 30. oktober 2014 Dagens program - Børnemiljø 17.00-17.30 Oplæg Arbejdsgruppe vedrørende sociale arrangementer Strategi, strukturer og modeller Bulderbys fundament Efterårets

Læs mere

KiU og professionsdidaktik

KiU og professionsdidaktik KiU og professionsdidaktik Forskningsprojektet KiU og professionsdidaktik har primært fokus på at undersøge, på hvilke måder læreres kompetenceløft i undervisningsfag (KiU) sætter sig spor i praksis i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Dagens temaer: Den historiske udvikling i korte træk. De nye krav til og rammer for fagprofessionelle jer. På vej fra fagprofessionelle

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School

Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk og teoretisk Faglig baggrund: Antropolog

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid?

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Styring og Måling M i Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Jacob Torfing Workshop i Region Syddanmark 21. Marts, 2013 Øget fokus påp forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Organisatorisk Innovation

Organisatorisk Innovation Organisatorisk Innovation Morten Balle Hansen Ph.d. Professor (MSO) i Offentlig Organisation og Forvaltning Center for Organisation, Management og Administration (COMA) Forskningsgruppen for Offentlig

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING OG CONTROLLING I PRAKSIS Fra foråret 2016 præsenterer vi i samarbejde med reflexio P/S en nyudviklet version af vores populære kursus Den kommunale Controller. Med dette nye praksisorienterede kursus sætter vi fokus på økonomistyring

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning

Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Resumé Det europæiske semester og moderniseringen af den offentlige forvaltning Peña-Casas, R.; Sabato, S.; Lisi V.; Agostini, C. November 2015 Observatoriet for sociale forhold i Europa www.ose.be Rue

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes Pres for dokumentation af effekten af indsatser i det sociale arbejde Pres for at styrke kvaliteten og en løbende systematisk og tilgængelig vidensproduktion

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Seniormanager Andreas Nikolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting Empowerment af borgere 1. Nye veje i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 16. september 2014 14:53 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE

ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE Et udviklingsforløb for ledertalenter i Varde Kommune kan og vil jeg gå ledervejen? ÆG: FØR-LEDER-FORLØ ÆG: FØR-LEDER-FORL I VARDE KOMMUNE I VARDE KOMMUNE llege Syddanmark, 24. juni 2014 HVORFOR DETTE

Læs mere

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016

Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Baggrundsnotat, Nyt styringskoncept i Vejen Kommune 2016 Version 4, den 18-04 -16 Indledning Styring i Vejen Kommuner er en del af i direktionens strategiplan 2016-2017. Et nyt styringskoncept er en del

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

AUGUST 2010! Evaluering af lokaludvalgene i København. Høringssvar fra lokaludvalgene & evaluators kommentarer

AUGUST 2010! Evaluering af lokaludvalgene i København. Høringssvar fra lokaludvalgene & evaluators kommentarer AUGUST 2010! Evaluering af lokaludvalgene i København Høringssvar fra lokaludvalgene & evaluators kommentarer 01 EVALUERING AF LOKALUDVALGENE I KØBENHAVN - HØRINGSSVAR ALS RESEARCH HØRINGSSVAR FRA LOKALUDVALGENE

Læs mere

Region Syddanmark & Accenture. Institution/virksomhed Region Syddanmark

Region Syddanmark & Accenture. Institution/virksomhed Region Syddanmark Region Syddanmark & Accenture Institution/virksomhed Region Syddanmark Forfattere Rune Stig Mortensen, afdelingschef Region Syddanmark Simon Kaiser, Seniorkonsulent Accenture Konceptet der eksemplificeres

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse

Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Forskningsmæssige og teoretiske aspekter af brugerinddragelse Peter Kjær, Center for Health Management Institut for Organisation Copenhagen Business School Varedeklaration Hvem er jeg? Et organisationsteoretisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

BCA: Dysfagi. OPI-Platform

BCA: Dysfagi. OPI-Platform BCA: Dysfagi OPI-Platform Hvor er vi i processen fra case til OPI forløb? BCA en er et beslutningsgrundlagt for den offentlige part: BCA en indeholder en mere detaljeret beskrivelse af udfordringen, de

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Sessionens program Præsentation og formål Stigende fokus på evaluering af resultater og

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Talent Management DI seminar. 7. marts 2013

Talent Management DI seminar. 7. marts 2013 Talent Management DI seminar 7. marts 2013 History 1878 1905/1992 1992/2012 Egmont Fonden Målet med fondens almennyttige arbejde er, at skabe et godt liv for børn og unge ved at støtte deres mulighed for

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere