Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L"

Transkript

1 Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks

2 SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual och dess instruktioner innan takboxen monteras och används. Takboxen passar för montering på de flesta typer av lasthållare. Lasthållarens bredd får vara max. 45 mm och höjden får vara mm. Avståndet mellan de båda lasthållarna kan vara mm. MONTERING Placera takboxen så att den centreras över de båda lasthållarna resp. sitter parallellt med bilens ytterkanter. Kontrollera så att du kan öppna både motorhuven och bagageluckan och att du kan lasta resp. lasta ur takboxen på ett säkert sätt. När takboxen är korrekt placerad, så måste den skruvas fast vid de båda lasthållarna. Plocka fram alla monteringsdetaljer. Placera M6-muttrarna av metall i motsvarande vingmuttrar av plast. Det finns monteringshål i botten av takboxen. Använd de hål som bäst passar när takboxen är korrekt placerad på de båda lasthållarna. Montera de fyra U-byglarna från undersidan, runt lasthållarna och upp genom de hål som valts ut i botten av takboxen. Placera sedan metallskenan över respektive U-bygel och skruva fast de åtta vingmuttrarna. Trä in de båda spännbanden under metallskenorna mm Max 45 mm Boxen levereras delad. Lägg locket på plats. Montera ihop lock och underdel med två skruvar genom boxens framkant. Öppna locket försiktigt. Montera lockets invändiga stöttor på båda sidor. En bricka placeras under muttern och en bricka placeras mellan stöttan och locket. Drag ej åt så hårt att stöttan hindras i sin rörelse. Med hjälp av spännbanden kan du på ett säkert sätt spänna fast det som ska lastas i takboxen. Drag fast vingmuttrarna hårt (för hand), så att det motsvarar ett åtdragningsmoment på ca. 2 Nm. LASTNING Lasta bagaget jämnt fördelat i takboxen. Höjden på det som lastas får ej överstiga takboxens inre max. höjd. Om detta ej följs, så kan inte takboxen stängas på ett korrekt sätt och riskerar därmed att skadas. Max. tillåten last i takboxen är 50 kg. Överskrid aldrig max. tillåten taklast (se bilens instruktionsbok). När takboxen fyllts, så måste alla detaljer noga spännas fast med hjälp av de båda spännbanden. Den totala taklasten består av följande: Lasthållarnas vikt Takboxens vikt Lastens vikt 2

3 SE ÖPPNING & STÄNGNING Öppning och stängning av takboxen sker med 3 snäpplås och 1 cylinderlås med nyckellåsning. Vid stängning av takboxen, se till att locket är ordentligt fastlåst genom att försöka lyfta locket. Alla låspunkterna måste vara ordentligt låsta (reglade). Om det är svårt att stänga locket, kontrollera det som lastats inne i takboxen och arrangera om det på lämpligt sätt så att locket kan stängas utan problem. Takboxen skall alltid hållas låst. INNAN KÖRNING MED TAKBOX Innan varje körning, se till att lasthållare och takbox är ordentligt säkrade på taket. Kontrollera regelbundet fastsättningen, samt att lasten är ordentligt fastspänd. Takboxen skall alltid hållas låst. Om ovanstående ej uppfylls, så kan takboxen lossna och orsaka allvarlig olycka. Var försiktig vid körning på väg med reducerad höjd (tunnlar, underjordiska garage, P-hus etc.). Vid tvätt i automatiska biltvättar rekommenderas alltid att demontera såväl lasthållare som takbox. Tänk på att när en takbox är monterad så ökas bilens höjd med upp till 60 cm. Var försiktig så att du inte överskrider bilens max. taklast. Anpassa bilens hastighet till taklasten. Försiktighet måste alltid iakttagas vid hastig acceleration, inbromsning, vid körning i snäva kurvor, vid kraftig sidovind eller andra omständigheter som negativt kan påverka bilens köregenskaper. Kör alltid försiktigt och anpassa hastigheten till vägkaraktär och andra omständigheter. Överskrid aldrig 130 km/h, vilket är max. tillåten hastighet för färd med denna takbox monterad på bilen. Gör till vana att alltid plocka bort takboxen från bilen efter avslutad användning. Genom detta förfarande sparar du bränsle (bilens bränsleförbrukning är högre med monterad takbox). Rengör och kontrollera takboxen innan den ställs undan till förvaring. Använd utspätt rengöringsmedel (ex. vanligt köksdiskmedel) som ej förstör plastytan på takboxen. Om så behövs, smörj lås och stöttor med tunn olja (typ symaskinsolja). Se dock till att oljan inte kommer i kontakt med takboxens plastyta. Förvara alltid takboxen horisontellt. Förvara manualen på lättillgänglig plats. Använd endast originaldelar för monteringen. Om andra delar används så kan du orsaka skada på takboxen och gå miste om garantin. 3

4 NO Takboks Takboksens vekt: 9 kg FØR MONTERING OBS! Takboksen skal kompletteres med spennbånd. Biltema art er velegnet for denne boksen. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og dens instruksjoner før takboksen monteres og tas i bruk. Takboksen passer for montering på de fleste typer lastholdere. Lastholderens bredde skal være maks. 45 mm og høyden mm. Avstanden mellom de to lastholderne kan være mm. MONTERING Plasser takboksen slik at den sentreres over de to lastholderne og sitter parallelt med bilens ytterkanter. Kontroller at du kan åpne både motorpanser og bagasjeluke, og at du kan laste inn og ut av takboksen på en sikker måte. Når takboksen er korrekt plassert, skrus den fast til de to lastholderne. Finn fram alle monteringsdeler. Plasser M6-mutrene av metall i tilsvarende vingemuttere av plast. Det er monteringshull i bunnen av takboksen. Bruk de hullene som best passer når takboksen er korrekt plassert på de to lastholderne. Monter de fire U-bøylene nedenfra, rundt lastholderne og opp gjennom hullene som er valgt ut i bunnen av takboksen. Plasser så metallskinnen over respektiv U-bøyle, og skru fast de åtte vingemutrene. Træ de to spennbåndene inn under metallskinnene mm Maks. 45 mm Boksen leveres delt. Legg lokket på plass. Monter sammen lokk og underdel med to skruer gjennom boksens framkant. Åpne lokket forsiktig. Monter lokkets innvendige støtter på begge sider. En skive plasseres under mutteren, og en skive plasseres mellom støtte og lokk. Stram ikke så hardt at støtten hindres i sin bevegelse. Ved hjelp av spennbåndene kan du på en sikker måte spenne fast det som skal lastes i takboksen. Trekk vingemutrene hardt til (for hånd), slik at det tilsvarer et moment på ca. 2 Nm. LASTING Last bagasjen jevnt fordelt i takboksen. Høyden på det som lastes, må ikke overstige takboksens innvendige maks. høyde. Om dette ikke iakttas, kan takboksen ikke lukkes på en korrekt måte og risikerer dermed å bli skadet. Maks. tillatt last i takboksen er 50 kg. Overskrid aldri maks. tillatt taklast (se bilens instruksjonsbok). Når takboksen er fylt, må alle deler omhyggelig spennes fast ved hjelp av de to spennbåndene. 4

5 NO Den totale taklasten består av følgende: Lastholdernes vekt Takboksens vekt Lastens vekt ÅPNING OG LUKKING Åpning og lukking av takboksen skjer med 3 knepplåser og 1 sylinderlås med nøkkellåsing. Ved stenging av takboksen, se til at lokket er ordentlig fastlåst ved å prøve å løfte det. Alle låspunktene må være ordentlig låst. Om det er vanskelig å stenge lokket, kontroller lasten i takboksen og omarranger den slik at lokket kan stenges uten problemer. Takboksen skal alltid være låst. FØR KJØRING MED TAKBOKS Før du kjører, se etter at lastholdere og takboks er ordentlig sikret på taket. Kontroller jevnlig at de er godt festet, og at lasten er ordentlig fastspent. Takboksen skal alltid være låst. Om ovenstående ikke iakttas, kan takboksen løsne og forårsake en alvorlig ulykke. Vær forsiktig ved kjøring på vei med redusert høyde (tunnel, underjordisk garasje, P-hus etc.). Ved vask i automatisk bilvask bør alltid lastholdere og takboks demonteres. Husk på at når en takboks er montert, øker bilens høyde med opptil 60 cm. Vær forsiktig slik at du ikke overskrider bilens maks. taklast. Tilpass bilens hastighet til taklasten. Vær alltid forsiktig ved hastig akselerasjon, nedbremsing, ved kjøring i krappe svinger, ved kraftig sidevind eller andre forhold som kan påvirke bilens kjøreegenskaper negativt. Kjør alltid forsiktig, og tilpass hastigheten til veiens egenskaper og andre forhold. Overskrid aldri 130 km/h, som er maks. tillatt hastighet for kjøring med denne takboksen montert på bilen. Gjør det til en vane å alltid fjerne takboksen fra bilen etter avsluttet bruk. På denne måten sparer du drivstoff (bilens drivstofforbruk er høyere med montert takboks). Rengjør og kontroller takboksen før den settes bort for oppbevaring. Bruk fortynnet rengjøringsmiddel (f.eks. vanlig kjøkkenvaskemiddel) som ikke ødelegger plastoverflaten på takboksen. Om nødvendig, smør lås og støtter med tynn olje (type symaskinolje). Pass på at oljen ikke kommer i kontakt med takboksens plastoverflate. Oppbevar alltid takboksen horisontalt. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted. Bruk kun originaldeler for montering. Om andre deler brukes, kan du forårsake skade på takboksen, og garantien vil da ikke gjelde. 5

6 FI Kuljetusboksi Kuljetusboksin paino: 9 kg ENNEN ASENTAMISTA HUOMIO! Kuljetusboksissa kuljetettava lasti on aina kiinnitettävä kiristyshihnalla. Bilteman tuotenumero soveltuu käytettäväksi yhdessä tämän kuljetusboksin kanssa. Lue tämä käyttöohje ja suositukset huolellisesti, ennen kuin aloitat kuljetusboksin käyttämisen. Tämä kuljetusboksi sopii useimpiin taakkatelineisiin. Taakkatelineen leveys saa olla enintään 45 mm. Korkeuden on oltava mm. Taakkatelineiden välisen etäisyyden on oltava mm. ASENTAMINEN Aseta kuljetusboksi siten, että se on molempien taakkatelineiden keskellä ja suorassa linjassa auton ulkoreunojen kanssa. Varmista asentamisen jälkeen, että konepellin ja tavaratilan kannen voi avata sekä että kuljetusboksin voi täyttää ja tyhjentää turvallisesti. Kun kuljetusboksi on oikein paikallaan, se on ruuvattava kiinni molempiin taakkatelineisiin. Ota kaikki asennustarvikkeet esille. Kiinnitä metalliset M6-mutterit vastaaviin muovisiin siipimuttereihin. Kuljetusboksin pohjassa on asennusaukot. Käytä parhaiten sopivia aukkoja, kun kuljetusboksi on asetettu oikein taakkatelineiden päälle. Lisätietoja on edellä. Asenna neljä U-hakaa alapuolelta taakkatelineiden ympärille ja kuljetusboksin pohjasta valittuihin aukkoihin. Aseta metallikisko kunkin (4) U-hakasen päälle. Kiinnitä kahdeksan siipimutteria. Pujota molemmat kiristyshihnat metallikiskojen alle mm enintään 45 mm Kuljetusboksi toimitetaan osissa. Aseta kansi paikalleen. Kiinnitä kansi ja alaosa toisiinsa kahdella ruuvilla kuljetusboksin etureunasta. Avaa kansi varovaisesti. Asenna kannen sisäosan tuet molempiin kylkiin. Aseta aluslevy mutterin alle. Aseta toinen aluslevy tukien ja kannen väliin. Älä kiristä niin tiukasti, että tuen liike estyy. Voit kiinnittää kuljetusboksissa kuljetettavan lastin turvallisesti kiristyshihnojen avulla. Kiristä siipimutterit voimakkaasti käsin noin 2 Nm:n momenttiin. LASTAAMINEN Lastaa matkatavarat tasaisesti kuljetusboksiin. Lastauskorkeus ei saa ylittää kuljetusboksin suurinta sisäkorkeutta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, kuljetusboksia ei voi sulkea oikein, jolloin se voi vaurioitua. Lastia saa olla enintään 50 kg. Suurinta sallittua auton katolla kuljetettavaa lastin määrää ei saa ylittää. Lisätietoja on auton käsikirjassa. Kun kuljetusboksi täytetään, kaikki esineet on kiinnitettävä huolellisesti kiristyshihnojen avulla. 6

7 FI Katolla kuljetettava lasti muodostuu seuraavista osista: Taakkatelineiden paino Kuljetusboksin paino Lastin paino AVAAMINEN JA SULKEMINEN Kuljetusboksi avataan ja suljetaan kolmen pikalukon ja yhden avaimella lukittavan sylinterilukon avulla. Kun suljet kuljetusboksin, yritä nostaa kantta sen varmistamiseksi, että se on lukittu kunnolla. Kaikkien lukituskohtien on oltava kunnolla kiinni. Jos kannen sulkeminen on vaikeaa, tarkista kuljetusboksin sisältö. Järjestele tavaroita siten, että kansi voidaan sulkea ongelmitta. Kuljetusboksi on aina lukittava. ENNEN LIIKKEELLE LÄHTEMISTÄ KULJETUSBOKSIN OLLESSA KIINNITETTYNÄ Tarkista ennen liikkeelle lähtemistä, että taakkatelineet ja kuljetusboksi on kiinnitetty kunnolla. Tarkista kiinnitys ja lastin kiristys säännöllisesti. Kuljetusboksi on aina lukittava. Jos näitä ohjeita ei noudateta, kuljetusboksi voi irrota ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Jos korkeus on rajoitettu esimerkiksi tunneleissa, maanalaisissa pysäköintitiloissa tai pysäköintihalleissa, aja varovaisesti. Pestäessä auto autopesulassa on suositeltavaa irrottaa taakkatelineet ja kuljetusboksi. Muista, että paikalleen kiinnitetty kuljetusboksi nostaa auton korkeutta noin 60 cm. Älä ylitä auton suurinta sallittua katolla kuljetettavan lastin määrää. Mukauta auton nopeus suksiboksin mukaan. Kiihdytettäessä nopeasti, jarrutettaessa, ajettaessa tiukkoihin kaarteisiin, voimakkaassa sivutuulessa ja muissa vastaavissa tilanteissa on toimittava varovaisesti, sillä auton ajo-ominaisuudet ovat muuttuneet. Aja aina varovaisesti ja valitse nopeus tien sekä muiden ominaisuuksien mukaan. Älä ylitä nopeutta 130 km/h. Tämä on suurin sallittu nopeus, kun kuljetusboksi on kiinnitetty autoon. Irrota kuljetusboksi autosta aina sen käytön päätyttyä. Näin säästät polttoainetta, sillä paikalleen kiinnitetty kuljetusboksi kasvattaa polttoaineenkulutusta. Puhdista ja tarkista kuljetusboksi ennen sen asettamista säilytykseen. Käytä laimennettua puhdistusainetta, esimerkiksi tavallista astianpesuainetta, joka ei vaurioita kuljetusboksin muovipintaa. Voitele lukko ja kiinnikkeet tarvittaessa ohuella ompelukoneöljytyyppisellä öljyllä. Varmista, että öljyä ei pääse kuljetusboksin muovipinnalle. Säilytä kuljetusboksia aina vaakasuorassa. Säilytä käyttöohjetta helppopääsyisessä paikassa. Käytä asennuksessa vain alkuperäisiä osia. Muiden osien käyttäminen voi vaurioittaa kuljetusboksia, ja takuu voi raueta. 7

8 DK Tagboks Tagboksens vægt: 9 kg FØR MONTERING OBS! Tagboksen skal suppleres med spænderemme. Biltema Art er velegnet til denne boks. Læs brugsvejledningen og dens anbefalinger omhyggeligt igennem, inden tagboksen monteres og tages i brug. Tagboksen passer til montering på de fleste typer tagbøjler. Tagbøjlens bredde må maks. være 45 mm og højden må være mm. Afstanden mellem de to tagbøjler kan være mm. MONTERING Placer tagboksen, så den centreres over de to tagbøjler resp. er parallel med bilens yderkanter. Kontroller dernæst, at såvel motorhjelm som bagagerumsklap kan åbnes og, at du kan læsse resp. aflæsse tagboksen på en sikker måde. Når tagboksen er korrekt placeret, skal den skrues fast på de to tagbøjler. Find alle monteringsdelene frem. Sæt M6 møtrikkerne af metal i de modsvarende vingemøtrikker af plast. Monteringshullerne er i bunden af tagboksen. Brug de huller som passer bedst, når tagboksen er korrekt placeret på de to tagbøjler. Monter de fire U-bøjler fra undersiden, rundt om tagbøjlerne og op gennem de valgte huller i bunden af tagboksen. Placer derefter metalskinnerne over de respektive U-bøjler og skru de otte vingemøtrikker fast. Før de to spænderemme ind under metalskinnerne mm Maks. 45 mm Boksen leveres adskilt. Læg låget på plads. Låget og underdelen samles med to skruer gennem boksens forkant. Åben låget forsigtigt. Monter lågets indvendige stivere på begge sider. Én skive sættes under møtrikken og én skive placeres mellem stiveren og låget. Spænd ikke så hårdt, at stiveren ikke kan bevæge sig. Ved hjælp af spænderemmene kan du på en sikker måde fastspænde tagboksens last. Spænd vingemøtrikkerne hårdt fast (med fingrene), så det svarer til et tilspændingsmoment på ca. 2 Nm. LASTNING Fordel bagagen jævnt i tagboksen. Lastens højde må ikke overstige tagboksens indre maks. højde. Følges denne vejledning ikke, kan tagboksen ikke lukkes rigtigt og risikerer derfor at blive beskadiget. Maks. tilladt last i tagboksen er ca. 50 kg. Overskrid aldrig den maksimalt tilladte taglast (se bilens instruktionsbog). Når tagboksen er fyldt, skal alle effekter spændes fast ved hjælp af de to spænderemme. 8

9 DK Den totale taglast består af følgende: Tagbøjlernes vægt. Tagboksens vægt. Lastens vægt: ÅBNING OG LUKNING Åbning og lukning af tagboksen sker med 3 tryklåse og 1 cylinderlås med nøglelås. Når tagboksen lukkes, kontrolleres, at låget er ordentligt fastlåst ved at forsøge at løfte i låget. Alle låsepunkter skal være ordentligt låste (slåen på plads). Hvis det er svært at lukke låget, skal lasten i tagboksen ses efter og arrangeres hensigtsmæssigt, så låget kan lukkes uden problemer. Tagboksen skal altid holdes låst. FØR KØRSEL MED TAGBOKS Før kørsel skal du sørge for, at tagbøjler og tagboks er ordentligt sikrede på taget. Kontroller regelmæssigt fastspændingen samt, at lasten er ordentligt fastspændt. Tagboksen skal altid holdes låst. Efterfølges ovenstående ikke, kan tagboksen løsne sig og forårsage alvorlige ulykker. Vær forsigtig ved kørsel på veje med reduceret højde (tunneler, underjordiske garager, P-hus etc.). Ved vask i automatiske vaskehaller anbefales det at fjerne såvel tagbøjler som tagboks. Tænk på, at bilens højde øges med op til 60 cm, når tagboksen er monteret. Vær omhyggelig med ikke at overskride bilens maks. taglast. Tilpas bilens hastighed efter taglasten. Der skal altid iagttages forsigtighed ved hurtig acceleration, nedbremsning, kørsel i skarpe sving, ved kraftig sidevind eller andre omstændigheder, som negativt påvirker bilens køreegenskaber. Kør altid forsigtigt og tilpas hastigheden til vejens beskaffenhed og andre omstændigheder. Overskrid aldrig 130 km/t, hvilket er maksimalt tilladte hastighed med denne tagboks monteret på bilen. Gør det til en vane altid at fjerne tagboksen fra bilen efter brug. Ved at gøre dette, sparer du brændstof (bilens brændstofforbrug er højere med tagboksen monteret) Rengør og efterse tagboksen før opbevaring. Brug ufortyndet rengøringsmiddel (f.eks. almindeligt opvaskemiddel), som ikke ødelægger tagboksens plastoverflade. Om nødvendigt smøres lås og stivere med tynd olie (f.eks symaskineolie). Pas dog på, at olien ikke kommer i kontakt med tagboksens plastoverflade. Opbevar altid tagboksen vandret. Opbevar vejledningen på et let tilgængeligt sted. Brug kun originale dele til montering. Bruger du andre dele, kan du forårsage beskadigelse af tagboksen og miste garantien. 9

10 10

TAKBOX TAKBOKS KULJETUSBOKSI TAGBOKS 400 liter

TAKBOX TAKBOKS KULJETUSBOKSI TAGBOKS 400 liter TAKBOX TAKBOKS KULJETUSBOKSI TAGBOKS 400 liter Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com SE TAKBOX TEKNISKA DATA Max tillåten last i boxen:......50 kg Vikt på takboxen:...........15

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Cykelhållare Sykkelholder Polkupyöräteline Cykelholder

Cykelhållare Sykkelholder Polkupyöräteline Cykelholder Cykelhållare Sykkelholder Polkupyöräteline Cykelholder SE Cykelhållare För bilar utan dragkrok OBS! Läs noga igenom anvisningen och rekommendationerna innan cykelhållaren används. Följande delar ingår:

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL

BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL BÄLTESSTOL BELTESTOL TURVAVYÖTYYNY SELESTOL UNIVERSAL 15-36 kg Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER

INFRAVÄRMARE INFRARØ TERRASSEVARMER INFRAPUNALÄMMITIN IR VARMER INFRAVÄRMARE 1000 W INFRARØ TERRASSEVARMER 1000 W INFRAPUNALÄMMITIN 1000 W IR VARMER 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W.

Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 750/1250/2000 W. Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæse 750/1250/2000 W. Värmefläkt Värmefläkt Varmevifte Lämpöpuhallin Varmeblæser och överhettningsskydd. Kan även användas som vanlig kalluftsfläkt. För torra utrymmen inomhus.

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Alt, hvad du har brug for at vide om tagbokse... Discover our world

Alt, hvad du har brug for at vide om tagbokse... Discover our world 520072110 Alt, hvad du har brug for at vide om tagbokse... Thule Sweden AB Box 9, SE330 33 Hillerstorp, Sweden Tlf + 370255 00. Fax + 370229 08 www.thule.com Importør: F. Bülow & Co. ApS. Tlf 591155. Fax

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV 82-096 manual.indd 2014-04-25, 10.30.10 Art. 82-096 Snöplog till ATV Snøplog for ATV Lumiaura ATV-ajoneuvoihin Sneplov til ATV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK Art. 4-6 DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK VW ADDY PI UP SKODA FELIIA PI UP 996- (200 kg) 202 Biltema Nordic Services AB SE Art. 4-6 DRAGKROK VW ADDY (200 kg) 996 MONTERINGSANVISNING Draganordningen

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt.

IP44. LED-strålkastare med Rörelsevakt. LED-valaisin liiketunnistimella 4,5 W 9 W. med bevegelsesvakt. med bevægelsesvagt. LED-strålkastare med Rörelsevakt LED-lyskaster med bevegelsesvakt LED-valaisin liiketunnistimella LED-lampe med bevægelsesvagt 4,5 W 9 W Art. 44-781 Art. 35-0111 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Læs mere

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog 2008 Biltema Nordic Services AB SE Trehjuling med dragkrok VARNING Trehjulingen får bara användas

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER

SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle

Tips & Idéer. Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle Tips & Idéer Sy väskor med metallbygel Sy tasker med metalbøjler/sy vesker med metallbøyle 600402 SE Väska med metallbygel med bågar Väskans färdiga mått inklusive bygel: bredd 27 cm och höjd 27 cm. Tygåtgång

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol

babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol babyskydd Spedbarnssete Turvakaukalo Babystol UNIVERSAL 0-13 kg E9 042022 ECE R44/04 SE babyskydd VIKTIGT Detta babyskydd har utformats för att ge maximal bekvämlighet och säkerhet åt ditt barn. För att

Læs mere

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn Lastvagn Sykkelhenger Peräkärry Lastvogn 2008 Biltema Nordic Services AB Lastvagn Montera lastvagnen 1. Kontrollera att alla delar finns med i kartongen. Läs monteringsanvisning och bruksanvisning innan

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 1400 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 1400 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 1400 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 1400 Watt Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere