God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God hygiejne. Indvindingsboring. Vandværker. Ledningsnet"

Transkript

1 God hygiejne Indvindingsboring Vandværker Ledningsnet

2

3 Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske krav, både til materialer, arbejdstilrettelæggelse og den personlige hygiejne. Medarbejdere, der dagligt arbejder med drikkevand, og de entreprenører, der arbejder for Vestforsyning Vand A/S, skal være bevidste om, at de arbejder for en levnedsmiddelvirksomhed, hvilket kan give anledning til en række spørgsmål af vandhygiejnisk karakter, som: Hvordan forholder vi os i denne situation? Hvilke forholdsregler gælder her? Hvad skal vi særligt tage os i agt for? I denne pjece kan du læse om en række forskellige arbejdssituationer, som du kan blive stillet overfor dagligt. Du kan også læse, hvilke forholdsregler du skal tage i de givne situationer. For at fremme forståelsen er der flere steder i pjecen tilføjet beskrivelser af generelle forhold om anlæggene. Med venlig hilsen Avi Gaye Jette Fleng Jensen Vandchef Afdelingsleder Informationerne i denne folder er vejledende. Indledning

4 Krav til boringer/kildepladser Indvindingsboringer Indvindingsboringer skal være omgivet af et fredningsbælte med en radius på mindst 10 m, indenfor hvilken der hverken må gødes, bruges ukrudtsdræbende midler eller i øvrigt anbringes eller bruges stoffer, der kan udsætte indvindingsboringen for forurening, hovedsageligt stoffer der kan sive ned i jorden. Ventilationsåbninger til boringsinstallationerne må ikke være for store og skal være forsynet med net af hensyn til fugle, insekter m.v. Det vil sige, at maskestørrelsen i nettet skal være meget lille. Gennemføringer for rør og kabler skal udføres vandtætte. Rengøring af installationerne skal kunne ske let og bekvemt. Alle boringer er sikret med kontaktalarmer, således at der sendes alarm til vagten, når der åbnes til boringen. Arealet omkring en invindingsboring

5 Krav til borearbejde og boringseftersyn Inden borearbejdet begynder, skal boregrej, der har været anvendt i forurenet jord, være fuldstændig rengjort. På borestedet må der ikke forekomme oliespild fra hydraulik - borerig, donkrafte m.m. eller være anden forurening på overfladen. Rør m.m., der anvendes til borearbejdet, lægges på strøer eller lign. De materialer, kvarts og bentonit m.m., der benyttes til gruskastning og afpropning, skal leveres og opbevares i lukkede plastsække. Ved arbejdets ophør lukkes borerør/forerør med ballon eller tætsluttende flange. Når borearbejdet og filtersætning er afsluttet, eller der er sket en boringsrenovering, skal boringen renses op ved en mammutpumpning. Boringen bør herefter desinficeres, inden renpumpningen begynder. Der renpumpes for sand og boremudder. Boringskontrolanalyse og bakteriologisk vandanalyse udtages, inden boringen sættes i drift. Ved installation af pumpen mv. må bolte m.m. kun smøres med et drikkevandsgodkendt smøremiddel. Dette er altid gældende, både for eksterne leverandører og egne medarbejder. Krav til sløjfning af boringer Boringer sløjfes i henhold til bekendtgørelse nr af 12. december Der benyttes altid ekstern brøndborerfirma. I forbindelse med sløjfning af boringer gælder de samme hygiejneprocedurer som for borearbejde: Er boringen af nyere dato med forseglende materiale ud for lerlagene, skal boringen fyldes op med f.eks. cementopslemmet bentonit. Er boringen af ældre dato, og der ikke er etableret spærringer ud for de enkelte lerlag, skal forerøret om muligt trækkes tilbage eller rørsprænges, samtidig med at røret efterfyldes med forseglende materiale. Evt. brønd og rør fjernes til ca. 1,5 meter under terræn. Hvor der udføres vandstik til en ejendom, der har boring, meldes der tilbage til tilsynsmyndighed (Holstebro Kommune Natur & Miljø) Indvindingsboringer

6 Krav til vandværker og beholderanlæg Ventilationsåbninger til vandværker skal være så små, at der ikke kan ske indtrængning af fugle, insekter m.v. Det vil sige, at åbningerne skal være forsynet med net med meget lille maskestørrelse. Iltningsbassiner skal have overløb, være sikret mod tilbageløb og indtrængning af dyr, insekter og anden luftbåren forurening. Åbninger til det fri skal således forsynes med net med meget lille maskestørrelse samt pollenfiltre. Skyllevand skal passere et bundfældningsbassin, hvis det har direkte udløb til recipient. Rentvandsbeholdere udformes med luftudligning, overløb og tømmemulighed, og det skal være muligt at foretage en visuel inspektion af vandoverfladen i beholderen. Beholderen skal kunne rengøres uden afbrydelse af forsyningen, dvs. at der skal være enten reserveforsyning eller mulighed for at opdele tanken. Vandværker Rentvandsbeholdere skal endvidere være indrettet således, at der ikke forekommer stillestående vand. Materialer skal beskyttes mod korrosion på passende måde eller være korrosionsbestandig. Materialer må ikke indeholde organiske stoffer (f.eks. epoxy og PVA-holdige cementprodukter), som kan opløses i vandet i sådanne mængder, at vandet i fysisk-kemisk, mikrobiologisk eller anden henseende (f.eks. luft, smag, farve) bliver uegnet til drikkevand. Fra dette er dog undtaget pakninger. Ventilationsanlæg skal være korrekt dimensioneret for at sikre anlæggets funktion, og hvor indblæsning sker i eller ved vandmassen, skal der etableres effektive luftfiltre for at hindre forurening fra støv, sod, pollen m.v. Der skal være affugtningsanlæg på vandværkerne for at mindske vedligehold og dannelse af kondensvand. Tilgang af dagslys bør undgås for at begrænse algevækst.

7 Rengøring skal være let og bekvem og skal kunne foregå uden risiko for forurening. Gode adgangsforhold for tunge maskindele m.v. skal tilstræbes. Dæksler, udluftningsrør og overløbsrør skal udføres tætte og placeres, så de ikke kan oversvømmes. Gennemføringer for rør og kabler udføres vandtætte. Værksted, folkerum og toiletter indrettes i fornødent omfang og således, at spildevandsledninger føres uden forbindelse med drikkevand. Vandværkets arealer er indhegnede. Efter besøg skal bygningerne aflåses, og alarmen slås til. Husdyr Som en naturlig ting skal kreaturer, hunde, katte og fjerkræ holdes væk fra anlæggenes område, ligesom det skal holdes fri for rotter og mus. Pumper og rørgang på Frøjk Vandværk Vandværker

8 Krav til rensning/renovering af iltningsbassiner, mellemrør, filtre og beholdere Alle, der færdes i enten et iltningsbassin, et filter eller en rentvandsbeholder, eller som på anden vis er i direkte kontakt med drikkevandet, skal altid: Være iført rent arbejdstøj, evt. engangsdragt (Udleveres på lageret, Nupark 50) Have rengjort og desinficeret støvler/sko. Desinficeringen sker med det desinficeringsmiddel, som anvendes i Vestforsyning til den slags opgaver Anvende skoovertræk Anvende hårnet/hat/hætte Have vasket hænder med sæbe Disse få regler skal også overholdes, selvom filtrene evt. skulle være overdækket. Støvler og sko renses og desinficeres

9 Desuden skal værktøj, pumper, slanger m.m. renses, inden det tages i brug. Som hovedregel må værktøjet, som bruges i vandforsyningen, ikke anvendes andre steder. Brandslanger rengøres og gennemskylles efter brug med det desinficeringsmiddel, som anvises af Vestforsyning, for derefter at blive hængt til tørre og rullet sammen. Personlige værnemidler Se FVD s vejledning nr. 3 fra Sikkerhedsregler ved arbejde på vandforsyningsanlæg. Arbejdsprocedure for rensning af iltningstrapper og henstandsbeholder Beholderen tømmes, enten via bundudløb eller med pumpe. Trapper og beholder renses, og det afrensede og aflejrede materiale suges væk med slamsuger. Iltningstrapper og henstandsbeholder skylles grundigt med rent vand inden ibrugtagning. Ved voksende filtermasse kan en rensning af filtermaterialet komme på tale. Dette gøres ved at banke belægningerne af ved at skabe turbulens i filtermaterialet med en dykpumpe. Herefter skylles filteret godt igennem på normal vis. Udskiftning af filtermateriale sker kun i yderst sjældne tilfælde. Dels er det meget dyrt, og dels tager det lang tid at få et filter med nyt filtermateriale til at rense ordentligt. Arbejdsprocedure for rensning og renovering af rentvandsbeholder Rensning og renovering af rentvandsbeholder kan ske enten ved brug af dykkere eller ved at tømme beholderen og rense beholderens vægge mekanisk. Ved brug af dykkere undgås, at beholderen skal tages ud af drift, mens kapaciteten i beholderen er væk mindst et døgn ved mekanisk afrensning. Arbejdsprocedure for rensning af åbne filtre Vandet tømmes af filteret via rentvandsafgangen. Filtervægge og skyllerende af beton spules med alm. vandtryk, og fastsiddende emner skrabes af. Vandværker

10 Daglig drift Værktøj Alt værktøj og materiel, der kommer i berøring med vandet, skal omhyggeligt renses i desinficeringsmiddel før anvendelsen og må ikke benyttes til andet arbejde. Personalets beklædning Under tilsyn og daglig pasning af vandværker mv. skal personalet bære særligt fodtøj og arbejdstøj, som let kan rengøres, og som skal holdes rent. Tøjet skal opbevares i egnede omklædningsskabe og må ikke anvendes til andet arbejde. Alle medarbejdere skal have gennemført et hygiejnekursus med almen undervisning indenfor vandforsyning og anden håndtering af fødevarer. Værktøj renses grundigt inden brug Af hygiejnetekniske grunde skal rengøringskvaliteten på vandværket være høj. Hænder skal vaskes med sæbe inden arbejde, hvor der er kontakt med vandet (f.eks. ved skift af målere, udtagning af vandanalyser mv.) Efter toiletbesøg er vask af hænder med brug af sæbe et ufravigeligt krav. 10

11 På værket bør der altid forefindes 2 bakker og desinficeringsmiddel til desinficering af fodtøj således, at filter- og beholderområdet kan betrædes. Der skal ligeledes forefindes skoovertræk og hårnet. Prøveudtagning af vandanalyser De lovbundne vandanalyser udtages af akkrediterede firmaer. Herved undgås at der kan sættes spørgsmålstegn ved prøvens resultat. I tilfælde, hvor prøvens resultat er vejledende, typisk ifm. interne undersøgelser, som f.eks. før ibrugtagning af en ny vandledning, kan prøven udtages af driftspersonalet i egnede flasker typisk indkøbt hos et akkrediteret analysefirma. Prøveudtagning af vandanalyse 11 Vandværker

12 Generelt Af hygiejnetekniske grunde skal rengøringskvaliteten på al arbejde i vandafdelingen være meget høj. Personalet skal have en god personlig hygiejne og være meget omhyggelige. Efter toiletbesøg er vask af hænder med brug af sæbe et ufravigeligt krav. Graveentreprenørens toiletvogn skal derfor være udstyret med håndvask og håndsæbe. Vestforsynings biler skal være udstyret med desinficerende vådservietter. Håndtering, transport og lagring af rør m.v. Håndtering og transport For at undgå skadelige påvirkninger og indtrængning af smuds m.v. på rør og formstykker ved håndtering og transport bør følgende iagttages: Ledningsnet at Vestforsyning er repræsenteret, så der kan laves modtagekontrol, - at de ikke tippes fra vogn, - at der ved af- og pålæsning samt flytning af rørbundter og rørruller med kran anvendes remme af tekstil eller lign., - at de ikke slæbes hen over jord eller andet underlag, som kan beskadige/tilsmudse dem, - at der altid anvendes egnet transportmateriel, - at der ikke opstår punktbelastninger, - at de ikke kommer i berøring med skarpe kanter, - at rørene ikke kan bevæge sig på underlaget, - at plastpropper i rørender ikke falder ud. Lagring Ved lagring af rør og formstykker skal det sikres, at de ikke deformeres, tilsmudses (forurenes), og at der iøvrigt ikke opstår skadelige påvirkninger på dem. Ved lagring i mere end 6 måneder efter produktion, skal PVC- og PE-rør beskyttes mod direkte sollys. 12

13 Rør og formstykker skal opbevares længst muligt i den emballage, som fabrikken har leveret. Ventiler, fittings og lign. skal altid opbevares i renholdt lagerbygning eller med gennemsigtig krympefolie omkring ved opbevaring i lagergarage eller på lagerplads. Afdækning må ikke fjernes, før emnerne skal bruges i renden. Korte rørstykker understøttes med strøer i 1/4-dels punkterne. Uafdækkede materialer skal altid vaskes med desinficeringsmiddel og rent vand inden brug. Rørbundter og løse rør opbevares på en plan og jævn bund. Løse rør stables således, at de ikke hviler på mufferne. Duktil, PVC- og PE-rør skal altid leveres med plastpropper fra fabrik for at beskytte mod indtrængende smuds m.v. Plastpropperne må ikke fjernes, før emnet er placeret i renden klar til at tilslutte. PE-rør skal været forsynet med plastpropper i enderne 13 Ledningsnet

14 Reparationsarbejde Inden arbejdet Lukning af ventiler skal ske langsomt, så man undgår turbulens i ledningsnettet, der river aflejringer løs og giver snavset vand hos forbrugerne. Rør og fittings, som skal anvendes til reparationen, underkastes en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Skønnes det nødvendigt, skylles med desinficeringsmiddel. Under arbejdet Forholdene ved lækager er ofte meget vanskelige og svære at håndtere rent hygiejnemæssigt, men forureningsrisikoen under montagearbejdet kan formindskes væsentligt, når man sikrer, at opgravningen foretages tilstrækkeligt dybt, og når vandstanden i graven holdes passende lav ved pumpning. Reparationsarbejde Ved deciderede ledningslukninger for grenindskæring, ventiludskiftning og udskiftning af enkelte rørlængder er der risiko for indtrængning af snavs og fremmedlegemer. Det er derfor vigtigt i disse situationer at aflukke åbne rørender og sikre ordentlig udgravning, således at jord/grus og lign. ikke trænger ind i ledningsnettet. 14

15 Skylleprocedure Rørender, fittings og lign, der ikke er rene, skal rengøres/desinficeres med en kloropløsning eller lignende desinficeringsmiddel inden samling. Efter endt reparation eller indskæringer og lign. skal ledningen renses med desinficeringsmiddel og efterfølgende skylles til vandet er rent, inden ledningen sættes i drift. Efter arbejde Åbning af ventiler skal ske langsomt, så man så vidt muligt undgår turbulens i ledningsnettet, som medføre at ledningerne skal udluftes. Desinficering af rørende 15 Ledningsnet

16 Ledningsudskiftning Inden arbejdet Rør, ventiler, fittings og lign. kontrolleres/udbedres for manglende rørpropper, afdækning og lign., som skal sikre mod indtrængende snavs. Inden montage underkastes de en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Skønnes det nødvendigt, skylles med desinficeringsmiddel. Under arbejdet Der må ikke forekomme åbne rørender i renderne. Ved udtagning af rørpropper i forbindelse med sammensvejsning skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri, så der er rent omkring rørenderne. Det henstilles til entreprenøren, at rørender på stikledningerne lukkes, inden de skydes i jorden. Der skal henstilles til VVS-installatøren om renskylning af stikledning, inden han tilslutter denne i ejendommen. Gennemskylning foretages, ved at der monteres skylleanordning på forsyningsledning, som tilsluttes opføringsrør for at lede skyllevandet væk fra renden. Ledningen skal renses med svamp dyppet i desinficeringsmiddel. Derefter skylles igennem, til vandet er klart. I tilfælde af særlige situationer henvises til gældende instrukser for rensning og desinfektion af ledninger, DVF vejledning nr. 4 fra Efter arbejde Oprydning og afvaskning af overskydende komponenter, som returneres til lageret. Skylleprocedure Den nye vandledning renses med desinficeringsmiddel og gennemskylles, inden den sættes i drift, og efterfølgende renses og skylles der på hvert enkelt stik inden tilslutning i ejendom. 16

17 Nyanlæg Inden arbejdet Rør, ventiler, fittings og lign. kontrolleres/udbedres for manglende rørpropper, afdækning og lign., hvilket skal sikre mod indtrængende snavs. Inden montage underkastes de en visuel inspektion for evt. indvendige fremmedlegemer, snavs m.v. Under arbejdet Der må ikke forekomme åbne rørender i renderne. Ved udtagning af rørpropper i forbindelse med samlinger skal det sikres, at der er gravet ordentligt fri, så der er rent omkring rørenderne. Det henstilles til entreprenøren, at rørender på stikledningerne lukkes, inden de skydes i jorden. Skylleprocedure Den nye vandledning renses med desinficeringsmiddel og gennemskylles, inden den sættes i drift, og efterfølgende renses og skylles der på hvert enkelt stik inden tilslutning i ejendom. Svejsearbejde i forbindelse med nyanlæg 17 Ledningsnet

18 Der skal henstilles til VVS-installatøren om renskylning af stikledning, inden han tilslutter denne i ejendommen. Gennemskylning foretages, ved at der monteres skylleanordning på forsyningsledning, som tilsluttes opføringsrør for at lede skyllevandet væk fra renden. Ledningen skal renses med svamp dyppet i desinficeringsmiddel. Derefter skylles igennem, til vandet er klart. Herefter udtages bakteriologisk prøve af akkrediteret firma eller af driftspersonalet. Ingen ny vandledning må sættes i drift, før prøven udviser resultater under de fastsatte grænseværdier. Efter arbejde Oprydning og afvaskning af overskydende komponenter, som returneres til lageret. Den nye vandledning renses med desinficeringsmiddel 18

19 Målerudskiftning Inden arbejdet Personlig hygiejne, bl.a. rent arbejdstøj og vask af hænder med sæbe. Arbejdet Hvis kunden er usikker på din identitet, skal du uopfordret legitimere dig. Gammel måler nedtages, afproppes og håndteres forsigtigt. Der må ikke benyttes rørtang eller lign. på selve målerhuset. Røret før måler skylles for urenheder. Ny måler monteres (herunder skal man være opmærksom på, at kontraventil er monteret i målerhuset). I øvrigt skal intern instruks for målerudskiftning følges. Efter arbejde Oprydning og rengøring. Udskiftning af vandmåler 19 Ledningsnet

20 Afsluttende bemærkninger Observeres der unormale forhold under arbejdet, eller sker der uheld, skal der straks rettes henvendelse til vandafdelingen. Vestforsyning A/S Afdelingsleder Jette Fleng Jensen Ledningsmester Bo Bjerre Dam Overmontør Kurt Andersen Pjecen kan downloades på Vestforsynings hjemmeside under punktet vand Pjecen er sidst revideret juni 2007 Nupark Holstebro Telefon: Fax:

God hygiejne i vandforsyningen

God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen Velkommen til din vandforsyning. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske krav. Krav til materialer, tilrettelæggelse

Læs mere

_}~_dvindingsboringer

_}~_dvindingsboringer _}~_dvindingsboringer Krav til boringer jkildepladser Indvindingsboringer skal om muligt være omgivet af et indhegnet rredningsbælte med en radius på mindst 25 m (det vejledende myndighedskrav er kun en

Læs mere

GOD HYGIEJNE FOR V ANDFORSYNINGEN

GOD HYGIEJNE FOR V ANDFORSYNINGEN GOD HYGIEJNE FOR V ANDFORSYNINGEN Forsyningen Esbjerg Kommune Indledning Vandværksvand er et levnedsmiddel. Det stiller særlige hygiejniske krav, både til materialer, materiel, arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Revideret December 2015

Revideret December 2015 Revideret December 2015 Notater Materialer Indledning Vandværksvand er et levnedsmiddel. Det stiller særlige hygiejniske krav, både til materialer, arbejdstilrettelæggelse og den personlige hygiejne.

Læs mere

God hygiejne i vandforsyningen

God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen God hygiejne i vandforsyningen Velkommen til din vandforsyning. Her arbejder vi med drikkevand, og det stiller særlige hygiejniske krav. Krav til materialer, tilrettelæggelse

Læs mere

GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet

GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S. Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet GOD HYGIEJNE Vestforsyning Vand A/S Indvindingsboringer Vandværker Ledningsnet Hvad er god hygiejne ved arbejde i vandforsyningen? Velkommen til Vestforsyning Vand A/S. Her arbejder vi med drikkevand,

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

God hygiejne. i DIN Forsyning 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK. QSE nr. 4.1.B1 2. udgave

God hygiejne. i DIN Forsyning 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK. QSE nr. 4.1.B1 2. udgave God hygiejne i DIN Forsyning 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK QSE nr. 4.1.B1 2. udgave DIN Forsyning A/S Ravnevej 10 post@dinforsyning.dk Tlf: 74 74 74 74 6705 Esbjerg Ø Fax: 74 74 74 10 Indhold Indledning...

Læs mere

Hygiejnefolder. Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge

Hygiejnefolder. Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge Hygiejnefolder Regler for hygiejne ved arbejde på Svinninge Vandværk. Svinninge Vandværk, Holmegården 2, 4520 Svinninge www.svinningevand.dk Driftsansvarlig Kurt Petersen, mobil: 22 64 74 53, e-mail: driftleder@svinningevand.dk

Læs mere

God hygiejne ved arbejde med drikkevand

God hygiejne ved arbejde med drikkevand God hygiejne ved arbejde med drikkevand Forord Vandværksvand er et levnedsmiddel. Derfor skal alle, der arbejder med drikkevand være opmærksom på, at der skal holdes en høj standard med hensyn til hygiejne.

Læs mere

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet.

Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 2. Hvilke undersøgelser, der skal foretages af vandet. Vandkvalitet: Miljøministeriets bekendtgørelse 1024: Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 1. Kvalitetskrav, som drikkevand og vand, hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, herunder vand til

Læs mere

KS-instruktion. Krav til hygiejne hos TREFOR Vand A/S

KS-instruktion. Krav til hygiejne hos TREFOR Vand A/S 1 af 6 1. Formål Denne angiver kravene til hygiejne ved arbejde og færdsel på TREFOR Vand A/S anlæg. 2. Anvendelsesområde Hygiejneforskrifterne er gældende for al færdsel på TREFOR Vand A/S anlæg. 3. Ansvar

Læs mere

Høj drikkevandskvalitet - høje krav til hygiejnen

Høj drikkevandskvalitet - høje krav til hygiejnen Høj drikkevandskvalitet - høje krav til hygiejnen Vand er en fødevare Vi vægter drikkevandskvaliteten højt, og vi betragter vand som en fødevare. Derfor stiller vi høje hygiejnekrav til alle - medarbejdere,

Læs mere

1. Formål Denne KS-instruktion angiver kravene til hygiejne ved arbejde og færdsel på TREFOR Vand A/S anlæg.

1. Formål Denne KS-instruktion angiver kravene til hygiejne ved arbejde og færdsel på TREFOR Vand A/S anlæg. Dokumenttype: KS-instruktion Titel: Krav til hygiejne hos TREFOR Vand A/S KS dok.nr: 11.52 Gyldig dato: 16/06/2017 Udarbejdet af: Anders G. Juul Udgave: 13.0 1. Formål Denne KS-instruktion angiver kravene

Læs mere

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning

Indhold. Bygherrevejledning, vandforsyning Indhold Indledning... 2 Anmeldelse... 3 Grundlag for installations arbejder... 3 Grundlag for ledningsarbejder i jord... 3 Forberedende arbejde... 3 Materialer og dimensioner... 4 Ledningsarbejder... 4

Læs mere

Guldborgssund Forsyning

Guldborgssund Forsyning Guldborgssund Forsyning Hygiejneforskrift som skal følges ved arbejde på vores drikkevandsledninger Guldborgssund Forsyning - hygiejneforskrift som skal følges ved arbejde på vores drikkevandsledninger

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. - hygiejneregler som skal følges ved arbejde på vores drikkevandsledninger og boringer.

Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. - hygiejneregler som skal følges ved arbejde på vores drikkevandsledninger og boringer. Skærbæk den 21. marts 2015 Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. - hygiejneregler som skal følges ved arbejde på vores drikkevandsledninger og boringer. Drikkevandssikkerhed vægtes meget højt ved Skærbæk

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Danva Forsyninstræf Marts 2015

Danva Forsyninstræf Marts 2015 Danva Forsyninstræf Marts 2015 Kalundborg Forsyning Hans-Martin Friis Møller, Direktør Top-Interessenterne 1 Sikker drift Kalundborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab, som blev dannet januar

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Hygiejne og adfærd. > Procedure for adfærd og færdsel i Herning Vand. nye veje for vandet

Hygiejne og adfærd. > Procedure for adfærd og færdsel i Herning Vand. nye veje for vandet Hygiejne og adfærd > Procedure for adfærd og færdsel i Herning Vand nye veje for vandet Hvorfor denne folder? Zone-inddeling Herning Vand er inddelt i fire zoner: RØD ZONE GUL ZONE Denne folder beskriver

Læs mere

Tilsynsrapport/tjekliste

Tilsynsrapport/tjekliste Tilsynsrapport/tjekliste TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 201300439 Sagsnavn: Tilsyn Vallensbæk Strands Vandforsyning Kommune: Vallensbæk Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Lone Annbritt Jacobsen

Læs mere

Gode hygiejneregler. Lektion Kapitel 9 side Kapitel 10 side 47

Gode hygiejneregler. Lektion Kapitel 9 side Kapitel 10 side 47 Gode hygiejneregler Lektion 10-11 Kapitel 9 side 44 + 46 Kapitel 10 side 47 Ingen kæde er stærkere end det svageste led Det svageste led i kæden af kilder til forurening er den menneskelige faktor: Indsigt

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer Vejledning Til indretning af boringer Januar 2010 Forord Det er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskytte grundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette kan du gøre

Læs mere

styr på hygiejnen sikrer rent drikkevand

styr på hygiejnen sikrer rent drikkevand styr på hygiejnen sikrer rent drikkevand her kan du læse om, hvordan du sikrer, at det rene drikkevand bliver ved med at være rent, når du arbejder for forsyning ballerup 2 du skal kende reglerne for rent

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg

Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg Tilsyn med alment vandforsyningsanlæg TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 16/24 Vandværk: Andst Vandværk Dato: 26-05-2016 Dato for seneste tilsyn: 16-12-2013 Ordinært tilsyn (X) Opfølgende tilsyn ( ) Vejen Kommune:

Læs mere

Bilag 1 DDS-Plan. Bilag Side 1 af 12

Bilag 1 DDS-Plan. Bilag Side 1 af 12 Bilag 1 DDS-Plan Bilag Side 1 af 12 Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding Forsyningssik. Fysisk Kemisk Bakteriologisk Indvinding

Læs mere

EnviNa. 14. september 2015. Kursusleder

EnviNa. 14. september 2015. Kursusleder EnviNa 14. september 2015 Kursusleder 2013: FVD, startet den 1. maj 2013 2005: Kasserer og sekretær i Osted Vandværk 780 forbrugere 93.000 m 3 udpumpet i 2014 3 boringer 23 km. hoved-/forsyningsledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket af Jacob Haugaard, Danwatec Kvalitetssikring af rentvandstanken? I og med, at den nye bekendtgørelse

Læs mere

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport

Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport Bilag: Tjekliste/tilsynsrapport TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 306-2014-618 Sagsnavn: Teknisk hygiejnisk tilsyn, Vandværk Bøsserup Kommune: Odsherred Kommune Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke

Læs mere

Hygiejne, som samfundet har glemt

Hygiejne, som samfundet har glemt Hygiejne, som samfundet har glemt Rent vand en daglig opgave i Danmark Charlotte Schmidt - Ingeniør TREFOR Vand 2015-03-09 TREFORs forsyningsområde 2 TREFOR Vand 3 4 TREFOR Vand Fakta om TREFOR Vand Danmarks

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer. Lektion 1

Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer. Lektion 1 Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer Lektion 1 Bakteriecellen (primitiv cellestruktur) DNA = kromosom cellemembran = cytoplasmamembran spore = oplagsnæring Vedhæftning -

Læs mere

Appendiks D Kloring og udtagning af vandprøver m.v.

Appendiks D Kloring og udtagning af vandprøver m.v. Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 9 D Kloring og udtagning af vandprøver m.v. Eksempel på Klorskema (1 side) Procedure for kloring m.v. (7 sider) Entrepriseaftale 2011 Side 2 af 9 Eksempel på klorskema:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014

NOTAT. Allerød Kommune. Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 NOTAT Allerød Kommune Natur og Miljø Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Teknisk tilsyn på almene vandværker i 2014 Natur og miljø foretager teknisk

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE) for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 LIPUMAX-P LIPUMAX-PD www.aco.dk - Tel. +45 5766

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Produktsikkerhed i fokus Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat,

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Hvad siger loven Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Boringer. ATV- møde den 6. november 2012 PAGE 1 Dagens emner Bekendtgørelse og vejledning status

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG

DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG DRAFTLINE - RENGØRING AF FADØLSANLÆG Hvad er Draftline? Draftline er et rengøringsmiddel til fadølsanlæg. Det er basisk og opløser meget effektivt organiske stoffer, fx belægninger inde i en ølslange.

Læs mere

TREFOR udskifter vandledningen i din vej

TREFOR udskifter vandledningen i din vej Rent drikkevand i hanen til dig. TREFOR gør en indsats for at sikre rent drikkevand til fremtiden TREFOR udskifter vandledningen i din vej energi til livet Hvorfor udskiftes vandledningen? Som kunde kan

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Telefon:

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen   Telefon: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2014-00358 Sagsnavn: Søndermarksvej 3Y 7080 Børkop - 26v Skærup By, Skærup - Tilsyn med vandværk - Skærup Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Brian Olsen Email: BRIOL@VEJLE.DK

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Gode hygiejneregler. Lektion Kapitel 9 side Kapitel 10 side 49

Gode hygiejneregler. Lektion Kapitel 9 side Kapitel 10 side 49 Gode hygiejneregler Lektion 10-11 Kapitel 9 side 46 + 48 Kapitel 10 side 49 Ingen kæde er stærkere end det svageste led Det svageste led i kæden af kilder til forurening er den menneskelige faktor: Indsigt

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY :

EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og desinficering Skib: MM / YYYY : EGENKONTROL - Rengøringsplan Anvisninger til rengøring og Skib: MM / YYYY : Opbevaringen Hyppighed Rengøringsmiddel Dørk fejes og Sæbevand (også hvor Grundig vask når nødvendigt der opbevares friske råvarer

Læs mere

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe Ja/nej Kommentar Ja/nej i Olietankbekendtgøre l Er tanken anmeldt til Faxe 26 stk. 1 kommune mindst 4 uger før etablering. Er der fremdt en 26 stk. 1 beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Sygdomsfremkaldende bakterier, reaktion ved forurening og zoneinddeling

Sygdomsfremkaldende bakterier, reaktion ved forurening og zoneinddeling Sygdomsfremkaldende bakterier, reaktion ved forurening og zoneinddeling Sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer Kapitel 2 + 3, side 7 Bakteriecellen (primitiv cellestruktur) Nogle bakterier danner

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Drikkevand set fra vandværket

Drikkevand set fra vandværket Københavns Energi Bynet og Teknik Drikkevand set fra vandværket Sikring mod tilbagestrømning af forurenet vand Sikring mod tilbagestrømning I mere end de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent

Læs mere

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset

Vibo afdeling 118 Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning til badeværelset Indholdsfortegnelse Afløb i baderum... 2 Rist.... 2 Vandlås... 2 Bordplade og vask... 4 Almindelig rengøring af bordplade og vask:... 4 Fjernelse af kalk... 4 Vedligeholdelse af Bordplade og vask:... 4

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.00 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Ole Christensen, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013 CHECKLISTE Checkliste over mulige energibesparelser Januar 2013 Vand og Teknik A/S Michael Drewsens vej 23 8270 Højbjerg Tlf.: 8744 1055 mail@vandogteknik.dk www.vandogteknik.dk SKITSERING & RÅDGIVNING

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed Regler for hygiejne ved arbejde med drikkevand

Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed Regler for hygiejne ved arbejde med drikkevand DDS Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed Regler for hygiejne ved arbejde med drikkevand 1 Regler for hygiejne ved arbejde med drikkevand Vand er at betragte som en fødevare, vi kan nemlig blive lige så syge

Læs mere

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 1)

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land 1) BEK nr 1260 af 28/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00030 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR P. nr TILSYNSRAPPORT Helle Vest Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1610 Dok. nr. 118829/17 Dato: 3 08-2017 Dato for sidste

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere