God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet"

Transkript

1 God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet

2

3 Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske krav, både til materialer, arbejdstilrettelæggelse og den personlige hygiejne. Medarbejdere, der dagligt arbejder med drikkevand, og de entreprenører, der arbejder for Vestforsyning Vand A/S, skal være bevidste om, at de arbejder for en levnedsmiddelvirksomhed, hvilket kan give anledning til en række spørgsmål af vandhygiejnisk karakter, som: Hvordan forholder vi os i denne situation? Hvilke forholdsregler gælder her? Hvad skal vi særligt tage os i agt for? I denne pjece kan du læse om en række forskellige arbejdssituationer, som du kan blive stillet overfor dagligt. Du kan også læse, hvilke forholdsregler du skal tage i de givne situationer. For at fremme forståelsen er der flere steder i pjecen tilføjet beskrivelser af generelle forhold om anlæggene. Med venlig hilsen Avi Gaye Jette Fleng Jensen Vandchef Afdelingsleder Informationerne i denne folder er vejledende. Indledning

4 Krav til boringer/kildepladser Indvindingsboringer Indvindingsboringer skal være omgivet af et fredningsbælte med en radius på mindst 10 m, indenfor hvilken der hverken må gødes, bruges ukrudtsdræbende midler eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer, der kan udsætte indvindingsboringen for forurening, hovedsageligt stoffer der kan sive ned i jorden. Ventilationsåbninger til boringsinstallationerne må ikke være for store og skal være forsynet med net af hensyn til fugle, insekter m.v. Det vil sige, at maskestørrelsen i nettet skal være meget lille. Gennemføringer for rør og kabler skal udføres vandtætte. Rengøring af installationerne skal kunne ske let og bekvemt. Alle boringer er sikret med kontaktalarmer, således at der sendes alarm til vagten, når der åbnes til boringen. Arealet omkring en invindingsboring

5 Krav til borearbejde og boringseftersyn Inden borearbejdet begynder, skal boregrej, der har været anvendt i forurenet jord, være fuldstændig rengjort. På borestedet må der ikke forekomme oliespild fra hydraulik - borerig, donkrafte m.m. eller være anden forurening på overfladen. Rør m.m., der anvendes til borearbejdet, lægges på strøer eller lign. De materialer, kvarts og bentonit m.m., der benyttes til gruskastning og afpropning, skal leveres og opbevares i lukkede plastsække. Ved arbejdets ophør lukkes borerør/forerør med ballon eller tætsluttende flange. Når borearbejdet og filtersætning er afsluttet, eller der er sket en boringsrenovering, skal boringen renses op ved en mammutpumpning. Boringen bør herefter desinficeres, inden renpumpningen begynder. Der renpumpes for sand og boremudder. Boringskontrolanalyse og bakteriologisk vandanalyse udtages, inden boringen sættes i drift. Ved installation af pumpen mv. må bolte m.m. kun smøres med et drikkevandsgodkendt smøremiddel. Dette er altid gældende, både for eksterne leverandører og egne medarbejder. Krav til sløjfning af boringer Boringer sløjfes i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december Der benyttes altid ekstern brøndborerfirma. I forbindelse med sløjfning af boringer gælder de samme hygiejneprocedurer som for borearbejde: Er boringen af nyere dato med forseglende materiale ud for lerlagene, skal boringen fyldes op med f.eks. cementopslemmet bentonit. Er boringen af ældre dato, og der ikke er etableret spærringer ud for de enkelte lerlag, skal forerøret om muligt trækkes tilbage eller rørsprænges, samtidig med at røret efterfyldes med forseglende materiale. Evt. brønd og rør fjernes til ca. 1,5 meter under terræn. Hvor der udføres vandstik til en ejendom, der har boring, meldes der tilbage til tilsynsmyndighed (Holstebro Kommune Natur & Miljø) Indvindingsboringer

6 Krav til vandværker og beholderanlæg Ventilationsåbninger til vandværker skal være så små, at der ikke kan ske indtrængning af fugle, insekter m.v. Det vil sige, at åbningerne skal være forsynet med net med meget lille maskestørrelse. Iltningsbassiner skal have overløb, være sikret mod tilbageløb og indtrængning af dyr, insekter og anden luftbåren forurening. Åbninger til det fri skal således forsynes med net med meget lille maskestørrelse samt pollenfiltre. Skyllevand skal passere et bundfældningsbassin, hvis det har direkte udløb til recipient. Rentvandsbeholdere udformes med luftudligning, overløb og tømmemulighed, og det skal være muligt at foretage en visuel inspektion af vandoverfladen i beholderen. Beholderen skal kunne rengøres uden afbrydelse af forsyningen, dvs. at der skal være enten reserveforsyning eller mulighed for at opdele tanken. Vandværker Rentvandsbeholdere skal endvidere være indrettet således, at der ikke forekommer stillestående vand. Materialer skal beskyttes mod korrosion på passende måde eller være korrosionsbestandig. Materialer må ikke indeholde organiske stoffer (f.eks. epoxy og PVA-holdige cementprodukter), som kan opløses i vandet i sådanne mængder, at vandet i fysisk-kemisk, mikrobiologisk eller anden henseende (f.eks. luft, smag, farve) bliver uegnet til drikkevand. Fra dette er dog undtaget pakninger. Ventilationsanlæg skal være korrekt dimensioneret for at sikre anlæggets funktion, og hvor indblæsning sker i eller ved vandmassen, skal der etableres effektive luftfiltre for at hindre forurening fra støv, sod, pollen m.v. Der skal være affugtningsanlæg på vandværkerne for at mindske vedligehold og dannelse af kondensvand. Tilgang af dagslys bør undgås for at begrænse algevækst.

7 Rengøring skal være let og bekvem og skal kunne foregå uden risiko for forurening. Gode adgangsforhold for tunge maskindele m.v. skal tilstræbes. Dæksler, udluftningsrør og overløbsrør skal udføres tætte og placeres, så de ikke kan oversvømmes. Gennemføringer for rør og kabler udføres vandtætte. Værksted, folkerum og toiletter indrettes i fornødent omfang og således, at spildevandsledninger føres uden forbindelse med drikkevand. Vandværkets arealer er indhegnede. Efter besøg skal bygningerne aflåses, og alarmen slås til. Husdyr Som en naturlig ting skal kreaturer, hunde, katte og fjerkræ holdes væk fra anlæggenes område, ligesom det skal holdes fri for rotter og mus. Pumper og rørgang på Frøjk Vandværk Vandværker

8 Krav til rensning/renovering af iltningsbassiner, mellemrør, filtre og beholdere Alle, der færdes i enten et iltningsbassin, et filter eller en rentvandsbeholder, eller som på anden vis er i direkte kontakt med drikkevandet, skal altid: Være iført rent arbejdstøj, evt. engangsdragt (Udleveres på lageret, Nupark 50) Have rengjort og desinficeret støvler/sko. Desinficeringen sker med det desinficeringsmiddel, som anvendes i Vestforsyning til den slags opgaver Anvende skoovertræk Anvende hårnet/hat/hætte Have vasket hænder med sæbe Disse få regler skal også overholdes, selvom filtrene evt. skulle være overdækket. Støvler og sko renses og desinficeres

9 Desuden skal værktøj, pumper, slanger m.m. renses, inden det tages i brug. Som hovedregel må værktøjet, som bruges i vandforsyningen, ikke anvendes andre steder. Brandslanger rengøres og gennemskylles efter brug med det desinficeringsmiddel, som anvises af Vestforsyning, for derefter at blive hængt til tørre og rullet sammen. Personlige værnemidler Se FVD s vejledning nr. 3 fra Sikkerhedsregler ved arbejde på vandforsyningsanlæg. Arbejdsprocedure for rensning af iltningstrapper og henstandsbeholder Beholderen tømmes, enten via bundudløb eller med pumpe. Trapper og beholder renses, og det afrensede og aflejrede materiale suges væk med slamsuger. Iltningstrapper og henstandsbeholder skylles grundigt med rent vand inden ibrugtagning. Ved voksende filtermasse kan en rensning af filtermaterialet komme på tale. Dette gøres ved at banke belægningerne af ved at skabe turbulens i filtermaterialet med en dykpumpe. Herefter skylles filteret godt igennem på normal vis. Udskiftning af filtermateriale sker kun i yderst sjældne tilfælde. Dels er det meget dyrt, og dels tager det lang tid at få et filter med nyt filtermateriale til at rense ordentligt. Arbejdsprocedure for rensning og renovering af rentvandsbeholder Rensning og renovering af rentvandsbeholder kan ske enten ved brug af dykkere eller ved at tømme beholderen og rense beholderens vægge mekanisk. Ved brug af dykkere undgås, at beholderen skal tages ud af drift, mens kapaciteten i beholderen er væk mindst et døgn ved mekanisk afrensning. Arbejdsprocedure for rensning af åbne filtre Vandet tømmes af filteret via rentvandsafgangen. Filtervægge og skyllerende af beton spules med alm. vandtryk, og fastsiddende emner skrabes af. Vandværker

10 Daglig drift Værktøj Alt værktøj og materiel, der kommer i berøring med vandet, skal omhyggeligt renses i desinficeringsmiddel før anvendelsen og må ikke benyttes til andet arbejde. Personalets beklædning Under tilsyn og daglig pasning af vandværker mv. skal personalet bære særligt fodtøj og arbejdstøj, som let kan rengøres, og som skal holdes rent. Tøjet skal opbevares i egnede omklædningsskabe og må ikke anvendes til andet arbejde. Alle medarbejdere skal have gennemført et hygiejnekursus med almen undervisning indenfor vandforsyning og anden håndtering af fødevarer. Værktøj renses grundigt inden brug Af hygiejnetekniske grunde skal rengøringskvaliteten på vandværket være høj. Hænder skal vaskes med sæbe inden arbejde, hvor der er kontakt med vandet (f.eks. ved skift af målere, udtagning af vandanalyser mv.) Efter toiletbesøg er vask af hænder med brug af sæbe et ufravigeligt krav. 10

11 På værket bør der altid forefindes 2 bakker og desinficeringsmiddel til desinficering af fodtøj således, at filter- og beholderområdet kan betrædes. Der skal ligeledes forefindes skoovertræk og hårnet. Prøveudtagning af vandanalyser De lovbundne vandanalyser udtages af akkrediterede firmaer. Herved undgås at der kan sættes spørgsmålstegn ved prøvens resultat. I tilfælde, hvor prøvens resultat er vejledende, typisk ifm. interne undersøgelser, som f.eks. før ibrugtagning af en ny vandledning, kan prøven udtages af driftspersonalet i egnede flasker typisk indkøbt hos et akkrediteret analysefirma. Prøveudtagning af vandanalyse 11 Vandværker

12 Generelt Af hygiejnetekniske grunde skal rengøringskvaliteten på al arbejde i vandafdelingen være meget høj. Personalet skal have en god personlig hygiejne og være meget omhyggelige. Efter toiletbesøg er vask af hænder med brug af sæbe et ufravigeligt krav. Graveentreprenørens toiletvogn skal derfor være udstyret med håndvask og håndsæbe. Vestforsynings biler skal være udstyret med desinficerende vådservietter. Håndtering, transport og lagring af rør m.v. Håndtering og transport For at undgå skadelige påvirkninger og indtrængning af smuds m.v. på rør og formstykker ved håndtering og transport bør følgende iagttages: Ledningsnet at Vestforsyning er repræsenteret, så der kan laves modtagekontrol, - at de ikke tippes fra vogn, - at der ved af- og pålæsning samt flytning af rørbundter og rørruller med kran anvendes remme af tekstil eller lign., - at de ikke slæbes hen over jord eller andet underlag, som kan beskadige/tilsmudse dem, - at der altid anvendes egnet transportmateriel, - at der ikke opstår punktbelastninger, - at de ikke kommer i berøring med skarpe kanter, - at rørene ikke kan bevæge sig på underlaget, - at plastpropper i rørender ikke falder ud. Lagring Ved lagring af rør og formstykker skal det sikres, at de ikke deformeres, tilsmudses (forurenes), og at der iøvrigt ikke opstår skadelige påvirkninger på dem. Ved lagring i mere end 6 måneder efter produktion, skal PVC- og PE-rør beskyttes mod direkte sollys. 12

13 Rør og formstykker skal opbevares længst muligt i den emballage, som fabrikken har leveret. Ventiler, fittings og lign. skal altid opbevares i renholdt lagerbygning eller med gennemsigtig krympefolie omkring ved opbevaring i lagergarage eller på lagerplads. Afdækning må ikke fjernes, før emnerne skal bruges i renden. Korte rørstykker understøttes med strøer i 1/4-dels punkterne. Uafdækkede materialer skal altid vaskes med desinficeringsmiddel og rent vand inden brug. Rørbundter og løse rør opbevares på en plan og jævn bund. Løse rør stables således, at de ikke hviler på mufferne. Duktil, PVC- og PE-rør skal altid leveres med plastpropper fra fabrik for at beskytte mod indtrængende smuds m.v. Plastpropperne må ikke fjernes, før emnet er placeret i renden klar til at tilslutte. PE-rør skal været forsynet med plastpropper i enderne 13 Ledningsnet

14 Reparationsarbejde Inden arbejdet Lukning af ventiler skal ske langsomt, så man undgår turbulens i ledningsnettet, der river aflejringer løs og giver snavset vand hos forbrugerne. Rør og fittings, som skal anvendes til reparationen, underkastes en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Skønnes det nødvendigt, skylles med desinficeringsmiddel. Under arbejdet Forholdene ved lækager er ofte meget vanskelige og svære at håndtere rent hygiejnemæssigt, men forureningsrisikoen under montagearbejdet kan formindskes væsentligt, når man sikrer, at opgravningen foretages tilstrækkeligt dybt, og når vandstanden i graven holdes passende lav ved pumpning. Reparationsarbejde Ved deciderede ledningslukninger for grenindskæring, ventiludskiftning og udskiftning af enkelte rørlængder er der risiko for indtrængning af snavs og fremmedlegemer. Det er derfor vigtigt i disse situationer at aflukke åbne rørender og sikre ordentlig udgravning, således at jord/grus og lign. ikke trænger ind i ledningsnettet. 14

15 Skylleprocedure Rørender, fittings og lign, der ikke er rene, skal rengøres/desinficeres med en kloropløsning eller lignende desinficeringsmiddel inden samling. Efter endt reparation eller indskæringer og lign. skal ledningen renses med desinficeringsmiddel og efterfølgende skylles til vandet er rent, inden ledningen sættes i drift. Efter arbejde Åbning af ventiler skal ske langsomt, så man så vidt muligt undgår turbulens i ledningsnettet, som medføre at ledningerne skal udluftes. Desinficering af rørende 15 Ledningsnet

16 Ledningsudskiftning Inden arbejdet Rør, ventiler, fittings og lign. kontrolleres/udbedres for manglende rørpropper, afdækning og lign., som skal sikre mod indtrængende snavs. Inden montage underkastes de en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Skønnes det nødvendigt, skylles med desinficeringsmiddel. Under arbejdet Der må ikke forekomme åbne rørender i renderne. Ved udtagning af rørpropper i forbindelse med sammensvejsning skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri, så der er rent omkring rørenderne. Det henstilles til entreprenøren, at rørender på stikledningerne lukkes, inden de skydes i jorden. Der skal henstilles til VVS-installatøren om renskylning af stikledning, inden han tilslutter denne i ejendommen. Gennemskylning foretages, ved at der monteres skylleanordning på forsyningsledning, som tilsluttes opføringsrør for at lede skyllevandet væk fra renden. Ledningen skal renses med svamp dyppet i desinficeringsmiddel. Derefter skylles igennem, til vandet er klart. I tilfælde af særlige situationer henvises til gældende instrukser for rensning og desinfektion af ledninger, DVF vejledning nr. 4 fra Efter arbejde Oprydning og afvaskning af overskydende komponenter, som returneres til lageret. Skylleprocedure Den nye vandledning renses med desinficeringsmiddel og gennemskylles, inden den sættes i drift, og efterfølgende renses og skylles der på hvert enkelt stik inden tilslutning i ejendom. 16

17 Nyanlæg Inden arbejdet Rør, ventiler, fittings og lign. kontrolleres/udbedres for manglende rørpropper, afdækning og lign., hvilket skal sikre mod indtrængende snavs. Inden montage underkastes de en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Under arbejdet Der må ikke forekomme åbne rørender i renderne. Ved udtagning af rørpropper i forbindelse med samlinger skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri, så der er rent omkring rørenderne. Det henstilles til entreprenøren, at rørender på stikledningerne lukkes, inden de skydes i jorden. Skylleprocedure Den nye vandledning renses med desinficeringsmiddel og gennemskylles, inden den sættes i drift, og efterfølgende renses og skylles der på hvert enkelt stik inden tilslutning i ejendom. Svejsearbejde i forbindelse med nyanlæg 17 Ledningsnet

18 Der skal henstilles til VVS-installatøren om renskylning af stikledning, inden han tilslutter denne i ejendommen. Gennemskylning foretages, ved at der monteres skylleanordning på forsyningsledning, som tilsluttes opføringsrør for at lede skyllevandet væk fra renden. Ledningen skal renses med svamp dyppet i desinficeringsmiddel. Derefter skylles igennem, til vandet er klart. Herefter udtages bakteriologisk prøve af akkrediteret firma eller af driftspersonalet. Ingen ny vandledning må sættes i drift, før prøven udviser resultater under de fastsatte grænseværdier. Efter arbejde Oprydning og afvaskning af overskydende komponenter, som returneres til lageret. Den nye vandledning renses med desinficeringsmiddel 18

19 Målerudskiftning Inden arbejdet Personlig hygiejne, bl.a. rent arbejdstøj og vask af hænder med sæbe. Arbejdet Hvis kunden er usikker på din identitet, skal du uopfordret legitimere dig. Gammel måler nedtages, afproppes og håndteres forsigtigt. Der må ikke benyttes rørtang eller lign. på selve målerhuset. Røret før måler skylles for urenheder. Ny måler monteres (herunder skal man være opmærksom på, at kontraventil er monteret i målerhuset). I øvrigt skal intern instruks for målerudskiftning følges. Efter arbejde Oprydning og rengøring. Udskiftning af vandmåler 19 Ledningsnet

20 Afsluttende bemærkninger Observeres der unormale forhold under arbejdet, eller sker der uheld, skal der straks rettes henvendelse til vandafdelingen. Vestforsyning A/S Afdelingsleder Jette Fleng Jensen Ledningsmester Bo Bjerre Dam Overmontør Kurt Andersen Pjecen kan downloades på Vestforsynings hjemmeside under punktet vand Pjecen er sidst revideret juni 2007 Nupark Holstebro Telefon: Fax:

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere