Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre"

Transkript

1 Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre

2 Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2

3 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. Det har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det pædagogiske arbejde på HANSENBERG. Pædagogiske mål: Eleverne kender og arbejder bevidst med egne styrker og talenter, og får løbende vejledning af kompetente lærere, der vil den enkelte elev. Eleverne udfordres i et stimulerende læringsmiljø, som er kendetegnet ved faglig professionalisme, nysgerrighed og engagement. Eleverne bidrager til et godt læringsklima ved at tage ansvar for hinanden og for en god social omgangstone. Eleverne gennemfører læringsaktiviteter tilpasset individuelle læringsformer, fokus, behov og niveau. Eleverne oplever skole og praktik som en helhed, hvor den ene er den andens forudsætning og berettigelse. Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og skaber derved lærelyst og trivsel. 3

4 Kodeks for god pædagogik I efteråret 2012 har en gruppe lærere og ledere udarbejdet Kodeks for god pædagogik. Kodekset er nu klar til at blive taget i brug af alle, der arbejder med pædagogik på HANSENBERG. Målet er gennem arbejdet med Kodeks for god pædagogik at øge kvaliteten i undervisningen. Der foregår rigtig meget god undervisning på HANSENBERG, men med kodekset er ønsket at skabe en systematik for udviklingen af undervisningen samt udbrede de gode erfaringer og resultater. Kodekset er et dialogværktøj for alle, der arbejder med pædagogik på HANSENBERG. Ideen bag er, at det er i dialogen med hinanden og det tætte samarbejde, at vi udvikler os. 4

5 Anerkendte læringsteorier Lærerens kompetencer Forberedelse Tilrettelæggelse af undervisning Summativ Formativ Evaluering og feedback God pædagogik Trivsel og relationer Undervisningens praksis Ledelse og organisering Metodevariation Læringsrummet Medier og IT Betydningsfulde relationer Den betydningsfulde anden 5

6 Lærerens kompetencer / Anerkendte læringsteorier Handlinger Nyansatte gennemfører pædagogisk/praktisk mini-kursus. Læreren gennemfører og består Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik eller Pædagogikum. Læreren vedligeholder og udvikler sine faglige og pædagogiske kompetencer. Læreren giver og modtager systematisk supervision. Effekt Læreren har teoretisk og praktisk kunnen til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen på baggrund af supervision. Undervisningen bygger på evidensbaseret teori. Åbenhed og transparens. Supervision planlægges og gennemføres med udgangspunkt i Kodeks for god pædagogik. 6

7 Forberedelse / Tilrettelæggelse af undervisning Handlinger Arbejdet med forberedelse er forankret i lærerteamet og faggruppen. Undervisningsmaterialer og -forløb udvikles og anvendes i fællesskab af lærergruppen. Læreren har udarbejdet lektionsplan med udgangspunkt i bekendtgørelsens mål, de pågældende elevers forudsætninger, den lokale undervisningsplan osv. Lektionsplanen er afstemt i forhold til uddannelsens samlede forløbsplaner. Undervisningsmaterialer foreligger i en form, så eleverne kan gå på opdagelse og få inspiration forud for lektionen via Fronter og/eller fagsites. Læreren afdækker elevernes forventninger og behov (evt. gennem screening) og har god kontakt til elevernes bagland (mester og forældre). 7

8 Forberedelse / Tilrettelæggelse af undervisning Effekt Eleverne oplever lærerteams med dyb forståelse på tværs af faglige skel, hvor lærerne naturligt går ind over hinandens undervisning/område. Eleven har overblik over uddannelsens samlede undervisningsaktiviteter og kendskab til de opstillede mål. Eleverne kan i god tid forberede sig til undervisningen ved at have adgang til fx lektionsplaner, opgavebeskrivelser og kernestof (Fronter og fagsites). Elevplan udfyldes, og portfolioværktøjer anvendes i dialogen med både elev og virksomhed. 8

9 Undervisningens praksis / Ledelse og organisering Handlinger Læreren og lærerteamet som helhed sætter klare rammer for samværet i læringsrummet, fx anerkendende sprogbrug, klasseregler og konkretisering af aktiv deltagelse i undervisning. Eleverne involveres i processen, fx gennem omvendt undervisning, hvor eleverne underviser eller assisterer i undervisningen. Effekt Eleverne oplever et stimulerende læringsmiljø med stor faglig professionalisme, nysgerrighed og engagement, respekt for den enkelte og et godt psykisk arbejdsmiljø. Eleverne oplever krav om at tage ansvar for hinanden samt skabe et godt læringsklima og en god social omgangstone. 9

10 Undervisningens praksis / Metodevariation Handlinger Læreren er i stand til at anvende forskellige undervisningsmetoder og organiseringsformer samt tilrettelægge læreprocesser tilpasset den enkelte elevs forudsætninger. Variation er et bærende princip i tilrettelæggelse af undervisning og udformning af undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialer og -forløb evalueres og udvikles i en systematisk proces af såvel den enkelte lærer som faggruppen. Undervisningen integrerer elevernes forventninger, matcher kravene i uddannelsen, og undervisningen er orienteret mod et produkt. 10

11 Undervisningens praksis / Metodevariation Effekt Skaber forudsætningerne for læring. Sikrer effektive læreprocesser. Sikrer det fælles tredje i et respektfuldt samvær. Det fælles tredje Elever og lærere glemmer, når undervisningen lykkes, at de er på en skole, hvem der er lærer, og hvem der er elev. Ved undervisningens slutning findes der et produkt, som elev og lærer har været fælles om. Det kan være materielt eller immaterielt læs: ny fælles viden fagligt såvel som socialt. Eksempel: Årets elevteam. 11

12 Undervisningens praksis / Læringsrummet Handlinger Lærerteamet sikrer, at eleverne gennem hele uddannelsesforløbet (fra indmeldelse til afslutning) uafbrudt har adgang til faglig viden og læring. Materialerne skal sikre helhed imellem aktiviteter på skole og i praktik og fordre dialog mellem elev, skole og mester/forældre. Læreren sikrer læringsrummets stand (forsøgsopstilling, oprydning, værktøj m.m.). Lokaler og udstyr afspejler et fagligt opdateret miljø, som inspirerer til læring. Effekt Eleverne oplever altid at kunne lade sig inspirere/lære og få faglig viden. Eleverne har i og uden for undervisning adgang til kernestof og andre fagligt inspirerende materialer via fagsites og Fronter. HANSENBERGs rammer animerer elever til ansvarlighed og ordentlighed samt fysisk aktivitet. 12

13 Undervisningens praksis / Medier og IT Handlinger Lærernes pædagogiske værtøjskasse omfatter det digitale læringsrum. Læreren tilrettelægger undervisning med stor anvendelse af medier og IT, hvorved eleverne i høj grad bliver producenter. Effekt Eleverne oplever lærere, som har en reflekteret tilgang til brug af medier og IT i undervisningen, og hvor digitale værktøjer er valgt ud fra konkrete læringsmål. Eleverne oplever høj grad af differentiering i forhold til medietyper, undervisningstyper, organiseringsformer og faglig læring både på og uden for skolen. Eleverne oplever rig adgang til selvinstruerende læringsmaterialer, som understøtter læreprocesser uden for skolen. Eleverne oplever, at deres egne medier og deres IT-udstyr inddrages som naturlige elementer i læringsaktiviteter. 13

14 Trivsel og relationer / Betydningsfulde relationer Handlinger Læreren er bevidst om at være rollemodel for eleverne. Læreren ser det som et centralt aspekt af lærerrollen at opbygge givende relationer til eleverne, hvorved der skabes mulighed for at være den betydningsfulde anden for eleverne. Lærerteamet er rollemodel for eleverne omkring det gode teamsamarbejde og iværksætter aktiviteter, som støtter eleverne i at skabe gode relationer til hinanden. Effekt Eleverne oplever lærere, som vil dem både i ord og handlinger, og som aktivt bidrager til at skabe lærelyst og trivsel. Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne. Eleverne oplever værdien i at tage ansvar for holdkammerater ved at fejre hinandens sejre og bidrage til løsning af spørgsmål og udfordringer. 14

15 Trivsel og relationer / Den betydningsfulde anden Handlinger Lærerteamets væsentligste opgave er at støtte eleven i at finde ud af, hvad det er han/hun er god til, og sikre eleven størst mulig udvikling inden for uddannelsens rammer. Lærerne er de vigtigste personer i elevens læring. Læreren stiller krav, som udfordrer eleven også i forhold til vedholdenhed og fortsat fokus. Effekt Skaber den bedste udgave af hver enkelt elev. Eleven kender og arbejder bevidst med sine styrker og talenter. Eleven har lærelyst, engagement og inspireres til aktiv deltagelse i uddannelsens aktiviteter. Læreren understøtter eleven, når han/hun har problemer, og den enkelte lærer er til rådighed for eleven som en hel person. 15

16 Evaluering og feedback / Summativ Handlinger Bedømmelsesplaner forefindes for EUD i lokale undervisningsplaner og for htx i årsfagplaner. Læreren orienterer om og inddrager elevernes ønsker i arbejdet med bedømmelsesplanens virkeliggørelse. Der er en plan fra læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, og hvordan evalueringen foregår. Mål skal i evalueringssammenhæng rumme både specifikke og generelle mål. Læreren informerer om eventuel konsekvens af en summativ evaluering. Effekt Eleverne har kendskab til kriterierne, som de bliver vurderet i forhold til og hvornår. Der foreligger konkrete resultatmålinger, fx karakterer. 16

17 Evaluering og feedback / Formativ Handlinger Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/ produktet, processen og elevernes selvregulering i forhold til egne læreprocesser. Feedback gives med afsæt i konkrete handlinger og mål (specificeret i forløbs-/lektionsplaner). Læreren har kontinuerligt fokus på, hvordan eleverne modtager og opfatter feedback, og eleverne involveres i at give feedback til hinanden. Væsentlige elementer af feedback dokumenteres digitalt for at give eleverne mulighed for at reflektere over egen læreproces, fx i en e-portfolio eller på Elevplan. 17

18 Evaluering og feedback / Formativ Effekt Eleverne oplever løbende at modtage og give feedback. Eleverne opnår igennem feedback overblik over progressionen, som de gennemgår frem mod at indfri uddannelsens mål. Eleverne reflekterer over egen indsats, læringsmål, progression og valg af læringsstrategier via et portfolio-værktøj og diskuterer disse med omverdenen, fx mester og forældre. 18

19 Egne notater Kodeks for god pædagogik er udarbejdet af lærere og ledere. 19

20 - bliv dig selv Feedback Medier og IT Lektionsplan God pædagogik Arbejdsmiljø Summativ Dialog Indlæring Ledelse Åbenhed Handlinger og effekt Evaluering Supervision Læringsrummet Kodeks for god pædagogik Formativ Undervisningens praksis HANSENBERG Lærerens kompetencer Koncentrationsevne Forberedelse Anerkendte læringsteorier Metodevariatonen Tilrettelæggelse af undervisning Evaluering og feedback Trivsel og relationer Organisering Gå på opdagelse Ansvar Opstillede mål Læringsmiljø Skovvangen Kolding Tlf O/

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer

Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer INSPIRATIONSHÆFTE STUDIECAFÉER LYST TIL LÆRING - med særlig fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund i erhvervsuddannelserne Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer Indhold Udgiver Fastholdelseskaravanen,

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere