LEGO Koncernens* Code of Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGO Koncernens* Code of Conduct"

Transkript

1 LEGO Koncernens* Code of Conduct * Ved LEGO Koncernen forstås i dette dokument ethvert selskab i LEGO Koncernen og/eller LEGO Koncernen som sådan. Version 3.0 1

2 CODE OF CONDUCT for Leverandører til LEGO Koncernen Indledning Formålet med LEGO Koncernens Code of Conduct er at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at sikre at leverandører og deres leverandører producerer og leverer ydelser til LEGO Koncernen på en måde der tager hensyn til miljøet og medarbejdernes rettigheder. På denne måde ønsker LEGO Koncernen at støtte og fremme principperne i menneskerettighedserklæringen. Accept og efterlevelse af denne Code of Conduct er en integreret del af enhver forretningsaftale med LEGO Koncernen. Indholdet i denne Code of Conduct skal betragtes som minimumskrav, og LEGO Koncernen opfordrer sine leverandører til at stræbe efter at foretage løbende forbedringer inden for alle de områder, der omtales i denne Code of Conduct for at fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og kampen mod korruption. FN Global Compact I sommeren 2003 gik LEGO Koncernen i spidsen for den globale legetøjsindustri ved at tilslutte sig FN s initiativ: Global Compact. Global Compact blev lanceret i 1999 som et FN initiativ hvor erhvervslivet kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling. LEGO Koncernens deltagelse i dette initiativ er relevant i forhold til indholdet af Code of Conduct. Global Compact omfatter ti principper inden for fire vigtige områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Menneskerettigheder Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; Virksomheden skal sikre sig, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Virksomheden bør opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektive forhandlinger. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Virksomheden bør støtte afskaffelse af børnearbejde. Virksomheden bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø Virksomheden bør anvende et forsigtighedsprincip i forbindelse med miljøspørgsmål. Virksomheden bør tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Virksomheden bør tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-Korruption Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. LEGO Koncernen opfordrer alle sine leverandører til at tilslutte sig Global Compact. Det er afgørende for LEGO Koncernen, at de medarbejdere der tager del i produktionen af LEGO produkter og komponenter, hvad enten det sker i vore egne fabrikker eller i fabrikker der ejes af vores leverandører eller deres underleverandører, behandles værdigt og med respekt. 2

3 Anvendelsesområde LEGO Koncernen følger principperne i denne Code of Conduct og kræver at leverandørerne gør det samme. LEGO Koncernens leverandører skal sikre at alle deres underleverandører overholder denne Code of Conduct. I det følgende omfatter ordet leverandør også alle leverandørers underleverandører. Formidling Alle LEGO Koncernens leverandører skal sikre, at bestemmelserne i LEGO Koncernens Code of Conduct videreformidles til ledere og supervisorer på deres eget sprog. Arbejdsforhold Børnearbejde og ungarbejdere Børnearbejde må ikke anvendes eller drages nytte af. Børnearbejde defineres som ansættelsen af en person på fuld tid som er yngre end den lokale minimumsalder for fuldtidsbeskæftigelse. Minimumsalderen for ansættelse må ikke være lavere end alderen for opfyldelse af undervisningspligten i det pågældende land, og i alle tilfælde ikke være lavere end 15 år (14 år i lande med en undtagelse i overensstemmelse med ILO-reglerne for udviklingslande). Hvis LEGO Koncernen konstaterer, at der anvendes børnearbejde, forbeholder LEGO Koncernen sig ret til ud over de tiltag, der følger af denne Code of Conduct at involvere lokale eller internationale organisationer med henblik på at sikre barnets fremtid. Leverandører skal overholde alle love og regler om beskæftigelse af ungarbejdere, dvs. love og regler om tilladte former for arbejde, arbejdstider og arbejdsbelastning. Medarbejdere skal være over 18 år for at udføre natarbejde eller være beskæftiget med farligt arbejde. LEGO Koncernen tilskynder generelt til oprettelse af lærlingeuddannelser. LEGO Koncernens holdning til børnearbejde er uddybet i appendikset. Tvangsarbejde og bevægelsesfrihed Tvangsarbejde må ikke anvendes eller drages nytte af. Medarbejdere må under deres ansættelse have ret til fri bevægelighed. Vagter må kun anvendes for normale sikkerhedshensyn til at beskytte medarbejdere og virksomhedens ejendom. Medarbejdernes personlige papirer eller løn må ikke tilbageholdes og derved forhindre medarbejdere i at afslutte deres ansættelsesforhold. Tvang og sanktioner Korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for psykisk eller fysisk tvang eller misbrug må ikke anvendes. Der skal etableres klageprocedurer, som giver medarbejderne effektiv adgang til at få prøvet eventuelle disciplinære sanktioner, som anvendes mod dem. Beslutninger truffet i forbindelse med sådanne procedurer skal accepteres og efterleves. Hvis der anvendes bøder som disciplinær sanktion, skal bøderne pålægges ud fra objektive kriterier, som er kendt af medarbejderne. I intet tilfælde må pålagte bøder reducere nettolønnen inden for en given lønperiode, så den bliver mindre end den mindsteløn, der er fastlagt i den lokale lovgivning. 3

4 Diskrimination Diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, direkte eller indirekte, på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, alder, national, social eller etnisk oprindelse, formueforhold, seksuel orientering, fødsel eller anden stilling må ikke forekomme eller støttes. Der må ikke stilles krav til kvindelige medarbejdere om graviditetstest. Der må ikke stilles krav om hiv/aids-test. Løn, hvile, fritid og ferie Løn og personalegoder Medarbejdere skal betales en anstændig leveløn og mindst den mindsteløn som er fastlagt i den lokale lovgivning. Endvidere skal alle de personalegoder, der er fastlagt i den lokale lovgivning stilles til rådighed. Løn skal udbetales i lovligt betalingsmiddel og mindst en gang om måneden. Medarbejdere er berettiget til syge- og barselsfravær som fastlagt i den lokale lovgivning. Arbejdstider Det må ikke forlanges, at medarbejderne arbejder mere end: 48 timer pr. uge og 12 timers overarbejde eller det antal timer, som i den lokale lovgivning er fastlagt som maksimumsgrænse for almindelig arbejdstid og overarbejde. Arbejdstider på over 60 timer pr. uge må kun forekomme på frivillig basis og skal planlægges på en måde, der garanterer menneskelige og sikre arbejdsvilkår. Medarbejdere skal modtage kompensation for overarbejde i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Sammenhængende arbejdsdage skal være i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning, og medarbejderne skal som et minimum være sikret mindst én ugentlig fridag. Medarbejderne skal være berettiget til periodisk ferie med løn. Ansættelsesvilkår Medarbejdere skal modtage skriftlig bekræftelse af deres ansættelsesvilkår, hvor dette er et krav i den lokale lovgivning. Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger Medarbejdernes ret til at være medlem af en fagforening og at kunne forhandle kollektivt i overensstemmelse med lokal lovgivning må ikke begrænses eller gribes ind over for. Ytringsfrihed Repressalier må ikke benyttes som middel til at forhindre medarbejdere i på en åben og loyal måde at ytre utilfredshed med deres arbejdsvilkår. 4

5 Arbejdsmiljø Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle gældende love og regler, skal sikres. Som minimum skal det sikres at: faciliteterne overholder gældende lokal lovgivning vedrørende sundhed, sikkerhed, miljø og arbejdsforhold en eller flere ledelsesrepræsentanter har ansvaret for sundhed, sikkerhed, velfærd og generelle faciliteter, samt at skriftlige procedurer udarbejdes og overholdes Nødprocedurer og evakueringsplaner faciliteterne har passende skriftlige nød- og evakueringsplaner, som både ledelse og medarbejdere har et godt kendskab til at der mindst en gang om året afholdes øvelse i nød- og evakueringsplaner med ledelse og medarbejdere at brandslukningsudstyr, herunder brandalarmer og ildslukkere, installeres, vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med alle lokale love og regler at alle gange altid er fremkommelige, og at nødudgange er i orden og tilgængelige på ethvert tidspunkt Sikkerhed at affald opbevares i brandsikre containere og fjernes regelmæssigt at alle farlige materialer, herunder brandfarlige væsker, mærkes, opbevares, anvendes og bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale love og regler og kun håndteres af personale, som er behørigt uddannet og forsvarligt beskyttet at alle nødvendige registreringer og tilladelser vedrørende farligt materiale, bortskaffelse af affald, gasudledninger, spildevand og lignende er indhentet fra de lokale myndigheder at elektrisk udstyr og kabelføring installeres og vedligeholdes korrekt for at forebygge, at medarbejderne kommer til skade at alle indberettede ulykker og tilløb til ulykker undersøges, og at der iværksættes foranstaltninger til at forebygge lignende ulykker at alle maskiner vedligeholdes og serviceres korrekt, og at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger Indkvartering at sovesale, hvor sådanne anvendes, er sikre og rene og adskilt fra arbejdslokaler at der findes tilstrækkelige, kønsopdelte toilet- og badefaciliteter i umiddelbar tilknytning til sovesalene at der fastsættes passende sovesalsregler for brugere og gæster, og at der træffes passende forholdsregler, hvis disse regler overtrædes at medarbejdere på ethvert tidspunkt frit kan komme og gå i sovesalen Forplejning at kantiner, hvor sådanne findes, er rene, hygiejniske og veloplyste at håndtering af fødevarer foregår sikkert og hygiejnisk, at personale der håndterer fødevarer, er korrekt uddannet i køkkenhygiejne, og at den mad, der serveres, lever op til alment anerkendte ernæringsmæssige krav 5

6 Miljø Gældende love og regler om miljøbeskyttelse skal overholdes. Leverandører skal stræbe efter at: - reducere affald og udledninger til luft, jord og vand, - håndtere kemikalier på en miljømæssig sikker måde, - håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald på en miljørigtig måde, - bidrage til genbrug af materialer og produkter, og - implementere miljøvenlige teknologier. Korruption og bestikkelse Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, kræves eller vidende drages fordel af. Sikkerhed Leverandører skal leve op til den bedste praksis inden for: adgang, personale, processer fysiske forhold, f.eks. i overensstemmelse med Supply Chain Security / Container Security Initiative og C-TPAT retningslinier samt anbefalinger fra U.S. Customs Service. Kontrol og evaluering LEGO Koncernen forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at inspicere og kontrollere leverandører for at sikre overholdelse af denne Code of Conduct. Leverandørerne er ansvarlige for at opbevare alt nødvendigt materiale, der kan dokumentere, at LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes. Alle leverandører er forpligtet til at give LEGO Koncernen: Fuld adgang til inspektion på stedet, herunder i form af uanmeldte besøg fra LEGO Koncernen og/eller udpegede repræsentanter Adgang til al information, der er nødvendig for at vurdere, om LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes, herunder bl.a. generelle ansættelsesdokumenter, aflønnings- og arbejdstidsoptegnelser, arbejdsmiljørapporter samt eftersynsrapporter Adgang til fortrolige samtaler med tilfældigt udvalgte medarbejdere under inspektionsbesøg Hvis der ikke gives fuld adgang, anses kravene i denne Code of Conduct for ikke at være opfyldt, og samarbejdet med leverandøren vil blive afbrudt. Inspektionsresultaterne vil blive dokumenteret i en rapport Hvis en inspektion afslører, at kravene i denne Code of Conduct ikke er opfyldt (ud over at nægte LEGO Koncernen adgang, som beskrevet ovenfor), vil LEGO Koncernen indgå i konstruktiv dialog med den pågældende leverandør med henblik på at forbedre forholdene. LEGO Koncernen vil forlange fyldestgørende handlingsplaner med henblik på at få rettet fejl fundet under inspektionen, og der vil blive foretaget opfølgningsbesøg for at sikre at forbedringerne gennemføres. Hvis der ikke sker forbedringer på en for LEGO Koncernen acceptabel måde, vil samarbejdet med leverandøren blive afbrudt. 6

7 Appendix: A Family Friendly Work Environment The LEGO Group s Position on Child Labour Children are the LEGO Group s vital concern and through our production and products we want to contribute to a family friendly and healthy work environment in countries where the LEGO Group operates and sources its products. The LEGO Group does not condone or support child labour. We believe that children must have time to learn through education and time to play in order to thrive as children. The LEGO Group believes that the rights and interests of children are consistent with children undertaking safe part time work as long as the national and international laws and standards for legal employment as a minimum are respected and met. In doing so, we recognize that the problem of child labour does exist in many countries, and the LEGO Group contributes to its socially responsible prevention and solution. This appendix to the LEGO Group s Code of Conduct elaborates the LEGO Group s position on child labour and working children and offers guidance to our vendor, how to handle child labour in a socially responsible way that caters for the rights and interests of the child. 1. General Principle The LEGO Group does not in any form or fashion accept children undertaking harmful work but supports the principle of children working part-time under safe conditions that allow them to complete school and time to play. The LEGO Group supports the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCHR) (1989) stipulated in: Article 3: All actions concerning the child shall take full account of his or her best interests. Article 32.1.: the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child s education, or to be harmful to the child s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. In addition to the U.N. Convention on the Rights of the Child, the LEGO Group bases its approach to working children on the following definitions and principles: Child work: Children s participation in economic activity that does not negatively affect their health and development or interfere with education, can be positive. Work that does not interfere with education (light work) is permitted from the age of 12 years under the International Labour Organization (ILO) Convention Child labour: Refers to children working in contravention of the above standards and involves children below 12 years of age working in any economic activities, and those aged years engaged in non-hazardous full-time work, those under 18 engaged in hazardous work as determined by national legislation and all children engaged in other worst forms of child labour. Other worst forms of child labour: These involve children being enslaved, forcibly recruited, prostituted, trafficked, and forced into illegal activities. The Worst forms of child labour are contained in the ILO convention 182. In effect and in accordance with the LEGO Group Code of Conduct this means: The LEGO Group does not accept the new employment of a person in a fulltime position who is younger than the minimum age for admission to work and the employment of a person for part 1 The minimum age for admission to employment or work is determined by national legislation and can be set at 15 or 16 years in developed countries and at 14 years in developing countries. Light work that is compatible with a child s schooling may be allowed from age 13 and in developing countries from age 12 (ILO). 7

8 time work who is younger than the local minimum age for admission to light work. Children under the minimum age already employed at the time of detection must be offered alternative safe light work in combination with education. Further, The LEGO Group does not accept young workers under 18 years of age to be involved in hazardous work or to work at night regardless of the number of hours worked. For this kind of work, workers must be older than 18 years of age. 2 Vendor must comply with all local laws and regulations regarding the employment of young workers, i.e. with respect to permitted types of work, wages, work schedules and labour intensity. In all types of work and regardless of the child s age, vendor must seek to establish working hours and overtime with special consideration to the worker s young age. 2. Ensuring a Family Friendly Work Environment The LEGO Group, as part of its prevention of child labour, aims to promote a family friendly work environment, and encourages all of its vendor and their subcontractors to treat all workers with decency and respect. The LEGO Group recognizes that the wage and employment conditions have an important impact on children. If parents and adult workers are treated well and paid a living wage, there is less need for children to supplement family incomes by working. The LEGO Group also recognizes that establishing fair and ethically correct policies for production and sourcing reflects positively on worker s conditions, including the conditions of working children. Therefore, the LEGO Group and its vendor must work towards continually improved production planning and procurement policies and practices that do not put unnecessary pressure on suppliers and subsuppliers to reduce lead time and require overtime work. 3. Positive Steps to Address Child Labour Vendors are obliged to take the appropriate measures to ensure that no child labour occurs at suppliers and their sub-contractors places of production. 3 If child labour is found in any place of production, The LEGO Group will require the vendor to implement a socially responsible corrective action plan with the assistance of the LEGO Group. If the corrective action is not implemented within the agreed timeframe, or if repeated violations occur, the LEGO Group will terminate all business with the vendor concerned. The action plan may differ in content dependent on the situation of the company and the child. However the corrective action plan has to ensure that all actions to handle working children must take the child s best interests into account and include the child and its family in decisions with regards to the child s future. As part of the action plan, a child must be offered education in combination with safe light work on a part-time basis, apprenticeship, and vocational training. If the child is below the local minimum age for employment, a redundancy payment is provided by the vendor to the child or its family. Alternatively to employing the child in safe light work on a part time basis, the child s parents may be offered a job or compensation for lost income. 4. Co-operation with National and International Organizations The LEGO Group may from time to time co-operate with national and international organizations protecting the interests of children and young workers. If the LEGO Group vendor are found to be in non-compliance with the Code of Conduct including the appendix on child labour, such vendor shall co-operate with the LEGO Group and/or its national and international partner organization to the fullest extent possible to avoid that such non-compliance may cause harm to children or young people and to ensure more viable and sustainable alternatives for the children. 2 Additional guidance is provided by the Global Compact s Principle 5 on the effective abolition of child labour. 3 Places of production refer to all places of extraction, manufacturing, transport and service activities related to producing for The LEGO Group. 8

9 5. The LEGO Group s co-operation with Save the Children Denmark The LEGO Group is serious about its commitment to improving the conditions for children around the world. In 2001 the LEGO Group formed a five year partnership with Save the Children Denmark to primarily set up schools in third world countries. With this source of aid, Save the Children Denmark were able to offer former child soldiers, street children, child workers and child prostitutes an education as well as specific projects designed to give them peace, concentration and immersion in personal development. This will give the children a childhood involving play and learning concepts which both the LEGO Group and Save the Children know are vital to the subsequent development of the growing child. The support are used specifically to build schools, train teachers, develop new school materials, and promote other targeted educational and care projects. The LEGO Group also co-operates with Save the Children Denmark and other organisations on the implementation of a socially responsible corporate policy and practice to prevent and address problems of child labour throughout the LEGO Group s supply chain. This appendix on the LEGO Group s position on child labour has been prepared in cooperation with Save the Children Denmark. 9

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

ICOM s etiske regler

ICOM s etiske regler ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 10. juni 2009 (30.06) (OR. fr) 16332/2/08 REV 2 PESC 1562 COHOM 138 OTE Vedr.: At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører

standarder for ansvarligt indkøb for leverandører standarder for ansvarligt indkøb for leverandører For mig er socialt ansvar en del af at drive forretning. Vi gør dette, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre, fordi det forventes af os, og fordi

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Global Compact Annual Communication on Progress (COP)

Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Global Compact Annual Communication on Progress (COP) Scanprint A/S Jens Juuls Vej 2 DK-8260 Viby J Denmark Mogens Larsen CEO Date: 06. august 2012 Membership date: 24. September 2010 Number of employees:

Læs mere

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Dansk standard DS/ISO 10667-1 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Assessment service

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere