Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol"

Transkript

1 Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Mål og rammer for Prøveansættelse Kvalificeringsuddannelsen 17. maj januar 2011 (ferie uden løn i juli måned) April 2010/ugj

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Læringsudbytte Rammer for prøveansættelsen Samarbejde mellem prøveansættelsesstedet og uddannelsesinstitution Samtaler Indledende samtale Opfølgende samtaler Afsluttende samtale Undervisning i fagdansk Litteratur i prøveansættelsesforløbet Tilrettelæggelse og indhold af prøveansættelsesforløbet Introducerende undervisning Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed og selvstændig professionsudøvelse Udføre sygepleje Formidle sygepleje Lede sygepleje Udvikle sygepleje Udarbejdelse af praksisbeskrivelse Kriterier for udarbejdelse af praksisbeskrivelse Bedømmelse... 8

3 1.0 Indledning Forløb 1 i kvalificeringsuddannelsen Dette katalog præciserer tilrettelæggelse og indhold for prøveansættelsesforløb for udenlandsk uddannede sygeplejersker, der følger kvalificeringsuddannelsens forløb 1. Prøveansættelse med begrænset autorisation er tilrettelagt som en del af et særligt uddannelsesforløb for sygeplejersker uddannet fra lande uden for Skandinavien og EU. Forløbet er tilrettelagt i overensstemmelse med de krav, Sundhedsstyrelsen stiller i forbindelse med prøveansættelser som betingelse for meddelelse af varig autorisation som sygeplejerske. Prøveansættelsen efterfølger et teoriforløb svarende til 15 ECTS (beskrevet i studiebeskrivelsen for kvalificeringsuddannelsen). Formålet med prøveansættelse er i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning at afprøve den udenlandsk uddannede sygeplejerskes faglige kompetencer i teori og praksis samt erhvervskompetencen. (bilag1). Prøveansættelsen sker i en stilling som sygeplejerske med løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og indebærer de samme rettigheder og pligter for sygeplejersken som ved en varig autorisation. Der er således tale om selvstændig udøvelse med ansvar som en dansk sygeplejerske, men sygeplejersken skal være under supervision af afdelingens uddannelsesansvarlige eller en sygeplejerske med tilsvarende kompetence. Prøveansættelsesforløbet rummer således både selvstændig virksomhedsvaretagelse og undervisningselementer i form af supervision gennem hele forløbet. Forløbet er derfor tilrettelagt ud fra læringsudbytte for klinisk undervisning for modul 11 og 12 i Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, men er ikke identisk med disse, idet der ikke er tale om et modul 11 og 12 forløb, men et forløb for en udenlandsk uddannet sygeplejerske(benævnes fremover sygeplejerske), der gennemfører dele af den danske grunduddannelse for at opnå dansk autorisation. Prøveansættelsen har et samlet omfang på 8 måneder i perioden 17. maj januar 2011 (ferie uden løn i juli måned). I denne periode er der tilrettelagt undervisning i fagdansk hver fredag på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. 2.0 Læringsudbytte Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændig professionsudøvelse Prøveansættelsesforløbet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Forløbet retter sig også mod den enkelte patient og dennes netværk med henblik på at planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb. Desuden retter det sig mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. 3

4 Læringsudbytte Efter prøveansættelsen har sygeplejersken opnået følgende: Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter At formidle mundtligt og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient og pårørende samt respektere forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed og sygdom At planlægge tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer At inddrage kliniske retningslinier, udviklings og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givende rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde. At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed. 3.0 Rammer for prøveansættelsen Der er en række generelle aftaler og retningslinjer, der inddrages i tilrettelæggelsen af prøveansættelsesforløbet 3.1 Samarbejde mellem prøveansættelsesstedet og uddannelsesinstitution Klinisk vejleder og underviser fra uddannelsesinstitutionen samarbejder om sygeplejerskens prøveansættelsesforløb. 3.2 Samtaler Den kliniske vejleder og sygeplejersken afholder samtaler ca. en gang om måneden. Samtalerne skal bidrage til at sikre udvikling i læring og tilegnelse af kompetencer. En underviser fra uddannelsesinstitutionen deltager i den indledende samtale, midt- og slutsamtalen. Underviseren holdes orienteret om indholdet i de øvrige samtaler og kan inddrages i disse ved behov Indledende samtale Der gennemføres en indledende samtale inden for de første to uger af prøveansættelsesperioden. Ved samtalen deltager sygeplejersken, en klinisk vejleder og en underviser fra uddannelsesinstitutionen. Samtalen tager afsæt i læringsudbytte, der er beskrevet i mål og rammer for prøvansættelsen. På baggrund af den indledende samtale udarbejder sygeplejersken en individuel plan for prøveansættelsesforløbet. 4

5 3.2.2 Opfølgende samtaler Der afholdes opfølgende samtaler engang om måneden, hvor den individuelle plan for prøveansættelsesperioden evalueres og justeres. Ved samtalen deltager sygeplejersken og den kliniske vejleder. Efter hver af de opfølgende samtaler udarbejder sygeplejersken en skriftlig redegørelse, hvori evaluering og evt. justering af den individuelle plan indgår. Denne plan sendes til underviseren fra uddannelsesinstitutionen Afsluttende samtale I slutning af prøveansættelsesforløbet afholdes den afsluttende samtale. Ved denne samtale gennemgås afdelingens evaluering af sygeplejerskens faglige og sproglige kompetencer. Evalueringen foretages med baggrund i læringsudbytte og Sundhedsstyrelsens evalueringsskema (bilag 1). Ved denne samtale evaluerer sygeplejersken også prøveansættelsesforløbet i sin helhed. Ved samtalen deltager den kliniske vejleder, sygeplejersken og underviser fra uddannelsesinstitutionen Undervisning i fagdansk Sygeplejersken skal deltage i undervisning i fagdansk hver fredag på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Danskundervisningen skal understøtte kompetenceudviklingen i prøveansættelsesforløbet. Undervisningen inddrager derfor situationer og oplevelser fra den konkrete praksis og vil også foregå på afdelingen et par gange i løbet af perioden efter nærmere aftale med prøveansættelsesstedet. 4.0 Litteratur i prøveansættelsesforløbet Sygeplejersken vælger i samarbejde med den kliniske vejleder og evt. underviser fra uddannelsesinstitutionen litteratur, der understøtter prøveansættelsens læringsudbytte. I valget af litteratur lægges der vægt på, at teksterne er klinisk relevante for det pågældende undervisningssted, og at disse bygger på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Der kan indgå dokumenter i form af f.eks. lovtekst, publikationer, statistikker, kliniske retningslinjer og kliniske vejledninger. 5.0 Tilrettelæggelse og indhold af prøveansættelsesforløbet Den kliniske undervisning tilrettelægges således, at sygeplejersken indgår i sygeplejesituationer og patientforløb i samspil med kliniske vejledere og andet sygeplejefagligt personale såvel som tværfaglige samarbejdspartnere. Patientforløb kan være såvel forløb, hvor sygeplejersken følger patienter inden for det enkelte kliniske undervisningssted, samt om muligt imellem forskellige områder inden for sundhedssektoren. Prøveansættelsesforløbet indeholder følgende: 1. Introducerende undervisning i klinisk praksis 2. Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed og selvstændig professionsudøvelse 3. Udarbejdelse af praksisbeskrivelse 4. Bedømmelse. 5.1 Introducerende undervisning På prøveansættelsesstedet introduceres sygeplejersken til sygeplejens komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. 5

6 Sygeplejersken introduceres samtidig til sygeplejens kundskabsgrundlag og metoder. I denne periode følger sygeplejersken klinisk vejleder eller andre sygeplejersker under varetagelse af sygeplejeinterventioner til patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Omfanget af introduktionen tilpasses sygeplejerskens behov, men planlægges i udgangspunktet at indeholde introduktion til: Prøveansættelsesstedet Prøveansættelsesstedets patientkategorier og patientforløb Organisering af sygeplejen Dokumentations- og kommunikationsformer Den generelle introduktionsplan for nyansatte sygeplejersker Indledende samtale med udarbejdelse af individuel plan for prøveansættelsesforløbet. Introduktionen afsluttes med, at der i samarbejde mellem sygeplejersken, klinisk vejleder og underviser fra uddannelsesinstitutionen gennemføres en indledende samtale Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed og selvstændig professionsudøvelse Prøveansættelsen retter sig mod enkelte eller grupper af patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale netværk. Prøveansættelsen retter sig ligeledes mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. De kundskabsmæssige forudsætninger for patientrettet sygeplejevirksomhed omfatter praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. For at sygeplejersken kan opnå prøveansættelsens læringsudbytte, kan indholdet i prøveansættelsesforløbet relateres til sygeplejerskens virksomhed at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje Udføre sygepleje Sygeplejersken skal i løbet af prøveansættelsesforløbet bl.a. have fokus på at: Identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og justere sygepleje til udvalgte patienter med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Sygeplejen rettes mod den enkelte patient og dennes netværk - udføre professionel omsorg i samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier og opfattelser samt reaktioner på sundhed og sygdom - anlægge et patientperspektiv i analysen af professionsfaglige problemstillinger - udøve selvstændigt sygepleje til patienter med forskellige livsopfattelser samt kulturelle sociale og familiemæssige forhold - beherske sygeplejehandlinger i forhold til centrale kliniske patientsituationer, som f.eks. patienten med smerter, patienten med ændret perception, patienten med ernærings- og væskeproblemer eller patienten, der er lidende og døende - inddrage og reflektere over metoder og standarder i udøvelsen af klinisk sygepleje - beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger - beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper 6

7 - medvirke i forbindelse med: forskellige dispenseringsformer af medicin, parenteral væsketerapi, intravenøs væsketerapi, blodtransfusion - medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer knyttet hertil - understøtte patienter i mestring af deres livssituation og varetager sundhedspædagogiske opgaver. Identificere mulige dilemmaer og magtrelationer i pleje- og behandlingssituationer samt i strukturelle forhold i sundhedssektoren og handle ud fra gældende etiske retningslinjer, regler om patientsikkerhed og miljømæssige risikofaktorer. redegør for lovgrundlaget for professionsudøvelsen Overholde etiske retningslinjer relateret til sygeplejerskens virksomhed Medvirke til at sikre kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb, herunder samarbejde med andre faggrupper og på tværs af sektorer og institutioner Formidle sygepleje Sygeplejersken skal i løbet af prøveansættelsen bl.a. have fokus på at: Kommunikere med patienter med respekt for forskellige værdier, kultur samt intellektuelle og følelsesmæssige forudsætninger Anvende dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen Beherske dokumentationspraksis og administrativ procedure Formidle mundtligt og skriftligt og argumentere for sygeplejefaglige iagttagelser, kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog Begrunde forslag til intervention i sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver Kunne anvende og begrunde og reflektere over metoder og procedurer, der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer i professionsudøvelsen. Kunne anvende almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer. Anvende IT i sygeplejerskens virksomhed Lede sygepleje Sygeplejersken skal i løbet af prøveansættelsen bl.a. have fokus på at: Sikre kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb med fokus på den enkelte patient og dennes netværk, herunder samarbejde med andre faggrupper Prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer Medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner Redegøre for sundhedsvæsenets organisation, herunder ansvarsfordelingen mellem de forskellige sektorer, afdelinger og aktører samt kunne forstå professionsudøvelsen i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår Udvikle sygepleje Sygeplejersken skal i løbet af prøveansættelsen bl.a. have fokus på at: Redegøre for og reflektere over metoder, standarder og procedurer, der anvendes i professionsudøvelsen Inddrage praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden i udøvelsen af professionel omsorg 7

8 Beskrive generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger ud fra forskellige perspektiver Deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed. Redegøre for muligheder og barrierer, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde. 5.3 Udarbejdelse af praksisbeskrivelse Som led i kompetenceudviklingen anbefales det, at sygeplejersken udarbejder en praksisbeskrivelse. Praksisbeskrivelsen danner grundlag for en drøftelse med den kliniske vejleder/sygeplejerske fra afdelingen. Formålet er, at sygeplejersken får mulighed for skriftligt og mundtligt at reflektere over egne sygeplejehandlinger og relatere disse til teori. Praksisbeskrivelsen vil ligeledes blive anvendt i undervisningen i fagdansk Kriterier for udarbejdelse af praksisbeskrivelse Definition: En praksisbeskrivelse er en skriftlig beretning om hændelser i det daglige arbejde, som har haft betydning for den udenlandsk uddannede sygeplejerske. Det skal ikke nødvendigvis være en problematisk situation, men kan være en lille hændelse. Formål: En praksisbeskrivelse har en bevidstgørende funktion, idet den muliggør refleksion over egen sygeplejepraksis og at relatere denne til teori. Praksisbeskrivelsen kan medvirke til en proces, som øger den enkeltes handlekompetence i praksis. Fremgangsmåde: Udvælg og redegør skriftligt for et konkret hændelsesforløb med en patient fra din praksis, hvor du personligt har været aktiv, og som indeholder praktiske handlinger, og de overvejelser du har gjort dig. Beskriv med almindelige ord, hvad der hændte (Hvad gjorde du, hvad sagde du, hvad tænkte du, hvad gjorde patienten, hvad sagde patienten, og hvordan var forholdet mellem jer?) Analyser situationen med inddragelse af relevant teori. Spørg dig selv, hvorfor situationen udviklede sig, som den gjorde ved at reflektere over, hvilke holdninger (værdier, normer, interesser), der lå bag handlingerne, samt hvordan omgivelserne havde indflydelse på situationen. Praksisbeskrivelsen må fylde 2 4 sider. Praksisbeskrivelsen udarbejdes i henhold til etiske retningslinier for opgaveskrivning. Praksisbeskrivelsen drøftes med den kliniske vejleder/sygeplejerske. 5.4 Bedømmelse Ved prøveansættelsens afslutning evalueres sygeplejerskens faglige og sproglige kompetencer, hvorefter Sundhedsstyrelsen foretager en konkret vurdering af evalueringen, og på baggrund af denne afgør, hvorvidt der kan gives varig autorisation. Evalueringen foretages med baggrund i det formulerede læringsudbytte og skrives på Sundhedsstyrelsens evalueringsskema (eksempel på evalueringsskema ses i bilag 1). Evalueringsskema sendes til afdelingen ved prøveansættelsens afslutning. Evalueringsresultatet forelægges for sygeplejersken. Når evalueringen er forelagt sygeplejersken, sendes den til koordinator for Kvalificeringsuddannelsen, Ulla Gars Jensen, Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Tagensvej 18, 2200 København N., der så sørger for, at den kommer til Sundhedsstyrelsen. 8

9 Bilag 1 Vejledning om prøveansættelser for udenlandske sygeplejersker, der ikke er omfattet af EF direktiverne vedrørende sygeplejersker eller den nordiske overenskomst VEJ nr. 124 af 20/11/2002 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 759 af 14/11/1990 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forskriftens fulde tekst Vejledning om prøveansættelser for udenlandske sygeplejersker, der ikke er omfattet af EF direktiverne vedrørende sygeplejersker eller den nordiske overenskomst 1) 1. Indledning Formålet med denne vejledning er at orientere om de krav, Sundhedsstyrelsen stiller i forbindelse med prøveansættelser som betingelse for meddelelse af varig autorisation som sygeplejerske. Af Sundhedsstyrelsens "Vejledning om autorisation af sygeplejersker uddannet i udlandet" fremgår, at prøveansættelse som sygeplejersker på sygehussengeafdeling af mindst seks måneders varighed med positiv evaluering indgår som nødvendigt element i Sundhedsstyrelsens beslutningsgrundlag ved udstedelsen af varig autorisation som sygeplejerske i Danmark til sygeplejersker, der ikke er omfattet af den Nordiske Overenskomst eller EF s direktiver vedrørende sygeplejersker. Begrænset autorisation som sygeplejerske til prøveansættelser kan gives til: Ansøgere, der i udlandet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse, som Sundhedsstyrelsen skønner, kan ligestilles med den danske sygeplejerskeuddannelse. Varig autorisation som sygeplejerske kan gives til: Ansøgere, der opfylder ovennævnte betingelser vedrørende begrænset autorisation, og som efterfølgende med positiv evaluering har gennemført mindst seks måneders prøveansættelse som sygeplejerske - med begrænset autorisation - på en sygehussengeafdeling. Ansøger må selv skaffe sig ansættelsen. Sundhedsstyrelsen kan ikke pålægge amtskommuner eller Hovedstadens Sygehusfællesskab at ansætte personale uden om de normale ansættelsesprocedurer. Styrelsen mener heller ikke, at dette er ønskeligt, idet udenlandske sygeplejersker skal ansættes på baggrund af et reelt behov for sygeplejerskens arbejdskraft i afdelingen, og skal ikke af personalet opfattes som placeret i afdelingen. 2. Krav til den deltagende afdeling Den deltagende afdeling skal opfylde følgende betingelser: 9

10 Afdelingen skal have erfaring med uddannelse af sygeplejestuderende på sidste uddannelsestrin, den ledende oversygeplejerske er ansvarlig for, at den udenlandske sygeplejerske er under supervision. Supervision kan gives af afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske eller anden sygeplejerske med tilsvarende kompetence, afdelingen skal være positivt interesseret og gå aktivt ind i opgaven med at instruere og evaluere den udenlandske sygeplejerske. 3. Den udenlandske sygeplejerskes autorisations-, ansættelses- og ansvarsforhold For at kunne påbegynde en prøveansættelse med begrænset autorisation skal ansøger have en udenlandsk sygeplejerskeuddannelse, som er bedømt som værende ligestillet med den danske sygeplejerskeuddannelse. Det betyder, at uddannelsen i alt væsentligt svarer til en dansk sygeplejerskeuddannelse i niveau, varighed og indhold, hvilket ikke er ensbetydende med, at uddannelsen er identisk med den danske. Vægtningen af de enkelte fag vil ofte afspejle uddannelseslandets kultur, befolkningens sammensætning og sygdomsmønster. Den udenlandske sygeplejerske skal ved ansættelsen have begrænset dansk autorisation som sygeplejerske. Denne vil være tidsmæssigt begrænset til 6 måneder, men kan forlænges til sammenlagt 18 måneder. Begrænset autorisation indebærer de samme rettigheder og pligter for sygeplejersken som en varig autorisation. Ansøger skal selv sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om begrænset autorisation vedlagt dokumentation for tilsagn om ansættelse. Prøveansættelse med begrænset autorisation sker i en stilling som sygeplejerske med ansættelsesvilkår og aflønning efter gældende overenskomst. Sygeplejersken er underlagt sygehusets og afdelingens ledelse samt de fagligt overordnede i relation til arbejdsregler, administrativ instruks samt tjeneste- og vagtplaner for den pågældende afdeling. 4. Ansættelsesperioderne og de fysiske rammer Ansættelsesperioden skal være på mindst 6 måneder. Den udenlandske sygeplejerske skal sikres en relevant introduktion til afdelingen. Sygeplejersken skal have adgang til de samme faciliteter, som stilles til rådighed for afdelingens øvrige sygeplejersker i samme charge. Sygeplejersken skal sikres samme adgang til sekretærhjælp, kontorfaciliteter, omklædningsrum og lignende. Hensigten er netop, at den pågældende sygeplejerske skal vurderes i den sammenhæng, der er gældende for en nyuddannet sygeplejerske i det danske sygehusvæsen. 5. Formål med prøveansættelse Formålet med prøveansættelse er at afprøve den udenlandske sygeplejerskes faglige kompetencer i teori og praksis samt erhvervskompetencen. Afdelingen kan vælge at lægge uddannelsesprogram for sidste års sygeplejerskestuderende til grund for evalueringen. Der skal samtidig foretages en vurdering af, om sygeplejersken behersker det danske sprog på et sådant niveau, at den pågældende kan kommunikere forsvarligt med patienter, pårørende, andet sygehuspersonale m.fl. 5.1 Sygeplejefaglige kompetencer 10

11 Sygeplejersken skal demonstrere erhvervskompetence inden for det danske sundhedsvæsen, der som minimum svarer til kompetencerne hos en nyuddannet sygeplejerske. Sygeplejersken skal ved håndtering af kliniske situationer kunne demonstrere, at den nødvendige teoretiske viden er til stede og bliver anvendt, og at den kliniske situation håndteres professionelt. Sygeplejersken skal demonstrere at kunne planlægge, udføre, evaluere, dokumentere, formidle og udvikle sygeplejen. Sygeplejersken skal kunne udføre sundhedsfremmende, -bevarende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende opgaver, herunder de hermed forbundne koordinerende og undervisende opgaver. Sygeplejersken skal kunne udføre sundheds- og sygepleje til det enkelte menneske og grupper af mennesker, i samspil med omgivelserne. 5.2 Andre kompetencer Kommunikation: Sygeplejersken skal udvise interesse for og søge åben dialog med kolleger, patienter og andre samarbejdspartnere. Sygeplejersken skal udvise en passende grad af indlevelsesevne, have respekt for patienterne og kunne anerkende og drage nytte af andres synspunkter. Ved patientsamtaler og samtaler med pårørende skal sygeplejersken kunne agere relevant med forståelse for situationen. Professionel: Sygeplejersken skal være professionel, det vil sige kommunikere, tænke og handle som sygeplejerske. Kolleger, patienter og andre samarbejdspartnere skal på sygeplejerskens væremåde og funktionsniveau kunne identificere den pågældende som sygeplejerske. 6. Beskrivelse af forløbet, evaluering og tilbagemelding til Sundhedsstyrelsen Den ledende eller uddannelsesansvarlige sygeplejerske gennemfører introduktionssamtale og planlægger introduktions- og ansættelsesforløb sammen med den udenlandske sygeplejerske. Der skal løbende foretages justeringssamtaler. Tidligst efter 6 måneders ansættelse evalueres forløbet. Den ledende eller uddannelsesansvarlige sygeplejerske gennemgår ansættelsesforløbet med den udenlandske sygeplejerske, konfronterer denne med de evalueringsresultater, der er til rådighed, og beskriver forløbet af prøveansættelsen på Sundhedsstyrelsens checkliste og evalueringsskema (se afsnit 8). Ansættelsesstedet kan vælge at lægge uddannelsesmål for sidste års sygeplejerskestuderende til grund for evalueringen. Beskrivelsen skal indeholde en samlet vurdering og bl.a. hvile på udsagn og andre tilkendegivelser fra kolleger, patienter og andre samarbejdspartnere. Evalueringen af sygeplejerskens skriftlige og mundtlige kommunikationsevne (med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere), herunder sprogkundskaber i dansk, skal attesteres af afdelingsledelsen. I den forbindelse skal det samlede personales bedømmelse af sygeplejerskens faglige, personlige og almene kompetencer fremhæves. Sundhedsstyrelsen vil herefter foretage en konkret vurdering af evalueringen og på baggrund af denne afgøre, hvorvidt sygeplejersken kan gives varig autorisation. En negativ evaluering af prøveansættelsesforløbet kan tilsidesættes, hvis en efterfølgende prøveansættelse på en anden afdeling af mindst tre måneders varighed evalueres positivt. 11

12 7. Klagemulighed Der kan klages over Sundhedsstyrelsens afgørelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Slotholmsgade 10-12, 1216 København K. Ministeriet kan tage stilling til lovgrundlaget for afgørelsen, og til om sagsbehandlingsreglerne er overholdt. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan derimod ikke tage stilling til det sundhedsfaglige skøn, som ligger til grund for afgørelsen. 8. Evalueringsskema Evalueringsskemaet (bilag 1) udfyldes af prøveansættelsesstedets ledende eller uddannelsesansvarlige sygeplejerske på baggrund af et seks måneders prøveansættelsesforløb. Den ledende sygeplejerske underskriver og sender skemaet til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen, den 20. november 2002 Jens Kristian Gøtrik /Karsten Bech Bilag 1 Evalueringsskema for prøveansættelsesforløb med henblik på varig autorisation for sygeplejersker uddannet i udlandet, som ikke er omfattet af den Nordiske Overenskomst eller EF-direktiverne på sygeplejerskeområdet. Sygeplejerskens navn CPR.nr Statsborgerskab Prøveansættelsesperiode Sygehus Afdeling Stillingsbetegnelse Sygehusafdelingens stempel A. Har sygeplejersken under prøveansættelsen haft mulighed for, og hvis ja, demonstreret at kunne: 1. planlægge sygepleje for en enkelt samt en gruppe af patienter? 2. udføre sygepleje til en enkelt samt en gruppe patienter? 3. evaluere den udførte sygepleje? 4. justere sygeplejen på baggrund af evaluering af den udførte sygepleje? 5. dokumentere den udførte sygepleje? B. Har sygeplejersken selv aktivt opsøgt vejledning og ny viden? (ja/nej) 12

13 C. Har sygeplejersken varetaget de for stillingen forventede funktioner tilfredsstillende (ja/nej): 1. Fagligt Hvis nej, ønskes eksempler/begrundelser 2. Kommunikationsmæssigt (patienter, pårørende, personale) Hvis nej, ønskes eksempler/begrundelser Har kommunikationsvanskeligheder forhindret faglig funktion? Hvis ja, eksempler/begrundelser 3. Har sygeplejersken fungeret i tværfaglige grupper eller teams? Har kommunikationsproblemer forhindret funktion i grupper eller teams? Hvis ja, eksempler/begrundelser D. Har sygeplejersken samlet fungeret på et passende fagligt og professionelt niveau? Hvis nej, ønskes eksempler/begrundelser E. Har sygeplejersken samlet fungeret kommunikativt tilfredsstillende, herunder med hensyn til danske sprogkundskaber? Hvis nej, ønskes eksempler/begrundelse Eksempler/begrundelser/kommentarer til prøveansættelsesforløbet bedes vedlagt på selvstændigt ark under henvisning til evalueringsspørgsmålene. Sted dato Afdelingsledelsens navn og underskrift Officielle noter 1) Med EF s direktiver på sygeplejerskeområdet forstås 1) Rådets direktiv 77/452/EØF af 27. juni 1977, med senere ændringer, om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje samt om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af etableringsretten og 13

14 den fri udveksling af tjenesteydelser, og direktiv 77/453/EØF af 27. juni 1977 med senere ændringer, om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje. Med den nordiske overenskomst menes 2) Overenskomst af 14. juni 1993 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet (med senere ændringer). 14

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Aftagerundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen UCL - Vejle december 2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 4 22,2% Nogen svar 3 16,7% Gennemført 11 61,1% Frafaldet 0 0,0% I alt 18

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Sygeplejerskeuddannelsen Vejle Navn: dimittendsyg_2015 Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret 30 55,6% Nogen svar 3 5,6% Gennemført 21 38,9% Frafaldet 0 0,0% I

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål med

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12 Børne og Ungeafsnittet Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling

Den generelle studieplan del 2, modul 12 Børne og Ungeafsnittet Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Den generelle studieplan del 2, modul 12 Børne og Ungeafsnittet Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Godkendt okt. 2014. Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen, modul

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 12, Ambulatorium

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 12 Selvstændig professionsudvikling

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 12 Selvstændig professionsudvikling November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse... 3 2. Læringsmuligheder...

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje

Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard for Hjemmesygepleje 2007 Hvad er hjemmesygepleje? Funktionsområde. Hjemmesygeplejens funktionsområde er at fremme sundhed, forebygge sygdom, behandle, lindre og rehabilitere. Formålet.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Lektionskatalog Bachelor i sygepleje Hold 2015 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 Målet for klinisk undervisning : Professionsrettet sygepleje... 3 Overordnet kompetenceniveau for intellektuelle og faglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst og Universitet i Agder

Sygeplejerskeuddannelsen har indgået aftaler med HSN Høgskolen i Sørøst   og Universitet i Agder Notat Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Oprettelsesdato Juni 2018 Udarbejdet af mmbj Journalnummer 3910-1380-2017 Dokumentnavn Info om 3 måneders klinik i Norge på 6. semester Dokumentnummer

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere