~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER."

Transkript

1 ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet i Frederikshavn. Ved denne konference sams landets havnearbejdere hvert år r at snakke sarnrnen om de problemer som er f~lles for alle havnearbejdere og afdelinger. nne gang blev konf erencen som sagt oldt. i Fredrikshavn på byens specialarbejderskole. Der var 86 deltage~ re fra 23 byer plus 2 deltagere fra SID transportgruppe, nemlig forretningsf~rer Arne Kruse og gruppeformand Knud Ellegaard. Herfra Århus deltog hele bestyrelsen, fra K~benhavn var der 21 deltagere, fra Ålborg og Skagen 8, og fra Esbjerg 7, medens de andre byer var repr~senteret med fra 1 til 4 deltagere Formålet med m~det var at diskutere oplceg til de kornrnende overenskomstforhandlinger, samt at unders~ge mulighederne for i h~jere grad. at koordinere overenskomsterne i de for- _ skell ige havne. Det blev der talt en del frem og tilbage om, hvilket er meget naturligt, da det er en stor mundfuld at få tygget igennem på 2 korte dage. Og så må vi endda se i ~jnene at selv om d~t kan v~re sv~rt. for osat blive. enige om hvad vi vil kr~ve til n~ste overenskomst så bliver det all±gevel ' en del sv~rere at få arbejdsgiverne til at skrive under på at de vil give det. Og som en af talerne oplyste, nogle af kravene som også var med denne gang var gengangere fra helt tilbage fra Knud Ellegaard gav en redeg~relse for blokade sagen mod skibe under bekvernrneligheds-flag. Sagen er i ~jeblikket i arbejdsretten hvor det skal afg~res, om blokaden er lovlig eller ej. Ellegaard mente at afg~relsen, ville korrirne kort efter pinse, og han var overbevist om at SID ville vinde sagen.. r:.

2 .2 Han oplyste i ~vrigt at Danmark hvert år anl~bes af mellem 160 og 200 skibe underbekvemmelighedsflag, heri ikke medregnet skibe til raffinaderier og el-v~rker. Men derudover var det - efter min opfattelse - blandt deltagerne et udbredt ~nske om at få etableret et bedre samarbejde mellem danske - havnearbejdere. Det blev der også talt en del om. Det er ikke nogen ny ide, jeg har. i hvert fald h~rt noget lignende fore slået for f lere år siden uden der er kommet s~rlige store resultater ud af det. Men det bliver ideen jo ikke mindre udm~rket af, blot kan man undre sig over, at det hidtil ikke er blevet til ret meget mere end snakken. Så kan man jo sp~rge sig selv: Hvad er grunden??????? Er det mon fordi vi hver is~r går rundt og er så overbeviste om vor egen f ortr~f f elighed at vi slet ikke mener at vi har behov for at udveksle erfaringer med de andre afdelinger, eller Wha... Nå 1 håbet er jo lysegr~nt, og måske det nu går frem ad, så vi får lidt bedre forbindelser med hinanden. Et punkt der vel nok har s~rlig interesse, var den diskussion der udviklede sig omkring "HAVNEARBEJDEREN" Straks i begyndelsen af m~det lagde formanden for havnearbejdernes f~llesforbund 0jvin Larsen ud med et referat af den artikel som stod i det sidste nummer af bladet. Det var den, der bar overskriften "R0VRENDT". Han mente at konference deltagerne burde have en forklåring på hvorfor det var gået så sk~vt ved det omtal te m~lingsm~de i Århus. Arne Kruse f ra SID redegjorde for sit syn på sagen, og mente, så vidt jeg da forstod, at han havde handlet helt korrekt samt at han havde fået det bedst mulige ud af situationen. Fra vor side deltog Carsten Andersen Eli Lyt og Ib S~ rensen i diskussionen. men det lykkedes ikke for dem at blive enige med Arne Kruse. Midt i denne ellers helt fornuftige diskussion, gav så Karl Hansen en vudering af bladet set med en gammel K~benhavnsk tillidsmands ~jne. På sin s~dvanlige tolerante og fornuf tige facon redegjor.de han for si t syn på bladet med ord som m~g blad åndsvag, og idiotisk samt nogle udtryk som jeg ikke kender. Yderst sagligt og lidt af en oplevelse. Udover Karl Hansens kritik h~rte jeg forresten kun godt om bladet, som efterhånden er ved at blive landskendt. Pas. nu på hvad du siger, Karl!. Det blad er sgu godt nok~ I~)\ ouo Carl Hansen ra/[ tj)~ Lige mod slutningen fik vi et nye problem, et lille mysterium. Vor formand Antoni Christensen, 'har sendt et brev til SID, hvori han udtrykker bestyrelsens ~nske om at ' å en samtale med Arne Kruse i Århus i anledning af det omtalte m~lingsm~de. Dette brev er aldrig kommet over til forbundet. Formand Antoni h~vder ind-, erligt at han har af sendt brevet tydeligt addreseret og beh~rigt frankeret. Vor 2 repr~sentanter f ra forbundet h~vder lige så ind~dt at det aldrig er medtaget i forbundet. Så mon ikke vi fremover skulle sende vore breve anbefalet, så vi er sikre på at de når frem. Vigge Hedegaard..., J..,...

3 ~; r ~~ ~.,. " «":. /'. <.. I i:.;, ~; 1.-.: ~ ~'; ~ ' ~~ v; ' > ~} ;~~~~.., : ~~ "... t ::,. ',., "l' ~.... -' ~'....;... t ".: ~~ ' ~" ". ~K - ~ : ~ \ ~~ ;~ > De~ -, har i den sidste tid Va!ret 1. skrevet og sagt rneget om Roskilde ;. -:',_\.... '.urif~ersi tetscenter (RUCJ, og her på havnen har vi også d~~kuteret sagen rneg~t. Jeg tror nok den mest udbredte 6pfattelse har Va!ret, at de studerende derovre var halvtossede og at de sk~lle skydes, eller det der var Va!r~e: ha-en skovl ' i ' hånden. HAVNEARBRJDEREN har :. snakket med en la!rer på RUC, Vibeke Sperling, om» henqes syn på al balladen derovre. t. sig 'l,lnder et kr~~ o~ ~t skulle ud: danne sig til erhverslivets og statens tro tjenere. " Red: H vad.vi Z Z e uddanne Zse' ti Z? de så bruge deres Vibeke: De ville bruge deres uddannelse -til ' a t behandle de ' problemer. ~om. arj;:>ejaerklassen. stod i, og som j"o_ ikke er blevet ml.ndre op gennem 70""erne. \:". 3 d : Hvorfor skabtes RUC egentzi,g.qg hvad var det nye v~d netop det. te universitet? ~ ~-. '. (.. _, j ;1M' \...Vibeke: Grunden til at den dava!ren- ~' ae socialdemokratiske regering': dan-: -. nede ' RUC 'Var et fors g på''.at. lave':,.. ' et universitet der kiirin e -uddanne ~ -." :.. akadernikere efter erhvervsilivets : 1 : ~ -.; behov. ~ _.. _, "'' Red: Har det da i'kke d.ztid,1.j <2Pet '. ~ universiternes opgave? ii.. <., men problern_e't var ~ -bl,~vet Vibeke: Jo I at de traditionelle. univ-ersiteter -ke la!ngere kunne uddanoe' åj{ad~rrlire med de fa!rdigheder som: det rno derne erhvervsliv kra!ver ; ~. :, 'I En at Red: Hvad er det for fterdig.~eder?. ibeke: Hvis jeg skal.si.ge det kort, så er det evnen til ~t }>unpe sam-. <' arbejde med andre spec±al~!5ter, :o'g 'det er evnen til selvsta!n<ligt at tage stilling til nye opgaver, som de traditio~elle la!reb ge~ ikke behandler. Man ville altså uddanne akadernikere som rnere effektivt kunne varetage' deres job som erhvervslivets loya,le tjenere, blandt andet i kampen mod arbejderklassen..red: Var studenterne ikke interesserede i det? Vibeke: Nej, overhovedet ikke. De scudertter der korn til RUC, eller rnange af dem, ville ikke indordne.,.. Red: Hvordan gjorde de det? Vibek~: Ja. for at tage det mest nye eksemrel, så var der nogle studenter der v~r meget aktive i kampen omkring ~erlev Sygehus. De udarbejdede bl.a. ~ en raport om denne store arbejdsplads og nogle af dens problemer. R.e-d-:. 1 Lavede de den a Zene? Vibeke: Nej, de lavede rapporten samrnen med arbejderne fra arbejdspladsen: Red: Har du fzere eksempzer? -- ~

4 4,--.--~ :~x ~ lf.;:... l~_:;.:.'.~,,, :. -.-~r : J< Vibeke: Ja f. eks. lavede studenterne ' Og dett~. f<;irs~cj' på' at disciplin.ere sammen med nogle bryggeriarbejdere stud.enterne- ligger i forlcengelse af far Carlsberg-Tuborg en unders-gelse, det som arbejderkl'assen oplever unaf st-jforholdene pl bryggeriet. Og de~ denne krise~ denne unders-gelse var med til at underst-tte bryggeriarbejderne i deres kamp for at fl nedsat stfjen.'. ~.,' på deres arbejdsplads. De udscettes _ ogs! for. en stadig mere.. ~rov i.und&r.t yk>ce:låe l form at""'niö ~ti! ' ).~nstigninger, politiske fyringer,.. lndgreb overf ox- aktionsret te'rt osv.. -. Endelig skal det 09så.ncevnes, at der. : _: ' ~... ~ \ '.... eksisterer en såkaldt aktions fond pi -Red: Du ~(ene_ r -a (is.å : a-t'.. a~ t e.r..: to ~ "'' : RUC, hvis formll _er at st-tte stre-j.io.-.. sideio af' samme :aåg? -.,.... :... ' - :.-;~. ker blde -konomisk, men ogs! med i:.._:,-: praktisk bistand. ~ibeke: : ~ia,'. cfetim~~ner :feg~ Og et be- - vis herfor er jo blan4t andet d~n. Red: Hvorfor ville man smide de 200. st-tte som lede.ride fagforening.sfolk. studenter ud fra RUC.? i - X-benhavn ydede studehterne i deres kamp. Disse fagforeningsfolk erkendte Vibeke: Ja, ~gentlig var den officielle begrundelse jo den, at studen allerh-jeste grad ragede arbejderklaa nemlig, at det der foregik pl RUC i. terne ncegtede at gå til eksamen. sen, og at det var n-dvendigt at stftte denne kamp. Red: Gjorde de da ikke det? RED.: Lmrer på RUC. VIBEKE SPERLING Vibeke: Jo, de ncegtede at gl til eksamen i et stof som-_ de slet ikke havde beskceftiget sig med i langt den st-rste de l af de to lr de havde studeret. De ville g! til eksamen1 men det skulle vcere i det de havde studeret. Red: Har studenternes kamp noget tiz fmlles me.d arbejderklassens kamp? Vibeke: Ja; i allerh-jeste grad. Bortvisningen af de 200 studenter var blot kulminationen p! lang tids fors-g på.at fl studentei:ne til at makke ret. Det vil sige, at rette sig efter de krav erhv~rvslivet og staten stiller til dem. : Forliqsmanden, Sigurd Wt!chelman, Lei~ Hartwell og Thomas Nielsens Drevne artister i klasaeaamar~ :bejdeta kunat.

5 5 HYHlERI?I Hvordan kan vi tage al din snak om overarbejdsn~gtelse alvorligt når du massevis af gange selv tager overarbejde? Sådan lyder det argument,. som jeg utallige gange har fået stukket i hovedet, når der på varmestuen eller lasten har v~ret f~it diskussion det rimelige i at. ta overarbejde, sål~nge der hver morgen står folk på stillingspladsen, som det ikke passer stevedoren at ta i arbejde. ngen tvivl om den sag. Jeg tar i perioder temmelig meget overarbejde, og jeg agter at blive ved med det indtil vi havnearbejdere på et m~de får skabt et f~lles grundlag at handle ud fra.- Et grundlag, der sikrer at stevedore co. tvinges til at fordele arbejdet ligeligt.mellem os. 4 timer i en s~kkebåd. :. en suger I ~jeblikket forholder det sig jo nemlig sådan, at det er vi samme 80 mand, der altid f~rst skal i arbejde og oven i k~bet i de bedste både, mens de samme mand hver morgen tvinges til at stille op i streg ~~en, hvis de da ikke bliver sendt straf fearbejde i sk~rverne på ~stmolen. Men jeg vil godt lige pr~ve her at ~0rklare hvorfor jeg synes at inviduel overarbejdsn~gtelse er meningsl~s, og at kun en kollektiv optr~den i hele dette sp~rgsmål kan bringe flere kammerater i arbejde. Fordi man som enkelt person konsekvent n~gter at ta overarbejde bringer man ikke flere kammerater i arbejde, men ens handling får i de fleste tilf~lde den modsatte konsekvens af den tilsigtede. I praksis er det jo ikke sådan, at det er sidste mand i?ende holdet, der f~rst får tilbuddet om en "god" overflytning, selv om manden måske står og mangler timer for ikke at falde for 26 ~gers reglen. Jeg tror jeg vil s.nakke med de andre om alt det overarbejde. Tv~rtimod er det altid 1. manden i et af "kanonholdene", der f~rst får "tilbuddet" om overflytning eller overarbejde. Med andre ord vil individuel overarbejdsn~telse kun få til resultat, at de der i forvejen har massevis af arbejde får endnu mere. Derfor vil en kollektiv overarbejdsn~gtelse selvf~lgelig v~re den mest slagkraftige måde at bringe f lere kammerater i arbejde på lige nu NM.

6 - -_...! ~- ~ -~ :.--:- ~---~~ ======-= L' NI t"' - -. j - I 1 /I / :- --: _ :.t~ I. / ' / -L-.- / /-.! I _,_ f /--- -, / I / / _} - -~==!~~-=ll!i_i _~.. ~ -- -/ I I - ~ -- I -=

7 ~ ~~01 ~ : : ! ' : ",'.

8 8 lieneralfarsallllingen. I april Vi havde som alle ved generalforsamlingen i april. Det vil sige, der var åberibart kun 41 der vidste det helt bestemt, for der var faktisk ikke flere. En god fodboldkamp og en halvdårlig film er jo også hårde konkurrenter. Generalforsamlingen gik stille og roligt. Til dirigent valgtes Svend Vahl. Forhandlingsbogen blev godkendt og regnskaberne ligeså, dog efter at det var klargjort at s0fyrb0dernes betaling til os ikke skal vedblive at v~re de kr. de hidtil.har betalt men at bel0bets st0rrelse skal tages op på et m0de. Fanerne d. l.maj.: Her vedtog man at sende den ene f ane til socialdemokraternes fest i Friheden og den anden f ane skulle gå til DKP-ernes om formiddagen og enhedsdemonstrationen om eftermiddagen.»cc RED. Efter f ormandens beretning var der en kort debat, hvis hovedpunkter var aftalerne omkring sugere og så boykotten. Debatten omkring sugerne viste, at der var bred tilslutning til at man skulle tilstr~be at bevare mandskabsantallet og så få forh0jet timel0nnen kraftigt. Til sp0rgsmålet omkring bekvemmelig~ hedsfla~ene lovede Antoni, at nok hver morgen skulle stille på pladsen og g0re folkene opm~rksom på om der den dag var nogle skibe der var ramt af boykotten. Så var der valg til s1kkerhedsrepr~sentant og her valgtes Viggo Hedegaard. enstemmigt uden modkandidat. Til kassererposten var der to kandidater, nemlig Westfahl og Svend Christensen. Svend Christensen blev valgt med 20 mod Westfahls 18. Til bestyrelsen genvalgtes de tre gamle bestyrelsesmedlemmer, nemlig El~ Carsten og Viggo. Herudover opstillede Erik 0stergård som kun opnåede ca. halvdelen af hvad de andre opnåede af stemmetal. Som suppleanter valgtes Erik 0stergård og B~rge Gemz~e. JAMEN ER DER DA SLET IKKE NOGEN DER HAR LAVET NOGET I DET M0NSTRINGSUDV. På Generalforsamlingen kom jeg til at påstå, at hele m~nstreingudvanget ~avde v~ret sl~ve som bare fanden. ' var en fortalelse. Hele m~nstringsudvalget har v~ret sl~ve som bar fanden, med undtagelse Ib Lund og Svend Vahl. Det er dem der har lavet alt arbejdet, med at indsamle alt baggrundsmate let... Bare for at der ikke skal v~re nogen misforståelser. E0. Made for H AVN EARBEJDERE Eftersom der på Generalforsamlingen viste sig en enorm interesse for m~nstringsudvalgets arbejde, har vi besluttet ai indkalde til et offentlig m~de for havnearbejdere herom. Vi håber at kunnd få lokaler i "Kongreshuset" dette vil der blive opslag om på stillingspladsen. M~det bliver afholdt d. 17 Juni kl M~nstringsudvalget..

9 Hvad kommer en f orbruger-boykot af F tex forretningerne her i Arhua os ved?- Det er jo hos F tex i Kolding de fyrer folk, og ifvrivt har 1Ut6rne aldrig at ttet oa. - Og Skjold-Burne Bekkelund -OCJ Info-blokaden. Chile boykotten osv. Arbejderne der de ml klare dere~ egne problemer. Vi er jo ik~e en gang i stand til at akabe åamme~hold OCJ opbakning om noqle konkrete ting h pl havnen, al hvorf or ha ve al t lt med alle mulige andre arbejdskarnpe En sidan mistillid OCJ afvisende holdnt J til spergsmllet om solidaritet ocj'-'sammenhold er der mange kammerater her pl havnen der har. HVORFOR??? Hvad angår manqlen pl sammenhold og solidaritet her pi selve havnen, sy- nea jeg man kan pege pi noqle helt oplaqte ting som f.eks. det splitten~ de akkordsystem og_ atillingaformen. j Med henayn til vores paasive holdninc;f til andre arbejdskampe, kunne det skyldes manglende OCJ of te misviaende informationer om hvad der egentlig foreglr. ~lr jeq mener det er vdgtigt at få grundige informationer, dels om aktu- elle arbejdskampe, men også om strejker Aer ligger langt ~ilbage, så er de~ fordi jeg tror at vi herigen~em kan lzre noget selv, bl.a. at vor styrke slet ikke er sl ringe endda, nlr vi står ' äainmeri.. ;-.". 6erfor vil jeg ~ ger~e kci~t pr~ve at akrive lidt on:i gener:_al'strejken i Randers i 1922.; Gån~e vist led arbejderne nederlag, men i 28 da~e stod en hel bys arbejdere sammen i kamp mod en overmcegtig statsmagt og kapital. I Baggrund: I begyndelsen af 20-erne var arbejdsl~sheden stor i Danmark. Derfor stiiler arbejdsgiverne i tiltro til egen styrke overenskomstkrav om en 15% reduktion i l~nnen oq bortfald. af 8 timers arbejdsdagen. Hovedbestyrelsen i D.S.F. (svare til LO) anbefaler forslagets vedtagelse, men O.S.F. generalforsamling forkaster forslaget og den varslede lock-out trceder i kraft den. 15 feb. Generalstrejkens optakt: Mange kapi-. talister betjener sig under lockout' en af uorganiseret arbejdskraft, bl.a. losser uorganiserede skonner- ->

10 .~ 10 : -;_...,....,'.,, l. ; I 1" I.!, De.marcherende soldater. med opplantede bajonetter uarsler slutningen pd Randers-arbejdernes hdblese kamp mod de res forenede fjen der: S~at magten og kapitalen ' Skruebr~kkerne bliver dog tvunget til at forlade havnen samrnen med. politiet, men politimesteren rekvirerer hj~lp fra Jydske Dragon regiment. Om eftermiddagen vender politiet sammen med dragonerne tilbage til havnen for at sikre skruebr~kkerne arbejdsro~ men arbejderne forsvarer sig og driver dragonerne tilbage til byen. Imidlertid lykkes det, politiet at lokke en af arbejderlederne, Marselve justitsminister Rytter,. der pålcegger ham at meddele at "det forn~dne arbejde skal udf~res under' den forn~dne. beskyttelse" og om n~dvendigt med endnu mere milit~r. Generalstrejken proklameres: Om morgenen; d. 18: marts m~des arbejderne i forsamlingsbygningen "Jylland". og vedtager her :at erkl~re lokal generalstrejke med virkning fra mandag : d. 21 marts med mindre milit~ret, J polit"i og skruebrcekkere fjernes fra havnen. > _-_...

11 Så snart D.S.F. i K0benhavn h0rer om arbejdernes skridt, stiller de sig promte på ordensmagtens side, idet de beskylder syndikalistiske elementer for at stå bag aktionen. Borgerskabets modforholdsregler: I dagene mellem d. 18. og 21 marts forbereder ordensmagt og kapital sig til konfrontationen mod arbejderne: arbejdernes ledere arresteres ulovligt, byen erkl~res i undtagelsestilstand, politi- og milit~r forst~rkninger tilkaldes fra Århus og Viborg, havnen afsp~rres fuldst~ndigt og der ops~ttes maskingev~rreder, og på et byrådsm0de lykkes det de konservative hj~lp af manipulato~iske tricks a få trumfet igennem at "Samfundshj~lpen" tilkaldes. "Samfundshj~lpen" var et organiseret l ps af skruebr~kkere, der altid k nne tilkaldes i en strejkesituation og udf0re arbejdet under politi og milit~rbeskyttelse. De 28 dage: Efter generalstrejkens ikrafttr~delse stoppes al soci~lhj~lpen og D.S.F. suspenderer enhver form for 0konomisk st0tte. Der;for neds~tter arbejderne en strejkekomite' hvis opgave er at rejse kontant. og aktiv opbakning bag strejken. Over kr. bliver indsamlet og fra mange sider bakkes strejken op. Men alliancen mellem borgerskap og P~atsmagt er for st~rk 'for de strejde. "Samfundshj~lpen" holder byens centrale funktioner igang, ~ arbejdernes ledere sidder f~ngslet, politi og milit~r slår hårdt og brutalt r -d på ethvert till0b til samlede ejder demonstrationer og sult og n0d er realiteter for mange til trods for st0tten udefra. Midt i april er arbejderne efterhånden m0re og nu går D.S.F. og DA. i f~lles aktion. Man når til enighed om en 10nreduktion på 15%, hvilket af D.S.F. udl~gges som en sejr., H0RT AF ET BESTYRELSESMEDLEM: Da vi. har h0rt at der skulle v~re endel "kine.se.r" på havnen, og vi endnu. ikke har set nogen af dem til bladm0derne vil vi hermed opfordre disse til at m0de op, da vi også : gerne vil have deres synspunkter med i bladet. RED. 11 Den 17. april giver arbejderne op og afbl~ser Danmarks hidtil l~ngste generalstrejke. Stre;jk~n og _.idag: Og hvad l~rer strejken os' så'?, At ma n L alle tilf~lde ikke' skal r ~ndetvuder'e den magt alliancen mellem borgerskab og statsmagt kan mobilisere når de f0ler sig tr~ngt: milit~r, domstole, politi og skruebr~kkere. Måske vil de metoder, der i dagens Danmark bliver brugt mod strejkende arbejdere ikke have så facistisk og provokerende karakter som i Randers i 1922, men de er ikke af den grund blevet mindre fikse. Ta'f.eks. det f agretsii~e system... I., :..... I 1922 mistede arbejderne nok 10n når de strejkede, i dag koster det os penge i fbrm af bod,- Eller t~nk bare på hvord~n man i 0jeblikket fors0ger at komme.blokaderne mod virksomheder der besk~f.tiger uorganiseret arbejdskraft ~il livs på. 1 ~.v i ~,, ', Det sker såm~nd gennem et ganske "uskyldig" forslag om tilf0jelse til politivedt~ten med det formål "at kriminalisere handlinger, der forhindre folk i at komme til og fra et område de normalt har adgang til". Men hvis arbejderklassen overhovedet skal gave nbgen chance for at modstå de angreb, de~ : i den 0jeblikkelige krise rettes mod os, så er det sku' n0dvendigt at bl.a. vi havnearbejdere h~ver n~sen bare 5 cm. over kanten af 0lflasken og yder andre kammerater, der er ude i kamp den aktive st0tte de har så hårdt brug for. Når vi en dag kommer ud i strejke så var det jo en rar fornemmelse hvis de på andre arbejdspladser ville sige : "Nu skal de få den st0tte de gav os". obs obs NM. Da jeg på generalforsamlingen blev valgt til. sikkerhedsrepr~sentant vil jeg hermed g0re opm~rksom på, at hvis jeg. ikke tr~ffes på havnen, er min addresse. Viggo Hedegaa_ Bentesvej Brabrand~ tlf

12 l.z 0KONOMI På blad m~det d. 27 april hävde de havnearbejder der var m~dt op bestemt at de d. 1 MAJ ville indsamle penge til bladet. Denne indsamling gav ialt. 22 1/2 kg. penge, hvilket omregnet var 4195,95 kr., plus. 20 pfenni,. 10 sv. ~re. 50 ~re i norske. 3 pusm~rker, 2 araberm~nter og 4 singapore doller...:::.. -"- ~ '. Her skulle have vreret et billede af pengene. De mangler for de er sat i banken., I Alle pengene vil blive brugt i bladets intetesse. RED HULH En bekymret Buht tit truakf~rernes tittidsmand: Jamen, hvordan kan det da v~re at der er nogle truckf~rere som ikke vil arbejde over. Det kan jeg da ikke forstå. Det synes jeg da ikke de kan v~re bekendt overfor firmaet (hulk, hulk). Redaktionen vil gerne hj~lpe li.d't på Buhls forstå~lsesevne. tillykke Jeg vil gerne rette mine varmeste lyk~nskninger til Århus Stevedore co. som jeg har arbejdet for i ca. 8 år.tillykke fordi jeg nu endelig har fået et ordentligt sm~ i ryggen, som g0r allerhelvedes ondt. I samme anledning vil jeg også lyk0nske stevedore for at have opnået dispensation for den.5o kilos vcegtgr~nse, som g~lder indenf or andre fag. Jeg skulle vel også tilf0je et tillykke med arbejdsfor~ holdene, hvor vi her i Århus er 4 mand i en s~kkelast, hvor de til samrnenligning er 8 mand i Göteborg~ Men bort set fra det, er jeg faktisk stolt over, at min ryg har holdt i 8 år inden det f0rste kn~, hvilket nok er en sj~ldenhed her på havnen. Ib Lund. K~re Buhl: F0rst så fyrer stevedore en bunke trucksf0rere, og så beder de resten om at arbejde over. Jamen, hvor helvede er logikken. Vi - kan ikke se den. For ~vrigt kunne man vel også finde på nogle ting, som man ikke sådan lige kunne forstå at stevedore kan v~re bekendt overfor havnearb derne. Hvis man altså sådan t~nkte sig rigtigt godt om. Mon ikke! REDAKTIONEN. HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Arhus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm0derne.er åbne for alle havnearbejdere tid og sted står i hvert nummer. Alle indl~ optages uden cencur. :i:ndl~ - til nr.14 skal sendes til Ib i,und 0stergade.46.l Århus ~i;iden 1. august. Nceste bladmc;ode d. - ~~8-7~. foregår.. i :- Fredensgade 32 o.g. 2sal. kl~ 20.oo~ Det vil bli- ;Je annonceret på stillingspladsen. Af2onnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse '' ~. '"-.. ~--~-:-'.' ~ ,_;,, ~ J '~. ~'-. ).. -~ "' ~:.u- "'" ~.;.,..,-... ~-... ~~...: :...:... '. ' '- -~ ~ ~ -~ :~ v- ~ :.,,: (. '.:_.. -.'.;.,,. t : ;,. ;.,::. \-....,.. ' - ~. "')'

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København

Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 2013-04-16 Referat fra generalforsamlingen den 14. april 2013 afholdt i Brorsons Kirke, København 1 Annelise blev foreslået som ordstyrer. En deltager fra forsamlingen mente, at ordstyreren ikke måtte

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev,

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtaegter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet

dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 0-1 Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet Jacob Woge Nielsen ISSN 0906-897X ISSN 1399-1388 (printed)

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere