~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER."

Transkript

1 ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet i Frederikshavn. Ved denne konference sams landets havnearbejdere hvert år r at snakke sarnrnen om de problemer som er f~lles for alle havnearbejdere og afdelinger. nne gang blev konf erencen som sagt oldt. i Fredrikshavn på byens specialarbejderskole. Der var 86 deltage~ re fra 23 byer plus 2 deltagere fra SID transportgruppe, nemlig forretningsf~rer Arne Kruse og gruppeformand Knud Ellegaard. Herfra Århus deltog hele bestyrelsen, fra K~benhavn var der 21 deltagere, fra Ålborg og Skagen 8, og fra Esbjerg 7, medens de andre byer var repr~senteret med fra 1 til 4 deltagere Formålet med m~det var at diskutere oplceg til de kornrnende overenskomstforhandlinger, samt at unders~ge mulighederne for i h~jere grad. at koordinere overenskomsterne i de for- _ skell ige havne. Det blev der talt en del frem og tilbage om, hvilket er meget naturligt, da det er en stor mundfuld at få tygget igennem på 2 korte dage. Og så må vi endda se i ~jnene at selv om d~t kan v~re sv~rt. for osat blive. enige om hvad vi vil kr~ve til n~ste overenskomst så bliver det all±gevel ' en del sv~rere at få arbejdsgiverne til at skrive under på at de vil give det. Og som en af talerne oplyste, nogle af kravene som også var med denne gang var gengangere fra helt tilbage fra Knud Ellegaard gav en redeg~relse for blokade sagen mod skibe under bekvernrneligheds-flag. Sagen er i ~jeblikket i arbejdsretten hvor det skal afg~res, om blokaden er lovlig eller ej. Ellegaard mente at afg~relsen, ville korrirne kort efter pinse, og han var overbevist om at SID ville vinde sagen.. r:.

2 .2 Han oplyste i ~vrigt at Danmark hvert år anl~bes af mellem 160 og 200 skibe underbekvemmelighedsflag, heri ikke medregnet skibe til raffinaderier og el-v~rker. Men derudover var det - efter min opfattelse - blandt deltagerne et udbredt ~nske om at få etableret et bedre samarbejde mellem danske - havnearbejdere. Det blev der også talt en del om. Det er ikke nogen ny ide, jeg har. i hvert fald h~rt noget lignende fore slået for f lere år siden uden der er kommet s~rlige store resultater ud af det. Men det bliver ideen jo ikke mindre udm~rket af, blot kan man undre sig over, at det hidtil ikke er blevet til ret meget mere end snakken. Så kan man jo sp~rge sig selv: Hvad er grunden??????? Er det mon fordi vi hver is~r går rundt og er så overbeviste om vor egen f ortr~f f elighed at vi slet ikke mener at vi har behov for at udveksle erfaringer med de andre afdelinger, eller Wha... Nå 1 håbet er jo lysegr~nt, og måske det nu går frem ad, så vi får lidt bedre forbindelser med hinanden. Et punkt der vel nok har s~rlig interesse, var den diskussion der udviklede sig omkring "HAVNEARBEJDEREN" Straks i begyndelsen af m~det lagde formanden for havnearbejdernes f~llesforbund 0jvin Larsen ud med et referat af den artikel som stod i det sidste nummer af bladet. Det var den, der bar overskriften "R0VRENDT". Han mente at konference deltagerne burde have en forklåring på hvorfor det var gået så sk~vt ved det omtal te m~lingsm~de i Århus. Arne Kruse f ra SID redegjorde for sit syn på sagen, og mente, så vidt jeg da forstod, at han havde handlet helt korrekt samt at han havde fået det bedst mulige ud af situationen. Fra vor side deltog Carsten Andersen Eli Lyt og Ib S~ rensen i diskussionen. men det lykkedes ikke for dem at blive enige med Arne Kruse. Midt i denne ellers helt fornuftige diskussion, gav så Karl Hansen en vudering af bladet set med en gammel K~benhavnsk tillidsmands ~jne. På sin s~dvanlige tolerante og fornuf tige facon redegjor.de han for si t syn på bladet med ord som m~g blad åndsvag, og idiotisk samt nogle udtryk som jeg ikke kender. Yderst sagligt og lidt af en oplevelse. Udover Karl Hansens kritik h~rte jeg forresten kun godt om bladet, som efterhånden er ved at blive landskendt. Pas. nu på hvad du siger, Karl!. Det blad er sgu godt nok~ I~)\ ouo Carl Hansen ra/[ tj)~ Lige mod slutningen fik vi et nye problem, et lille mysterium. Vor formand Antoni Christensen, 'har sendt et brev til SID, hvori han udtrykker bestyrelsens ~nske om at ' å en samtale med Arne Kruse i Århus i anledning af det omtalte m~lingsm~de. Dette brev er aldrig kommet over til forbundet. Formand Antoni h~vder ind-, erligt at han har af sendt brevet tydeligt addreseret og beh~rigt frankeret. Vor 2 repr~sentanter f ra forbundet h~vder lige så ind~dt at det aldrig er medtaget i forbundet. Så mon ikke vi fremover skulle sende vore breve anbefalet, så vi er sikre på at de når frem. Vigge Hedegaard..., J..,...

3 ~; r ~~ ~.,. " «":. /'. <.. I i:.;, ~; 1.-.: ~ ~'; ~ ' ~~ v; ' > ~} ;~~~~.., : ~~ "... t ::,. ',., "l' ~.... -' ~'....;... t ".: ~~ ' ~" ". ~K - ~ : ~ \ ~~ ;~ > De~ -, har i den sidste tid Va!ret 1. skrevet og sagt rneget om Roskilde ;. -:',_\.... '.urif~ersi tetscenter (RUCJ, og her på havnen har vi også d~~kuteret sagen rneg~t. Jeg tror nok den mest udbredte 6pfattelse har Va!ret, at de studerende derovre var halvtossede og at de sk~lle skydes, eller det der var Va!r~e: ha-en skovl ' i ' hånden. HAVNEARBRJDEREN har :. snakket med en la!rer på RUC, Vibeke Sperling, om» henqes syn på al balladen derovre. t. sig 'l,lnder et kr~~ o~ ~t skulle ud: danne sig til erhverslivets og statens tro tjenere. " Red: H vad.vi Z Z e uddanne Zse' ti Z? de så bruge deres Vibeke: De ville bruge deres uddannelse -til ' a t behandle de ' problemer. ~om. arj;:>ejaerklassen. stod i, og som j"o_ ikke er blevet ml.ndre op gennem 70""erne. \:". 3 d : Hvorfor skabtes RUC egentzi,g.qg hvad var det nye v~d netop det. te universitet? ~ ~-. '. (.. _, j ;1M' \...Vibeke: Grunden til at den dava!ren- ~' ae socialdemokratiske regering': dan-: -. nede ' RUC 'Var et fors g på''.at. lave':,.. ' et universitet der kiirin e -uddanne ~ -." :.. akadernikere efter erhvervsilivets : 1 : ~ -.; behov. ~ _.. _, "'' Red: Har det da i'kke d.ztid,1.j <2Pet '. ~ universiternes opgave? ii.. <., men problern_e't var ~ -bl,~vet Vibeke: Jo I at de traditionelle. univ-ersiteter -ke la!ngere kunne uddanoe' åj{ad~rrlire med de fa!rdigheder som: det rno derne erhvervsliv kra!ver ; ~. :, 'I En at Red: Hvad er det for fterdig.~eder?. ibeke: Hvis jeg skal.si.ge det kort, så er det evnen til ~t }>unpe sam-. <' arbejde med andre spec±al~!5ter, :o'g 'det er evnen til selvsta!n<ligt at tage stilling til nye opgaver, som de traditio~elle la!reb ge~ ikke behandler. Man ville altså uddanne akadernikere som rnere effektivt kunne varetage' deres job som erhvervslivets loya,le tjenere, blandt andet i kampen mod arbejderklassen..red: Var studenterne ikke interesserede i det? Vibeke: Nej, overhovedet ikke. De scudertter der korn til RUC, eller rnange af dem, ville ikke indordne.,.. Red: Hvordan gjorde de det? Vibek~: Ja. for at tage det mest nye eksemrel, så var der nogle studenter der v~r meget aktive i kampen omkring ~erlev Sygehus. De udarbejdede bl.a. ~ en raport om denne store arbejdsplads og nogle af dens problemer. R.e-d-:. 1 Lavede de den a Zene? Vibeke: Nej, de lavede rapporten samrnen med arbejderne fra arbejdspladsen: Red: Har du fzere eksempzer? -- ~

4 4,--.--~ :~x ~ lf.;:... l~_:;.:.'.~,,, :. -.-~r : J< Vibeke: Ja f. eks. lavede studenterne ' Og dett~. f<;irs~cj' på' at disciplin.ere sammen med nogle bryggeriarbejdere stud.enterne- ligger i forlcengelse af far Carlsberg-Tuborg en unders-gelse, det som arbejderkl'assen oplever unaf st-jforholdene pl bryggeriet. Og de~ denne krise~ denne unders-gelse var med til at underst-tte bryggeriarbejderne i deres kamp for at fl nedsat stfjen.'. ~.,' på deres arbejdsplads. De udscettes _ ogs! for. en stadig mere.. ~rov i.und&r.t yk>ce:låe l form at""'niö ~ti! ' ).~nstigninger, politiske fyringer,.. lndgreb overf ox- aktionsret te'rt osv.. -. Endelig skal det 09så.ncevnes, at der. : _: ' ~... ~ \ '.... eksisterer en såkaldt aktions fond pi -Red: Du ~(ene_ r -a (is.å : a-t'.. a~ t e.r..: to ~ "'' : RUC, hvis formll _er at st-tte stre-j.io.-.. sideio af' samme :aåg? -.,.... :... ' - :.-;~. ker blde -konomisk, men ogs! med i:.._:,-: praktisk bistand. ~ibeke: : ~ia,'. cfetim~~ner :feg~ Og et be- - vis herfor er jo blan4t andet d~n. Red: Hvorfor ville man smide de 200. st-tte som lede.ride fagforening.sfolk. studenter ud fra RUC.? i - X-benhavn ydede studehterne i deres kamp. Disse fagforeningsfolk erkendte Vibeke: Ja, ~gentlig var den officielle begrundelse jo den, at studen allerh-jeste grad ragede arbejderklaa nemlig, at det der foregik pl RUC i. terne ncegtede at gå til eksamen. sen, og at det var n-dvendigt at stftte denne kamp. Red: Gjorde de da ikke det? RED.: Lmrer på RUC. VIBEKE SPERLING Vibeke: Jo, de ncegtede at gl til eksamen i et stof som-_ de slet ikke havde beskceftiget sig med i langt den st-rste de l af de to lr de havde studeret. De ville g! til eksamen1 men det skulle vcere i det de havde studeret. Red: Har studenternes kamp noget tiz fmlles me.d arbejderklassens kamp? Vibeke: Ja; i allerh-jeste grad. Bortvisningen af de 200 studenter var blot kulminationen p! lang tids fors-g på.at fl studentei:ne til at makke ret. Det vil sige, at rette sig efter de krav erhv~rvslivet og staten stiller til dem. : Forliqsmanden, Sigurd Wt!chelman, Lei~ Hartwell og Thomas Nielsens Drevne artister i klasaeaamar~ :bejdeta kunat.

5 5 HYHlERI?I Hvordan kan vi tage al din snak om overarbejdsn~gtelse alvorligt når du massevis af gange selv tager overarbejde? Sådan lyder det argument,. som jeg utallige gange har fået stukket i hovedet, når der på varmestuen eller lasten har v~ret f~it diskussion det rimelige i at. ta overarbejde, sål~nge der hver morgen står folk på stillingspladsen, som det ikke passer stevedoren at ta i arbejde. ngen tvivl om den sag. Jeg tar i perioder temmelig meget overarbejde, og jeg agter at blive ved med det indtil vi havnearbejdere på et m~de får skabt et f~lles grundlag at handle ud fra.- Et grundlag, der sikrer at stevedore co. tvinges til at fordele arbejdet ligeligt.mellem os. 4 timer i en s~kkebåd. :. en suger I ~jeblikket forholder det sig jo nemlig sådan, at det er vi samme 80 mand, der altid f~rst skal i arbejde og oven i k~bet i de bedste både, mens de samme mand hver morgen tvinges til at stille op i streg ~~en, hvis de da ikke bliver sendt straf fearbejde i sk~rverne på ~stmolen. Men jeg vil godt lige pr~ve her at ~0rklare hvorfor jeg synes at inviduel overarbejdsn~gtelse er meningsl~s, og at kun en kollektiv optr~den i hele dette sp~rgsmål kan bringe flere kammerater i arbejde. Fordi man som enkelt person konsekvent n~gter at ta overarbejde bringer man ikke flere kammerater i arbejde, men ens handling får i de fleste tilf~lde den modsatte konsekvens af den tilsigtede. I praksis er det jo ikke sådan, at det er sidste mand i?ende holdet, der f~rst får tilbuddet om en "god" overflytning, selv om manden måske står og mangler timer for ikke at falde for 26 ~gers reglen. Jeg tror jeg vil s.nakke med de andre om alt det overarbejde. Tv~rtimod er det altid 1. manden i et af "kanonholdene", der f~rst får "tilbuddet" om overflytning eller overarbejde. Med andre ord vil individuel overarbejdsn~telse kun få til resultat, at de der i forvejen har massevis af arbejde får endnu mere. Derfor vil en kollektiv overarbejdsn~gtelse selvf~lgelig v~re den mest slagkraftige måde at bringe f lere kammerater i arbejde på lige nu NM.

6 - -_...! ~- ~ -~ :.--:- ~---~~ ======-= L' NI t"' - -. j - I 1 /I / :- --: _ :.t~ I. / ' / -L-.- / /-.! I _,_ f /--- -, / I / / _} - -~==!~~-=ll!i_i _~.. ~ -- -/ I I - ~ -- I -=

7 ~ ~~01 ~ : : ! ' : ",'.

8 8 lieneralfarsallllingen. I april Vi havde som alle ved generalforsamlingen i april. Det vil sige, der var åberibart kun 41 der vidste det helt bestemt, for der var faktisk ikke flere. En god fodboldkamp og en halvdårlig film er jo også hårde konkurrenter. Generalforsamlingen gik stille og roligt. Til dirigent valgtes Svend Vahl. Forhandlingsbogen blev godkendt og regnskaberne ligeså, dog efter at det var klargjort at s0fyrb0dernes betaling til os ikke skal vedblive at v~re de kr. de hidtil.har betalt men at bel0bets st0rrelse skal tages op på et m0de. Fanerne d. l.maj.: Her vedtog man at sende den ene f ane til socialdemokraternes fest i Friheden og den anden f ane skulle gå til DKP-ernes om formiddagen og enhedsdemonstrationen om eftermiddagen.»cc RED. Efter f ormandens beretning var der en kort debat, hvis hovedpunkter var aftalerne omkring sugere og så boykotten. Debatten omkring sugerne viste, at der var bred tilslutning til at man skulle tilstr~be at bevare mandskabsantallet og så få forh0jet timel0nnen kraftigt. Til sp0rgsmålet omkring bekvemmelig~ hedsfla~ene lovede Antoni, at nok hver morgen skulle stille på pladsen og g0re folkene opm~rksom på om der den dag var nogle skibe der var ramt af boykotten. Så var der valg til s1kkerhedsrepr~sentant og her valgtes Viggo Hedegaard. enstemmigt uden modkandidat. Til kassererposten var der to kandidater, nemlig Westfahl og Svend Christensen. Svend Christensen blev valgt med 20 mod Westfahls 18. Til bestyrelsen genvalgtes de tre gamle bestyrelsesmedlemmer, nemlig El~ Carsten og Viggo. Herudover opstillede Erik 0stergård som kun opnåede ca. halvdelen af hvad de andre opnåede af stemmetal. Som suppleanter valgtes Erik 0stergård og B~rge Gemz~e. JAMEN ER DER DA SLET IKKE NOGEN DER HAR LAVET NOGET I DET M0NSTRINGSUDV. På Generalforsamlingen kom jeg til at påstå, at hele m~nstreingudvanget ~avde v~ret sl~ve som bare fanden. ' var en fortalelse. Hele m~nstringsudvalget har v~ret sl~ve som bar fanden, med undtagelse Ib Lund og Svend Vahl. Det er dem der har lavet alt arbejdet, med at indsamle alt baggrundsmate let... Bare for at der ikke skal v~re nogen misforståelser. E0. Made for H AVN EARBEJDERE Eftersom der på Generalforsamlingen viste sig en enorm interesse for m~nstringsudvalgets arbejde, har vi besluttet ai indkalde til et offentlig m~de for havnearbejdere herom. Vi håber at kunnd få lokaler i "Kongreshuset" dette vil der blive opslag om på stillingspladsen. M~det bliver afholdt d. 17 Juni kl M~nstringsudvalget..

9 Hvad kommer en f orbruger-boykot af F tex forretningerne her i Arhua os ved?- Det er jo hos F tex i Kolding de fyrer folk, og ifvrivt har 1Ut6rne aldrig at ttet oa. - Og Skjold-Burne Bekkelund -OCJ Info-blokaden. Chile boykotten osv. Arbejderne der de ml klare dere~ egne problemer. Vi er jo ik~e en gang i stand til at akabe åamme~hold OCJ opbakning om noqle konkrete ting h pl havnen, al hvorf or ha ve al t lt med alle mulige andre arbejdskarnpe En sidan mistillid OCJ afvisende holdnt J til spergsmllet om solidaritet ocj'-'sammenhold er der mange kammerater her pl havnen der har. HVORFOR??? Hvad angår manqlen pl sammenhold og solidaritet her pi selve havnen, sy- nea jeg man kan pege pi noqle helt oplaqte ting som f.eks. det splitten~ de akkordsystem og_ atillingaformen. j Med henayn til vores paasive holdninc;f til andre arbejdskampe, kunne det skyldes manglende OCJ of te misviaende informationer om hvad der egentlig foreglr. ~lr jeq mener det er vdgtigt at få grundige informationer, dels om aktu- elle arbejdskampe, men også om strejker Aer ligger langt ~ilbage, så er de~ fordi jeg tror at vi herigen~em kan lzre noget selv, bl.a. at vor styrke slet ikke er sl ringe endda, nlr vi står ' äainmeri.. ;-.". 6erfor vil jeg ~ ger~e kci~t pr~ve at akrive lidt on:i gener:_al'strejken i Randers i 1922.; Gån~e vist led arbejderne nederlag, men i 28 da~e stod en hel bys arbejdere sammen i kamp mod en overmcegtig statsmagt og kapital. I Baggrund: I begyndelsen af 20-erne var arbejdsl~sheden stor i Danmark. Derfor stiiler arbejdsgiverne i tiltro til egen styrke overenskomstkrav om en 15% reduktion i l~nnen oq bortfald. af 8 timers arbejdsdagen. Hovedbestyrelsen i D.S.F. (svare til LO) anbefaler forslagets vedtagelse, men O.S.F. generalforsamling forkaster forslaget og den varslede lock-out trceder i kraft den. 15 feb. Generalstrejkens optakt: Mange kapi-. talister betjener sig under lockout' en af uorganiseret arbejdskraft, bl.a. losser uorganiserede skonner- ->

10 .~ 10 : -;_...,....,'.,, l. ; I 1" I.!, De.marcherende soldater. med opplantede bajonetter uarsler slutningen pd Randers-arbejdernes hdblese kamp mod de res forenede fjen der: S~at magten og kapitalen ' Skruebr~kkerne bliver dog tvunget til at forlade havnen samrnen med. politiet, men politimesteren rekvirerer hj~lp fra Jydske Dragon regiment. Om eftermiddagen vender politiet sammen med dragonerne tilbage til havnen for at sikre skruebr~kkerne arbejdsro~ men arbejderne forsvarer sig og driver dragonerne tilbage til byen. Imidlertid lykkes det, politiet at lokke en af arbejderlederne, Marselve justitsminister Rytter,. der pålcegger ham at meddele at "det forn~dne arbejde skal udf~res under' den forn~dne. beskyttelse" og om n~dvendigt med endnu mere milit~r. Generalstrejken proklameres: Om morgenen; d. 18: marts m~des arbejderne i forsamlingsbygningen "Jylland". og vedtager her :at erkl~re lokal generalstrejke med virkning fra mandag : d. 21 marts med mindre milit~ret, J polit"i og skruebrcekkere fjernes fra havnen. > _-_...

11 Så snart D.S.F. i K0benhavn h0rer om arbejdernes skridt, stiller de sig promte på ordensmagtens side, idet de beskylder syndikalistiske elementer for at stå bag aktionen. Borgerskabets modforholdsregler: I dagene mellem d. 18. og 21 marts forbereder ordensmagt og kapital sig til konfrontationen mod arbejderne: arbejdernes ledere arresteres ulovligt, byen erkl~res i undtagelsestilstand, politi- og milit~r forst~rkninger tilkaldes fra Århus og Viborg, havnen afsp~rres fuldst~ndigt og der ops~ttes maskingev~rreder, og på et byrådsm0de lykkes det de konservative hj~lp af manipulato~iske tricks a få trumfet igennem at "Samfundshj~lpen" tilkaldes. "Samfundshj~lpen" var et organiseret l ps af skruebr~kkere, der altid k nne tilkaldes i en strejkesituation og udf0re arbejdet under politi og milit~rbeskyttelse. De 28 dage: Efter generalstrejkens ikrafttr~delse stoppes al soci~lhj~lpen og D.S.F. suspenderer enhver form for 0konomisk st0tte. Der;for neds~tter arbejderne en strejkekomite' hvis opgave er at rejse kontant. og aktiv opbakning bag strejken. Over kr. bliver indsamlet og fra mange sider bakkes strejken op. Men alliancen mellem borgerskap og P~atsmagt er for st~rk 'for de strejde. "Samfundshj~lpen" holder byens centrale funktioner igang, ~ arbejdernes ledere sidder f~ngslet, politi og milit~r slår hårdt og brutalt r -d på ethvert till0b til samlede ejder demonstrationer og sult og n0d er realiteter for mange til trods for st0tten udefra. Midt i april er arbejderne efterhånden m0re og nu går D.S.F. og DA. i f~lles aktion. Man når til enighed om en 10nreduktion på 15%, hvilket af D.S.F. udl~gges som en sejr., H0RT AF ET BESTYRELSESMEDLEM: Da vi. har h0rt at der skulle v~re endel "kine.se.r" på havnen, og vi endnu. ikke har set nogen af dem til bladm0derne vil vi hermed opfordre disse til at m0de op, da vi også : gerne vil have deres synspunkter med i bladet. RED. 11 Den 17. april giver arbejderne op og afbl~ser Danmarks hidtil l~ngste generalstrejke. Stre;jk~n og _.idag: Og hvad l~rer strejken os' så'?, At ma n L alle tilf~lde ikke' skal r ~ndetvuder'e den magt alliancen mellem borgerskab og statsmagt kan mobilisere når de f0ler sig tr~ngt: milit~r, domstole, politi og skruebr~kkere. Måske vil de metoder, der i dagens Danmark bliver brugt mod strejkende arbejdere ikke have så facistisk og provokerende karakter som i Randers i 1922, men de er ikke af den grund blevet mindre fikse. Ta'f.eks. det f agretsii~e system... I., :..... I 1922 mistede arbejderne nok 10n når de strejkede, i dag koster det os penge i fbrm af bod,- Eller t~nk bare på hvord~n man i 0jeblikket fors0ger at komme.blokaderne mod virksomheder der besk~f.tiger uorganiseret arbejdskraft ~il livs på. 1 ~.v i ~,, ', Det sker såm~nd gennem et ganske "uskyldig" forslag om tilf0jelse til politivedt~ten med det formål "at kriminalisere handlinger, der forhindre folk i at komme til og fra et område de normalt har adgang til". Men hvis arbejderklassen overhovedet skal gave nbgen chance for at modstå de angreb, de~ : i den 0jeblikkelige krise rettes mod os, så er det sku' n0dvendigt at bl.a. vi havnearbejdere h~ver n~sen bare 5 cm. over kanten af 0lflasken og yder andre kammerater, der er ude i kamp den aktive st0tte de har så hårdt brug for. Når vi en dag kommer ud i strejke så var det jo en rar fornemmelse hvis de på andre arbejdspladser ville sige : "Nu skal de få den st0tte de gav os". obs obs NM. Da jeg på generalforsamlingen blev valgt til. sikkerhedsrepr~sentant vil jeg hermed g0re opm~rksom på, at hvis jeg. ikke tr~ffes på havnen, er min addresse. Viggo Hedegaa_ Bentesvej Brabrand~ tlf

12 l.z 0KONOMI På blad m~det d. 27 april hävde de havnearbejder der var m~dt op bestemt at de d. 1 MAJ ville indsamle penge til bladet. Denne indsamling gav ialt. 22 1/2 kg. penge, hvilket omregnet var 4195,95 kr., plus. 20 pfenni,. 10 sv. ~re. 50 ~re i norske. 3 pusm~rker, 2 araberm~nter og 4 singapore doller...:::.. -"- ~ '. Her skulle have vreret et billede af pengene. De mangler for de er sat i banken., I Alle pengene vil blive brugt i bladets intetesse. RED HULH En bekymret Buht tit truakf~rernes tittidsmand: Jamen, hvordan kan det da v~re at der er nogle truckf~rere som ikke vil arbejde over. Det kan jeg da ikke forstå. Det synes jeg da ikke de kan v~re bekendt overfor firmaet (hulk, hulk). Redaktionen vil gerne hj~lpe li.d't på Buhls forstå~lsesevne. tillykke Jeg vil gerne rette mine varmeste lyk~nskninger til Århus Stevedore co. som jeg har arbejdet for i ca. 8 år.tillykke fordi jeg nu endelig har fået et ordentligt sm~ i ryggen, som g0r allerhelvedes ondt. I samme anledning vil jeg også lyk0nske stevedore for at have opnået dispensation for den.5o kilos vcegtgr~nse, som g~lder indenf or andre fag. Jeg skulle vel også tilf0je et tillykke med arbejdsfor~ holdene, hvor vi her i Århus er 4 mand i en s~kkelast, hvor de til samrnenligning er 8 mand i Göteborg~ Men bort set fra det, er jeg faktisk stolt over, at min ryg har holdt i 8 år inden det f0rste kn~, hvilket nok er en sj~ldenhed her på havnen. Ib Lund. K~re Buhl: F0rst så fyrer stevedore en bunke trucksf0rere, og så beder de resten om at arbejde over. Jamen, hvor helvede er logikken. Vi - kan ikke se den. For ~vrigt kunne man vel også finde på nogle ting, som man ikke sådan lige kunne forstå at stevedore kan v~re bekendt overfor havnearb derne. Hvis man altså sådan t~nkte sig rigtigt godt om. Mon ikke! REDAKTIONEN. HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Arhus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm0derne.er åbne for alle havnearbejdere tid og sted står i hvert nummer. Alle indl~ optages uden cencur. :i:ndl~ - til nr.14 skal sendes til Ib i,und 0stergade.46.l Århus ~i;iden 1. august. Nceste bladmc;ode d. - ~~8-7~. foregår.. i :- Fredensgade 32 o.g. 2sal. kl~ 20.oo~ Det vil bli- ;Je annonceret på stillingspladsen. Af2onnement kan bestilles hos Ib Lund på ovenstående adresse '' ~. '"-.. ~--~-:-'.' ~ ,_;,, ~ J '~. ~'-. ).. -~ "' ~:.u- "'" ~.;.,..,-... ~-... ~~...: :...:... '. ' '- -~ ~ ~ -~ :~ v- ~ :.,,: (. '.:_.. -.'.;.,,. t : ;,. ;.,::. \-....,.. ' - ~. "')'

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Notat Dato: 08.10.2015 Sagsnr: 15/1598

Notat Dato: 08.10.2015 Sagsnr: 15/1598 Dato: 08.10.2015 Kontakt Charlotte Westergaard Juridisk konsulent cwe@horsholm.dk Direkte tif. 4849 1078 Center for Politik og Borgerservice TIf. 4849 1050 Redeg0relseforstyringsdialogm0de mellem Boligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej

Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Andelsboligforeningen Sædding Strandvej Esbjerg, den 18. apnl2010. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sædding Strandvej afholdt den 15. april 2010. Formand MaxWolthers indledte

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Kære studenter tillykke med jeres eksamen

Kære studenter tillykke med jeres eksamen Kære studenter tillykke med jeres eksamen Nu sidder I her foran mig - foran jeres forældre uden måske helt at have forstået det endnu. Jeres tid på GG er ved at være slut. Det er vemodigt og festligt på

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering.

Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Aktivering Temadag SUS 10.november 2005 Den 10. november 2005 deltog Sammivik på SUS temadag i Middelfart under temaet aktivering. Sammivik har mange holdninger til og erfaringer med aktivering. Alle i

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér

[02:49:16.15] Ri: JA, jeg tror også [02:49:16.15] An: (UF, finder ord) så, så, så på den måde hvis man skal (Ri: ja) sådan skal så, så er ham dér Udvælgelsen [02:46:47.13] Ri: (hvisker noget til Andrea) (Forsker henleder deres opmærksomhed på samtykkeerklæringen. De snakker om den og at der kun er én, Mark, der har skrevet den under:) [02:47:01.22]

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Tak for ordet og tak for, at vi har fået muligheden for at få vores sag taget op og bede om jeres hjælp for en sidste gang.

Tak for ordet og tak for, at vi har fået muligheden for at få vores sag taget op og bede om jeres hjælp for en sidste gang. Mojn så ved I da nok, hvor jeg kommer fra. Tak for ordet og tak for, at vi har fået muligheden for at få vores sag taget op og bede om jeres hjælp for en sidste gang. Undskyld mig, men jeg kan ikke lade

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle.

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle. Møde i kommunikationsudvalget, 30.03.09 Tilstede: Leif El, Kim, Per E, Leif J, Per K, Sofie Referent: Sofie Oplægsholder: Nickles M. Köhling, Københavns Universitet Nickles er retorikstuderende og skolelærer.

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16. Lindvig Osmundsen Side 1 12-02-2017. Tekst. Matt. 20,1-16. Jeg skal give jer hvad ret er. Sådan sagde vingårdsejeren. Retfærdighed. Det er vigtigt at være retfærdig. Og man er ikke ret gammel for man kan

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

4. Den kapital, der ikke er bunden i institutionen, skal indsættes i den lokale bank eller sparekasse.

4. Den kapital, der ikke er bunden i institutionen, skal indsættes i den lokale bank eller sparekasse. 1. Institutionens navn er Sdr. Felding-Hallen. Dens formål er på en parcel i Sdr. Felding, lejet af daværende Sdr. Felding kommune for 49 år, at opføre og drive en hal. Denne er tænkt anvendt af kommunens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015

Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015 Bestyrelsesmøde referat fra 02-02-2015 1/ Deltagere: Gabriele, Palle Mie, Niels, Lars, Ingolf. 2/ Post/mail: Der er kommet en års-kalender, fra Tursejlerne. 3/ Meddelelser: Gabriele Gabriele har været

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987.

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien Drama ti minutter 15 nye danske enaktere, Borgens Forlag 1987. INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987. Personerne: Pascal, Basic og A. Scenen: Et bart rum. Et lille bart bord, to

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008 Nr. 48 i rækken. Antal fremmødte: 40 Pkt. 1: Valg af dirigent: Ledgaard Kobjældevej 16 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning. Stranden: For øjeblikket er stranden

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia REFERAT DATO 22. april 2010 15.30 til 17.00 STED Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia INDKALDT AF Taulov Transportcenter REFERAT AF Mikkel H. Hansen DELTAGERE Stefan Sommer,

Læs mere