KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009) 1052} {SEK(2009} 1053} DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen (EØS-relevant tekst) 1. MEDDELELSENS FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Indledning 1. Bilproducenterne distribuerer og sikrer reparationen og vedligeholdelsen af deres produkter via net af autoriserede forhandlere og reparatører. Det kan ifølge traktatens artikel 81 være påkrævet, at der foretages en vurdering af de mange vertikale aftaler, der ligner hinanden, og som danner grundlag for disse net. Gruppefritagelsesforordningerne skaber en legalitetsformodning ("safe harbour") for de kategorier af aftaler, der ellers er omfattet af forbuddet i artikel 81, stk. 1, så de kontraherende parter ikke behøver at analysere, om disse aftaler falder ind under undtagelsen i artikel 81, stk. 3. Gruppefritagelsesforordningerne bidrager derved til retssikkerheden og til at sikre en ensartet anvendelse af EU's konkurrenceregler i hele EU. Aftaler, der ikke er omfattet af en gruppefritagelse, formodes ikke at være ulovlige, men de skal vurderes enkeltvis. 2. Motorkøretøjsbranchen, der omfatter personbiler og erhvervskøretøjer, har siden midten af firserne været omfattet af specifikke gruppefritagelsesforordninger. Den seneste er Kommissionens forordning (EF) nr. 1400/2002 ("forordningen"), der blev vedtaget i juli 2002 og fandt anvendelse fra 1. oktober Denne forordning udløber den 31. maj De berørte parter er så godt som fuldstændig enige om, at branchen også efter denne dato bør nyde godt af en gruppefritagelse, uansat om den er generel eller sektorspecifik. Formålet med denne meddelelse er at udstikke de grundlæggende retningslinjer for den fremtidige retlige ramme for aftaler om salg af motorkøretøjer og levering af eftersalgsservice efter forordningens udløb. Alle interesserede parter opfordres til at fremkomme med bemærkninger til denne meddelelse inden 25. september Kommissionen vil tage behørigt hensyn til disse bemærkninger i forbindelse med den efterfølgende lovgivningsprocedure Undersøgelsesfasen forud for denne meddelelse 3. I medfør af forordningens artikel 11, stk. 2, og efter en tilbundsgående markedsundersøgelse evaluerede Kommissionen i sin evalueringsrapport af 31. maj virkningen af gruppefritagelsen for branchens praksis og virkningerne af denne praksis for konkurrencen på markederne i EU. Offentliggørelsen af denne rapport afstedkom adskillige bemærkninger fra en lang række berørte parter, herunder 1 DA 2 DA

4 bilproducenter, bilforhandlere og autoriserede reparatører, den uafhængige bilbranche, forbrugere, nationale myndigheder og retlige kredse På grundlag af evalueringsrapporten og de efterfølgende høringer og drøftelser har Kommissionens tjenestegrene udarbejdet en konsekvensanalyserapport, om de potentielle fordele og omkostninger ved forskellige strategiske løsningsmodeller for den fremtidige ordning, der skal finde anvendelse på motorkøretøjsbranchen. Denne meddelelse skal derfor sammenholdes med konsekvensanalyserapporten. 5. I konsekvensanalyserapporten blev der foretaget en vurdering af fire løsningsmodeller, som bestod i i) at forlænge den nuværende forordnings gyldighedsperiode, ii) at lade den udløbe og lade den generelle gruppefritagelsesforordning vedrørende vertikale aftaler ("generel gruppefritagelsesforordning") 3 gælde for motorkøretøjsbranchen, iii) at vedtage sektorspecifikke bestemmelser 4 i form af retningslinjer, der ledsager den generelle gruppefritagelsesforordning, og iv) at vedtage sektorspecifikke bestemmelser i form af en gruppefritagelsesforordning, hvori der fokuseres på begrænsninger i konkurrencen på eftermarkedet, og som supplerer bestemmelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning. 6. Selv om der i konklusionerne i konsekvensanalyserapporten gives udtryk for, at der er en vis præference for løsningsmodel iii), var der som følge af de komparative fordele og ulemper ved de to scenarier ikke væsentlig forskel på den generelle vurdering af denne løsningsmodel og løsningsmodel iv). I konsekvensanalyserapporten udelukkes det derfor ikke, at den foretrukne løsning kan være en kombination af det bedste ved disse to løsningsmodeller. 7. I denne meddelelse tages der hensyn til, at motorkøretøjsbranchen på nuværende tidspunkt har svære vilkår som følge af det store fald i efterspørgslen, der skyldes den generelle økonomiske krise og en generel stemningsændring, der afholder forbrugerne fra at bruge penge på dyre varer som biler. Der har været et endnu større fald i efterspørgslen og fremstillingen af erhvervskøretøjer. Generelt er motorkøretøjsbranchen særligt hårdt ramt, hovedsagelig fordi der i forvejen var et Generaldirektoratet for konkurrence har offentliggjort de indkomne bemærkninger på sit websted på følgende adresse: Løsningsmodel ii), iii) og iv) medfører, at Kommissionen skal vedtage en ny generel gruppefritagelsesforordning, der skal erstatte Kommissionens nuværende forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, når den udløber i maj I det foreløbige udkast, som Kommissionen vedtog den 8. juli 2009, er det hensigten at indføre en række forbedringer, som, hvis de vedtages endeligt, ikke i væsentlig grad vil ændre analysen af virkningerne i forbindelse med ovennævnte løsningsmodeller. Hvis Kommissionen beslutter at ændre de nuværende forslag på en måde, der i væsentlig grad vil påvirke motorkøretøjsbranchen, er det underforstået, at disse ændringer ikke automatisk skal overføres til motorkøretøjsbranchen, men at der skal foretages yderligere høringer af alle berørte parter efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Udtrykket "generel gruppefritagelse" vil blive anvendt hele vejen igennem denne meddelelse om de nuværende forslag til en gruppefritagelsesforordning, der skal erstatte forordning (EF) nr. 2790/1999. Medmindre andet er anført, vil udtrykket "sektorspecifikke bestemmelser" blive anvendt i denne meddelelse til at angive enten supplerende retningslinjer som omhandlet under løsningsmodel iii) eller en supplerende sektorspecifik gruppefritagelsesforordning som omhandlet under løsningsmodel iv) eller en kombination af de to. DA 3 DA

5 problem med strukturel overkapacitet. På den baggrund er det vigtigt, at Kommissionen fastsætter en klar og forudsigelig konkurrenceretlig ramme for motorkøretøjsbranchen for at undgå usikkerhed, navnlig i den nuværende krise, og at der tages behørigt hensyn til de udfordringer, branchen står over for, og dens betydning for europæisk økonomi. I denne meddelelse tages der hensyn til en række bredere overvejelser vedrørende branchens, dens leverandørers - hvoraf størstedelen er små og mellemstore virksomheder - og dens kunders fremtid, og meddelelsen bør ses som en del af en generel strategisk ramme for branchen. I lyset af små og mellemstore virksomheders betydning, navnlig på eftermarkedet, er denne meddelelse i overensstemmelse med de principper, der blev opnået enighed om i "Small Business Act" Nøgleelementer i forbindelse med den fremtidige retlige ramme for aftaler om salg af motorkøretøjer og levering af eftersalgsservice 8. Det generelle mål for Kommissionens konkurrencepolitik, hvad angår vertikale aftaler, er at gøre det muligt for de pågældende virksomheder at drage nytte af legalitetsformodningen ved, at der vedtages gruppefritagelsesforordninger med henblik på at sikre et effektivt tilsyn med markederne, samtidig med at administrationen forenkles og virksomhedernes omkostninger ved at overholde reglerne mindskes, jf. traktatens artikel 83, stk. 2, litra b). 9. Hvad angår målet om at sikre et effektivt tilsyn med markederne, erkender Kommissionen, at de specifikke konkurrencepolitiske mål, der ligger til grund for forordning (EF) nr. 1400/2002, fortsat gælder. De behandles i afsnit 2 nedenfor. 10. Hvad angår foranstaltningerne til at nå disse mål, bør det påpeges, at gruppefritagelsen kun finder anvendelse på de aftaler, hvor det er muligt at antage, at de fire betingelser i artikel 81, stk. 3, er opfyldt. Samtidig bør anvendelsesområdet for gruppefritagelsen ikke indsnævres så meget, at de retshåndhævende myndigheders administrative omkostninger og virksomhedernes omkostninger ved at overholde reglerne stiger urimeligt meget som følge af behovet for at foretage en individuel vurdering af aftaler, der sandsynligvis ikke har nogen konkurrencebegrænsende nettoeffekt. 11. Det følger også heraf, at Kommissionen bør afholde sig fra at indføre retlige restriktioner, der ikke er begrundet i målet om at beskytte konkurrencen på markedet, og som i stedet kan stå i vejen for branchens indsats for at blive mere konkurrencedygtig globalt set. Den fremtidige ordning bør på den anden side sætte konkurrencemyndighederne i stand til at anvende deres ressourcer til at retsforfølge de groveste tilfælde af overtrædelser af konkurrencereglerne, således at håndhævelsesindsatsen optimeres, artikel 81's afskrækkende virkning øges, og de konkurrencepolitiske resultater bliver bedre. En sådan strategi vil følgelig have en generel positiv indvirkning på forbrugernes situation. 12. I lyset af det foregående må Kommissionen for at definere, hvad der udgør et hensigtsmæssigt anvendelsesområde for en gruppefritagelsesforordning, der finder anvendelse på motorkøretøjsbranchen, tage hensyn til konkurrencevilkårene på de relevante markeder, og der bør foretages en grundlæggende sondring mellem markederne for salg af nye motorkøretøjer og markederne for reparationer og vedligeholdelsesydelser og/eller for distribution af reservedele. DA 4 DA

6 13. Hvad angår salg af nye motorkøretøjer, har Kommissionen ikke fundet tegn på væsentlige konkurrencebegrænsninger i EU. Den finder derfor, at aftaler om salg af motorkøretøjer bør nyde godt af den legalitetsformodning, som den generelle gruppefritagelsesforordning vedrørende vertikale aftaler skaber. Der bør også fastsættes sektorspecifikke retningslinjer for bestemte specifikke spørgsmål for at præcisere, hvordan de generelle principper kan finde anvendelse, navnlig betingelserne for at inddrage gruppefritagelsen som anført nedenfor i punkt Hvad angår markederne for reparationer og vedligeholdelsesydelser og/eller for distribution af reservedele, konkluderer Kommissionen, at konkurrencen er mindre intensiv som følge af, at dette marked er mærkespecifikt, hvilket betyder, at producenternes autoriserede net generelt sidder på store markedsandele. Ved at begrænse anvendelsesområdet for legalitetsformodningen ved hjælp af en markedsandelstærskel på 30 %, der finder anvendelse på alle typer aftaler, vil den generelle gruppefritagelse i sig selv gøre det muligt at sikre en målrettet og effektiv håndhævelse af artikel 81 i forbindelse med sådanne aftaler. Kommissionen vil for at gøre sin konkurrencepolitik mere effektiv og forudsigelig supplere den generelle gruppefritagelsesforordning med sektorspecifikke bestemmelser med henblik på at behandle en række problematiske spørgsmål, der især gør sig gældende for motorkøretøjsbranchen. 2. MÅL OG POLITISKE VALG 2.1. Forhindre markedsafskærmning for konkurrerende motorkøretøjsproducenter og sikre deres adgang til markedet for detailsalg og reparation af motorkøretøjer 15. Kommissionen vil sikre konkurrencen ved at minimere risikoen for, at etablerede virksomheder udelukker konkurrerende producenter fra markedet ved hjælp af en udbredt anvendelse af konkurrenceklausuler, der forhindrer forhandlere i at sælge konkurrerende mærker eller på anden måde pålægger dem begrænsninger. Risikoen for afskærmning bør imidlertid vejes op mod muligheden for, at flermærkeforhandling kan medføre frihjulskørsel og føre til suboptimale investeringer. 16. Det bør påpeges, at i overensstemmelse med Domstolens retspraksis 5 betragtes mærkeeksklusivitet ikke som en tilsigtet konkurrencebegrænsning. Mærkeeksklusiviteten kan navnlig falde uden for anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1, hvis den overholder betingelserne i bagatelmeddelelsen 6. Det betyder, at en udelukkelse af mærkeeksklusivitet fra gruppefritagelsesforordningens anvendelsesområde ikke kan fortolkes således, at forhandlere automatisk får ret til at sælge konkurrerende producenters mærker, uanset i hvilken økonomisk sammenhæng der opstilles sådanne krav. Parternes markedsstyrke og det relevante markeds kendetegn 5 6 Som Domstolens anførte i sin dom af i sag C-234/89 Stergios Delimitis mod Henninger Bräu AG har aftaler om mærkeeksklusivitet ikke til formål at begrænse konkurrencen i betydningen i artikel 85, stk. 1 (nu artikel 81, stk. 1). Meddelelse fra Kommissionen om aftaler af ringe betydning (bagatelaftaler) (EFT C 368 af , s. 13). DA 5 DA

7 udgør nøglefaktorer, når det skal afgøres, om mærkeeksklusivitet falder ind under artikel 81, stk.1, og om der derfor kræves en vurdering i medfør af artikel 81, stk For at afspejle behovet for på hensigtsmæssig vis at afveje de potentielle konkurrencehæmmende virkninger og de effektivitetsfremmende fordele omfatter den generelle gruppefritagelse kun de aftaler om mærkeeksklusivitet, hvor leverandøren har en markedsandel på højst 30 %, og på betingelse af at mærkeeksklusiviteten ikke varer over fem år. Det betyder, at for at nyde godt af den generelle gruppefritagelse skal forhandlerne i praksis kunne bringe aftalen om mærkeeksklusivitet til ophør efter den første femårige periode uden at miste deres salgskontrakter og de mærkespecifikke investeringer, der er knyttet hertil. Det er imidlertid almindelig praksis i motorkøretøjsbranchen at indgå forhandleraftaler, som enten er af ubegrænset varighed, eller som, i sjældne tilfælde, skal forlænges med mindst fem år ad gangen. Det medfører, at de fleste af de nuværende aftaler, som bilproducenterne indgår, ikke vil være omfattet af den generelle gruppefritagelse, hvis de vedrører en mærkeeksklusivitet, der finder anvendelse i mere end fem år. 18. Hovedforskellen mellem de specifikke bestemmelser i den nuværende forordning (EF) nr. 1400/2002 og den generelle gruppefritagelse ligger i definitionen af konkurrenceklausuler. I forordning (EF) nr. 1400/2002 forstås ved dette begreb enhver direkte eller indirekte forpligtelse for forhandleren til at lade leverandøren levere over 30 % af forhandlerens samlede indkøb af de relevante varer, hvorved forhandleren har mulighed for at tage op til to supplerende mærker fra konkurrerende leverandører ind, og sælge dem fra enten forskellige lokaler eller et enkelt udstillingslokale. Efter den generelle gruppefritagelsesforordning er definitionen begrænset til de forpligtelser (der varer mere end fem år), som foranlediger forhandleren til ikke at fremstille, købe, sælge eller videresælge varer, der konkurrerer med aftalevarerne, eller af leverandøren at aftage mere end 80 % af sine samlede indkøb af de relevante varer. I praksis betyder det, at forhandlere efter fem år bør kunne tage et supplerende mærke ind, men kan være nødt til at sælge det fra et særskilt udstillingslokale. 19. Det skal i den henseende påpeges, at flermærkeforhandling fra samme udstillingslokale kun i meget begrænset omfang har fundet udbredelse på markedet, og at der ikke foreligger ordentlig empirisk dokumentation for, at et sådant forhandlersystem i bemærkelsesværdig grad har gjort det lettere for nye virksomheder at komme ind på markederne i EU. Flermærkeforhandling eksisterede desuden allerede, inden forordning (EF) nr. 1400/2002 trådte i kraft, i geografiske områder, hvor et sådant system økonomisk set gav mening som følge af de lokale markedsforhold. Det er derfor sandsynligt, at dette vil fortsætte, selv om den retlige ramme ændres. Det bør også understreges, at søgeomkostningerne for motorkøretøjer er lave (en procentdel af varens værdi), og at forbrugerne som følge heraf generelt er villige til at besøge forskellige udstillingslokaler for at sammenligne konkurrerende biler. At besøge forskellige forhandlere for at sammenligne og prutte om prisen indgår som en normal del af det at købe bil. Derudover kan forbrugerne let sammenligne produkterne på internettet. Flermærkeforhandling fra samme udstillingslokale kan også være med til at sløre et mærkes image og medføre, at producenterne træffer foranstaltning til at bevare deres identitet som virksomhed ved at tilpasse forhandlerstandarderne med henblik herpå. Derudover kan de afholde sig fra at investere i deres forhandlere, f.eks. via uddannelse, for at undgå risiciene for DA 6 DA

8 frihjulskørsel. I praksis har disse faktorer ført til en generel stigning i forhandlernes salgsomkostninger. 20. Hvad angår reparationsydelser, vil mærkeeksklusivitet under ingen omstændigheder være omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning, der finder anvendelse på vertikale aftaler, fordi de markedsandele, producenternes net sidder på, generelt overstiger tærsklen på 30 %. Hvad angår aftaler om eftersalgsservice, er der således ingen forskel mellem de forskellige løsningsmodeller, der blev overvejet. 21. I lyset af det foregående konkluderer Kommissionen, at det udgør en velafbalanceret løsning at anvende den generelle gruppefritagelsesforordning på mærkeeksklusivitet i motorkøretøjssektoren, idet der tages hensyn til den omfattende konkurrence mellem mærkerne, der er kendetegnende for det primære marked, risikoen for at begrænse effektivitetsgevinsterne i forhandlerleddet som følge af retlige begrænsninger, der ikke vil stå i forhold til målet om at beskytte konkurrencen på markedet, og den beskyttelse, de generelle regler giver flermærkeforhandling. Derudover vil muligheden for at inddrage gruppefritagelsen blive bevaret som en ekstra garanti i tilfælde af, at det forhold, at der findes parallelle net af aftaler om mærkeeksklusivitet, fører til konkurrenceskadelig afskærmning. 22. For at øge retssikkerheden vil Kommissionen udstikke sektorspecifikke retningslinjer, hvori det forklares, at gruppefritagelsen kan inddrages, når mærkeeksklusivitet udelukker nytilkomne virksomheder og har konkurrencehæmmende virkninger. I disse retningslinjer kan det også forklares, at under bestemte omstændigheder kan krav til forhandleren om mindst at købe op til 80 % af sit samlede årlige indkøb trods alt kan være med til at øge loyaliteten og derfor kan behandles som mærkeeksklusivitet Beskytte konkurrencen inden for samme mærke 23. Konkurrence inden for samme mærke er vigtig på markeder, hvor denne form for konkurrence i producent- og/eller forhandlerleddet er svag. På markeder, hvor der er en stærk konkurrence inden for samme mærke, får det konkurrencemæssige samspil mellem leverandører og købere til gengæld naturligt de kontraherende parter til at gennemføre de mest omkostningseffektive og effektive transaktioner, og det sikrer, at de heraf følgende fordele gives videre til forbrugerne. Under disse forhold risikerer retlige indgreb at pålægge virksomhederne en unødvendig byrde, som i sidste ende kan føre til tab af effektivitet. Hvad angår beskyttelse af parallelhandel, erkender Kommissionen imidlertid, at det udgør et af de vigtigste mål for fællesmarkedet og længe har været genstand for EF- Domstolens retspraksis I den nuværende forordning fastsættes der bestemmelse om gruppefritagelse af kvantitativ selektiv distribution af nye motorkøretøjer op til en markedsandelstærskel på 40 % og om en kombination af denne brede legalitetsformodning med strengere "hardcore"-bestemmelser og specifikke krav for navnlig begrænsninger, der forhindrer forhandlere i at udlicitere reparationer og vedligeholdelse og i at åbne yderligere salgssteder (den såkaldte "beliggenhedsklausul"). Formålet med disse 7 Se dommene i sag C-551/03 P, General Motors, Sml I, s. 3173, præmis 67-68, sag C 338/00 P, Volkswagen mod Kommissionen, Sml I, s. 9189, præmis 44 og 49, og sag T 450/05, Peugeot mod Kommissionen, dom af , endnu ikke offentliggjort, præmis DA 7 DA

9 strengere krav var at fremme mangfoldigheden, hvad angår måder at sælge biler på, som et middel til at opretholde konkurrencen inden for samme mærke. 25. Disse strengere regler gav få synlige fordele. Den markedsundersøgelse, Kommissionen gennemførte, viste, at forhandlerne ikke udnyttede muligheden på markedet for at specialisere sig udelukkende i forhandling og udlicitere de gunstige reparations- og vedligeholdelsesydelser. Desuden åbnede forhandlerne kun i meget få tilfælde yderligere salgssteder. 26. På den anden side medførte de nuværende regler i forbindelse med den hårde konkurrence på markedet for salg af nye biler betydelige ulemper. Navnlig muligheden for en ukontrolleret mangedobling af de yderligere salgssteder kan medføre, at visse forhandlere kører på frihjul og udnytter andre forhandleres investeringer, og det har i praksis fået bilproducenterne til at træffe foranstaltning til at bevare deres nets integritet ved at tilpasse de kvalitative standarder med henblik herpå. Det har til gengæld ført til højere investeringsomkostninger og lavere fortjeneste for forhandlerne. 27. Kommissionen konkluderer derfor, at hvis de retlige begrænsninger, som fordrejer parternes incitament til at investere, fjernes, vil anvendelsen af den generelle gruppefritagelsesforordning være til gavn for virksomhederne og forbrugerne. Det medfører, at selektiv distribution vil blive omfattet af den generelle markedsandelstærskel på 30 %, og "beliggenhedsklausuler" såvel som begrænsninger af antallet af forhandlere, der udelukkende tager sig af salg, vil være undtaget op til denne reducerede tærskel. For at øge retssikkerheden og dæmme op for virksomhedernes omkostninger ved at overholde reglerne foreslår Kommissionen, at der fastsættes sektorspecifikke retningslinjer til brug ved vurderingen af de sager, hvor den relevante markedsandel overstiger 30 %. 28. I lyset af de potentielle fordele, forbrugerne kan få af ubegrænset parallelhandel med motorkøretøjer, vil Kommissionen desuden i sektorspecifikke retningslinjer forklare de omstændigheder, under hvilke aftaler, der begrænser forhandlernes mulighed for at få fat i og videresælge biler med udenlandske specifikationer ("tilgængelighedsklausulen"), vil svare til en indirekte begrænsning af det aktive og/eller passive salg og derfor være i strid med artikel Beskytte konkurrencen mellem uafhængige og autoriserede reparatører 29. Konkurrencen fra uafhængige reparatører medfører en væsentlig konkurrencebegrænsning for de autoriserede net, da den uafhængige sektor tilbyder forbrugerne en sammenlignelig service, ofte til lavere priser. Uafhængige reparatører kan imidlertid kun konkurrere effektivt, hvis de har adgang til både tekniske oplysninger og reservedele, der udgør de vigtigste elementer for at udføre reparations- og vedligeholdelsesarbejde. Ved hjælp af den nuværende forordning har man forsøgt at sikre adgangen til disse elementer ved at fastsætte specifikke alvorlige begrænsninger. 8 Dom af , forenede sager 228 og 229/82, Ford of Europe Inc. og Ford-Werke Aktiengesellschaft mod Kommissionen, Sml. 1984, s DA 8 DA

10 30. Under punkt 2.5 nedenfor vil der blive set nærmere på spørgsmål i relation til mulige begrænsninger, der påvirker adgangen til reservedele. 31. Hvad angår adgangen til tekniske oplysninger til brug ved reparationer, skal det påpeges, at forordning (EF) nr. 715/ om typegodkendelse af lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, der markedsføres efter september 2009, indeholder bestemmelser om et detaljeret sæt regler, der skal sikre fuldstændig adgang uden forskelsbehandling til sådanne oplysninger for alle uafhængige reparatører. Denne forordning finder allerede anvendelse på frivillig basis og vil blive obligatorisk for nye typer godkendelser fra september 2009 og fremover 10. Bilparken vil dog i mange år endnu bestå af et stort antal køretøjer, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 715/2007, hvilket vil udgøre et betydeligt marked for de uafhængige reparatører. Kommissionen konkluderer derfor, at det er vigtigt fortsat at styrke konkurrencereglerne for at forhindre afskærmning af uafhængige aktører ved at sikre tilsvarende vilkår for adgangen til tekniske oplysninger om reparation af den eksisterende bilpark. 32. Det bør imidlertid også bemærkes, at virkningerne af konkurrenceskadelig afskærmning også kan stamme fra andre former for praksis, der har til formål at beskytte autoriserede reparatører mod konkurrence fra uafhængige reparatører. Et typisk eksempel er det mulige misbrug af de retlige og udvidede garantier, som motorkøretøjsproducenter yder, og som undertiden kun gælder, hvis al reparationsog vedligeholdelsesarbejde, herunder det arbejde, der ikke er omfattet af garantien, udføres af en autoriseret reparatør. En ulempe ved den nuværende forordning er, at den ved at undtage kvalitative selektive distributionsaftaler uden markedsandelstærskel har forhindret, at der kan træffes effektive udbedrende foranstaltninger mod denne potentielt skadelige praksis. 33. Kommissionen finder derfor, at den generelle gruppefritagelsesforordning ved at begrænse fritagelsen af den selektive distribution op til en markedsandelstærskel på 30 % vil give mulighed for at sikre en mere målrettet håndhævelse, hvad angår en lang række potentielt skadelige former for praksis, hvorved konkurrencen mellem uafhængige og autoriserede reparatører vil blive forbedret. For at sikre en mere effektiv håndhævelse foreslår Kommissionen, at den i fremtidige sektorspecifikke bestemmelser forklarer, under hvilke forhold et afslag på at yde uafhængige aktører fuld adgang uden forskelsbehandling til tekniske oplysninger eller misbrug af garantier vil kunne medføre, at kvalitative selektive aftaler falder inden for artikel 81's anvendelsesområde, og afstedkomme håndhævelsesforanstaltninger Sikre en effektiv konkurrence inden for producenternes net af autoriserede reparatører 34. Konkurrencen mellem autoriserede reparatører for et givet mærke er navnlig vigtig for bilister, der ejer en nyere bil (dvs. op til 4 år gammel). Den procentdel af reparationerne på sådanne køretøjer, der udføres af autoriserede reparatører, er høj som følge af forbrugernes præferencer og navnlig den højere restværdi, en bil 9 10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af , s. 1). Jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 715/2007 for yderligere oplysninger. DA 9 DA

11 normalt har, hvis den regelmæssigt er blevet vedligeholdt hos en autoriseret reparatør. 35. Reparations- og vedligeholdelsesydelser anses for at udgøre mærkespecifikke markeder. Intensiteten af konkurrencen mellem autoriserede reparatører af et givet mærke afhænger af betingelserne for at få adgang til det net, der er etableret ved standardiserede aftaler om autoriserede reparationer. Da nettet af autoriserede reparatører og reservedelsdistributører inden for et givet marked normalt sidder på markedsandele på et godt stykke over 30 %, kan bilproducenter, der ønsker at drage nytte af forordning (EF) nr. 1400/2002, kun anvende kvalitativ selektiv distribution. Det betyder, at adgangen til deres net af autoriserede reparatører skal baseres på en række udvælgelseskriterier, der objektivt set begrundes med, at de er til gavn for slutforbrugeren. Anvendelsen af den generelle gruppefritagelse vil give samme resultat. 36. Af hensyn til retssikkerheden og en effektiv håndhævelse vil Kommissionen ved hjælp af de fremtidige sektorspecifikke bestemmelser forklare, under hvilke omstændigheder kvalitativ selektiv distribution falder uden for anvendelsesområdet for forbuddet i artikel 81, stk. 1, samt grundlaget for at analysere aftaler, der falder uden for gruppefritagelsens legalitetsformodning. Der vil navnlig blive fastsat sektorspecifikke bestemmelser for at præcisere, under hvilke omstændigheder aftaler, der binder salg og eftersalgsservice sammen, ikke falder ind under artikel 81, f.eks. i tilfælde af nye virksomheder, der forsøger at komme ind på markedet Forhindre afskærmning af reservedelsproducenter på eftermarkederne 37. Ud over de reservedele, der bærer bilproducentens varemærke (OEM-dele), findes der reservedele, der er fremstillet på samme produktionsanlæg som de originale reservedele (OES-dele), mens andre af "tilsvarende kvalitet" fremstilles af reservedelsproducenter. Reservedele, der falder inden for disse kategorier, er ofte billigere end identiske reservedele med bilproducentens mærke. Det er derfor vigtigt at beskytte alternative kanaler for levering af reservedele til både autoriserede og uafhængige reparatører ved at begrænse bilproducenternes mulighed for at forhindre leverandørerne i at sælge på eftermarkederne. 38. I medfør af den nuværende forordning er begrænsninger i OES-producenters mulighed for at sælge reservedele til autoriserede reparatører, begrænsninger i autoriserede reparatørers mulighed for at sælge reservedele til uafhængige reparatører, begrænsninger i autoriserede reparatørers mulighed for at købe konkurrerende reservedele fra andre end bilproducenten samt begrænsninger i OESproducenters mulighed for at sætte deres logo på reservedele, der leveres til bilproducenter med henblik på førstegangsmontering, opført som alvorlige begrænsninger og behandles derfor som tilsigtede konkurrencebegrænsninger. 39. Inden for rammerne af den generelle gruppefritagelsesforordning vil de pågældende begrænsninger ikke blive behandlet som tilsigtede konkurrencebegrænsninger, men derimod blive undersøgt enkeltvis. Ved at anvende en markedsandelstærskel på 30 % vil distributionsaftaler generelt falde uden for legalitetsformodningen i medfør af den generelle gruppefritagelse, da bilproducenternes andel af de relevante reservedelsmarkeder sandsynligvis ligger et godt stykke over 30 %. Det følger heraf, at ovennævnte praksis ikke vil være omfattet af gruppefritagelsen, og i mangel af DA 10 DA

12 beviser for kompenserende effektivitetsgevinster kan artikel 81 håndhæves direkte i forbindelse med aftaler, der har konkurrencebegrænsende virkninger. 40. Af ovennævnte årsager konkluderer Kommissionen, at håndhævelsen vil være lige så effektiv som nu, hvis de generelle regler anvendes i forbindelse med sådanne begrænsninger. I lyset af den usikkerhed, denne fremgangsmåde vil skabe, vil Kommissionen imidlertid i sektorspecifikke bestemmelser præcisere, under hvilke omstændigheder de pågældende begrænsninger vil få de bagvedliggende aftaler til at falde ind under artikel 81's anvendelsesområde og medføre, at der træffes håndhævelsesforanstaltninger Bevare artikel 81's afskrækkende virkning 41. Det sidste mål er at bevare artikel 81's afskrækkende virkning for derved at undgå, at producenterne anvender gruppefritagelsen til at hæmme autoriserede forhandleres og reparatørers uafhængige konkurrencefremmende adfærd. For at nå dette mål indeholder forordningen en række foranstaltninger, der har til formål at garantere forhandlernes irreversible omkostninger (f.eks. aftalens varighed, opsigelsesfrist, begrundelse for at bringe aftalen til ophør samt overførsel af forhandleraftaler mellem medlemmer af samme net som fastsat i artikel 3), som normalt er omfattet af national aftaleret. 42. Der findes en række argumenter til støtte for den konklusion, at beskyttelse af forhandlernes uafhængighed ved hjælp af bestemmelser, der har til formål at regulere særlige aftalebestemmelser i forbindelse med gruppefritagelser, ikke længere udgør et effektivt eller gyldigt middel til at nå dette mål. 43. Som anført i Kommissionens evalueringsrapport er der for det første ingen beviser for, at disse bestemmelser har haft den tilsigtede afskrækkende virkning. Tværtimod kan forordningen have haft negative virkninger ved at gøre det sværere for bilproducenterne at tilpasse deres net til de skiftende økonomiske vilkår, hvor evnen til hurtigt at omorganisere nettet er af afgørende betydning for, at den europæiske bilindustri kan opretholde og forbedre sin konkurrenceevne på lang sigt. 44. For det andet vil forhandlerne ikke råde over effektive midler til at rette op på situationen, hvis deres aftalepartnere nægter at indgå en aftale med bestemmelser, der angiveligt virker beskyttende. Det skyldes, at disse bestemmelser hverken skaber rettigheder for forhandlerne eller forpligtelser for bilproducenterne, men udelukkende fjerner gruppefritagelsen, uden at det anføres, at de pågældende aftaler automatisk vil være i strid med artikel 81, stk For det tredje forekommer det svært for Kommissionen at medtage foranstaltninger til beskyttelse af aftaler i den fremtidige konkurrenceretlige ramme, nu hvor grænsen mellem national aftaleret og handelsret på den ene side og EU's konkurrenceregler på den anden side er blevet præciseret i forbindelse med forordning (EF) nr. 1/ I overensstemmelse med retspraksis i sagen Volvo mod Veng kan aftaler, der forhindrer uafhængige reparatører i at få adgang til originale reservedele, være i strid med artikel 82, hvis bilproducenten indtager en dominerende stilling, hvad angår en bestemt kategori af reservedele (f.eks. kontrollerede reservedele), og hvis det kan bevises, at en udelukkelse af uafhængige reparatører sandsynligvis vil fjerne den effektive konkurrence på markedet. DA 11 DA

13 Under forhandlingerne om den forordning anførte Kommissionen, at den ønskede at tilslutte sig Rådets holdning om, at "Traktatens artikel 81 og 82 har til formål at beskytte konkurrencen på markedet" 12. Bestemmelser, der hovedsageligt har til formål at forfølge et andet mål, findes normalt i den nationale aftaleret. 46. Kommissionen har derfor til hensigt at anvende de generelle bestemmelser. Det vil føre til en mere fleksibel og økonomisk forsvarlig fremgangsmåde, der i væsentlig grad vil forbedre den generelle sammenhæng i konkurrencepolitikken på området vertikale begrænsninger og gøre det muligt at anvende effektive ordninger, der er fastsat i aftaler. 47. Der vil desuden blive fastsat sektorspecifikke retningslinjer for at forklare, at et gennemsigtigt forhold mellem partnere normalt vil mindske risikoen for, at producenterne kan blive holdt ansvarlige for at anvende indirekte former for pres, der har konkurrencebegrænsende formål KONKLUSION 48. I lyset af ovennævnte foreslår Kommissionen: hvad angår aftaler om salg af nye motorkøretøjer, at anvende de generelle bestemmelser, således som de på nuværende tidspunkt er afspejlet i forslaget til en ny gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler. Da aktørerne i motorkøretøjsbranchen siden 1985 har været vant til sektorspecifikke forordninger, og da markedsaktørerne har givet udtryk for et ønske om retssikkerhed, vil Kommissionen vedtage sektorspecifikke bestemmelser i forbindelse med de punkter, der er omhandlet i afsnit 2.1., 2.2. og 2.6. ovenfor. For at alle aktører får tid til at tilpasse sig til den generelle ordning, foreslår Kommissionen, at de bestemmelser i forordningen, der finder anvendelse på aftaler om salg af motorkøretøjer, fortsat skal være gældende frem til 31. maj hvad angår aftaler om reparationer og vedligeholdelsesydelser og/eller levering og distribution af reservedele, at anvende de generelle bestemmelser, således som de på nuværende tidspunkt er afspejlet i forslaget til en ny gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler, og supplere dem med enten sektorspecifikke retningslinjer eller en målrettet gruppefritagelsesforordning eller en kombination af de to instrumenter for at øge konkurrencemyndighedernes mulighed for mere bredt og overordnet at reagere på konkurrencemæssige problemer. Det gælder navnlig i forbindelse med følgende: i) adgangen til tekniske oplysninger, ii) adgangen til reservedele, iii) misbrug af garantier og iv) adgangen til net af autoriserede reparatører (afsnit 2.3, 2.4 og 2.5) Se betragtning 9, første sætning, i forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af , s.1-25). I den forbindelse bør det også nævnes, at de vigtigste sammenslutninger af bilproducenter (ACEA, JAMA) for nylig er enedes om at fremsætte forslag om en adfærdskodeks, der indeholder visse grundlæggende bestemmelser, der er afledt af den nuværende forordning (EF) nr. 1400/2002. DA 12 DA

14 Da anvendelsen af den nye ordning på eftermarkedet umiddelbart kan være til gavn for virksomhederne og forbrugerne, foreslår Kommissionen, at den finder anvendelse på vertikale aftaler for levering af reparationer og vedligeholdelsesydelser samt for levering og distribution af reservedele fra 31. maj DA 13 DA

15 49. Alle interesserede parter opfordres til at indsende bemærkninger til denne meddelelse inden 25. september Bemærkningerne skal sendes med til følgende adresse: med post til følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Antitrust Greffe B-1049 Bruxelles Belgien DA 14 DA

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU

.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU 0(02 Bruxelles, den 5. februar 2002.RPPLVVLRQHQV XGNDVW WLO HQ Q\ JUXSSHIULWDJHOVHVIRURUGQLQJ IRU PRWRUN UHW MHU 6S UJVPnORJVYDU +YDGHUHQJUXSSHIULWDJHOVH" EF-traktaten indeholder en grundregel (artikel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER EUROPA-KOMMISSIONEN SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER 27. august 2012 Siden vedtagelsen af den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, SEK(2010) 528 Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren IP/02/1073 Bruxelles, den 17. juli 2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren EU-Kommissionen vedtog i dag en dristig, men afbalanceret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) INDHOLD I. INDLEDNING 1-7 3

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) INDHOLD I. INDLEDNING 1-7 3 DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger (EØS-relevant tekst) INDHOLD Punkt Side I. INDLEDNING 1-7 3 1. Formålet med retningslinjerne 1-4 3 2. Anvendelse af artikel

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING. om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81. mod Automobiles Peugeot SA og Peugeot Nederland NV

KOMMISSIONENS BESLUTNING. om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81. mod Automobiles Peugeot SA og Peugeot Nederland NV Den 5. oktober 2005 vedtog Kommissionen en beslutning om en procedure efter EFtraktatens artikel 81. I overensstemmelse med artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 1 offentliggør Kommissionen hermed

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.2.2009 K(2009) 864 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.2.2011 ARBEJDSDOKUMENT Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../2010 om godkendelse og markedsovervågning

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0221(COD) 30.1.2009 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Udvalget om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2010 SEK(2010) 934 endelig C7-0204/10 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere