Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT"

Transkript

1 Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 februar,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet Rapportens indhold og læsevejledning Metode Resumé Introduktion til området, forretningsprocesser og kontekst... 9 Forretningsprocessen ansøgning om gravetilladelser... 9 Tre delprocesser... 9 Kontekst aktører og systemer Mål Fire forretningsmæssige mål og tilhørende opgaver Bredbånd et femte mål? As-Is Arbejdsgang med udfordringer As-is Service blueprint To be Løsninger på udfordringer Samlet arkitekturbeskrivelse Processen set fra graveaktørens synspunkt Processen set fra myndighed og andre parters vinkel Det hele i et billede To-Be Service Blueprint Den langsigtede løsning

3 1. Indledning 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet Den 1. december 2014 skal de borgere og virksomheder, som er i stand til det, benytte digitale selvbetjeningsløsninger til ansøgning/anmeldelser på 10 kommunale opgaveområder. Det bliver bl.a. obligatorisk for virksomheder at betjene sig selv digitalt, når de skal søge om gravetilladelse hos kommunen. KL og KOMBIT har på baggrund heraf analyseret opgaveløsningen i et såkaldt to-be projekt i efteråretvinteren i regi af det fælleskommunale program Effektiv digital selvbetjening. Ansøgning om gravetilladelse har KLE nummer (opgravning af ledningsarbejder mv. i almindelighed). Området indeholder ansøgning om tilladelse til gravearbejde, typisk ledningsarbejde på alle offentlige og private fællesveje i byzonen. Typisk er det virksomheder/entreprenører, her benævnt graveaktører, som ansøger. Området er omfattet af lov om offentlige veje (vejloven) og private fællesveje (privatvejsloven) og lovbekendtgørelse nr af 3. november I henhold til denne lovbekendtgørelse skal kommunen som vejmyndighed underrettes senest 4 uger før arbejdets begyndelse, når teleudbydere ønsker at fremføre kabler under eller langs veje ( 1, stk. 6). Ligeledes skal kommunen selv - senest 8 dage før - anmelde til ejere af telekabler, når kommunen vil iværksætte foranstaltninger, der kan forstyrre et telekabel ( 5). Hvert år udføres gravearbejder (2011) i veje og på offentlige arealer, og hver gang skal graveaktøren lave et forberedende arbejde, som blandt andet består i at indhente ledningsoplysninger via Ledningsejerregistret (LER) og ansøge om gravetilladelse i de systemer, som den relevante vejmyndighed benytter sig af. Disse gravearbejder forberedes og udføres af omkring graveaktører, hvoraf de mindst aktive graveaktører i gennemsnit forbereder op til 6 gravearbejder om året, og de 10 mest aktive graveaktører i gennemsnit forbereder mere end gravearbejder om året. 1 Der er flere forskellige selvbetjeningsløsninger på markedet, som understøtter opgaveløsningen. Umiddelbart har alle kommuner adgang til en løsning til anmeldelse af grave- og ledningsarbejde, som eksempelvis tilbydes af Vejman.dk, Grontmij med flere. I Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og kommunerne er der estimeret en engangsinvestering på sammenlagt ca. 3,6 mio. kr. i 2014 og Nettopotentialet er i 2015 er på ca. 3,4 mio. kr., stigende til ca. 4 mio. kr. i 2016 og frem. 1 Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter,

4 Digitaliseringsgraden er samme sted beregnet til at være 45% i For at indfri potentialet skal området have en digitaliseringsgrad på 90%. Økonomiaftalen og den underliggende businesscase omfatter kun potentialerne i et kanalflyt, som bl.a er muligt, når selvbetjeningsløsningerne er brugervenlige og tilgængelige for borgere og virksomheder, mens denne rapport også omhandler de muligheder, der er til stede for at effektivisere de bagvedliggende administrative processer. Der er ikke lavet en businesscase for indførelsen af løsninger, som gør brug af rapporternes forslag, men det er forventningen, at effektive løsninger har en positiv businesscase. Selvbetjeningsløsninger på de obligatoriske områder skal leve op til den såkaldte Udviklingsvejledning og de tilhørende klarmeldingskriterier. Udviklingsvejledningen for god selvbetjening indeholder en række fællesoffentlige krav, som skal sikre, at selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og tilgængelige. Alle krav skal opfyldes. se mere på Rapporten er lavet i regi af KL og KOMBIT af programmet Effektiv digital selvbetjening. Programmet består af ansatte fra KL, KOMBIT og kommunerne. Læs mere om projektet og Effektiv digital selvbetjening på 1.2 Rapportens indhold og læsevejledning Rapporten kortlægger as-is situationen for området, og indeholder programmets bud på et fremtidigt scenarium for 2014 og frem to-be - i form af et forretnings-arkitektonisk løsningsforslag og en brugerrejse for området. Målgruppen for rapporten er forretningsudviklere og it-arkitekter hos it-leverandører, men også kommunale fagpersoner og digitaliseringskonsulenter, som med rapportens anbefalinger får et redskab til at udvikle/videreudvikle løsninger på området. Rapporten er bygget op i 2 overordnede dele: Første del, som er belyst i afsnit 3 og 5, omhandler as-is (nu) situationen, dels kortlagt gennem analyser af området, dels gennem en konkret brugerrejse på området. Anden del, som omhandler et fremtidigt løsningsscenarium, to-be, er belyst i afsnit 6-8, gennem en beskrivelse af en fremtidig forretningsarkitektur og en brugerrejse, der viser borgerens/virksomhedens og de kommunale sagsbehandleres fremtidige brugerrejse. Rapporten har derfor fokus på både front- og backend - dette fokus er også afspejlet i de foreslående løsningsforslag og den foreslåede forretningsarkitektur. 4

5 Afsnit 1 omhandler rapportens indhold, læsevejledning og metode. Afsnit 2 indeholder et resume af rapporten. Afsnit 3 er en introduktion til området. Det beskriver områdets forretningsprocesser og hvilken it-kontekst, brugere og sagsbehandlere møder, når de ansøger/sagsbehandler indenfor området. Afsnit 4 er en kortlægning af de forretningsmæssige mål for området Afsnit 5 omhandler as-is og er 2-delt. Første del er en yderligere kortlægning, der arbejder videre med målene og kobler mål og opgaver til de forretningsmæssige udfordringer, der er identificeret på området i forhold til målene. Anden del er den brugerrejse, der er blevet udarbejdet på området, og som viser en borger eller virksomheds serviceoplevelse på det enkelte område. Afsnit 6 omhandler to-be, og indeholder en kortlægning af løsninger på udfordringerne og et forslag til samlet it-arkitektur, som understøtter løsningsforslagene. Afsnit 7 er to-be brugerrejsen, og indeholder forslag til, hvordan borgere, virksomheder og sagsbehandlere vil opleve processen, hvis rapportens forslag følges. Afsnit 8 er en beskrivelse af løsningsforslag, som har en længere tidshorisont. 1.3 Metode I forbindelse med Økonomiaftalen for 2013 mellem KL og Regeringen blev det besluttet, hvilke opgaveområder, der skulle omfattes af bølge 3. Ansøgning om gravetilladelser er en del af bølge 3. Foranalysen, der ligger til grund for Økonomiaftalen, tager sit afsæt i Kommunernes Henvendelsesregistering KOMHEN 2.0, herunder i faktorer som henvendelsesfrekvens, digitaliseringsniveau, kanalpriser mm. På denne baggrund og gennem interviews af enkelte kommuner er området blevet vurderet egnet til obligatorisk digital selvbetjening. Programmet har på baggrund heraf arbejdet med områderne siden sommeren 2013, og har haft nedenstående aktiviteter, hvis resultater er udmøntet i indeværende rapport. Rapporten er blevet til med bistand fra KL s kontor for Arbejdsgange og IT-arkitektur og konsulentfirmaet Design By Research. I forbindelse med kortlægningen af området har programmet været på besøg i Furesø Kommune for at drøfte foranalysens konklusioner. As-is brugerrejser. Sideløbende med kommunebesøgene foretog Design By Research for programmet interviews med brugere på området med henblik på at udarbejde en As-Is brugerrejse, der beskriver borgerens eller virksomhedens oplevelse af at interagere med kommunen bl. a via anvendelse af en selvbetjeningsløsning. I den forbindelse blev der også indsamlet forslag fra brugerne til forbedringer af processen ud fra et brugerperspektiv. Workshop 1 Formålet med denne workshop var at lave en kortlægning af de nuværende forretningsmål og forretningsprocesser og at drøfte fremtidige scenarier for både front- og back-end. Workshoppen blev faciliteret af Programmet for Effektiv digital selvbetjening og KL s Kontor for Arbejdsgange og IT-arkitektur. Sammen med kommunerne blev der foretaget en kortlægning af udfordringer i den nuværende proces, forretningsmål, samt potentielle løsninger på disse udfordringer. Deltagende kommuner i workshop 1 var Odense, Assens, Aarhus, Vordingborg og København. 5

6 Workshop 2 Formålet med 2. workshop var at udarbejde et fremtidigt brugerscenarium for området. Workshoppen blev faciliteret af Programmet for Effektiv digital selvbetjening og Design By Research. Sammen med kommunerne, borgere og/eller virksomheder blev der i fællesskab, og på baggrund af workshop 1, as-is brugerrejserne, og anden viden på området, udviklet en fremtidig to-be brugerrejse, som parterne anser for at være en optimal proces for området. Deltagende kommuner i workshop 2 har været Odense, Aarhus og Vordingborg. Der deltog også en virksomhed. Den endelige rapport Nærværende rapport bygger således på ovenstående aktiviteter, og er blevet til på baggrund af inputs fra brugere og kommunale medarbejdere. Kommunekommentering Rapporten har været igennem review i KOMBIT s arkitekturstab, og blevet godkendt af KL s fagkontor på området. Rapporten er endvidere sendt til kommentering hos kommunerne m.h.p. at sikre, at rapportens analyser og beskrivelser af udfordringerne på opgaveområdet er i overensstemmelse med kommunernes opfattelse af den nuværende situation - as-is - på området. Kommenteringen skal endvidere sikre, at kommunerne finder, at de udarbejdede løsningsforslag to-be kan medvirke til at understøtte målopfyldelsen på opgaveområdet, herunder at effektivisere opgaveløsningen for såvel borgere og virksomheder som for kommunale sagsbehandlere. 6

7 2. Resumé Omdrejningspunktet for denne rapport er ansøgning om gravetilladelser. Graveaktører og ledningsejere skal søge om tilladelse til at grave i veje. Selve gravearbejdet og ansøgningen herom varetages typisk af en entreprenør en såkaldt graveaktør. Sagsbehandlingen af ansøgninger i kommunen har fokus på, om udstrækning og omfang af gravearbejdet står mål med vedligeholdelsesopgaven, og om der er konflikter med trafik og andre gravearbejder eller med igangværende vedligeholdelse af vejene. Kommunernes mål for området Kommunernes mål for ansøgningsprocessen er at understøtte muligheden for private og offentlige aktørers adgang til kabler og rør, men derudover at sørge for, at gener ved gravearbejdet er mindst mulige (støj, møg m.v., men også at gravearbejder koordineres); at fremkommeligheden på vejene er bedst mulig; at vejkapitalen bevares, og at sikkerheden er i orden under gravearbejdet. Alt dette er beskrevet i afsnit 4 om mål. Et nyt mål er på vej ind på området, nemlig udbredelse af bredbånd til hele landet. Udfordringer på området I kortlægningen af området og de nuværende udfordringer i afsnit 5 i rapportens as-is analyse, har vi identificeret 8 udfordringer på området i dag for virksomheder og sagsbehandlere: Konflikter mellem forskelige graveaktører synliggøres ikke ved ansøgningen, så Ansøgere kan søge forgæves på et tidspunkt, hvor kommunen allerede ved, at vejen ikke står til rådighed, og kommunen bruger tid på selv at fremsøge konflikter efterfølgende. Data om sted modtages ikke som GIS Data, hvilket medfører spildtid på at journalisere PDF er og indtegne planer i GIS-systemer. Ansøgerne må genindtaste data fra LER, hvilket medfører dårlig serviceoplevelser og tidsspilde hos graveaktører. Data om andre aktørers planer for veje vises ikke i GIS, hvilket medfører at der ikke kan konfliktløses i ansøgningsprocessen og det giver flere afslag på planlagte gravearbejder og dermed spildt tid og arbejde. Manglende viden om faktisk start og slut for gravearbejdet mangler, hvilket medfører en manuel og ineffektiv oplysningsproces med mail/tlf, og at det giver ikke optimale muligheder for at reducere tidsspændet hvor gravearbejdet råder over vej. Information pr mail/tlf, hvilket medfører usikker og ineffektiv koordinering. Der bruges meget køretid til at besigtige steder, hvilket giver en del spildtid i processen. Dette er også en del af en anden identificeret udfordring, hvor oplysninger om vejenes tilstand er ikke altid en del af geografisk information. Disse udfordringer er medvirkende til, at realiseringen af de forretningsmæssige mål mindskes. Anbefalinger og løsningsforslag for området Rapporten peger på 8 løsninger til håndtering af de 8 udfordringer, som beskrevet i afsnit 6: Der er tre afgørende elementer i denne løsningsbeskrivelse: 7

8 Ansøgere skal ikke længere beskrive, hvor de ønsker at grave med adresser eller PDF-kort, men angive det ved at tegne på et digitalt kort og bruge mulighederne i GIS. Det giver mulighed for at kortet kan vise data om allerede kendte, planlagte og igangværende aktiviteter på steder for ansøgeren, og at ansøgningen kan gemmes som GIS-data. Selvbetjeningsløsningen kan holde disse data og bruge dem til såvel LER-opslag via en API, og til ansøgning til kommunen om gravetilladelse. Der fjerner altså unødvendig genindtastning. En applikationsservice, som rapporten kalder Stedbestemt Aktivitet, har den egenskab at den holder styr på aktiviteter, der finder sted på bestemte geografiske placeringer. Det er i denne kontekst gravearbejder, men det er også aktiviteter, der råder over vej, idrætsbegivenheder og meget andet. Denne applikationsservice - byggeblok - kan tilgås fra flere forskellige fagsystemer. Det er fx ikke hensigtsmæssigt, at medarbejdere i kulturafdelingen skal logge på et vejsystem, for at registrere en stedbestemt aktivitet. Denne applikationsservice har desuden en abonnementsordning, således at de aktører der er interesserede i, om der foregår noget på bestemte lokationer, får adviser herom. Det er fx politiet, trafikken.dk m.fl og virksomheder og borgere. Det løser også en kommende EU-regel, der forventes i løbet af nogle år, hvor der vil være annonceringspligt ved gravearbejder. De to brugerrejser i rapporten tager udgangspunkt i en entreprenørvirksomhed, der skal grave kabler ned og flere af udfordringerne og løsningerne er eksemplificeret her. 8

9 3. Introduktion til området, forretningsprocesser og kontekst Formålet med dette afsnit er at: Give læseren et overblik over hvilke aktører og systemer, der påvirkes af den gode løsning. Og hvem der har en rolle i den gode løsning. Giver læserne et overblik over forretningsprocessen, det vil sige de opgaver der er forbundet med ansøgning om gravetilladelse. Forretningsprocessen ansøgning om gravetilladelser Forretningsprocessen beskriver opgaverne ikke den faktiske arbejdsgang. Den beskriver, hvad der skal udføres af hvilke roller, men ikke hvordan. Fordelen er, at der er fokus på den forretningsmæssige opgave fremfor for historisk tilfældige måder at løse opgaven på. Graveaktører og ledningsejere skal søge om tilladelse til at grave i veje. Ledningsejerne kan være selskaber inden for tele, el, kabel, fjernvarme, naturgas og meget mere. De har et nødvendigt behov for at kunne vedligeholde og udlægge nye kabler, og derfor er der i praksis altid tilladelse til at gå til kablerne. Selve gravearbejdet og ansøgningen herom varetages typisk af en entreprenør en såkaldt graveaktør. Sagsbehandlingen har fokus på, om udstrækning og omfang af gravearbejdet står mål med vedligeholdelsesopgaven. Og om det kunne tilrettelægges tidsmæssigt anderledes med trafik og andre gravearbejder eller vedligeholdelse af vejene in mente. Kommunernes mål i ansøgningsprocessen er at understøtte de private og offentlige aktørers adgang til kabler og rør, men derudover at sørge for, at gener ved gravearbejdet er mindst mulige (støj, møg m.v., men også at gravearbejder koordineres); at fremkommeligheden på vejene er bedst mulig; at vejkapitalen bevares, og at sikkerheden er i orden under gravearbejdet. Det er beskrevet i afsnit 4 om mål. Et nyt mål er på vej ind på området, nemlig udbredelse af bredbånd til hele landet. Statslige og kommunale aktører overvejer at overvåge alle gravearbejder og hver gang undersøge, om det er muligt samtidig at nedgrave eller forberede nedgravning af bredbånd. Tre delprocesser Forretningsprocessen består af tre delprocesser: 1. Oplysning om andre ledninger i Ledningsejerregistret (LER). Det er strengt taget ikke en del af ansøgningsprocessen, men i praksis en del af ansøgerens ansøgningssituation. 2. Ansøgning og sagsbehandling. Det vil sige ansøgning, sagsbehandling og afgørelse. 3. Udførelse af gravearbejdet. Det vil sige gravearbejdet, færdiggørelse, tilsyn og garantiperiode. Man kunne have valgt at gøre garantiperioden til sin egen proces, men den dækkes ikke særskilt i det løsningsforslag, vi har lagt frem. Den understøttes ikke af selvbetjeningsløsningen. 9

10 Figur 1 Første delproces - oplysninger om andre ledninger i Ledningsejerregistret (LER) Kort beskrivelse: En ledningsejer bestiller gravearbejde hos en graveaktør. Aktøren kan være ledningsejeren selv, men er i de fleste tilfælde en selvstændig virksomhed. Graveaktøren undersøger, om der er konflikter med andre ledningsejere dvs. om de har ledninger liggende samme sted, som man påtænker at grave - i Ledningsejerregistret (LER). LER adviserer øvrige ledningsejere med ledninger på det pågældende sted om opslaget, og disse ledningsejere fremsender ledningsoplysninger til graveaktøren. Nogle graveaktører koordinerer nu gravearbejdet med de øvrige ledningsejere. Andre gør det ikke. Endelig identificerer graveaktøren, hvem ansøgningen skal stiles til. Der er enten tale om kommunen eller Vejdirektoratet. 10

11 Figur 2 Anden delproces - ansøgning og sagsbehandling Kort beskrivelse: Graveaktøren sender ansøgning inkl. skilteplan til kommunen. Kommunen journaliserer ansøgningen i en ny sag, eller i eksisterende sag, hvis der fx er tale om en ekstra ansøgning til en eksisterende sag. Herefter sagsbehandles ansøgningen i den opgave vi kalder Oplys sag om stedbestemt aktivitet. Denne proces omfatter fx: o Konfliktsøgning om aktiviteten gravearbejdet - er i konflikt med andre aktiviteter på stedet. Det kunne være andre gravearbejder, andre ansøgninger om råden over vej, og ikke mindst den almindelige daglige brug af vejen: trafik, beredskab, renovation, offentlig transport m.v. o Faglig behandling og vurdering herunder høring hos politiet om oplæg til skilteplan: Er der sammenhæng mellem gravearbejdets omfang og udstrækning og det, der skal udføres? Kan det udføres på anden måde (fx underboring)? Hvad er den eksisterende vejkapitals tilstand (fx ny anlagt, eller nedslidt)? Det er politiet, der behandler skilteplaner. Hvis skilteplanen indebærer regulering af trafikken, kan det være strafbart for trafikanterne ikke at følge planen. Fx hvis den indebærer hastighedsnedsættelse på en strækning; ensretning m.v. o Sagsbehandlingen fører til en afgørelse med vilkår. Ved afslag vil der ske partshøring, men normalt afvises en ansøgning ikke, uden at der foreslås alternativer (andre tidspunkter, andre måder at gøre det på). I forretningsprocessen arbejder vi videre med det scenarium at give en tilladelse. o Kommunen effektuerer afgørelsen ved at journalisere den og registrere dens virkning på en sådan måde at det vil være kendt for andre stedbestemte aktiviteter, at der fremadrettet, i en given periode og på et givent sted, skal graves. Trafikken.dk orienteres også. 11

12 Figur 3 Tredje delproces - gravearbejdet Kort beskrivelse: Graveaktøren har modtaget tilladelsen og sætter gravearbejdet i gang. Senere afsluttes det med en færdigmelding. Kommunen modtager såvel igangsætnings- som færdigmeldingstidspunkt. Når arbejdet er færdigt, sørger ledningsejeren for at opdatere LER. Graveaktør og kommune sørger for at dokumentere vejens nye tilstand gennem tilsyn. Herefter meddeler kommunen, at garantiperioden nu løber 2 år frem. Nogle kommuner gør det fra færdigmeldingstidspunktet, andre fra synstidspunktet. Kontekst aktører og systemer Ansøgning om gravetilladelse foretages af ledningsejere eller graveaktører - det vil sige entreprenører der udfører gravearbejdet for ledningsejerne. Udover kommunen som sagsbehandler vil der som nævnt være andre aktører i processen: Andre ledningsejere og politiet (der skal godkende skilteplaner). Systemmæssigt involverer processen kommunens fagsystemer, en eksisterende eller kommende selvbetjeningsløsning, men også ledningsejernes og graveaktørernes egne systemer, samt ikke mindst LER (Ledningsejerregistret). På diagrammet nedenfor er konteksten modelleret. En ansøger (graveaktør) ansøger om gravetilladelse på vegne af en rekvirent. Ansøgeren påtager sig et ansvar for overgravning af ledninger og rør, medmindre han forinden har gennemført en konfliktsøgning i LER (Ledningsejerregistret), og han ikke overgraver de ledninger han får besked om. Graveaktøren modtager ledningskort fra de ledningsejere, der har ledninger på stedet. Ledningskort modtages som dokumenter og ikke som GIS-objekter. Graveaktøren kan evt. gennemføre et koordinationsmøde på stedet. Denne del - LER ansøgning og koordinationsmøde - er i princippet uden for konteksten, men at konfliktsøgningen i LER anvender de samme oplysninger, som skal anvendes i ansøgningen, og ser for ansøger ud som samme proces 12

13 Ansøgning om gravetilladelse udføres i en selvbetjeningsportal, der via en broker (ej ill.) overfører ansøgningen til et vejforvaltningssystem. Ofte vil ansøgningen have en henvisning til en standard skilteplan men hvis der er særlige forhold, kan en skilteplan være vedhæftet. Der foretages journalisering i vejforvaltningssystemet. I forbindelse med behandling af ansøgningen kan kommunen anvende et Geografisk Informations System (GIS) til at udføre konfliktsøgning vedrørende aktiviteter på stedet i det pågældende tidsrum. I nogle kommuner er det en kalender med aktiviteterne med henvisning til stedet, mens andre bruger et egentlig GIS. Aktiviteten (gravearbejdet) registreres i det pågældende system. En stor del af arbejdet består i at koordinere med interne og eksterne parter (politi, beredskab) og informere trafikken.dk om påvirkning af det strategiske vejnet. I nogle tilfælde skal der gennemføres partshøring. Afgørelsen (gravetilladelsen) kan være ledsaget af betingelser, og den skal kunne fremvises på stedet. De faktiske start- og sluttidspunkter skal meldes ind via selvbetjeningsløsningen. Tilsyn skal gennemføres inden sagen kan afsluttes. 13

14 Figur 4 Kontekstdiagram Vi har i dette afsnit kortlagt forretningsprocesserne for området, og hvilken kontekst de indgår i. I det næste afsnit vil vi kortlægge de forretningsmæssige mål for området. 14

15 4. Mål I dette afsnit kortlægger vi de forretningsmæssige mål for behandling af ansøgninger om gravetilladelse. Det er i forhold til graden af målopfyldelse eller i forhold til hvor let/svært, målene nås, at vi kan sige hvilke udfordringer, der er i nuværende løsninger. Det er også i forhold til målene, at de ideer, vi senere udfolder til forbedring af løsningerne, skal ses. Målene er identificeret på en workshop sammen med kommunale eksperter samt ud fra de udarbejdede brugerrejser. Fire forretningsmæssige mål og tilhørende opgaver Der er fire overordnede mål, som skal opfyldes ved behandlingen af ansøgninger om gravetilladelser: 1) Sagsbehandlingen skal sørge for at gener ved gravning er mindst mulig. Da gravearbejdet sker i veje, hvor der er trafik, og da gravearbejde larmer og støver, generer det trafikanter, forretninger og beboere i nærheden af gravearbejdet. Det er stort set uundgåeligt. Derfor søger sagsbehandlingen at reducere og minimere generne. 2) Fremkommeligheden på vejene skal være bedst mulig under graveprocesserne. Det er vejenes formål at sikre fremkommelighed. Derfor er der fokus på om afspærringer, tidsmæssig og geografisk udstrækning m.v. sikrer fremkommeligheden. 3) Kommunen ønsker at bevare vejkapitalen. Når der graves i vejbelægning bliver den skadet. Derfor er der fokus på at reducere skader gennem ordentlig genetablering, eller ved at gravearbejdets omfang reduceres. 4) Sikkerheden skal være i orden både i forhold til trafikanter og beredskab. Endelig er det vigtigt, at trafikanter ikke risikerer at komme til skade, eller at trafikken bliver usikker pga. afspærringer og skilte. Samt ikke mindst at redningsberedskab stadig kan komme frem ved ulykker og brand. Disse fire overordnede forretningsmæssige mål er vist nedenfor og foldet ud med de opgaver, der følger heraf. 15

16 Figur 5 Målhierarki for forretningen Forretningsmæssige mål Reducer gener Sikre fremkommelighed Opgaver Koordiner med andre gravearbejder og andre aktiviteter og planer for vejene Forstå gravearbejdets indvirkning på trafiksituationen Informér trafikparter Bevar vejkapital Oplys vejenes tilstand før og efter gravearbejde Sæt vilkår for reetablering og før tilsyn Sikkerhed i orden Forstå behovet for skilteplaner og afspærring Informer beredskab Bredbånd et femte mål? Et femte mål er på vej ind på området nemlig udbredelse af bredbånd. Erhvervsstyrelsen arbejder i øjeblikket - bl.a. i samarbejde med LER - med at undersøge, hvordan bredbånd kan udbredes gennem systematisk udnyttelse af muligheder for samgravning. Tanken er, at hver gang der søges om gravetilladelse, skal det undersøges, om det giver lejlighed og mulighed for samtidig at lægge bredbånd ned, eller at lægge tomme rør, hvori der senere kan skydes bredbånd ind. Som det vil fremgå understøtter den arkitektur der fremlægges i afsnit 6 samgravningstankegangen. 16

17 5. As-Is I dette afsnit vil vi kortlægge de udfordringer, som vi har identificeret i kommunernes nuværende as-is situation ud fra de forretningsmæssige mål for området. Derudover vil vi vise en as-is brugerrejse med udgangspunkt i brugerens serviceoplevelse. 5.1 Arbejdsgang med udfordringer De forretningsprocesser der blev vist i Figur 3, bliver i hverdagen udført på en bestemt måde. Med bestemte it-systemer, praksisser, blanketter m.v. Det er det, vi kalder en arbejdsgang den beskriver hvordan man gør det. Set i forhold til de forretningsmæssige mål, og ønsket om at indfri dem effektivt for alle parter, kan vi pege på en række udfordringer ved at gennemføre de konkrete arbejdsgange i kommunerne: Figur 6 Arbejdsgang med udfordringer: Første delproces - oplysninger om andre ledninger i Ledningsejerregistret (LER) 3 Ikke datagenbrug for dette opslag til ansøgning Mails med typisk PDF er 2 Sted som PDF, ikke som data, Denne proces er uden for scope af selvbetjeningsløsningen. Men for ansøgerne udgør det et problem at søgningen i LER bruger stort set de samme data som den efterfølgende ansøgning (næste proces) uden at data genanvendes. 17

18 Figur 7 Arbejdsgang med udfordringer. Anden delproces - ansøgning og sagsbehandling 1 Konflikter vises ikke 2 Sted ikke som data, med PDF 3 genindtastning fra LER Data og PDF 4 Andres planer ikke som data Automatisk + manuel Mail Mail Mail 6 Information med mail/tlf. 8 vejenes tilstand uoplyst 6 Information med mail/tlf. Som det ses udføres en del koordinering og informering vha. mails. Den ikke-konsekvente anvendelse af stedbestemte data, lagret og vist fra et geografisk informationssystem, medfører at kommunen ikke kan vise ansøgeren kendte konflikter, hvis der søges på et bestemt tidspunkt og sted, og at koordinering og information må ske med mails og tlf. Figur 8 Arbejdsgang med udfordringer. Tredje delproces - udføre gravearbejde og færdigmelding 5 Start og sluttidspunkt usikkert 8 vejenes tilstand uoplyst Tlf./mail Tlf./mail Kører ud til stedet 7 Køretid på besigtigelse Igen foregår den meste informationsudveksling med mail og telefon. Det kræver tid og styring at sørge for, at det sker på det rigtige tidspunkt, og indebærer også tid medgået til at journalisere hændelser. Udfordringerne er, at start og sluttidspunkt er usikre, fordi det ikke systematisk registreres på gravestedet. Udfordringerne er nedenfor lagt ind på målhierarkiet og uddybet i tabellen: 18

19 Figur 9 Målhierarki med udfordringer Mål Opgaver Udfordringer 1. Konflikter med andre aktørers planer synliggøres ikke for ansøgere Reducer gener Koordiner med andre gravearbejder og andre aktiviteter og planer for vejene 2. Data om sted modtages ikke som GIS data og skal genindtastes/- tegnes 3. Ansøger må indtaste de samme data både i LER og i ansøgning 4. Data om andre aktøres planer for veje kan ikke vises i GIS pga. forskellige formater 5. Mangler viden om faktisk start og sluttidspunkt for gravearbejde Sikre fremkommelighed Forstå gravearbejdets indvirkning på trafiksituationen Informér trafikparter 7. Køretid på at besigtige steder 6. Foregår ved mail/tlf. Bevar vejkapital Sikkerhed i orden Oplys vejenes tilstand før og efter gravearbejde Sæt vilkår for reetablering og før tilsyn Forstå behovet for skilteplaner og afspærring Informer beredskab 8. Oplysninger om vejenes tilstand er ikke i alle tilfælde en del af geografisk kortinformation Skema 1: Udfordringer med uddybning og konsekvenser Udfordring Uddybning og Medfører 1. Konflikter synliggøres ikke Uddybning: I det øjeblik, man søger om gravearbejde, og kommunen i sine registre allerede har informationer om en konfliktende aktivitet på vejstykket, er det ikke udstillet og vist for ansøger, således at ansøger selv kan vælge et andet tidspunkt for gravearbejdet. Medfører: Ansøgere kan søge forgæves på et tidspunkt, hvor kommunen allerede ved, at vejen ikke står til rådighed Kommunen bruger tid på selv at fremsøge konflikter efterfølgende 19

20 Skema 1: Udfordringer med uddybning og konsekvenser Udfordring Uddybning og Medfører 2. Data om sted modtages ikke som GIS Data Uddybning: Data om sted modtages i dag næsten udelukkende som PDF-kort. Da kommunernes opgaveløsning bygger på, at informationer om steder gemmes i GIS-systemer, hvor konflikter kan vises, er kommunerne nødt til selv at indtegne oplysningerne. Medfører: Spildtid på at journalisere PDF er og indtegne planer i GIS-systemer 3. Ansøger må genindtaste data fra LER Uddybning: Mange data om ledningsejer, graveaktør, ansvar, sted og tid er identiske, men må genindtastes. Det er ikke hensigtsmæssigt set ud fra et servicemæssigt synspunkt. Medfører: Dårlig serviceoplevelse Tidsspilde hos graveaktører 4. Data om andres aktøres planer for veje vises ikke i GIS Uddybning: Det problem gælder både i forhold til ansøgere og i forhold til vejafdelingens egen konfliktudsøgning (udsøgning om en aktivitet er i konflikt med andre aktiviteter på det givne sted). Andre aktører kan her være vejafdelingen, fritidsforvaltningen eller andre, der påtænker at anvende vejene til et særligt formål (lægge asfalt, maratonløb m.v.). Medfører: At der ikke kan konfliktløses i ansøgningsprocessen (se pkt. 1), og det giver flere afslag på planlagte gravearbejder og dermed spildt tid og arbejde 5. Manglende viden om faktisk start og slut for gravearbejde mangler Uddybning: Ansøgningerne angiver start og sluttidspunkt. Men i mange tilfælde er gravearbejdets udstrækning kortere. Eller der er kun aktivitet i kortere perioder. Det er væsentligt at vide proaktivt i forhold til fremtidige ansøgninger. Medfører Manuel og ineffektiv oplysningsproces med mail/tlf. Ikke optimale muligheder for at reducere tidsspændet hvor gravearbejdet råder over vej. Det er uklart, hvad der faktisk bruges af tid 6. Information pr mail/tlf. Uddybning: Det er generelt ineffektivt at sende mails og ringe, hvis andre parter kan have adgang til informationer via et abonnement. Medfører: Usikker og ineffektiv koordinering 7. Køretid på at besigtige steder Uddybning: De færreste sagsbehandlere kan se et vejstykke for sig og må derfor i % af tilfældene besigtige stedet. Det kræver kørsel. Medfører: Spildtid i processen 8. Oplysninger om vejenes tilstand er ikke altid en del Uddybning: Med vejenes tilstand menes her fx data om belægning, belægningens kvalitet, huller, buler m.v. Medfører: af geografisk information Medfører køretid ifm. besigtigelse af vejens tilstand før gravearbejde jf. forrige punkt 5.2 As-is Service blueprint 20

21 AS-IS BRUGERREJSE // Gravetilladelse PROCES FØR SITUATION / HANDLING Vibeke er 37 år og arbejder som byggepladsassistent for en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. Da virksomheden arbejder meget med nedgravning af kabler for elselskaberne, er det Vibekes opgave at stå for det forberedende administrative arbejde såsom søgning af ledningsoplysninger i LER og ansøgning om gravetilladelser hos kommunen. Når virksomheden starter et graveprojekt, modtager Vibeke som det første en stak tegninger over området med markeringer af, hvor der skal graves. Et graveprojekt dækker typisk en hel by og er derfor delt op i en række mindre områder kaldet stationer. Vibeke deler derudover disse områder op i vejstykker og laver en adresseliste over alle vejstykker med vejnavn og husnumre. For et større projekt med mange stationer er der typisk over 50 vejstykker på adresselisten. Vibeke kender, pga. sin erfaring, de fleste kommuner og deres medarbejdere. Da det i dette tilfælde er en kommune, hun ikke kender, starter hun med at ringe og høre, om der er noget særligt, hun skal være opmærksom på. Denne kommune kræver, at ansøgningerne om gravetilladelse først sendes efter, at der er afholdt en såkaldt projektgennemgang på stedet, så de kan blive mere detaljerede ILLUSTRATION Gravetilladelse Ansøgning: + ADRESSELISTE ?... Send SYSTEM UDFORDRING

22 FØR Mikael arbejder som sagsbehandler i kommunens miljøog teknikafdeling. Han sidder blandt andet med ansøgninger om gravetilladelse, og det er derfor ham, der modtager Vibekes opkald. Mikael er glad for, at han har mulighed for at vejlede Vibeke, før hun sender alle ansøgninger. Det gør i sidste ende hans arbejde med sagsbehandlingen lettere og er med til at sikre, at Vibekes ansøgninger ikke bliver afvist pga. teknikaliteter. Når Vibeke har afstemt processen med kommunen, er hendes næste opgave at søge ledningsoplysninger for alle vejstykkerne i ledningsregistret (LER). Her kan hun se, hvilke ledninger, der ligger i vejen, og hvem der ejer dem. Hun bruger oplysningerne til at indkalde alle ledningsejerne til et opstartsmøde sammen med kommunen, entreprenøren og elselskabet. På opstartsmødet informeres alle parter om gravearbejdet, og der laves aftaler om særlige hensyn. F.eks. hvis der allerede er lagt gasledninger nogle steder i LER Østerga MØDE Send LER (konfliktsøgning) 4 Data om andre aktørers planer for veje kan ikke vises i GIS pga. forskellige formater Der er meget forskellige krav til ansøgningen fra forskellige kommuner 1 Konflikter med andre aktørers planer synliggøres ikke for ansøgere 3 Ansøger må indtaste de samme data i LER og i ansøgninger Hvert vejstykke søges for sig

23 FØR Herefter pakker Vibeke mapperne. Det betyder, at hun samler alle de oplysninger om gravestederne i en række mapper, som den, der graver, kan have liggende på hver station. Herefter indkalder hun til projektgennemgangsmøder for hver station. For at lette det fremtidige arbejde forbereder sagsbehandleren Mikael sig godt til projektgennemgangsmøderne. Han søger blandt andet på, om der er andre ansøgninger i systemet både ift. gravetilladelser og råden over vej. Desuden ringer han rundt internt i kommunen for at finde ud af, om der er nogle fremtidige kommunale projekter, der kan skabe konflikt. Gennemgangsmødet er et møde mellem entreprenøren, kommunen og elselskabet, som afholdes på stedet for hver station. Her gennemgås planerne for gravningen mere detaljeret, og der tages ofte billeder for at dokumentere vejens tilstand. Selvom der officielt kræves en gravetilladelse for at kunne gå i gang med arbejdet, laver virksomheden og kommunen en mundtlig aftale om at starte arbejdet med det samme, da elselskabet har lovet kunderne at være færdige til en bestemt dato ? MØDE Send + webgt Gravetilladelser 8? E.V.H. Vejadministrationssystem Oplysninger om vejens tilstand er ikke i alle 8 Køretid på at besigtige steder tilfælde en del af geografisk kortinformation 6

24 FØR UNDER Efter projektgennemgangsmødet registrerer sagsbehandleren Mikael den mundtlige aftale i sit administrationssystem. Han noterer også de foreløbige perioder for gravearbejdet og gemmer de billeder, han har taget, som dokumentation for vejens tilstand. Vibeke begynder i mellemtiden at udfylde ansøgningerne om gravetilladelse på kommunens digitale ansøgningssystem. I nogle kommuner kan Vibeke lave en samlet ansøgning for hvert underområde, mens hun i andre tilfælde skal udfylde en ny ansøgning for hvert vejstykke på hendes adresseliste. Hun udfylder altså derfor omkring 50 ansøgninger for dette projekt. Hun samler dem gerne i stationer og tager arbejdet med hjem, hvor hun kan sidde uforstyrret om aftenen og taste dem ind på computeren. Så snart Vibeke har sendt ansøgningen i sit fagsystem, kan Mikael se dem på sin computer. Han journaliserer ansøgningen i en ny sag og går herefter i gang med at oplyse sagen. Han skal blandt andet foretage en faglig vurdering af, om der er sammenhæng mellem gravearbejdets omfang og det, der skal udføres. Han skal også søge efter mulige konflikter med andre projekter og koordinere godkendelse af skiltning med politiet Administrationssystem Gravetilladelse webgt Ansøgning: x 50 Administrationssystem Gravetilladelser 8 DD.MM.YY - DD.MM.YY Vejadministrationssystem, GIS-system Vejadministrationssystem Vejadministrationssystem 2 Data om sted modtages ikke som GIS-data og skal genindtastes og tegnes 7 Information af trafikparter foregår ved mail/tlf.

25 UNDER Til sidst afgør Mikael, at der kan gives tilladelse. Det er meget sjældent, at han giver afslag og aldrig uden at foreslå alternativer. Afgørelsen sender han til Vibeke sammen en beskrivelse af de vilkår, tilladelsen gives på - herunder bl.a. den godkendte skilteplan. Når Mikael har godkendt ansøgningen, orienter han også andre relevante parter, såsom politi og beredskab om godkendelsen. Fire dage efter at Vibeke har sendt ansøgningen, modtager hun tilladelserne på mail. Da kommunen via deres system automatisk sender alle tilladelserne til virksomhedens hovedmail, bliver de videresendt som én mail til hendes konto. Hun synes dog ikke, at det er noget stort problem for hende at gå ind og se de enkelte tilladelser i POLITI WebGT Gravetilladelse BRANDVÆSEN Vejadministrationssystem 9 Kommunikation med politi på mail/tlf. 10 Foregår manuelt, dvs. mail/tlf.

26 UNDER Vibeke printer alle tilladelserne og lægger dem i mapper for hver station. Så kan dem, der udfører gravearbejdet, have dem liggende i bilen. Under hele forløbet krydser Vibeke løbende af og skriver dato på adresselisten, når hun sender ansøgningerne og modtager tilladelserne retur. Så føler hun, at hun har et bedre overblik og er sikker på, hun har fået alle med. Vibeke søger gravetilladelse for lidt længere tid, end de forventer at grave. Derfor er det sjældent, at der er behov for at søge om forlængelse. Det sker dog nogle gange om vinteren, at frost kan forsinke projektet. I det tilfælde skriver Vibeke en mail til kommunen og beder om forlængelse på alle de åbne sager på en gang ADRESSELISTE Print FORLÆNGELSE? Send

27 UNDER Mikael modtager en mail fra Vibeke om, at hun gerne vil forlænge ansøgningen på alle åbne sager. Ifølge reglerne skal han derfor ind og oplyse hver enkelt sag forfra. Når gravningen i en station er afsluttet, modtager Vibeke en klarmelding fra projektkoordinatoren. Dette skriver hun ind i et klarmeldingsskema, så hun kan holde styr på, hvilke stationer, der er afsluttet. Først når alle stationerne i et projekt er afsluttet, færdigmelder hun alle gravetilladelserne inde på sit system ved at åbne hver sag og færdigmelde. Mikael modtager færdigmeldingerne via fagsystemet. Før han kan lukke sagen skal han besigtige stedet, så han kan sikre, at vejen er ført tilbage til den oprindelige tilstand. Mikael tager billeder af besigtigelsen og sammenligner med de oprindelige billeder. Da han vurderer, at alt er ok, lukker han til sidst sagen i fagsystemet. Derefter sender han på mail en besked til Vibeke om, at det er fra nu af, at garantien gælder FORLÆNGELSE Administrationssystem Gravetilladelse Færdigmelding 8 DD.MM.YY Vejadministrationssystem Vejadministrationssystem 5v Mangler viden om faktisk start og sluttidspunkt

28 EFTER I to år efter gravearbejdets afslutning skal elselskabet give garanti på vejens tilstand overfor kommunen og borgerne. Derfor modtager kommunen også nogle gange klager fra borgere over skader på vej eller fortov. Kommunen bruger dokumentationen om vejens tilstand til at afgøre, om de skal kræve, at elselskabet får repareret eventuelle skader. 22 Vejadministrationssystem

29 Vi har i dette afsnit identificeret og kortlagt de væsentligste udfordringer på området for gravetilladelser i kommunerne. I næste afsnit vil vi præsentere og beskrive to-be scenariet for gravetilladelser. 6. To be I dette afsnit vil vi præsente og beskrive to-be scenariet for gravetilladelser. De overordnede rammer for løsningsforslagene udgøres af de fælleskommunale arkitekturprincipper: 1. Sammenhængende it 2. Genbrug 3. Byg til forandring 4. Flere leverandører 5. Driftsikkerhed Uddybning kan findes på Kommunernes Arkitekturråds hjemmeside Også vejområdet skal udvikles efter og bidrage til den fælleskommunale rammearkitektur, som udmøntes med udgangspunkt i principperne. Rammearkitekturen indeholder et landkort over de elementer (byggeblokke), der altid indgår i en kommunal opgaveløsning (forretning), og som fx et digitaliseringsprojekt må forholde sig til. Landkortet bliver gradvist udvidet med flere byggeblokke. Udviklingen kan følges på Kommunernes Arkitekturråds hjemmeside 1 Nogle af de byggeblokke, der er på vej, vil blive medtaget i den efterfølgende beskrivelse af løsningsforslagene. Applikationsservice er en implementering af en byggeblok En applikationsservice (eller blot service) er et it-system, der realiserer en logisk byggeblok, eller en del af en byggeblok med de egenskaber, der forudsættes i rammearkitekturen. Det indebærer at den tilbyder funktionalitet via et eller flere interfaces til informationsintegration (data) og procesintegration (i rammearkitekturen via beskeder/hændelser og kald). 6.1 Løsninger på udfordringer Der er tre afgørende elementer i den følgende løsningsbeskrivelse: Ansøgere skal ikke længere beskrive, hvor de ønsker at grave med adresser eller PDF-kort, men angive det ved at tegne på et digitalt kort og bruge mulighederne i GIS. Det giver mulighed for at kortet kan vise data om allerede kendte, planlagte og igangværende aktiviteter på steder for ansøgeren, og at ansøgningen kan gemmes som GIS-data

30 Selvbetjeningsløsningen kan holde disse data og bruge dem til såvel LER-opslag via en API, og til ansøgning til kommunen om gravetilladelse. Der fjerner altså unødvendig genindtastning. En applikationsservice, som vi kalder Stedbestemt Aktivitet, har den egenskab at den holder styr på aktiviteter, der finder sted på bestemte geografiske placeringer. Det er i denne kontekst gravearbejder, men det er også aktiviteter, der råder over vej, idrætsbegivenheder og meget andet. Vi forestiller os, at denne applikationsservice byggeblok kan tilgås fra flere forskellige fagsystemer. Det er fx ikke hensigtsmæssigt, at medarbejdere i kulturafdelingen skal logge på et vejsystem, for at registrere en stedbestemt aktivitet. Denne applikationsservice har desuden en abonnementsordning, således at de aktører der er interesserede i, om der foregår noget på bestemte lokationer, får adviser herom. Det er fx politiet, trafikken.dk m.fl. Det løser også en kommende EU-regel, der forventes i løbet af nogle år, hvor der vil være annonceringspligt ved gravearbejder. 30

31 Figur 1 Målhierarki med udfordringer og løsninger Mål Opgaver Udfordringer Løsninger Reducer gener Koordiner med andre gravearbejder og andre aktiviteter og planer for vejene 1. Konflikter med andre aktørers planer synliggøres ikke for ansøgere 2. Data om sted modtages ikke som GIS data og skal genindtastes/-tegnes 3. Ansøger må indtaste de samme data både i LER og i ansøgning Gravearvejde og afspærring registreres med tegneværktøj i kort (GIS) og kalender. Så der kan udsøges konflikter i kommunens service for stedbestemte aktiviteter Selvbetjeningsløsningen genanvender data til både LER-søgning og ansøgning om gravetilladelse 4. Data om andre aktøres planer for veje kan ikke vises i GIS pga forskellige formatter 5. Mangler viden om faktisk start og sluttidspunkt for gravearbejde Graveaktører modtager link til registrering af start, stop, pause-start og pause-stop tidspunkter Sikre fremkommelig-hed Forstå gravearbejdets indvirkning på trafiksituationen 7. Køretid på at besigtige steder Anvender vejefoto services Bevar vejkapital Sikkerhed i orden Informér trafikparter Oplys vejenes tilstand før og efter gravearbejde Sæt vilkår for reetablering og før tilsyn Forstå behovet for skilteplaner og afspærring Informer beredskab 6. Foregår ved mail/tlf. 8. Oplysninger om vejenes tilstand er ikke i alle tilfælde en del af geografisk kortinformation Information af parter sker via et abbonnement på stedsbestemte aktiviteter Ovenstående mål-løsningshierarki viser de løsninger, analysen peger på, knyttet til de opgaver og udfordringer der er beskrevet i de forrige afsnit. Nedenfor uddybes de i skema 2: 31

32 Skema 2: Udfordringer med uddybning og konsekvenser Udfordring Uddybning og Medfører Løsning 1. Konflikter synliggøres ikke 1. Data om sted modtages ikke som GIS Data 2. Ansøger må genindtaste data fra LER 3. Data om andre aktøres planer for veje vises ikke i GIS Uddybning: I det øjeblik, man søger om gravearbejde, og kommunen i sine registre allerede har informationer om en konfliktende aktivitet på vejstykket, er det ikke udstillet og vist for ansøger, således at ansøger selv kan vælge et andet tidspunkt for gravearbejdet. Medfører: Ansøgere kan søge forgæves på et tidspunkt, hvor kommunen allerede ved, at vejen ikke står til rådighed Kommunen bruger tid på selv at fremsøge konflikter efterfølgende Uddybning: Data om sted modtages i dag næsten udelukkende som PDF-kort. Da kommunernes opgaveløsning bygger på, at informationer om steder gemmes i GISsystemer, hvor konflikter kan vises, er kommunerne nødt til selv at indtegne oplysningerne. Medfører: Spildtid på at journalisere PDF er og indtegne planer i GIS-systemer Uddybning: Mange data om ledningsejer, graveaktør, ansvar, sted og tid er identiske, men må genindtastes. Det er ikke hensigtsmæssigt set ud fra et servicemæssigt synspunkt. Medfører: 2. Dårlig serviceoplevelse 3. Tidsspilde hos graveaktører Uddybning: Det problem gælder både i forhold til ansøgere og i forhold til vejafdelingens egen konfliktudsøgning (udsøgning om en aktivitet er i konflikt med andre aktiviteter på det givne sted). Andre aktører kan her være vejafdelingen, fritidsforvaltningen eller andre, der påtænker at anvende vejene til et særligt formål (lægge asfalt, maratonløb m.v.). Medfører: At der ikke kan konfliktløses i ansøgningsprocessen (se pkt. 1), og det giver flere afslag på planlagte gravearbejder og dermed spildt tid og arbejde Ansøger præsenteres for tegneværktøj og kalender til angivelse af gravearbejdet, afspærring og skilteplanens placering og arbejdets tidsmæssige udstrækning. Det muliggør, at steds- og tidsbestemte data kan genanvendes uden genindtastning, og at løsningen automatisk kan undersøge potentielle konflikter med andre stedbestemte aktiviteter, og evt. pege på alternativer til ansøgeren Selvbetjeningsløsningen genanvender de data, som ansøgeren indtaster, til såvel LER opslag som ansøgning til kommunen. Som for udfordring

33 Skema 2: Udfordringer med uddybning og konsekvenser Udfordring Uddybning og Medfører Løsning 4. Manglende viden om faktisk start og slut for gravearbejde mangler 5. Information pr mail/tlf. 6. Køretid på at besigtige steder 7. Oplysninger om vejenes tilstand er ikke altid en del af geografisk information Uddybning: Ansøgningerne angiver start og sluttidspunkt. Men i mange tilfælde er gravearbejdets udstrækning kortere. Eller der er kun aktivitet i kortere perioder. Det er væsentligt at vide proaktivt i forhold til fremtidige ansøgninger. Medfører: Manuel og ineffektiv oplysningsproces med mail/tlf. Væsentligt at reducere tidsspændet, hvor gravearbejdet råder over vej. Det er uklart, hvad der faktisk bruges af tid Uddybning: Det er generelt ineffektivt at sende mails og ringe, hvis andre parter kan have adgang til informationer via et abonnement. Medfører: Usikker og ineffektiv koordinering Uddybning: De færreste sagsbehandlere kan se et vejstykke for sig og må derfor i % af tilfældene besigtige stedet. Det kræver kørsel. Medfører: Spildtid i processen Uddybning: Med vejenes tilstand menes her fx data om belægning, belægningens kvalitet, huller, buler m.v. Medfører: køretid ifm. besigtigelse af vejens tilstand før gravearbejde jf. forrige punkt Graveaktøren modtager link til sagssystem for registrering af start-, pausestart-, pausestop- og stoptidspunkter. Links kan sendes til fx SMS/Smartphone, eller anden device Koordinering sker via et abonnementssystem på stedbestemte data. Alle aktører ledningsejere, politi, interne m.v. som har interesser i bestemte vejstykker abonnerer på hændelser vedr. steder. Fx ansøgninger, bevillinger, starttidspunkter, sluttidspunkter m.v. Der er allerede i dag GIS-informationssystemer, der integrerer med services med fotos af vejene. I den udstrækning vejene er kortlagt og opdaterede betyder det, at sagsbehandleren hurtigt kan få et overblik over vejen. Disse services baserer sig på stedbestemte data og kan derfor integreres til andre kortsystemer Som for 1,2 og 4 data registreres som stedbestemte data 6.2 Samlet arkitekturbeskrivelse Arkitekturbeskrivelsen er i et forretningsmæssigt perspektiv identisk for to-be løsningen og den mere langsigtede løsning Der kan være elementer, som kan tages i brug på længere sigt, men grundlæggende findes alle elementer i arkitekturbeskrivelsen i fysiske udgaver. Forskellen på to-be løsningen- og den mere langsigtede løsningsforslag kan fx være om de løses lokalt eller centralt 33

34 hvorvidt det er den enkelte selvbetjeningsløsning, som indeholder den tekniske løsning på den konkrete opgave, eller om det bygges som løsning indenfor rammearkitekturens principper, hvor funktionaliteten kan genanvendes til andre opgaver Ved beskrivelsen er kompleksiteten af systemerne holdt på et minimum ved anvendelsen af velkendte og afprøvede services. Beskrivelsen er en beskrivelse af logiske applikationer og services, der understøtter de beskrevne procestrin, så målene opnås. En logisk applikation understøtter brugeren med sin proces og koordinerer anvendelsen af services. Applikationen gemmer ikke data det gør de logiske services. De fysiske applikationer og services kan afvige fra det logisk beskrevne. Præmissen for nedenstående løsning er, at der findes fysiske it-løsninger, der modsvarer de logiske byggeblokke, vi peger på. Det er muligt, at de eksisterende selvbetjeningsløsninger og fagsystemer ikke har dem implementeret som applikationsservices, og at den måde de it-arkitektonisk er konstruerede på, gør det vanskeligt at nå til december Men det er vigtigt, at leverandørerne indretter sig på, at kommunerne vil bygge nye digitale løsninger på grundlag af rammearkitekturen. Det vil ske skridt for skridt de kommende år. Hver enkel løsning kan ikke i sig selv begrunde, at der skal bruges løsninger, der overholder standarder for sag, dokument, organisation m.v., men det samlede billede begrunder det mere end rigeligt. Forholdet mellem en logisk byggeblok og en fysisk løsning kan beskrives med et eksempel. Byggeblokken Sag, modsvares i dag af flere forskellige leverandørers løsninger. Den kan være implementeret i fagsystemer, der kan oprette sager såvel som i EDSH systemer. Men overholder de standarderne, er det langt hurtigere og smidigere at binde dem sammen, fx også med selvbetjeningsløsninger. Processen set fra graveaktørens synspunkt Vi vil her beskrive samspillet mellem graveaktøren og selvbetjeningsløsningen jf. figur 11 s. 30: Find løsning: Graveaktøren identificerer sig på virk.dk eller kommunens hjemmeside med sit nem login, og finder frem til løsning Registrer aktivitet: Graveaktøren registrerer nu gravearbejde med et tegneværktøj, der opbevarer data om gravested og afspærring som stedbestemte data. Det kombineres med øvrige data. Graveaktøren kan måske også overføre egne tegninger eller fra ledningsejer til løsningen. Udfører konfliktsøgning: Ansøgeren beder løsningen om at foretage konfliktsøgning. Det gør den ved: o At forespørge i kommunens applikationsservice for Stedbestemt Aktivitet, om der er andre, der særligt råder over vejstykket på det givne tidspunkt. o At foretage søgning i LER ved at genanvende data fra registreringen i trin 1. LER sender forespørgsel til ledningsejere, der abonnerer på det givne vejstykke. 34

35 o o o Hvis der er konflikt, kan graveaktøren med det samme finde et andet tidspunkt at søge om gravetilladelse på. Dermed er graveaktøren med til selv at løse konflikter. Øvrige parter der abonnerer på vejstykket i Stedsbestemt Aktivitet kan ligeledes blive advisereret. Graveaktøren kan søge nu eller afvente meddelelser tilbage fra ledningsejerne. Ansøgning: Graveaktøren anvender de registrerede data til at ansøge og underskriver med NemId. Han får en kvittering med information om, hvornår der kan ventes svar. Afgørelse: Ansøgeren modtager afgørelse med vilkår via digital post. Igangsætter og færdigmelder aktivitet: Hvis afgørelsen er positiv, har han også modtaget links til dokumentation af igangsætnings-, pausestart, pauseslut, og stoptidspunkter for gravearbejdet. Linksene sørger for at journalisere oplysningerne på sagen. Deltager i synsmøde: Hvis kommunen ønsker det, deltager ansøger i synsmøde. Processen set fra myndighed og andre parters vinkel Set fra myndigheden: Dukker sagen op i fagsystemet, men forinden har: o Selvbetjeningsløsningen via service Dokument fået oprettet en sag i servicen Sag. Sag har i klassifikation identificeret det rigtige emne- og facetnummer. Fagsystemet abonnerer på den slags sager, og derfor er den dukket op. Sagsbehandleren oplyser nu sagen. Data er overført til fagsystemet, der bruger kommunens service for Geografisk præsentation (fx Mapinfo) til at se, hvor gravearbejdet foregår. Servicen Stedbestemt Aktivitet kan vise, om der er konflikter, og fra øvrige parter i kommunen, der er adviseret via abonnement om gravearbejdet, kan sagsbehandleren modtage information og eventuelle konflikter. Derudover anvendes skøn. Sagsbehandleren afgør sagen med vilkår. Trafikken.dk m.fl. orienteres gennem abonnementssystem på Stedsbestemt Aktivitet. Hvis en aktør fx abonnerer på alle gravearbejder inden for kommunen, kan gravearbejder vises på kort både planlagte og aktive. Oplysninger om start, pausestart, pausestop og stoptidspunkter journaliseres automatisk på sagen. Øvrige parter oplever sagen således: Parterne abonnerer på planlagte og aktive aktiviteter på bestemte steder. Derfor modtager de jævnligt adviser om andre parters hensigter eller godkendte aktiviteter. På den måde kan de koordinere og give oplysninger til sagen. Koordinering sker systematisk, sikkert og struktureret. 35

36 Det hele i et billede To-Be beskrivelsen er en beskrivelse af de applikationer og applikationsservices, der understøtter de beskrevne procestrin, så målene om bedre service og effektivitet opnås. Applikationer og applikationsservices er vist som kasser med runde hjørner (røde). Den stiplede kasse omkring applikationer og applikationsservices indikerer et system. De vigtigste systemer er Selvbetjeningssystem og Fagsystem. Disse systemer deler applikationsservices. Den stiplede kasse omkring de to applikationer indikerer systemer: Et selvbetjeningssystem og et Myndighedssystem som har hver sin applikation, som understøtter forretningsprocessen. Der er også en stiplet streg omkring forskellige aktørers koordinationsopgaver, der understøttes af de to applikationer på en anden måde end hidtil. Figur 2 Den gode løsning - forretningsproces og applikationsservices 36

37 Systemer deler en række services, som beskrives nedenfor. Service Egenskaber Forventet status december 2014 Stedbestemt aktivitet (service) Er en service, der kan registrere aktiviteter, der kan stedbestemmes og afgrænses tidsmæssigt. Den skal indeholde alle aktiviteter, der kræver koordinering og samarbejde mellem forskellige aktører. Aktiviteterne er opmærket med forskellige klassifikationer. Nogle af disse vedrører gravetilladelser og andre drejer sig om Råden over vej. Servicen skal fungere på den måde, at aktiviteter bliver registreret med en tilstand (fx projekteret, planlagt, ansøgt, godkendt, igangsat, udført, synet og afsluttet). Aktiviteter kan registreres både via selvbetjening og via myndighedernes registrering I forbindelse med registrering af en aktivitet, kan brugeren udføre en konfliktsøgning, der er en søgning på registrerede aktiviteter på samme sted og indenfor den periode, som aktiviteten ønskes udført. Hvis der er konflikter, kan brugeren vælge at flytte aktiviteten til en anden periode eller til et andet sted. Når en aktivitet sættes i tilstanden ansøgt (defineres ved at en aktør, har udtrykt at de ansøger) kan den formelle oplysning af sagen foregå, og servicen forestår koordineringen mellem forskellige aktiviteter på stedet og i samme tidsrum. Registreringen kan have tilknyttet et eller flere dokumenter fx kort over aktiviteten, udgravningen, afspærring eller skilteplan i formater, der kan vises med Geografisk præsentation. Koordineringen af stedbestemte aktiviteter skal også foregå med selvbetjening. De forskellige aktører kan oprette et abonnement og få besked om aktiviteter, som de er interesseret i. Når en aktør får besked, kan han via applikationen behandle den pågældende aktivitet. Det kan være betingelser eller andet, der kan medvirke til at oplyse sagen. Disse vil opdatere aktiviteten og danne en ny registrering. Det betyder, at interesserede aktører kan følge med i, hvad de andre aktører har gjort. Stedbestemt aktivitet er mere eller mindre implementeret som fx LER, Vejmand og i kalendersystem er, men ikke med alle de egenskaber der er beskrevet her. 37

38 Service Egenskaber Forventet status december 2014 Ledningsejerregisret LER Skilteplan (Service) Geografisk præsentation (service) DigitalPost Er et eksisterende system, som anvendes til den del af konfliktsøgningen, der foregår under jorden.. Berørte ledningsejere får besked og kan sende tegninger direkte til graveaktøren. Vi anbefaler, oplysninger om ledninger sendes som tegninger og bliver knyttet til aktivitet, i et format der kan vises med Geografisk præsentation (service). Er en digitaliseret udgave af den eksisterende skilteplan. En skilteplan skal kunne importeres til en stedbestemt aktivitet, og vises og justeres med Geografisk præsentation (service). Hvis Skilteplan ikke udvikles eller stilles til rådighed, vil ansøgerne skulle henvise til et skilteplansnummer ud fra hukommelse eller mapper. Kan vise stedet på et baggrundskort og indlægge valgfrie lag vedrørende forskellige aktiviteter, skilteplaner og fysiske objekter på stedet (ledninger, installationsskabe, bygninger m.v.) og aktivitetsrelaterede objekter som fx materialer og materiel. DigitalPost (Service) er en digital Kanal til at sende dokumenter fra myndigheder til virksomheder og borgere. Det er obligatorisk for både virksomheder og borgere at kunne modtage digital post. Afsenderen skal bruge en klient eller kalde en service med dokument og metadata. Modtageren kan bruge en klient eller en service. LER findes som centralt register. Forventer der er en API til selvbetjeningslø sningerne ifm nyt udbud af LER i 2014 Skilteplan bør udvikles til 2014 som central service Geografisk præsentation er implementeret lokalt som GISsystemer. Ibrugtaget, centralt 38

39 Service Egenskaber Forventet status december 2014 Klassifikation (service) Indeholder klassifikationssystemer, fx Aktivitetstyper, Branchekoder, Opgaver (KLE), Aktørtyper og Kontoplan. Der kan være mapning mellem de forskellige klassifikationssystemer, fx aktivitetstyper og myndighedsopgaver. Klasserne kan have stikord med lægmandstermer, så brugeren ikke behøver at kende fagudtryk. Ibrugtaget, distribueret Organisation Sag Klassifikation findes på markedet som service med realisering af OIO standarden Klassifikation. Forudsætter, at redaktører af klassifikationssystemer ønsker at udstille dem her. Kan også udstilles lokalt og udveksle objekter med andre instanser. Indeholder oplysninger om den kommunale organisation (afdelinger) opmærket med KLE fra klassifikation. Indeholder også hvilke afdelinger, der skal behandle forskellige aktivitetstyper. Organisation indeholder også de aktører, som deltager i koordineringen, herunder ledningsejere. Der skelnes i denne sammenhæng mellem virksomhedsaktører (ledningsejere, graveaktører) og myndighedsaktører (vejmyndighed). Aktørerne skal have tilknyttet kontaktkanal og adresse fx adresse. Organisation er implementeret i mange forskellige systemer, som i mindre grad kan udveksle oplysninger. Den findes på markedet som service med realisering af OIO standard Organisation. Indeholder sager (omslag) med oplysninger om sagens parter og aktører. Har reference til dokument. Opmærkes med Klassifikation fx KLE. Er implementeret i mange forskellige systemer fx ESDH (KMD SAG) eller fagsystemer (fagsager) systemer som i mindre grad kan udveksle oplysninger. Kan stilles til rådighed som service med realisering af OIO standard Sag. Ibrugtaget, lokalt, centralt Ibrugtaget, Lokalt 39

40 Service Egenskaber Forventet status december 2014 Dokument Indeholder metadata om dokumenter. Er implementeret i tilknytning til filsystemer eller CMS-systemer. Kan stilles til rådighed som service med realisering af OIO standard Dokument. Ibrugtaget lokalt Økonomi Findes som økonomisystemer. Ibrugtaget, lokalt De enkelte procestrin og deres understøttelse i applikationer og anvendelse af services er beskrevet nærmere i det følgende. Når der tegnes perspektiver udover to-be løsningen, vil det være markeret tydeligt. 40

41 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrin Borger og virksomhed kontekst Ansøgeren har logget sig ind på Virk.dk eller kommunens hjemmeside og identificeret sig med NemId, der har sørget for opslag i Virksomhed (CVR) for at identificere ansøger. Ansøger har valg Graveansøgningsapplikationer. Virksomhed (CVR) Adresse (d.d. del af andre services) Administrativ inddeling Hertil kommer anvendelsen af de fællesoffentlige komponenter: NemId Fuldmagt 41

42 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrin Applikationen understøtter brugeren i at oplyse sted, aktivitetstype og periode. Med sted menes aktivitetens placering. Kan evt. udpeges via adresse eller på et kort eller via GPS-koordinater. Selvbetjening (applikation) koordinerer brugen af services og filtrerer information vha. kontekst. Applikationen kan guide brugeren i forskellige situationer. Brugeren skal kun afgive ganske få oplysninger. Registreringen af en aktivitet skal kunne gennemføres med udgangspunkt i en anden tilsvarende aktivitet, der tidligere er registreret et andet sted eller i en anden periode. Nedgravning af en lang ledning opdeles i selvstændige aktiviteter (også kaldet stationer), som vil kunne kopieres og flyttes grafisk. Hvis aktiviteten omfatter flere forskellige opgaver, der skal behandles af forskellige myndigheder, skal den opdeles i hver sine delaktiviteter. Der er tale om en registrering både i forbindelse med at oprette, rette og slette en aktivitet. Alle aktører får tilknyttet et automatisk abonnement vedrørende deres egen aktivitet og andre aktiviteter på stedet i samme tidsperiode. Stedbestemt aktivitet (service) udfører automatisk registreret aktivitet, tilknytter dokument (evt.) og udsteder besked Aktivitet registreret. Skilteplan (service) bruges til at hente en relevant skilteplan. Geografisk præsentation (service) bruges til at udpege stedet og til at vise aktivitetens objekter på dette sted (udgravning, afspærring og skilte). Klassifikation (service) bruges til at fremfinde relevant opmærkning af aktiviteter med aktivitetstyper, tilstande, objekter med objekttyper m.v. Organisation (service) bruges til at fremfinde relevante aktører, der skal knyttes til aktiviteten hvis det ikke fremgår af konteksten. Leverer også oplysninger om aktørens adviseringskanal og adresse til automatisk abonnement. Dokument (service) bruges til at registrere bilag til aktiviteten (herunder i formater, der kan præsenteres). Stedbestemt aktivitet (service) danner et automatisk abonnement. Derudover kan alle aktører oprette yderligere abonnementer vedrørende aktivitetstype, tid og sted. 42

43 Procestrin Beskrivelse Service der understøtter procestrin Hver gang der er foretaget en registrering på en aktivitet, udstedes en besked med aktivitetens tilstand. Beskeden igangsætter processen Adviserer abonnenter. Stedbestemt aktivitet (service) understøtter dette på forskellig måde afhængig af den kanal, som aktøren ønsker at anvende til adviseringen. Dette trin kan understøttes på forskellige måder fx med digital postmed de vigtigste oplysninger vedrørende aktiviteten. Konfliktsøgning udføres med udgangspunkt i en registreret aktivitet, der indeholder sted og periode. Stedbestemt aktivitet (service) understøtter konfliktsøgningen, så der fremfindes en liste med aktiviteter, der har overlap til den ønskede aktivitet. Geografisk præsentation (service) bruges til at vise de konfliktende aktiviteter og andre af stedets objekter. Ansøgningen opbygges i forbindelse med aktivitetsregistreringen. Dette procestrin skal sikre, at alle nødvendige oplysninger i forbindelse med aktiviteten er til stede, før den formelle ansøgning kan afgives. Når oplysningerne er valideret, kan der foretages tilstandsskift til ansøgt. Det er først når den formelle ansøgning er registreret, at der foretages sagsdannelse. Stedbestemt aktivitet (service) skal kunne validere, om det er muligt at foretage tilstandsskift til ansøgt. Dokument (service) bruges til at registrere den formelle ansøgning fx som et resume af den stedbestemte aktivitet. Sag (service) udfører automatisk journalisering, når dokument (service) har modtaget den formelle ansøgning. 43

Rapport om Råden over vej Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Råden over vej Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Råden over vej Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

GRAVETILLADELSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

GRAVETILLADELSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 GRAVETILLADELSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Jannie er 37 år og arbejder som byggepladsassistent for en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. Da virksomheden arbejder meget med nedgravning

Læs mere

Obligatorisk digital selvbetjening Råden over Vej og Gravetilladelser.

Obligatorisk digital selvbetjening Råden over Vej og Gravetilladelser. Obligatorisk digital selvbetjening Råden over Vej og Gravetilladelser. PROGRAM Program 9:30 10:00 Hvad er Obligatorisk Digital Selvbetjening 10:00-10:30 To-be brugerrejser 10:30-10:40 Pause 10:40-11:10

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL

Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL Præsentation af EDS rapport Forenings- og tilskudsadministration v/gry Meisner, KL Effektiv Digital Selvbetjening Leverandørdag, Horsens 16. juni 2015 DEN FÆLLESKOMMUNALE INDSATS FORENINGER Digitalisering

Læs mere

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information

EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information EDS Anmeldelse af rotter - proces, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekst... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 4. Regler... 5 5. Processer... 6 As is processen i dag...

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Rapport om Affald Private & Erhverv Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Affald Private & Erhverv Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Affald Private & Erhverv Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Intro til samgravning og ny abonnementsordning

Intro til samgravning og ny abonnementsordning Intro til samgravning og ny abonnementsordning www.ballerup.dk Intro til samgravning og ny abonnementsordning Dagsorden - Kort præsentation - Hvem er vi i Ballerup Kommune, hovedansvarsområder - Bordet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vejledning til Dine Gravetilladelser

Vejledning til Dine Gravetilladelser Vejledning til Dine Gravetilladelser Indholdsfortegnelse 1. Brugergrænseflade... 2 1.1. Menu... 2 1.1.1. Alle sager... 3 1.1.2. Tilladelser... 3 1.1.3. Færdigmeldte... 3 1.1.4. Godkendte sager... 3 1.1.5.

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen

vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen vejman.dk årsmøde Fælles overblik fælles trafikinformation 12. oktober 2017 V / Helene Kærsgaard og Jannik Thiberg, Trafikdivisionen Agenda Fælles overblik fælles trafikinformation Hvad er OOV? Hvad er

Læs mere

Formidlingsaktiviteter hidtil

Formidlingsaktiviteter hidtil Dagsorden Formidlingsaktiviteter hidtil Baggrund Krav til ansøgningsindgangene pr. 1. december 2014 Ændringer i applikationerne Ansøgerindgangene fra virk.dk Forbedringer pr. 1. december 2014 Forventede

Læs mere

Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015.

Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015. Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015. Vi har torsdag d. 25. juni 2015 gennemført en opdatering af vejman.dk. Formålet med denne opdatering er at tilføre vejman.dk en række nye funktioner samt at rette

Læs mere

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 1 Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 AGENDA RUNDT OM FDA RAMMEARKITEKTUR Strategi og styring Indhold og metode Anvendelse og værdi Status og næste

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Godkendelse som forening og tilskud til foreningsaktiviteter Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Godkendelse som forening og tilskud til foreningsaktiviteter Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Godkendelse som forening og tilskud til foreningsaktiviteter Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til forretningsområdet... 3 1.2 Rapportens

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 3, Procesmønstre)

(Bilag til dagsordenspunkt 3, Procesmønstre) Bilag 5: Procesmønstre (Bilag til dagsordenspunkt 3, Procesmønstre) PROCESMØNSTRE... 2 HVAD ER ET PROCESMØNSTER?... 2 FORDEL 1 OG 2 - MANGE LØSNINGER PÅ ÉN GANG MED RAMMEARKITEKTUREN... 3 SELVBETJENINGSMØNSTERET...

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Gladsaxe Kommunes gravetilladelser af hhv. den 5. oktober 2015 (HMN) og den 28. oktober 2015 (TDC) er ikke lovlige.

Vejdirektoratets afgørelse Gladsaxe Kommunes gravetilladelser af hhv. den 5. oktober 2015 (HMN) og den 28. oktober 2015 (TDC) er ikke lovlige. Dato 9. maj 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/16121-22 Side 1/5 Klage over gravetilladelse til nedgravning af ledninger på privat ejendom Vejdirektoratet

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

EDS Navne- og adressebeskyttelse processer, regler og information

EDS Navne- og adressebeskyttelse processer, regler og information EDS Navne- og adressebeskyttelse processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekst... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 4. Regler... 6 5. Informationsbehov... 7 6. Processer...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Kokbjerg Kolding Denmark

Kokbjerg Kolding Denmark Vejledning til Dine Gravetilladelser Indholdsfortegnelse 1. Menu... 2 1.1 Alle sager... 2 1.2 Tilladelser... 2 1.3 Færdigmeldte... 2 1.4 Godkendte sager... 3 1.5 Ikke godkendte sager... 3 1.6 Garantisager...

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Tilladelser. Årsmødet 2016 Lisette de Boer

Tilladelser. Årsmødet 2016 Lisette de Boer Tilladelser Årsmødet 2016 Lisette de Boer Dagsorden Dagsorden Præsentation Siden sidste årsmøde Planlagte tiltag ultimo 2016 Fokusområder i 2017 Andre tiltag og aktiviteter Gevinster 2. Præsentation Vejdirektoratet

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede:

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede: Brugervejledning Indholdsfortegnelse Hvad er LuCrative?... 3 Workflow... 3 Forudsætninger... 3 Brugsvejledning for Administrator... 4 Søg ordrer... 4 Opret ordre manuelt... 6 Trin 1 Rekvirent oplysninger...

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani

Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani Side 1 Formål med Ledningsejerregistret (LER) At reducere

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer

Vejledning til screeningsværktøj. Projekt: Automatisering af manuelle processer Vejledning til screeningsværktøj Projekt: Automatisering af manuelle processer Version pr. 2. oktober 2017 1 Introduktion Som en del af det fælleskommunale projekt Automatisering af manuelle processer

Læs mere

Nyheder og planer Tilladelser. Årsmødet 2015 Lisette de Boer

Nyheder og planer Tilladelser. Årsmødet 2015 Lisette de Boer Nyheder og planer Tilladelser Årsmødet 2015 Lisette de Boer Dagsorden Dagsorden Præsentation Siden sidste årsmøde Planer for resten af 2015 Planer for 2016 2. Præsentation Vejdirektoratet Lisette de Boer

Læs mere

Administrativ praksis - Dialogbaseret samarbejde om etablering af bredbåndsprojekter

Administrativ praksis - Dialogbaseret samarbejde om etablering af bredbåndsprojekter #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Business Region North Denmark, BRN Bredbånd i Region Nordjylland Kopi til Arbejdsgruppe Fra Brian Jensen Aagaard Sagsnr./Dok.nr. 2015-065565

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om råden over vej

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om råden over vej Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om gravetilladelse og ansøgning om råden over vej Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering.............................

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3

vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3 vejman.dk Implementering af Tilladelser 21. november 2012 Udgave 1.3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 HVORNÅR KAN IMPLEMENTERINGSPROCESSEN STARTE... 3 3 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 3 3.1 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN

Læs mere

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening.

Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening. Gevinstpotentialer for bølge 3 Gennemgang af opgaveområder i bølge 3 i bølgeplanen for obligatorisk digital selvbetjening September 2013 Læsevejledning I Materialet henvender sig som udgangspunkt til konsulenter

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Anna er 66 år og pensioneret. Da Annas oplever, at hendes syn begynder at blive dårligere, ved hun, at hun snart får brug for nye briller. Hun er

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Vejledning til brug af Rosydigweb

Vejledning til brug af Rosydigweb Vejledning til brug af Rosydigweb 1. Ansøgningen I felterne "Ledningsejer" og "Entreprenør" finder I firmaets navn. Findes I ikke i systemet, eller er de forvalgte oplysninger ikke korrekte, skal de tilpasses.

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT [ Version: Leverandør- og kommunekommentering december 2014] 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere