2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7"

Transkript

1

2 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober

3 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5 Opbygning INDFLYDELSE Indflydelse på eget arbejde Intern kommunikation Virksomhedsplaner MED Tillidsrepræsentanter REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Rekruttering Elever og praktikanter Mangfoldighed, rummelighed og ligestilling Børneattest og straffeattest Frigørelsesattest Familierelationer Senior MEDARBEJDERUDVIKLING Introduktion af nye medarbejdere Kompetenceudvikling Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) OMPLACERING OG FRATRÆDELSE Reduktion og omstrukturering Afskedigelse Fratræden SUNDHED OG TRIVSEL Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sundhedsordninger Rygning Misbrug af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin Sygefravær LØN Overordnet lønpolitik Lokal løndannelse PERSONALEGODER Jubilæum og overgang til efterløn eller pension Orlov til særlige formål Anden orlov uden løn Tjenestefrihed med løn Tjenestefrihed uden løn Andet

4 Forord Skive Kommunes personalepolitik skal skabe en fælles ramme for en effektiv og velfungerende arbejdsplads, og dermed bidrage til den bedst mulige varetagelse af kommunens opgaver. Der stilles høje krav til kommunen, og dermed til kommunens medarbejdere. Alle medarbejdere forventes at yde en professionel og aktiv indsats. Ansættelse i Skive Kommune forudsætter derfor engagement og motivation. Det kræver at medarbejderne har gode og fleksible arbejdsforhold og udviklingsmuligheder. To hensyn Personalepolitikken skal med andre ord både varetage hensynet til den enkelte medarbejderes trivsel og hensynet til organisationens effektivitet og opgaveløsning. Vi ser dog ingen konflikt mellem disse to hensyn. Tværtimod understøtter de hinanden. Som medarbejder trives man bedst i en velfungerende organisation. Og organisationen fungerer bedst når medarbejderne trives og er motiverede. I bestræbelserne på at skabe en attraktiv arbejdsplads er selve jobbets indhold altså helt afgørende. Sociale relationer Et andet, og måske ligeså vigtigt aspekt, er de sociale relationer på arbejdspladsen. Først og fremmest relationer til kollegerne og lederen. Disse relationer bør være præget af gensidig tillid, respekt og åbenhed. Gode sociale og medmenneskelige relationer er en forudsætning for trivsel og gør det meget lettere at håndtere hverdagens små og store problemer. Gode arbejdsforhold Som det tredje område med betydning for at skabe attraktive og velfungerende arbejdspladser er alt det andet : Arbejdsforholdene. Det handler om at der skal være tryghed i ansættelsen, rammer for personlig udvikling, indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen, sikkerhed og sundhed osv. Rammer og principper Personalepolitikken angiver rammer og principper for de tre nævnte områder: Jobindholdet, de sociale relationer og arbejdsforholdene. Og det handler både om hvad medarbejderne kan forvente af Skive Kommune som arbejdsplads, men også hvad kommunen forventer af sine medarbejdere. Disse personalepolitiske rammer udtrykkes primært i fælles værdier og holdninger. Vi tilstræber at formulere så få regler som muligt fordi det er vores opfattelse at regler hindrer, at man lokalt påtager sig ansvaret for at finde gode løsninger tilpasset de lokale udfordringer og behov. Vores mange forskellige arbejdspladser har vidt forskellige udgangspunkter og vilkår. Forskellighed mellem arbejdspladserne og de enkelte medarbejdere er ikke udtryk for lemfældighed, men udtryk for målrettede og situationsbestemte løsninger. Dette er i harmoni med vores generelle principper om decentral selvforvaltning på kommunens arbejdspladser. Per Mathiasen kommunaldirektør formand for Hoved-MED Jørgen Christensen medarbejderrepræsentant næstformand for Hoved-MED 4

5 Om personalepolitikken Personalepolitikken udtrykker de fælles principper og holdninger som danner de personalepolitiske rammer for Skive Kommune. Disse personalepolitiske rammer skal ses i sammenhæng med love, regler, samt aftale- og overenskomstmæssige bestemmelser, der i øvrigt regulerer det personalepolitiske område. Personalepolitikken omfatter alle medarbejdere i Skive Kommune. Lokal udmøntning Selve udmøntningen af de personalepolitiske rammer sker lokalt på den enkelte arbejdsplads. Derfor anses det for at være både naturligt og acceptabelt, at de overordnede principper udmøntes forskelligt, netop af hensyn til de særlige behov og krav som gør sig gældende på den enkelte arbejdsplads. Konkret skal personalepolitikken udmøntes ved at den enkelte institution eller afdeling, inden for rammerne af den fælles personalepolitik, drøfter og formulerer egne retningslinjer, f.eks. i egen virksomhedsplan. Det er, som en vejledning til den enkelte arbejdsplads og de lokal MED-udvalg, markeret i personalepolitikken, hvor der er områder, som man lokalt skal forholde sig til, drøfte og evt. udmønte i lokale retningslinjer. Det er desuden ledelsens og MED-udvalgenes ansvar at personalepolitikken er en vedkommende og naturlig del af det daglige arbejdsliv. HR- og Kommunikationsafdelingen står til rådighed for institutioner og afdelinger som ønsker bistand til udvikling og udmøntning af de lokale politikker og regler. Evaluering og revision Personalepolitikken er dynamisk, og udvikler sig sammen med kommunens strategi, mission, vision og værdier. Indholdet i personalepolitikken skal hele tiden afspejle de udfordringer og krav som arbejdsmarkedet, og kommunens omgivelser i det hele taget, stiller. Personalepolitikken revideres løbende, og udbygges efter behov med nye delpolitikker, for at sikre at den er tidssvarende og vedkommende. Ledelsen, medarbejderne og MED-udvalgene har en fælles forpligtelse til udviklingen af personalepolitikken. Det er naturligt at personalepolitiske spørgsmål kan rejses i forbindelse med MUS, og ad denne vej bringes op til en lokal eller fælles drøftelse i MED-udvalgene. Iflg. MED-aftalen er det Hoved-MEDs opgave at sikre at personalepolitikken jævnligt tages op til generel evaluering og revision. Opbygning Personalepolitikken er delt op i en række personalepolitiske områder. For hvert område er de centrale holdninger og principper formuleret. Der er desuden henvisninger til relevante aftaler, retningslinjer, vejledninger ol. Der kan på enkelte områder være fastsat mere præcise fælles regler og retningslinjer som også fremgår. Endelig er der for en række områder, vejledning til den lokale udmøntning, i form af spørgsmål som man med fordel kan tage op til lokal drøftelse. 5

6 1. Indflydelse For at skabe arbejdsglæde, engagement og højere kvalitet i arbejdet ønsker vi, i Skive Kommune, at medarbejderne har en høj grad af indflydelse på eget arbejde. Indflydelse betyder blandt andet at uddelegere kompetence og vise tillid. Endvidere bør relevante medarbejdere inddrages før beslutninger træffes, og grundlaget for beslutninger skal lægges åbent frem. Alle ansatte har en fælles forpligtelse til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde. Den enkelte har et menneskeligt ansvar for at bidrage til et godt samarbejde i en organisation, hvor opgaverne løses effektivt, korrekt, og hvor der bliver ydet en god service. Samtidig tager vi ansvar for os selv og for andre ved at sætte fokus på arbejdsglæde, sundhed og trivsel. 1.1 Indflydelse på eget arbejde Ledere på alle niveauer i Skive Kommune skal anvende ledelsesformer, der sikrer medarbejdernes positive medvirken, motivation og engagement på arbejdspladsen gennem medindflydelse på egen arbejdssituation. Skive Kommune forventer at medarbejderne tager medansvar for beslutninger, de har haft indflydelse på. Indflydelse på eget arbejde betyder blandt andet at Skive Kommune fastholder og udvikler meningsfulde og attraktive jobs. Derfor giver vi medarbejderne mulighed for at bidrage til udviklingen, ikke bare inden for eget fagområde, men overalt i Skive Kommune. Vi prioriterer også feedback og anerkendelse højt. Indflydelsen på eget arbejde sker eksempelvis gennem MED-organisationen, nærmeste leder, team- og projektarbejde samt selvstændighed i jobbet. 1.2 Intern kommunikation Intern kommunikation er en forudsætning for både indflydelse, udvikling og trivsel på arbejdspladsen. Vi prioriterer den interne kommunikation højt, både den der foregår ad formelle kanaler og den, som sker mere uformelt. Indflydelse på, og ansvar for, beslutninger forudsætter blandt andet at alle medarbejdere får relevante informationer på det rigtige tidspunkt for at undgå uvished og fejl. Tydelige krav og forventninger til hver enkelt medarbejder og sammenhæng mellem krav, forventninger og kompetencer er vigtigt. Samtidig bør alle have klare og entydige mål samt kende Skive Kommunes og egen afdelings/institutions mål. 1.3 Virksomhedsplaner Virksomhedsplanen er et redskab til hverdagens styring af den enkelte virksomhed i kommunen, dvs. den enkelte institution eller forvaltningsafdeling. For at gøre virksomhedsplanen nærværende for den enkelte medarbejder inddrages alle medarbejdere i formulering af virksomhedsplanen. Det kan f.eks. ske på personalemøder, på et seminar, i det lokale MED eller lignende. 1.4 MED MED-systemet er en vigtigt del af organisationen og et vigtigt middel til at skabe en høj grad af indflydelse og et godt samarbejde. Vi prioriterer derfor drøftelser i MEDsystemet højt. MED-systemet baserer sig på en lokalaftale som nærmere beskriver MED-systemets opbygning, spilleregler og arbejdsområde. Lokalaftalen. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse NIS Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanterne i Skive Kommune har vigtige opgaver i relation til at skabe indflydelse og samarbejde på arbejdspladsen. Den enkelte tillidsrepræsentant skal derfor have den fornødne tid til at udføre sit hverv. Tillidsrepræsentanter tildeles funktionstillæg som aftales lokalt med den pågældende organisation. Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter. Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse. NIS

7 2. Rekruttering og fastholdelse Det primære hensyn i rekrutteringssituationen er, at tilføre arbejdspladsen de ønskede faglige og personlige kompetencer. Skive Kommune løfter desuden et ansvar for at skabe en rummelig arbejdsplads og ser mange muligheder og fordele ved at skabe en arbejdsplads som i sin mangfoldighed afspejler det omgivende samfund. Det er desuden mindst lige så vigtigt, at skabe en attraktiv arbejdsplads med rammer og vilkår der gør det muligt at fastholde medarbejderne og dermed fastholde erfaringer og kvalifikationer i organisationen. 2.1 Rekruttering Rekruttering er et centralt element i personaleplanlægningen, og et vigtigt middel til at tilpasse personalet til fremtidens krav til kommunen som virksomhed og som arbejdsplads. Personalet sammensættes i forhold til virksomhedens mål, så der til en hver tid er ansat det personale, som tilgodeser de opgaveløsninger, som er til størst mulig gavn for borgerne. Ved rekruttering er det målet at ansætte den bedst kvalificerede til jobbet under hensyntagen til de økonomiske rammer på den enkelte institution eller afdeling. Ansættelseskompetencen er uddelegeret til de enkelte afdelinger og institutioner som selv nedsætter ansættelsesudvalg med ledelse og medarbejderrepræsentanter. I forbindelse med ledige stillinger skal det vurderes, om der er mulighed for at omorganisere eller give stillingen nyt indhold, og herefter, om der er behov for opslag. Ledige stillinger opslås internt i 8 dage inden eksternt opslag, med mindre andet aftales mellem leder og tillidsrepræsentant. Lokal-MED drøfter procedure for sammensætning af ansættelsesudvalg, stillingsopslag, udvælgelse af ansøgere og afvikling af samtaler. På intranettet: Guide til rekruttering. Regler vedr. ansættelseskompetence. 2.2 Elever og praktikanter Kontakt til uddannelsesmiljøer og ansættelse af elever og praktikanter ol. er med til at åbne og inspirere organisationen samtidig, med at det forbedrer rekrutteringsmulighederne. Ansættelse af elever og inddragelse af praktikanter sker derfor i det omfang det er muligt. 2.3 Mangfoldighed, rummelighed og ligestilling Der tilstræbes en sammensætning af personalet som afspejler mangfoldigheden i det omgivende samfund, da det er en styrke for både kulturen og effektiviteten i den kommunale organisation. Vi tilstræber derfor størst mulig åbenhed, i den konkrete ansættelsessituation, for ansættelse af medarbejdere uanset etnisk baggrund, køn, handicap mv. Dette gør vi ved at sørge for: At medlemmer af ansættelsesudvalg er bekendt med ligestillingspolitikken. At sammensætte ansættelsesudvalg så mangfoldigt som muligt. At udtrykke vores fokus på mangfoldighed i forbindelse med rekruttering, herunder i vores stillingsopslag. At arbejde med mangfoldighed som tema og understøtte udviklingen af kulturen i organisationen i retning af en åben, tolerant og rummelig kultur. At arbejde for at begge køn er ligeligt repræsenterede i ledelsen på alle niveauer. Integrationspolitik. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger. NIS Rammeaftale om det sociale kapitel NIS Lov om ligestilling af kvinder og mænd. NIS Børneattest og straffeattest I forbindelse med ansættelser i kommunen, hvor medarbejderen som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, skal der indhentes en børneattest. Ansøgere skal kunne forevise ren straffeattest udelukkende i forbindelse med stillinger hvor det har særlig relevans. Retningslinjer herfor fastlægges i de lokale MED-udvalg. Børneattester og straffeattester lægges på personalesagen. Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. 7

8 2.5 Frigørelsesattest Medarbejdere tilbydes frigørelsesattest i forbindelse med alle nyansættelser på deltid eller ved nedgang i tid. Dette gælder dog ikke ansatte, som selv ønsker at skifte fra varig ansættelse på fuldtid til varig eller midlertidig ansættelse på deltid. Bekendtgørelse 566 af 19. juni 2008 om supplerende dagpenge. 2.6 Familierelationer Skive Kommune accepterer ikke, at medarbejdere med tætte familiemæssige relationer har direkte ledelsesmæssig kompetence over for hinanden. Ved tætte familiemæssige relationer forstås ægtefæller, parforhold (uanset om parret har samme bopæl eller ej), forældre/børn, søskende og svigerfamilie. Hvis tætte familiemæssige relationer opstår under ansættelsesforholdet er de pågældende medarbejdere forpligtede til at orientere den nærmeste leder. Situationen skal i første omgang søges løst hurtigst muligt ad frivillighedens vej. Hvis dette ikke er sket inden for rimelig tid, har den nærmeste overordnede leder ansvaret for at der findes en løsning, f.eks. ved omplacering af den ene medarbejder til anden afdeling eller institution. 2.7 Senior Skive Kommune ønsker at fastholde og udvikle dygtige og engagerede ansatte længst muligt. Det skal derfor gøres attraktivt for seniormedarbejdere, at blive nogle år længere ved Skive Kommune. Seniormedarbejdere skal have mulighed for fortsat at udvikle sig såvel personligt som fagligt, med henblik på at kunne bestride nuværende som nye opgaver. Den enkelte medarbejder har selv en forpligtigelse til og er selv medansvarlig for at der finder en fortsat udvikling sted. Skive Kommune skal tilstræbe, at man på de enkelte arbejdspladser kan skabe nogle ansættelsesforhold, der kan tilgodese de behov og tage hensyn til de ressourcer medarbejderen har på det givne tidspunkt af sit arbejdsliv og karriereforløb, herunder senioralderen naturligvis under hensyn til arbejdsstedets driftssituation. I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal ældre medarbejdere have tilbud om en seniorsamtale. Følgende initiativer skal være praksis i Skive Kommune: I MUS-samtalen sættes ekstra fokus på åbenhed omkring drøftelse af planlægningen af de karrieremæssige muligheder, herunder af eventuelt behov for seniorpolitiske tiltag samt hvilke udviklingsmuligheder senioren måtte ønske. Der skabes større mulighed for frivillig rotation på arbejdspladsen til aflastning af eksempelvis fysisk/psykisk belastende jobs. Det må dog ikke gå ud over kontinuiteten på arbejdspladsen, men det kan være en mulighed for at skabe rummelighed for seniorerne på de større arbejdspladser. Der sættes fokus på konkret anvendelse og overdragelse af seniorers store viden og erfaring, f.eks. i form af etablering af egentlige mentorordninger samt overvejelser om hvorvidt en allerede fratrådt leder eller medarbejder kan anvendes som konsulent på specifikke områder. Der er mulighed for omplacering af arbejdstiden, således der eksempelvis kan indlægges en pause midt på dagen og dermed udskyde tidspunktet for arbejdstidens ophør den pågældende dag. Der er mulighed for at overgå til mindre belastende arbejdsopgaver. Ved overgang til andet arbejde vil aflønningen som udgangspunkt ske i forhold til den stilling, som medarbejderen bliver ansat i. Senioraftale Ansatte på 60 år eller derover vil efter ansøgning få bevilget nedsat arbejdstid og der ydes pensionsindbetaling efter hidtidigt timetal. Reduktionen i timetallet kan dog max. være 20 %. Medarbejderen skal have været beskæftiget mindst 5 år ved Skive Kommune. Alderskriteriet på 60 år skal opfattes som en hovedregel, der ikke udelukker, at medarbejdere under 60 år kan blive omfattet af samme ordning, såfremt de konkrete forhold taler herfor. Omkostningerne ved de ekstraordinære pensionsindbetalinger afholdes inden for den enkelte forvaltnings budget. Medarbejdere der ønsker eller har behov for en seniorordning kan henvende sig til nærmeste leder herom. Løn og Personale er behjælpelig med udarbejdelse af senioraftaler samt oplysning om løn og pensionsforhold. Intranettet om seniordage. Intranettet om Trepartsmidler. Seniorpolitisk inspirationskatalog. NIS Rammeaftale om seniorpolitik. NIS og

9 3. Medarbejderudvikling Medarbejderne er Skive Kommunes vigtigste ressource. Denne ressource skal vedligeholdes og udvikles med omhu. Det er både ledelsens og den enkelte medarbejders pligt at være opmærksom på den faglige og personlige udvikling. Kompetenceudvikling foregår under mange former, men bør altid gennemføres men henblik på at udvikle en bedre praksis og at skabe sammenhæng mellem medarbejderens kompetencer og arbejdspladsens krav. 3.1 Introduktion af nye medarbejdere En god introduktion af nye medarbejdere er væsentlig for medarbejderens trivsel og udvikling i det nye job. Nye medarbejdere skal føle sig velkomne og værdsatte. En god introduktion tager udgangspunkt i kommunens værdigrundlag og dækker både socialt og fagligt. På arbejdspladsen planlægges og gennemføres et introduktionsforløb tilpasset den nye medarbejders behov. Der tilknyttes den nye medarbejder en eller flere kontaktpersoner. Så mange praktiske ting som muligt er på plads inden medarbejderen kommer, således at alle de ting og informationer som den nye medarbejder skal bruge i sin hverdag, er klar fra den første dag i jobbet. Lokal-MED udarbejder, med udgangspunkt i den fælles guide, en plan for introduktion af nye medarbejdere på arbejdspladsen: Hvilke informationer har nye medarbejdere behov for? Hvad har lederen, mellemlederen og kontaktpersonen ansvar for? På Intranettet: Guide til introduktion af nye medarbejdere. 3.2 Kompetenceudvikling Alle medarbejdere i Skive Kommune skal løbende udvikles fagligt og personligt, så de kan løse deres opgaver og trives med arbejdet. Ansvaret for at sikre relevant kompetenceudvikling hviler på både leder og medarbejder. Kompetenceudvikling kan bl.a. ske ved jobudvikling, ændrede opgaver, læring på jobbet, kollegial supervision. intern undervisning, vidensdeling, netværk, jobrotation, eksterne kurser og uddannelser mv. Lokal-MED udarbejder en kompetenceudviklingspolitik, hvor rammer og betingelser beskrives, med afsæt i lokale mål, strategier, budgetter og efterspørgsel. (På baggrund af MUS og de individuelle kompetenceudviklingsplaner laves årligt en samlet kompetenceudviklingsplan for arbejdspladsen). Intranettet om kompetenceudvikling. Aftale om kompetenceudvikling. NIS Bestemmelser i de enkelte overenskomster. 3.3 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) MUS er en struktureret og velforberedt samtale mellem leder og medarbejder med henblik på gensidig information, udvikling, planlægning og afstemning af forventninger. Samtalen er et supplement til den løbende kontakt mellem leder og medarbejder. Medarbejderens ressourcer og udviklingsønsker afdækkes under en gensidig drøftelse, hvori også medarbejderens arbejdsbetingelser og fremtidige arbejdsopgaver indgår, så medarbejderens ønsker så vidt muligt afstemmes med kommunens og afdelingens eller institutionens målsætninger. Der afholdes som hovedregel individuelle MUS hvert år. Hvis forholdene på arbejdspladsen, samt den pågældende overenskomst, tilsiger det, vil den individuelle samtale kunne erstattes med en gruppeudviklingssamtale (GRUS), f.eks. hvert andet år. I forbindelse med udviklingssamtaler skal der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan. Intranettet om MUS. 9

10 4. Omplacering og fratrædelse For at skabe tryghed i ansættelsen er udgangspunktet, at afskedigelse så vidt muligt skal undgås. Ved fratrædelse uanset om det er ansøgt eller ej skal den fratrædende medarbejder vises respekt med henblik på at fastholde et godt forhold mellem Skive Kommune og den fratrædende medarbejder. At en medarbejder ønsker at forlade arbejdspladsen giver anledning til at afklare om det skyldes forhold på arbejdspladsen. 4.1 Reduktion og omstrukturering Vi tilstræber ved reduktion og omstrukturering at skabe størst mulig tryghed i ansættelsen og at påvirke medarbejdernes arbejdsforhold i så begrænset omfang som muligt og med størst mulig grad af frivillighed. Ledelsen skal i samarbejde med MED altid undersøge om reduktionen kan ske ved naturlig afgang, omplacering eller forflyttelse, evt. kombineret med efteruddannelse eller ved frivillig overgang fra heltids- til deltidsbeskæftigelse. Skive Kommune tilstræber generelt åbenhed omkring de politiske og administrative beslutningsprocesser og medarbejderne inddrages løbende. Medarbejderne skal være indstillede på at deltage i efteruddannelse eller omskoling og være jobmæssigt fleksible. Omplacering Eventuel omplacering skal ske så decentralt som muligt. Omplaceringer skal altid drøftes med medarbejderen og tillidsrepræsentanten. Som personlig ordning bibeholder de omplacerede medarbejdere allerede opnået løn-, stillings- og normeringsstatus samt eventuelle tillæg i det omfang det ikke er i strid med gældende aftaler og overenskomster. Der kan dog aftales fastfrysning og eller nedtrapning af lønniveau i en aftalt periode. Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering. NIS 04.86D. Tjenestemandsregulativet. NIS Afskedigelse Afskedigelser skal i videst muligt omfang undgås. Medarbejdere som afskediges skal gives mulighed for at forholde sig til de reelle årsager til afskedigelsen. Beslutning om afskedigelse træffes i henhold til kompetencereglerne og under iagttagelse af de procedure, der er fastlagt i overenskomster, tjenestemandsregulativ, MED-udvalg mv. Ledelsen skal nøje overveje rette tid og sted for orientering af medarbejderen om afskedigelsen, bl.a. med hensyntagen til mulighed for dialog med medarbejderen. Ansøgning om hurtig fratræden skal i videst mulig omfang imødekommes under hensyntagen til arbejdsstedets muligheder for at løse sine opgaver. Afsked på grund af sygdom foretages altid på baggrund af en konkret vurdering af mulighederne for raskmelding eller eventuel overtagelse af anden passende stilling og sker aldrig uden at sagen har været drøftet med den pågældende. Efter den ansattes ønske kan tillidsrepræsentant eller anden bisidder deltage i drøftelser. På intranettet: Procedurer og regningslinjer ved uansøgt afsked. På intranettet: Kompetenceregler. Vejledning om kommunernes personaleadministration i forbindelse med afskedigelser mv. af overenskomstansatte medarbejdere. NIS Procedure ved uansøgt afskedigelse af tjenestemænd. NIS Fratræden At en medarbejder forlader arbejdspladsen giver anledning til at få afklaret begrundelser herfor, herunder, at få afdækket, om der er forhold på arbejdspladsen, som bør ændres eller forbedres. Lederen skal derfor ved fratræden tilskynde medarbejderen til en fratrædelsessamtale, og medarbejderen anmodes om at udfylde et fratrædelsesspørgeskema. Alle der fratræder har ret til en skriftlig udtalelse fra deres nærmeste leder. Guide på intranettet vedr. fratrædelse. 10

11 5. Sundhed og trivsel I Skive Kommune vil vi have sunde og sikre arbejdspladser, hvor risikoen for skader, nedslidning og sygdomsrisiko minimeres. Det sker primært forebyggende ved at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø i alle arbejdsfunktioner. Der skal desuden tages hånd om den enkelte medarbejder med sundhedsproblemer uanset om det skyldes arbejdsskader, nedslidning, trivselsproblemer, livsstil eller andet. 5.1 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Skive Kommune prioriterer arbejdsmiljøet højt idet vi ønsker et sundt og sikkert arbejdsmiljø med kvalitet i arbejdslivet for medarbejderne, og så arbejdsskader og nedslidning undgås. Ledelsen på alle niveauer har ansvaret i samarbejde med medarbejderne. I arbejdet med arbejdsmiljøet lægger vi vægt på åbenhed og dialog, at der ydes en aktiv indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø, at der skabes løbende forbedringer, at kultur og omgangstone er emner man forholder sig til og at hver enkelt medarbejder har ansvaret for at gøre opmærksom på forhold, der påvirker den enkeltes trivsel. Det er vigtigt at forebygge arbejdsbetinget stress og der skal være opmærksomhed på signaler der indikerer arbejdsbetinget stress. Vi accepterer ikke vold, trusler, mobning eller chikane på kommunens arbejdspladser. Alle ansatte har en forpligtelse til at anvende de personlige beskyttelsesmidler der er fastsat af ledelsen. Der gennemføres målrettede og regelmæssige arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser for alle medarbejdere. mobning og chikane? Hvordan identificerer vi stress, mobning og chikane? Hvordan håndterer vi stress, mobning og chikane? Politikken skal tage udgangspunkt i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår, kapitel 8 Trivsel og sundhed, (O.08), pkt. 34. Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. NIS og Protokollat om indsats mod arbejdsbetinget stress. NIS Protokollat om indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. NIS Aftale om kontrolforanstaltninger. NIS og På intranet: Arbejdsmiljøpolitik og APV. Information om trivselsmålinger på intranettet. 5.2 Sundhedsordninger I Skive Kommune ønsker vi, i et samarbejde mellem alle medarbejderne, at fremme og støtte sunde vaner for herved, at forebygge sygdom og nedslidning, for at undgå arbejdsskader, for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen og undgå at medarbejderen udstødes af arbejdsmarkedet. Der er derfor etableret en sundhedsordning med en række behandlende og forbyggende tilbud. Information om gældende sundhedsordning. Lokal-MED udarbejder politikker for vold, trusler om vold, stress, mobning og chikane: Hvordan forebygger vi trusler og vold? Hvordan håndterer vi trusler og vold både i situationen og efterfølgende? Hvordan forebygger vi stress, 11

12 5.3 Rygning Rygning er sundhedsskadeligt, og det er derfor uacceptabelt at blive udsat for passiv rygning på sit arbejde. Med et røgfrit miljø og en ikkerygerkultur tilstræber vi at reducere rygning. Det respekteres dog at nogle rygere ikke ønsker at holde op med at ryge. Alle kommunens arbejdspladser, herunder fritids- og kulturinstitutioner, skoler mv. er totalt røgfrie. Ved opgaver i borgerens eget hjem, kan vi stille krav om røgfrihed under opgavens udførelse. Skive Kommune tilbyder gratis rygestopkurser og anden støtte til rygeafvænning, uden for arbejdstiden, så rygere, der ønsker det, kan få hjælp til at holde op med at ryge. Lokal-MED tager stilling til hvordan rygepolitikken udmøntes lokalt: Hvor må medarbejderen ryge? Hvor må borgeren ryge? Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer. 5.4 Misbrug af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin Varetagelse af et job ved kommunen kan ikke forenes med indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer eller pillemisbrug. Vi tilstræber åbenhed, så det er muligt at tale om et eventuelt misbrugsproblem, og alle ansatte har pligt til være opmærksomme på om en kollega udvikler et misbrugsproblem. Der skal skabes klarhed over hvilke grænser, der er på den enkelte arbejdsplads, herunder i hvilket omfang, der accepteres fravær til behandling mv. Skive Kommune tilbyder fastansatte medarbejdere mulighed for at indgå en skriftlig aftale, som forpligter den 12 ansatte til, inden for et givent tidsrum, at ophøre med sit misbrug og gennemføre behandling. Lokal-MED udarbejder politik: Hvordan identificeres og håndteres en medarbejders misbrug? I hvilket omfang accepteres fravær til behandling? Hvem tager kontakt til misbrugeren? Skal spiritus være tilladt ved festlige lejligheder? Retningslinjer og vejledninger på intranettet. 5.5 Sygefravær Sygefraværet er en vigtig indikator på den generelle trivsel på arbejdspladsen. Der skal udvikles en fælles forståelse af og holdning til sygefravær mellem ledelse og medarbejdere. Vi tilstræber at få medarbejderne tilbage på arbejdspladsen hurtigst muligt, eller få afklaring af det videre forløb. Den enkelte leder skal forholde sig aktivt til medarbejderens sygefravær, med henblik på at sikre en så hurtig afklaring som mulig. Den sygemeldte medarbejder kan få støtte fra lederen gennem en åben dialog, så eventuelle problemer vedrørende genoptagelse af arbejdet, og de fremtidige arbejdsmuligheder så vidt muligt løses. Den sygemeldte medarbejder skal forholde sig aktivt til sin sygdom, søge sygdommens årsager, følge behandlinger og være åben overfor tilbud fra arbejdspladsen, så genoptagelse af arbejdet kan ske hurtigst muligt. Den sygemeldte medarbejder og dennes kolleger og lederen skal gøre en indsats for at holde forbindelsen ved lige i sygefraværsperioden, f.eks. ved at den sygemeldte deltager i personalemøder og sociale arrangementer, ligesom den sygemeldte får nyheder og informationer fra sin arbejdsplads. Arbejdsmiljøproblemer, som forårsager sygefravær, løses så hurtig som muligt, blandt andet i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten, tillidsrepræsentanten og/eller lederen. Det er lederens ansvar, at der tages kontakt til medarbejderen inden for 1-2 uger. inden 4 uger fra første fraværsdag er afholdt sygefraværssamtale med den sygemeldte. ved gentaget fravær af kortere varighed afholdes en sygefraværssamtale. afholdes statussamtale senest i 9. uge, hvor der sker en afklaring med henblik på sygdommens arbejdsmæssige konsekvenser f.eks. nedsat tid eller afskedigelse. Når der afholdes samtaler om sygefravær, skal medarbejderen klart meddeles indholdet af samtalen og muligheden for at have en bisidder, typisk en tillidsrepræsentant, med. Lokal-MED drøfter hvordan der sikres en løbende kontakt og dialog med sygemeldte medarbejdere. Lokal-MED udarbejder procedure for håndtering af sygefraværsstatistikker og arbejdsskader. Lokal-MED identificerer, kommenterer og håndterer problematikker og tendenser i statistikmateriale og arbejdsskader. Vejledning om sygefraværssamtaler mv.

13 6. Løn Lønpolitikken skal understøtte de overordnede personalepolitiske målsætninger, værdier og strategier og således støtte gennemførelsen af målene for forvaltninger og institutioner som de er beskrevet i bl.a. virksomhedsplanerne. Der skal gennem dialog mellem ledere og medarbejdere sikres en enkel, synlig og gennemskuelig løndannelse, idet der skabes et passende forhold mellem arbejdsindsats, ansvar, kompetence og løn. 6.1 Overordnet lønpolitik Politikken bygger på og respekterer aftalesystemet og aftaleretten. Der er således en ret og en pligt til i dialog med organisationerne at drøfte funktioner, kvalifikationer og resultater, som kan indgå i løndannelsen. Der tilstræbes et lønniveau, der gør kommunen konkurrencedygtig i bestræbelserne på at tiltrække og fastholde medarbejdere. Løndannelsen skal tilskynde medarbejdere til at være fleksible og serviceorienterede overfor borgere og andre samarbejdspartnere, at understøtte og fremme medarbejdernes lyst og vilje til udvikling og omstilling, at fremme nytænkning og modernisering af arbejdspladsen. Det forudsættes, at der generelt på alle overenskomstområder rekrutteres dygtige medarbejdere, der hver især på sin måde bidrager til at opfylde kommunens mål. Det begrunder, at der kan ske løndifferentiering for ansatte, når der er primært objektive begrundelser herfor. Der indgås forhåndsaftaler på de områder, hvor det i de centrale overenskomster klart fremgår, at der skal indgås en sådan. Der afholdes en årlig drøftelse i Hoved-MED om lønpolitikken. Til drøftelsen anvendes statistisk materiale, bl.a. fra det årlige HR-regnskab. Information på intranet om lønstatistik, lønforhandlinger, lønguide, mm. 6.2 Lokal løndannelse Lønpolitikken skal fungere i hverdagen og på den enkelte arbejdsplads. Der lægges vægt på, at så stor en del af løndannelsen som muligt sker decentralt. Derfor forudsættes det, at de enkelte forvaltninger og institutioner drøfter retningslinjer og indsatsområder for udmøntningen af Ny Løn og lokal løndannelse i respektive MED-udvalg, inden der indledes forhandlinger. I forbindelse med lønforhandlinger skal den enkelte medarbejders lønforhold vurderes. Dette gælder også f.eks. medarbejdere på barselsorlov. Der skal i henhold til rammeaftaler om Ny Løn og lokal løndannelse foregå lønpolitiske drøftelser i forbindelse med de årlige lønforhandlinger med de faglige organisationer. Kompetencen til at indgå aftaler om lokal løndannelse er fastlagt i komptenceregler på løn- og personaleområdet. Lokal-MED udarbejder lokal lønpolitik med afsæt i de overordnede lønpolitiske drøftelser. Lokal-MED sikrer i forbindelse med lønforhandlinger, at den enkelte medarbejders lønforhold vurderes. Herunder også medarbejdere på orlov, barsel med mere. På intranettet om løn. Fællesaftale om Ny Løn / Lokal løndannelse. NIS og Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. NIS og

14 7. Personalegoder Skive Kommune tilbyder sine medarbejdere en række goder for at gøre arbejdspladsen mere attraktiv og skabe en god balance mellem arbejde og privatliv. 7.1 Jubilæum og overgang til efterløn eller pension Skive Kommune ønsker at vise sin påskønnelse for mange års tjeneste ved kommunen efter henholdsvis 25, 40 og 50 års ansættelse, samt i forbindelse med overgang til efterløn eller pension pga. alder eller sygdom. Byrådet giver ved disse mærkedage, samt ved bryllup, sølvbryllup og rund fødselsdag (50, 60 og 70 år), en officiel gave. Ved jubilæum udbetales jubilæumsgratiale med statens takster, som kan ses på intranettet. Gratiale afholdes af en fælles central pulje. Hvis medarbejderen ønsker det, kan mærkedagen markeres med en reception for kollegerne i afdelingen eller institutionen. Receptionen planlægges og betales i den enkelte afdeling eller institution efter aftale mellem leder og medarbejder. Medarbejderen gives tjenestefrihed med løn, hvis mærkedagen falder på en arbejdsdag. I forbindelse med virksomhedsoverdragelse overføres anciennitet, der er optjent i den stilling, man overføres fra. Cirkulære om regulering af satser for jubilæumsgratiale pr. 1. april NIS Orlov til særlige formål Fastansatte medarbejdere har ret til tjenestefrihed uden løn hvis de eller deres ægtefælle eller samlever udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene, udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller ansættes i Grønlands Selvstyre. vælges til formand for en fagforening. Fastansatte medarbejdere har ret til tjenestefrihed uden løn hvis ægtefælle eller samlever udsendes til tjeneste i udlandet for statslige myndigheder. I tilfælde, hvor medarbejderen får orlov i forbindelse med ægtefælles eller samlevers udsendelse, er det en forudsætning for at benytte retten til tjenestefrihed uden løn, at medarbejderen følger ægtefælle eller samlever til tjeneste i udlandet eller i Grønland. Ved tilbagevenden fra en tjenestefrihedsperiode har medarbejderen krav på at genindtræde i sin hidtidige stilling eller anden passende stilling inden for sit ansættelsesområde. En medarbejder med tidsbegrænset tjenestefrihed har ikke krav på at vende tilbage på et andet - tidligere eller senere - tidspunkt end det, der er fastsat som udløb for tjenestefrihedsperioden. Ved periodens udløb påhviler det vedkommende direktør at sørge for, at der er en ledig stilling. Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål. NIS og Fastsættelse af retningslinjer for tjenestemænds ret til frihed uden løn jf. tjenestemandsregulativet 41a. NIS Anden orlov uden løn Orlov kan gives efter konkret vurdering og afvejning af hensyn til medarbejderen, arbejdspladsen og kollegerne. Ansøgninger om orlov i mødekommes, hvis det vurderes, at fraværet ikke unødigt belaster arbejdspladsen og de øvrige medarbejdere. Orlovspersonen gives et relevant tilbud om arbejde ved tilbagevenden. Orlov skal søges med min. 1 måneds varsel. Ved længerevarende orlov, dvs. minimum 6 måneder, skal medarbejderen senest 3 måneder før udløb af orloven give besked om evt. tilbagevenden. Genansættelse finder sted med samme timetal, på samme stillingsniveau og inden for samme uddannelsesområde som forud for orloven. I forbindelse med aftale om orlov skal der indgås aftale om hvilken stilling, der tilbydes ved tilbagevenden (hidtidig eller anden). Orlov bevilges af nærmeste personaleansvarlige leder. Lokal MED skal forholde sig til orlovsmulighederne og tilkendegive holdninger til ansøgning om orlov. 14

15 7.4 Tjenestefrihed med løn Akut helbredsmæssig undersøgelse eller behandling Skive Kommune anser det for vigtigt, at medarbejderne hurtigst muligt kommer i behandling for helbredsmæssige lidelser. Der gives derfor fornøden frihed med løn til akut undersøgelse eller behandling. Bloddonorer som tilkaldes akut i arbejdstiden gives fornøden frihed med løn. Skive Kommune har desuden forståelse for, at medarbejdere i særlige situationer kan have behov for at ledsage barn eller ægtefælle i forbindelse med akut sygdom eller helbredsundersøgelse. Der gives derfor fornøden frihed med løn til ledsagelse af barn eller ægtefælle til akut undersøgelse eller behandling. Alvorlig sygdom, død og begravelse i nærmeste familie eller hos kolleger Skive Kommune ønsker at vise medarbejderne respekt og forståelse for deres situation i forbindelse med alvorlig sygdom, død og begravelse i nærmeste familie. Der gives derfor adgang til frihed med løn efter aftale med nærmeste leder. Ved længere tids fravær af familiemæssige årsager aftales vilkår konkret med nærmeste leder. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. NIS og Vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager, barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner. NIS 15.13a. 7.5 Tjenestefrihed uden løn Undersøgelse eller behandling Til behandling eller undersøgelse hos specialist og til forebyggende undersøgelse (f.eks. i forbindelse med screening) gives fornøden frihed uden løn. Tjenestefrihed opnås gennem arbejdstidstilrettelæggelse (flex, ændret vagtplan el.lign.). Private festligheder Skive Kommune ønsker at give medarbejdere mulighed for at fejre egne private festligheder samt deltage i tilsvarende arrangementer i den nærmeste familie. Arbejdstilrettelæggelsen skal derfor tage højde for at medarbejdere har fri ved private begivenheder som f.eks. egen eller ægtefælles runde fødselsdag, bryllup, sølvbryllup, børns konfirmation mv. 7.6 Andet Feriefond Skive Kommune ønsker at der afsættes tid til arbejdet i Feriefonden, idet det er Feriefondens bestyrelse, der træffer beslutning om anvendelsen af de indbetalte feriepenge. Indbetaling til pensionsordninger inden 1. januar 2010 Skive Kommune er indstillet på at være medarbejdere behjælpelige med praktiske forhold i forbindelse med supplerende pensionsordning, f.eks. ratepensioner. Skattelovgivningen ændres pr. 1. januar 2010, så det ikke længere har skattemæssig betydning, om arbejdsgiveren deltager i ratepensionsordninger. Ordninger der er oprettet før 1. januar 2010 bibeholdes, men der kan ikke oprettes nye ordninger efter 1. januar

16 HR- og Kommunikationsafdelingen Skive Kommune Rådhuset Torvegade Skive Tlf.:

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik Frederiksberg Kommunes Personalepolitik Personalepolitiske værdier Frederiksberg Kommunes Personalepolitik bygger på de personalepolitiske værdier: Respekt og anerkendelse Vi vil opnå respekt og anerkendelse

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Varde Gymnasiums personalepolitik

Varde Gymnasiums personalepolitik Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Forslag til PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 PERSONALEPOLITIKKEN... 3 ANSÆTTELSESPOLITIK... 5 UDDANNELSESPOLITIK... 6 POLITIK FOR MEDARBEJDERSAMTALER... 7 FRIHEDSPOLITIK...

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse

Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse Tiltrækning, rekruttering & fastholdelse PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Tiltrækning. Rekruttering og fastholdelse Seniorer. Socialt ansvar. Ligestilling Integration. Fratrædelse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. i Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK i Skanderborg Kommune FORORD Skanderborg Kommune er en rigtig god arbejdsplads - jeg er glad for at være her! I hverdagen møder vi tit kolleger, der siger sådan både nyansatte og erfarne.

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Seniorordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Seniorordninger HSU 21. september 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Personalepolitik. Natur og Udvikling

Personalepolitik. Natur og Udvikling Personalepolitik Natur og Udvikling Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

ik itlo epl a noserp

ik itlo epl a noserp Personalepolitik PERSONALEPOLITIK... 2 Formål med personalepolitikken... 2 Forord... 4 Personalepolitikkens temaer... 5 Ansættelse og fratrædelse... 6 Rekruttering... 6 Ansættelse... 8 Fratrædelse... 8

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere