Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L"

Transkript

1 Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks

2 SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual och dess instruktioner innan takboxen monteras och används. Takboxen passar för montering på de flesta typer av lasthållare. Lasthållarens bredd får vara max. 45 mm och höjden får vara mm. Avståndet mellan de båda lasthållarna kan vara mm. MONTERING Placera takboxen så att den centreras över de båda lasthållarna resp. sitter parallellt med bilens ytterkanter. Kontrollera så att du kan öppna både motorhuven och bagageluckan och att du kan lasta resp. lasta ur takboxen på ett säkert sätt. När takboxen är korrekt placerad, så måste den skruvas fast vid de båda lasthållarna. Plocka fram alla monteringsdetaljer. Placera M6-muttrarna av metall i motsvarande vingmuttrar av plast. Det finns monteringshål i botten av takboxen. Använd de hål som bäst passar när takboxen är korrekt placerad på de båda lasthållarna. Montera de fyra U-byglarna från undersidan, runt lasthållarna och upp genom de hål som valts ut i botten av takboxen. Placera sedan metallskenan över respektive U-bygel och skruva fast de åtta vingmuttrarna. Trä in de båda spännbanden under metallskenorna mm Max 45 mm Boxen levereras delad. Lägg locket på plats. Montera ihop lock och underdel med två skruvar genom boxens framkant. Öppna locket försiktigt. Montera lockets invändiga stöttor på båda sidor. En bricka placeras under muttern och en bricka placeras mellan stöttan och locket. Drag ej åt så hårt att stöttan hindras i sin rörelse. Med hjälp av spännbanden kan du på ett säkert sätt spänna fast det som ska lastas i takboxen. Drag fast vingmuttrarna hårt (för hand), så att det motsvarar ett åtdragningsmoment på ca. 2 Nm. LASTNING Lasta bagaget jämnt fördelat i takboxen. Höjden på det som lastas får ej överstiga takboxens inre max. höjd. Om detta ej följs, så kan inte takboxen stängas på ett korrekt sätt och riskerar därmed att skadas. Max. tillåten last i takboxen är 50 kg. Överskrid aldrig max. tillåten taklast (se bilens instruktionsbok). När takboxen fyllts, så måste alla detaljer noga spännas fast med hjälp av de båda spännbanden. Den totala taklasten består av följande: Lasthållarnas vikt Takboxens vikt Lastens vikt 2

3 SE ÖPPNING & STÄNGNING Öppning och stängning av takboxen sker med 3 snäpplås och 1 cylinderlås med nyckellåsning. Vid stängning av takboxen, se till att locket är ordentligt fastlåst genom att försöka lyfta locket. Alla låspunkterna måste vara ordentligt låsta (reglade). Om det är svårt att stänga locket, kontrollera det som lastats inne i takboxen och arrangera om det på lämpligt sätt så att locket kan stängas utan problem. Takboxen skall alltid hållas låst. INNAN KÖRNING MED TAKBOX Innan varje körning, se till att lasthållare och takbox är ordentligt säkrade på taket. Kontrollera regelbundet fastsättningen, samt att lasten är ordentligt fastspänd. Takboxen skall alltid hållas låst. Om ovanstående ej uppfylls, så kan takboxen lossna och orsaka allvarlig olycka. Var försiktig vid körning på väg med reducerad höjd (tunnlar, underjordiska garage, P-hus etc.). Vid tvätt i automatiska biltvättar rekommenderas alltid att demontera såväl lasthållare som takbox. Tänk på att när en takbox är monterad så ökas bilens höjd med upp till 60 cm. Var försiktig så att du inte överskrider bilens max. taklast. Anpassa bilens hastighet till taklasten. Försiktighet måste alltid iakttagas vid hastig acceleration, inbromsning, vid körning i snäva kurvor, vid kraftig sidovind eller andra omständigheter som negativt kan påverka bilens köregenskaper. Kör alltid försiktigt och anpassa hastigheten till vägkaraktär och andra omständigheter. Överskrid aldrig 130 km/h, vilket är max. tillåten hastighet för färd med denna takbox monterad på bilen. Gör till vana att alltid plocka bort takboxen från bilen efter avslutad användning. Genom detta förfarande sparar du bränsle (bilens bränsleförbrukning är högre med monterad takbox). Rengör och kontrollera takboxen innan den ställs undan till förvaring. Använd utspätt rengöringsmedel (ex. vanligt köksdiskmedel) som ej förstör plastytan på takboxen. Om så behövs, smörj lås och stöttor med tunn olja (typ symaskinsolja). Se dock till att oljan inte kommer i kontakt med takboxens plastyta. Förvara alltid takboxen horisontellt. Förvara manualen på lättillgänglig plats. Använd endast originaldelar för monteringen. Om andra delar används så kan du orsaka skada på takboxen och gå miste om garantin. 3

4 NO Takboks Takboksens vekt: 9 kg FØR MONTERING OBS! Takboksen skal kompletteres med spennbånd. Biltema art er velegnet for denne boksen. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og dens instruksjoner før takboksen monteres og tas i bruk. Takboksen passer for montering på de fleste typer lastholdere. Lastholderens bredde skal være maks. 45 mm og høyden mm. Avstanden mellom de to lastholderne kan være mm. MONTERING Plasser takboksen slik at den sentreres over de to lastholderne og sitter parallelt med bilens ytterkanter. Kontroller at du kan åpne både motorpanser og bagasjeluke, og at du kan laste inn og ut av takboksen på en sikker måte. Når takboksen er korrekt plassert, skrus den fast til de to lastholderne. Finn fram alle monteringsdeler. Plasser M6-mutrene av metall i tilsvarende vingemuttere av plast. Det er monteringshull i bunnen av takboksen. Bruk de hullene som best passer når takboksen er korrekt plassert på de to lastholderne. Monter de fire U-bøylene nedenfra, rundt lastholderne og opp gjennom hullene som er valgt ut i bunnen av takboksen. Plasser så metallskinnen over respektiv U-bøyle, og skru fast de åtte vingemutrene. Træ de to spennbåndene inn under metallskinnene mm Maks. 45 mm Boksen leveres delt. Legg lokket på plass. Monter sammen lokk og underdel med to skruer gjennom boksens framkant. Åpne lokket forsiktig. Monter lokkets innvendige støtter på begge sider. En skive plasseres under mutteren, og en skive plasseres mellom støtte og lokk. Stram ikke så hardt at støtten hindres i sin bevegelse. Ved hjelp av spennbåndene kan du på en sikker måte spenne fast det som skal lastes i takboksen. Trekk vingemutrene hardt til (for hånd), slik at det tilsvarer et moment på ca. 2 Nm. LASTING Last bagasjen jevnt fordelt i takboksen. Høyden på det som lastes, må ikke overstige takboksens innvendige maks. høyde. Om dette ikke iakttas, kan takboksen ikke lukkes på en korrekt måte og risikerer dermed å bli skadet. Maks. tillatt last i takboksen er 50 kg. Overskrid aldri maks. tillatt taklast (se bilens instruksjonsbok). Når takboksen er fylt, må alle deler omhyggelig spennes fast ved hjelp av de to spennbåndene. 4

5 NO Den totale taklasten består av følgende: Lastholdernes vekt Takboksens vekt Lastens vekt ÅPNING OG LUKKING Åpning og lukking av takboksen skjer med 3 knepplåser og 1 sylinderlås med nøkkellåsing. Ved stenging av takboksen, se til at lokket er ordentlig fastlåst ved å prøve å løfte det. Alle låspunktene må være ordentlig låst. Om det er vanskelig å stenge lokket, kontroller lasten i takboksen og omarranger den slik at lokket kan stenges uten problemer. Takboksen skal alltid være låst. FØR KJØRING MED TAKBOKS Før du kjører, se etter at lastholdere og takboks er ordentlig sikret på taket. Kontroller jevnlig at de er godt festet, og at lasten er ordentlig fastspent. Takboksen skal alltid være låst. Om ovenstående ikke iakttas, kan takboksen løsne og forårsake en alvorlig ulykke. Vær forsiktig ved kjøring på vei med redusert høyde (tunnel, underjordisk garasje, P-hus etc.). Ved vask i automatisk bilvask bør alltid lastholdere og takboks demonteres. Husk på at når en takboks er montert, øker bilens høyde med opptil 60 cm. Vær forsiktig slik at du ikke overskrider bilens maks. taklast. Tilpass bilens hastighet til taklasten. Vær alltid forsiktig ved hastig akselerasjon, nedbremsing, ved kjøring i krappe svinger, ved kraftig sidevind eller andre forhold som kan påvirke bilens kjøreegenskaper negativt. Kjør alltid forsiktig, og tilpass hastigheten til veiens egenskaper og andre forhold. Overskrid aldri 130 km/h, som er maks. tillatt hastighet for kjøring med denne takboksen montert på bilen. Gjør det til en vane å alltid fjerne takboksen fra bilen etter avsluttet bruk. På denne måten sparer du drivstoff (bilens drivstofforbruk er høyere med montert takboks). Rengjør og kontroller takboksen før den settes bort for oppbevaring. Bruk fortynnet rengjøringsmiddel (f.eks. vanlig kjøkkenvaskemiddel) som ikke ødelegger plastoverflaten på takboksen. Om nødvendig, smør lås og støtter med tynn olje (type symaskinolje). Pass på at oljen ikke kommer i kontakt med takboksens plastoverflate. Oppbevar alltid takboksen horisontalt. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted. Bruk kun originaldeler for montering. Om andre deler brukes, kan du forårsake skade på takboksen, og garantien vil da ikke gjelde. 5

6 FI Kuljetusboksi Kuljetusboksin paino: 9 kg ENNEN ASENTAMISTA HUOMIO! Kuljetusboksissa kuljetettava lasti on aina kiinnitettävä kiristyshihnalla. Bilteman tuotenumero soveltuu käytettäväksi yhdessä tämän kuljetusboksin kanssa. Lue tämä käyttöohje ja suositukset huolellisesti, ennen kuin aloitat kuljetusboksin käyttämisen. Tämä kuljetusboksi sopii useimpiin taakkatelineisiin. Taakkatelineen leveys saa olla enintään 45 mm. Korkeuden on oltava mm. Taakkatelineiden välisen etäisyyden on oltava mm. ASENTAMINEN Aseta kuljetusboksi siten, että se on molempien taakkatelineiden keskellä ja suorassa linjassa auton ulkoreunojen kanssa. Varmista asentamisen jälkeen, että konepellin ja tavaratilan kannen voi avata sekä että kuljetusboksin voi täyttää ja tyhjentää turvallisesti. Kun kuljetusboksi on oikein paikallaan, se on ruuvattava kiinni molempiin taakkatelineisiin. Ota kaikki asennustarvikkeet esille. Kiinnitä metalliset M6-mutterit vastaaviin muovisiin siipimuttereihin. Kuljetusboksin pohjassa on asennusaukot. Käytä parhaiten sopivia aukkoja, kun kuljetusboksi on asetettu oikein taakkatelineiden päälle. Lisätietoja on edellä. Asenna neljä U-hakaa alapuolelta taakkatelineiden ympärille ja kuljetusboksin pohjasta valittuihin aukkoihin. Aseta metallikisko kunkin (4) U-hakasen päälle. Kiinnitä kahdeksan siipimutteria. Pujota molemmat kiristyshihnat metallikiskojen alle mm enintään 45 mm Kuljetusboksi toimitetaan osissa. Aseta kansi paikalleen. Kiinnitä kansi ja alaosa toisiinsa kahdella ruuvilla kuljetusboksin etureunasta. Avaa kansi varovaisesti. Asenna kannen sisäosan tuet molempiin kylkiin. Aseta aluslevy mutterin alle. Aseta toinen aluslevy tukien ja kannen väliin. Älä kiristä niin tiukasti, että tuen liike estyy. Voit kiinnittää kuljetusboksissa kuljetettavan lastin turvallisesti kiristyshihnojen avulla. Kiristä siipimutterit voimakkaasti käsin noin 2 Nm:n momenttiin. LASTAAMINEN Lastaa matkatavarat tasaisesti kuljetusboksiin. Lastauskorkeus ei saa ylittää kuljetusboksin suurinta sisäkorkeutta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, kuljetusboksia ei voi sulkea oikein, jolloin se voi vaurioitua. Lastia saa olla enintään 50 kg. Suurinta sallittua auton katolla kuljetettavaa lastin määrää ei saa ylittää. Lisätietoja on auton käsikirjassa. Kun kuljetusboksi täytetään, kaikki esineet on kiinnitettävä huolellisesti kiristyshihnojen avulla. 6

7 FI Katolla kuljetettava lasti muodostuu seuraavista osista: Taakkatelineiden paino Kuljetusboksin paino Lastin paino AVAAMINEN JA SULKEMINEN Kuljetusboksi avataan ja suljetaan kolmen pikalukon ja yhden avaimella lukittavan sylinterilukon avulla. Kun suljet kuljetusboksin, yritä nostaa kantta sen varmistamiseksi, että se on lukittu kunnolla. Kaikkien lukituskohtien on oltava kunnolla kiinni. Jos kannen sulkeminen on vaikeaa, tarkista kuljetusboksin sisältö. Järjestele tavaroita siten, että kansi voidaan sulkea ongelmitta. Kuljetusboksi on aina lukittava. ENNEN LIIKKEELLE LÄHTEMISTÄ KULJETUSBOKSIN OLLESSA KIINNITETTYNÄ Tarkista ennen liikkeelle lähtemistä, että taakkatelineet ja kuljetusboksi on kiinnitetty kunnolla. Tarkista kiinnitys ja lastin kiristys säännöllisesti. Kuljetusboksi on aina lukittava. Jos näitä ohjeita ei noudateta, kuljetusboksi voi irrota ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Jos korkeus on rajoitettu esimerkiksi tunneleissa, maanalaisissa pysäköintitiloissa tai pysäköintihalleissa, aja varovaisesti. Pestäessä auto autopesulassa on suositeltavaa irrottaa taakkatelineet ja kuljetusboksi. Muista, että paikalleen kiinnitetty kuljetusboksi nostaa auton korkeutta noin 60 cm. Älä ylitä auton suurinta sallittua katolla kuljetettavan lastin määrää. Mukauta auton nopeus suksiboksin mukaan. Kiihdytettäessä nopeasti, jarrutettaessa, ajettaessa tiukkoihin kaarteisiin, voimakkaassa sivutuulessa ja muissa vastaavissa tilanteissa on toimittava varovaisesti, sillä auton ajo-ominaisuudet ovat muuttuneet. Aja aina varovaisesti ja valitse nopeus tien sekä muiden ominaisuuksien mukaan. Älä ylitä nopeutta 130 km/h. Tämä on suurin sallittu nopeus, kun kuljetusboksi on kiinnitetty autoon. Irrota kuljetusboksi autosta aina sen käytön päätyttyä. Näin säästät polttoainetta, sillä paikalleen kiinnitetty kuljetusboksi kasvattaa polttoaineenkulutusta. Puhdista ja tarkista kuljetusboksi ennen sen asettamista säilytykseen. Käytä laimennettua puhdistusainetta, esimerkiksi tavallista astianpesuainetta, joka ei vaurioita kuljetusboksin muovipintaa. Voitele lukko ja kiinnikkeet tarvittaessa ohuella ompelukoneöljytyyppisellä öljyllä. Varmista, että öljyä ei pääse kuljetusboksin muovipinnalle. Säilytä kuljetusboksia aina vaakasuorassa. Säilytä käyttöohjetta helppopääsyisessä paikassa. Käytä asennuksessa vain alkuperäisiä osia. Muiden osien käyttäminen voi vaurioittaa kuljetusboksia, ja takuu voi raueta. 7

8 DK Tagboks Tagboksens vægt: 9 kg FØR MONTERING OBS! Tagboksen skal suppleres med spænderemme. Biltema Art er velegnet til denne boks. Læs brugsvejledningen og dens anbefalinger omhyggeligt igennem, inden tagboksen monteres og tages i brug. Tagboksen passer til montering på de fleste typer tagbøjler. Tagbøjlens bredde må maks. være 45 mm og højden må være mm. Afstanden mellem de to tagbøjler kan være mm. MONTERING Placer tagboksen, så den centreres over de to tagbøjler resp. er parallel med bilens yderkanter. Kontroller dernæst, at såvel motorhjelm som bagagerumsklap kan åbnes og, at du kan læsse resp. aflæsse tagboksen på en sikker måde. Når tagboksen er korrekt placeret, skal den skrues fast på de to tagbøjler. Find alle monteringsdelene frem. Sæt M6 møtrikkerne af metal i de modsvarende vingemøtrikker af plast. Monteringshullerne er i bunden af tagboksen. Brug de huller som passer bedst, når tagboksen er korrekt placeret på de to tagbøjler. Monter de fire U-bøjler fra undersiden, rundt om tagbøjlerne og op gennem de valgte huller i bunden af tagboksen. Placer derefter metalskinnerne over de respektive U-bøjler og skru de otte vingemøtrikker fast. Før de to spænderemme ind under metalskinnerne mm Maks. 45 mm Boksen leveres adskilt. Læg låget på plads. Låget og underdelen samles med to skruer gennem boksens forkant. Åben låget forsigtigt. Monter lågets indvendige stivere på begge sider. Én skive sættes under møtrikken og én skive placeres mellem stiveren og låget. Spænd ikke så hårdt, at stiveren ikke kan bevæge sig. Ved hjælp af spænderemmene kan du på en sikker måde fastspænde tagboksens last. Spænd vingemøtrikkerne hårdt fast (med fingrene), så det svarer til et tilspændingsmoment på ca. 2 Nm. LASTNING Fordel bagagen jævnt i tagboksen. Lastens højde må ikke overstige tagboksens indre maks. højde. Følges denne vejledning ikke, kan tagboksen ikke lukkes rigtigt og risikerer derfor at blive beskadiget. Maks. tilladt last i tagboksen er ca. 50 kg. Overskrid aldrig den maksimalt tilladte taglast (se bilens instruktionsbog). Når tagboksen er fyldt, skal alle effekter spændes fast ved hjælp af de to spænderemme. 8

9 DK Den totale taglast består af følgende: Tagbøjlernes vægt. Tagboksens vægt. Lastens vægt: ÅBNING OG LUKNING Åbning og lukning af tagboksen sker med 3 tryklåse og 1 cylinderlås med nøglelås. Når tagboksen lukkes, kontrolleres, at låget er ordentligt fastlåst ved at forsøge at løfte i låget. Alle låsepunkter skal være ordentligt låste (slåen på plads). Hvis det er svært at lukke låget, skal lasten i tagboksen ses efter og arrangeres hensigtsmæssigt, så låget kan lukkes uden problemer. Tagboksen skal altid holdes låst. FØR KØRSEL MED TAGBOKS Før kørsel skal du sørge for, at tagbøjler og tagboks er ordentligt sikrede på taget. Kontroller regelmæssigt fastspændingen samt, at lasten er ordentligt fastspændt. Tagboksen skal altid holdes låst. Efterfølges ovenstående ikke, kan tagboksen løsne sig og forårsage alvorlige ulykker. Vær forsigtig ved kørsel på veje med reduceret højde (tunneler, underjordiske garager, P-hus etc.). Ved vask i automatiske vaskehaller anbefales det at fjerne såvel tagbøjler som tagboks. Tænk på, at bilens højde øges med op til 60 cm, når tagboksen er monteret. Vær omhyggelig med ikke at overskride bilens maks. taglast. Tilpas bilens hastighed efter taglasten. Der skal altid iagttages forsigtighed ved hurtig acceleration, nedbremsning, kørsel i skarpe sving, ved kraftig sidevind eller andre omstændigheder, som negativt påvirker bilens køreegenskaber. Kør altid forsigtigt og tilpas hastigheden til vejens beskaffenhed og andre omstændigheder. Overskrid aldrig 130 km/t, hvilket er maksimalt tilladte hastighed med denne tagboks monteret på bilen. Gør det til en vane altid at fjerne tagboksen fra bilen efter brug. Ved at gøre dette, sparer du brændstof (bilens brændstofforbrug er højere med tagboksen monteret) Rengør og efterse tagboksen før opbevaring. Brug ufortyndet rengøringsmiddel (f.eks. almindeligt opvaskemiddel), som ikke ødelægger tagboksens plastoverflade. Om nødvendigt smøres lås og stivere med tynd olie (f.eks symaskineolie). Pas dog på, at olien ikke kommer i kontakt med tagboksens plastoverflade. Opbevar altid tagboksen vandret. Opbevar vejledningen på et let tilgængeligt sted. Brug kun originale dele til montering. Bruger du andre dele, kan du forårsage beskadigelse af tagboksen og miste garantien. 9

10 10

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Art. 88-200. WC-istuin Toiletsæde. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 88-200. WC-istuin Toiletsæde. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Toalettstol Toalett WC-istuin Toiletsæde Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Toalettstol Bruksanvisning Toalettstol 88-200 Läs anvisningarna i denna manual före montering. Förvara manualen

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL Art. 45-8401/ OP-11 Handbok BADPOOL VIKTIGT! LÄS HELA ANVISNINGEN OCH MEDFÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok BADEBASSENG VIKTIG! LES HELE ANVISNINGEN

Læs mere

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas Handbok Rund pool med stålram VIKtIGt! läs Hela anvisningen och medföljande säkerhetsföreskrifter Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok Rundt basseng med stålramme VIKtIG! les Hele

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Art. 45-8402/ RF1-14 Rund pool med stålram Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Rund pool med stålramme 300 x 76 cm 4383 l Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA 28162 ELCROSS EPI SVENSKA 28162 ELCROSS EPI Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden Bandage som ger tryck över muskelbuken för avlastning av muskulatur, senor och senfästen

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN (121 x 310 x h290cm) ART. 4406 003_03030_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR ADVARSEL! // VIKTIG! //

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning

PROTECTO sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning juni 2005 sikkerhedsrækværk MANTO Arbejdsvejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Egenskaber 2 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2.1 Sikkerhedsanvisninger 2 3.0 Enkeltdele 3 4 4.0 Anvendelse 4.1 -Stolpe 5 4.2 -Stolpe

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere