LEGO Koncernens* Code of Conduct

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGO Koncernens* Code of Conduct"

Transkript

1 LEGO Koncernens* Code of Conduct * Ved LEGO Koncernen forstås i dette dokument ethvert selskab i LEGO Koncernen og/eller LEGO Koncernen som sådan. Version 3.0 1

2 CODE OF CONDUCT for Leverandører til LEGO Koncernen Indledning Formålet med LEGO Koncernens Code of Conduct er at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at sikre at leverandører og deres leverandører producerer og leverer ydelser til LEGO Koncernen på en måde der tager hensyn til miljøet og medarbejdernes rettigheder. På denne måde ønsker LEGO Koncernen at støtte og fremme principperne i menneskerettighedserklæringen. Accept og efterlevelse af denne Code of Conduct er en integreret del af enhver forretningsaftale med LEGO Koncernen. Indholdet i denne Code of Conduct skal betragtes som minimumskrav, og LEGO Koncernen opfordrer sine leverandører til at stræbe efter at foretage løbende forbedringer inden for alle de områder, der omtales i denne Code of Conduct for at fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og kampen mod korruption. FN Global Compact I sommeren 2003 gik LEGO Koncernen i spidsen for den globale legetøjsindustri ved at tilslutte sig FN s initiativ: Global Compact. Global Compact blev lanceret i 1999 som et FN initiativ hvor erhvervslivet kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling. LEGO Koncernens deltagelse i dette initiativ er relevant i forhold til indholdet af Code of Conduct. Global Compact omfatter ti principper inden for fire vigtige områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Menneskerettigheder Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; Virksomheden skal sikre sig, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Virksomheden bør opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektive forhandlinger. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Virksomheden bør støtte afskaffelse af børnearbejde. Virksomheden bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø Virksomheden bør anvende et forsigtighedsprincip i forbindelse med miljøspørgsmål. Virksomheden bør tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Virksomheden bør tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-Korruption Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. LEGO Koncernen opfordrer alle sine leverandører til at tilslutte sig Global Compact. Det er afgørende for LEGO Koncernen, at de medarbejdere der tager del i produktionen af LEGO produkter og komponenter, hvad enten det sker i vore egne fabrikker eller i fabrikker der ejes af vores leverandører eller deres underleverandører, behandles værdigt og med respekt. 2

3 Anvendelsesområde LEGO Koncernen følger principperne i denne Code of Conduct og kræver at leverandørerne gør det samme. LEGO Koncernens leverandører skal sikre at alle deres underleverandører overholder denne Code of Conduct. I det følgende omfatter ordet leverandør også alle leverandørers underleverandører. Formidling Alle LEGO Koncernens leverandører skal sikre, at bestemmelserne i LEGO Koncernens Code of Conduct videreformidles til ledere og supervisorer på deres eget sprog. Arbejdsforhold Børnearbejde og ungarbejdere Børnearbejde må ikke anvendes eller drages nytte af. Børnearbejde defineres som ansættelsen af en person på fuld tid som er yngre end den lokale minimumsalder for fuldtidsbeskæftigelse. Minimumsalderen for ansættelse må ikke være lavere end alderen for opfyldelse af undervisningspligten i det pågældende land, og i alle tilfælde ikke være lavere end 15 år (14 år i lande med en undtagelse i overensstemmelse med ILO-reglerne for udviklingslande). Hvis LEGO Koncernen konstaterer, at der anvendes børnearbejde, forbeholder LEGO Koncernen sig ret til ud over de tiltag, der følger af denne Code of Conduct at involvere lokale eller internationale organisationer med henblik på at sikre barnets fremtid. Leverandører skal overholde alle love og regler om beskæftigelse af ungarbejdere, dvs. love og regler om tilladte former for arbejde, arbejdstider og arbejdsbelastning. Medarbejdere skal være over 18 år for at udføre natarbejde eller være beskæftiget med farligt arbejde. LEGO Koncernen tilskynder generelt til oprettelse af lærlingeuddannelser. LEGO Koncernens holdning til børnearbejde er uddybet i appendikset. Tvangsarbejde og bevægelsesfrihed Tvangsarbejde må ikke anvendes eller drages nytte af. Medarbejdere må under deres ansættelse have ret til fri bevægelighed. Vagter må kun anvendes for normale sikkerhedshensyn til at beskytte medarbejdere og virksomhedens ejendom. Medarbejdernes personlige papirer eller løn må ikke tilbageholdes og derved forhindre medarbejdere i at afslutte deres ansættelsesforhold. Tvang og sanktioner Korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for psykisk eller fysisk tvang eller misbrug må ikke anvendes. Der skal etableres klageprocedurer, som giver medarbejderne effektiv adgang til at få prøvet eventuelle disciplinære sanktioner, som anvendes mod dem. Beslutninger truffet i forbindelse med sådanne procedurer skal accepteres og efterleves. Hvis der anvendes bøder som disciplinær sanktion, skal bøderne pålægges ud fra objektive kriterier, som er kendt af medarbejderne. I intet tilfælde må pålagte bøder reducere nettolønnen inden for en given lønperiode, så den bliver mindre end den mindsteløn, der er fastlagt i den lokale lovgivning. 3

4 Diskrimination Diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, direkte eller indirekte, på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, alder, national, social eller etnisk oprindelse, formueforhold, seksuel orientering, fødsel eller anden stilling må ikke forekomme eller støttes. Der må ikke stilles krav til kvindelige medarbejdere om graviditetstest. Der må ikke stilles krav om hiv/aids-test. Løn, hvile, fritid og ferie Løn og personalegoder Medarbejdere skal betales en anstændig leveløn og mindst den mindsteløn som er fastlagt i den lokale lovgivning. Endvidere skal alle de personalegoder, der er fastlagt i den lokale lovgivning stilles til rådighed. Løn skal udbetales i lovligt betalingsmiddel og mindst en gang om måneden. Medarbejdere er berettiget til syge- og barselsfravær som fastlagt i den lokale lovgivning. Arbejdstider Det må ikke forlanges, at medarbejderne arbejder mere end: 48 timer pr. uge og 12 timers overarbejde eller det antal timer, som i den lokale lovgivning er fastlagt som maksimumsgrænse for almindelig arbejdstid og overarbejde. Arbejdstider på over 60 timer pr. uge må kun forekomme på frivillig basis og skal planlægges på en måde, der garanterer menneskelige og sikre arbejdsvilkår. Medarbejdere skal modtage kompensation for overarbejde i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Sammenhængende arbejdsdage skal være i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning, og medarbejderne skal som et minimum være sikret mindst én ugentlig fridag. Medarbejderne skal være berettiget til periodisk ferie med løn. Ansættelsesvilkår Medarbejdere skal modtage skriftlig bekræftelse af deres ansættelsesvilkår, hvor dette er et krav i den lokale lovgivning. Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger Medarbejdernes ret til at være medlem af en fagforening og at kunne forhandle kollektivt i overensstemmelse med lokal lovgivning må ikke begrænses eller gribes ind over for. Ytringsfrihed Repressalier må ikke benyttes som middel til at forhindre medarbejdere i på en åben og loyal måde at ytre utilfredshed med deres arbejdsvilkår. 4

5 Arbejdsmiljø Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle gældende love og regler, skal sikres. Som minimum skal det sikres at: faciliteterne overholder gældende lokal lovgivning vedrørende sundhed, sikkerhed, miljø og arbejdsforhold en eller flere ledelsesrepræsentanter har ansvaret for sundhed, sikkerhed, velfærd og generelle faciliteter, samt at skriftlige procedurer udarbejdes og overholdes Nødprocedurer og evakueringsplaner faciliteterne har passende skriftlige nød- og evakueringsplaner, som både ledelse og medarbejdere har et godt kendskab til at der mindst en gang om året afholdes øvelse i nød- og evakueringsplaner med ledelse og medarbejdere at brandslukningsudstyr, herunder brandalarmer og ildslukkere, installeres, vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med alle lokale love og regler at alle gange altid er fremkommelige, og at nødudgange er i orden og tilgængelige på ethvert tidspunkt Sikkerhed at affald opbevares i brandsikre containere og fjernes regelmæssigt at alle farlige materialer, herunder brandfarlige væsker, mærkes, opbevares, anvendes og bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale love og regler og kun håndteres af personale, som er behørigt uddannet og forsvarligt beskyttet at alle nødvendige registreringer og tilladelser vedrørende farligt materiale, bortskaffelse af affald, gasudledninger, spildevand og lignende er indhentet fra de lokale myndigheder at elektrisk udstyr og kabelføring installeres og vedligeholdes korrekt for at forebygge, at medarbejderne kommer til skade at alle indberettede ulykker og tilløb til ulykker undersøges, og at der iværksættes foranstaltninger til at forebygge lignende ulykker at alle maskiner vedligeholdes og serviceres korrekt, og at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger Indkvartering at sovesale, hvor sådanne anvendes, er sikre og rene og adskilt fra arbejdslokaler at der findes tilstrækkelige, kønsopdelte toilet- og badefaciliteter i umiddelbar tilknytning til sovesalene at der fastsættes passende sovesalsregler for brugere og gæster, og at der træffes passende forholdsregler, hvis disse regler overtrædes at medarbejdere på ethvert tidspunkt frit kan komme og gå i sovesalen Forplejning at kantiner, hvor sådanne findes, er rene, hygiejniske og veloplyste at håndtering af fødevarer foregår sikkert og hygiejnisk, at personale der håndterer fødevarer, er korrekt uddannet i køkkenhygiejne, og at den mad, der serveres, lever op til alment anerkendte ernæringsmæssige krav 5

6 Miljø Gældende love og regler om miljøbeskyttelse skal overholdes. Leverandører skal stræbe efter at: - reducere affald og udledninger til luft, jord og vand, - håndtere kemikalier på en miljømæssig sikker måde, - håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald på en miljørigtig måde, - bidrage til genbrug af materialer og produkter, og - implementere miljøvenlige teknologier. Korruption og bestikkelse Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, kræves eller vidende drages fordel af. Sikkerhed Leverandører skal leve op til den bedste praksis inden for: adgang, personale, processer fysiske forhold, f.eks. i overensstemmelse med Supply Chain Security / Container Security Initiative og C-TPAT retningslinier samt anbefalinger fra U.S. Customs Service. Kontrol og evaluering LEGO Koncernen forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at inspicere og kontrollere leverandører for at sikre overholdelse af denne Code of Conduct. Leverandørerne er ansvarlige for at opbevare alt nødvendigt materiale, der kan dokumentere, at LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes. Alle leverandører er forpligtet til at give LEGO Koncernen: Fuld adgang til inspektion på stedet, herunder i form af uanmeldte besøg fra LEGO Koncernen og/eller udpegede repræsentanter Adgang til al information, der er nødvendig for at vurdere, om LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes, herunder bl.a. generelle ansættelsesdokumenter, aflønnings- og arbejdstidsoptegnelser, arbejdsmiljørapporter samt eftersynsrapporter Adgang til fortrolige samtaler med tilfældigt udvalgte medarbejdere under inspektionsbesøg Hvis der ikke gives fuld adgang, anses kravene i denne Code of Conduct for ikke at være opfyldt, og samarbejdet med leverandøren vil blive afbrudt. Inspektionsresultaterne vil blive dokumenteret i en rapport Hvis en inspektion afslører, at kravene i denne Code of Conduct ikke er opfyldt (ud over at nægte LEGO Koncernen adgang, som beskrevet ovenfor), vil LEGO Koncernen indgå i konstruktiv dialog med den pågældende leverandør med henblik på at forbedre forholdene. LEGO Koncernen vil forlange fyldestgørende handlingsplaner med henblik på at få rettet fejl fundet under inspektionen, og der vil blive foretaget opfølgningsbesøg for at sikre at forbedringerne gennemføres. Hvis der ikke sker forbedringer på en for LEGO Koncernen acceptabel måde, vil samarbejdet med leverandøren blive afbrudt. 6

7 Appendix: A Family Friendly Work Environment The LEGO Group s Position on Child Labour Children are the LEGO Group s vital concern and through our production and products we want to contribute to a family friendly and healthy work environment in countries where the LEGO Group operates and sources its products. The LEGO Group does not condone or support child labour. We believe that children must have time to learn through education and time to play in order to thrive as children. The LEGO Group believes that the rights and interests of children are consistent with children undertaking safe part time work as long as the national and international laws and standards for legal employment as a minimum are respected and met. In doing so, we recognize that the problem of child labour does exist in many countries, and the LEGO Group contributes to its socially responsible prevention and solution. This appendix to the LEGO Group s Code of Conduct elaborates the LEGO Group s position on child labour and working children and offers guidance to our vendor, how to handle child labour in a socially responsible way that caters for the rights and interests of the child. 1. General Principle The LEGO Group does not in any form or fashion accept children undertaking harmful work but supports the principle of children working part-time under safe conditions that allow them to complete school and time to play. The LEGO Group supports the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCHR) (1989) stipulated in: Article 3: All actions concerning the child shall take full account of his or her best interests. Article 32.1.: the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child s education, or to be harmful to the child s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. In addition to the U.N. Convention on the Rights of the Child, the LEGO Group bases its approach to working children on the following definitions and principles: Child work: Children s participation in economic activity that does not negatively affect their health and development or interfere with education, can be positive. Work that does not interfere with education (light work) is permitted from the age of 12 years under the International Labour Organization (ILO) Convention Child labour: Refers to children working in contravention of the above standards and involves children below 12 years of age working in any economic activities, and those aged years engaged in non-hazardous full-time work, those under 18 engaged in hazardous work as determined by national legislation and all children engaged in other worst forms of child labour. Other worst forms of child labour: These involve children being enslaved, forcibly recruited, prostituted, trafficked, and forced into illegal activities. The Worst forms of child labour are contained in the ILO convention 182. In effect and in accordance with the LEGO Group Code of Conduct this means: The LEGO Group does not accept the new employment of a person in a fulltime position who is younger than the minimum age for admission to work and the employment of a person for part 1 The minimum age for admission to employment or work is determined by national legislation and can be set at 15 or 16 years in developed countries and at 14 years in developing countries. Light work that is compatible with a child s schooling may be allowed from age 13 and in developing countries from age 12 (ILO). 7

8 time work who is younger than the local minimum age for admission to light work. Children under the minimum age already employed at the time of detection must be offered alternative safe light work in combination with education. Further, The LEGO Group does not accept young workers under 18 years of age to be involved in hazardous work or to work at night regardless of the number of hours worked. For this kind of work, workers must be older than 18 years of age. 2 Vendor must comply with all local laws and regulations regarding the employment of young workers, i.e. with respect to permitted types of work, wages, work schedules and labour intensity. In all types of work and regardless of the child s age, vendor must seek to establish working hours and overtime with special consideration to the worker s young age. 2. Ensuring a Family Friendly Work Environment The LEGO Group, as part of its prevention of child labour, aims to promote a family friendly work environment, and encourages all of its vendor and their subcontractors to treat all workers with decency and respect. The LEGO Group recognizes that the wage and employment conditions have an important impact on children. If parents and adult workers are treated well and paid a living wage, there is less need for children to supplement family incomes by working. The LEGO Group also recognizes that establishing fair and ethically correct policies for production and sourcing reflects positively on worker s conditions, including the conditions of working children. Therefore, the LEGO Group and its vendor must work towards continually improved production planning and procurement policies and practices that do not put unnecessary pressure on suppliers and subsuppliers to reduce lead time and require overtime work. 3. Positive Steps to Address Child Labour Vendors are obliged to take the appropriate measures to ensure that no child labour occurs at suppliers and their sub-contractors places of production. 3 If child labour is found in any place of production, The LEGO Group will require the vendor to implement a socially responsible corrective action plan with the assistance of the LEGO Group. If the corrective action is not implemented within the agreed timeframe, or if repeated violations occur, the LEGO Group will terminate all business with the vendor concerned. The action plan may differ in content dependent on the situation of the company and the child. However the corrective action plan has to ensure that all actions to handle working children must take the child s best interests into account and include the child and its family in decisions with regards to the child s future. As part of the action plan, a child must be offered education in combination with safe light work on a part-time basis, apprenticeship, and vocational training. If the child is below the local minimum age for employment, a redundancy payment is provided by the vendor to the child or its family. Alternatively to employing the child in safe light work on a part time basis, the child s parents may be offered a job or compensation for lost income. 4. Co-operation with National and International Organizations The LEGO Group may from time to time co-operate with national and international organizations protecting the interests of children and young workers. If the LEGO Group vendor are found to be in non-compliance with the Code of Conduct including the appendix on child labour, such vendor shall co-operate with the LEGO Group and/or its national and international partner organization to the fullest extent possible to avoid that such non-compliance may cause harm to children or young people and to ensure more viable and sustainable alternatives for the children. 2 Additional guidance is provided by the Global Compact s Principle 5 on the effective abolition of child labour. 3 Places of production refer to all places of extraction, manufacturing, transport and service activities related to producing for The LEGO Group. 8

9 5. The LEGO Group s co-operation with Save the Children Denmark The LEGO Group is serious about its commitment to improving the conditions for children around the world. In 2001 the LEGO Group formed a five year partnership with Save the Children Denmark to primarily set up schools in third world countries. With this source of aid, Save the Children Denmark were able to offer former child soldiers, street children, child workers and child prostitutes an education as well as specific projects designed to give them peace, concentration and immersion in personal development. This will give the children a childhood involving play and learning concepts which both the LEGO Group and Save the Children know are vital to the subsequent development of the growing child. The support are used specifically to build schools, train teachers, develop new school materials, and promote other targeted educational and care projects. The LEGO Group also co-operates with Save the Children Denmark and other organisations on the implementation of a socially responsible corporate policy and practice to prevent and address problems of child labour throughout the LEGO Group s supply chain. This appendix on the LEGO Group s position on child labour has been prepared in cooperation with Save the Children Denmark. 9

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2015 Moment A/S Introduktion Igen i år har vi i Moment den glæde at kunne være med i FN s Global Compact-initiativ. Det er 6. gang vi udarbejder en rapport

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS

COMMUNICATION ON PROGRESS COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2010 Moment A/S Moment er specialiseret i Studiejob & Vikariater, Rekruttering & Search og Outplacement. Derudover står vi bag Moment Medier, som er

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere