Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L"

Transkript

1 Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks

2 SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual och dess instruktioner innan takboxen monteras och används. Takboxen passar för montering på de flesta typer av lasthållare. Lasthållarens bredd får vara max. 45 mm och höjden får vara mm. Avståndet mellan de båda lasthållarna kan vara mm. MONTERING Placera takboxen så att den centreras över de båda lasthållarna resp. sitter parallellt med bilens ytterkanter. Kontrollera så att du kan öppna både motorhuven och bagageluckan och att du kan lasta resp. lasta ur takboxen på ett säkert sätt. När takboxen är korrekt placerad, så måste den skruvas fast vid de båda lasthållarna. Plocka fram alla monteringsdetaljer. Placera M6-muttrarna av metall i motsvarande vingmuttrar av plast. Det finns monteringshål i botten av takboxen. Använd de hål som bäst passar när takboxen är korrekt placerad på de båda lasthållarna. Montera de fyra U-byglarna från undersidan, runt lasthållarna och upp genom de hål som valts ut i botten av takboxen. Placera sedan metallskenan över respektive U-bygel och skruva fast de åtta vingmuttrarna. Trä in de båda spännbanden under metallskenorna mm Max 45 mm Boxen levereras delad. Lägg locket på plats. Montera ihop lock och underdel med två skruvar genom boxens framkant. Öppna locket försiktigt. Montera lockets invändiga stöttor på båda sidor. En bricka placeras under muttern och en bricka placeras mellan stöttan och locket. Drag ej åt så hårt att stöttan hindras i sin rörelse. Med hjälp av spännbanden kan du på ett säkert sätt spänna fast det som ska lastas i takboxen. Drag fast vingmuttrarna hårt (för hand), så att det motsvarar ett åtdragningsmoment på ca. 2 Nm. LASTNING Lasta bagaget jämnt fördelat i takboxen. Höjden på det som lastas får ej överstiga takboxens inre max. höjd. Om detta ej följs, så kan inte takboxen stängas på ett korrekt sätt och riskerar därmed att skadas. Max. tillåten last i takboxen är 50 kg. Överskrid aldrig max. tillåten taklast (se bilens instruktionsbok). När takboxen fyllts, så måste alla detaljer noga spännas fast med hjälp av de båda spännbanden. Den totala taklasten består av följande: Lasthållarnas vikt Takboxens vikt Lastens vikt 2

3 SE ÖPPNING & STÄNGNING Öppning och stängning av takboxen sker med 3 snäpplås och 1 cylinderlås med nyckellåsning. Vid stängning av takboxen, se till att locket är ordentligt fastlåst genom att försöka lyfta locket. Alla låspunkterna måste vara ordentligt låsta (reglade). Om det är svårt att stänga locket, kontrollera det som lastats inne i takboxen och arrangera om det på lämpligt sätt så att locket kan stängas utan problem. Takboxen skall alltid hållas låst. INNAN KÖRNING MED TAKBOX Innan varje körning, se till att lasthållare och takbox är ordentligt säkrade på taket. Kontrollera regelbundet fastsättningen, samt att lasten är ordentligt fastspänd. Takboxen skall alltid hållas låst. Om ovanstående ej uppfylls, så kan takboxen lossna och orsaka allvarlig olycka. Var försiktig vid körning på väg med reducerad höjd (tunnlar, underjordiska garage, P-hus etc.). Vid tvätt i automatiska biltvättar rekommenderas alltid att demontera såväl lasthållare som takbox. Tänk på att när en takbox är monterad så ökas bilens höjd med upp till 60 cm. Var försiktig så att du inte överskrider bilens max. taklast. Anpassa bilens hastighet till taklasten. Försiktighet måste alltid iakttagas vid hastig acceleration, inbromsning, vid körning i snäva kurvor, vid kraftig sidovind eller andra omständigheter som negativt kan påverka bilens köregenskaper. Kör alltid försiktigt och anpassa hastigheten till vägkaraktär och andra omständigheter. Överskrid aldrig 130 km/h, vilket är max. tillåten hastighet för färd med denna takbox monterad på bilen. Gör till vana att alltid plocka bort takboxen från bilen efter avslutad användning. Genom detta förfarande sparar du bränsle (bilens bränsleförbrukning är högre med monterad takbox). Rengör och kontrollera takboxen innan den ställs undan till förvaring. Använd utspätt rengöringsmedel (ex. vanligt köksdiskmedel) som ej förstör plastytan på takboxen. Om så behövs, smörj lås och stöttor med tunn olja (typ symaskinsolja). Se dock till att oljan inte kommer i kontakt med takboxens plastyta. Förvara alltid takboxen horisontellt. Förvara manualen på lättillgänglig plats. Använd endast originaldelar för monteringen. Om andra delar används så kan du orsaka skada på takboxen och gå miste om garantin. 3

4 NO Takboks Takboksens vekt: 9 kg FØR MONTERING OBS! Takboksen skal kompletteres med spennbånd. Biltema art er velegnet for denne boksen. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og dens instruksjoner før takboksen monteres og tas i bruk. Takboksen passer for montering på de fleste typer lastholdere. Lastholderens bredde skal være maks. 45 mm og høyden mm. Avstanden mellom de to lastholderne kan være mm. MONTERING Plasser takboksen slik at den sentreres over de to lastholderne og sitter parallelt med bilens ytterkanter. Kontroller at du kan åpne både motorpanser og bagasjeluke, og at du kan laste inn og ut av takboksen på en sikker måte. Når takboksen er korrekt plassert, skrus den fast til de to lastholderne. Finn fram alle monteringsdeler. Plasser M6-mutrene av metall i tilsvarende vingemuttere av plast. Det er monteringshull i bunnen av takboksen. Bruk de hullene som best passer når takboksen er korrekt plassert på de to lastholderne. Monter de fire U-bøylene nedenfra, rundt lastholderne og opp gjennom hullene som er valgt ut i bunnen av takboksen. Plasser så metallskinnen over respektiv U-bøyle, og skru fast de åtte vingemutrene. Træ de to spennbåndene inn under metallskinnene mm Maks. 45 mm Boksen leveres delt. Legg lokket på plass. Monter sammen lokk og underdel med to skruer gjennom boksens framkant. Åpne lokket forsiktig. Monter lokkets innvendige støtter på begge sider. En skive plasseres under mutteren, og en skive plasseres mellom støtte og lokk. Stram ikke så hardt at støtten hindres i sin bevegelse. Ved hjelp av spennbåndene kan du på en sikker måte spenne fast det som skal lastes i takboksen. Trekk vingemutrene hardt til (for hånd), slik at det tilsvarer et moment på ca. 2 Nm. LASTING Last bagasjen jevnt fordelt i takboksen. Høyden på det som lastes, må ikke overstige takboksens innvendige maks. høyde. Om dette ikke iakttas, kan takboksen ikke lukkes på en korrekt måte og risikerer dermed å bli skadet. Maks. tillatt last i takboksen er 50 kg. Overskrid aldri maks. tillatt taklast (se bilens instruksjonsbok). Når takboksen er fylt, må alle deler omhyggelig spennes fast ved hjelp av de to spennbåndene. 4

5 NO Den totale taklasten består av følgende: Lastholdernes vekt Takboksens vekt Lastens vekt ÅPNING OG LUKKING Åpning og lukking av takboksen skjer med 3 knepplåser og 1 sylinderlås med nøkkellåsing. Ved stenging av takboksen, se til at lokket er ordentlig fastlåst ved å prøve å løfte det. Alle låspunktene må være ordentlig låst. Om det er vanskelig å stenge lokket, kontroller lasten i takboksen og omarranger den slik at lokket kan stenges uten problemer. Takboksen skal alltid være låst. FØR KJØRING MED TAKBOKS Før du kjører, se etter at lastholdere og takboks er ordentlig sikret på taket. Kontroller jevnlig at de er godt festet, og at lasten er ordentlig fastspent. Takboksen skal alltid være låst. Om ovenstående ikke iakttas, kan takboksen løsne og forårsake en alvorlig ulykke. Vær forsiktig ved kjøring på vei med redusert høyde (tunnel, underjordisk garasje, P-hus etc.). Ved vask i automatisk bilvask bør alltid lastholdere og takboks demonteres. Husk på at når en takboks er montert, øker bilens høyde med opptil 60 cm. Vær forsiktig slik at du ikke overskrider bilens maks. taklast. Tilpass bilens hastighet til taklasten. Vær alltid forsiktig ved hastig akselerasjon, nedbremsing, ved kjøring i krappe svinger, ved kraftig sidevind eller andre forhold som kan påvirke bilens kjøreegenskaper negativt. Kjør alltid forsiktig, og tilpass hastigheten til veiens egenskaper og andre forhold. Overskrid aldri 130 km/h, som er maks. tillatt hastighet for kjøring med denne takboksen montert på bilen. Gjør det til en vane å alltid fjerne takboksen fra bilen etter avsluttet bruk. På denne måten sparer du drivstoff (bilens drivstofforbruk er høyere med montert takboks). Rengjør og kontroller takboksen før den settes bort for oppbevaring. Bruk fortynnet rengjøringsmiddel (f.eks. vanlig kjøkkenvaskemiddel) som ikke ødelegger plastoverflaten på takboksen. Om nødvendig, smør lås og støtter med tynn olje (type symaskinolje). Pass på at oljen ikke kommer i kontakt med takboksens plastoverflate. Oppbevar alltid takboksen horisontalt. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted. Bruk kun originaldeler for montering. Om andre deler brukes, kan du forårsake skade på takboksen, og garantien vil da ikke gjelde. 5

6 FI Kuljetusboksi Kuljetusboksin paino: 9 kg ENNEN ASENTAMISTA HUOMIO! Kuljetusboksissa kuljetettava lasti on aina kiinnitettävä kiristyshihnalla. Bilteman tuotenumero soveltuu käytettäväksi yhdessä tämän kuljetusboksin kanssa. Lue tämä käyttöohje ja suositukset huolellisesti, ennen kuin aloitat kuljetusboksin käyttämisen. Tämä kuljetusboksi sopii useimpiin taakkatelineisiin. Taakkatelineen leveys saa olla enintään 45 mm. Korkeuden on oltava mm. Taakkatelineiden välisen etäisyyden on oltava mm. ASENTAMINEN Aseta kuljetusboksi siten, että se on molempien taakkatelineiden keskellä ja suorassa linjassa auton ulkoreunojen kanssa. Varmista asentamisen jälkeen, että konepellin ja tavaratilan kannen voi avata sekä että kuljetusboksin voi täyttää ja tyhjentää turvallisesti. Kun kuljetusboksi on oikein paikallaan, se on ruuvattava kiinni molempiin taakkatelineisiin. Ota kaikki asennustarvikkeet esille. Kiinnitä metalliset M6-mutterit vastaaviin muovisiin siipimuttereihin. Kuljetusboksin pohjassa on asennusaukot. Käytä parhaiten sopivia aukkoja, kun kuljetusboksi on asetettu oikein taakkatelineiden päälle. Lisätietoja on edellä. Asenna neljä U-hakaa alapuolelta taakkatelineiden ympärille ja kuljetusboksin pohjasta valittuihin aukkoihin. Aseta metallikisko kunkin (4) U-hakasen päälle. Kiinnitä kahdeksan siipimutteria. Pujota molemmat kiristyshihnat metallikiskojen alle mm enintään 45 mm Kuljetusboksi toimitetaan osissa. Aseta kansi paikalleen. Kiinnitä kansi ja alaosa toisiinsa kahdella ruuvilla kuljetusboksin etureunasta. Avaa kansi varovaisesti. Asenna kannen sisäosan tuet molempiin kylkiin. Aseta aluslevy mutterin alle. Aseta toinen aluslevy tukien ja kannen väliin. Älä kiristä niin tiukasti, että tuen liike estyy. Voit kiinnittää kuljetusboksissa kuljetettavan lastin turvallisesti kiristyshihnojen avulla. Kiristä siipimutterit voimakkaasti käsin noin 2 Nm:n momenttiin. LASTAAMINEN Lastaa matkatavarat tasaisesti kuljetusboksiin. Lastauskorkeus ei saa ylittää kuljetusboksin suurinta sisäkorkeutta. Jos tätä ohjetta ei noudateta, kuljetusboksia ei voi sulkea oikein, jolloin se voi vaurioitua. Lastia saa olla enintään 50 kg. Suurinta sallittua auton katolla kuljetettavaa lastin määrää ei saa ylittää. Lisätietoja on auton käsikirjassa. Kun kuljetusboksi täytetään, kaikki esineet on kiinnitettävä huolellisesti kiristyshihnojen avulla. 6

7 FI Katolla kuljetettava lasti muodostuu seuraavista osista: Taakkatelineiden paino Kuljetusboksin paino Lastin paino AVAAMINEN JA SULKEMINEN Kuljetusboksi avataan ja suljetaan kolmen pikalukon ja yhden avaimella lukittavan sylinterilukon avulla. Kun suljet kuljetusboksin, yritä nostaa kantta sen varmistamiseksi, että se on lukittu kunnolla. Kaikkien lukituskohtien on oltava kunnolla kiinni. Jos kannen sulkeminen on vaikeaa, tarkista kuljetusboksin sisältö. Järjestele tavaroita siten, että kansi voidaan sulkea ongelmitta. Kuljetusboksi on aina lukittava. ENNEN LIIKKEELLE LÄHTEMISTÄ KULJETUSBOKSIN OLLESSA KIINNITETTYNÄ Tarkista ennen liikkeelle lähtemistä, että taakkatelineet ja kuljetusboksi on kiinnitetty kunnolla. Tarkista kiinnitys ja lastin kiristys säännöllisesti. Kuljetusboksi on aina lukittava. Jos näitä ohjeita ei noudateta, kuljetusboksi voi irrota ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Jos korkeus on rajoitettu esimerkiksi tunneleissa, maanalaisissa pysäköintitiloissa tai pysäköintihalleissa, aja varovaisesti. Pestäessä auto autopesulassa on suositeltavaa irrottaa taakkatelineet ja kuljetusboksi. Muista, että paikalleen kiinnitetty kuljetusboksi nostaa auton korkeutta noin 60 cm. Älä ylitä auton suurinta sallittua katolla kuljetettavan lastin määrää. Mukauta auton nopeus suksiboksin mukaan. Kiihdytettäessä nopeasti, jarrutettaessa, ajettaessa tiukkoihin kaarteisiin, voimakkaassa sivutuulessa ja muissa vastaavissa tilanteissa on toimittava varovaisesti, sillä auton ajo-ominaisuudet ovat muuttuneet. Aja aina varovaisesti ja valitse nopeus tien sekä muiden ominaisuuksien mukaan. Älä ylitä nopeutta 130 km/h. Tämä on suurin sallittu nopeus, kun kuljetusboksi on kiinnitetty autoon. Irrota kuljetusboksi autosta aina sen käytön päätyttyä. Näin säästät polttoainetta, sillä paikalleen kiinnitetty kuljetusboksi kasvattaa polttoaineenkulutusta. Puhdista ja tarkista kuljetusboksi ennen sen asettamista säilytykseen. Käytä laimennettua puhdistusainetta, esimerkiksi tavallista astianpesuainetta, joka ei vaurioita kuljetusboksin muovipintaa. Voitele lukko ja kiinnikkeet tarvittaessa ohuella ompelukoneöljytyyppisellä öljyllä. Varmista, että öljyä ei pääse kuljetusboksin muovipinnalle. Säilytä kuljetusboksia aina vaakasuorassa. Säilytä käyttöohjetta helppopääsyisessä paikassa. Käytä asennuksessa vain alkuperäisiä osia. Muiden osien käyttäminen voi vaurioittaa kuljetusboksia, ja takuu voi raueta. 7

8 DK Tagboks Tagboksens vægt: 9 kg FØR MONTERING OBS! Tagboksen skal suppleres med spænderemme. Biltema Art er velegnet til denne boks. Læs brugsvejledningen og dens anbefalinger omhyggeligt igennem, inden tagboksen monteres og tages i brug. Tagboksen passer til montering på de fleste typer tagbøjler. Tagbøjlens bredde må maks. være 45 mm og højden må være mm. Afstanden mellem de to tagbøjler kan være mm. MONTERING Placer tagboksen, så den centreres over de to tagbøjler resp. er parallel med bilens yderkanter. Kontroller dernæst, at såvel motorhjelm som bagagerumsklap kan åbnes og, at du kan læsse resp. aflæsse tagboksen på en sikker måde. Når tagboksen er korrekt placeret, skal den skrues fast på de to tagbøjler. Find alle monteringsdelene frem. Sæt M6 møtrikkerne af metal i de modsvarende vingemøtrikker af plast. Monteringshullerne er i bunden af tagboksen. Brug de huller som passer bedst, når tagboksen er korrekt placeret på de to tagbøjler. Monter de fire U-bøjler fra undersiden, rundt om tagbøjlerne og op gennem de valgte huller i bunden af tagboksen. Placer derefter metalskinnerne over de respektive U-bøjler og skru de otte vingemøtrikker fast. Før de to spænderemme ind under metalskinnerne mm Maks. 45 mm Boksen leveres adskilt. Læg låget på plads. Låget og underdelen samles med to skruer gennem boksens forkant. Åben låget forsigtigt. Monter lågets indvendige stivere på begge sider. Én skive sættes under møtrikken og én skive placeres mellem stiveren og låget. Spænd ikke så hårdt, at stiveren ikke kan bevæge sig. Ved hjælp af spænderemmene kan du på en sikker måde fastspænde tagboksens last. Spænd vingemøtrikkerne hårdt fast (med fingrene), så det svarer til et tilspændingsmoment på ca. 2 Nm. LASTNING Fordel bagagen jævnt i tagboksen. Lastens højde må ikke overstige tagboksens indre maks. højde. Følges denne vejledning ikke, kan tagboksen ikke lukkes rigtigt og risikerer derfor at blive beskadiget. Maks. tilladt last i tagboksen er ca. 50 kg. Overskrid aldrig den maksimalt tilladte taglast (se bilens instruktionsbog). Når tagboksen er fyldt, skal alle effekter spændes fast ved hjælp af de to spænderemme. 8

9 DK Den totale taglast består af følgende: Tagbøjlernes vægt. Tagboksens vægt. Lastens vægt: ÅBNING OG LUKNING Åbning og lukning af tagboksen sker med 3 tryklåse og 1 cylinderlås med nøglelås. Når tagboksen lukkes, kontrolleres, at låget er ordentligt fastlåst ved at forsøge at løfte i låget. Alle låsepunkter skal være ordentligt låste (slåen på plads). Hvis det er svært at lukke låget, skal lasten i tagboksen ses efter og arrangeres hensigtsmæssigt, så låget kan lukkes uden problemer. Tagboksen skal altid holdes låst. FØR KØRSEL MED TAGBOKS Før kørsel skal du sørge for, at tagbøjler og tagboks er ordentligt sikrede på taget. Kontroller regelmæssigt fastspændingen samt, at lasten er ordentligt fastspændt. Tagboksen skal altid holdes låst. Efterfølges ovenstående ikke, kan tagboksen løsne sig og forårsage alvorlige ulykker. Vær forsigtig ved kørsel på veje med reduceret højde (tunneler, underjordiske garager, P-hus etc.). Ved vask i automatiske vaskehaller anbefales det at fjerne såvel tagbøjler som tagboks. Tænk på, at bilens højde øges med op til 60 cm, når tagboksen er monteret. Vær omhyggelig med ikke at overskride bilens maks. taglast. Tilpas bilens hastighed efter taglasten. Der skal altid iagttages forsigtighed ved hurtig acceleration, nedbremsning, kørsel i skarpe sving, ved kraftig sidevind eller andre omstændigheder, som negativt påvirker bilens køreegenskaber. Kør altid forsigtigt og tilpas hastigheden til vejens beskaffenhed og andre omstændigheder. Overskrid aldrig 130 km/t, hvilket er maksimalt tilladte hastighed med denne tagboks monteret på bilen. Gør det til en vane altid at fjerne tagboksen fra bilen efter brug. Ved at gøre dette, sparer du brændstof (bilens brændstofforbrug er højere med tagboksen monteret) Rengør og efterse tagboksen før opbevaring. Brug ufortyndet rengøringsmiddel (f.eks. almindeligt opvaskemiddel), som ikke ødelægger tagboksens plastoverflade. Om nødvendigt smøres lås og stivere med tynd olie (f.eks symaskineolie). Pas dog på, at olien ikke kommer i kontakt med tagboksens plastoverflade. Opbevar altid tagboksen vandret. Opbevar vejledningen på et let tilgængeligt sted. Brug kun originale dele til montering. Bruger du andre dele, kan du forårsage beskadigelse af tagboksen og miste garantien. 9

10 10

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere