LEGO Koncernens* Code of Conduct

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEGO Koncernens* Code of Conduct"

Transkript

1 LEGO Koncernens* Code of Conduct * Ved LEGO Koncernen forstås i dette dokument ethvert selskab i LEGO Koncernen og/eller LEGO Koncernen som sådan. Version 3.0 1

2 CODE OF CONDUCT for Leverandører til LEGO Koncernen Indledning Formålet med LEGO Koncernens Code of Conduct er at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at sikre at leverandører og deres leverandører producerer og leverer ydelser til LEGO Koncernen på en måde der tager hensyn til miljøet og medarbejdernes rettigheder. På denne måde ønsker LEGO Koncernen at støtte og fremme principperne i menneskerettighedserklæringen. Accept og efterlevelse af denne Code of Conduct er en integreret del af enhver forretningsaftale med LEGO Koncernen. Indholdet i denne Code of Conduct skal betragtes som minimumskrav, og LEGO Koncernen opfordrer sine leverandører til at stræbe efter at foretage løbende forbedringer inden for alle de områder, der omtales i denne Code of Conduct for at fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og kampen mod korruption. FN Global Compact I sommeren 2003 gik LEGO Koncernen i spidsen for den globale legetøjsindustri ved at tilslutte sig FN s initiativ: Global Compact. Global Compact blev lanceret i 1999 som et FN initiativ hvor erhvervslivet kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling. LEGO Koncernens deltagelse i dette initiativ er relevant i forhold til indholdet af Code of Conduct. Global Compact omfatter ti principper inden for fire vigtige områder: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Menneskerettigheder Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde; Virksomheden skal sikre sig, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Virksomheden bør opretholde organisationsfrihed og anerkende retten til kollektive forhandlinger. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. Virksomheden bør støtte afskaffelse af børnearbejde. Virksomheden bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø Virksomheden bør anvende et forsigtighedsprincip i forbindelse med miljøspørgsmål. Virksomheden bør tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. Virksomheden bør tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-Korruption Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. LEGO Koncernen opfordrer alle sine leverandører til at tilslutte sig Global Compact. Det er afgørende for LEGO Koncernen, at de medarbejdere der tager del i produktionen af LEGO produkter og komponenter, hvad enten det sker i vore egne fabrikker eller i fabrikker der ejes af vores leverandører eller deres underleverandører, behandles værdigt og med respekt. 2

3 Anvendelsesområde LEGO Koncernen følger principperne i denne Code of Conduct og kræver at leverandørerne gør det samme. LEGO Koncernens leverandører skal sikre at alle deres underleverandører overholder denne Code of Conduct. I det følgende omfatter ordet leverandør også alle leverandørers underleverandører. Formidling Alle LEGO Koncernens leverandører skal sikre, at bestemmelserne i LEGO Koncernens Code of Conduct videreformidles til ledere og supervisorer på deres eget sprog. Arbejdsforhold Børnearbejde og ungarbejdere Børnearbejde må ikke anvendes eller drages nytte af. Børnearbejde defineres som ansættelsen af en person på fuld tid som er yngre end den lokale minimumsalder for fuldtidsbeskæftigelse. Minimumsalderen for ansættelse må ikke være lavere end alderen for opfyldelse af undervisningspligten i det pågældende land, og i alle tilfælde ikke være lavere end 15 år (14 år i lande med en undtagelse i overensstemmelse med ILO-reglerne for udviklingslande). Hvis LEGO Koncernen konstaterer, at der anvendes børnearbejde, forbeholder LEGO Koncernen sig ret til ud over de tiltag, der følger af denne Code of Conduct at involvere lokale eller internationale organisationer med henblik på at sikre barnets fremtid. Leverandører skal overholde alle love og regler om beskæftigelse af ungarbejdere, dvs. love og regler om tilladte former for arbejde, arbejdstider og arbejdsbelastning. Medarbejdere skal være over 18 år for at udføre natarbejde eller være beskæftiget med farligt arbejde. LEGO Koncernen tilskynder generelt til oprettelse af lærlingeuddannelser. LEGO Koncernens holdning til børnearbejde er uddybet i appendikset. Tvangsarbejde og bevægelsesfrihed Tvangsarbejde må ikke anvendes eller drages nytte af. Medarbejdere må under deres ansættelse have ret til fri bevægelighed. Vagter må kun anvendes for normale sikkerhedshensyn til at beskytte medarbejdere og virksomhedens ejendom. Medarbejdernes personlige papirer eller løn må ikke tilbageholdes og derved forhindre medarbejdere i at afslutte deres ansættelsesforhold. Tvang og sanktioner Korporlig afstraffelse, trusler om vold eller andre former for psykisk eller fysisk tvang eller misbrug må ikke anvendes. Der skal etableres klageprocedurer, som giver medarbejderne effektiv adgang til at få prøvet eventuelle disciplinære sanktioner, som anvendes mod dem. Beslutninger truffet i forbindelse med sådanne procedurer skal accepteres og efterleves. Hvis der anvendes bøder som disciplinær sanktion, skal bøderne pålægges ud fra objektive kriterier, som er kendt af medarbejderne. I intet tilfælde må pålagte bøder reducere nettolønnen inden for en given lønperiode, så den bliver mindre end den mindsteløn, der er fastlagt i den lokale lovgivning. 3

4 Diskrimination Diskrimination i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse, direkte eller indirekte, på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, alder, national, social eller etnisk oprindelse, formueforhold, seksuel orientering, fødsel eller anden stilling må ikke forekomme eller støttes. Der må ikke stilles krav til kvindelige medarbejdere om graviditetstest. Der må ikke stilles krav om hiv/aids-test. Løn, hvile, fritid og ferie Løn og personalegoder Medarbejdere skal betales en anstændig leveløn og mindst den mindsteløn som er fastlagt i den lokale lovgivning. Endvidere skal alle de personalegoder, der er fastlagt i den lokale lovgivning stilles til rådighed. Løn skal udbetales i lovligt betalingsmiddel og mindst en gang om måneden. Medarbejdere er berettiget til syge- og barselsfravær som fastlagt i den lokale lovgivning. Arbejdstider Det må ikke forlanges, at medarbejderne arbejder mere end: 48 timer pr. uge og 12 timers overarbejde eller det antal timer, som i den lokale lovgivning er fastlagt som maksimumsgrænse for almindelig arbejdstid og overarbejde. Arbejdstider på over 60 timer pr. uge må kun forekomme på frivillig basis og skal planlægges på en måde, der garanterer menneskelige og sikre arbejdsvilkår. Medarbejdere skal modtage kompensation for overarbejde i overensstemmelse med den lokale lovgivning. Sammenhængende arbejdsdage skal være i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning, og medarbejderne skal som et minimum være sikret mindst én ugentlig fridag. Medarbejderne skal være berettiget til periodisk ferie med løn. Ansættelsesvilkår Medarbejdere skal modtage skriftlig bekræftelse af deres ansættelsesvilkår, hvor dette er et krav i den lokale lovgivning. Foreningsfrihed og retten til kollektive forhandlinger Medarbejdernes ret til at være medlem af en fagforening og at kunne forhandle kollektivt i overensstemmelse med lokal lovgivning må ikke begrænses eller gribes ind over for. Ytringsfrihed Repressalier må ikke benyttes som middel til at forhindre medarbejdere i på en åben og loyal måde at ytre utilfredshed med deres arbejdsvilkår. 4

5 Arbejdsmiljø Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle gældende love og regler, skal sikres. Som minimum skal det sikres at: faciliteterne overholder gældende lokal lovgivning vedrørende sundhed, sikkerhed, miljø og arbejdsforhold en eller flere ledelsesrepræsentanter har ansvaret for sundhed, sikkerhed, velfærd og generelle faciliteter, samt at skriftlige procedurer udarbejdes og overholdes Nødprocedurer og evakueringsplaner faciliteterne har passende skriftlige nød- og evakueringsplaner, som både ledelse og medarbejdere har et godt kendskab til at der mindst en gang om året afholdes øvelse i nød- og evakueringsplaner med ledelse og medarbejdere at brandslukningsudstyr, herunder brandalarmer og ildslukkere, installeres, vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med alle lokale love og regler at alle gange altid er fremkommelige, og at nødudgange er i orden og tilgængelige på ethvert tidspunkt Sikkerhed at affald opbevares i brandsikre containere og fjernes regelmæssigt at alle farlige materialer, herunder brandfarlige væsker, mærkes, opbevares, anvendes og bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale love og regler og kun håndteres af personale, som er behørigt uddannet og forsvarligt beskyttet at alle nødvendige registreringer og tilladelser vedrørende farligt materiale, bortskaffelse af affald, gasudledninger, spildevand og lignende er indhentet fra de lokale myndigheder at elektrisk udstyr og kabelføring installeres og vedligeholdes korrekt for at forebygge, at medarbejderne kommer til skade at alle indberettede ulykker og tilløb til ulykker undersøges, og at der iværksættes foranstaltninger til at forebygge lignende ulykker at alle maskiner vedligeholdes og serviceres korrekt, og at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger Indkvartering at sovesale, hvor sådanne anvendes, er sikre og rene og adskilt fra arbejdslokaler at der findes tilstrækkelige, kønsopdelte toilet- og badefaciliteter i umiddelbar tilknytning til sovesalene at der fastsættes passende sovesalsregler for brugere og gæster, og at der træffes passende forholdsregler, hvis disse regler overtrædes at medarbejdere på ethvert tidspunkt frit kan komme og gå i sovesalen Forplejning at kantiner, hvor sådanne findes, er rene, hygiejniske og veloplyste at håndtering af fødevarer foregår sikkert og hygiejnisk, at personale der håndterer fødevarer, er korrekt uddannet i køkkenhygiejne, og at den mad, der serveres, lever op til alment anerkendte ernæringsmæssige krav 5

6 Miljø Gældende love og regler om miljøbeskyttelse skal overholdes. Leverandører skal stræbe efter at: - reducere affald og udledninger til luft, jord og vand, - håndtere kemikalier på en miljømæssig sikker måde, - håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald på en miljørigtig måde, - bidrage til genbrug af materialer og produkter, og - implementere miljøvenlige teknologier. Korruption og bestikkelse Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, kræves eller vidende drages fordel af. Sikkerhed Leverandører skal leve op til den bedste praksis inden for: adgang, personale, processer fysiske forhold, f.eks. i overensstemmelse med Supply Chain Security / Container Security Initiative og C-TPAT retningslinier samt anbefalinger fra U.S. Customs Service. Kontrol og evaluering LEGO Koncernen forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at inspicere og kontrollere leverandører for at sikre overholdelse af denne Code of Conduct. Leverandørerne er ansvarlige for at opbevare alt nødvendigt materiale, der kan dokumentere, at LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes. Alle leverandører er forpligtet til at give LEGO Koncernen: Fuld adgang til inspektion på stedet, herunder i form af uanmeldte besøg fra LEGO Koncernen og/eller udpegede repræsentanter Adgang til al information, der er nødvendig for at vurdere, om LEGO Koncernens Code of Conduct overholdes, herunder bl.a. generelle ansættelsesdokumenter, aflønnings- og arbejdstidsoptegnelser, arbejdsmiljørapporter samt eftersynsrapporter Adgang til fortrolige samtaler med tilfældigt udvalgte medarbejdere under inspektionsbesøg Hvis der ikke gives fuld adgang, anses kravene i denne Code of Conduct for ikke at være opfyldt, og samarbejdet med leverandøren vil blive afbrudt. Inspektionsresultaterne vil blive dokumenteret i en rapport Hvis en inspektion afslører, at kravene i denne Code of Conduct ikke er opfyldt (ud over at nægte LEGO Koncernen adgang, som beskrevet ovenfor), vil LEGO Koncernen indgå i konstruktiv dialog med den pågældende leverandør med henblik på at forbedre forholdene. LEGO Koncernen vil forlange fyldestgørende handlingsplaner med henblik på at få rettet fejl fundet under inspektionen, og der vil blive foretaget opfølgningsbesøg for at sikre at forbedringerne gennemføres. Hvis der ikke sker forbedringer på en for LEGO Koncernen acceptabel måde, vil samarbejdet med leverandøren blive afbrudt. 6

7 Appendix: A Family Friendly Work Environment The LEGO Group s Position on Child Labour Children are the LEGO Group s vital concern and through our production and products we want to contribute to a family friendly and healthy work environment in countries where the LEGO Group operates and sources its products. The LEGO Group does not condone or support child labour. We believe that children must have time to learn through education and time to play in order to thrive as children. The LEGO Group believes that the rights and interests of children are consistent with children undertaking safe part time work as long as the national and international laws and standards for legal employment as a minimum are respected and met. In doing so, we recognize that the problem of child labour does exist in many countries, and the LEGO Group contributes to its socially responsible prevention and solution. This appendix to the LEGO Group s Code of Conduct elaborates the LEGO Group s position on child labour and working children and offers guidance to our vendor, how to handle child labour in a socially responsible way that caters for the rights and interests of the child. 1. General Principle The LEGO Group does not in any form or fashion accept children undertaking harmful work but supports the principle of children working part-time under safe conditions that allow them to complete school and time to play. The LEGO Group supports the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCHR) (1989) stipulated in: Article 3: All actions concerning the child shall take full account of his or her best interests. Article 32.1.: the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child s education, or to be harmful to the child s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. In addition to the U.N. Convention on the Rights of the Child, the LEGO Group bases its approach to working children on the following definitions and principles: Child work: Children s participation in economic activity that does not negatively affect their health and development or interfere with education, can be positive. Work that does not interfere with education (light work) is permitted from the age of 12 years under the International Labour Organization (ILO) Convention Child labour: Refers to children working in contravention of the above standards and involves children below 12 years of age working in any economic activities, and those aged years engaged in non-hazardous full-time work, those under 18 engaged in hazardous work as determined by national legislation and all children engaged in other worst forms of child labour. Other worst forms of child labour: These involve children being enslaved, forcibly recruited, prostituted, trafficked, and forced into illegal activities. The Worst forms of child labour are contained in the ILO convention 182. In effect and in accordance with the LEGO Group Code of Conduct this means: The LEGO Group does not accept the new employment of a person in a fulltime position who is younger than the minimum age for admission to work and the employment of a person for part 1 The minimum age for admission to employment or work is determined by national legislation and can be set at 15 or 16 years in developed countries and at 14 years in developing countries. Light work that is compatible with a child s schooling may be allowed from age 13 and in developing countries from age 12 (ILO). 7

8 time work who is younger than the local minimum age for admission to light work. Children under the minimum age already employed at the time of detection must be offered alternative safe light work in combination with education. Further, The LEGO Group does not accept young workers under 18 years of age to be involved in hazardous work or to work at night regardless of the number of hours worked. For this kind of work, workers must be older than 18 years of age. 2 Vendor must comply with all local laws and regulations regarding the employment of young workers, i.e. with respect to permitted types of work, wages, work schedules and labour intensity. In all types of work and regardless of the child s age, vendor must seek to establish working hours and overtime with special consideration to the worker s young age. 2. Ensuring a Family Friendly Work Environment The LEGO Group, as part of its prevention of child labour, aims to promote a family friendly work environment, and encourages all of its vendor and their subcontractors to treat all workers with decency and respect. The LEGO Group recognizes that the wage and employment conditions have an important impact on children. If parents and adult workers are treated well and paid a living wage, there is less need for children to supplement family incomes by working. The LEGO Group also recognizes that establishing fair and ethically correct policies for production and sourcing reflects positively on worker s conditions, including the conditions of working children. Therefore, the LEGO Group and its vendor must work towards continually improved production planning and procurement policies and practices that do not put unnecessary pressure on suppliers and subsuppliers to reduce lead time and require overtime work. 3. Positive Steps to Address Child Labour Vendors are obliged to take the appropriate measures to ensure that no child labour occurs at suppliers and their sub-contractors places of production. 3 If child labour is found in any place of production, The LEGO Group will require the vendor to implement a socially responsible corrective action plan with the assistance of the LEGO Group. If the corrective action is not implemented within the agreed timeframe, or if repeated violations occur, the LEGO Group will terminate all business with the vendor concerned. The action plan may differ in content dependent on the situation of the company and the child. However the corrective action plan has to ensure that all actions to handle working children must take the child s best interests into account and include the child and its family in decisions with regards to the child s future. As part of the action plan, a child must be offered education in combination with safe light work on a part-time basis, apprenticeship, and vocational training. If the child is below the local minimum age for employment, a redundancy payment is provided by the vendor to the child or its family. Alternatively to employing the child in safe light work on a part time basis, the child s parents may be offered a job or compensation for lost income. 4. Co-operation with National and International Organizations The LEGO Group may from time to time co-operate with national and international organizations protecting the interests of children and young workers. If the LEGO Group vendor are found to be in non-compliance with the Code of Conduct including the appendix on child labour, such vendor shall co-operate with the LEGO Group and/or its national and international partner organization to the fullest extent possible to avoid that such non-compliance may cause harm to children or young people and to ensure more viable and sustainable alternatives for the children. 2 Additional guidance is provided by the Global Compact s Principle 5 on the effective abolition of child labour. 3 Places of production refer to all places of extraction, manufacturing, transport and service activities related to producing for The LEGO Group. 8

9 5. The LEGO Group s co-operation with Save the Children Denmark The LEGO Group is serious about its commitment to improving the conditions for children around the world. In 2001 the LEGO Group formed a five year partnership with Save the Children Denmark to primarily set up schools in third world countries. With this source of aid, Save the Children Denmark were able to offer former child soldiers, street children, child workers and child prostitutes an education as well as specific projects designed to give them peace, concentration and immersion in personal development. This will give the children a childhood involving play and learning concepts which both the LEGO Group and Save the Children know are vital to the subsequent development of the growing child. The support are used specifically to build schools, train teachers, develop new school materials, and promote other targeted educational and care projects. The LEGO Group also co-operates with Save the Children Denmark and other organisations on the implementation of a socially responsible corporate policy and practice to prevent and address problems of child labour throughout the LEGO Group s supply chain. This appendix on the LEGO Group s position on child labour has been prepared in cooperation with Save the Children Denmark. 9

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Stokvis Connection A/S. Code of Conduct (Etiske regler)

Stokvis Connection A/S. Code of Conduct (Etiske regler) Bilag 3 Stokvis Connection A/S Code of Conduct (Etiske regler) For Stokvis Connection A/S leverandører Version 2.1 Indledning Alle har et ansvar for, at vores verden bliver et bedre sted at leve. En bedre

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med:

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med: Spørgsmål: Kenneth F. Christensen anmodede den 28. april 2015 om en undersøgelse af hvorvidt de nuværende sociale klausuler er dækkende for indkøb af flybilletter? NOTAT RÅDHUSET Økonomi og Stabe Borgmesterkontoret

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Hvor langt rækker det sociale ansvar?

Hvor langt rækker det sociale ansvar? Hvor langt rækker det sociale ansvar? CSR Corporate Social Responsibility EU Kommissionen definerer samfundsansvar som: "..virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet". Rådet for Samfundsansvar:

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning.

Vores Code of Conduct kan imidlertid indeholde krav, der går ud over kravene i den nationale lovgivning. Code of conduct 1 Introduktion Vi anvender vores Code of Conduct som minimumstandard i vores bestræbelser på at nå vores mål med hensyn til løbende forbedringer af vores produktionsmiljø og arbejdsforhold

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Making Modern Living Possible

Making Modern Living Possible Making Modern Living Possible Chief Reputation Officer Ole Daugbjerg Danfoss Executive Office www.danfoss.com 1 Our Promise We provide leadership in our businesses through reliability, excellence, and

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag A: Nærmere regulering af Rådgiverens CSR forpligtelse Generelle krav Af regeringens "Handlingsplan til fremme af virksomheders samfundsansvar" fra maj 2008 følger det, at samfundsansvar mere systematik

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Forpligtende erklæring

Forpligtende erklæring Forpligtende erklæring Code of Conduct for virksomheder i BIRKENSTOCK koncernen For BIRKENSTOCK er økonomisk, økologisk og socialt ansvar kernen i al ansvarlig handling. En sådan handlemåde forventer vi

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere