FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013"

Transkript

1 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 203 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet på bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

2 F E L T A K T I V I T E T E R I G R Ø N L A N D I GreenLand Ice Sheet monitoring Network (GLISN) GLISN er et internationalt netværk af on-line bredbånds seismografer. De bliver installeret og drevet gennem et samarbejde mellem USA, Danmark, Schweiz, Tyskland, Sydkorea, Canada, Italien, Japan og Norge, og kommer til at bestå af 25 ens realtids stationer i og udenfor Grønland - de 9 i Grønland. Formålet med feltarbejdet i 203 er at opgradere og udbygge de eksisterende netværk af seismografer for at finde og lokalisere både tektoniske men især glaciale jordskælv og andre cryo-seismiske hændelser. I et tværfagligt samarbejde hvor vi bruger data fra satellitter og geodæsi vil GLISN bidrage til forskningen omkring både gletscher-dynamik og de underliggende geologiske og geofysiske processer, der påvirker Indlandsisen - ikke mindst i forbindelse med klimaændringer. Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen, GEUS Arbejdsopgave: Vedligeholdelse af seismometre Periode: Maj til august Antal deltagere: 7 2. Overvågning af Indlandsisen og lokale iskapper i Grønland I år 2007 begyndte GEUS at etablere en række automatiske massebalancestationer ved randen af Indlandsisen og på lokale iskapper i Grønland, og i dag består netværket af 24 stationer. I år 203 vil de fleste stationer blive besøgt og vedligeholdt under en række kortvarige besøg. Endvidere er der opsat transmitterende GPS ere, som ligeledes skal besøges og vedligeholdes. Arbejdet finansieres hovedsageligt af Klima-, Energiog Bygningsministeriet gennem Dancea: miljøstøtte til Arktis. Kontaktperson: Andreas Ahlstrøm, GEUS Arbejdsopgave: Vedligeholdelse af stationer Periode: April til september Antal deltagere: 0 3. GeoBasis Nuuk I 2007 blev der påbegyndt en samlet lavarktisk økosystemmonitering ved Nuuk (Nuuk Basic), hvoraf GeoBasis Nuuk blandt andet omfatter snemonitering og målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og atmosfære. Moniteringen fortsætter i 203 og gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og, Asiaq, Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet og Lunds Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Monitering af fysiske parametre Periode: Medio maj til medio oktober 4. Palæoklima ved Nuuk I forbindelse med en større feltkampagne organiseret og finansieret af Arctic Research Centre ved Aarhus Universitet i samarbejde med Grønlands Klimacenter vil der blive foretaget marint og terrestrisk/limnisk feltarbejde i Nuuk området. Det marine feltarbejde vil bestå i et togt i Godthåbsfjords-komplekset samt på shelfen ud for Vestgrønland, hvor formålet vil være at indsamle marine sedimentkerner til undersøgelser af fortidens klima og kombineret med undersøgelser af den dybe biosfære. Under det terrestriske feltarbejde, vil der blive indsamlet sedimentkerner fra søer dels i bunden af Kobbefjorden, dels i et område tæt på indlandsisen. Disse sedimentkerner vil blive analyseret med det formål at rekonstruere områdes terrestriske klimaudvikling og ændringer i habitatforhold. Kontaktperson: Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience Arbejdsopgave: Undersøge palæoklima, maringeologi, mikrobiologi, kvartærgeologi og habitat-udvikling Periode:. til 9. august Antal deltagere: 6 5. Greenland Analogue Project Formålet med projektet er at undersøge, hvad der kan ske med atomaffaldsdepoter i Skandinavien og Canada under istidsforhold. Der udføres en lang række undersøgelser nær Kangerlussuaq i Vestgrønland med henblik på at analysere de hydrogeologiske forhold under randen af Indlandsisen. GEUS bidrager blandt andet med at vurdere, hvor meget smeltevand der kommer fra Indlandsisen. Projektet finansieres af svenske, finske og canadiske atomaffaldsdeponeringsorganisationer. Kontaktperson: : Dirk van As, GEUS Arbejdsopgave: Glaciologiske undersøgelser Periode: 6. til 0. maj Antal deltagere: 6. Kompetencekursus ved Kangerlussuaq Der gennemføres et efteruddannelseskursus i glaciologi og glacialgeologi. Formålet at udstyre deltagerne med viden om sedimenter og landskaber i et recent gletscherområde, for herved at øge forståelsen for de danske istidssedimenters dannelse og landskabets udformning under Kvartærtiden. Kurset finansieres af deltagerne og Aarhus Universitet. Kontaktpersoner: Christian Kronborg og Niels Tvis Knudsen, Institut for Geoscience Arbejdsopgave: Feltkursus Periode:. til 9. august 0 7. Undersøgelser af klimaudvikling ved Kangerlussuaq I forbindelse med projektet Climate Record in Kangerlussuaq gennemføres målinger af vandføring og sedimenttransport nær Kangerlussuaq lufthavn i Vestgrønland. Projektet finansieres af Institut for Geovidenskab og. Kontaktperson: Bent Hasholt, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Geomonitering Periode: Juni Antal deltagere: 8. PERMAP Geophysics Camp Formålet med projektet er at måle tykkelsen af permafrosten i området øst for Kangerlussuaq lufthavn. I forvejen er permafrostens tykkelse kendt på tre lokaliteter, hvor der er lavet dybe boringer. Der skal anvendes en nyudviklet geofysisk metode der kaldes WalkTEM. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem GEUS, Institut for Geoscience og den finske geologiske undersøgelse. GProjektetandel finansieres af deltagerne. Kontaktperson: Knud Erik Klint, GEUS Arbejdsopgave: Geofysisk dataindsamling Periode: 23. august til 9. september Antal deltagere: 7 fra geocentret

3 F E L T A K T I V I T E T E R I G R Ø N L A N D I ARCTIVOX Fra tempererede nåleskove ved vi at kloroform og andre flygtige organiske halogenforbindelser kan dannes ved biologiske processer i skovjorde. ARCTIVOX projektet vil belyse den naturlige produktion og nedbrydning af flygtige organiske halogenforbindelser i arktiske og subarktiske vegetationsområder. Ud fra projektets resultater kan der gives et skøn over netto emissionen og stoffernes eventuelle ozon nedbrydende effekt. Feltdata vil blive indsamlet ved Narsarsuaq og Kangerlussuaq i perioden Projektet finansieres af Villum Fonden. Kontaktperson: Ole S. Jacobsen, GEUS Arbejdsopgave: Geokemisk dataindsamling Perioder:6. til 30. juli 0. Center for Permafrost (CENPERM) En stor del af de arktiske områder er karakteriseret af permanent frossen jord. Grundet den globale opvarmning svinder permafrosten kraftigt i disse år. Under nedbrydningen firgøres store mængder CO2, methan og andre drivhusgasser, hvilket fører til stigende global opvarmning. I Center for Permafrost undersøges effekterne af den smeltende permafrost i Grønland. Center for permafrost er et center, der er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Der skal udføres eksperimenter i felten og i laboratorier med det formål at belyse forholdene mellem mikrobiologisk aktivitet, plantevækst og jordbundsstruktur. I 203 skal der foretages feltarbejde på en række lokaliteter i Grønland. Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Naturgeografisk og geokemisk feltarbejde Periode: Juni til september Antal deltagere: 2 fra Center for permafrost. Arctic circle traverse Formålet med dette projekt er at undersøge de spor, som de senere års varme somre har efterladt på Indlandsisen. Arbejdet foregår inde på selve isen, fra ca. 50 til næsten 300 km fra isranden. Transporten foregår med snescootere og undervejs stoppes jævnligt for at indsamle iskerner med en længde på ca. 5 m. I iskernerne kan man se smeltelag, hvor overfladen af Indlandsisen har været smeltet. Desuden anvendes georadar for at kortlægge lagene over større områder. Kontaktperson: Jason Box, GEUS Arbejdsopgave: Glaciologiske undersøgelser Periode: 9.april til 27. maj Antal deltagere: 6 2. KILLSPILL I dette EU-projekt vil vi undersøge potentialet for naturlig olienedbrydning i Disko Bugten med kemiske, mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder. Ved fremtidig olieefterforskning og olieudvinding vest for Grønland er der risiko for udslip af råolie til havmiljøet, potentielt med enorme konsekvenser i tilfælde af et blow-out hvor olien fordeles i vandsøjlen svarende til Deep Water Horizon katastrofen i den Mexikanske Golf. På havoverfladen kan olieudslip bekæmpes med mange metoder, men i vandsøjlen er man fuldstændig afhængig af den mikrobielle olienedbrydning. Det er derfor vigtigt at kende det mikrobielle potentiale for nedbrydning af oliens forskellige kemiske bestanddele. Der vil blive indsamlet vandprøver og DNA ned til 300 meters dybde, samt test af in situ forsøgsopstilling til vurdering af nedbrydningspotentialet i vandsøjlen. Kontaktperson: Anders R. Johnsen, GEUS Arbejdsopgave: Indsamling af vandprøver og DNA Periode: Flere kortere ture i løbet af sommerhalvåret 3. Hovedfagskursus i naturgeografi Feltkurset anvender Arktisk Station i Godhavn som base, men det foregår primært på sydøst-disko. Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til feltteknik herunder apparater og metoder til indsamling af data med henblik på at belyse naturgeografiske problemstillinger. Kurset finansieres af deltagerne og Arktisk Station. Kontaktperson: Aart Kroon, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Hovedfagskursus Periode: 3. til 9. juli Antal deltagere: 2 studerende og 3 lærere fra Institut for Geovidenskab og 4. Kystmorfologi, syd-disko Formålet med projektet er at studere marine terrasser på syd- Disko. Projektet anvender Arktisk Station og stationens båd Porsild. Studiet finansieres af Center for permafrost og Institut for Geovidenskab og. Kontaktpersoner: Mette Bendixen, Lars Nielsen og Aart Kroon, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Kystmorfologiske forskning Periode: 3. til 9. juli 5. Refleksionsseismiske undersøgelser Institut for Geoscience har i samarbejde med Avaannaa Resources Ltd udført refleksionsseismiske undersøgelser omkring Hammer Dal på nordvest-disko ved hjælp af vibroseismik. Undersøgelserne er foretaget med henblik på at vurdere metodens anvendelighed til kortlægning af magmatiske intrusioner. Projektet blev finansieret af Avannaa Resources og Aarhus Universitet. Kontaktperson: Ole Rønø Clausen, Institut for Geoscience Arbejdsopgave: Refleksionsseismiske undersøgelser Perioder:. april til 4. maj 6. Ekskursion til Nuussuaqbassinet, Vestgrønland Der gennemføres to ekskursioner for oliegeologer. Med udgangspunkt i Ilulissat besejles med M/S Kisaq kystområderne omkring Disko og Nuussuaq til Upernivik Ø i nord. Geologien vil dels blive betragtet fra skibet, dels vil der være et antal landsætninger, hvor geologien studeres på tæt hold. Bjergarterne omfatter Nuussuaqbassinets kretassiske og tertiære sedimenter og tertiære vulkanske bjergarter samt i mindre omfang områdets proterozoiske metasedimenter og gnejser. Ekskursionerne arrangeres og ledes af GEUS og finansieres af de deltagende selskaber. Kontaktperson: Lotte Melchior Larsen, GEUS Arbejdsopgave: Ledelse af ekskursion Periode: 4. til 28. juli Antal deltagere: 2 x ca. 0, heraf 3 fra geocentret

4 F E L T A K T I V I T E T E R I G R Ø N L A N D I Senholocæne klimavariationer Mange af de store udløbsgletschere i Grønland er i de senere år begyndt at bevæge sig hurtigere og hurtigere, samtidig med at gletscherranden har trukket sig tilbage. Ny forskning tyder på, at de omkringliggende havstrømme spiller en stor rolle. For at undersøge om der er sammenhæng mellem gletscherkælvning og havstrømmenes variation set i et længere tidsperspektiv skal der indsamles sedimentkerner og oceanografiske data fra Upernavik Isfjord i nordvest-grønland. Formålet er at rekonstruere variationer i gletschere og vandmasser i de seneste år (og om muligt endnu længere tilbage i tiden) for hermed at belyse samspillet mellem klima og gletschere over længere perioder. Vi vil også forsøge at indsamle længere sedimentkerner fra shelfen. Disse kerner dækker forhåbentlig store dele af tidsrummet efter sidste istid. Feltarbejdet er en del af Upernavik Isfjord, som er et projekt der er finansieret af Geocenter Danmark. Kontaktperson: Camilla S. Andresen, GEUS Arbejdsopgave: Indsamling af sedimentkerner til klimaundersøgelser Periode: 20. til 30. august Antal deltagere: Oliegeologi i Nordgrønland Ti felthold arbejder i Kronprins Kristian Land og Peary Land med geologiske undersøgelser og indsamling af geologisk prøvemateriale. Feltarbejdet er i 203 rettet mod områdets Mesozoiske lagserie og feltholdene arbejder på at belyse den geologiske og strukturelle udvikling i det østligste Nordgrønland og samler prøver til dateringer og geokemiske analyser. Desuden undersøges området for Zn-mineraliseringer. Feltarbejdet er en del af omfattende undersøgelser af den Mesozoiske Kænozoiske lagserie i Nordøstgrønland, der blev påbegyndt i Resultaterne er af stor vigtighed for udforskningen af kontinentalsokkelen, som olieindustrien forventes at indlede i de kommende år efter udløbet af igangværende licensrunder. Projektet finansieres af GEUS og en lang række internationale olieselskaber. Kontaktperson: Jørgen A. Bojesen-Koefoed, GEUS Arbejdsopgaver: Oliegeologi og malmgeologi Periode: 7. juli til. august Antal deltagere: NordZink En række lokaliteter med sedimentære forekomster af zink skal undersøges og prøvetages. Feltarbejdet vil blive koncentreret i den sydlige del af Peary Land og data vil indgå i vurderinger af regionens råstofpotentiale. Projektet finansieres af Råstofdirektoratet i Grønland. Kontaktperson: Per Kalvig, GEUS Arbejdsopgave: Malmgeologi undersøgelser Periode: 9. juli til 0. august 20. GeoBasis Zackenberg GeoBasis Zackenberg er et højarktisk moniteringsprogram, der blev påbegyndt i 995. Programmet omfatter blandt andet sneog permafrostmonitering, vandføring og næringsstoftransport, jordvandskemi og monitering af gasflux. Desuden overvåges en række landskabsformer og geomorfologiske processer. Moniteringen gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Institut for Geovidenskab og og Aarhus Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Kontaktperson: Birger Ulf Hansen, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Monitering af fysiske parametre Periode: Maj til oktober 2. Young Sund Formålet med projektet er at studere stabititeten af klinter of udvikling af deltaet nær Zackenberg ved Young Sund. Som base anvendes Zackenberg stationen. Studiet finansieres af Center for permafrost og Institut for Geovidenskab og. Kontaktpersoner: Mette Bendixen og Aart Kroon, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Kystmorfologiske feltarbejde Periode: 28. august til. september Antal deltagere: Hyperspektrale målinger Der skal indsamles hyperspektrale data fra Trail Ø og Hurry Inlet, for at lave check af flybårne målinger fra 202. Data skal anvendes i forbindelse med mineralefterforskning i regionen. Projektet finansieres af GEUS. Kontaktperson: Tapani Tukiainen, GEUS Arbejdsopgaver: Hyperspektral opmåling og malmgeologi Periode: August Antal deltagere: Karstryggen, Jameson Land Formålet med projektet er at studere Sen Perm karstdannelse som følge af opløsning af underliggende gipsaflejringer. Projekter er en del af et større projekt med fokus på Sen Perm klima i det nordatlantiske område. Det er finansieret af FNU (Forskningsrådet for Natur og Univers). Feltarbejdet omfatter profilopmåling og prøveindsamling. Kontaktperson: : Lars Stemmerik, Geologisk Museum Arbejdsopgave: Sedimentologiske undersøgelser Periode: 20. juli til 8. august fra geocentret 24. Aeromag 203 SE Greenland I sommeren 203 gennemfører det canadiske selskab EON Geosciences fra Quebec en flybåren aeromagnetisk opmåling i Sydøstgrønland. Arbejdet udføres fra Kulusuk i Sydøstgrønland. Det er planen, at der skal indsamles km data. Afstanden mellem linjerne er 500 m, og der flyves i en højde af 300 m over terræn. Arbejdet finansieres af Råstofdirektoratet i Grønland. Kontaktperson: Thorkild M. Rasmussen, GEUS Arbejdsopgaver: Ressource evaluering og geologisk kortlægning Periode: Juni til september Antal deltagere: ingen folk fra geocentret deltager i feltarbejdet 25. Mittivakkat gletscheren Stationen er bemandet af to personer. De varetager Sermilik stationens basisprogram, som omfatter målinger vedrørende klima, glaciologi, hydrologi og geomorfologi ved stationen og på Mittivakkat gletscheren. I 203 skal der indsamles data om grundvandsspejlets variationer og grundvandets kemi fra moniteringsboringer foran Mittivakkat gletscheren. Formålet er at studere grundvandet som en integreret del af det proglaciale

5 F E L T A K T I V I T E T E R I G R Ø N L A N D I miljø, for bedre at kunne kvantificere det samlede hydrologiske kredsløb foran en varm-baseret gletscher, som forventes at blive hyppigere i fremtiden i Arktis. Desuden skal der foretages målinger af massebalance på Mittivakkat gletscheren. Arbejdet finansieres af Institut for Geovidenskab og og Institut for Geoscience. Kontaktperson: Thor Nygaard Markussen, Institut for Geovidenskab og Arbejdsopgave: Geografisk og glaciologisk monitering Periode: Maj til august Antal deltagere: Greenland Ice Sheet over the Past Millennium (X_centuries) Ved hjælp af en nyudviklet kernetager, der betjenes fra helikopter vil gruppen indsamle søsedimenter fra Grønlands sydøstkyst. Formålet med at bruge den nye heli-corer er at dække et større område, end hvad ellers er muligt med traditionelle metoder. Ydermere giver det lette udstyr en langt større fleksibilitet og rækkevidde. Der vil blive indsamlet kerner fra tærskelsøer lang kysten. Tærskelsøerne modtager udelukkende smeltevand når gletscherne befinder sig i en fremrykket position. Vi forventer at kunne undersøge optakten til Den Lille Istid og variationer heri. Der medbringes også traditionelt boreudstyr til optagning af længere sekvenser fra en proglacial sø ved Sermilik fjorden. Projektet finansieres af Det Frie Forskningsråd Natur og Univers. Kontaktperson: Kurt H. Kjær, Geologisk Museum Arbejdsopgave: Indsamling af sedimentkerner FeltPeriode: 5. juli til 5. august 27. Ekskusion til Sydgrønland I sammenhæng med en international konference i Uppsala organiserer GEUS en ekskursion til Sydgrønland. I ni dage vil vi besøge og diskutere de vigtige malmforekomster Kvanefjeld, Kringlerne, Motzfeldt og Nalunaq. Desuden besøger vi forskellige blotninger af geologisk interesse. Ved siden af den malmgeologiske del kigger vi også på den geologiske udvikling af det Ketilidiske Orogen, Eriksfjord Formationen og Gardar Provinsen. Der er deltagere fra Kina, Frankrig, Canada og Australien. Ekskursionsledere er Jochen Kolb, Alexander Bartels, Anouk Borst og Robin-Marie Bell. Finansiering kommer fra de enkelte deltagere med tilskud fra GEUS. Kontaktperson: Jochen Kolb, GEUS Arbejdsopgave: Ledelse af geologisk ekskursion Periode: 6. til 24. august fra GEUS og 9 eksterne 28. Nalunaq Efter ovennævnte ekskursion vil fire forskere lave feltarbejde i Nalunaq området for at belyse guldmineraliseringshistorien og studere borekerner i et lager i Narsarsuaq. Feltarbejde foretages i sammenhæng med et GEUS PhD projekt på guldmineraliseringen i Nalunaq og et Carlsbergfond-projekt, der skal belyse historien af granitintrusioner i Nalunaq området og deres relation til mineraliseringsprocesser. Finansiering er igennem GEUS og Carlsberfondet. Kontaktperson: Jochen Kolb, GEUS Arbejdsopgave: Malmgeologiske undersøgelser Periode: 24. august til. september 29. Gardar provinsen, Sydgrønland Grønland Der vil blive gennemført en geokemisk, petrologisk og malmgeologisk vurdering af Gardar provinsen, med henblik på at etablere en opdateret status for provinsens potentiale for niobium, tantal og andre sjældne jordarter. Undersøgelserne vil overvejende blive udført på grundlag af eksisterende studier, indsamlet af forskningsinstitutioner og efterforskningsselskaber; der vil dog også blive udført feltarbejde. Projektet finansieres af GEUS. Kontaktperson: Per kalvig, GEUS Arbejdsopgave: Malmgeologiske undersøgelser Periode: 23. maj til 20. juni Antal deltagere: EMERALD Formålet med projektet er at undersøge, hvordan mikroorganismerne på Indlandsisen reagerer på den forøgede afsmeltning, og hvilken indflydelse det har på isens albedo. Projektet finansieres af Villum Fonden. Kontaktperson: Marek Stibal, GEUS Arbejdsopgave: Microbiologiske undersøgelser Periode: Kortere perioder mellem juni og september Antal deltagere: 6 Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS) Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Institut for Geovidenskab og, Københavns Universitet Øster Voldgade 0, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Geologisk Museum, Københavns Universitet Øster Voldgade 5-7, 350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Høegh-Guldbergs Gade 2, B.670, 8000 Aarhus C, telefon (+45) , telefax (+45) e-post

6 F E L T A K T I V I T E T E R I G R Ø N L A N D I , 2, 30, 2, 0, , , 2-4, 2, 5-0, , 0, 25, 30-4, ,, , 30

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden 2009 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 3 Ocean, Is og Klimaændringer Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden Verdenshavets klima-maskine

Læs mere

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 1999

Miljøindsatsen i Arktis 1999 Miljø- og Energiministeriet Miljøindsatsen i Arktis 1999 Beretningen for 1999 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere

Læs mere

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab 32 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 6 2 0 1 1 En opdagelsesrejse med kunst og videnskab Foto: Bo Elberling Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011 er som en gammeldags opdagelsesrejse, hvor videnskabsfolk,

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Drone sendes til opmåling over Kapisillit, sept. 2014. Foto: JGO Forundersøgelser sker i et langsigtet og samfundsøkonomisk

Læs mere

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12 U D G I V E T A F D A N S K P O L A R C E N T E R N R. 1 / 2 0 0 7 P R I S 3 5 K R. Polarfronten Fortiden på striber, læs s. 4 Tidligt forår, læs s. 9 Go dag Kap Farvel, læs s. 12 INDHOLD 4 6 8 9 10 12

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl

MiljøBiblioteket. Miljøgifte. i Grønland. Hovedland. Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl 11 MiljøBiblioteket Miljøgifte i Grønland Red. Poul Johansen og Kirsten Rydahl Hovedland Jesper Christensen er fysiker og seniorforsker i Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og arbejder

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001 Polar fronten For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 Dansk Polarcenter er en institution under Forskningsministeriet og har til opgave at

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013 Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 1744-1822 1822 1822 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT Årsberetning 2013 Paasisaqarusuppunga Science & Society Indhold t 2 Forord.......3 2013 i glimt.. 4 Fagligt

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 1/MARTS 2001. Polar fronten. Det eksotiske liv under isen, læs s. 12

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 1/MARTS 2001. Polar fronten. Det eksotiske liv under isen, læs s. 12 LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 1/MARTS 2001 Polar fronten Det eksotiske liv under isen, læs s. 12 Dansk Polarcenter er en institution under Forskningsministeriet og har til opgave

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 2/2009 Polar fronten tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 INDHOLD En satsning i

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til?

HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URAN SOM ENERGIKILDE. Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? + Oplysning om uranudvinding Hvad er uran og hvad bruges det til? Miljø og sundhed URAN SOM ENERGIKILDE HVAD ER RADIOAKTIVE STOFFER? URANFOREKOMSTER I GRØNLAND Kvanefjeld Puissattaq Illorsuit Sarfartoq

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere