Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)"

Transkript

1 Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet i dokumentet Udvalget for Miljø og Teknik er erstattet af Økonomiudvalget Forvaltningen er erstattet af administrationen Afdelingen er erstattet af administrationen EU s tærskelværdier er opdateret til gældende takster Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet), rammeaftaler udarbejdet af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) gældende pr. 1. januar 2013, Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, Svendborg Kommunes retningslinjer for anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler samt vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Aftalen omhandler udbud indenfor området: Byggeri Anlæg Veje Grønne områder Aftalen omhandler ikke udbud af driftsopgaver. Indkøbs- og udbudspolitik Udbud i Svendborg Kommune er omfattet af Svendborg Kommunes indkøbsog udbudspolitik og skal sikre, at kommunen som helhed kan foretage alle nødvendige indkøb og arbejder på de økonomisk mest fordelagtige vilkår i overensstemmelse med udbudslovgivningen. Politikken udstikker desuden rammerne for kravene til sikring af sociale og etiske krav til de indkøb og arbejder som Svendborg Kommune foretager. I forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser vil det derfor være minimums- og kontraktkrav, at entreprenøren / leverandøren og dennes underleverandører overholder en række internationale FN-

2 Side 2 konventioner tiltrådt af Danmark, herunder konventioner om tvangsarbejde, diskrimination, børnearbejde, organisationsfrihed samt arbejdsmiljø. Arbejdsklausuler Der skal på alle bygge- og anlægsopgaver være et kontraktvilkår, der forpligter hovedentreprenøren på at sikre alle egne arbejdstagere, herunder også arbejdstagere hos alle eventuelle underentreprenører, på bygge- eller anlægsopgaven sædvanlige løn- og arbejdsvilkår samt andre ydelser i henhold til gældende kollektive overenskomster på området og i overensstemmelse med den internationale arbejdsmarkedskonvention (ILO nr. 94) om løn- og arbejdsvilkår. Det påhviler samtidig hovedentreprenøren at oplyse egne og underentreprenørers medarbejdere om de gældende løn- og ansættelsesvilkår. Entreprenøren underskriver i forbindelse med kontraktindgåelse særskilt kontraktbilag om sociale klausuler på overholdelse af arbejdsklausulen. I den forbindelse oplyser entreprenøren om denne har tilsluttet sig en overenskomst på området og i givet fald hvilken. Såfremt en ekstern rådgiver benyttes til projektering m.v. af bygge- og anlægsopgaven, skrives det ind i kontrakten med rådgiver, at denne håndterer Svendborg Kommunes sociale klausuler overfor hovedentreprenøren. Nærmere betingelser for brug af arbejdsklausuler fremgår af Svendborg Kommunes retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler samt vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Uddannelsesklausuler Det kan være et kontraktvilkår, at entreprenøren forpligter sig til, at beskæftige et bestemt antal lærlinge (praktikpladser) på bygge- eller anlægsopgaven, såfremt opgavens varighed og kontraktværdi opfylder visse betingelser. Der stilles krav om nyansættelse, hvilket medfører at entreprenøren ikke må benytte eksisterende lærlinge i virksomheden til den udbudte opgave. Der gennemføres som udgangspunkt én stikprøve under hver kontraktperiode på bygge- og anlægsopgaver for, at sikre overholdelse af klausulen. Stikprøvens gennemføres ved, at entreprenøren fremsender dokumentation for, at der f.eks. er det aftalte antal lærlinge på opgaven. Dokumentation kan være uddannelsesaftaler, ansættelsesbeviser m.v. Ved opstart af udbud af bygge- eller anlægsopgaver er der derfor pligt til, at følge Svendborg Kommunes retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler, hvor betingelser for anvendelse, håndhævelse og udkast til kontraktvilkår fremgår. Uddannelsesklausulen er indsat i kontraktbilag til kontrakterne på bygge- og anlægsområdet der skal benyttes ved kontraktindgåelse med entreprenøren. Såfremt en bygge- og anlægsopgave er egnet efter retningslinjerne, men det grundet særlige omstændigheder besluttes ikke at indsætte en

3 Side 3 uddannelsesklausulen er vi forpligtet til, at offentliggøre en forklaring herom på Svendborg Kommunes hjemmeside. Aftalen evalueres ved ændringer i gældende lovgivning eller beslutningsgrundlag. Bygge- og anlægsarbejder Definitioner Udbud af bygge- og anlægsopgaver kan foregå på følgende måder: Offentlig licitation Begrænset licitation, med eller uden prækvalifikation Underhåndsbud Offentlig licitation vil sige, at en ubestemt kreds af firmaer opfordres til at byde ved bekendtgørelse i dagspressen eller elektroniske medier (herunder mulighed for annoncering på Alle, der ønsker det, skal have tilsendt udbudsmaterialet (tegninger og beskrivelse) og have mulighed for at afgive tilbud. Ved begrænset licitation med prækvalifikation indkaldes mulige bydende ved en bekendtgørelse i dagspressen eller elektroniske midler (herunder mulighed for annoncering på Der udvælges herefter mellem 5 og 7 bydende på grundlag af dokumenterede oplysninger om deres økonomiske og tekniske formåen. Ved begrænset licitation uden prækvalifikation indbydes mellem 5 og 7 bydende, hvoraf mindst 1 af de indbudte skal være en ikke lokal virksomhed. Tildelingskriteriet ved offentlig eller begrænset licitation er enten 1. det laveste pris eller 2. det økonomisk mest fordelagtige bud hvor tilbuddene vurderes under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende opgave, f.eks. pris, kvalitet, byggetid, rentabilitet, teknisk værdi, driftsomkostninger, arkitektur og funktion eller påvirkninger af miljøet. Ved underhåndsbud forstås bindende tilbud, der ikke indhentes ved licitation. Der kan maksimalt indhentes 3 underhåndsbud på det samme arbejde, dog kan der indhentes et 4. bud, hvis udbyder i opfordringen til at afgive bud har forbeholdt sig denne mulighed og det sidste underhåndsbud indhentes fra en tilbudsgiver uden for lokalområdet. Tildelingskriteriet ved underhåndsbud er enten den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige bud. Bygge- og anlægsarbejder af samme karakter kan udbydes i licitation med henblik på indgåelse af en rammeaftale mellem udbyder og en virksomhed. En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år.

4 Side 4 Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle med op til 3 tilbudsgivere, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Når kriteriet er den laveste pris må der kun forhandles med lavestbydende. Et udbud kan opdeles i flere fagentrepriser (f.eks. murer, tømrer, VVS, maler m.v.), der udbydes hver for sig. Alternativet til udbud i fagentrepriser er enten hovedentreprisen, hvor hele anlægsarbejdet udbydes under ét, eller totalentreprisen, hvor både hele anlægsarbejdet og rådgivningen (projekteringen) udbydes under ét. En variant er storentreprisen, hvor flere mindre fagentrepriser udbydes som én samlet entreprise. Ved en omvendt licitation prækvalificeres mellem 5 og 7 totalentreprenører til at give bud på, hvordan en opgave kan løses indenfor en given budgetmæssig ramme. Man indgår herefter kontrakt med den totalentreprenør, hvor man får flest mursten for pengene. Et bygge- og anlægsarbejde kan udbydes ud fra et fælles mindstekrav om at indgå i et forpligtende samarbejde, en såkaldt partneringaftale. Partneringaftalen indgås mellem bygherre, rådgivere og entreprenør med f.eks. udformning af fælles mål, incitamentsaftaler, åbne regnskaber og brug af mere tillidsprægede relationer, hvor alle aktører forsøger at medvirke til, at tvister undgås. Ved bygge- og anlægsprojekter over den til enhver tid gældende tærskelværdien (for tiden ca. 38,62 mio. kr.) gælder EU s udbudsdirektiv frem for tilbudsloven. Disse regler giver valgfrihed mellem offentligt og begrænset udbud, mens der er forskellige tidsfrister alt efter udbudsformen. Retningslinjer for valg af entreprisemodel Fagentreprise Anvendes ved såvel større som mindre opgaver, hvor der ønskes sikring af projektets indhold og udformning, samt detaljeret styring af projektet. Modellen giver, alt efter opgavens omfang, op til ca. 15 kontraktparter hvilket medfører, at der er en betydelig risiko for, at der opstår tvister mellem 2 eller flere af parterne. Ansvaret for projektering, byggestyring og tilsyn påhviler bygherren, hvorfor modellen er attraktiv for mindre håndværksvirksomheder som ofte ikke besidder de nødvendige forudsætninger for at indgå som hoved- eller totalentreprenør. Entreprisemodellen kræver detaljeret styring af projektforløbet, i såvel planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen, hvorfor større projekter (over 4-5 mio. kr.) kræver ekstern rådgiverbistand. Der må trods medvirken af

5 Side 5 ekstern rådgiver påregnes afsat væsentlige interne ressourcer til byggestyring ved denne entrepriseform. Såfremt det vælges, at anvende fagentrepriser ved større projekter, skal der samtidig med udbud i fagentreprise være mulighed for, at byde på samtlige entrepriser i hovedentreprise som et alternativt tilbud. Udbudsformen er i denne sammenhæng hovedsageligt begrænset licitation med prækvalifikation eller underhåndsbud. Disse udbudsformer muliggør, at der indlægges en vurdering af entreprenørernes tekniske- og økonomiske formåen i forbindelse med tilbudsindhentningen. Offentlig licitation vil dog kunne forekomme. Tildelingskriteriet er enten det økonomisk mest fordelagtige bud eller den laveste pris. Hovedentreprise / storentrepriser Udbudsformen anvendes fortrinsvis ved større opgaver og ved opgaver hvor risiciene for tvister ønskes begrænset til ganske få kontraktparter, og når egne ressourcer til byggestyring ønskes reduceret. Ansvaret for projektering og tilsyn er bygherrens, mens ansvaret for byggestyringen ligger hos hovedentreprenøren. Entrepriseformen er dog også velegnet til mindre opgaver, eksempelvis ombygnings- og renoveringsopgaver, hvor byggestyringen med fordel varetages af en hovedentreprenør frem for af bygherren eller dennes rådgiver. Modellen kan anvendes ved alle udbudsformer herunder EU-udbud. Tildelingskriteriet vil ofte være det økonomisk mest fordelagtige bud Totalentreprise Anvendes ved opgaver, hvor prisen ønskes kendt og fastlåst inden projekteringen igangsættes, og hvor egne ressourcer til projektering og byggestyring ønskes reduceret. Udbudsformen anvendes fortrinsvis ved større opgaver, men er også velegnet til mindre opgaver, da placering af ansvaret for projektering, tilsyn og byggestyring ved totalentreprenøren sikrer entydigt ansvarsplacering. Entrepriseformen kræver et grundigt udarbejdet bygherreprogram med kravspecifikation som grundlag for licitationen dersom man ønsker at kende projektet i dets fysiske form, vide hvad man får. Denne sikring kræver afsatte ressourcer til udarbejdelse af bygherreprogram. Modellen kan anvendes ved alle udbudsformer, herunder EU-udbud. Tildelingskriteriet vil altid være det økonomisk mest fordelagtige bud og ofte med en forudgående forhandling om de modtagne tilbud.

6 Side 6 Omvendt licitation (totalentreprise) Som totalentreprise, dog med den forskel at projektet udbydes i forhold til en fastlagt anlægssum, som giver de bydende mulighed for at fremkomme med egne projektforslag, hvilket giver bygherren mulighed for at få alternative projektløsninger at vælge mellem. Tildelingskriteriet vil være efter en af bygherren i forvejen fastlagt model, vægtet i forhold til bygherrens prioritering af eksempelvis økonomi, funktion, arkitektur m.v. Partnering (teamentreprise) Anvendes ved opgaver hvor risiciene for tvister og budgetoverskridelser søges elimineret ved indgåelse af en samarbejdsaftale mellem alle byggesagens partnere. Herved etableres et forpligtende samarbejde. Der vil typisk være tale om komplicerede opgaver med en større anlægssum. Ansvaret for projektering, tilsyn og byggestyring påhviler teamentreprenøren. Partnering vurderes af nogle, at være den mindst risikofyldte entrepriseform. Erfaringerne viser dog, at dette kræver omhyggelig styring af såvel planlægnings- og byggeprocessen, herunder udførligt dokumentationsmateriale ved indgåede aftaler. Entrepriseformen kræver forholdsvis flere ressourcer afsat af bygherren til afklarings- og styringsprocessen. Udbudsformen er begrænset licitation med prækvalifikation. Tildelingskriteriet vil altid være det økonomisk mest fordelagtige bud og ofte med en forudgående forhandling om de modtagne tilbud. Under kontraktforhandlingerne skal det afdækkes hvilke arbejder entreprenøren agter at udføre, og hvilke han vil lade udføre af underentreprenører. I den forbindelse skal der spørges ind til, hvordan entrepriserne påtænk es udbudt og blandt hvilke håndværkere. Der skal fastlægges procedure for kvalitetssikring herunder udførlig dokumentation af indgåede aftaler, afledte konsekvenser, og ansvarsfordeling. Retningslinjer for prækvalifikation af tilbudsgivere I udbudsannoncen for prækvalifikation skal der angives følgende oplysninger: - Tidsfrist på minimum 15 dage til indmeldelse af interesse i deltagelse i opgaven, - om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, - hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud, og

7 Side 7 - karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentationen herfor. De bydende udvælges på grundlag af oplysninger om disses økonomiske og tekniske formåen for at sikre, at disse er i stand til at udføre opgaven. Virksomhedens økonomiske formåen kan godtgøres ved f.eks.: Bankoplysning om virksomhedens omsætning, egenkapital, overskudsgrad og soliditet eller ved Fremlæggelse af årsregnskaber for de sidste 2-3 år (bør kun kræves hvis relevant). Perioderegnskab for tiden fra det sidste regnskabsår. Virksomhedens tekniske formåen kan godtgøres ved f.eks.: En liste over tilsvarende arbejder indenfor de seneste 5 år (alternativt med krav om angivelse af minimum 5 leverancer inden for de seneste 5 år) Oplysninger om virksomhedens håndtering af miljø- og/eller arbejdsmiljøforhold Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede og disses uddannelsesog ansættelsesforhold Virksomhedens kvalitetsstyringssystem Prækvalifikationen evalueres (hvis der modtages flere ansøgninger end der ønskes prækvalificeret) ved, at vægte de enkelte kriterier i forhold til hinanden og ved at give de enkelte virksomheder karakter (point) for det fremsendte dokumentationsmateriale. Der udarbejdes efter udbuddets form en tilpasset evalueringsmodel. Det er vigtigt, at karakterskalaen tilpasses den enkelte opgaves sværhedsgrad og kompleksitet, således at et firma med 15 ansatte får samme karakter som et firma med 200 ansatte, hvis man på forhånd har vurderet, at et firma med 15 eller flere ansatte har tilstrækkelig kapacitet til at klare den pågældende opgave. Aftale for udbud af bygge- og anlægsarbejder i Svendborg Kommune. Med byggeudgift forstås nedenfor håndværkerudgifter inkl. uforudselige udgifter, men ekskl. udgifter til rådgivere og omkostninger. Alle beløb ekskl. moms.

8 Side 8 A Offentlig licitation (> 3 mio. 38,62 mio. <) Udbudsformen anvendes typisk ved større bygge- og anlægsarbejder, hvor der ønskes størst mulig konkurrence. Sagsgang Udvalget godkender udbudsform og tildelingskriterie(r). Udvalget orienteres om udbudsresultatet. Udvalget godkender udbudsresultatet ved EU-udbud. B Begrænset licitation med prækvalifikation (> 3 mio. 38,62 mio. <) Udbudsformen anvendes ved større bygge- og anlægsarbejder, hvor man, i modsætning til offentlig licitation ønsker at begrænse antallet af tilbudsgivere, ud fra en betragtning om, at de reelle konkurrenceforhold er sikret i den pågældende sag. Udbudsformen anvendes i udstrakt grad ved EU-udbud. Der prækvalificeres mellem 5 og 7 bydende på grundlag af oplysninger om deres økonomiske og tekniske formåen. Kriteriernes vægtning afpasses den konkrete opgave. Se side 9 for retningslinjer ved prækvalifikation. Sagsgang Udvalget godkender udbudsform og prækvalifikationsmodel Udvalget forelægges resultatet af prækvalifikationen til godkendelse Udvalget godkender tildelingskriterierne Udvalget forelægges udbudsresultatet til godkendelse C Begrænset licitation uden prækvalifikation (> 3 mio. 38,62 mio. <) 1) Der indbydes mellem 5 og 7 bydende. 2) De indbudte firmaer vælges ud fra følgende interne kriterier: - faglig kompetence - kapacitet - soliditet - samarbejdsevne - opgavefordeling - generelt Kriteriernes vægtning afpasses den konkrete opgave, inden denne udbydes. 3) mindst 1 af de bydende skal være udenbys firma. 4) Ved vedvarende bygge- og anlægsvirksomhed må der ikke indbydes den samme kreds af virksomheder ved hvert udbud. Når kun bestemte virksomheder har praktisk mulighed for at udføre arbejdet, kan bestemmelserne i pkt. 3 og 4 fraviges.

9 Side 9 Sagsgang Udvalget godkender udbudsform og tildelingskriterie(r) ved opgaver over 2 mio. kr. Udvalget beslutter, hvilke firmaer der indbydes til at afgive bud ved opgaver over 2 mio. kr. Administrationen vælger, hvilke virksomheder der skal afgive bud efter dette regelsæt ved opgaver under 2 mio. kr. Udvalget orienteres om udbudsresultatet D Underhåndsbud (> mio. <) Underhåndsbud kan indhentes på arbejder op til maks. 3 mio. kr., medmindre 1) der er tale om delarbejder, hvis anslåede værdi er maks kr., og den samlede værdi af disse delarbejder ikke overstiger 20 % af de samlede arbejders værdi, 2) arbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse forskningsog udviklingsopgaver eller reparations- og ombygningsarbejder eller arbejdet af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes, 3) der ved en licitation ikke er indkommet egnede eller forskriftsmæssige bud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt, 4) kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet, eller ) arbejdet supplerer et arbejde der har været udbudt i licitation, og arbejdet på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendigt for fuldførelse af det udbudte arbejde, ogordren tildeles den virksomhed, der udfører det oprindelige arbejde, medmindre udbyderen kan påvise særlige forhold, der begrunder, at udbyderen kan lade andre udføre arbejdet. Når den samlede værdi af et arbejde overstiger kr., skal der indhentes mindst 2 underhåndsbud. Der kan maksimalt indhentes 3 underhåndsbud på det samme arbejde. Dog kan der indhentes et 4. underhåndsbud fra en tilbudsgiver dersom denne er udenfor lokalområdet og der i opfordringen til at afgive bud er forbeholdt denne mulighed. Sagsgang Udvalget beslutter udbudsform og tildelingskriterie(r) ved opgaver over 2 mio. kr. Udvalget beslutter, hvilke firmaer der skal opfordres til at afgive bud ved opgaver over 2 mio. kr. Administrationen vælger udbudsform og tildelingskriterie(r) ved opgaver under 2 mio. kr., og udvalget orienteres. Administrationen antager laveste tilbud under forudsætning af, at tilbudet ligger inden for den godkendte budgetmæssige ramme

10 Side 10 Udvalget orienteres om udbudsresultatet ved opgaver over kr. E Rammeaftaler Tilbud indhentes i begrænset licitation eller underhåndsbud efter dette regelsæt, fortrinsvis blandt lokale håndværkere. Sagsgang Udvalget godkender udbudsform og tildelingskriterier Administrationen vælger håndværkere Udvalget forelægges udbudsresultatet til godkendelse F Partneringaftaler Ved opgaver under den til enhver tid gældende EU-tærskelværdi (pt. ca. 38,62 mio. kr.) indhentes tilbud i begrænset licitation med prækvalifikation efter dette regelsæt. Når opgaven er over tærskelværdien indhentes tilbud i begrænset udbud efter EUs udbudsdirektiv og dette regelsæt. Sagsgang Udvalget godkender udbudsform og prækvalifikationsmodel Udvalget forelægges resultatet af prækvalifikationen til godkendelse Udvalget godkender tildelingskriterierne Udvalget forelægges udbudsresultatet til godkendelse G Totalentrepriser (herunder omvendt licitation) Udbudsmodellen anvendes ved større bygge- og anlægsopgaver, hvor ansvaret ønskes begrænset til kun en kontraktpart (totalentreprenøren). Ved opgaver under den til enhver tid gældende EU-tærskelværdi (pt. ca. 38,62 mio. kr.) indhentes tilbud i begrænset licitation med prækvalifikation efter dette regelsæt. Når opgaven er over tærskelværdien indhentes tilbud i offentlig eller begrænset licitation efter EU`s udbudsdirektiv og dette regelsæt. Sagsgang Udvalget godkender udbudsform og prækvalifikationsmodel Udvalget forelægges resultatet af prækvalifikationen til godkendelse Udvalget godkender tildelingskriterierne Udvalget forelægges udbudsresultatet til godkendelse Entreprenørliste Der føres en entreprenørliste over firmaer, som har deltaget i udbud i Svendborg Kommune.

11 Side 11 Listen fremlægges for Økonomiudvalget ved udbudsformen begrænset licitation uden prækvalifikation og ved underhåndsbud. Aftale for udbud af bygningsvedligeholdelse i Svendborg Kommune. 1. Planlagt vedligeholdelse Ved arbejder med en samlet værdi op til kr., kan der indhentes ét underhåndsbud fra bygningens sædvanlige håndværkere. Ved arbejder over kr. indhentes som minimum 2 underhåndsbud. Mindre udbud kan gennemføres med et minimum af udbudsmateriale. 2. Akut vedligeholdelse Udføres som hovedregel af bygningens sædvanlige håndværkere i regning, hvis arbejdets samlede værdi ikke overstiger kr. Ved arbejder over kr. indhentes som minimum 2 underhåndsbud. Mindre udbud kan gennemføres med et minimum af udbudsmateriale. Entreprenørliste Der føres en entreprenørliste over firmaer, som har deltaget i udbud i Svendborg Kommune. Listen fremlægges for udvalget ved valg af entreprenør til opgaver over kr. Regler for sikkerhedsstillelse Almindelige Betingelser (AB 92) kræver, at sikkerhedsstillelsen skal svare til 15 % af kontraktsummen og at sikkerheden nedskrives til 10 % ved afleveringstidspunktet. Sikkerhedsstillelsen nedskrives til 2 % ved 1-års eftersynet og frigives helt i forbindelse med 5-års eftersynet. Svendborg Kommune har fastsat følgende særlige bestemmelser om sikkerhedsstillelse: Ved kontraktbeløb op til kr. vurderes behovet for sikkerhed i den konkrete entreprise. Herunder vurderes, om sikkerhedsstillelsen kan nedskrives til 0 efter aflevering eller godkendt 1-års gennemgang. Ved kontraktbeløb over kr. kræves altid sikkerhed i henhold til AB 92. Alle beløb er ekskl. moms Ønskes der ikke sikkerhed, skal det fremgå af udbudsmaterialet.

12 Side 12 Rådgiverydelser (> 1,54 mio.) Definitioner Ved udbud af rådgiverydelser over den til enhver tid gældende EUtærskelværdi (pt. 1,54 mio. kr.) gælder EU s udbudsdirektiv. Udbudsdirektivet har fem udbudsformer: Begrænset udbud Offentligt udbud Udbud efter forhandling Projektkonkurrence Konkurrencepræget dialog Begrænset udbud vil sige, at kun virksomheder, der bliver opfordret dertil, kan afgive bud. Der skal som minimum udvælges 5 rådgivere efter en forudgående prækvalifikationsrunde til at afgive bud. Udvælgelse af rådgiver blandt de bydende sker efter tildelingskriterier fastsat af bygherren. Tildelingskriteriet kan enten være det økonomisk mest fordelagtige bud eller den laveste pris. I det første tilfælde opstilles der ud over prisen yderligere underkriterier i prioriteret orden og/eller med indbyrdes vægtning. Offentligt udbud betyder, at alle interesserede kan afgive bud. Metoden er normalt ikke egnet ved arkitekt- og ingeniørydelser, hvor tilliden til rådgiverne spiller en særlig rolle. Udbud efter forhandling betyder at aftalens vilkår forhandles med en eller flere udvalgte tilbudsgivere. Fremgangsmåden kan kun anvendes i særlige undtagelsestilfælde, f.eks. hvis de afgivne bud ved et tidligere udbud er uantagelige. Projektkonkurrence. En opgave kan endelig også udbydes som en med et begrænset antal deltagere. Aftalen om den videre projektering kan herefter forhandles med vinderen af konkurrencen uden fornyet udbud. Projekteringsydelsen udbydes efter normal praksis på baggrund af et program, og at laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud antages. Konkurrencepræget dialog anvendes alene ved meget komplekse kontrakter hvor udbyder ikke på forhånd er i stand til at præcisere de tekniske, retlige eller finansielle forhold i forbindelse med projektet. Udbudsformen er opdelt i 2 faser, hvor der i første fase gennemføres en prækvalifikationsrunde (minimum 3 prækvalificerede) hvorefter udbyder går i

13 Side 13 dialog med de prækvalificerede. I anden fase opfordres de prækvalificerede til at afgive bud baseret på den løsning der er drøftet med den enkelte i dialogfasen. SKI- aftaler. Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S har indgået frivillige rammeaftaler med en række rådgiverfirmaer på 3 rammeaftaler og dermed kan Svendborg Kommune undlade, at bringe en rådgiverydelse større end 1,54 mio. kr. i EU-udbud. Tildelingen af kontrakten sker efter gennemført miniudbud blandt firmaerne på den pågældende rammeaftale. De 3 rammeaftaler dækker følgende områder: Bygherrerådgivning vedr. anlægs- og byggeprojekter Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser Rammeaftalerne er gældende i perioden 1. januar december Sagsgang: Udvalget godkender den eller de anbefalede rådgivere i henhold til SKIaftalerne eller den valgte rådgiver efter gennemførelse af eget EU-udbud. Udvalget godkender prækvalifikationsmodellen. Udvalget forelægges resultatet af prækvalifikationen til godkendelse. Udvalget godkender tildelingskriterierne (gælder ikke SKI-miniudbud). Udvalget forelægges udbudsresultatet til godkendelse. Aftale for udbud af rådgiverydelser (> ,54 mio. <) Rådgivning i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver skal udbydes som et annonceret udbud efter tilbudslovens afsnit II, da en ren rådgivningsopgave defineres som en tjenesteydelse. Reglen gælder for rådgiverydelser over kr., men under EUs tærskelværdi på 1,54 mio. kr. Annonceringen gennemføres som udgangspunkt altid som et begrænset udbud med prækvalifikation, idet det grundet mange rådgivere er nødvendigt, at indsnævre konkurrencefeltet. I udbudsannoncen for prækvalifikation skal der som minimum angives følgende oplysninger: - Beskrivelse af den (projekterings)opgave der ønskes løst, - om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, - hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud, og - karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, og dokumentationen herfor (evt. med angivelse af hvad der vægtes højest). De bydende kan udvælges på grundlag af oplysninger om disses økonomiske og tekniske formåen for at sikre, at disse er i stand til at udføre opgaven.

14 Side 14 Virksomhedens økonomiske formåen kan godtgøres ved f.eks.: Bankoplysninger om virksomhedens omsætning, egenkapital, overskudsgrad og soliditet eller ved fremlæggelse af årsregnskaber for de sidste 2-3 år (sidstnævnte bør kun kræves hvis relevant). Perioderegnskab for tiden fra det sidste regnskabsår. Virksomhedens tekniske og faglige formåen kan godtgøres ved f.eks.: En liste over tilsvarende arbejder indenfor de seneste 5 år (alternativt med krav om angivelse af minimum 5 leverancer inden for de seneste 5 år). Oplysninger om virksomhedens håndtering af miljø- og/eller arbejdsmiljøforhold. Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede og disses uddannelsesog ansættelsesforhold (kan typisk kræves ved, at der skal vedlægges oplysninger på de personer som tilbudsgiver agter at benytte til den udbudte opgave). Virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Prækvalifikationen evalueres (hvis der modtages flere ansøgninger end der ønskes prækvalificeret) ved, at vægte de enkelte kriterier i forhold til hinanden og ved at give de enkelte virksomheder karakter (point) for det fremsendte dokumentationsmateriale. Der udarbejdes efter udbuddets form en tilpasset evalueringsmodel. Det er vigtigt, at karakterskalaen tilpasses den enkelte opgaves sværhedsgrad og kompleksitet, således at et firma med 15 ansatte får samme karakter som et firma med 200 ansatte, hvis man på forhånd har vurderet, at et firma med 15 eller flere ansatte har tilstrækkelig kapacitet til at klare den pågældende opgave. Efter gennemført prækvalifikation udsendes udbudsmaterialet til de prækvalificerede efter at alle øvrige ansøgere har fået besked. I udbudsmaterialet angives som minimum en udførlig beskrivelse af opgaven, herunder kravspecifikation, udbudsbetingelser, herunder formkrav, tilbudsfrist, tildelingskriterium med oplysning om tildelingen sker efter det økonomisk mest fordelagtige bud eller laveste pris samt udkast til rådgiverkontrakt. SKI- aftaler. Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S har indgået frivillige rammeaftaler med en række rådgiverfirmaer på 3 rammeaftaler og dermed kan Svendborg Kommune undlade at bringe en rådgiverydelse større end kr. i annonceret udbud. Tildelingen af kontrakten sker efter gennemført miniudbud blandt firmaerne på den pågældende rammeaftale. De 3 rammeaftaler dækker følgende områder: Bygherrerådgivning vedr. anlægs- og byggeprojekter Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser

15 Side 15 Rammeaftalerne er gældende i perioden 1. januar december Sagsgang, byggeri og anlægsprojekter med rådgiverydelser Administrationen vælger hvilke rådgivere, der skal afgive bud efter dette regelsæt. Administrationen vælger som tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige bud eller laveste pris (gælder ikke SKI-miniudbud). Administrationen vælger rådgiver i henhold til SKI-aftalerne eller efter gennemført eget annonceret udbud. Udvalget orienteres om udbudsresultatet og valg af rådgiver. Aftale for udbud af rådgiverydelser (> <) Rådgivning i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver udbydes som almindelig tilbudsindhentning (underhåndsbud) blandt minimum 3 rådgivere alt efter opgavens karakter og anlægssum, hvoraf mindst den ene ikke må være lokal. Reglen gælder alene for rådgiverydelser under kr., men dog overstigende kr. Rådgivere til den konkrete opgave vælges ud fra følgende interne kriterier: faglig kompetence aktuelle referencer kapacitet eventuelle ønsker om rådgivervalg fra fagforvaltningerne opgavefordeling - generelt Dokumentationsmaterialet kan suppleres med interviews af firmaerne. Kriteriernes vægtning afpasses den konkrete opgave. Ved opgaver, som kræver specialistviden, kan underhåndsbud indhentes fra rådgivere uden for lokalområdet. SKI- aftaler. Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S har indgået frivillige rammeaftaler med en række rådgiverfirmaer på 3 rammeaftaler. Tildelingen af kontrakten sker efter gennemført miniudbud blandt firmaerne på den pågældende rammeaftale. De 3 rammeaftaler dækker følgende områder: Bygherrerådgivning vedr. anlægs- og byggeprojekter Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser Rammeaftalerne er gældende i perioden 1. januar december 2015.

16 Side 16 Sagsgang, byggeri og anlægsprojekter med rådgiverydelser Administrationen vælger hvilke rådgivere, der skal afgive bud efter dette regelsæt Administrationen vælger det økonomisk mest fordelagtige bud eller laveste pris (gælder ikke SKI-miniudbud). Administrationen vælger rådgiver i henhold til SKI-aftalerne eller efter egen gennemført tilbudsindhentning (underhåndsbud). Udvalget orienteres om udbudsresultatet og valg af rådgiver. Rådgiverliste Der føres en rådgiverliste over firmaer, som har deltaget i udbud i Svendborg Kommune. Listen fremlægges for udvalget ved valg af rådgivere til opgaver over kr.

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Bilag 2. - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg

Bilag 2. - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg Bilag 2 - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg - 2015 Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af byggeri og anlæg samt rådgiverydelser...3 2. Generelle retningslinjer (herunder CSR)...5 2.1.

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune Udbud Uddannelsesklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af uddannelsesklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Økonomiudvalget den 2. oktober 2012 blev administrationen bedt om,

Læs mere

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4. 2. Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier...

1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4. 2. Indkøbs- og udbudspolitikken og Svendborg Kommunes vision og værdier... g o s b ø k Ind k i t i l o p s d udbu 5 1 0 2 delser y e t s e n tje Varer og ri og anlæg Bygge 1 Indholdsfortegnelse 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål... 4 2. Indkøbs- og udbudspolitikken

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Gode råd om udbud. Oktober 2011 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Oktober 2011 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Oktober 2011 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller

Læs mere

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46778584.aspx Ekstern udbuds ID (udbud.dk) 0000-003492 Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Byggeplads: Borup, Ll. Skensved, Bjæverskov og Herfølge Trin: Muligheder Kaldenavn: Total pris: Adresse: Køge Egen pris: Post nr: 4600 Kvm: By:

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15391-2012:text:da:html DK-Ringsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 10-015391 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2

UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE INDHOLD. 1 Indledning 2 1.1 Tilgang og afgrænsning 2 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UDBUDS- OG ENTREPRISEFORMER - OVERVEJELSER I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Vive Consult Mogens Høgsted 3. februar 2010 Oplæg Vejledningens formål og indhold/mogens Høgsted Udvælgelse og tildeling/ole Schiøth, emcon Tildelingen generelt og kvalitative

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret:

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 27-4-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 5 2.1 Afgrænsning 6 2.2

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Annonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Natur og Miljø udbyder herved udførelse af grøn pleje i Natur og Miljøs distrikt Syd. Udbuddet gennemføres som et begrænset

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune

Offentligt EU-udbud på multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje

Norddjurs Kommunes. Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje Norddjurs Kommunes Indkøbspolitik samt regler for leasing og leje 21. maj 2013 (Ændret den 20. januar 2015) Side 1 af 19 1. Formål... 3 1.1. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 2. Omfang og

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Juni 2013 Sagsnr. 035514-0002 psj/abd/afj Annonceringsmateriale Udbud af byggeforretningsførerydelse i forbindelse med om- og tilbygning af Plejecentret Birgittehjemmet 2/7 1. Generelle udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere